ORDONANȚĂ nr. 6 din 25 august 2021privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 30 august 2021  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, precum și al art. 1 pct. VII.3 și 4 din Legea nr. 195/2021 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Capitolul I Obiective  +  Articolul 1Obiectivele prezentei ordonanțe sunt de a preveni și de a reduce impactul anumitor produse din plastic asupra mediului, în special asupra mediului acvatic, și asupra sănătății umane, precum și de a promova tranziția la o economie circulară cu modele de afaceri, produse și materiale inovatoare și durabile, contribuind astfel la funcționarea eficientă a pieței interne.  +  Capitolul II Domeniul de aplicare  +  Articolul 2(1) Prezenta ordonanță se aplică produselor din plastic de unică folosință enumerate în anexă, produselor fabricate din materiale plastice oxodegradabile și echipamentelor de pescuit care conțin plastic.(2) În cazul în care prezenta ordonanță prevede norme care intră în conflict cu normele din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, și Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, prezenta ordonanță prevalează.(3) În cazul măsurilor de reducere a consumului, cerințele privind produsele, cerințele de marcare și răspunderea extinsă a producătorilor, prezenta ordonanță completează Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 201/2016 privind stabilirea condițiilor pentru fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe și de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun.  +  Capitolul III Definiții  +  Articolul 3În sensul prezentei ordonanțe se aplică următoarele definiții:1. „plastic“ înseamnă un material constând dintr-un polimer, astfel cum este definit la art. 3 pct. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006, la care este posibil să fi fost adăugați aditivi sau alte substanțe și care poate funcționa ca o componentă structurală principală a produselor finale, cu excepția polimerilor naturali care nu au fost modificați chimic;2. „produs din plastic de unică folosință“ înseamnă un produs care este fabricat în întregime sau parțial din plastic și care nu este conceput, proiectat sau introdus pe piață pentru a realiza, în cadrul ciclului său de viață, mai multe cicluri sau rotații prin returnare la producător pentru a fi reumplut sau reutilizat în același scop în care a fost conceput;3. „materiale plastice oxodegradabile“ înseamnă materiale din plastic care conțin aditivi care, prin oxidare, duc la fragmentarea materialelor plastice în microfragmente sau la descompunerea chimică;4. „echipamente de pescuit“ înseamnă orice articole sau unelte care sunt utilizate în activitatea de pescuit sau în acvacultură pentru a viza, a captura sau a crește resurse biologice marine sau care plutesc la suprafața mării și care sunt utilizate cu scopul de a atrage și de a captura sau de a crește astfel de resurse biologice marine;5. „deșeuri de echipamente de pescuit“ înseamnă orice echipament de pescuit care intră sub incidența definiției deșeurilor de la art. 3, anexa nr. 1 pct. 9 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv toate componentele separate, substanțele sau materialele care au făcut parte din aceste echipamente de pescuit sau au fost atașate acestora atunci când acestea au fost aruncate în mare, inclusiv atunci când au fost abandonate sau pierdute;6. „introducere pe piață“ înseamnă prima punere la dispoziție a unui produs pe piața din România sau din celelalte state membre ale UE;7. „a face disponibil pe piață“ înseamnă orice tip de furnizare a unui produs spre distribuire, consum sau utilizare pe piața din România sau din celelalte state membre ale UE în cursul unei activități comerciale, fie în schimbul unei plăți, fie gratuit;8. „standard armonizat“ înseamnă un standard armonizat astfel cum este definit la art. 2 pct. 1 lit. (c) din Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului;9. „producător“ înseamnă:a) orice persoană fizică sau juridică stabilită în România sau celelalte state membre ale Uniunii Europene care fabrică, umple, vinde sau importă în regim profesionist, indiferent de tehnica de vânzare utilizată, inclusiv prin contracte la distanță, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, și introduce pe piața din România produse din plastic de unică folosință, produse de unică folosință umplute sau echipamente de pescuit care conțin plastic, cu excepția persoanelor care desfășoară activități de pescuit astfel cum sunt definite la art. 4 pct. 28 din Regulamentul (UE) nr. 1.380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (22); saub) orice persoană fizică sau juridică stabilită în România sau într-unul din celelalte state membre ale Uniunii Europene sau într-o țară terță care vinde în regim profesionist, într-un alt stat membru al Uniunii Europene, direct către gospodării private sau către utilizatori care nu sunt gospodării private, prin intermediul unor contracte la distanță, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, produse din plastic de unică folosință, produse din plastic de unică folosință umplute sau echipamente de pescuit care conțin plastic, cu excepția persoanelor care desfășoară activități de pescuit, astfel cum sunt definite la art. 4 pct. 28 din Regulamentul (UE) nr. 1.380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.954/2003 și (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2.371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului;10. „ambalaj“ înseamnă ambalaje astfel cum sunt definite în anexa nr. 1 lit. c) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;11. „material plastic biodegradabil“ înseamnă un material plastic care poate face obiectul descompunerii fizice, biologice, astfel încât să se descompună în final în dioxid de carbon (CO_2), biomasă și apă, și este, în conformitate cu standardele europene pentru ambalaje, recuperabil prin compostare și digestie anaerobă;12. „instalații portuare de preluare“ înseamnă instalații portuare de preluare, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 20/2012 privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor generate de nave și a reziduurilor mărfii;13. „produse din tutun“ înseamnă produse din tutun astfel cum sunt definite la art. 2 lit. d) din Legea nr. 201/2016 privind stabilirea condițiilor pentru fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe și de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun;14. „organizație care implementează răspunderea extinsă a producătorilor“ - operator economic constituit în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului pentru oricare dintre operatorii economici membrii sau clienți.Semnificațiile termenilor: „deșeuri“, „schemă de răspundere extinsă a producătorilor“, „colectare“, „colectare separată“, „tratare“ sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul IV Reducerea consumului  +  Articolul 4(1) Pentru a realiza o reducere cantitativă măsurabilă a consumului de produse din plastic de unică folosință enumerate în partea A din anexa la prezenta ordonanță, operatorii economici care introduc pe piața națională aceste produse sunt obligați:a) să reducă progresiv cantitățile introduse pe piață astfel: 5% pentru anul 2023, 10% pentru anul 2024, 15% pentru anul 2025 și 20% pentru anul 2026, raportat la anul 2022;b) să declarare anual la Administrația Fondului pentru Mediu cantitățile introduse pe piață în anul precedent celui în care raportează;c) să raporteze anual măsurile adoptate pentru atingerea țintelor menționate la lit. a) către autoritatea publică centrală din domeniul mediului și autoritatea publică centrală din domeniul economiei, până la data de 1 februarie a anului următor celui în care s-a desfășurat activitatea.(2) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe autoritatea publică centrală din domeniul mediului, la inițiativa Administrației Fondului pentru Mediu, adoptă prin ordin de ministru modelul și conținutul formularului de declarație a produselor din plastic de unică folosință enumerate în partea A din anexa la prezenta ordonanță, produse introduse pe piață, precum și instrucțiunile de completare și depunere a acesteia.(3) Operatorii economici care comercializează cu amănuntul produse din plastic de unică folosință enumerate în partea A din anexă, precum și operatorii economici care în scopul comercializării produselor proprii utilizează aceste produse sunt obligați:a) să ofere consumatorului posibilitatea de a alege la punctele de vânzare alternative reutilizabile, alternative adecvate și durabile sau care nu conțin plastic;b) să aplice un preț de vânzare pentru produsele din plastic de unică folosință furnizate;c) să evidențieze distinct pe documentele de vânzare prețul produselor din plastic de unică folosință furnizate și să afișeze valoarea la loc vizibil la punctul de vânzare, pentru informarea consumatorilor finali.(4) În scopul prevenirii generării de deșeuri produse după consumul produselor din plastic de unică folosință enumerate în partea A din anexa la prezenta ordonanță și pentru a promova o economie circulară cu modele de afaceri, produse alternative reutilizabile sau care nu conțin plastic și materiale inovatoare și durabile, autoritatea publică centrală din domeniul mediului și autoritatea publică centrală din domeniul economiei analizează și evaluează anual impactul asupra mediului și economiei al acestor produse pe durata ciclului de viață al acestora, inclusiv atunci când devin deșeuri, și eficiența implementării măsurilor prevăzute la alin. (1) și (3) și propun măsuri nelegislative sau legislative, proporționale și nediscriminatorii, raportate la impactul acestor produse asupra mediului și economiei, inclusiv restricții de comercializare a acestor produse, prin derogare de la art. 5 alin. (2) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare.(5) Pentru o reducere ambițioasă și susținută a consumului de produse din plastic de unică folosință enumerate în partea A din anexa la prezenta ordonanță, în conformitate cu obiectivele generale ale politicii Uniunii în materie de deșeuri, în special de prevenire a generării de deșeuri, care să conducă la o inversare semnificativă a tendințelor de creștere a consumului acestor produse, măsurile legislative menționate la alin. (4) se înaintează de către autoritatea publică centrală din domeniul mediului sau autoritatea publică centrală din domeniul economiei către: autoritatea publică centrală pentru finanțe publice, autoritatea publică centrală pentru agricultură, autoritatea națională sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor și autoritatea publică centrală din domeniul educației, urmând ca aceste autorități să le elaboreze, în co-inițiere cu instituțiile care înaintează propunerile, și să le înainteze Guvernului, în vederea adoptării, prin act normativ de nivel corespunzător.(6) Măsurile adoptate în conformitate cu alin. (5) și în baza evaluării menționate la alin. (4) trebuie să conducă până în 2026, în comparație cu 2022, la o reducere cantitativă măsurabilă a consumului de produse din plastic de unică folosință enumerate în partea A din anexa la prezenta ordonanță.(7) Pentru calcularea și verificarea reducerii consumului de produse din plastic de unică folosință enumerate în partea A din anexa la prezenta ordonanță autoritatea publică centrală din domeniul economiei aplică metodologia stabilită prin actul de punere în aplicare adoptat de Comisia Europeană în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din Directiva 2019/904/UE, în baza datelor furnizate de Administrația Fondului pentru Mediului.(8) În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, prin ordin comun al conducătorilor autorității publice centrale din domeniul mediului și al autorității publice centrale din domeniul economiei se aprobă Procedura de înregistrare la Administrația Fondului pentru Mediu a operatorilor economici:a) care introduc pe piața națională alternative reutilizabile durabile sau care nu conțin plastic la produsele din plastic de unică folosință enumerate în partea A din anexa la prezenta ordonanță;b) care introduc pe piață sticle PET care conțin plastic reciclat;c) care introduc pe piață plastic reciclat pentru a fi încorporat în sticle PET.Ordinul comun reglementează și modul în care autoritatea publică centrală din domeniul economiei are acces la datele raportate de către operatorii economici.(9) Administrația Fondului pentru Mediu înregistrează operatorii economici menționați la alin. (8) într-un registru electronic național.(10) Autoritatea publică centrală din domeniul mediului și autoritatea publică centrală din domeniul transporturilor integrează măsurile prevăzute la alin. (1) și (3) în planurile sau programul menționate la art. 11, cu ocazia primei actualizări ulterioare a respectivelor planuri sau programe, în conformitate cu actele legislative relevante naționale și europene care reglementează respectivele planuri sau programe, sau în orice alte planuri sau programe elaborate special în acest scop.(11) Autoritățile menționate la alin. (4):a) descriu măsurile adoptate în temeiul alin. (1), comunică descrierea Comisiei și o pun la dispoziția publicului;b) notifică Comisia Europeană cu privire la măsurile de reducere a consumului de produse din plastic de unică folosință enumerate în partea A din anexa la prezenta ordonanță, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană, cu modificările și completările ulterioare;c) monitorizează produsele din plastic de unică folosință enumerate în partea A din anexă, introduse pe piață și măsurile de reducere a consumului menționate la alin. (1) și (3) și prezintă Comisiei un raport privind progresele înregistrate, în conformitate cu art. 13 alin. (1), în vederea stabilirii de obiective cantitative obligatorii la nivelul Uniunii pentru reducerea consumului.  +  Capitolul V Restricții privind introducerea pe piață  +  Articolul 5(1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se interzice introducerea pe piață a produselor din plastic de unică folosință enumerate în partea B din anexa la prezenta ordonanță și a produselor fabricate din materiale plastice oxodegradabile.(2) Nu fac obiectul restricționării menționate la alin. (1) următoarele produse:a) bețișoarele de urechi, agitatoarele pentru băuturi, paiele din plastic de unică folosință pentru uz medical, utilizate în scopuri medicale sau utilizate de un profesionist în sănătate în scopuri medicale;b) bețișoarele din plastic de unică folosință utilizate de un prestator de servicii medico-legale sau în scopuri științifice (diagnostic, educațional sau în cercetare);c) paiele de plastic de unică folosință pentru uz medical, în scopuri medicale sau utilizate de un profesionist în domeniul sănătății pentru scopuri medicale, utilizate în casele de îngrijire, unități de învățământ, locuri de detenție.  +  Capitolul VI Cerințe legate de produs  +  Articolul 6(1) Începând cu 3 iulie 2024 produsele din plastic de unică folosință enumerate în partea C din anexa la prezenta ordonanță, ale căror dopuri și capace sunt din plastic, pot fi introduse pe piață numai dacă dopurile și capacele rămân atașate de recipiente în timpul etapei de utilizare preconizată a produselor.(2) De la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a standardelor armonizate care iau în considerare mai ales necesitatea de a asigura un nivel corespunzător de rezistență, fiabilitate și siguranță a dispozitivelor de închidere a recipientelor pentru băuturi, inclusiv pentru băuturile carbogazoase, produsele din plastic de unică folosință menționate la alin. (1) care sunt în conformitate cu respectivele standarde sau părți ale acestora sunt considerate a fi în conformitate cu cerința prevăzută la alin. (1).(3) În sensul prezentului articol dopurile sau capacele metalice cu garnituri din plastic nu se consideră ca fiind fabricate din plastic.(4) Cu privire la sticlele pentru băuturi enumerate în partea F din anexa la prezenta ordonanță:a) începând cu 2025, sticlele pentru băuturi enumerate în partea F din anexa la prezenta ordonanță având drept componentă principală polietilentereftalatul, denumite „sticle PET“, trebuie să conțină plastic reciclat în proporție de cel puțin 25%, calculat ca medie pentru toate sticlele PET introduse pe piața națională;b) începând cu 2030, sticlele pentru băuturi enumerate în partea F din anexa la prezenta ordonanță având drept componentă principală polietilentereftalatul, denumite „sticle PET“, trebuie să conțină plastic reciclat în proporție de cel puțin 30%, calculat ca medie pentru toate astfel de sticle introduse pe piața națională.(5) Operatorii economici care introduc pe piață sticle PET pentru băuturi, enumerate în partea F din anexa la prezenta ordonanță, care conțin plastic reciclat, sunt obligați să comunice anual la Administrația Fondului pentru Mediu procentul de material reciclat din acestea, până la 25 februarie a anului următor raportării.(6) Operatorii economici care introduc pe piață plastic reciclat pentru a fi încorporat în sticle PET sunt obligați să comunice anual la Administrația Fondului pentru Mediu cantitatea de material reciclat din acestea, până la 25 februarie a anului următor raportării.(7) Fără a compromite igiena alimentară, siguranța alimentelor, bunele practici de igienă, bunele practici de fabricație, informarea consumatorilor, materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare respectă prevederile Regulamentelor (CE) nr. 178/2002 (14), (CE) nr. 852/2004 (15) și (CE) nr. 1.935/2004 (16) ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și alte acte legislative relevante în materie de siguranță alimentară și igienă.(8) Componentele utilizate la fabricarea materialelor și produselor din plastic de unică folosință enumerate în partea C din anexa la prezenta ordonanță se testează în laboratoare de încercări acreditate de către Asociația de Acreditare din România RENAR sau de alte organisme de acreditare la nivel european, în condițiile stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008, de stabilire a cerințelor de acreditare, conform SR EN ISO/CEI 17025.(9) Autoritatea centrală din domeniul economiei calculează și verifică obiectivele menționate la alin. (4), urmând normele stabilite în actele de punere în aplicare menționate la art. 6 din Directiva 2019/904, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.  +  Capitolul VII Cerințe de marcare  +  Articolul 7(1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, fiecare produs din plastic de unică folosință enumerat în partea D din anexa la prezenta ordonanță care este introdus pe piață trebuie să poarte un marcaj clar, lizibil și care nu se poate șterge, plasat pe ambalajul acestuia sau direct pe produs, marcaj care informează consumatorii cu privire la:a) opțiunile adecvate de gestionare a deșeurilor pentru produs sau mijloacele de eliminare a deșeurilor care trebuie să fie evitate pentru produsul respectiv, în conformitate cu ierarhia deșeurilor menționată la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;b) prezența materialelor plastice în componența produsului și impactul negativ asupra mediului rezultat din aruncarea produsului sau din alte mijloace necorespunzătoare de eliminare a produsului.(2) Marcarea prevăzută la alin. (1) respectă prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/2.151 al Comisiei din 17 decembrie 2020 de stabilire a unor norme referitoare la specificațiile armonizate privind marcarea produselor din plastic de unică folosință indicate în partea D din anexa la prezenta ordonanță.(3) Dispozițiile prezentului articol referitoare la produsele din tutun le completează pe cele prevăzute în Legea nr. 201/2016 privind stabilirea condițiilor pentru fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe și de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun.  +  Capitolul VIII Răspunderea extinsă a producătorilor  +  Articolul 8(1) Până la 31 decembrie 2024 producătorii care introduc pe piață produsele din plastic de unică folosință enumerate în partea E secțiunile I și II din anexa la prezenta ordonanță trebuie să implementeze prin intermediul unei organizații răspunderea extinsă a producătorilor, potrivit art. 8 și 8a din Directiva 2008/98/CE.(2) Până la 5 ianuarie 2023, producătorii care introduc pe piață produsele din plastic de unică folosință enumerate în partea E secțiunea III din anexa la prezenta ordonanță trebuie să implementeze răspunderea extinsă a producătorilor potrivit art. 8 și 8a din Directiva 2008/98/CE prin intermediul unei organizații sau individual pentru deșeurile proprii produse după consumul respectivelor produse.(3) Pentru produsele din plastic de unică folosință enumerate în partea E secțiunea I din anexa la prezenta ordonanță, care intră sub incidența Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, producătorii trebuie să acopere, în măsura în care nu sunt deja acoperite, următoarele costuri:a) costurile legate de măsurile de sensibilizare menționate la art. 10 cu privire la produsele respective;b) costurile de colectare a deșeurilor aferente produselor care sunt aruncate în sistemele publice de colectare organizate de autoritatea publică locală, inclusiv infrastructura și funcționarea acesteia, precum și ale transportului și tratării ulterioare a deșeurilor respective;c) costurile de curățare a deșeurilor rezultate din respectivele produse aruncate în afara sistemului public de colectare, precum și ale transportului și tratării ulterioare a acestora.(4) Pentru produsele din plastic de unică folosință enumerate în partea E secțiunile II și III din anexa la prezenta ordonanță, producătorii trebuie să acopere cel puțin următoarele costuri:a) costurile legate de măsurile de sensibilizare menționate la art. 10 cu privire la produsele respective;b) costurile de curățare a deșeurilor rezultate din aceste produse, aruncate în afara sistemului public de colectare organizat de autoritatea publică locală, precum și ale transportului și tratării ulterioare a respectivelor deșeuri;c) costurile colectării și raportării datelor către autoritățile publice responsabile, în conformitate cu art. 8a alin. (1) lit. (c) din Directiva 2008/98/CE.(5) Pentru produsele din plastic de unică folosință enumerate în partea E secțiunea III din anexa la prezenta ordonanță, producătorii trebuie să acopere în plus față de cele menționate la alin. (4) costurile de colectare a deșeurilor pentru acele produse care sunt aruncate în sistemele publice de colectare organizate de autoritatea publică locală, inclusiv infrastructura și funcționarea acesteia, precum și ale transportului și tratării ulterioare a respectivelor deșeuri.(6) Costurile menționate la alin. (5) pot include crearea unei infrastructuri specifice pentru colectarea deșeurilor aferente acestor produse, cum ar fi recipientele adecvate pentru deșeuri în zonele în care se aruncă multe deșeuri, cu respectarea reglementărilor urbanistice aprobate și a normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.(7) Costurile menționate la alin. (3)-(6) nu trebuie să depășească costurile necesare prestării serviciilor menționate la respectivele alineate într-un mod eficient din punctul de vedere al costurilor și sunt convenite în mod transparent între operatorii publici și privați care gestionează deșeurile și autoritățile administrației publice locale.(8) Costurile de curățare a deșeurilor menționate la alin. (3) lit. c) și alin. (4) lit. b), aruncate în afara sistemului public de colectare organizat de autoritățile administrației publice locale se limitează la activitățile întreprinse de autoritățile publice sau în numele acestora.(9) Costurile prevăzute la alin. (3), (4) și (5) se stabilesc prin intermediul organizațiilor de la alin. (1) și (2).(10) Autoritățile administrației publice locale au obligația să aplice costurile rezultate din calcularea taxei/tarifului pentru gestionarea deșeurilor.(11) Obligațiile și responsabilitățile privind ambalajele sunt prevăzute în Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare.(12) Producătorii de produse stabiliți în alt stat membru sau țară terță, care introduc produse pe teritoriul României, sunt obligați să numească o persoană fizică sau juridică stabilită pe teritoriul național drept reprezentant autorizat, în scopul îndeplinirii obligațiilor care îi revin unui producător în temeiul schemelor de răspundere extinsă a producătorilor, menționate la alin. (1) și (2).(13) Un producător care este stabilit pe teritoriul României, care comercializează produse din plastic de unică folosință enumerate în partea E din anexă și echipamente de pescuit care conțin plastic într-un alt stat membru în care nu este stabilit, desemnează un reprezentant autorizat în acel stat membru.(14) Reprezentantul autorizat menționat la alin. (13) este persoana responsabilă de îndeplinirea obligațiilor producătorului respectiv, în temeiul prezentei ordonanțe, pe teritoriul acelui stat membru.(15) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale se asigură că sunt stabilite scheme de răspundere extinsă a producătorilor pentru toate echipamentele de pescuit care conțin plastic, introduse pe piața statului membru în conformitate cu art. 8 și 8a din Directiva 2008/98/CE.(16) În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, autoritatea publică centrală din domeniul pescuitului și acvaculturii și autoritatea publică centrală din domeniul mediului vor stabili printr-o hotărâre a Guvernului o cotă națională anuală minimă de colectare a echipamentelor de pescuit care conțin plastic abandonate în Marea Neagră, apele teritoriale române, în vederea reciclării.(17) Cota națională menționată la alin. (16) este stabilită în baza unei analize elaborate de autoritatea publică centrală din domeniul pescuitului și acvaculturii și autoritatea publică centrală din domeniul mediului, cu consultarea autorităților publice implicate în implementarea cotei și creșterea gradului de reciclare a echipamentelor de pescuit.(18) Autoritatea publică centrală din domeniul pescuitului și acvaculturii monitorizează echipamentele de pescuit care conțin materialele plastice introduse pe piață, precum și echipamentele de pescuit care conțin plastic abandonate și colectate și raportează Comisiei, în conformitate cu art. 13 alin. (2) din prezenta ordonanță, în vederea stabilirii de obiective cantitative obligatorii de colectare la nivelul Uniunii.(19) Producătorii de echipamente de pescuit care conțin plastic, prin schemele de răspundere extinsă a producătorilor stabilite potrivit alin. (15), acoperă:a) costurile de colectare separată a deșeurilor provenite de la echipamentele de pescuit care conțin plastic care au fost descărcate în instalațiile portuare de preluare adecvate în conformitate cu Directiva (UE) 2019/883 sau în alte sisteme de colectare care nu intră în domeniul de aplicare al respectivei directive;b) costul transportului și al tratării ulterioare a acestora;c) costurile aferente măsurilor de sensibilizare menționate la art. 10 în ceea ce privește echipamentele de pescuit care conțin plastic.(20) Cerințele stabilite la alin. (19) completează cerințele aplicabile deșeurilor provenite de la navele de pescuit, din dreptul Uniunii privind instalațiile portuare de preluare.(21) Producătorii de unelte de pescuit aplică standardele privind proiectarea uneltelor de pescuit conform principiilor economiei circulare, pentru a încuraja pregătirea lor în vederea reutilizării și pentru a facilita reciclarea lor la sfârșitul ciclului de viață, de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a standardelor armonizate, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (9) din Directiva 2019/904.  +  Capitolul IX Colectarea separată  +  Articolul 9(1) Autoritățile administrației publice locale de la nivelul unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, al subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociațiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora, după caz, au obligația ca începând cu data de 1 ianuarie 2022 să organizeze, să gestioneze și să coordoneze un sistem public pentru colectarea separată a deșeurilor produse după consumul produselor din plastic de unică folosință enumerate în partea F din anexa la prezenta ordonanță, în vederea reciclării.(2) Operatorii economici care introduc pe piață produse din plastic de unică folosință enumerate în partea F din anexa la prezenta ordonanță au obligația să asigure:a) colectarea unei cantități egale cu 77% ca greutate a produselor de plastic de unică folosință introduse pe piață întrun anumit an, până în 2025;b) colectarea unei cantități egale cu 90% ca greutate a produselor de plastic de unică folosință introduse pe piață întrun anumit an, până în 2029.(3) Obligația de colectare prevăzută la alin. (2) se poate realiza prin intermediul unei organizații care implementează răspunderea extinsă a producătorului, individual pentru deșeurile proprii produse după consumul respectivelor produse sau printr-un sistem de garanție-returnare.(4) Operatorii economici care introduc pe piața națională produse din plastic de unică folosință enumerate în partea F din anexa la prezenta ordonanță sunt obligați să declare anual la Administrația Fondului pentru Mediu cantitățile introduse pe piață și cantitățile colectate conform alin. (3).(5) Completarea și depunerea formularului de declarație se fac în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din prezenta ordonanță.(6) Produsele din plastic de unică folosință enumerate în partea F din anexa la prezenta ordonanță introduse pe piață sunt considerate ca fiind egale cu cantitatea de deșeuri generate de produsele respective, inclusiv sub formă de deșeuri, în același an.(7) Autoritățile administrației publice locale de la nivelul unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, al subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociațiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora, după caz, pun la dispoziția agenției județene pentru protecția mediului și agenției pentru protecția mediului București, anual, în format electronic, cantitățile colectate prin sistemele menționate la alin. (1), până la data de 30 aprilie a anului următor raportării.(8) Operatorii economici menționați la alin. (2) și autoritățile menționate la alin. (1) utilizează metoda de raportare, calculare și verificare a datelor privind colectarea separată a deșeurilor de sticle de băuturi din plastic de unică folosință în conformitate cu actul adoptat de Comisia Europeană în temeiul art. 9 alin. (3) din Directiva 2019/904.(9) Dispozițiile prezentei ordonanțe privind colectarea separată completează prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare.(10) Alin. (2) se aplică fără a aduce atingere art. 10 alin. (3) lit. (a) din Directiva 2008/98/CE.  +  Capitolul X Măsuri de sensibilizare  +  Articolul 10(1) Autoritatea națională în domeniul pescuitului și acvaculturii și autoritatea publică centrală din domeniul mediului adoptă măsuri nelegislative sau legislative pentru a informa consumatorii și pentru a stimula comportamentul responsabil al consumatorilor, în vederea reducerii deșeurilor provenite de la produsele care fac obiectul prezentei ordonanțe.(2) Producătorii de produse din plastic de unică folosință enumerate în partea G din anexă și producătorii de echipamente de pescuit care conțin plastic adoptă măsuri pentru a informa consumatorii și utilizatorii cu privire la:a) disponibilitatea alternativelor reutilizabile la produsele din partea G din anexa la ordonanță, a sistemelor de reutilizare și a opțiunilor de gestionare a deșeurilor existente pentru respectivele produse din plastic de unică folosință și pentru echipamentele de pescuit care conțin plastic, precum și cele mai bune practici în ceea ce privește buna gestionare a deșeurilor efectuată în conformitate cu art. 20 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările si completările ulterioare;b) impactul asupra mediului al aruncării și al altor mijloace necorespunzătoare de eliminare a deșeurilor provenite din respectivele produse din plastic de unică folosință și a echipamentelor de pescuit care conțin plastic, în special asupra mediului marin;c) impactul asupra rețelei de canalizare al mijloacelor necorespunzătoare de eliminare a deșeurilor provenite din respectivele produse din plastic de unică folosință.(3) În vederea stimulării comportamentului responsabil al elevilor/studenților în unitățile și instituțiile de învățământ, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe autoritatea centrală din domeniul educației, prin servicii publice deconcentrate, desfășoară activități de informare privind prevenirea generării deșeurilor, în general, și prevenirea și reducerea impactului produselor din plastic de unică folosință asupra mediului și sănătății umane, în particular.  +  Capitolul XI Coordonarea măsurilor  +  Articolul 11(1) Fără a aduce atingere art. 4 alin. (1), autoritatea publică centrală din domeniul mediului și autoritatea publică centrală din domeniul transporturilor și infrastructurii se asigură că măsurile adoptate pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe fac parte integrantă și sunt în concordanță cu:a) Programul de măsuri pentru atingerea stării ecologice bune a regiunii marine Marea Neagră, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 432/2020;b) Planul național de management aferent porțiunii naționale a bazinului hidrografic internațional al fluviului Dunărea și Planurile de Management la nivel de bazine hidrografice/spații hidrografice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 80/2011, conform art. 43 din Legea nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;c) Planul național de gestionare a deșeurilor și Programul național de prevenire a generării de deșeuri aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 942/2017;d) planurile de preluare și gestionare a deșeurilor, stabilite în temeiul Directivei (UE) 2019/883.(2) Fără a aduce atingere art. 4 alin. (1), autoritatea publică centrală din domeniul economiei se asigură că măsurile adoptate pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe fac parte integrantă și sunt în concordanță cu programele din domeniile: politicile industriale, competitivitate, protecția consumatorilor, infrastructura calității și supravegherea pieței, mediului de afaceri, comerțului, antreprenorialului, pe care le gestionează în conformitate cu prevederile legii privind organizarea și funcționarea autorității publice centrale din domeniul economiei.(3) Măsurile adoptate pentru punerea în aplicare a art. (4)-(9) trebuie să fie conforme cu dreptul Uniunii în domeniul alimentelor pentru a asigura respectarea igienei alimentare și siguranței alimentare.  +  Capitolul XII Specificații și orientări privind produsele din plastic de unică folosință  +  Articolul 12(1) La stabilirea dacă un recipient alimentar este considerat a fi un produs din plastic de unică folosință în sensul prezentei ordonanțe, pe lângă criteriile menționate în anexa la prezenta ordonanță în ceea ce privește recipientele pentru alimente, joacă un rol decisiv tendința ca acesta să devină deșeu datorită volumului sau dimensiunii sale, în special în ceea ce privește porțiile pentru o singură persoană.(2) Autoritățile publice centrale și locale, inclusiv operatorii economici, aplică orientările Comisiei privind produsele din plastic de unică folosință în conformitate cu Directiva (UE) 2019/904 a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 216/01 din 7.06.2021.  +  Capitolul XIII Sistemele de informații și raportarea  +  Articolul 13(1) Pentru fiecare an calendaristic autoritatea publică centrală din domeniul mediului și autoritatea publică centrală din domeniul economiei transmit Comisiei un raport conținând următoarele:a) date privind produsele din plastic de unică folosință enumerate în partea A din anexa la prezenta ordonanță, care au fost introduse pe piața națională în fiecare an, pentru a demonstra reducerea consumului în conformitate cu art. 4 alin. (1);b) informații privind măsurile luate în sensul art. 4 alin. (1);c) date privind produsele din plastic de unică folosință enumerate în partea F din anexă, care au fost colectate separat în fiecare an, pentru a demonstra atingerea obiectivelor de colectare separată în conformitate cu art. 9 alin. (2) lit. a) și b);d) informații privind conținutul de material reciclat în sticlele pentru băuturi, enumerate în partea F din anexă, pentru a demonstra atingerea obiectivelor prevăzute la art. 6 alin. (4);e) progresele înregistrate în reducerea cantitativă măsurabilă a consumului produselor din plastic de unică folosință enumerate în partea A din anexă la prezenta ordonanță.(2) Pentru fiecare an calendaristic, autoritatea publică centrală din domeniul pescuitului și acvaculturii transmite Comisiei un raport conținând date privind echipamentele de pescuit care conțin plastic introduse pe piață și privind deșeurile de echipamente de pescuit colectate în statul membru, în fiecare an;(3) Pentru fiecare an calendaristic, instituțiile din subordinea/coordonarea autorității publice centrale pentru protecția mediului cu atribuții în raportarea datelor și/sau informațiilor din domeniul deșeurilor transmit Comisiei un raport conținând date privind deșeurile produse după consumul produselor din plastic de unică folosință enumerate la secțiunea III a părții E din anexa la prezenta ordonanță, care au fost colectate prin sistemele prevăzute la art. 8 alin. (4), (5) și (6), calculate pe baza informațiilor referitoare la produsele din tutun cu filtre și filtre comercializate pentru a fi utilizate în combinație cu produse din tutun, introduse pe piața națională.(4) Autoritățile menționate la alin. (1), (2) și (3) raportează Comisiei Europene datele și informațiile în format electronic, în termen de 18 luni de la sfârșitul anului de raportare pentru care acestea au fost colectate, și le pun la dispoziția publicului prin afișare pe pagina internet.(5) Rapoartele menționate la alin. (1), (2) și (3) însoțite de raportul privind verificarea calității datelor și informațiilor raportate, se transmit Comisiei Europene în formatul stabilit de actele de punere în aplicare menționate la art. 13 alin. 4 din Directiva 2019/904, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.(6) Prima perioadă de raportare este anul calendaristic 2022, cu excepția alin. (1) lit. d) și alin. (3), pentru care prima perioadă de raportare este anul calendaristic 2023.  +  Capitolul XIV Sancțiuni  +  Articolul 14(1) Încălcarea dispozițiilor prezentei ordonanțe constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să constituie infracțiuni, și se sancționează după cum urmează:a) cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, pentru persoanele fizice, și de la 20.000 lei la 40.000 lei, pentru persoanele juridice, în cazul nerespectării prevederilor art. 5 alin. (1), art. 9 alin. (2) și (4);b) cu amendă de la 8.000 lei la 16.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 7 alin. (2);c) cu amendă de la 16.000 lei la 30.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 7 alin. (1) și art. 10 alin. (2);d) cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 4 alin. (1) și (3);e) cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei, neîndeplinirea obligațiilor și responsabilităților ce le revin autorităților administrației publice locale, potrivit prevederilor art. 9 alin. (1).(2) Constatarea contravențiilor prevăzute la alin. (1) și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul împuternicit al:a) Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor pentru art. 7 alin. (1) și (2), în relația dintre operatori economici și consumatori persoane fizice.b) Gărzii Naționale de Mediu pentru art. 4 alin. (3), art. 5 alin. (1), art. 9 alin. (1) și art. 10 alin. (2).c) Administrației Fondului pentru Mediu pentru art. 4 alin. (1), art. 9 alin. (2) și (4).(3) Contravențiilor prevăzute la art. 14 le sunt aplicabile dispozițiile art. 28 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(4) Dispozițiile referitoare la contravenții intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor art. 7 alin. (1) și (2) care intră în vigoare la data publicării.Prezenta ordonanță transpune în legislația națională Directiva 2019/904 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 155/1 din 12.06.2019.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Tánczos Barna
  Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului,
  Claudiu-Iulius-Gavril Năsui
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila Zoltán
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  Ministrul sănătății,
  Ioana Mihăilă
  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Cătălin Drulă
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Nechita-Adrian Oros
  București, 25 august 2021.Nr. 6.  +  ANEXĂ  +  PARTEA A
  Produse din plastic de unică folosință reglementate de art. 4 privind reducerea consumului
  1. Pahare pentru băuturi, inclusiv capacele acestora2. Recipiente pentru alimente, cum ar fi cutiile cu sau fără capac, utilizate pentru a conține produse alimentare care:a) sunt destinate consumului imediat, fie pe loc, fie la pachet;b) sunt de regulă consumate din recipient;c) sunt gata de consum fără a necesita o pregătire suplimentară, precum gătirea, fierberea sau încălzirea,inclusiv recipiente pentru alimente utilizate pentru meniuri de tip fastfood sau alte meniuri gata pentru consum imediat, cu excepția recipientelor pentru băuturi, a farfuriilor, a pachetelor și foliilor din material flexibil care conțin produsele alimentare
   +  PARTEA B
  Produse din plastic de unică folosință reglementate de art. 5 privind restricțiile referitoare la introducerea pe piață
  1. Bețișoare pentru urechi, cu excepția cazului în care intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 1.223/2009 și de abrogare a Directivelor 90/385/CEE și 94/42/CEE2. Tacâmuri (furculițe, cuțite, linguri, bețișoare chinezești)3. Farfurii4. Paie pentru băuturi, cu excepția cazului în care intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 1.223/2009 și de abrogare a Directivelor 90/385/CEE și 94/42/CEE5. Agitatoare pentru băuturi6. Bețe care se atașează baloanelor sau care sprijină baloane, cu excepția baloanelor de uz industrial sau pentru alte utilizări și aplicații profesionale, care nu sunt distribuite consumatorilor, inclusiv mecanismele acestor bețe7. Recipiente pentru alimente, fabricate din polistiren expandat, cum ar fi cutiile cu sau fără capac, utilizate pentru a conține produse alimentare care:a) sunt destinate consumului imediat, fie pe loc, fie la pachet;b) sunt de regulă consumate din recipient;c) sunt gata de consum fără a necesita o pregătire suplimentară precum gătirea, fierberea sau încălzirea,inclusiv recipiente pentru alimente utilizate pentru meniuri de tip fast-food sau alte meniuri gata pentru consum imediat, cu excepția recipientelor pentru băuturi, a farfuriilor, a pachetelor și foliilor din material flexibil care conțin produsele alimentare8. Recipiente pentru băuturi fabricate din polistiren expandat, inclusiv dopurile și capacele acestora9. Pahare pentru băuturi fabricate din polistiren expandat, inclusiv capacele acestora
   +  PARTEA C
  Produse din plastic de unică folosință reglementate de art. 6 alin. (1)-(4) privind cerințele legate de produs
  Recipientele pentru băuturi cu o capacitate de până la 3 litri, și anume recipientele utilizate pentru a conține lichide, cum ar fi sticlele pentru băuturi, inclusiv dopurile și capacele acestora, și ambalajele de băuturi compozite, inclusiv dopurile și capacele acestora, dar nu și:a) recipientele din sticlă sau metal cu dopuri și capace din plastic;b) recipientele pentru băuturi destinate și utilizate pentru alimentele destinate unor scopuri medicale speciale, astfel cum sunt definite la lit. (g) de la art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 609/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, care sunt în formă lichidă
   +  PARTEA D
  Produse din plastic de unică folosință reglementate de art. 7 privind cerințele de marcare
  1. Absorbante, tampoane igienice și aplicatoare de tampoane2. Șervețele umede, și anume șervețele preumezite de îngrijire personală și de uz casnic3. Produse din tutun cu filtre și filtre comercializate pentru a fi utilizate în combinație cu produse din tutun4. Pahare pentru băuturi
   +  PARTEA EI. Produse din plastic de unică folosință reglementate de art. 8 alin. (1) și (3) privind răspunderea extinsă a producătorilor1. Recipiente pentru alimente, cum ar fi cutiile cu sau fără capac, utilizate pentru a conține produse alimentare care:a) sunt destinate consumului imediat, fie pe loc, fie la pachet;b) sunt de regulă consumate din recipient;c) sunt gata de consum fără a necesita o pregătire suplimentară precum gătirea, fierberea sau încălzirea,inclusiv recipiente pentru alimente utilizate pentru meniuri de tip fast-food sau alte meniuri gata pentru consum imediat, cu excepția recipientelor pentru băuturi, a farfuriilor, a pachetelor și foliilor din material flexibil care conțin produsele alimentare2. Pachete și folii din material flexibil care conțin produse alimentare destinate consumului direct din pachet sau folie fără preparare ulterioară3. Recipientele pentru băuturi cu o capacitate de până la 3 litri, și anume recipientele utilizate pentru a conține lichide, cum ar fi sticlele pentru băuturi, inclusiv dopurile și capacele acestora, și ambalajele de băuturi compozite, inclusiv dopurile și capacele acestora, dar nu și recipientele din sticlă sau metal cu dopuri și capace din plastic.4. Pahare pentru băuturi, inclusiv capacele acestora5. Pungi de transport din plastic subțire, astfel cum sunt definite la art. 3 pct. 1c din Directiva 94/62/CEII. Produse din plastic de unică folosință reglementate de art. 8 alin. (1) și (4) privind răspunderea extinsă a producătorilor1. Șervețele umede, și anume șervețele preumezite de îngrijire personală și de uz casnic2. Baloane, cu excepția baloanelor de uz industrial sau pentru alte utilizări și aplicații profesionale, care nu sunt distribuite consumatorilorIII. Alte produse din plastic de unică folosință reglementate de art. 8 alin. (2), (4) și (5) privind răspunderea extinsă a producătorilorProduse din tutun cu filtre și filtre comercializate pentru a fi utilizate în combinație cu produse din tutun  +  PARTEA F
  Produse din plastic de unică folosință reglementate de art. 9 privind colectarea separată
  și de art. 6 alin. (5) privind cerințele legate de produs
  Sticlele pentru băuturi cu o capacitate de până la 3 litri, inclusiv dopurile și capacele acestora, dar nu și:a) sticlele din sticlă sau metal pentru băuturi cu dopuri și capace din plastic;b) sticlele pentru băuturi destinate și utilizate pentru alimentele destinate unor scopuri medicale speciale, astfel cum sunt definite la lit. (g) de la art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 609/2013, care sunt în formă lichidă
   +  PARTEA G
  Produse din plastic de unică folosință reglementate de art. 10 privind măsurile de sensibilizare
  1. Recipiente pentru alimente, cum ar fi cutiile cu sau fără capac, utilizate pentru a conține produse alimentare care:a) sunt destinate consumului imediat, fie pe loc, fie la pachet;b) sunt de regulă consumate din recipient;c) sunt gata de consum fără a necesita o pregătire suplimentară precum gătirea, fierberea sau încălzirea,inclusiv recipiente pentru alimente utilizate pentru meniuri de tip fast-food sau alte meniuri gata pentru consum imediat, cu excepția recipientelor pentru băuturi, a farfuriilor, a pachetelor și foliilor din material flexibil care conțin produsele alimentare2. Pachete și folii din material flexibil care conțin produse alimentare destinate consumului direct din pachet sau folie fără preparare ulterioară3. Recipientele pentru băuturi cu o capacitate de până la 3 litri, și anume recipientele utilizate pentru a conține lichide, cum ar fi sticlele pentru băuturi, inclusiv dopurile și capacele acestora, și ambalajele de băuturi compozite, inclusiv dopurile și capacele acestora, dar nu și recipientele din sticlă sau metal cu dopuri și capace din plastic4. Pahare pentru băuturi, inclusiv dopurile și capacele acestora5. Produse din tutun cu filtre și filtre comercializate pentru a fi utilizate în combinație cu produse din tutun6. Șervețele umede, și anume șervețele preumezite de îngrijire personală și de uz casnic7. Baloane, cu excepția baloanelor de uz industrial sau pentru alte utilizări și aplicații profesionale, care nu sunt distribuite consumatorilor8. Pungi de transport din plastic subțire, astfel cum sunt definite la art. 3 pct. 1c din Directiva 94/62/CE9. Absorbante, tampoane igienice și aplicatoare de tampoane
  ----