ORDIN nr. 119 din 26 august 2021pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul managementului resurselor umane în Ministerul Afacerilor Interne
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 27 august 2021  În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 și 702 bis din 9 septembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. În anexa nr. 1, la articolul 6, alineatul (3^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(3^1) În situația în care, pentru o perioadă determinată, titularul postului îndeplinește și alte sarcini/atribuții care decurg dintr-o calitate oficială pe care o deține în interesul MAI și care nu sunt cuprinse în fișa postului, se întocmesc anexe la fișa postului. Prevederile alin. (1) și (2) nu se aplică la întocmirea anexelor la fișa postului.2. În anexa nr. 2, la articolul 4, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:c^1) la înscrierea la examenul de admitere, menționează în cererea-tip de înscriere codul unic de identificare atribuit, precum și centrul zonal la care este arondat, o scanează și o comunică, la adresa de e-mail indicată, candidaților, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data înregistrării acesteia;3. În anexa nr. 2, la articolul 4, literele d), g) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:d) verifică existența documentelor necesare constituirii dosarului de recrutare, cu respectarea cerințelor de formă și conținut și relaționează cu medicul de unitate în ceea ce privește gestionarea adeverinței medicale eliberate de medicul de familie și depuse de către candidat;.................................................................................................g) întocmesc tabelele nominale cuprinzând candidații care participă la concursul de admitere;h) transmit instituțiilor de învățământ dosarele de recrutare și tabelele nominale cuprinzând candidații care participă la concursul de admitere;4. În anexa nr. 2, la articolul 5 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) depun la dosarul de recrutare, cu respectarea condițiilor de organizare și desfășurare a concursului, documentele necesare potrivit prevederilor art. 59 alin. (1) din anexa nr. 3 la ordin, cu excepția documentului prevăzut la lit. h^1).5. În anexa nr. 2, la articolul 6 alineatul (1), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:f) să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat, în situația candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ postliceal și la programele de studii universitare de licență ori să fie licențiați în specializări universitare necesare structurilor Ministerului Afacerilor Interne, în situația candidaților la programele de studii universitare de master profesional pentru formarea ofițerilor de poliție;6. În anexa nr. 2, la articolul 6, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Dovada îndeplinirii condiției prevăzute la alin. (1) lit. f) se face cu diplomă sau cu adeverință care îndeplinește condițiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susținut și promovat examenul de bacalaureat sau examenul de licență, după caz.7. În anexa nr. 2, la articolul 6 alineatul (4), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:e) să dețină sau să obțină până la absolvire permis de conducere categoria B.8. În anexa nr. 2, la articolul 6, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Criteriul specific prevăzut la alin. (4) lit. e) se aplică exclusiv la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ postliceal.9. În anexa nr. 3, la articolul 1, după alineatul (1) se introduc cinci noi alineate, alineatele (1^1)-(1^5), cu următorul cuprins:(1^1) Probele de concurs pentru admiterea în instituțiile de învățământ postliceal sunt proba de evaluare a cunoștințelor și proba de evaluare a performanței fizice și sunt evaluate cu note de la 1 la 10, în cazul probei de evaluare a cunoștințelor, și de la 5 la 10, respectiv «Nepromovat», în cazul probei de evaluare a performanței fizice. Nota de promovare a fiecărei probe este minimum 5.(1^2) Proba de evaluare a cunoștințelor, pentru 90% din nota maximă prevăzută la alin. (1^1), cuprinde:a) subiecte din disciplinele: limba română - 40% și limbă străină - 15%;b) subiecte din legislația specifică Ministerului Afacerilor Interne, precum și instituțiilor politice ale statului - 20%;c) subiecte de educație civică și cetățenească, exerciții de evaluare a capacității de analiză și sinteză, precum și exerciții privind deprinderea raționamentului logic - 15%.(1^3) La punctajul obținut în condițiile alin. (1^2) la proba de evaluare a cunoștințelor se acordă un punct din oficiu, reprezentând 10% din nota maximă prevăzută la alin. (1^1).(1^4) Nota finală se calculează ca medie aritmetică a notelor obținute la probele prevăzute la alin. (1^1).(1^5) Tematica și bibliografia pentru proba de evaluare a cunoștințelor prevăzută la alin. (1^1) se stabilesc de inspectoratele generale și se publică pe site-ul instituției de învățământ organizatoare.10. În anexa nr. 3, la articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Notarea probei de evaluare a performanței fizice se face potrivit tabelului prevăzut la pct. III din anexa nr. 3^1 la ordin. Valorificarea notei la proba de evaluare a performanței fizice în media de admitere se reglementează prin metodologia prevăzută la alin. (2).11. În anexa nr. 3, la articolul 1, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Probele la concursul de admitere în instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI se înregistrează audio și video.12. În anexa nr. 3, la articolul 22, după alineatul (2^1) se introduc două noi alineate, alineatele (2^2) și (2^3), cu următorul cuprins:(2^2) Pentru documentele solicitate, eliberate de structura de resurse umane a unității în care este încadrat candidatul, care conțin date referitoare la situația acestuia, în anunțul de concurs se specifică faptul că sunt valabile doar dacă au fost emise ulterior publicării anunțului.(2^3) După primirea documentelor în condițiile alin. (2) lit. d), unitatea organizatoare are obligația de a confirma primirea documentelor și de a comunica numărul de înregistrare atribuit candidatului.13. În anexa nr. 3, la articolul 59 alineatul (1), litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:h) adeverință medicală eliberată de medicul de familie în condițiile ordinului ministrului afacerilor interne privind examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile MAI, precum și la concursurile de încadrare în MAI, din care să rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la concursul de încadrare în MAI, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției;14. În anexa nr. 3, la articolul 59 alineatul (3), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) adeverința privind concluziile examinării medicale;15. În anexa nr. 3^1, după punctul II se introduce un nou punct, punctul III, cu următorul cuprins:III. Corespondența dintre timpii finali realizați, notele acordate și calificativele obținute la proba de evaluare a performanței fizice de către candidații la concursul de admitere în instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile MAIPentru timpii finali realizați de candidații la concursul de admitere în instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI, înregistrați în Tabelul centralizator al cărui model este prevăzut de anexa nr. 28 la ordin, se acordă note conform tabelului de transformare a timpului final în notă.Pentru candidatul declarat «Nepromovat», procedura de selecție încetează.Tabel privind transformarea timpului final în notă
  Timp finalNotă
  sub 2’05“, inclusiv10
  peste 2’05“-2’08“, inclusiv9,80
  peste 2’08“-2’11“, inclusiv9,60
  peste 2’11“-2’14“, inclusiv9,40
  peste 2’14“-2’17“, inclusiv9,20
  peste 2’17“-2’20“, inclusiv9,00
  peste 2’20“-2’23“, inclusiv8,80
  peste 2’23“-2’26“, inclusiv8,60
  peste 2’26“-2’29“, inclusiv8,40
  peste 2’29“-2’32“, inclusiv8,20
  peste 2’32“-2’35“, inclusiv8,00
  peste 2’35“-2’38“, inclusiv7,80
  peste 2’38“-2’41“, inclusiv7,60
  peste 2’41“-2’44“, inclusiv7,40
  peste 2’44“-2’47“, inclusiv7,20
  peste 2’47“-2’50“, inclusiv7,00
  peste 2’50“-2’53“, inclusiv6,80
  peste 2’53“-2’56“, inclusiv6,60
  peste 2’56“-2’59“, inclusiv6,40
  peste 2’59“-3’02“, inclusiv6,20
  peste 3’02“-3’05“, inclusiv6,00
  peste 3’05“-3’08“, inclusiv5,80
  peste 3’08“-3’11“, inclusiv5,60
  peste 3’11“-3’14“, inclusiv5,40
  peste 3’14“-3’17“, inclusiv5,20
  peste 3’17“-3’20“, inclusiv5,00
  peste 3’20“Nepromovat“
  16. În anexa nr. 4, la articolul 4 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) programe de studii universitare de licență sau master profesional pentru formarea ofițerilor de poliție ori programe de studii postliceale pentru formarea agenților de poliție, realizate în instituțiile de învățământ din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, în condițiile legii;17. În anexa nr. 9, la articolul 1, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Actele administrative se operează, manual și electronic, în documentele de evidență, de către compartimentele de resurse umane în termen de maximum 48 de ore de la data primirii acestora.18. În anexa nr. 11, după articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 1^1Competența emiterii actelor administrative privind menținerea în serviciu revine șefilor care au competența de a emite actele administrative privind încetarea raporturilor de serviciu, după aprobarea prealabilă a ministrului afacerilor interne sau, după caz, a inspectorului general/similar.19. În anexa nr. 23, la secțiunea III, punctele III.5 și III.6 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  III.5. CERCETĂRI PREALABILE
  Funcția, gradul și numele persoanei care a dispus declanșarea cercetării prealabileData rezoluției privind declanșarea cercetării prealabileActul administrativ privind declanșarea cercetării prealabilePersoanele/Comisia desemnate/ă să efectueze cercetarea prealabilă, unitateaRaportul de cercetare prealabilăFapta care face obiectul cercetării prealabileMăsura dispusă de persoana în dreptNr. și data contestațieiMăsura dispusă după contestație
  NumărDataNumărDataConcluziiData săvârșiriiÎncadrarea juridică
  NOTĂ:Datele cu privire la cercetarea prealabilă vor fi trecute în evidența pasivă a aplicației informatice de resurse umane în situația în care concluzia raportului de cercetare prealabilă este că persoana asupra căreia s-a dispus cercetarea prealabilă nu a săvârșit nicio abatere de natură disciplinară sau penală, precum și imediat după înscrierea în aplicația informatică a actului de trimitere în fața consiliului de disciplină (onoare - pentru cadrele militare) cu privire la săvârșirea faptei respective sau, după caz, după înscrierea în aplicația informatică a numărului dosarului penal în care este cercetat pentru săvârșirea de infracțiuni.
  III.6. DACĂ A FOST TRIMIS ÎN FAȚA CONSILIULUI DE DISCIPLINĂ/ONOARE
  Act administrativ privind trimiterea în fața consiliuluiNr. și data hotărâriiConcluzia consiliuluiMăsura dispusă de persoana în dreptData contestațieiNr. și data hotărâriiMăsura dispusă după contestație
  20. În anexa nr. 23, la secțiunea III, după punctul III.6 se introduce un nou punct, punctul III.7, cu următorul cuprins:
  „III.7. CERCETAT PENTRU SĂVÂRȘIREA DE INFRACȚIUNI
  DataNr. dosar penalFapte pentru care este cercetatCercetat în stare deActul administrativ de punere la dispozițieHotărârea consiliului de disciplină/onoareCondamnatAchitatDacă a fost menținut
  PedeapsaDacă a fost:
  AmnistiatGrațiat
  21. După anexa nr. 27 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 28, al cărei conținut este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin.
   +  Articolul IIOrdinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 931 și 931 bis din 18 noiembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. În anexa nr. 1, la articolul 6, alineatul (3^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(3^1) În situația în care, pentru o perioadă determinată, titularul postului îndeplinește și alte sarcini/atribuții care decurg dintr-o calitate oficială pe care o deține în interesul MAI și care nu sunt cuprinse în fișa postului, se întocmesc anexe la fișa postului. Prevederile alin. (1) și (2) nu se aplică la întocmirea anexelor la fișa postului.2. În anexa nr. 2, la articolul 4, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:c^1) la înscrierea la examenul de admitere menționează în cererea-tip de înscriere codul unic de identificare atribuit, precum și centrul zonal la care este arondat, o scanează și o comunică, la adresa de e-mail indicată, candidaților, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data înregistrării acesteia;3. În anexa nr. 2, la articolul 4, literele d), g) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:d) verifică existența documentelor necesare constituirii dosarului de recrutare, cu respectarea cerințelor de formă și conținut și relaționează cu medicul de unitate în ceea ce privește gestionarea adeverinței medicale eliberate de medicul de familie și depuse de către candidat;.................................................................................................g) întocmesc tabelele nominale cuprinzând candidații care participă la concursul de admitere;h) transmit instituțiilor de învățământ dosarele de recrutare și tabelele nominale cuprinzând candidații care participă la concursul de admitere;4. În anexa nr. 2, la articolul 5 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins: b) depun la dosarul de recrutare, cu respectarea condițiilor de organizare și desfășurare a concursului, documentele necesare potrivit prevederilor art. 59 alin. (1) din anexa nr. 3 la ordin, cu excepția documentului prevăzut la lit. h^1);5. În anexa nr. 2, la articolul 7 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:f) să dețină sau să obțină până la absolvire permis de conducere categoria B.6. În anexa nr. 2, la articolul 7, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Criteriul specific prevăzut la alin. (1) lit. f) se aplică exclusiv la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ postliceal, pe locurile repartizate Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.7. În anexa nr. 3, la articolul 1, după alineatul (1) se introduc șase noi alineate, alineatele (1^1)-(1^6), cu următorul cuprins:(1^1) Probele de concurs pentru admiterea în instituțiile de învățământ postliceal sunt proba de evaluare a cunoștințelor și proba de evaluare a performanței fizice și sunt evaluate cu note de la 1 la 10, în cazul probei de evaluare a cunoștințelor, și de la 5 la 10, respectiv «Nepromovat», în cazul probei de evaluare a performanței fizice. Nota de promovare a fiecărei probe este minimum 5.(1^2) Proba de evaluare a cunoștințelor, pentru 90% din nota maximă prevăzută la alin. (1^1), cuprinde:a) subiecte din disciplinele: limba română - 40% și limbă străină - 15%;b) subiecte din legislația specifică Ministerului Afacerilor Interne, precum și instituțiilor politice ale statului - 20%;c) subiecte de educație civică și cetățenească, exerciții de evaluare a capacității de analiză și sinteză, precum și exerciții privind deprinderea raționamentului logic - 15%.(1^3) La punctajul obținut în condițiile alin. (1^2), la proba de evaluare a cunoștințelor se acordă un punct din oficiu, reprezentând 10% din nota maximă prevăzută la alin. (1^1).(1^4) Nota finală se calculează ca medie aritmetică a notelor obținute la probele prevăzute la alin. (1^1).(1^5) Tematica și bibliografia pentru proba de evaluare a cunoștințelor prevăzută la alin. (1^1) se stabilesc de inspectoratele generale și se publică pe site-ul instituției de învățământ organizatoare.(1^6) Pentru concursul de admitere în instituția de învățământ postliceal subordonată Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, proba de evaluare a cunoștințelor se stabilește potrivit metodologiei de admitere elaborate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Prevederile alin. (1^2), (1^3) și (1^5) nu se aplică în această situație.8. În anexa nr. 3, la articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Notarea probei de evaluare a performanței fizice se face după caz, potrivit tabelului prevăzut la pct. III din anexa nr. 3^1 la ordin sau potrivit tabelului prevăzut la pct. III din anexa nr. 3^2 la ordin. Valorificarea notei la proba de evaluare a performanței fizice în media de admitere se reglementează prin metodologia prevăzută la alin. (2).9. În anexa nr. 3, la articolul 1, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Probele la concursul de admitere în instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI se înregistrează audio și video.10. În anexa nr. 3, după articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 5^1Numirea în funcție nu se realizează în situația în care determină raporturi ierarhice nemijlocite între soți sau rude de gradul I. Prin raport ierarhic nemijlocit se înțelege raportul dintre soț/soție sau ruda de gradul I și șeful care îndeplinește atribuțiile funcției de comandă a compartimentului în care acesta este încadrat.11. În anexa nr. 3, la articolul 22, după alineatul (2^1) se introduc trei noi alineate, alineatele (2^2)-(2^4), cu următorul cuprins:(2^2) Pentru documentele solicitate, eliberate de structura de resurse umane a unității în care este încadrat candidatul, care conțin date referitoare la situația acestuia, în anunțul de concurs se specifică faptul că sunt valabile doar dacă au fost emise ulterior publicării anunțului.(2^3) După primirea documentelor în condițiile alin. (2) lit. d), unitatea organizatoare are obligația de a confirma primirea documentelor și de a comunica numărul de înregistrare atribuit candidatului.(2^4) Prin excepție de la alin. (2) lit. d), în situația în care documente din dosarul de recrutare sunt clasificate, în anunțul de concurs se specifică faptul că acestea se depun la sediul unității organizatoare, cu respectarea normelor incidente în domeniul protecției informațiilor clasificate.12. În anexa nr. 3, la articolul 26, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Proiectul managerial se depune cu cel puțin 3 zile înainte de data susținerii interviului, în format electronic. În situația în care documentul are caracter clasificat, acesta se depune, în trei exemplare, la sediul unității organizatoare, cu respectarea normelor incidente în domeniul protecției informațiilor clasificate.13. În anexa nr. 3, la articolul 47, alineatele (2) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Evaluarea candidaților se realizează de fiecare membru al comisiei de concurs în parte, inclusiv de către președintele comisiei..................................................................................................(5) În situațiile în care se înregistrează diferențe mai mari de un punct între notele acordate de membrii comisiei de concurs, inclusiv de președintele comisiei, acesta identifică itemii apreciați diferit și, după caz, stabilește punctajul final în vederea încadrării în marja de diferență menționată.14. În anexa nr. 3, la articolul 59 alineatul (1), litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:h) adeverință medicală eliberată de medicul de familie în condițiile ordinului ministrului afacerilor interne privind examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile MAI, precum și la concursurile de încadrare în MAI, din care să rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la concursul de încadrare în MAI, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției.15. În anexa nr. 3, la articolul 59 alineatul (3), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) adeverința privind concluziile examinării medicale.16. În anexa nr. 3^1, după punctul II se introduce un nou punct, punctul III, cu următorul cuprins:III. Corespondența dintre timpii finali realizați, notele acordate și calificativele obținute la proba de evaluare a performanței fizice de către candidații la concursul de admitere în instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile MAIPentru timpii finali realizați de candidații la concursul de admitere în instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI, înregistrați în Tabelul centralizator al cărui model este prevăzut de anexa nr. 27^1 la ordin, se acordă note, conform tabelului de transformare a timpului final în notă.Pentru candidatul declarat «Nepromovat», procedura de selecție încetează.Tabel privind transformarea timpului final în notă
  Timp finalNotă
  sub 2’05“, inclusiv10
  peste 2’05“-2’08“, inclusiv9,80
  peste 2’08“-2’11“, inclusiv9,60
  peste 2’11“-2’14“, inclusiv9,40
  peste 2’14“-2’17“, inclusiv9,20
  peste 2’17“-2’20“, inclusiv9,00
  peste 2’20“-2’23“, inclusiv8,80
  peste 2’23“-2’26“, inclusiv8,60
  peste 2’26“-2’29“, inclusiv8,40
  peste 2’29“-2’32“, inclusiv8,20
  peste 2’32“-2’35“, inclusiv8,00
  peste 2’35“-2’38“, inclusiv7,80
  peste 2’38“-2’41“, inclusiv7,60
  peste 2’41“-2’44“, inclusiv7,40
  peste 2’44“-2’47“, inclusiv7,20
  peste 2’47“-2’50“, inclusiv7,00
  peste 2’50“-2’53“, inclusiv6,80
  peste 2’53“-2’56“, inclusiv6,60
  peste 2’56“-2’59“, inclusiv6,40
  peste 2’59“-3’02“, inclusiv6,20
  peste 3’02“-3’05“, inclusiv6,00
  peste 3’05“-3’08“, inclusiv5,80
  peste 3’08“-3’11“, inclusiv5,60
  peste 3’11“-3’14“, inclusiv5,40
  peste 3’14“-3’17“, inclusiv5,20
  peste 3’17“-3’20“, inclusiv5,00
  peste 3’20Nepromovat
  17. În anexa nr. 3^2, după punctul II se introduce un nou punct, punctul III, cu următorul cuprins:III. Corespondența dintre timpii finali realizați, notele acordate și calificativele obținute la proba de evaluare a performanței fizice de către candidații la concursul de admitere în instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI, pe locurile destinate formării inițiale a personalului militar al Inspectoratului General pentru Situații de UrgențăPentru timpii finali realizați de candidații la concursul de admitere în instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI, pe locurile destinate formării inițiale a personalului militar al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, înregistrați în Tabelul centralizator al cărui model este prevăzut de anexa nr. 29 la ordin, se acordă note, conform tabelului de transformare a timpului final în notă.Pentru candidatul declarat «Nepromovat», procedura de selecție încetează.Tabelul de transformare a timpului final în notă
  Timp finalNotă
  sub 1’50“, inclusiv10
  peste 1’50“-1’51“, inclusiv9,80
  peste 1’51“-1’52“, inclusiv9,60
  peste 1’52“-1’53“, inclusiv9,40
  peste 1’53“-1’54“, inclusiv9,20
  peste 1’54“-1’55“, inclusiv9,00
  peste 1’55“-1’56“, inclusiv8,80
  peste 1’56“-1’57“, inclusiv8,60
  peste 1’57“-1’58“, inclusiv8,40
  peste 1’58“-1’59“, inclusiv8,20
  peste 1’59“-2’00“, inclusiv8,00
  peste 2’00“-2’01“, inclusiv7,80
  peste 2’01“-2’02“, inclusiv7,60
  peste 2’02“-2’03“, inclusiv7,40
  peste 2’03“-2’04“, inclusiv7,20
  peste 2’04“-2’05“, inclusiv7,00
  peste 2’05“-2’06“, inclusiv6,80
  peste 2’06“-2’07“, inclusiv6,60
  peste 2’07“-2’08“, inclusiv6,40
  peste 2’08“-2’09“, inclusiv6,20
  peste 2’09“-2’10“, inclusiv6,00
  peste 2’10“-2’11“, inclusiv5,80
  peste 2’11“-2’12“, inclusiv5,60
  peste 2’12“-2’13“, inclusiv5,40
  peste 2’13“-2’14“, inclusiv5,20
  peste 2’14“-2’15“, inclusiv5,00
  peste 2’15“Nepromovat
  18. În anexa nr. 8, la articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Prin excepție de la alin. (1), ministrul afacerilor interne întocmește și aprobă aprecierea de serviciu pentru șefii/comandanții instituțiilor/unităților/structurilor pe care le coordonează nemijlocit.19. În anexa nr. 8, la articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Prin excepție de la alin. (1), pentru personalul subordonat nemijlocit inspectorului general/similar, cu excepția celui din competența de numire a ministrului afacerilor interne, aprecierile de serviciu se întocmesc de către înlocuitorul de drept al inspectorului general/similar și se aprobă de inspectorul general/similar, iar pentru personalul subordonat nemijlocit șefilor/comandanților de unitate subordonați inspectorului general/similar, aprecierile se întocmesc de către înlocuitorul de drept al șefului/comandantului de unitate și se aprobă de șeful/comandantul de unitate.20. În anexa nr. 9, la articolul 1, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Actele administrative se operează, manual și electronic, în documentele de evidență, de către compartimentele de resurse umane în termen de maximum 48 de ore de la data primirii acestora.21. În anexa nr. 23, la secțiunea III, punctele III.5 și III.6 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  III.5. CERCETĂRI PREALABILE
  Funcția, gradul și numele persoanei care a dispus declanșarea cercetării prealabileData rezoluției privind declanșarea cercetării prealabileActul administrativ privind declanșarea cercetării prealabilePersoanele/Comisia desemnate/ă să efectueze cercetarea prealabilă, unitateaRaportul de cercetare prealabilăFapta care face obiectul cercetării prealabileMăsura dispusă de persoana în dreptNr. și data contestațieiMăsura dispusă după contestație
  NumărDataNumărDataConcluziiData săvârșiriiÎncadrarea juridică
  NOTĂ:Datele cu privire la cercetarea prealabilă vor fi trecute în evidența pasivă a aplicației informatice de resurse umane în situația în care concluzia raportului de cercetare prealabilă este că persoana asupra căreia s-a dispus cercetarea prealabilă nu a săvârșit nicio abatere de natură disciplinară sau penală, precum și imediat după înscrierea în aplicația informatică a actului de trimitere în fața consiliului de disciplină (onoare - pentru cadrele militare) cu privire la săvârșirea faptei respective sau, după caz, după înscrierea în aplicația informatică a numărului dosarului penal în care este cercetat pentru săvârșirea de infracțiuni.
  III.6. DACĂ A FOST TRIMIS ÎN FAȚA CONSILIULUI DE DISCIPLINĂ/ONOARE
  Act administrativ privind trimiterea în fața consiliuluiNr. și data hotărâriiConcluzia consiliuluiMăsura dispusă de persoana în dreptData contestațieiNr. și data hotărâriiMăsura dispusă după contestație
  22. În anexa nr. 23, la secțiunea III, după punctul III.6 se introduce un nou punct, punctul III.7, cu următorul cuprins:
  III.7. CERCETAT PENTRU SĂVÂRȘIREA DE INFRACȚIUNI
  DataNr. dosar penalFapte pentru care este cercetatCercetat în stare deActul administrativ de punere la dispozițieHotărârea consiliului de disciplină/onoareCondamnatAchitatDacă a fost menținut
  PedeapsaDacă a fost:
  AmnistiatGrațiat
  23. După anexa nr. 27 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 27^1, al cărei cuprins este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.24. După anexa nr. 28 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 29, al cărei cuprins este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ordin.
   +  Articolul IIIAnexa la Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 199/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ postliceal din Ministerul Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 din 26 septembrie 2011, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 129, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Participă la examenul de absolvire elevii care au acumulat toate creditele alocate formării inițiale. Elevii cărora lea fost aplicabil, la admitere, criteriul specific de recrutare referitor la deținerea sau obținerea până la absolvire a permisului de conducere categoria B participă la examenul de absolvire numai dacă dețin permis de conducere categoria B.2. La articolul 131, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 131(1) Absolvenții unităților de învățământ de agenți de poliție sau ai unităților de învățământ militare de subofițeri, care nu promovează examenul de absolvire în sesiunea organizată în anul absolvirii, precum și cei care nu îndeplinesc criteriul specific aplicabil la admitere privind obținerea permisului de conducere categoria B nu dobândesc certificat de competențe, grade profesionale/militare și nu sunt repartizați în vreo unitate a MAI.3. La articolul 131, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) În situația absolvenților prevăzuți la alin. (1), care ulterior au obținut permis de conducere categoria B, examenul de absolvire poate fi susținut exclusiv cu seria următoare de elevi. În situația nepromovării examenului de absolvire, acesta mai poate fi susținut o singură dată, cu seria următoare de elevi, prevederile alin. (2) aplicându-se în mod corespunzător.(4) În situația nepromovării examenului de absolvire în condițiile alin. (3) sau a neobținerii permisului de conducere categoria B, prevederile alin. (2) referitoare la plata cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul IVAnexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul V(1) Dispozițiile art. 1 alin. (1^2), (1^3) și (1^5) din anexa nr. 3 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016, cu modificările și completările ulterioare, și dispozițiile art. 1 alin. (1^2), (1^3) și (1^5) din anexa nr. 3 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost modificate și completate prin prezentul ordin, nu se aplică în sesiunea de admitere organizată în anul 2021.(2) Dispozițiile art. 1 alin. (2^1) din anexa nr. 3 și pct. III din anexa nr. 3^1 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016, cu modificările și completările ulterioare, și dispozițiile art. 1 alin. (2^1) din anexa nr. 3, pct. III din anexa nr. 3^1 și pct. III din anexa nr. 3^2 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost modificate și completate prin prezentul ordin, nu se aplică în sesiunea de admitere la programul de studii universitare de licență, organizat la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza“ în anul universitar 2021-2022.  +  Articolul VIPersoanele care la dataintrării în vigoare a prezentului ordin se află în situația prevăzută la art. 5^1 din anexa nr. 3 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezentul ordin, optează în termen de 60 de zile pentru încetarea raporturilor ierarhice nemijlocite.  +  Articolul VIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  București, 26 august 2021.Nr. 119.  +  Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 28 la Ordinul nr. 140/2016)  +  Anexa nr. 2*)*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 27^1 la Ordinul nr. 177/2016)  +  Anexa nr. 3*)*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 29 la Ordinul nr. 177/2016)----