NORMĂ nr. 23 din 11 august 2021privind pregătirea profesională a distribuitorilor în asigurări și/sau reasigurări
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 26 august 2021  În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b),art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (12)-(14) și (29)-(31), art. 10 alin. (2) și (3) și ale art. 36 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu completările ulterioare,în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din cadrul ședinței din data de 28.07.2021,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.  +  Articolul 1Prevederi generale(1) Prezenta normă stabilește cadrul legal pentru:a) dobândirea și menținerea sau actualizarea cunoștințelor și abilităților profesionale ale persoanelor care activează în domeniul distribuției de asigurări și/sau reasigurări prin:(i) mecanismele de formare, consolidare, evaluare, examinare și certificare a competențelor profesionale în domeniul asigurărilor și/sau reasigurărilor;(ii) mecanismele de supraveghere, monitorizare și control care garantează respectarea cerințelor de pregătire profesională.b) autorizarea/avizarea furnizorilor de programe;c) obligațiile furnizorilor de programe, ale Institutului de Studii Financiare, denumit în continuare ISF, ale societăților și ale intermediarilor principali și secundari în ceea ce privește activitatea de pregătire și certificare profesională în asigurări și/sau reasigurări;d) atestarea lectorilor;e) alte elemente privind activitatea de pregătire profesională în domeniul asigurărilor și/sau reasigurărilor.(2) Dispozițiile prezentei norme se aplică distribuitorilor în asigurări și/sau reasigurări, furnizorilor de programe, intermediarilor, societăților, ISF, respectiv lectorilor.  +  Articolul 2DefinițiiÎn înțelesul prezentei norme, termenii și expresiile utilizate au semnificațiile prevăzute în legislația aplicabilă în domeniul asigurărilor-reasigurărilor, precum și următoarele semnificații:1. activitatea de mentorat - proces interactiv, complex, de consiliere și suport acordat debutanților de către mentori, care are drept scop îndrumarea acestora în vederea dobândirii competențelor în domeniul distribuției de asigurări și/sau reasigurări;2. adeverință de pregătire profesională - adeverință eliberată de furnizorii de programe sau societăți care atestă parcurgerea programelor de pregătire profesională;3. certificat de absolvire - certificat eliberat de ISF, care atestă promovarea examenului de pregătire profesională și cel de definitivat, însoțit de o anexă denumită „Supliment descriptiv al certificatului“, în care se precizează competențele profesionale dobândite;4. ciclu de pregătire profesională continuă - perioada de 3 ani între două examinări consecutive obligatorii;5. credit de pregătire profesională - echivalentul unei ore de pregătire profesională; 6. debutant - persoană fizică aflată la începutul carierei, care intenționează să activeze în domeniul distribuției de asigurări și/sau reasigurări, aflată sub îndrumarea unui mentor, pentru o perioadă de maximum 3 luni de la data începerii colaborării;7. distribuitor în asigurări și/sau reasigurări - persoana fizică prevăzută în anexa nr. 1 care desfășoară/intenționează să desfășoare activitate de distribuție de asigurări și/sau reasigurări;8. examenul de definitivat - examen susținut la ISF, după 3 cicluri de pregătire profesională, care asigură continuitatea activității distribuitorilor în asigurări și/sau reasigurări și în urma căruia nu mai este necesară nicio altă examinare;9. furnizor de programe - entitate care intenționează să dobândească calitatea de furnizor sau care deține deja această calitate, autorizată sau avizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., în scopul organizării cursurilor de pregătire profesională în domeniul asigurărilor și/sau reasigurărilor pentru distribuitorii în asigurări și/sau reasigurări;10. lector - persoană fizică, atestată de A.S.F., care susține cursurile aferente programelor de pregătire profesională în domeniul asigurărilor și/sau reasigurărilor;11. mentor - persoană fizică cu statut de angajat, avizată de ISF, desemnată să desfășoare activitate de mentorat în cadrul societăților sau intermediarilor principali, direct implicată în activitatea de distribuție, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul asigurărilor și/sau reasigurărilor, avizată în baza metodologiei ISF;12. metodologie ISF - set de proceduri și ghiduri elaborate de ISF cu respectarea prezentei norme și aprobate de A.S.F. prin care se detaliază procesul privind pregătirea profesională a persoanelor prevăzute în anexa nr. 1; metodologia este aprobată cu obținerea în prealabil a avizului structurilor de specialitate din cadrul A.S.F. și publicată pe site-ul ISF;13. platforma ISF - aplicație informatică realizată de ISF, care permite cel puțin derularea activității de examinare și de menținere a evidențelor privind îndeplinirea cerințelor de pregătire profesională și certificare;14. pregătire profesională continuă - actualizarea, dezvoltarea și consolidarea competențelor, precum și acumularea de noi cunoștințe în domeniul distribuției de asigurări și/sau reasigurări;15. pregătire profesională inițială - dobândirea competențelor profesionale necesare desfășurării activității în domeniul distribuției de asigurări și/sau reasigurări;16. pregătire profesională - pregătirea profesională prevăzută la pct. 14 și 15;17. program de pregătire profesională - program elaborat și organizat de ISF, furnizori de programe sau societăți pentru angajații proprii, după caz, cu respectarea metodologiei ISF și a prevederilor prezentei norme; programul de pregătire profesională continuă este elaborat de furnizorii de programe, respectiv societăți pentru angajații proprii și aprobat de către ISF;18. sistem e-Learning - ansamblu de instrumente și proceduri privind pregătirea profesională realizate prin intermediul unei platforme de instruire bazată pe tehnologia informației și a comunicațiilor, denumită în continuare platformă e-Learning, care oferă accesul lectorilor și cursanților la programele de pregătire profesională în domeniul asigurărilor și/sau reasigurărilor prin susținerea la distanță a cursurilor.  +  Articolul 3Pregătirea profesională - prevederi generale(1) Informațiile privind pregătirea profesională a distribuitorilor în asigurări și/sau reasigurări sunt menținute de către societăți și intermediari principali, după caz, astfel încât să existe posibilitatea verificării permanente a acestora de către A.S.F.; ISF, prin intermediul platformei proprii, pune la dispoziția societăților, intermediarilor principali, furnizorilor de programe și a distribuitorilor în asigurări și/sau reasigurări informațiile privind pregătirea profesională, iar lectorilor informații referitoare la atestarea acestora.(2) Pregătirea profesională în domeniul distribuției de asigurări și/sau reasigurări se realizează prin cursuri susținute de către furnizorii de programe și societăți pentru angajații proprii, în condițiile prezentei norme.(3) Certificarea dobândirii competențelor în domeniul distribuției de asigurări și/sau reasigurări dobândite în mod formal, nonformal și informal se realizează prin susținerea unui examen de absolvire la ISF.(4) În cadrul procesului de pregătire profesională, cursurile organizate de furnizorii de programe se desfășoară sub una dintre următoarele forme:a) în sala de curs;b) în sistem e-Learning, care permite instruirea în medii sincrone, asincrone și sesiuni de testare;c) în sistem online prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare directă la distanță care să întrunească condițiile tehnice necesare pentru identificarea persoanelor participante;d) mixt, prin folosirea alternativă a formelor prevăzute la lit. a-c).(5) Absolvirea programelor de pregătire profesională în domeniul asigurărilor și/sau reasigurărilor se atestă după cum urmează:a) pentru pregătirea profesională inițială, prin certificat de absolvire a examenului susținut la ISF sau recunoașterea studiilor conform alin. (7);b) pentru pregătirea profesională continuă prin:(i) adeverință de pregătire profesională din care să reiasă parcurgerea anuală a celor 15 credite de pregătire profesională continuă obligatorie, conform anexei nr. 3 macheta nr. 3;(ii) certificat de absolvire a examenului susținut la ISF.(6) Programele de pregătire profesională se pot urma, în condițiile prezentei norme, de către:a) persoane cu domiciliul sau rezidența în România;b) persoane cu domiciliul sau rezidența în statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și cetățeni din Confederația Elvețiană, din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, precum și din state terțe în măsura în care regimul de supraveghere din acestea este declarat echivalent, permanent sau temporar de către instituțiile europene abilitate.(7) Diplomele, certificatele și alte titluri oficiale de calificare aferente pregătirii profesionale în domeniul asigurărilor obținute de către persoanele care intenționează să devină distribuitori în asigurări și/sau reasigurări în statele menționate la alin. (6) lit. b), respectiv în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate în România sunt recunoscute de către ISF; criteriile privind recunoașterea documentelor sunt stabilite prin metodologia ISF.(8) În vederea completării și actualizării datelor aferente pregătirii profesionale a distribuitorilor în asigurări și/sau reasigurări, acestea sunt transmise de ISF, în registrele administrate de A.S.F., în format electronic, după cum urmează:a) certificatele de absolvire se transmit în ziua eliberării;b) creditele de pregătire profesională continuă, obținute în urma finalizării programelor de pregătire profesională continuă, se transmit până la data de 15 ianuarie a fiecărui an calendaristic.(9) Programele de pregătire profesională sunt furnizate de către furnizorii de programe și de către societăți pentru angajații proprii.(10) Societățile se asigură de faptul că angajații proprii respectă cerințele de pregătire profesională prevăzute de prezenta normă; evidența creditelor de pregătire profesională pentru angajații proprii se menține prin înregistrarea acestora în platforma ISF până cel târziu la data de 31 decembrie a fiecărui an calendaristic.(11) Societățile includ în cadrul procedurilor proprii prevederi referitoare la organizarea programelor de pregătire profesională, inclusiv în cazul în care acestea sunt externalizate către alți furnizori de programe.(12) Tipurile de examen susținute în baza prezentei norme sunt:a) examen aferent pregătirii profesionale inițiale;b) examen aferent pregătirii profesionale continue;c) examen de definitivat.(13) Persoanele care dețin funcții de conducere executivă, fie că acestea sunt nou-numite, fie că dețin deja această calitate, efectuează pregătirea profesională, conform metodologiei ISF, astfel:a) în cazul în care nu desfășoară activitate de distribuție:(i) pregătirea profesională inițială se consideră a fi îndeplinită odată cu aprobarea acestora de către A.S.F.;(ii) parcurg programul anual de pregătire profesională continuă fără a mai fi necesară susținerea examenului de absolvire.b) în cazul în care desfășoară activitate de distribuție:(i) parcurg programul de pregătire profesională inițială și susțin examenul de absolvire;(ii)parcurg programul anual de pregătire profesională continuă și susțin examenul de absolvire sau definitivat.(14) Pregătirea profesională a persoanelor care dețin funcții de conducere executivă aflate în situația prevăzută la alin. (13) lit. b), respectiv a persoanelor cu atribuții de conducere și/sau administrare a activității de distribuție din cadrul intermediarilor se efectuează conform prevederilor art. 4 și 5.(15) Pregătirea profesională a agenților și asistenților auxiliari este realizată după cum urmează:a) pregătirea profesională inițială, conform art. 4;b) pregătirea profesională continuă se efectuează prin urmarea programelor structurate pe module, puse la dispoziție de furnizorii de programe, astfel încât acestea să fie adaptate pregătirii profesionale specifice produselor de asigurare pe care aceștia le distribuie sau au posibilitatea de a le distribui și prin promovarea examenului aferent.(16) Spațiul în care se desfășoară procesul de pregătire profesională la sala de curs este dotat corespunzător din punct de vedere tehnico-material și respectă cel puțin cerințele din anexa nr. 2.(17) A.S.F. deleagă ISF următoarele activități:a) elaborarea și actualizarea programelor de pregătire profesională inițială și a programelor analitice și tematicilor aferente acestora, respectiv a tematicilor programelor de pregătire profesională continuă în domeniul asigurărilor și/sau reasigurărilor;b) elaborarea și actualizarea tematicilor examenelor de absolvire aferente pregătirii profesionale în domeniul asigurărilor și/sau reasigurărilor;c) stabilirea criteriilor de recunoaștere a diplomelor, certificatelor și a altor titluri oficiale de calificare aferente pregătirii profesionale menționate la alin. (7);d) întocmirea și menținerea situațiilor privind evidența pregătirii profesionale prin intermediul platformei ISF, în baza informațiilor înregistrate de către societăți, intermediarii principali, respectiv furnizorii de programe, după caz;e) menținerea și actualizarea listei cu lectorii atestați de A.S.F. prin intermediul platformei ISF;f) menținerea și actualizarea situațiilor programelor aprobate prin intermediul platformei ISF;g) punerea la dispoziția societăților și intermediarilor principali, la solicitare, a informațiilor privind valabilitatea certificatului de absolvire a programului de pregătire profesională și a adeverințelor privind susținerea programului de pregătire profesională continuă;h) îndeplinirea cerințelor prevăzute la art. 6 alin. (8) lit. b pct. (ii) și (iii) prin punerea la dispoziția furnizorilor de programe de informații prin intermediul platformei ISF;i) eliberarea unui duplicat al certificatului de absolvire în cazul pierderii sau al furtului, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii; termenul se aplică și în situația în care este necesară îndreptarea unor eventuale erori materiale;j) actualizarea, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei norme, a metodologiei, care cuprinde cel puțin proceduri și ghiduri, după caz, privind:(i) programele și tematicile prevăzute la lit. a) și b);(ii) aprobarea programelor de pregătire profesională prevăzute la art. 7;(iii) forma și conținutul certificatului de absolvire;(iv) recunoașterea diplomelor, certificatelor și a altor titluri oficiale de calificare aferente pregătirii profesionale prevăzute la alin. (7);(v) raportarea/evidența activităților de pregătire profesională continuă;(vi) actualizarea permanentă a platformei gestionate.k) publicarea pe site-ul propriu a metodologiei aprobate în prealabil de A.S.F.;l) elaborarea, în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei norme, a procedurii de obținere a definitivatului, a suportului de curs și a instrumentelor de evaluare corespunzătoare.(18) ISF poate percepe taxe pentru:a) examinare, reexaminare, contestații la examinare;b) emitere documente sau duplicate ale acestora;c) înregistrare și menținere în platforma ISF;d) aprobare/avizare activități prevăzute de prezenta normă;e) alte activități prevăzute în prezenta normă.(19) Taxele percepute de către ISF pentru activitățile prevăzute la alin. (18) sunt supuse aprobării A.S.F. și publicate pe site-ul ISF.  +  Articolul 4Pregătirea profesională inițială(1) Programul de pregătire profesională inițială, inclusiv în sistem e-Learning, are o durată de minimum 45 de ore, echivalentul a 45 de credite de pregătire profesională, și este structurat în două părți după cum urmează:a) partea teoretică, cu o durată de minimum 30 de ore, echivalentul a 30 de credite de pregătire profesională;b) partea practică, cu o durată de minimum 15 ore, echivalentul a 15 credite de pregătire profesională.(2) Înscrierea în programul de pregătire profesională inițială este condiționată de respectarea cerințelor referitoare la studii, conform prevederilor reglementărilor A.S.F. privind activitatea de distribuție de asigurări.(3) Intermediarii principali și societățile pot organiza programe de mentorat dedicate debutanților, sub răspunderea unui mentor; ulterior se poate urma programul de pregătire profesională inițială conform prevederilor prezentei norme.(4) Programul dedicat debutanților, în situația în care aceștia urmează programul de pregătire inițială, este echivalat cu un număr de 3 credite de pregătire profesională din partea practică, diferența de până la 15 credite de pregătire profesională urmând a fi efectuată la furnizorii de programe; partea teoretică de pregătire se desfășoară conform programului de pregătire inițială.(5) Societățile și intermediarii principali pot opta pentru programul de mentorat dedicat debutanților în cadrul pregătirii profesionale inițiale, cu condiția ca procedurile proprii să cuprindă informații referitoare la activitatea de mentorat și programul de mentorat dedicat debutanților.(6) Programele analitice aferente pregătirii profesionale inițiale a angajaților societăților care desfășoară activitate de distribuție de asigurări și/sau reasigurări cuprind cel puțin cerințele minime privind cunoștințele și competențele profesionale prevăzute în anexa la Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu completările ulterioare.(7) Programul de pregătire profesională inițială se finalizează prin certificarea obținută în urma susținerii examenului de absolvire la ISF.(8) Modalitatea de promovare a examenului de absolvire a programului de pregătire profesională inițială este stabilită prin metodologia ISF.(9) În cazul în care nu promovează examenul, absolventul are dreptul de a susține un nou examen, în aceleași condiții, ori de câte ori dorește, fără a depăși 6 luni de la data absolvirii cursului de pregătire profesională; după expirarea termenului de 6 luni se reia procesul de pregătire profesională inițială.(10) Certificatul de absolvire obținut are termen de valabilitate 3 ani de la data absolvirii examenului și cuprinde cel puțin elementele prevăzute în anexa nr. 3 macheta nr 1.  +  Articolul 5Pregătirea profesională continuă(1) Programul de pregătire profesională continuă parcurs în fiecare an calendaristic însumează cel puțin 15 credite de pregătire profesională, echivalentul a 15 ore, este structurat pe module care pot fi urmate la furnizori de programe diferiți și poate fi susținut conform art. 3 alin. (4).(2) Modulele de pregătire profesională prevăzute la alin. (1) au o structură de minimum 5 credite de pregătire profesională și sunt configurate pe teme care, în situația în care nu intervin evenimente legislative, nu se pot repeta mai devreme de 2 ani.(3) Programele analitice aferente pregătirii profesionale continue cuprind cel puțin cerințele minime privind cunoștințele și competențele profesionale prevăzute în anexa la Legea nr. 236/2018, cu completările ulterioare, și alte aspecte prin care se dezvoltă cunoștințele și abilitățile cursanților.(4) Agenții auxiliari și asistenții auxiliari efectuează pregătirea profesională continuă cu respectarea prevederilor prezentei norme.(5) Pregătirea profesională continuă a persoanelor prevăzute la alin. (4) cuprinde cel puțin un modul dedicat activității specifice produselor distribuite.(6) Atestarea îndeplinirii obligațiilor de pregătire profesională continuă a distribuitorilor în asigurări și/sau reasigurări, prevăzută la art. 3 alin. (5) lit. b), se realizează cu respectarea alin. (1) și (2) și cuprinde descrierea detaliată a tematicilor parcurse.(7) Ciclurile de pregătire profesională continuă se efectuează după cum urmează:a) primul ciclu de pregătire profesională continuă reprezintă perioada de 3 ani de la data obținerii certificatului de absolvire a pregătirii profesionale inițiale până la data obținerii primului certificat de pregătire profesională continuă și are următoarele caracteristici:(i) promovarea examenului se efectuează fără a se depăși data de valabilitate a certificatului de absolvire a pregătirii profesionale inițiale;(ii) înscrierea în vederea susținerii examenului de absolvire se poate face cel mai devreme cu 6 luni înaintea expirării termenului de valabilitate a certificatului de absolvire a pregătirii profesionale inițiale;(iii) condițiile de promovare a examenului de absolvire sunt stabilite prin metodologia ISF;(iv) persoana care nu promovează examenul are dreptul de a susține un nou examen, ori de câte ori dorește, în aceleași condiții;(v) în situația în care nu promovează examenul de absolvire până la data expirării certificatului de absolvire a pregătirii inițiale, distribuitorii în asigurări și/sau reasigurări își pierd dreptul de a profesa și intră într-un nou program de pregătire profesională continuă, finalizat cu promovarea unui nou examen de absolvire, dar nu mai târziu de 6 luni de la data la care a expirat certificatul de pregătire inițială;(vi) în situația în care, în termenul de 6 luni de la data expirării certificatului de pregătire profesională inițială, nu s-a obținut certificatul de pregătire profesională continuă, se reia programul de pregătire profesională inițială.b) cel de-al doilea ciclu de pregătire profesională continuă reprezintă perioada de la data obținerii primului certificat de absolvire a pregătirii profesionale continue până la data obținerii celui de-al doilea certificat de absolvire a pregătirii profesionale continue și are următoarele caracteristici:(i) examinarea se efectuează la 3 ani de la data obținerii primului certificat de absolvire a pregătirii profesionale continue;(ii) înscrierea în vederea susținerii examenului de absolvire a pregătirii profesionale continue se poate face cel mai devreme cu 6 luni înaintea expirării termenului de valabilitate a primului certificat de absolvire a pregătirii profesionale continue;(iii) condițiile de promovare a examenului de absolvire a pregătirii profesionale continue sunt stabilite prin metodologia ISF;(iv) persoana care nu promovează examenul de absolvire a pregătirii profesionale continue are dreptul de a susține un nou examen, ori de câte ori dorește, în aceleași condiții;(v) în situația în care nu promovează examenul de absolvire a pregătirii profesionale continue aferent celui de-al doilea ciclu de pregătire profesională până la data expirării certificatului de absolvire a pregătirii profesionale continue deținut anterior, distribuitorii în asigurări și/sau reasigurări își pierd dreptul de a profesa și intră într-un nou program de pregătire profesională continuă, finalizat cu promovarea unui nou examen de absolvire a pregătirii profesionale continue, dar nu mai târziu de 6 luni de la data la care a expirat certificatul deținut anterior pentru pregătirea profesională continuă; (vi) în situația în care, în termenul de 6 luni de la data expirării certificatului de pregătire profesională continuă deținut anterior, nu s-a obținut următorul certificat de pregătire continuă, se reia programul de pregătire profesională inițială.(8) După parcurgerea a 3 cicluri de pregătire profesională finalizate prin promovarea examenului susținut la ISF, persoanele menționate în anexa nr. 1 pot opta pentru susținerea examenului de definitivat, astfel:a) examinarea se efectuează oricând după promovarea examenului aferent celui de-al treilea ciclu de pregătire;b) persoanele care nu promovează examenul de definitivat îl pot susține ori de câte ori doresc, în aceleași condiții;c) în situația în care nu promovează și nu doresc să mai susțină un nou examen de definitivat, rămân la nivelul celui deal treilea ciclu de pregătire profesională continuă;d) păstrarea calificării este condiționată de parcurgerea anuală a celor 15 credite de pregătire profesională continuă.(9) În vederea înscrierii pentru susținerea examenului de definitivat este necesară deținerea diplomei de bacalaureat; condițiile de promovare a examenului sunt stabilite prin metodologia ISF.(10) Ulterior absolvirii examenului de definitivat, în situația în care distribuitorii în asigurări și/sau reasigurări nu efectuează cele 15 credite de pregătire profesională anuală, aceștia vor pierde dreptul de a profesa până la data recuperării creditelor de pregătire profesională; recuperarea creditelor se realizează întrun termen de 6 luni de la data la care trebuie efectuate.(11) Distribuitorii în asigurări și/sau reasigurări aflați în situația prevăzută la alin. (10) își pot redobândi dreptul de a profesa fără a mai susține examenul de definitivat, prin recuperarea tuturor creditelor de pregătire profesională continuă și susținerea unui nou examen de absolvire a pregătirii profesionale continue; recuperarea creditelor constă în reluarea parcurgerii programelor de pregătire profesională continuă oferite de furnizorii de programe.(12) Persoanele care desfășoară activitate de distribuție în cadrul societăților și intermediarilor, fie cu statut de angajat, fie în baza unui contract de mandat ori în calitate de colaborator, pot schimba categoria de distribuitor sub care își desfășoară activitatea, cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare, astfel:a) în cazul distribuitorilor în asigurări și/sau reasigurări din cadrul intermediarilor:(i) notifică angajatorul sau intermediarul sub care își desfășoară activitatea și ISF asupra intenției de schimbare a categoriei;(ii) nu au întrerupt activitatea pentru o perioadă mai mare de 3 ani;(iii) urmează programul de pregătire profesională inițială, în situația în care nu este respectată cerința de la pct. (ii).b) în cazul distribuitorilor în asigurări și/sau reasigurări din cadrul societăților:(i)respectă obligațiile prevăzute la lit. a);(ii) au absolvit examenul de pregătire profesională inițială la data intrării în vigoare a prezentei norme;c) în cazul distribuitorilor în asigurări și/sau reasigurări care doresc să dețină calitatea de conducător executiv, aceasta se realizează cu respectarea cerințelor impuse de A.S.F.(13) Certificatul de absolvire atestă finalizarea și promovarea unui ciclu de pregătire profesională de 3 ani și cuprinde cel puțin elementele prevăzute în anexa nr. 3 macheta nr 1; certificatul care atestă susținerea examenului de definitivat și promovarea acestuia cuprinde elementele prevăzute în anexa nr. 3 macheta nr. 2.(14) În cazurile prevăzute în reglementările A.S.F. privind activitatea de distribuție de asigurări privind suspendarea contractului de intermediar secundar persoană fizică, pentru o perioadă de maximum 2 ani, din motive similare celor aplicabile suspendării contractului individual de muncă, prevăzute la art. 50 lit. a)-c) și art. 51 alin. (1) lit. a)-c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dacă o persoană prevăzută în anexa nr. 1 nu a putut susține examenul pentru pregătirea profesională continuă în termenul prevăzut în certificatul de absolvire, persoana respectivă îl susține în termen de 90 de zile de la reluarea activității; intermediarii principali și societățile notifică A.S.F. și ISF cu privire la decizia de suspendare a contractului, în termen de 5 zile de la emiterea acesteia, utilizând mijloacele electronice puse la dispoziție.(15) Persoanele cărora li se aplică cerințele alin. (14) efectuează pregătirea profesională continuă prin participarea la cursuri organizate de furnizorii de programe, cu respectarea prevederilor alin. (1); cele 15 credite de pregătire profesională aferente anului în care își reiau activitatea se pot obține și în perioada suspendării contractului.(16) În situația în care se optează pentru activitatea de mentorat în cadrul programului dedicat debutanților, aceasta se echivalează în credite de pregătire profesională din cadrul programului de pregătire profesională continuă a mentorului; activitatea de mentorat este echivalată cu un număr de 5 credite de pregătire profesională.(17) În anul calendaristic în care se promovează examenul de pregătire profesională inițială nu se vor mai efectua cele 15 credite de pregătire profesională continuă.(18) Nerespectarea de către persoanele prevăzute în anexa nr. 1 a obligațiilor de pregătire profesională continuă conduce la pierderea calității deținute; societățile și intermediarii principali le radiază din registre conform art. 35 alin. (8) lit. c) din Legea nr. 236/2018, cu completările ulterioare, iar angajații societăților nu mai pot desfășura activitate de distribuție.(19) Punerea în aplicare a prevederilor alin. (18) se realizează la începutul fiecărui an calendaristic până la data de 20 ianuarie.  +  Articolul 6Autorizarea/Avizarea și modul de desfășurare a activității furnizorilor de programe(1) Dosarul de autorizare/avizare a furnizorilor de programe, care include și cererea de autorizare/avizare, se depune la Registratura A.S.F., prin poștă, cu confirmare de primire, sau se poate transmite electronic, cu semnătură electronică calificată a reprezentantului legal al entității; modelul cererii de autorizare/avizare este prevăzut în anexa nr. 5, iar conținutul dosarului, în anexa nr. 6.(2) Cererea de autorizare/avizare se soluționează de către A.S.F. ulterior depunerii documentației complete.(3) A.S.F. autorizează/avizează entitățile care intenționează să devină furnizori de programe, în sensul prezentei norme, după cum urmează:a) avizează intermediarii principali;b) autorizează entitățile care nu sunt acreditate de către ministerul de resort ca furnizori de programe;c) avizează furnizorii de programe acreditați de către ministerul de resort.(4) În vederea autorizării/avizării, furnizorii de programe îndeplinesc următoarele cerințe:a) au ca obiect de activitate desfășurarea altor forme de învățământ, conform Clasificărilor activităților din economia națională (CAEN);b) fac dovada faptului că bateriile de teste sunt elaborate în conformitate cu metodologia ISF;c) nu înregistrează debite în ceea ce privește impozitele, taxele și contribuțiile datorate bugetului de stat;d) spațiul în care se desfășoară procesul de formare profesională la sala de curs respectă cerințele prevăzute în anexa nr. 2;e) în cazul furnizării programelor de pregătire profesională în sistem e-Learning, fac dovada îndeplinirii cerințelor software minime prevăzute în anexa nr. 4;f) coordonatorii departamentelor sau ai activității de pregătire profesională și persoanele din conducerea furnizorului îndeplinesc următoarele cerințe:(i) nu au fost condamnați printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni de natură economică sau fiscală;(ii) nu se află sub incidența unor sancțiuni aplicate de autoritățile de supraveghere din domeniul economic/ financiar cu privire la interdicția de a desfășura activități în domeniul supus autorizării/avizării;g) personalul cu statut de angajat/colaborator implicat în procesul de predare deține calitatea de lector atestat de A.S.F.;h) în cazul furnizorilor de programe prevăzuți la alin. (3) lit. c), dețin acreditarea ministerului de resort, care se transmite A.S.F. ori de câte ori aceasta se reînnoiește;i) dețin programul de pregătire profesională inițială elaborat de ISF;j) dețin aprobarea ISF pentru programul de pregătire profesională continuă, inclusiv la actualizarea acestuia.(5) În situația în care documentele solicitate la alin. (4) nu sunt complete sau lizibile, A.S.F. poate solicita entităților completarea acestora sau informații suplimentare în vederea soluționării cererii de autorizare/avizare.(6) A.S.F. respinge, prin decizie motivată, cererea de autorizare/avizare prevăzută la alin. (1) în următoarele situații:a) nu sunt îndeplinite cerințele prevăzute la alin. (4);b) nu sunt transmise documentele și informațiile prevăzute în anexele nr. 5 și 6;c) nu sunt transmise documentele solicitate conform alin. (5), caz în care cererea de autorizare/avizare este respinsă în termen de 30 de zile de la data solicitării A.S.F.(7) A.S.F. înregistrează furnizorii de programe autorizați/ avizați în Registrul furnizorilor, deschis, menținut și publicat pe site-ul propriu.(8) Furnizorii de programe îndeplinesc pe tot parcursul desfășurării activității următoarele:a) afișează dovada autorizării/avizării pe pagina de internet proprie și prezintă la solicitarea persoanelor interesate dovada privind autorizarea/avizarea;b) publică pe site-ul propriu:(i) informații privind programele de pregătire profesională și modul de desfășurare a acestora;(ii) registrul persoanelor care au finalizat programul de pregătire profesională;(iii) raportul anual privind gradul de promovabilitate al absolvenților determinat de numărul anual de persoane care au absolvit examenul și numărul total de cursanți, în baza datelor înregistrate în platforma ISF;c) asigură accesul persoanelor care urmează cursurile de pregătire profesională la bateriile de teste prin intermediul platformei e-Learning;d) asigură, în situația în care se întrerupe colaborarea cu un lector, continuitatea programelor de pregătire profesională organizate la sala de curs prin înlocuirea acestuia în timp util cu un alt lector înscris în platforma ISF;e) înregistrează pe suport durabil documentele care atestă activitatea de pregătire profesională;f) eliberează în termen de 5 zile adeverința de pregătire profesională și înregistrează în platforma ISF, în termen de 10 zile lucrătoare, datele din registrul menționat la lit. b) pct. (ii) în vederea actualizării permanente a datelor din platforma ISF;g) atestă recuperarea creditelor de pregătire profesională conform art. 5 alin. (10);h) achită anual taxa de menținere în Registrul furnizorilor, în conformitate cu reglementările în vigoare.(9) Furnizorii de programe notifică A.S.F. în termen de 30 de zile cu privire la orice modificare survenită în documentele pe baza cărora s-a făcut înregistrarea în Registrul furnizorilor; notificarea este însoțită de documente justificative.(10) Platforma e-Learning utilizată poate fi dezvoltată atât intern, cât și de către alte entități.(11) A.S.F. retrage autorizația/avizul unui furnizor de programe și îl radiază din Registrul furnizorilor în oricare dintre următoarele situații:a) dacă nu mai sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (4), (8) și (9);b) la cerere, cu condiția ca furnizorul de programe să nu înregistreze debite către A.S.F.;c) dacă împotriva furnizorului de programe a fost deschisă procedura de insolvență prevăzută de legislația în vigoare;d) dacă în urma procesului de supraveghere, monitorizare și control A.S.F. constată nerespectarea prevederilor Legii nr. 236/2018, cu completările ulterioare și ale prezentei norme.(12) Retragerea autorizației/avizului de către A.S.F. nu produce efecte asupra recunoașterii finalizării programelor de pregătire pentru persoanele care au urmat cursuri finalizate anterior retragerii autorizației/avizului.(13) La retragerea autorizației/avizului de către A.S.F., furnizorul de programe eliberează persoanelor care au desfășurat programe de pregătire profesională adeverința de pregătire profesională, care atestă numărul de credite efectuate până în acel moment, și restituie eventualele diferențe de taxe, atât pentru programele de pregătire profesională aflate în derulare, cât și pentru cele planificate.(14) A.S.F. decide cu privire la retragerea autorizației/avizului, prin decizie motivată, în termen de maximum 45 de zile de la data constatării sau luării cunoștință de situațiile prevăzute la alin. (11).  +  Articolul 7Aprobarea programului de pregătire profesională(1) Dosarul de aprobare conține cel puțin documentele prevăzute în metodologia ISF și este transmis de către furnizorii de programe la ISF, în vederea aprobării de către acesta.(2) Revizuirea programelor analitice și tematicilor prevăzute la art. 3 alin. (17) lit. a) și b) se efectuează de către ISF cel puțin o dată pe an, precum și ori de câte ori se impune.(3) ISF elaborează și actualizează programele de pregătire profesională inițială și aprobă programele de pregătire profesională continuă.(4) Programele de pregătire profesională se pot realiza de către furnizorii de programe și în limbile minorităților naționale.(5) Suportul de curs utilizat de furnizorii de programe pentru pregătirea profesională continuă poate fi elaborat și de un alt furnizor de programe, situație în care trebuie precizată sursa și respectate condițiile prevăzute în metodologia ISF.  +  Articolul 8Atestarea și modul de desfășurare a activității lectorilor(1) Cererea de atestare, însoțită de dosarul de atestare, se depune personal la Registratura A.S.F., prin poștă, cu confirmare de primire, sau se poate transmite electronic, cu semnătură electronică calificată; modelul cererii de atestare este prevăzut în anexa nr. 7.(2) Dosarul de atestare cuprinde documentația prevăzută în anexa nr. 8, după cum urmează:a) pentru persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (4), documentele prevăzute în macheta nr. 1 a anexei;b) pentru persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (5), documentele prevăzute în macheta nr. 2 a anexei.(3) Cererea de atestare a lectorilor se soluționează de către A.S.F. ulterior depunerii documentației complete.(4) În vederea atestării persoanelor fizice în calitate de lectori, acestea îndeplinesc cumulativ următoarele cerințe:a) au absolvit, cu diplomă, o instituție de învățământ superior din România, din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, din Confederația Elvețiană, din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, precum și din state terțe în măsura în care regimul de supraveghere din acestea este declarat echivalent, permanent sau temporar de către instituțiile europene abilitate;b) au o experiență profesională de cel puțin 5 ani în domeniul asigurărilor și/sau reasigurărilor, inclusiv dacă aceasta reprezintă activitate desfășurată în cadrul distribuitorilor, cu exceptarea funcțiilor-suport din cadrul acestora;c) au absolvit un program acreditat de formator conform Clasificării ocupațiilor din România sau au urmat studii universitare de pedagogie finalizate cu diplomă de licență sau echivalentul acestora conform prevederilor legale incidente;d) au o bună reputație și probitate morală și nu au fost condamnate printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni de natură economică sau fiscală;e) depun dosarul de atestare conform prevederilor alin. (2).(5) Prin excepție de la prevederile alin. (4) lit. a)-c), pot dobândi calitatea de lectori și următoarele categorii de persoane:a) membru/fost membru al Consiliului A.S.F.;b) cadru didactic universitar, cu grad de minimum lector universitar, cu experiență de cel puțin 3 ani de predare în domeniul asigurărilor și/sau reasigurărilor;c) specialist, după cum urmează:(i) desemnat de A.S.F.;(ii) care nu se află în relații de muncă cu A.S.F. și face dovada unor competențe de specialitate de nivel înalt, ca urmare a experienței profesionale, a studiilor de specialitate și/sau a activității didactice în domeniul financiar, respectiv experiență profesională de specialitate de minimum 10 ani în instituții financiare, studii de doctorat în domeniul financiar, studii postuniversitare de specialitate recunoscute internațional, activitate didactică universitară în domeniul financiar de minimum 5 ani;d) angajat, fost angajat sau persoana care, în baza unui mandat ori în calitate de colaborator, se încadrează în una dintre următoarele situații:(i) are o experiență de minimum 3 ani în cadrul unor autorități, instituții, entități din România sau din străinătate, al căror obiect de activitate are legătură cu domeniul asigurărilor și/sau reasigurărilor, inclusiv cu cel de pregătire profesională, în sensul prezentei norme;(ii) are o experiență de minimum 5 ani, acumulată în ultimii 7 ani, în cadrul A.S.F. - Sectorul Asigurări-Reasigurări, la data depunerii cererii.(6) Lectorii respectă și mențin pe tot parcursul desfășurării activității condițiile de atestare și notifică A.S.F., în termen de 30 de zile, cu privire la modificările survenite în documentele pe baza cărora s-a efectuat atestarea.(7) A.S.F. respinge, prin decizie motivată, cererea de atestare prevăzută la alin. (1) dacă:a) nu sunt îndeplinite cerințele prevăzute la alin. (4);b) nu sunt transmise documentele sau informațiile prevăzute în anexele nr. 7 și 8;c) nu sunt transmise documentele solicitate de A.S.F. în vederea completării sau clarificării anumitor aspecte, caz în care cererea de atestare este respinsă în termen de 30 de zile de la data solicitării A.S.F.(8) ISF înregistrează lectorii atestați de către A.S.F. în platforma ISF.(9) Retragerea atestatului de lector se efectuează de către A.S.F. în una dintre următoarele situații:a) la cerere;b) ca urmare a verificărilor derulate asupra activității profesionale și a constatării unor probleme de etică sau conflict de interese sau prin susținerea cursurilor la un nivel calitativ deficitar, cu un grad de promovabilitate scăzut;c) nerespectarea prevederilor alin. (4).(10) A.S.F. decide cu privire la retragerea atestatului în termen de 45 de zile de la data constatării sau luării cunoștință de situațiile prevăzute la alin. (9).(11) A.S.F. informează ISF în legătură cu atestarea sau retragerea atestării lectorilor.  +  Articolul 9Susținerea examenului și eliberarea certificatului de absolvire(1) Programele de pregătire profesională se finalizează cu examen de absolvire organizat de ISF în limba română, conform metodologiei ISF.(2) Organizarea și desfășurarea examenului de absolvire sunt realizate de către ISF în baza metodologiei proprii.(3) Înscrierea la examen este condiționată de prezentarea documentelor care atestă finalizarea pregătirii profesionale și a dosarului de înscriere la examen, precum și a oricăror alte documente în conformitate cu metodologia ISF.(4) Certificatele de absolvire sunt eliberate de ISF în limba română, în termen de maximum 30 de zile de la data promovării examenului.  +  Articolul 10Prevederi tranzitorii și finale(1) Certificatele emise de către ISF anterior datei intrării în vigoare a prezentei norme își păstrează valabilitatea până la data expirării, cu condiția respectării cerințelor de pregătire profesională continuă.(2) Transmiterea creditelor de formare profesională privind pregătirea profesională continuă aferente anului 2021 se va realiza conform Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 20/2018 privind pregătirea profesională a persoanelor implicate în activitatea de distribuție, cu modificările ulterioare.(3) Distribuitorii în asigurări și/sau reasigurări care până la data intrării în vigoare a prezentei norme au susținut cel puțin 3 examene aferente pregătirii profesionale și care respectă cerințele anuale de pregătire profesională pot susține examenul de definitivat la 3 luni de la data aprobării procedurii prevăzute la art. 3 alin. (17) lit. l).(4) În vederea protejării drepturilor clienților, societățile documentează și comunică la cererea A.S.F. modalitatea prin care se asigură că angajații proprii urmează anual programele de pregătire profesională continuă și susțin examenul conform prezentei norme.(5) Documentarea și comunicarea prevăzute la alin. (4) se pot realiza prin intermediul platformei ISF.(6) Societățile implementează politici proprii privind pregătirea profesională, cu respectarea cel puțin a prevederilor privind pregătirea profesională prevăzute la art. 3-5 și a cerințelor minime privind cunoștințele și competențele profesionale prevăzute în anexa la Legea nr. 236/2018, cu completările ulterioare.(7) A.S.F. notifică conducerea societăților, intermediarilor principali, intermediarilor secundari, ISF și a furnizorilor de programe, precum și lectorii asupra încălcării prevederilor prezentei norme.(8) Conducerea societăților, intermediarilor principali, intermediarilor secundari, ISF și a furnizorilor de programe, respectiv lectorii pot să transmită în termen de 7 zile de la primirea notificării prevăzute la alin. (7) un răspuns motivat cu referire la cele constatate.(9) Termenul prevăzut la alin. (8) curge de la data de înregistrare a notificării prevăzute la alin. (7).(10) În vederea exercitării atribuțiilor specifice procesului de pregătire profesională, A.S.F. poate realiza schimburi de informații cu ISF, inclusiv schimburi privind datele cu caracter personal, cu respectarea prevederilor reglementărilor în vigoare.(11) În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, solicitările depuse la A.S.F. anterior intrării în vigoare a prezentei norme și nefinalizate la data intrării în vigoare a acesteia se soluționează potrivit prevederilor Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 20/2018 privind pregătirea profesională a persoanelor implicate în activitatea de distribuție, cu modificările ulterioare.(12) Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta normă.(13) Nerespectarea prevederilor prezentei norme se sancționează conform prevederilor art. 28 din Legea nr. 236/2018, cu completările ulterioare.  +  Articolul 11Intrare în vigoare și abrogare(1) Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.(2) La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 20/2018 privind pregătirea profesională a persoanelor implicate în activitatea de distribuție, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.090 din 21 decembrie 2018, cu modificările ulterioare.
  Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
  Nicu Marcu
  București, 11 august 2021.Nr. 23.  +  Anexa nr. 1
  Categorii de distribuitori în asigurări și/sau reasigurări cărora li se aplică prevederile privind pregătirea profesională
  1. Angajații care desfășoară activitate de distribuție în cadrul societăților, companiilor de brokeraj și în cadrul instituțiilor de credit și firmelor de investiții, în calitate de intermediari principali2. Angajații care desfășoară activitate de distribuție în cadrul intermediarilor secundari - persoane juridice: subagenții, subagenții auxiliari, subagenții afiliați, subasistenții, subasistenții auxiliari3. Persoane fizice care desfășoară activitate de distribuție: agenții, agenții auxiliari, asistenții, asistenții auxiliari4. Conducere executivă
   +  Anexa nr. 2Cerințe minime privind spațiul și dotările tehnico-materiale în care se desfășoară cursurile1. Dimensiunile spațiilor și dotările prevăzute la pct. 2 trebuie să fie asigurate în raport cu numărul participanților la programul de pregătire profesională, cu respectarea normelor specifice de protecție a muncii și a legislației incidente.2. Dotarea spațiilor pentru pregătirea profesională cu echipamente de prezentare de tipul: tablă, flipchart, calculatoare, retro/videoproiectoare, aparatură video/TV; materiale demonstrative, cum ar fi: planșe, mijloace de stocare a informațiilor, software specializat, conform programei de pregătire3. Cantitate adecvată de materiale consumabile necesară desfășurării activității practice4. Accesul la suportul de curs în formă tipărită și/sau electronică^1^1 Furnizorii de programe în sistem e-Learning pot pune la dispoziția participanților suportul de curs online. În situația în care suportul de curs este elaborat de un alt furnizor, se precizează sursa și se respectă condiția de aprobare din partea Institutului de Studii Financiare.  +  Anexa nr. 3
  Elemente obligatorii în cuprinsul certificatelor și al adeverințelor de pregătire profesională
  Macheta nr. 1 - Elemente obligatorii în cuprinsul certificatului de absolvire a programului de pregătire profesională^11. Datele de identificare ale Institutului de Studii Financiare (ISF)2. Tipul de pregătire profesională^23. Numele și prenumele absolventului4. Categoria profesională^35. Semnătura reprezentantului legal al ISF6. Data eliberării7. Seria și numărul certificatului8. Termenul de valabilitate^1 Anexa certificatului de absolvire, denumită „Supliment descriptiv al certificatului“, va conține și CNP-ul titularului.^2 Se completează cu tipul de pregătire profesională: inițială sau continuă.^3 Se completează conform anexei nr. 1 la Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 23/2021 privind pregătirea profesională a distribuitorilor în asigurări și/sau reasigurări.Macheta nr. 2 - Elemente obligatorii în cuprinsul certificatului de absolvire a definitivatului^11. Datele de identificare ale ISF2. Tipul de pregătire profesională^23. Numele și prenumele absolventului4. Categoria profesională^35. Semnătura reprezentantului legal al ISF6. Data eliberării7. Seria și numărul certificatului^1 Anexa certificatului de absolvire, denumită „Supliment descriptiv al certificatului“, va conține și CNP-ul titularului.^2 Se completează cu tipul de pregătire profesională: definitivat.^3 Se completează conform anexei nr. 1 la Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 23/2021 privind pregătirea profesională a distribuitorilor în asigurări și/sau reasigurări.Macheta nr. 3 - Elemente obligatorii în cuprinsul adeverinței de pregătire profesională a programului de pregătire profesională1. Datele de identificare ale furnizorului de programe2. Tipul de pregătire profesională^13. Numele, prenumele și CNP-ul absolventului4. Categoria profesională^25. Semnătura reprezentantului legal al furnizorului de programe6. Data eliberării7. Durata în ore echivalate în credite a programului de pregătire profesională8. Descrierea modulelor conform art. 5 alin. (1) și (2) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 23/2021 privind pregătirea profesională a distribuitorilor în asigurări și/sau reasigurări9. Seria și numărul adeverinței^1 Se completează cu pregătire profesională continuă.^2 Se completează conform anexei nr. 1 la Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 23/2021 privind pregătirea profesională a distribuitorilor în asigurări și/sau reasigurări.
   +  Anexa nr. 4
  Cerințe software minime pentru platforma e-Learning
  1. Aplicația trebuie să fie o soluție la cheie, personalizabilă din punctul de vedere al dezvoltării și accesibilă cu mijloace clasice de navigare pe internet.2. Generarea de rapoarte privind evidența monitorizării participării fiecărui cursant la programul de pregătire profesională, corespunzător calității deținute.3. Aplicația deține un sistem de monitorizare a zonei de lucru care să oprească contorul de timp în cazul depășirii a 10 minute de inactivitate a cursantului.4. Portalul trebuie să permită accesul unui număr de minimum 9.999 de utilizatori/per furnizor de programe.5. Aplicația trebuie să ofere suport pentru autentificarea pe bază de utilizator și parolă, să permită de asemenea schimbarea parolei de către utilizator, să permită administrarea centralizată.6. Aplicația trebuie să ofere posibilitatea ca fiecare utilizator să aibă o pagină personală dedicată unde să își poată urmări planul personal de dezvoltare, cursurile urmate și calificativele obținute.7. Aplicația trebuie să permită implementarea unei structuri pe grupuri de utilizatori cu drepturi specifice, cum ar fi cursanți, administratori ș.a.8. Posibilități de stocare:a) aplicația trebuie să permită stocarea într-o structură organizată a documentelor ce vor fi folosite ca materiale de curs, exerciții sau chestionare, inclusiv răspunsul cursanților la acestea;b) aplicația trebuie să permită stocarea altor tipuri de fișiere specifice beneficiarului, cum ar fi fișiere video, imagini ș.a.9. Comunicare - în funcție de diverse evenimente, aplicația trebuie să fie capabilă să genereze și să trimită notificări/alerte prin e-mail; principalele evenimente pentru care se vor trimite notificări sunt crearea și modificarea de documente, cursuri în așteptare, cursuri alocate participanților.10. Mecanism de căutare și raportare:a) utilizatorul final trebuie să aibă posibilitatea de căutare adhoc atât după titlurile și proprietățile documentelor, cât și după conținutul acestora, filtrare și raportare la anumite nivele, în funcție de dreptul asociat al acestuia;b) utilizatorul trebuie să aibă posibilitatea să definească diferite tipuri de filtre pe oricare dintre atributele definite în aplicație.11. Profile de utilizator:a) aplicația trebuie să permită stocarea informațiilor despre utilizatori, precum și să ofere o interfață personalizată utilizatorului;b) aplicația trebuie să limiteze drepturile de utilizator.
   +  Anexa nr. 5*)*) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.
  Cerere de autorizare/avizare în calitate de furnizor de programe de pregătire profesională
  - model -
   +  Anexa nr. 6
  Dosar de autorizare/avizare a furnizorului de programe de pregătire profesională
  Macheta nr. 1 - Documente pentru intermediarii principali care solicită Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) avizul pentru a deveni furnizori de programe1. Opis dosar2. Cerere de avizare semnată de conducerea executivă a intermediarului principal3. Certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului din care să rezulte că au prevăzut ca obiect de activitate și desfășurarea altor forme de învățământ, conform Clasificărilor activităților din economia națională (CAEN)4. Copie a hotărârii conducerii executive privind aprobarea structurii organizatorice, organigrama și regulamentul de organizare și funcționare5. Certificatul de cazier judiciar pentru reprezentantul legal și certificatul de cazier fiscal pentru intermediarul principal, ambele aflate în termenele de valabilitate prevăzute de legislația în vigoare6. Următoarele documente pentru lectorii cu statut de angajat sau colaborator:a) copie după atestatul de lector;b) declarație pe propria răspundere privind:(i) lipsa antecedentelor penale și fiscale pentru infracțiunile de gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită și pentru alte infracțiuni de natură economică sau fiscală;(ii) faptul că nu se află sub incidența unor sancțiuni aplicate de autoritățile de supraveghere din domeniul economico-financiar cu privire la interdicția de a desfășura activități în domeniul supus autorizării/ avizării.7. Declarație pe propria răspundere, sub semnătură olografă, a reprezentantului legal din care să reiasă că sunt respectate prevederile anexei nr. 2 la Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 23/2021 privind pregătirea profesională a distribuitorilor în asigurări și/sau reasigurări8. Dovada din care să reiasă faptul că platforma e-Learning îndeplinește cumulativ cel puțin condițiile din anexa nr. 4 la Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 23/2021 privind pregătirea profesională a distribuitorilor în asigurări și/sau reasigurări9. Dovada din care să rezulte îndeplinirea cerinței de la art. 6 alin. (4) lit. c) și j) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 23/2021 privind pregătirea profesională a distribuitorilor în asigurări și/sau reasigurări10. Dovada îndeplinirii cerinței de la art. 7 alin. (5) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 23/2021 privind pregătirea profesională a distribuitorilor în asigurări și/sau reasigurări, dacă este cazulMacheta nr. 2 - Documente pentru entitățile care nu sunt acreditate/autorizate de către ministerul de resort, care solicită A.S.F. autorizarea pentru a deveni furnizori de programe1. Opis dosar2. Cerere de autorizare3. Certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, în cazul societăților, sau extras din Registrul asociațiilor și fundațiilor valabil la data solicitării autorizării, în cazul asociațiilor, fundațiilor sau federațiilor, din care să rezulte că au prevăzut ca obiect de activitate și desfășurarea altor forme de învățământ, conform Clasificărilor activităților din economia națională (CAEN)4. Certificatul de cazier judiciar pentru reprezentantul legal și certificatul de cazier fiscal pentru entitate, ambele aflate în termenele de valabilitate prevăzute de legislația în vigoare5. Următoarele documente pentru lectori cu statut de angajat sau colaborator:a) copie după atestatul de lector;b) declarație pe propria răspundere privind:(i) lipsa antecedentelor penale și fiscale pentru infracțiunile de gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni de natură economică sau fiscală;(ii) faptul că nu se află sub incidența unor sancțiuni aplicate de autoritățile de supraveghere din domeniul economico-financiar cu privire la interdicția de a desfășura activități în domeniul supus autorizării/ avizării6. Declarație pe propria răspundere, sub semnătură olografă, a reprezentantului legal din care să reiasă că sunt respectate prevederile anexei nr. 2 la Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 23/2021 privind pregătirea profesională a distribuitorilor în asigurări și/sau reasigurări7. Dovada din care să reiasă faptul că platforma e-Learning îndeplinește cumulativ cel puțin condițiile din anexa nr. 4 la Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 23/2021 privind pregătirea profesională a distribuitorilor în asigurări și/sau reasigurări8. Dovada din care să rezulte îndeplinirea cerinței de la art. 6 alin. (4) lit. c) și j) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 23/2021 privind pregătirea profesională a distribuitorilor în asigurări și/sau reasigurări9. Dovada îndeplinirii cerinței de la art. 7 alin. (5) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 23/2021 privind pregătirea profesională a distribuitorilor în asigurări și/sau reasigurări, dacă este cazulMacheta nr. 3 - Documente pentru furnizorii de programe acreditați/autorizați de către ministerul de resort, care solicită A.S.F. avizarea pentru a deveni furnizori de programe1. Opis dosar2. Copie după acreditarea emisă de ministerul de resort3. Certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, în cazul societăților, sau extras din Registrul asociațiilor și fundațiilor valabil la data solicitării autorizării, în cazul asociațiilor, fundațiilor sau federațiilor, din care să rezulte că au prevăzut ca obiect de activitate și desfășurarea altor forme de învățământ, conform Clasificărilor activităților din economia națională (CAEN)4. Certificatul de cazier judiciar pentru reprezentantul legal și certificatul de cazier fiscal pentru entitate, ambele aflate în termenele de valabilitate prevăzute de legislația în vigoare5. Următoarele documente pentru lectori cu statut de angajat sau colaborator:a) copie după atestatul de lector;b) declarație pe propria răspundere privind:(i) lipsa antecedentelor penale și fiscale pentru infracțiunile de gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni de natură economică sau fiscală;(ii) faptul că nu se află sub incidența unor sancțiuni aplicate de autoritățile de supraveghere din domeniul economico-financiar cu privire la interdicția de a desfășura activități în domeniul supus autorizării/ avizării6. Declarație pe proprie răspundere, sub semnătură olografă, a reprezentantului legal din care să reiasă că sunt respectate prevederile anexei nr. 2 la Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 23/2021 privind pregătirea profesională a distribuitorilor în asigurări și/sau reasigurări7. Dovada din care să reiasă faptul că platforma e-Learning îndeplinește cumulativ cel puțin condițiile din anexa nr. 4 la Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 23/2021 privind pregătirea profesională a distribuitorilor în asigurări și/sau reasigurări8. Dovada din care să rezulte îndeplinirea cerinței de la art. 6 alin. (4) lit. c) și j) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 23/2021 privind pregătirea profesională a distribuitorilor în asigurări și/sau reasigurări9. Dovada îndeplinirii cerinței de la art. 7 alin. (5) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 23/2021 privind pregătirea profesională a distribuitorilor în asigurări și/sau reasigurări, dacă este cazul
   +  Anexa nr. 7*)*) Anexa nr. 7 este reprodusă în facsimil.
  Cerere de atestare în calitate de lector
  - model -
   +  Anexa nr. 8
  Dosar atestare lector
  Macheta nr. 1 - Dosar pentru persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 8 alin. (4) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 23/2021 privind pregătirea profesională a distribuitorilor în asigurări și/sau reasigurări1. Opis dosar2. Copia actului de identitate, valabil la data depunerii solicitării3. Curriculum vitae actualizat, în format Europass, cu semnătură olografă4. Copia diplomei de absolvire a unei instituții de învățământ superior sau diploma tradusă în limba română legalizată; în cazul în care diplomele de studii au fost obținute în străinătate, acestea vor fi însoțite de documente privind recunoașterea/echivalarea acestora în România, iar în cazul în care numele titularului înscris pe diplomă diferă de numele din actul de identitate se prezintă documente doveditoare privind identitatea persoanei, în copie5. Documente justificative privind experiența, precum copie a contractului/carnetului de muncă/raportului REVISAL, adeverințe, contracte de management sau alte documente cu caracter oficial6. Declarație pe propria răspundere, sub semnătură olografă, din care să rezulte îndeplinirea cerinței prevăzute la art. 8 alin. (4) lit. d) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 23/2021 privind pregătirea profesională a distribuitorilor în asigurări și/sau reasigurări7. Certificatul de formator conform Clasificării ocupațiilor din România sau copie a diplomei de studii pentru persoanele care au urmat studii universitare de pedagogie finalizate cu diplomă de licență8. Dovada, dacă se impune, a plății în contul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a taxei de atestare conform reglementărilor în vigoare privind veniturile A.S.F.Macheta nr. 2 - Dosar pentru persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 8 alin. (5) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 23/2021 privind pregătirea profesională a distribuitorilor în asigurări și/sau reasigurări1. Opis dosar2. Copia actului de identitate, valabil la data depunerii solicitării 3. Curriculum vitae actualizat, în format Europass, cu semnătură olografă4. Copia diplomei de absolvire a unei instituții de învățământ superior sau diploma tradusă în limba română legalizată; în cazul în care diplomele de studii au fost obținute în străinătate, acestea vor fi însoțite de documente privind recunoașterea/ echivalarea acestora în România; în cazul în care numele titularului înscris pe diplomă diferă de numele din actul de identitate se prezintă documente doveditoare privind identitatea persoanei, în copie5. Documente care atestă experiența persoanelor prevăzute la art. 8 alin. (5) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 23/2021, după cum urmează:a) pentru persoanele prevăzute la lit. a) și b): copie a contractului/carnetului de muncă/raportului REVISAL, adeverințe sau alte documente cu caracter oficial;b) pentru persoanele prevăzute la lit. c): documente oficiale care atestă studiile/experiența profesională, după caz;c) pentru persoanele prevăzute la lit. d): adeverință eliberată de A.S.F., autorități/instituții, din România sau din străinătate, după caz6. Declarație pe propria răspundere, sub semnătură olografă, din care să rezulte îndeplinirea cerinței prevăzute la art. 8 alin. (4) lit. d) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 23/20217. Dovada, dacă se impune, a plății în contul A.S.F. a taxei de atestare conform reglementărilor în vigoare privind veniturile A.S.F.
  ----