HOTĂRÂRE nr. 857 din 11 august 2021pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a componenței comitetelor de organizare UNESCO
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 26 august 2021  (la 03-02-2024, Titlul actului normativ a fost modificat de Articolul II din ORDONANȚA nr. 21 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 ) În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4^1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecție a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 564/2001, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare și componența comitetelor de organizare UNESCO, constituite pentru monumentele istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial și pentru zonele de protecție ale acestora, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (la 03-02-2024, sintagma: Regulamentul-cadru a fost înlocuită de Articolul II din ORDONANȚA nr. 21 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 )  +  Articolul 2În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, consiliile județene în a căror rază teritorială sunt situate monumentele istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial aprobă, prin hotărâre, regulamentele de organizare și funcționare ale comitetelor de organizare UNESCO, precum și componența nominală a acestora.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul culturii,
  Bogdan Gheorghiu
  Ministrul finanțelor, interimar,
  Florin-Vasile Cîțu
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila Zoltán
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Cornel Feruță,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului,
  Claudiu-Iulius-Gavril Năsui
  București, 11 august 2021.Nr. 857.  +  ANEXĂREGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONAREși componența comitetelor de organizare UNESCO, constituite pentru monumentele istoriceînscrise în Lista patrimoniului mondial