NORMĂ din 13 august 2021 privind desfăşurarea activităţii de apărare împotriva incendiilor în domeniul rezervă de stat
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI - SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 806 bis din 23 august 2021  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 1.174 din 13 august 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 806 din 23 august 2021.

  ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ A REZERVELOR DE STAT ȘI PROBLEME SPECIALE


  NORME

  privind desfășurarea activității de apărare împotriva incendiilor în domeniul rezervă de stat


  - REDACTARE FINALĂ –


  București


  C U P R I N S


  CAPITOLUL I: Scop și domeniu de aplicare


  CAPITOLUL II: Conținutul, organizarea și desfășurarea activității de apărare împotriva incendiilor în ANRSPS

  SECȚIUNEA 1: Conținutul activității de apărare împotriva incendiilor

  SECȚIUNEA 2: Structuri cu atribuții de apărare împotriva incendiilor SECȚIUNEA 3: Actele administrative, documentele și evidențele specifice

  privind apărarea împotriva incendiilor


  SECȚIUNEA 4: Organizarea activității de apărare împotriva incendiilor la locul de muncă

  CAPITOLUL III: Obligații privind apărarea împotriva incendiilor în ANRSPS – Aparat Propriu și unitățile teritoriale

  SECȚIUNEA 1: Obligații generale


  SECȚIUNEA 2: Structura de specialitate din cadrul Direcției Generale Rezervă de Stat din Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale

  SECȚIUNEA 3: Obligațiile directorilor executivi ai unităților teritoriale SECȚIUNEA 4: Obligațiile cadrului tehnic din unitățile teritoriale

  SECȚIUNEA 5: Obligațiile șefului formațiunii de primă intervenție în caz de incendiu din unitățile teritoriale

  SECȚIUNEA 6: Obligațiile membrilor formațiunilor de primă intervenție în caz de incendiu în unitățile teritoriale

  SECȚIUNEA 7: Obligațiile personalului din cadrul ANRSPS – Aparat Propriu și unitățile teritoriale

  SECȚIUNEA 8: Obligațiile locatarilor din locuințele de serviciu/intervenție aparținând unităților teritoriale


  CAPITOLUL IV: Instruirea în domeniul apărării împotriva incendiilor


  SECȚIUNEA 1: Instruirea personalului din ANRSPS – Aparat Propriu și unități teritoriale

  SUBSECȚIUNEA 1: Instructajul introductiv general SUBSECȚIUNEA 2: Instructajul specific locului de muncă SUBSECȚIUNEA 3: Instructajul periodic

  SUBSECȚIUNEA 4: Instructajul pe schimb


  SUBSECȚIUNEA 5: Instructajul special pentru lucrări periculoase SUBSECȚIUNEA 6: Instructajul la recalificarea profesională

  SECȚIUNEA 2: Instruirea persoanelor din afara ANRSPS SECȚIUNEA 3: Înregistrarea și confirmarea instructajului


  CAPITOLUL V: Planificarea și executarea exercițiilor privind modul de acțiune în caz de incendiu


  CAPITOLUL VI: Avizarea și autorizarea privind securitatea la incendiu a obiectivelor aflate în administrarea unităților teritoriale


  CAPITOLUL VII: Controlul activității de apărare împotriva incendiilor


  CAPITOLUL VIII: Comunicarea, cercetarea, înregistrarea și evidența incendiilor produse

  SECȚIUNEA 1: Comunicarea incendiilor


  SECȚIUNEA 2: Cercetarea cauzelor de incendii


  SECȚIUNEA 3: Înregistrarea și evidența incendiilor produse


  CAPITOLUL IX: Analiza activității de apărare împotriva incendiilor CAPITOLUL X: Ordinea interioară

  SECȚIUNEA 1: Căi de acces și evacuare SECȚIUNEA 2: Focul deschis SECȚIUNEA 3: Fumatul

  SECȚIUNEA 4: Măsuri speciale pentru perioadele de caniculă sau secetoase și sezonul rece


  CAPITOLUL XI: Norme specifice de apărare împotriva incendiilor la exploatarea construcțiilor, instalațiilor și amenajărilor din cadrul unităților teritoriale

  SECȚIUNEA 1: Norme generale pentru toate unitățile teritoriale


  SECȚIUNEA 2: Măsuri de prevenire și stingere a incendiilor la depozitele pentru produse rezervă de stat cu profil petrolier

  SUBSECȚIUNEA 1: Depozite de produse lichide combustibile în

  rezervoare


  SUBSECȚIUNEA 2: Rampe CF de încărcare – descărcare a lichidelor

  combustibile


  SUBSECTIUNEA 3: Rampe auto de încărcare-descărcare a lichidelor combustibile

  SUBSECTIUNEA 4: Stații de pompe pentru produse petroliere


  SECȚIUNEA 3: Măsuri de prevenire și stingere a incendiilor la depozitele pentru produse rezervă de stat cu profil agro-alimentar și industrial

  SUBSECȚIUNEA 1: Depozite cu produse textile


  SUBSECTIUNEA 2: Depozite de talpă și piele SUBSECȚIUNEA 3: Depozite pentru hârtie SUBSECȚIUNEA 4: Depozitele de grâu

  SECȚIUNEA 4: Măsuri de prevenire și stingere a incendiilor la clădirile administrative din cadrul unităților teritoriale

  SUBSECȚIUNEA 1: Măsuri Generale SUBSECȚIUNEA 2: Birouri

  SUBSECȚIUNEA 3: Arhive


  SUBSECȚIUNEA 4: Laboratoare


  SUBSECȚIUNEA 5: Spații pentru preparare hrană SUBSECȚIUNEA 6: Camera servere

  SUBSECȚIUNEA 7: Garaje, remize, platforme de parcare


  CAPITOLUL XII: Echiparea și dotarea cu mijloace tehnice și echipamente de apărare împotriva incendiilor


  Anexe 1 – 15


  CAPITOLUL I: Scop și domeniu de aplicare

  Art. 1 (1) Prezentele Norme privind desfășurarea activității de apărare împotriva incendiilor în domeniul rezervă de stat (ANRSPS), denumite în continuare norme, stabilesc modul de organizare, desfășurare, conducere, îndrumare și control a activității de apărare împotriva incendiilor în ANRSPS – Aparat Propriu și în unitățile teritoriale subordonate ANRSPS, denumite în continuare unități teritoriale.

  1. Apărarea împotriva incendiilor reprezintă ansamblul integrat de activități specifice, măsuri organizatorice, tehnice și operative desfășurate în ANRSPS – Aparat Propriu și în unitățile teritoriale, și este obligatorie pentru întregul personal, ca sarcină de serviciu.

  2. Scopul prezentelor norme îl reprezintă prevenirea și reducerea riscurilor de producere a incendiilor în ANRSPS – Aparat Propriu și în unitățile teritoriale, planificarea, organizarea și realizarea condițiilor pentru limitarea propagării și extinderii acestora, pentru protecția personalului, a echipelor care acționează la intervenție, a bunurilor și mediului împotriva efectelor situațiilor de urgență determinate de incendii.

   Art. 2 (1) Prezentele norme se corelează și se completează cu normele generale de apărare împotriva incendiilor și celelalte prevederi în domeniu, existente pe plan național, cu reglementările din actele normative specifice ANRSPS și cuprind reglementări privind organizarea și desfășurarea activității de apărare împotriva incendiilor, referitoare la:

   1. proiectarea, construirea, exploatarea, întreținerea și repararea construcțiilor, spațiilor și instalațiilor tehnologice;

   2. depozitarea, transportul și manipularea bunurilor depozitate în unitățile teritoriale din ANRSPS, inclusiv a materialelor și a substanțelor cu pericol de incendiu și explozie;

   3. echiparea și dotarea unităților cu mașini, instalații, utilaje, aparatură, echipament de protecție, echipament de lucru, substanțe chimice pentru prevenirea și stingerea incendiilor și la operațiunile de întreținere și exploatare a acestora;

   4. instruirea personalului în scopul apărării împotriva incendiilor;

   5. acte de autoritate, documente specifice, responsabilități.


  1. La proiectarea construcțiilor aparținând A.N.R.S.P.S. trebuie respectate prevederile următoarelor reglementări tehnice:

   1. Normativ de siguranță la foc a construcțiilor, indicativ P 118-99;

   2. Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a - Instalații de stingere, indicativ P118/2-2013;

   3. Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a III-a - Instalații de detectare, semnalizare și alarmare, indicativ P118/3-2015.


  Art. 3 Îndrumarea și controlul activității de apărare împotriva incendiilor în unitățile teritoriale se execută prin structura de specialitate din cadrul Direcției Generale Rezervă de Stat.

  Art. 4 (1) Răspunderea pentru luarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor și de dotare cu mașini, instalații, utilaje, aparatură, echipament de protecție, echipament de lucru și substanțe chimice de stingere în unitățile teritoriale revine directorilor executivi, inclusiv pentru construcțiile, instalațiile și bunurile pe care le dețin unitățile sub orice titlu.

  (2) În cadrul Aparatului Propriu al ANRSPS, răspunderea pentru luarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor revine Președintelui ANRSPS, care poate delega această sarcină înlocuitorului său legal

  Art. 5 (1) Personalul care desfășoară activități în ANRSPS – Aparat Propriu și unitățile teritoriale este obligat să cunoască și să respecte cu strictețe regulile și măsurile de apărare împotriva incendiilor, să fie în măsură să pună în funcțiune și să mânuiască materialele și mijloacele de stingere a incendiilor din dotare și să participe la salvarea persoanelor și a bunurilor materiale aflate în pericol.

  1. Persoanele fizice și/sau juridice care nu fac parte din ANRSPS și unitățile teritoriale și execută diferite activități temporare în unitățile teritoriale, se vor instrui cu privire la cunoașterea și respectarea măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor, conform Capitolului IV, Secțiunea 2 din prezentele norme.

   Art. 6 Președintele ANRSPS pentru Aparatul propriu și directorii executivi pentru unitățile teritoriale sunt obligați să asigure instruirea personalului din subordine pe linia apărării împotriva incendiilor și să verifice că regulile și măsurile necesare de protecție au fost transmise și înțelese corect.

   Art. 7 Încălcarea prezentelor norme de apărare împotriva incendiilor poate atrage răspunderea disciplinară, contravențională, materială, civilă sau penală, după caz.

   Art. 8 În cuprinsul prezentelor norme, înțelesul unor expresii este următorul:

   1. cadru tehnic - persoană fizică, angajată special sau care asigură îndeplinirea prin cumul a atribuțiilor privind apărarea împotriva incendiilor și care deține competențele profesionale aferente ocupației «cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor» prin absolvirea unui curs de formare profesională sau care dobândește dreptul de exercitare a ocupației prin brevetul de pompier specialist conform legilor în vigoare

   2. formațiunea de primă intervenție în caz de incendiu constituită la nivelul fiecărei unități teritoriale este structura desemnată, pregătită și instruită pentru executarea misiunilor de stingere și limitare a efectelor incendiilor produse în zona de competență, salvarea,


    evacuarea și acordarea primului ajutor persoanelor afectate de incendii sau explozii și evacuarea bunurilor materiale;

   3. instrucțiunile proprii de apărare împotriva incendiilor sunt reglementările interne elaborate de cadrul tehnic în colaborare cu conducătorii locurilor de muncă și aprobate de directorul unității teritoriale;

   4. prevenirea incendiilor reprezintă totalitatea acțiunilor de împiedicare a inițierii și propagării incendiilor, de asigurare a condițiilor pentru salvarea persoanelor și bunurilor, de asigurare a securității formațiunilor de primă intervenție, din unitățile teritoriale ANRSPS;

   5. prin loc de muncă se înțelege locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în spațiile ANRSPS – Aparat Propriu și unități teritoriale, inclusiv orice alt loc din aria acestora la care lucrătorul are acces în cadrul desfășurării activității;

   6. conducătorul locului de muncă la nivelul unităților teritoriale este directorul executiv sau prin decizie a acestuia coordonatorul compartimentului din statul de funcții al unității teritoriale, în care este încadrat personalul, iar la ANRSPS – Aparat Propriu conducătorii birourilor/serviciilor/directorilor pentru personalul din subordine.

   7. prin personal specializat (pompier) se întelege persoana instruită și atestată ca și servant pompier

  Art. 9 În cuprinsul prezentului act normativ, ceilalți termenii și expresiile referitoare la apărarea împotriva incendiilor în ANRSPS – Aparat Propriu și unitățile teritoriale au înțelesul precizat la art. 1, alin. 2 din Legea nr. 307 / 2006 privind apărarea împotriva incendiilor.


  CAPITOLUL II: Conținutul, organizarea și desfășurarea activității de apărare împotriva incendiilor în ANRSPS – Aparat Propriu și în unitățile teritoriale

  SECȚIUNEA 1: Conținutul activității de apărare împotriva incendiilor

  Art. 10 Activitatea de apărare împotriva incendiilor din ANRSPS – Aparat Propriu și unitățile teritoriale presupune:

  1. stabilirea structurilor cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor;

  2. elaborarea, aprobarea și difuzarea actelor de autoritate: ordine, decizii, dispoziții și altele asemenea, prin care se stabilesc răspunderi pe linia apărării împotriva incendiilor;

  3. elaborarea, aprobarea și difuzarea documentelor și evidențelor specifice privind apărarea împotriva incendiilor;

  4. organizarea apărării împotriva incendiilor la locurile de muncă;

  5. planificarea și executarea de controale periodice, în scopul depistării, cunoașterii și înlăturării oricăror stări de pericol care pot favoriza inițierea sau dezvoltarea incendiilor;

  6. analiza periodică a capacității de apărare împotriva incendiilor;

  7. elaborarea de planuri de măsuri pentru optimizarea activității de apărare împotriva incendiilor;

  8. realizarea unui sistem eficient de observare și anunțare a incendiului, precum și de alertare în cazul producerii unui astfel de eveniment;

  9. asigurarea mijloacelor tehnice de intervenție în apărarea împotriva incendiilor și funcționării la parametrii proiectați a acestora;

  10. planificarea acțiunilor formațiunii de primă intervenție si a intregului personal în caz de incendiu;

  11. analizarea incendiilor produse în unitățile teritoriale ANRSPS, desprinderea concluziilor și stabilirea împrejurărilor și a factorilor determinanți, precum și a unor măsuri conforme cu realitatea;

  12. reglementarea raporturilor privind apărarea împotriva incendiilor în relațiile generate de protocoale/contracte/convenții;

  13. asigurarea formularelor tipizate, cum sunt permisele de lucru cu focul, fișele de instruire, etc.


  SECȚIUNEA 2: Structuri cu atribuții de apărare împotriva incendiilor

  Art. 11 (1) La nivelul Direcției Generale a Rezervelor de Stat, prin ordin al președintelui ANRSPS se înființează structura de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor.


  1. Din structura de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor fac parte cel puțin 2 angajați, cadre tehnice.

   Art. 12 (1) În cadrul unităților teritoriale, prin decizie a directorului executiv, se constituie următoarele funcții și structuri cu atribuții de apărare împotriva incendiilor:

   1. cadrul tehnic este persoana din subordinea nemijlocită a directorului unității teritoriale, care poate îndeplini și activități în domeniul protecției civile, dacă aceasta deține certificat de absolvire a programului pentru ocupația Inspector protecție civilă; b)formațiunea de primă intervenție în caz de incendiu.

  1. În vederea îndeplinirii atribuțiilor pe linia apărării împotriva incendiilor în unitățile teritoriale, directorii executivi au obligația să desemneze cel puțin un cadru tehnic, în conformitate cu prevederile legale.

   Art. 13 La nivelul unităților teritoriale formațiunea de primă intervenție în caz de incendiu se încadrează cu personal specializat (pompieri), în funcție de dotarea cu tehnică și utilaje de stingere a incendiilor, astfel:

   1. un pompier de serviciu pe tură;

   2. cel puțin trei membri pe tură pentru deservirea autospecialei: șef formațiune, 1 pompier și conducatorul autospecialei sau conform instrucțiunilor de exploatare a autospecialei.


  SECȚIUNEA 3: Actele administrative, documentele și evidențele specifice privind apărarea împotriva incendiilor

  Art. 14 (1) Actele de autoritate privind apărarea împotriva incendiilor sunt:

  1. decizie privind stabilirea modului de organizare și a responsabilităților privind apărarea împotriva incendiilor;

  2. decizie privind constituirea formațiunii de primă intervenție;

  3. instrucțiuni de apărare împotriva incendiilor și atribuții ale salariaților la locurile de muncă;

  4. decizie privind organizarea instruirii personalului;

  5. decizie privind reglementarea lucrului cu foc deschis și a fumatului;

  6. decizie de desemnare a cadrului tehnic, dacă este cazul la schimbare;

  7. decizie privind stabilirea personalului ce verifica functionarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor conform Nomenclatorului prevazut la Anexa 15 la prezentele Norme;

  1. reguli și măsuri de apărare împotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul și depozitarea substanțelor periculoase specifice produselor sale, după caz;


  2. măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioadele de caniculă sau secetoase precum și pentru perioada sezonului rece.


  1. Documentele și evidențele specifice apărării împotriva incendiilor sunt:

   1. planul de analiză și acoperire a riscurilor, extras din documentul întocmit la nivelul unității administrativ-teritoriale, în partea ce-i revine;

   2. analizele periodice a nivelului de apărare împotriva incendiilor, așa cum sunt stabilite în prezentul act normativ;

   3. fișa obiectivului, conform modelului prezentat în (anexa nr. 1);

   4. planul de evacuare a persoanelor/bunurilor la incendiu (anexa nr. 3);

   5. planul de primă intervenție în caz de incendiu (anexa nr. 4);

   6. lista cu substanțele clasificate ca fiind periculoase, definite astfel potrivit legii, din Unitatea Teritorială      (anexa nr. 13) și planul de depozitare și evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase, dacă este cazul;

   7. procesele-verbale de instruire colectivă (anexa nr. 5);

   8. fișele de instructaj individual (anexa nr. 6);

   9. registrul de evidență a exercițiilor de evacuare/intervenție a personalului propriu/utilizatorilor (anexa nr. 7);

   10. permisele de lucru cu foc eliberate (anexa nr. 8);

   11. registrul de evidență a permiselor de lucru cu focul (anexa nr. 9);

   12. registrul de control pentru instalațiile de detectare, semnalizare, alarmare și stingere a incendiilor, în care va semna (ștampila) reprezentantul firmei care a efectuat/efectuează proiectarea, montarea, verificarea, întreținerea și repararea acestora (anexa nr. 10);

   13. rapoartele întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autorităților de control competente;

   14. programe/planuri cuprinzând măsuri și acțiuni proprii sau rezultate în urma constatărilor autorităților de control pentru respectarea reglementărilor în domeniu;


  2. Documentele de organizare, desfășurare și conducere a activității de prevenire și stingere a incendiilor sunt:

   1. tabelul nominal cu personalul angajat al unității teritoriale, funcțiile ocupate și modul de înștiințare;

   2. planul anual de instruire a personalului în domeniul situațiilor de urgență;

   3. organizarea interventiei pe ture de serviciu;

   4. registrul de control privind activitatea formațiunii de primă intervenție;

   5. graficul de control;

   6. programul serviciului de rond

   7. registrul cu constatările din serviciul de rond

   8. atestarea cadrului tehnic

   9. atestarea pompierilor


  Art. 15 Documentele și evidențele specifice privind apărarea împotriva incendiilor se actualizează, dacă:

  1. s-au produs modificări ale actelor normative și ale reglementărilor tehnice care au stat la baza emiterii acestora;

  2. s-au produs modificări în ceea ce privește încadrarea cu personal a structurii de specialitate, cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor;

  3. s-au produs modificări referitoare la construcții, instalații sau la specificul activității.


  SECȚIUNEA 4: Organizarea activității de apărare împotriva incendiilor la locul de muncă

  Art. 16 Organizarea activității de apărare împotriva incendiilor la locul de muncă are ca scop asigurarea condițiilor care să permită personalului ca, pe baza instruirii și cu mijloacele tehnice pe care le are la dispoziție, să acționeze eficient pentru prevenirea și stingerea incendiilor, evacuarea și salvarea personalului angajat și a bunurilor materiale, precum și pentru înlăturarea efectelor distructive provocate în caz de incendii, explozii sau accidente tehnice.

  Art. 17 La stabilirea măsurilor specifice de prevenire a incendiilor se au în vedere:

  1. prevenirea manifestării surselor specifice de aprindere;

  2. gestionarea materialelor și a deșeurilor combustibile susceptibile a se aprinde, cu respectarea normelor specifice de prevenire a incendiilor;

  3. dotarea cu mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor;

  4. verificarea spațiilor la terminarea programului de lucru;

  5. menținerea parametrilor tehnologici în limitele normate, pe timpul exploatării diferitelor instalații, echipamente și utilaje tehnologice.

  Art. 18 Organizarea primei intervenții de stingere a incendiilor la locul de muncă cuprinde:

  1. luarea in evidența a materialelor, bunurilor depozitate si dotărilor tehnologice care prezintă pericol de incendiu, a surselor posibile de aprindere ce pot apărea și a mijloacelor care le pot genera, stabilirea și aplicarea măsurilor specifice de prevenire a incendiilor;

  2. organizarea intervenției de stingere a incendiilor conform planului de primă intervenție în caz de incendiu;

  3. afișarea instrucțiunilor de apărare împotriva incendiilor, în sinteză, la locul de muncă;

  4. organizarea salvării personalului și a evacuării bunurilor, prin întocmirea și afișarea planurilor de evacuare și prin menținerea neocupate a traseelor de evacuare stabilite;

  5. întocmirea documentelor specifice de instruire la locul de munca, desfășurarea instruirii si verificarea efectuării acesteia;


  6. marcarea pericolului de incendiu prin montarea indicatoarelor de securitate și atenționare.

  Art. 19 (1) Pentru a se putea organiza intervenția de stingere a incendiilor la locul de munca trebuie stabilite urmatoarele elemente:

  1. mijloacele tehnice de alarmare si de alertare a personalului de la locul de munca in caz de incendiu;

  2. serviciile profesioniste, formațiunea de primă intervenție;

  3. sistemele, instalatiile si dispozitivele de limitare a propagarii si de stingere a incendiilor;

  4. mijloacele de salvare si de protectie a personalului, precizandu-se numarul de mijloace tehnice care trebuie sa existe la fiecare loc de munca;

  5. componența echipelor care trebuie să asigure salvarea si evacuarea persoanelor si a bunurilor, pe schimburi de lucru si in afara programului.

  1. În unitățile teritoriale, intervenția de stingere a incendiilor la locul de munca se realizeaza de catre formațiunea de primă intervenție care trebuie sa utilizeze sau să pună în funcțiune mijloacele tehnice de stingere și de limitare a propagării arderii ori să efectueze manevre sau alte operațiuni la instalațiile utilitare și, după caz, la echipamente si utilaje tehnologice.

  2. Datele privind organizarea activității de stingere a incendiilor la locul de muncă prevăzute la alin. (1) se înscriu într-un formular tipărit pe un material rezistent, de regulă carton, și se afișează într-un loc vizibil, estimat a fi mai puțin afectat în caz de incendiu.

  3. Datele prevăzute la alin. (1) se completează de cadrul tehnic și se aprobă de către Președintele ANRSPS pentru Aparatul Propriu și de către directorii executivi pentru unitățile teritoriale.

  4. Structura-cadru a formularului prevăzut la alin. (4) este prezentată în anexa nr. 2 la prezentele norme, aceasta putând fi completată, după caz, cu alte date și informații.

   Art. 20 (1) Intervenția la locul de muncă presupune:

   1. alarmarea imediată a personalului de la locul de muncă prin mijloacele existente în unitate (toaca, sisteme alarmare și avertizare, etc), anunțarea incendiului la formațiunea de primă intervenție și apelarea Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, denumit in continuare Sistem 112;


   2. salvarea rapidă și în siguranță a personalului angajat precum și a persoanelor din afara unității care desfășoară activități planificate în ANRSPS – Aparat Propriu sau unități teritoriale, conform planurilor aprobate;

   3. întreruperea alimentării cu energie electrică, gaze și fluide combustibile, a consumatorilor și efectuarea altor intervenții specifice la instalații și utilaje de către persoanele anume desemnate;

   4. acționarea asupra focarului de incendiu cu mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor din dotare, conform planului de primă intervenție în caz de incendiu și verificarea intrării în funcțiune a instalațiilor și a sistemelor automate (sisteme de evacuare a fumului și gazelor fierbinți, instalații de stingere a incendiilor, etc) și, dacă este cazul, acționarea lor manuală;

   5. evacuarea bunurilor periclitate de incendiu și protejarea echipamentelor care pot fi deteriorate în timpul intervenției;

   6. protecția personalului din cadrul formațiunii de primă intervenție împotriva efectelor negative ale incendiului: temperatură, fum, gaze toxice;

   7. verificarea amănunțită a locurilor în care se poate propaga incendiul și unde pot apărea focare noi, acționându-se pentru stingerea acestora.

  (2) Pentru efectuarea operațiunilor prevăzute la alin. (1) nominalizarea personalului angajat se face pentru fiecare schimb de serviciu, precum și în afara programului de lucru, în zilele de repaus și sărbători legale.

  Art. 21 (1) După terminarea orelor de program, este obligatorie asigurarea măsurilor corespunzătoare de apărare împotriva incendiilor.

  (2)Planurile de protecție împotriva incendiilor din prezentele norme sunt:

  1. planul de evacuare a persoanelor în caz de incendiu (anexa 3);

  2. planul de primă intervenție în caz de incendiu (anexa 4);

  3. planul de depozitare și de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase.

  Art. 22 (1)Planurile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu, cuprind elemente diferențiate în funcție de tipul și destinația construcției și de numărul persoanelor care se pot afla simultan în aceasta și se întocmesc astfel:

  1. pe nivel, dacă pe acesta se află simultan mai mult de 30 de persoane;

  2. pe încăperi, dacă în ele se află cel puțin 50 de persoane;

  3. pentru încăperile destinate cazării, indiferent de numărul de locuri.


  1. Planurile de evacuare se afișează pe fiecare nivel, pe căile de acces și în locurile vizibile.


  2. Planul de evacuare în caz de incendiu se întocmește pe baza schiței nivelului sau a încăperii, pe care se marchează cu culoare verde traseele de evacuare prin uși, coridoare și case de scări sau scări exterioare.

  3. Pe planurile de evacuare în caz de incendiu se indică locul mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor: stingătoare, hidranți interiori, butoane și alte sisteme de alarmare și alertare a incendiilor, posibilitățile de refugiu, încăperi speciale, terase, precum și interdicția de folosire a lifturilor în asemenea situații.

  Art. 23 (1) Planurile de depozitare și de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase se întocmesc pentru fiecare încăpere unde se află asemenea materiale.

  1. La amplasarea materialelor periculoase în spațiile de depozitare trebuie să se țină seama de comportarea lor specifică în caz de incendiu, atât ca posibilități de reacție reciprocă, cât și de compatibilitatea față de produsele de stingere.

  2. Planurile de depozitare și de evacuare a materialelor periculoase se întocmesc pe baza schițelor încăperilor respective, pe care se marchează zonele cu materiale periculoase și se menționează clasele acestora conform legii, cantitățile și codurile de identificare ori de pericol, produsele de stingere recomandate. Traseele de evacuare a materialelor și ordinea priorităților se marchează cu culoare verde.

  3. Planuri de depozitare și de evacuare se întocmesc și pentru materialele și bunurile combustibile care au o valoare financiară deosebită.

  4. Planurile de depozitare se amplasează în locuri care se estimează a fi cel mai puțin afectate de incendiu și în apropierea locurilor de acces în încăperi, astfel încât acestea să poată fi utile forțelor de intervenție.

  Art. 24 Planurile de primă intervenție în caz de incendiu se întocmesc pentru asigurarea desfășurării în condiții de operativitate și eficiență a operațiunilor de primă intervenție.

  Art. 25 (1) Instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor, prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. c), se elaborează pentru locurile de muncă stabilite de personalul de conducere din ANRSPS – Aparat Propriu și unitățile teritoriale, obligatoriu pentru toate locurile cu risc de incendiu.

  1. Instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor pentru locurile de muncă cuprind:

   1. prevederile specifice de apărare împotriva incendiilor din reglementările în vigoare;

   2. obligațiile personalului privind apărarea împotriva incendiilor;


   3. regulile și măsurile specifice de apărare împotriva incendiilor pentru exploatarea instalațiilor potrivit condițiilor tehnice, tehnologice și organizatorice locale, precum și pentru reparații, revizii, întreținere, oprire și punere în funcțiune;

   4. evidențierea elementelor care determină riscul de incendiu sau de explozie, dacă sunt identificate, evaluate și implementate măsuri de apărare împotriva incendiilor;

   5. prezentarea pericolelor care pot apărea în caz de incendiu, cum sunt intoxicările, arsurile, traumatismele, electrocutarea, iradierea, precum și a regulilor și măsurilor de prevenire a acestora.

  2. Instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor se elaborează de către cadrul tehnic în colaborare cu conducătorul locului de muncă și se aprobă de către Președintele ANRSPS pentru Aparatul Propriu și de către directorii executivi pentru unitățile teritoriale.

  3. Un exemplar al tuturor instrucțiunilor de apărare împotriva incendiilor se păstrează de către cadrul tehnic.

  Art. 26 (1) Instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor se completează în toate cazurile cu informațiile din planurile de primă intervenție.

  1. Instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor se actualizează la modificări, modernizări, dezvoltări, reprofilări și la apariția unor noi reglementări.

  2. Fiecare instrucțiune de apărare împotriva incendiilor trebuie să aibă înscrisă data întocmirii/reviziei și data aprobării.


  CAPITOLUL III: Obligații privind apărarea împotriva incendiilor în ANRSPS – Aparat Propriu și unitățile teritoriale

  SECȚIUNEA 1: Obligații generale

  Art. 27 (1) Personalul din ANRSPS – Aparat Propriu și unitățile teritoriale și celelalte persoane fizice sau juridice care desfășoară activități în ANRSPS – Aparat Propriu și unitățile teritoriale sunt obligate să respecte reglementările tehnice și dispozițiile de apărare împotriva incendiilor și să nu pună în pericol, prin deciziile și faptele lor, viața, bunurile și mediul înconjurător.

  1. Orice persoană care observă un incendiu are obligația să anunțe imediat, prin orice mijloc avut la dispoziție persoanele de conducere din ANRSPS – Aparat Propriu sau din unitățile teritoriale, în funcție de locul unde se produce incendiul și imediat se va anunța obligatoriu și Sistemul 112.

  2. În caz de incendiu, orice persoană trebuie să acorde ajutor, când și cât este rațional posibil, semenilor aflați în pericol sau în dificultate.

  3. La încheierea oricăror contracte, părțile sunt obligate să prevadă expres în actele respective răspunderile ce le revin în ceea ce privește apărarea împotriva incendiilor.

  4. Desemnarea și schimbarea din funcție a cadrului tehnic din cadrul unităților teritoriale trebuie comunicate structurii de specialitate din cadrul Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, aparat propriu.


  SECȚIUNEA 2: Structura de specialitate din cadrul Direcției Generale Rezervă de Stat din Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale

  Art. 28 Atribuțiile principale ale structurii de specialitate prevăzute la art. 11 alin. (1) din cadrul Direcției Generale Rezervă de Stat sunt:

  1. elaborează/modifică, normele privinid desfășurarea activității de apărare împotriva incendiilor în domeniul rezervă de stat și le transmite în vederea emiterii avizului, la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență;

  2. coordonează, îndrumă și controlează activitatea de prevenire și stingere a incendiilor în unitățile teritoriale rezervă de stat, potrivit prezentelor norme;


  3. asigură instruirea prin convocări periodice a cadrelor tehnice din unitățile teritoriale;

  4. verifică, prin sondaj gradul de instruire a formațiunilor de prima intervenție din unitățile teritoriale, prin exerciții și aplicații practice;

  5. analizează anual și ori de câte ori este nevoie, activitatea de protecție împotriva incendiilor desfășurată în unitățile teritoriale și propune dispunerea de măsuri pentru înlăturarea neajunsurilor;

  6. studiază actele normative care reglementează activitatea de prevenire și stingere a incendiilor și verifică aplicarea lor în practică;

  7. elaborează ordine, instrucțiuni, proceduri de sistem și alte reglementări interne în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor și urmărește implementarea acestora;

  8. acordă asistență tehnică de specialitate directorilor de unități și cadrelor tehnice după caz, în organizarea și desfășurarea activității de prevenire și stingere a incendiilor;

  9. execută, pe baza planificării aprobate, sau inopinat controale de prevenire a incendiilor la unitățile teritoriale ANRSPS, verificând respectarea normelor, normativelor și a altor prescripții tehnice, precum și îndeplinirea măsurilor de protecție împotriva incendiilor, stabilind măsuri pentru înlăturarea neconformităților și aplicarea întocmai a prevederilor legale;

  10. colaborează pe linia apărării împotriva incendiilor cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență;

  11. arhivează documentele specifice emise în cadrul structurii;


  SECȚIUNEA 3: Obligațiile directorilor executivi ai unităților teritoriale unitățile teritoriale

  Art. 29 Directorii executivi ai unităților teritoriale ANRSPS au următoarele responsabilități:

  1. stabilesc, prin dispoziții scrise, responsabilitățile și modul de organizare a activității de apărare împotriva incendiilor în unitate și le actualizează ori de câte ori apar modificări;

  2. permit efectuarea controalelor de specialitate, prezintă documentele și informațiile solicitate și nu obstrucționează în nici un fel efectuarea acestora;

  3. dispun elaborarea instrucțiunilor proprii de apărare împotriva incendiilor și stabilesc atribuțiile ce revin salariaților la locurile de muncă;

  4. dispun măsuri pentru identificarea și înlăturarea imediată a potențialelor riscuri generatoare de incendiu, a stărilor de pericol și a altor deficiențe ce pot apărea pe parcursul activității la locul de muncă pe care îl coordonează;

  5. asigură întocmirea planului de primă intervenție și condițiile pentru aplicarea acestuia în orice moment;

  6. permit accesul forțelor Inspectoratului pentru Situații de Urgență în unitate, în scop de recunoaștere, instruire sau de antrenament și pentru alimentarea cu apă, în caz de incendiu


   și asigură participarea la exercițiile și aplicațiile tactice de intervenție organizate de acestea;

  7. pun la dispoziție, în mod gratuit, forțelor chemate în ajutor, mijloacele tehnice pentru apărare împotriva incendiilor și trusele pentru acordarea primului ajutor;

  8. asigură utilizarea, verificarea, întreținerea și repararea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor cu personal atestat, conform instrucțiunilor furnizate de proiectant/producător;

  9. stabilesc responsabilități și sarcini precise de remediere a deficiențelor constatate și pentru realizarea măsurilor stabilite cu ocazia controalelor pe linia prevenirii și stingerii incendiilor de către cadrul tehnic;

  10. asigură respectarea procedurii de intervenție în caz de incendiu, prevăzută în Planul de primă intervenție, până la sosirea formațiunilor profesioniste ale inspectoratelor județene pentru situații de urgență și pun la dispoziția acestora mijloacele tehnice, materialele și instalațiile prevăzute în planurile de primă intervenție;

  11. informează, de îndată, prin orice mijloc conducerea Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale despre izbucnirea și stingerea oricărui incendiu;

  12. după caz, încheie protocoale de colaborare cu structurile teritoriale subordonate Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, sau alte structuri pentru intervenția în caz de necesitate în vederea efectuării unor exerciții și aplicații practice în comun și desfășurarea de programe de informare;

  13. prevede în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al unității fondurile necesare dotării specifice, precum și a celor destinate realizării măsurilor tehnice de protecție;

  14. asigură condițiile pentru executarea controlului de către specialiștii din cadrul structurii de specialitate din cadrul Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale aparat propriu sau de alte autorități de control competente;

  15. participă nemijlocit și coordonează exercițiile practice executate în unitatea teritorială;

  16. organizează, îndrumă personalul și verifică aplicarea corectă a normelor în activitatea de apărare împotriva incendiilor la toate locurile de muncă din unitatea teritorială;

  17. asigură menținerea, în permanență, în stare de utilizare a căilor de acces și evacuare și a mijloacelor de protecție împotriva incendiilor, în spațiile pe care le administrează;

  18. organizează și asigură anunțarea incendiilor, alarmarea personalului și intervenția acestuia la stingerea incendiilor, evacuarea personalului și a bunurilor.

  SECȚIUNEA 4: Obligațiile cadrului tehnic din unitățile teritoriale

  Art. 30 Cadrul tehnic din unitățile teritoriale ANRSPS are următoarele obligații:

  1. participă la elaborarea și aplicarea concepției de apărare împotriva incendiilor la nivelul unității teritoriale;

  2. îndrumă și controlează aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor în unitatea teritorială unde este încadrat;


  3. solicită anual, prin proiectul de buget fondurile necesare pentru: asigurarea mijloacelor de intervenție la incendiu, a echipamentelor de protecție și a echipamentului de lucru la incendiu, verificarea mașinilor și instalațiilor din punct de vedere al protecției împotriva incendiilor, precum și fondurile necesare pentru perfecționarea profesională a personalului cu atribuții în domeniul situațiilor de urgență din unitatea teritorială;

  4. întocmește semestrial sinteza activităților desfășurate în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor, pe care o prezintă pentru aprobare directorului unității;

  5. elaborează/actualizează și înaintează pentru avizare/aprobare documente specifice pe linia apărării împotriva incendiilor existente la nivelul unității teritoriale, potrivit reglementărilor specifice în vigoare (cum ar fi planul de primă intervenție, fișa obiectivului, registre, si altele) ;

  6. execută instructajul introductiv general, instructajul pentru lucrări periculoase și, după caz, instructajul pentru personalul din afara unității teritoriale;

  7. întocmește la începutul fiecărui an și supune aprobării directorului unității, documentațiile specifice pentru realizarea instruirilor în domeniul situațiilor de urgență și a Planului Anual de instruire a personalului în domeniul situațiilor de urgență;

  8. arhivează documentele specifice emise în cadrul structurii;

  9. colaborează cu Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență pe linia apărării împotriva incendiilor;

  10. emite, cu respectarea prevederilor legale, "Permisul de lucru cu foc" pentru lucrările cu foc deschis din unitatea teritorială;

  11. informează în scris directorul unității teritoriale cu privire la rezultatele controlului, cu ocazia verificărilor executate;

  12. urmărește punerea în aplicare a măsurilor stabilite prin planul de acțiune pentru prevenirea și combaterea efectelor negative ale fenomenelor meteorologice extreme specifice sezonului canicular (secetos) și sezonului rece pe linia apărării împotriva incendiilor, raportând directorului executiv al unității aplicarea masurilor;

  n) asigură pregătirea personalului din cadrul formațiunii de primă intervenție în caz de incendiu, coordonează acțiunea acesteia până la sosirea directorului unității teritoriale;

  p) elaborează, pe baza prezentelor norme, împreună cu conducătorii locurilor de muncă instrucțiuni de apărare împotriva incendiilor pentru toate locurile de muncă pe care le înaintează spre aprobare directorului unității;


  SECȚIUNEA 5: Obligațiile șefului formațiunii de primă intervenție în caz de incendiu din unitățile teritoriale

  Art. 31 Șefului formațiunii de primă intervenție în caz de incendiu din unitățile teritoriale este numit prin decizie a directorului executiv. Atribuțiile acestuia pot fi îndeplinite și de către cadrul tehnic.

  Art. 32 Șeful formațiunii de primă intervenție are următoarele atribuții principale:

  1. asigură prezența membrilor și coordonează intervenția;

  2. organizează, desfășoară și conduce pregătirea de specialitate a personalului din formațiunea de primă intervenție în unitate;

  3. participă, cu aprobarea directorului unității, la activități de pregătire în domeniu, organizate de serviciile specializate;

  4. îndeplinește la timp și în bune condiții sarcinile și măsurile ce-i revin din planul de primă intervenție;

  5. în caz de incendiu pune în aplicare planul de primă intervenție la incendiu, până la sosirea formațiunilor profesioniste ale inspectoratelor județene pentru situații de urgență.


  SECȚIUNEA 6: Obligațiile membrilor formațiunilor de primă intervenție în caz de incendiu in unitățile teritoriale unitățile teritoriale

  Art. 33 Membrii formațiunilor de primă intervenție în caz de incendiu din unitățile teritoriale ANRSPS au următoarele obligații:

  1. participă la toate acțiunile de pregătire de specialitate;

  2. execută exerciții pentru mânuirea corectă a mijloacelor, accesoriilor și echipamentului de protecție din dotare;

  3. participă efectiv la acțiunile de prevenire și stingere a incendiilor, de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor, de înlăturare a efectelor calamităților naturale și a catastrofelor;

  4. îndeplinesc, la timp și în bune condiții, sarcinile și măsurile ce le revin din planul de primă intervenție la incendiu.


  SECȚIUNEA 7: Obligațiile personalului din cadrul ANRSPS – Aparat Propriu și unitățile teritoriale

  Art. 34 Personalul din cadrul ANRSPS – Aparat Propriu și unitățile teritoriale are următoarele obligații:

  1. respectă regulile și măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoștință, sub orice formă, de conducerea ANRSPS – Aparat Propriu sau de către directorii executivi ai unităților teritoriale;

  2. utilizează instalațiile, utilajele, mașinile, substanțele periculoase, aparatura și echipamentele, potrivit instrucțiunilor tehnice;

  3. nu efectuează manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor și instalațiilor de apărare împotriva incendiilor;

  4. comunică de îndată conducătorului locului de muncă, orice încălcare a normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situații stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum și orice defecțiune sesizată la sistemele și instalațiile de apărare împotriva incendiilor sau la echipamentele electrice;

  5. cooperează cu cadrul tehnic în vederea realizării măsurilor specifice;

  6. acționează, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariției oricărui pericol iminent de incendiu;

  7. furnizează persoanelor abilitate toate datele și informațiile de care are cunoștință, referitoare la producerea incendiilor;

  8. își însușește și perfecționează cunoștințele de specialitate pe linia prevenirii și stingerii incendiilor, în mod individual prin intermediul platformelor electronice de învățare și prin participarea la exerciții și aplicații practice.


  SECȚIUNEA 8: Obligațiile locatarilor din locuințele de serviciu/intervenție aparținând unităților teritoriale

  Art. 35 Obligațiile locatarilor din locuințele de serviciu/intervenție pe linia prevenirii și stingerii incendiilor sunt:

  1. respectă regulile privind fumatul stabilite de directorul unității teritoriale în administrarea căruia se află imobilul;

  2. cunosc și respectă măsurile de apărare împotriva incendiilor stabilite de directorul unității teritoriale în administrarea căruia se află imobilul;

  3. întrețin și folosesc, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apărarea împotriva incendiilor, aflate în dotarea imobilului;

  4. informează imediat, cu privire la orice defecțiune tehnică sau altă situație, care constituie pericol de incendiu pentru imobilul care se află în administrarea unității teritoriale;

  5. mențin libere și în bună stare căile de acces și de evacuare din imobil;


  6. nu utilizează aparate electrice, cabluri electrice, prize, întrerupătoare, dispozitive de protecție cu defecțiuni sau improvizații;

  7. nu utilizează butelii de gaze lichefiate în apropierea surselor de căldură, sub acțiunea directă a razelor solare, fără regulatori de presiune, cu garnituri deteriorate sau cu racorduri deteriorate sau neomologate;

  8. nu lasă copiii nesupravegheați și nu-i încuie/blochează în locuință cu surse de foc (lumânări aprinse, sobe, plite sau aparate electrice aflate în funcțiune);

  9. nu efectuează modificări neautorizate la configurația și instalațiile imobilului;

  10. nu suprasolicită instalația electrică depășind puterea maxima instalată prin folosirea simultană a mai multor consumatori și nu folosesc siguranțe necalibrate;

  11. anunță Sistemul 112, despre producerea unui incendiu.


  CAPITOLUL IV: Instruirea în domeniul apărării împotriva incendiilor

  Art. 36 Prezentele norme stabilesc principiile, modalitățile, cerințele și condițiile necesare în vederea organizării și desfășurării activității de instruire în domeniul apărării împotriva incendiilor a personalului propriu și a persoanelor din afara unităților teritoriale ANRSPS, care desfășoară activități în unități.

  Art. 37 Instruirea în domeniul apărării împotriva incendiilor constituie parte componentă a activității de pregătire desfășurate de personalul ANRSPS.


  SECȚIUNEA 1: Instruirea personalului din ANRSPS – Aparat Propriu și unitățile teritoriale

  Art. 38 Instruirea personalului din ANRSPS – Aparat Propriu și unitățile teritoriale în domeniul apărării împotriva incendiilor este componentă a pregătirii profesionale și are ca scop însușirea cunoștințelor și formarea deprinderilor necesare în vederea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă și în incinta instituției.

  Art. 39 Instruirea în domeniul apărării împotriva incendiilor este obligatorie și are un caracter permanent și susținut.

  Art. 40 Instruirea în domeniul apărării împotriva incendiilor se realizează prin instructaje, participarea la cursuri de specialitate, aplicații, exerciții, antrenamente sau prin orice alt mijloc de pregătire.

  Art. 41 Instruirea personalului în domeniul apărării împotriva incendiilor se face la încadrare și periodic și se realizează prin următoarele categorii de instructaje:

  1. instructajul introductiv general;

  2. instructajul specific locului de muncă;

  3. instructajul periodic;

  4. instructajul pe schimb, acolo unde situația o impune;

  5. instructajul special pentru lucrări periculoase;

  6. instructajul la recalificarea profesională;

  7. instructajul pentru personalul din afara instituției.


  SUBSECȚIUNEA 1: Instructajul introductiv general

  Art. 42 Instructajul introductiv general vizează dobândirea de cunoștințe cu privire la:

  1. conținutul actelor normative care reglementează activitatea de apărare împotriva incendiilor, precum și actele normative specifice Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale și unităților teritoriale;

  2. managementul situațiilor de urgență și modul de organizare a activității de apărare împotriva incendiilor specifice ANRSPS;

  3. mijloacele tehnice de prevenire și stingere a incendiilor cu care sunt echipate construcțiile, instalațiile, amenajările și modul de utilizare a acestora, precum și mijloacele tehnice existente și planificarea resurselor pentru realizarea măsurilor de prevenire;

  4. formele și metodele specifice de prevenire și stingere a incendiilor;

  5. modul de acțiune în cazul observării și anunțării unui incendiu;

  6. acțiunile ce trebuie întreprinse pentru apărarea împotriva incendiilor.


  Art. 43 La instructajul introductiv general participă următoarele categorii de persoane:

  1. nou-încadrații în ANRSPS;

  2. salariații transferați de la o unitate teritorială la alta sau detașați în unitatea teritroială respectivă;

  Art. 44 (1) Instructajul introductiv general se realizează de către cadrul tehnic din ANRSPS aparat propriu sau unitățile teritoriale.

  1. Instructajul introductiv general se efectuează, în funcție de specificul activității desfășurate și de nivelul de pregătire al participanților și nu poate fi mai mică de 8 ore.

  2. Pentru fiecare categorie de personal participant se stabilește un nivel minim de cunoștințe necesare, iar la terminarea instructajului introductiv general persoanele instruite vor fi verificate pe bază de teste asupra cunoștințelor acumulate.

  3. Persoanele care nu-și însușesc nivelul minim de cunoștințe stabilit pentru instructajul introductiv general (nota 5 la testul de verificare a cunoștințelor), nu sunt admise la locurile de muncă, aspect despre care este informată în scris conducerea ANRSPS – Aparat Propriu sau directorul unității teritoriale.

  SUBSECȚIUNEA 2: Instructajul specific locului de muncă

  Art. 45 (1) Instructajul specific locului de muncă se execută individual, după instructajul introductiv general, de către conducătorul locului de muncă respectiv.


  1. Durata instructajului specific locului de muncă este stabilită în funcție de complexitatea activității desfășurate și nu poate fi mai mică de 8 ore.

  2. La efectuarea instructajului specific locului de muncă se urmărește să se asigure participanților cunoștințe referitoare la:

   1. caracteristicile fizico-chimice ale substanțelor, materialelor și produselor utilizate la locul de muncă;

   2. condițiile care determină ori favorizează producerea accidentelor și avariilor tehnologice și cauzele potențiale de incendiu și/sau de explozie specifice locului de muncă, măsurile de prevenire a acestora;

   3. descrierea, funcționarea, monitorizarea și modul de intervenție la instalațiile și sistemele de siguranță ale mașinilor și utilajelor de la locurile de muncă, inclusiv cele de prevenire a avariilor tehnologice;

   4. descrierea, funcționarea, amplasarea și modul de acționare a instalațiilor, utilajelor, aparatelor, dispozitivelor și mijloacelor de protecție împotriva incendiilor;

   5. concepția de primă intervenție în cazul producerii unei situații de urgență și conținutul documentelor operative de răspuns;

   6. sarcini specifice pentru prevenirea cauzelor potențiale de incendiu și realizarea măsurilor specifice apărare împotriva incendiilor.

  3. Instructajul specific locului de muncă se efectuează și în următoarele cazuri:

   1. când un salariat a lipsit mai mult de 30 de zile calendaristice de la locul de muncă;

   2. când s-au introdus noi tehnologii;

   3. la reluarea activității după producerea unui incendiu, unei explozii sau situații de urgență.

  4. Admiterea definitivă la lucru a persoanelor instruite se face numai după verificarea acestora pe bază de teste cu privire la nivelul de însușire a cunoștințelor necesare, persoanele care nu-și însușesc nivelul minim de cunoștințe stabilit nu sunt admise la locurile de muncă, aspect despre care este informat în scris directorul instituției.


  SUBSECȚIUNEA 3: Instructajul periodic

  Art. 46 (1) Instructajul periodic se desfășoară cu toate categoriile de salariați pe o durată de cel puțin două ore și are ca scop împrospătarea, completarea și detalierea cunoștințelor dobândite prin instructajul introductiv general și prin instructajul specific locului de muncă.


  1. Instructajul periodic se execută pe baza tematicii anuale și a Planului anual de instruire a personalului în domeniul situațiilor de urgență, întocmit de cadrul tehnic din ANRSPS – Aparat Propriu sau unitățile teritoriale, aprobat de conducerea ANRSPS sau directorul unității.

  2. Anual se efectuează o verificare de fond pe bază de teste tip chestionar asupra nivelului de însușire și cunoaștere a problematicii ce a făcut obiectul instructajului periodic, de către cadrul tehnic din unitățile teritoriale și ANRSPS – Aparat Propriu. Rezultatele se consemnează în fișa individuală de instructaj în domeniul situațiilor de urgență.

   Art. 47 Tematica anuală de instruire, se structurează de regulă astfel:

   1. actele normative care reglementează activitatea de apărare împotriva incendiilor;

   2. obligațiile generale și specifice ce revin fiecărei categorii de salariați în domeniul apărării împotriva incendiilor;

   3. condițiile care determină ori favorizează producerea accidentelor și avariilor tehnologice și cauzele potențiale (riscurile) de incendiu și/sau explozie specifice;

   4. normele, regulile și măsurile de prevenire a acestora;

   5. descrierea, funcționarea, întreținerea și modul de utilizare a instalațiilor și sistemelor de protecție destinate prevenirii avariilor tehnologice și incendiilor;

   6. modul de acțiune a salariaților pentru realizarea primei intervenții operative în domeniul apărării împotriva incendiilor la locul de muncă.

  Art. 48 Intervalul de timp între două instructaje periodice se stabilește de către directorii unităților teritoriale, în funcție de specificul condițiilor de muncă din unitatea respectivă, cu respectarea următoarelor termene:

  1. lunar pentru personalul care face parte din formațiunile de primă intervenție;

  2. trimestrial, pentru personalul tehnic (de întreținere și reparații, transporturi, etc);

  3. semestrial, pentru personalul care își desfășoară activitatea în sectorul administrativ și operativ, altul decât cel care face parte din formațiunile de primă intervenție.

  Art. 49 Instructajul periodic se realizează, astfel:

  1. pentru directorul unității, coordonatorii compartimentelor aflate în subordinea nemijlocită a acestuia precum și pentru personalul care face parte din formațiunile de primă intervenție de către cadrul tehnic din unitățile teritoriale ANRSPS;

  2. pentru personalul cu funcții de execuție, de către conducătorul locului de muncă respectiv;


  SUBSECȚIUNEA 4: Instructajul pe schimb

  Art. 50 (1) Instructajul pe schimb se execută la intrarea în schimbul de lucru, cu personalul care desfășoară activități în ture și cu membrii formațiunii de primă intervenție nominalizată în Registrul de planificare a personalului în serviciul de pază și supraveghere, fără a depăși 10 minute, aspect de care răspunde ofițerul de serviciu pe unitatea teritorială.

  (2) Instructajul pe schimb se efectuează de regulă pentru atenționarea personalului din tura de serviciu asupra principalelor reguli și măsuri de apărare împotriva incendiilor, pe baza identificării tipurilor de risc existente și ținând cont de constatările anterioare, precum și de operațiunile sau lucrările care se execută pe timpul schimbului respectiv.


  SUBSECȚIUNEA 5: Instructajul special pentru lucrări periculoase

  Art. 51 (1) Instructajul special pentru lucrări periculoase se efectuează înainte de începerea unor lucrări în timpul cărora pot apărea situații generatoare de incendiu din cauza manifestării unor surse specifice de aprindere sau a creării unor atmosfere potențial explozive.

  1. Lucrările care fac obiectul unui astfel de instructaj se referă în principal la:

   1. executarea unor operațiuni de manevră ori de comandă a unor instalații sau utilaje tehnologice de importanță ori intervenția asupra acestora, a căror operare greșită poate determina sau favoriza producerea unor incendii de amploare, explozii, calamități naturale ori a altor situații de urgență;

   2. lucrări de reparații sau de întreținere, gestionarea unor deșeuri sau reziduuri periculoase pentru viața oamenilor sau pentru mediu;

   3. prelevarea de probe din rezervoarele care conțin substanțe periculoase;

   4. lucrări de sudare;

   5. lucrări de tăiere sau lipire cu flacără;

   6. lucrări care pot provoca scântei mecanice;

   7. lucrări care pot provoca scântei și arcuri electrice sau scurtcircuite;

   8. lucrări de curățare prin ardere a unor utilaje, aparate, conducte tehnologice sau conductoare electrice;

   9. lucrări la care se utilizează foc deschis;

   10. punerea ori repunerea în funcțiune a instalațiilor și utilajelor tehnologice care prezintă risc foarte mare de incendiu sau oprirea acestor echipamente;

   11. aplicarea unor materiale de protecție din care se pot degaja cu ușurință vapori și gaze inflamabile și/sau explozive;


   12. curățarea interioară a unor rezervoare, recipiente sau sisteme de evacuare în care au fost stocate, prelucrate ori vehiculate produse combustibile;

   13. depozitarea, manipularea și transportul de substanțe/materiale periculoase.


  2. Instructajul special pentru lucrări periculoase se efectuează astfel:

   1. privind tehnologia de execuție, de către conducătorul echipei de lucru;

   2. privind condițiile tehnologice, de către conducătorul locului de muncă.


  3. Efectuarea instructajului special pentru lucrări periculoase se consemnează în fișele individuale de instructaj în domeniul situațiilor de urgență/proces-verbal de instruire pentru personal.


  SUBSECȚIUNEA 6: Instructajul la recalificarea profesională

  Art. 52 (1) Instructajul la recalificarea profesională se desfășoară cu toate categoriile de personal care au parcurs un astfel de curs de formare profesională, definit conform legislației specifice.

  (2) La stabilirea problematicii pentru instructajul de recalificare profesională, a persoanelor care îl efectuează, a duratei necesare și a modului de verificare a însușirii cunoștințelor se vor avea în vedere următoarele:

  1. în cazul persoanelor care își desfășură activitatea în același loc de muncă în care au lucrat și înainte de conversia profesională, șeful locului de muncă prelucrează cu acestea numai unele aspecte din cadrul problematicii pentru instructajul specific locului de muncă pe care le apreciază că sunt necesare ca urmare a noilor sarcini de muncă pe care le au de îndeplinit;

  2. în cazul persoanelor care își vor desfășură activitatea în cadrul altei unități teritoriale ANRSPS, prin delegare sau detașare, șeful locului de muncă prelucrează cu acestea numai unele aspecte din cadrul problematicii pentru instructajul specific locului de muncă pe care le apreciază ca fiind diferite de alte unități teritoriale.


  SECȚIUNEA 2: Instruirea persoanelor din afara ANRSPS

  Art. 53 (1) Instructajul pentru persoanele din afara ANRSPS se desfășoară cu acele persoane care execută temporar activități în locurile din incinta ANRSPS sau a unităților teritoriale, unde sunt prezenți factori de risc potențial generatori de incendii, după cum urmează:

  1. personalul societăților comerciale de construcții-montaj și instalații;

  2. personalul societăților comerciale de reparații, revizii, întreținere și de service;

  3. personalul care efectuează transport de materiale periculoase;

  4. personalul aparținând societăților comerciale sau firme specializate, altele decât cele menționate la lit. a) și b), în măsura în care aceștia desfășoară activități ce pot conduce la apariția de incendii.


  1. Instructajul pentru personalul din afara instituției, care se află pentru o durată determinată în incinta acesteia, în scopul îndeplinirii unor activități solicitate de instituție, se efectuează, de către cadrul tehnic.

   Art. 54 Problematica instructajului constă în:

   1. prezentarea tematicii specifice instructajului introductiv general pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 53 lit. a) și b);

   2. prezentarea tematicii din cadrul instructajului specific locului de muncă pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 53 lit. c) și d);

  Art. 55 Consemnarea efectuării instructajului pentru personalul din afara ANRSPS se face într-un proces-verbal întocmit în acest scop, care conține problematica prezentată și tabelele cu numele, prenumele și semnătura persoanelor instruite, întocmit de către cadrul tehnic, înregistrat la secretariatul ANRSPS- Aparat Propriu sau a unității teritoriale și supus aprobării conducerii ANRSPS –Aparat Propriu sau directorului unității teritoriale.

  SECȚIUNEA 3: Înregistrarea și confirmarea instructajului

  Art. 56 (1) Instruirea în domeniul apărării împotriva incendiilor se certifică prin înscrisuri realizate, după caz, în fișa individuală de instructaj în domeniul situațiilor de urgență sau în procesele verbale de instruire.

  1. Fișele individuale de instructaj se întocmesc pentru toate persoanele angajate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 care face parte integrantă din prezentele norme.

  2. După efectuarea instructajelor este obligatorie completarea fișelor individuale de instructaj, înscrisul efectuându-se cu cerneală sau cu pastă.

  3. După completare, fișa individuală de instructaj în domeniul situațiilor de urgență se semnează de persoana instruită și de către persoanele care efectuează și verifică instructajul. Prin semnătură, persoana instruită certifică participarea la instructaj, iar persoana care a verificat instructajul confirmă, pe baza examinării persoanei instruite, că aceasta și-a însușit cunoștințele.

  4. Conducătorii locurilor de muncă răspund de păstrarea fișelor individuale de instructaj în domeniul situațiilor de urgență pentru personalul din subordine.

  5. Fișele individuale de instructaj/Procesele verbale de instructaj în domeniul situațiilor de urgență, încheiate, se predau de către persoanele care le-au gestionat, cadrului tehnic, în vederea arhivării conform legislației specifice.


  CAPITOLUL V: Planificarea și executarea exercițiilor privind modul de acțiune în caz de incendiu

  Art. 57 Planificarea reprezintă totalitatea activităților premergătoare, prin care exercițiul este conceput, aprobat și organizat.

  Art. 58 Obiectivele pregătirii prin exerciții sunt:

  1. dezvoltarea și îmbunătățirea continuă a capacității de reacție la incendiu;

  2. antrenarea personalului de pe locul de muncă în executarea operațiunilor pentru limitarea propagării incendiului, concomitent cu acțiunea de salvare - evacuare a persoanelor și bunurilor materiale periclitate;

  3. verificarea reacției la salvarea și acordarea primului ajutor persoanelor afectate;

  4. activitatea desfășurată până la sosirea forțelor de intervenție specializate;

  5. verificarea mijloacelor tehnice de comunicații și a viabilității legăturilor de comunicații operative pentru asigurarea conducerii forțelor proprii și a cooperării intra și interinstituționale;

  6. verificarea funcționării, eficienței și compatibilității mijloacelor logistice din dotare destinate reacției la incendiu;

  7. exersarea elaborării documentelor întocmite pentru pregătirea, desfășurarea și analiza exercițiilor;

  8. identificarea vulnerabilităților și propunerea de măsuri pentru îmbunătățirea capacității de reacție la incendiu;

  9. creșterea nivelului de siguranță a personalului care intervine;

  Art. 59 La stabilirea tipului de exercițiu se are în vedere următoarele elemente:

  1. nivelul la care se organizează exercițiul;

  2. gradul de complexitate al exercițiului;

  3. obiectivele stabilite a fi îndeplinite;

  4. locurile de desfășurare a exercițiului și facilitățile acestora;

  5. resursele logistice și financiare pe care le au la dispoziție;

  6. situația operativă din zona, preconizată pentru perioada de desfășurare a exercițiului.

  Art. 60 (1) Exercițiile se desfășoară:

  1. planificat - cel puțin o dată pe trimestru la nivelul fiecărei unități teritoriale;

  2. inopinat la dispoziția directorului unității teritoriale sau a personalului din cadrul ANRSPS – Aparat propriu cu atribuții în domeniu.

  (2) Pentru persoanele care participă la exerciții se iau măsurile necesare pentru asigurarea echipamentului individual de protecție specific.

  Art. 61 (1) Evidența exercițiilor de primă intervenție efectuate în unitatea teritoriala se ține într-un registru special denumit "Registru de evidență a exercițiilor de evacuare/intervenție a personalului propriu/utilizatorilor construcției".


  (2) Registrul prevăzut la alin. (1) are conținutul conform modelului prezentat în anexa nr. 7 la prezentele norme.

  Art. 62 Documentele întocmite cu ocazia desfășurării exercițiilor sunt:

  1. Planul de desfășurare a exercițiului care cuprinde:

   1. tema exercițiului;

   2. locul de desfășurare a exercițiului;

   3. data și ora desfășurării;

   4. obiective generale;

   5. obiective specifice;

   6. modul în care se execută alarmarea/alertarea personalului;

   7. bareme de timp pentru reacție;

   8. lista persoanelor participante la exercițiu și rolurile acestora;

   9. asigurarea materială;

   10. ipoteza exercițiului;

   11. schițe desenate cu dispunerea forțelor și mijloacelor de intervenție;

   12. fotografii/înregistrări video;

   13. solicitări pentru echipamentul individual de protecție necesar.

  2. Raport de evaluare al exercițiului care cuprinde cel puțin următoarele:

   1. aprecieri privind atingerea obiectivelor generale și specifice stabilite prin planul de desfășurare;

   2. aprecieri privind cunoașterea și capacitatea de punere în aplicare a sarcinilor ce revin personalului;

   3. aprecieri privind îndeplinirea baremelor de timp stabilite prin planul de desfășurare;

   4. aprecieri privind modul în care s-a desfășurat alarmarea/alertarea personalului;

   5. aprecieri privind funcționarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor;

   6. aprecieri referitoare la desfășurarea activității de salvare și evacuare a persoanelor și a materialelor periculoase.

  Art. 63 Pentru exercițiile inopinate, desfășurate la dispoziția directorului unității teritoriale sau autorității de control, se întocmește doar raportul de evaluare care va cuprinde, în partea de început, pe lângă elementele stabilite la art. 62 alin (2) și scenariul exercițiului, așa cum a fost dispus.

  Art. 64 După finalizarea exercițiului, în urma analizei raportului de evaluare, cadrul tehnic va înainta propuneri de remediere a deficiențelor constatate, iar conducerea ANRSPS sau directorul unității teritoriale va dispune măsuri în consecință.

  Art. 65 Documentele întocmite cu ocazia desfășurării exercițiilor se elaborează de către cadrul tehnic și se aprobă de către conducerea ANRSPS sau directorul unității teritoriale.


  CAPITOLUL VI: Avizarea și autorizarea privind securitatea la incendiu a obiectivelor aflate în administrarea unităților teritoriale

  Art. 66 Avizele și autorizațiile de securitate la incendiu se emit în condițiile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

  Art. 67 Avizele și autorizațiile de securitate la incendiu se solicită pentru categoriile de construcții și amenajări stabilite prin H.G.R. nr. 571/2016.

  Art. 68 (1) Avizele de securitate la incendiu se solicită de investitori.

  1. Autorizațiile de securitate la incendiu se solicită de directorul unității teritoriale.

  2. Avizele și autorizațiile de securitate la incendiu se solicită la inspectoratele pentru situații de urgență județene/București-Ilfov, în baza documentelor prevăzute în Normele metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă.


  CAPITOLUL VII: Controlul activității de apărare împotriva incendiilor

  Art. 69 Controlul activității de apărare a incendiilor reprezintă ansamblu integrat de acțiuni specifice, planificate și executate pentru reducerea riscurilor de incendiu și diminuarea consecințelor acestora, în scopul protejării vieții personalului propriu, persoanelor care desfășoară activități temporare planificate în locațiile Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale și unităților teritoriale subordonate, precum și a mediului și bunurilor materiale aflate în patrimoniu.

  Art. 70 Controlul activității de apărare împotriva incendiilor se efectuează de către:

  1. cadrul tehnic din unitatea teritorială;

  2. conducătorii locurilor de muncă respective, zilnic sau pe schimb, după caz;

  3. directorul executiv al unității teritoriale;

  4. Președintele ANRSPS sau împuterniciții de către acesta;

  5. structura de specialitate din cadrul Direcției Generale Rezervă de Stat;

  6. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență/Inspectoratul pentru Situații de Urgență Județean, la solicitarea ANRSPS sau unității teritoriale.

  Art. 71 Controlul activității de apărare împotriva incendiilor efectuat de către cadrul tehnic din unitatea teritorială se realizează cel puțin lunar, iar pe parcursul unui an va viza toate sectoarele de activitate din unitate.

  Art. 72 Controlul activității de apărare împotriva incendiilor efectuat de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență/Inspectoratul pentru Situații de Urgență Județean se efectuează la solicitarea scrisă a ANRSPS sau unității teritoriale.

  Art. 73 (1) Controlul activității de apărare împotriva incendiilor realizate de către cadrul tehnic presupune parcurgerea următoarelor etape:

  1. pregătirea controlului;

  2. desfășurarea controlului;

  3. finalizarea controlului.


  1. Pregătirea controlului cuprinde:

   1. studierea normelor specifice pentru locul de muncă ce urmează să fie controlat;

   2. studierea situației operative specifice;

   3. studierea unor materiale documentare/informative.


  2. Desfășurarea controlului activității de apărare împotriva incendiilor presupune:

   1. verificarea respectării măsurilor organizatorice pe linie de prevenire a incendiilor;


   2. verificarea mijloacelor de intervenție la incendiu și instalațiilor de alarmare, semnalizare și stingere;

   3. verificarea instruirii personalului;

   4. verificarea documentelor de autoritate pe linie de prevenire a incendiilor.


  3. Finalizarea controlului activității de apărare împotriva incendiilor se face prin documente scrise, în care se consemnează:

   1. construcțiile și instalațiile care au fost cuprinse în control;

   2. constatările rezultate din teren;

   3. propuneri de măsuri și acțiuni de înlăturare a deficiențelor și de îmbunătățire a activității.

  4. În baza constatărilor prezentate prin nota de control, directorul unității teritoriale este obligat să dispună măsuri imediate de remediere a tuturor neregulilor constatate.

   Art.74 (1) Controlul activității de apărare împotriva incendiilor realizate de către structura de specialitate din cadrul Direcției Generale Rezervă de Stat presupune parcurgerea următoarelor etape:

   1. pregătirea controlului; b)desfășurarea controlului; c)finalizarea controlului.

    1. Pregătirea controlului cuprinde:

     1. studierea normelor specifice pentru locul de muncă ce urmează să fie controlat;

     2. studierea situației operative specifice;

     3. studierea unor materiale documentare/informative.


    2. Desfășurarea controlului activității de apărare împotriva incendiilor pe teren presupune: a)verificarea organizării apărării împotriva incendiilor (existența actelor de autoritate, existența documentelor și evidențelor specifice apărării împotriva incendiilor, existența documentelor de organizare, desfășurare și conducere a activității de prevenire și stingere ;

   2. date referitoare la construcții/instalații (mijloace de intervenție la incendiu și instalațiilr de alarmare, semnalizare și stingere);

   3. verificarea prin exerciții a modului de intervenție în caz de incendiu


  1. La finalizarea activității de control prevăzută la alin. (3) se completează o notă de constatare, al cărei model este prezentat în anexa nr. 11 la prezentele norme.

  2. Finalizarea controlului activității de apărare împotriva incendiilor se realizează printr-un Raport de control, care se intocmește în termen de 15 zile de la data controlului. Modelul Raportului de control este prezentat în anexa nr. 12 la prezentele norme.


  CAPITOLUL VIII: Comunicarea, cercetarea, înregistrarea și evidența incendiilor produse

  SECȚIUNEA 1: Comunicarea incendiilor

  Art. 75 Orice incendiu se comunică de îndată directorului unității teritoriale de către conducătorul locului de muncă sau de către orice altă persoană care are cunoștință despre producerea acestuia.

  Art. 76 Directorul unității, în funcție de amploarea incendiului, are obligația să comunice de îndată, telefonic despre incendiu, după cum urmează:

  1. Sistemul 112,

  2. structurii de specialitate din cadrul Direcției Generale Rezerva de Stat, care la rândul ei va informa pe cale ierarhică;

  Art. 77 Comunicarea evenimentelor se face și în scris și cuprinde cel puțin următoarele informații:

  1. unitatea la care s-a produs incendiul și, dacă este cazul, unitatea la care este angajată victima;

  2. locul unde s-a produs incendiul;

  3. data și ora la care s-a produs incendiul;

  4. datele personale ale victimei: numele și prenumele, vârsta, locul de muncă;

  5. împrejurările care se cunosc, măsurile dispuse și cauzele prezumtive;

  6. consecințele evenimentului;

  7. numele și funcția persoanei care comunică incendiul;

  8. data și ora comunicării.


  SECȚIUNEA 2: Cercetarea cauzelor de incendii

  Art. 78 Cercetarea incendiilor are drept scop stabilirea împrejurărilor și a cauzelor probabile care au condus la producerea acestora, a reglementărilor legale încălcate, a răspunderilor și a măsurilor ce se impun a fi luate pentru prevenirea producerii altor cazuri similare.

  Art. 79 Cercetarea incendiilor este obligatorie și se efectuează imediat după comunicare de către:

  1. o comisie din unitatea în care s-a produs incendiul sau care a condus/organizat activitatea în timpul căreia s-a produs incendiul;


  2. o comisie sub coordonarea structurii de specialitate din Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, în cazul evenimentelor care au produs victime sau pagube materiale.

  Art. 80 Rezultatul cercetării evenimentului se consemnează într-un proces-verbal.


  Art. 81 (1) Comisia de cercetare a evenimentului se numește prin decizie a directorului unității teritoriale.

  1. Persoanele numite în comisia de cercetare a evenimentului trebuie să posede pregătire corespunzătoare, să nu fie implicate în organizarea și conducerea locului de muncă unde a avut loc incendiul și să nu fi avut o responsabilitate în producerea incendiului.

  2. Dacă în incendiu există victime din unități diferite, în comisia de cercetare numită de directorul unității la care s-a produs incendiul se nominalizează și persoanele numite prin decizie de către ceilalți directori.

  3. Directorul unității care a organizat transportul stabileste prin decizie comisia pentru cercetarea incendiului produs în mijloacele de transport.

   Art. 82 Termenul de cercetare a incendiului este de cel mult 7 zile lucrătoare de la data producerii.

   Art. 83 Comisia de cercetare are obligația să cerceteze evenimentul cu toată atenția și obiectivitatea, stabilind cauzele probabile, împrejurările producerii, dacă au fost luate măsurile de prevenire specifice locului în cauză, dacă s-au respectat actele normative, consecințele și pagubele produse, persoanele care pot fi considerate ca fiind implicate direct sau indirect, alte aspecte pe baza cărora se pot fundamenta analiza și propunerile comisiei.

   Art. 84 Comisia de cercetare va întocmi un dosar de cercetare.


   Art. 85 Dosarul de cercetare se întocmește în două exemplare și trebuie să conțină, după caz:

   1. materiale scrise, fotografii, schițe privind locul și poziția obiectelor sau instalațiilor din zona incendiului;

   2. declarații sau note de informare de la persoanele care au observat, comunicat sau participat la stingerea incendiului, ori care sunt implicate direct sau indirect în eveniment;

   3. alte documente care pot contribui la stabilirea cauzelor probabile, împrejurărilor, vinovaților și măsurile propuse de comisie;

   4. procesul-verbal de cercetare întocmit de comisie.


  Art. 86 Un exemplar al dosarului de cercetare se păstrează la unitatea teritorială unde s-a produs incendiul, iar al doilea se înaintează structurii de specialitate din cadrul Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.

  Art. 87 (1) Procesul-verbal de cercetare se întocmește în două exemplare, pe baza documentelor cuprinse în dosarul de cercetare și a aspectelor constatate la fața locului, reprezentând o sinteză a evenimentului produs și va cuprinde cel puțin următoarele date:

  1. decizia în baza căreia s-a efectuat cercetarea;

  2. componența comisei de cercetare;

  3. locul, data și ora unde s-a produs incendiul;

  4. anul construcției și destinația clădirii, instalației sau mijlocului de transport;

  5. dotarea cu mijloace de intervenție a spațiilor unde s-a produs incendiul;

  6. eventuale incendii produse în același loc și măsurile tehnico-organizatorice luate;

  7. cauzele probabile, condițiile și împrejurările care au favorizat producerea incendiului;

  8. modul, forțele și mijloace cu care s-a intervenit pentru stingerea incendiului;

  9. valoarea și natura pagubelor;

  10. persoanele care se fac vinovate de producerea evenimentului;

  11. dispozițiile legale încălcate;

  12. propuneri de măsuri pentru prevenirea riscului de apariție al altor incendii.


  1. Procesul-verbal de cercetare se semnează de membrii comisiei, se înregistrează la unitatea unde a avut loc evenimentul și se aprobă de către directorul unității. În cazul când se constată că fapta cauzatoare a incendiului constituie infracțiune, se sesizează organele de urmărire penală competente.

  2. Procesul-verbal de cercetare al comisiei prevazut la art. 87 alin. (1) se va trimite structurii de specialitate din cadrul Direcției Generale Rezervă de Stat.

  Art. 88 Dosarul de cercetare, întocmit de comisia numită de către directorul unității, conform competențelor stabilite de prezentul act normativ, se înaintează, ierarhic, la structura de specialitate din Direcției Generale Rezervă de Stat, în termen de 15 zile lucrătoare de la finalizarea cercetării.

  Art. 89 (1) În cazul în care structura de specialitate din cadrul Direcției Generale Rezervă de Stat constată că cercetarea nu a fost efectuată corespunzător, dispune completarea dosarului și/sau refacerea procesului-verbal de cercetare, după caz.

  (2) Comisia de cercetare completează dosarul și întocmește procesul-verbal de cercetare în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dosarului.


  SECȚIUNEA 3: Înregistrarea și evidența incendiilor produse

  Art. 90 Toate unitățile teritoriale țin evidența incendiilor produse, prin cadrul tehnic, într- un registrul special destinat în acest scop.

  Art. 91 Evidența incendiilor produse la nivelul unităților teritoriale este ținută de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale prin structura de specialitate, într-un registru special destinat în acest scop.


  CAPITOLUL IX: Analiza activității de apărare împotriva incendiilor

  Art. 92 (1) Analiza activității de apărare împotriva incendiilor se realizează anual la nivelul unității teritoriale.

  1. Analiza activității de apărare împotriva incendiilor se finalizează printr-un raport de analiză, întocmită de către cadrul tehnic, se aprobă de către directorul unității, și se înaintează structurii de specialitate din cadrul Direcției Generale Rezervă de Stat. Raportul de analiză trebuie să conțină următoarele informații:

   1. documentele întocmite la nivel de unitate pe linia apărării împotriva incendiilor;

   2. deficiențele care se manifestă în domeniul apărării împotriva incendiilor;

   3. aspecte referitoare la instruirea și pregătirea personalului;

   4. asigurarea dotării, calitatea și funcționarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor;

   5. activitățile desfășurate de structura de specialitate din unitate;

   6. exerciții de alarmare și primă intervenție în caz de incendiu desfășurate la nivel de unitate;

   7. exerciții de intervenție în caz de incendiu desfășurate conform planurilor de cooperare cu inspectoratele județene pentru situații de urgență;

   8. incendii produse;

   9. stadiul îndeplinirii măsurilor stabilite în urma cercetării incendiilor produse;

   10. stadiul îndeplinirii măsurilor de îmbunătățire a activității de apărare împotriva incendiilor stabilite cu ocazia ultimei analize;

   11. alte activități desfășurate pe linie de prevenire a incendiilor;

   12. propunerile de măsuri pentru îmbunătățirea activității.


  2. Structura de specialitate din cadrul Direcției Generale Rezervă de Stat analizează și centralizeaza datele și informațiile transmise de unitățile teritoriale, și până la data de 15 aprilie întocmește și înaintează conducerii ANRSPS raportul anual cu activitatea de apărare împotriva incendiilor pentru anul anterior.


  CAPITOLUL X: Ordinea interioară

  SECȚIUNEA 1: Căi de acces și evacuare

  Art. 93 Pentru asigurarea condițiilor de evacuare în siguranță și salvarea în caz de incendiu a personalului, precum și a persoanelor din afara ANRSPS, se adoptă următoarele măsuri:

  1. întreținerea în bună stare de funcționare a sistemelor de control al fumului și gazelor fierbinți, precum și al elementelor de limitare a propagării focului ori de izolare termică din compunerea construcțiilor și instalațiilor, acolo unde acestea există;

  2. păstrarea căilor de evacuare libere și în stare de utilizare la parametrii la care au fost proiectate și realizate;

  3. funcționarea iluminatului de siguranță și a celei de-a doua surse de energie electrică, conform reglementărilor tehnice;

  4. funcționarea sistemelor de alarmare și semnalizare a incendiilor la parametrii de performanță pentru care au fost proiectate, acolo unde acestea există;

  5. organizarea și desfășurarea, periodic, de exerciții și aplicații cu personalul.


  Art. 94 (1) Căile de evacuare din cadrul ANRSPS – Aparat Propriu și unitățile teritoriale, inclusiv cele care duc în locuri special amenajate pentru evacuare, se marchează cu indicatoare standardizate, astfel încât traseele acestora să fie recunoscute cu ușurință, atât ziua cât și noaptea, de persoanele care le utilizează, în caz de incendiu. De asemenea, se montează indicatoare corespunzătoare la rampele scărilor care duc la demisol sau subsol ori la ușile de acces către alte spații și încăperi din care evacuarea nu poate fi continuată.

  (2) Sistemul de închidere a ușilor de pe traseele de evacuare, trebuie să permită deschiderea ușoară a acestora în caz de incendiu.

  Art. 95 (1) Este interzisă blocarea căilor de acces, de evacuare și de intervenție cu materiale care reduc lățimea sau înălțimea liberă de circulație stabilită, ori care prezintă pericol de incendiu sau explozie, precum și efectuarea unor modificări la acestea, prin care se poate înrăutăți situația inițială.

  1. În casele scărilor, pe coridoare sau pe alte căi de evacuare ale clădirilor este interzisă amenajarea de boxe ori locuri de lucru, depozitarea de materiale, mobilier sau obiecte, amplasarea de mașini de fotocopiat, dozatoare pentru sucuri/cafea, care ar putea împiedica evacuarea persoanelor și bunurilor, precum și accesul personalului de intervenție.

  2. Este interzisă amplasarea pe căile de evacuare a ușilor false, draperiilor, oglinzilor, care pot deruta persoanele pe timpul evacuării.


   Art. 96 (1) Accesul mijloacelor și personalului pentru intervențiile operative în caz de incendiu, în vederea salvării și acordării ajutorului persoanelor aflate în pericol, stingerii incendiilor și limitării efectelor acestora, se asigură în permanență la toate:

   1. construcțiile și încăperile acestora;

   2. instalațiile tehnologice și anexe;

   3. depozitele închise și deschise de materii prime, semifabricate, produse finite și auxiliare;

   4. mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor, precum și la punctele de comandă ale acestora, cum sunt: centrale și butoane de semnalizare a incendiilor, stații de pompare a apei, hidranți de incendiu, stingătoare, panouri de incendiu, bazine, rezervoare și castele de apă, rampe ale surselor de apă naturale;

   5. dispozitivele de acționare a unor mijloace cu rol de protecție în caz de incendiu: cortine de siguranță, sisteme de evacuare a fumului și a gazelor fierbinți, clapete de pe tubulatura de ventilare și altele asemenea;

   6. tablourile de distribuție și întrerupătoarele generale ale instalațiilor electrice de iluminat, de forță și de siguranță, precum și la sursele de alimentare de rezervă care sunt destinate alimentării receptoarelor electrice cu rol în caz de incendiu;

   7. vanele instalațiilor tehnologice sau auxiliare care trebuie manevrate în caz de incendiu și punctele de comandă ale acestora: gaze și lichide combustibile, benzi transportoare și altele asemenea;

   8. alte mijloace utilizate pentru intervenție în caz de incendiu: vehicule pentru tractare sau transport, cisterne ori autocisterne pentru apă și altele asemenea.

  (2) Unitățile teritoriale care dețin sau administrează construcțiile, instalațiile, sistemele, dispozitivele sau mijloacele respective sunt obligate să marcheze prin indicatoare, potrivit reglementărilor tehnice specifice, prezența mijloacelor de la alin. (1) și să afișeze regulile specifice care trebuie respectate.

  Art. 97 (1) Intrările în incintele unităților teritoriale și circulațiile carosabile din interiorul acestora, prin care se asigură accesul la clădiri și instalații, la racordurile de alimentare cu apă, cum sunt rețele, bazinele și altele asemenea, se mențin, indiferent de sezon, practicabile, curate și libere de orice obstacole, cum ar fi: materiale, utilaje, ambalaje, zăpadă și altele asemenea, care ar putea împiedica intervenția operativă pentru stingerea incendiilor.

  (2) În cazul în care acest lucru nu este posibil, se asigură și se marchează, potrivit reglementărilor tehnice specifice, căi de acces și circulații ocolitoare.

  Art. 98 (1) Căile de acces și de evacuare din clădiri, limitele zonelor periculoase de incendiu, explozie, electrocutare, radiații, locurile în care sunt amplasate utilajele și instalațiile pentru stingerea incendiilor și orice alte instalații care, în caz de incendiu,


  presupun manevre obligatorii se marchează vizibil, potrivit reglementărilor tehnice specifice.

  1. Este interzisă blocarea căilor de acces în incintă, total sau parțial, definitiv sau temporar, cu materiale, autovehicule ori în alt mod.

  2. Pentru desfășurarea cu operativitate a dispozitivelor de stingere a incendiilor se va evită depozitarea materialelor în jurul clădirilor, chiar dacă sunt incombustibile.

  3. Pe timp de iarnă căile de acces și evacuare se vor curăța de zăpadă și gheață.


  4. Căile de evacuare din clădiri, încăperi și alte spații vor asigura accesul, în caz de incendiu, a persoanelor spre exterior, la nivelul terenului sau al unor suprafețe circulabile.

  5. Traseele căilor de evacuare sunt distincte și independente. În clădiri, persoanele trebuie să aibă acces la cel puțin două căi de evacuare, care pe cât posibil, să ducă în direcții opuse, a doua cale de evacuare poate fi constituită din ferestre sau trape exterioare dacă prin acestea se asigură evacuarea în condiții corespunzătoare de siguranță a persoanelor.

  6. Asigurarea unei singure căi de evacuare este admisă atunci când, conform proiectului, la fiecare nivel se pot afla simultan maximum 20 de persoane indiferent de timpul în care se realizează evacuarea, precum și în cazurile în care numărul persoanelor este mai mare dar timpul în care se realizează parcurgerea traseului de evacuare se înscrie în valoarea admisă pentru coridoare înfundate, în funcție de gradul de rezistență la foc, risc, sau categorie de pericol de incendiu, tip de clădire, și destinație.

  7. Nu constituie căi de evacuare ascensoarele și trecerile prin uși anti-foc, care se pot bloca în poziție închisă.


  SECȚIUNEA 2: Focul deschis

  Art. 99 Prin foc deschis, în sensul prezentelor norme, se înțelege arderea în aer liber care nu are un spațiu închis de combustie special amenajat, ca țigara aprinsă, flacără chibrit, lumânări, lămpi de gătit, de lipit sau iluminat în funcțiune, focul în aer liber, sudura electrică sau autogenă, ori cele rezultate din unele reacții chimice.

  Art. 100 Se interzice folosirea focului deschis în locurile sau spațiile în care se prelucrează, utilizează, depozitează, vehiculează sau manevrează materialele combustibile ori care, în prezența focului deschis, prezintă pericol de incendiu sau de explozie, precum:


  1. instalațiile de pompare, transport și distribuție a lichidelor combustibile (produse petroliere);

  2. atelierele de vopsitorie, prelucrare a lemnului, întreținere și reparații auto.

  3. depozitele de lichide combustibile (benzină, motorină, kerosen), de material lemnos, textile, hârtie (arhive), mase plastice, recipiente transportabile cu gaze tehnice comprimate;

  4. încăperile în care se curăță pardoseala cu produse combustibile;

  5. încăperile în care se execută lucrări cu substanțe combustibile;

  6. încăperile și podurile clădirilor ale căror elemente de construcție sunt realizate din materiale combustibile;

  7. laboratoarele în care se utilizează substanțe combustibile;

  8. încăperile în care se încarcă baterii de acumulatori;

  9. sălile aglomerate cu anexele lor și spațiile de cazare în comun;

  10. mijloacele de transport pentru materiale și substanțe combustibile sau care prezintă pericol de incendiu ori explozie: mijloacele de transport în comun, rezervoarele de carburanți ale vehiculelor;

  11. garajele și platformele de parcare;

  12. încăperile cu echipament electronic, de calcul, măsură, control și automatizare;

  13. centralele termice;

  14. alte spații stabilite prin decizia directorului unității.


  Art. 101 Executarea lucrărilor cu foc deschis:


  1. Efectuarea lucrărilor de sudare, tăiere, lipire sau a altor asemenea operațiuni care prezintă pericol de incendiu, în instalații tehnologice cu risc de incendiu sau explozie, în depozite ori în alte spații cu pericol de aprindere a materialelor, produselor sau substanțelor combustibile este interzisă.

  2. Lucrările prevăzute la alin. (1) se pot executa în spațiile respective numai după ce s-au luat măsuri pentru: evacuarea persoanelor, îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile, golirea, spălarea, blindarea traseelor de conducte ori a utilajelor, aerisirea sau ventilarea spațiilor, dotarea locurilor de muncă cu mijloace de limitare și stingere a incendiilor.

  3. Lucrările menționate la alin. (1) se execută numai pe baza Permisului de lucru cu foc, al cărui model este prezentat în anexa nr. 8 la prezentele norme, care cuprinde următoarele măsuri principale de apărare împotriva incendiilor:

   1. precizarea locului unde se execută operațiile (lucrările) și a persoanelor numite să le execute;

   2. nominalizarea operațiilor ce se execută (sudură, taiere cu flacăra, etc.;)


   3. data și ora executării;

   4. modul de protejare a materialelor combustibile existente în zona lucrărilor pentru înlăturarea posibilităților de producere a incendiilor sau altor evenimente negative;

   5. mijloacele de primă intervenție care se aduc la locul de executare a operațiilor, pentru lichidarea imediată a unui eventual început de incendiu;

   6. supravegherea și controlul executării operațiunilor, atât pe timpul desfășurării acestora cât și după încheierea lor;

   7. instruirea personalului de execuție, supraveghere și control pe linia apărării împotriva incendiilor;

   8. alte măsuri specifice locului de muncă.


  4. Se poate utiliza focul deschis în locuri cu pericol de explozie (ex. depozit de carburanți), numai după informarea în prealabil a directorului unității, care va dispune, dacă este cazul, suplimentar față de prevederile alin. (2) luarea și a altor măsuri de protecție împotriva incendiilor.

  5. În cazurile prevăzute la alin. (1) este obligatorie instruirea personalului de execuție, control și supraveghere asupra măsurilor de apărare împotriva incendiilor.

  Art. 102 (1) Permisul de lucru cu foc, se întocmește în două exemplare, dintre care unul se înmânează șefului echipei de lucru sau persoanei care execută operațiunile cu foc deschis, iar celălalt rămâne la emitent.

  1. Permisul de lucru se semnează de persoana care îl emite (cadrul tehnic), șeful locului de muncă unde se execută lucrările, persoanele care execută/supraveghează lucrările cu foc deschis.

  2. Permisul de lucru cu foc este valabil o singură zi.


  3. La terminarea lucrului, permisul de lucru cu foc se predă de către executant emitentului.

  Art. 103 Reguli la utilizarea focului deschis:


  1. Șeful locului de muncă (birou, depozit, magazie, atelier, etc.) în care se execută operațiuni cu foc deschis are obligația să asigure măsuri pentru:

   1. pregătirea locului;

   2. instruirea personalului;

   3. controlul după terminarea lucrării.

  2. Executantul lucrării are obligația de a utiliza pentru executarea lucrărilor cu foc deschis numai echipamente și aparate în bună stare de funcționare.


  3. Toate echipamentele și aparatele pentru executarea lucrărilor cu foc deschis se întrețin și se verifică în conformitate cu instrucțiunile furnizorului.

  4. În funcție de situație, șeful locului de muncă asigură un număr suficient de mijloace de intervenție în caz de incendiu, pe timpul executării lucrării cu foc.

   Art. 104 În timpul executării lucrării, executantul se asigură de:

   1. supravegherea permanentă a flăcării, a răspândirii și a traiectoriilor scânteilor sau particulelor de materiale incandescente și a intensității fluxului de căldură;

   2. strângerea și depozitarea resturilor de electrozi în vase speciale cu nisip sau cu apă;

   3. închiderea robinetelor buteliei de oxigen și a generatorului de acetilenă, dacă durata întreruperii executării lucrării depășește 10 minute;

   4. interzicerea agățării arzătoarelor, chiar stinse, de buteliile de oxigen sau de generatoarele de acetilenă;

   5. neefectuarea de deplasări cu arzătoarele aprinse în afara zonei de lucru sau de urcări pe scări, schele;

   6. evacuarea carbidului din generator, în cazul întreruperii lucrului pe o perioadă mai îndelungată.

   7. asigurarea zonelor de împrăștiere cu stropi incandescenți prin acoperirea acestora cu tablă sau plăci din materiale ignifuge.

  Art. 105 După terminarea lucrării, șeful locului de muncă, ia următoarele măsuri:

  1. verificarea locului în care s-a executat lucrarea, precum și a spațiilor adiacente și a celor situate la cotele inferioare sau superioare, pentru a constata dacă nu s-au creat focare de incendiu: zone incandescente, miros de ars sau degajări de fum;

  2. descoperirea tuturor zonelor protejate, verificându-se dacă starea lor este intactă, și luarea de măsuri în consecință;

  3. verificarea, la anumite intervale, pe parcursul mai multor ore și în timpul nopții, a situației existente la locul în care s-a efectuat lucrarea și în imediata apropiere a acestuia;

  4. depozitarea în condiții de siguranță a echipamentelor folosite la lucrare;

  5. reamplasarea pe pozițiile inițiale a elementelor și materialelor combustibile la cel puțin 6 ore de la terminarea lucrării;

  6. colectarea șlamului de carbid în containere destinate acestui scop și depozitarea temporară a acestora într-un loc special amenajat.

  Art. 106 Recomandări referitoare la utilizarea focului deschis:


  1. Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu și pe timp de vânt este interzisă; locurile cu pericol de incendiu, în care se aplică această interdicție, se stabilesc prin decizie zilnică a directorului unității.


  2. Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unităților teritoriale se face numai în locuri special amenajate, în condiții și la distanțe care să nu permită propagarea focului la construcții, depozite, culturi agricole, păduri, plantații sau la alte vecinătăți.

  3. Arderea deșeurilor de orice tip (deșeuri vegetale, menajere, deșeuri periculoase, materiale combustibile, etc) este interzisă pe amplasamentele unităților teritoriale, în conformitate cu prevederile legilației privind regimul deșeurilor.

  4. Utilizarea focului deschis nu se admite la distanțe mai mici de 40 m față de locurile cu pericol de explozie (gaze și lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi), respectiv 10 m față de materiale sau substanțe combustibile (lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei), fără a fi supravegheat și asigurat prin măsuri corespunzătoare.

   Art. 107 La utilizarea lămpilor cu gaz (petrol), felinarelor de vânt sau a altor mijloace asemănătoare, este interzisă:

   1. folosirea în stare defectă;

   2. introducerea în rezervor a altor lichide combustibile decât cele prevăzute;

   3. amplasarea lor în apropierea materialelor și substanțelor combustibile sau în poziție înclinată;

   4. nesupravegherea în timpul funcționării;

   5. umplerea rezervorului cu combustibil peste capacitatea admisă.


  Art. 108 Reglementarea de către directorul unității a modului de executare a lucrărilor cu foc deschis presupune:

  1. stabilirea prin decizie zilnică până la data de 30 ianuarie a fiecărui an și marcarea locurilor cu pericol de incendiu în care este interzisă utilizarea focului deschis;

  2. nominalizarea persoanelor care au dreptul să emită permis de lucru cu foc;

  3. descrierea procedurii de emitere, semnare, aducere la cunoștință și păstrare a permisului de lucru cu foc;


  SECȚIUNEA 3: Fumatul

  Art. 109 Reglementarea fumatului din punct de vedere al prevenirii incendiilor este obligatorie în cadrul fiecărei unități teritoriale și se face prin decizie directorului unității, conform prevederilor legislației naționale în domeniu.

  Art. 110 (1) În decizia pentru reglementarea fumatului se menționează:

  1. locurile cu pericol de incendiu sau de explozie, în care este interzis fumatul sau, după caz, accesul cu țigări, chibrituri sau brichete; se prevăd obligatoriu locurile cu schele,


   cofraje și eșafodaje, realizate din materiale combustibile, precum și lanurile de cereale în faza de coacere și zonele împădurite;

  2. locurile amenajate pentru fumat;

  3. persoanele desemnate să răspundă de supravegherea respectării reglementării, pe locuri și sectoare de activitate;

  4. alte date și informații necesare să fie precizate pentru a diminua pericolul de incendiu.


  1. Locurile în care este interzis fumatul se marchează conform prevederilor legale.


  2. Locurile în care este permis fumatul se marchează cu indicatorul "LOC PENTRU FUMAT".


  3. Locurile pentru fumat stabilite în exteriorul clădirilor sunt amplasate la o distanță mai mare de 40 m față de locurile în care există pericol de explozie (gaze și lichide combustibile, explozivi, vapori inflamabili), 10 m față de locurile în care există materiale solide combustibile (lemn, textile, hârtie, carton asfaltat, bitum) și 50 m față de culturile de cereale păioase în perioada coacerii și recoltării sau de zonele împădurite.

  4. Locurile stabilite pentru fumat se prevăd cu:

   1. scrumiere sau vase cu apă, nisip sau pământ;

   2. instrucțiuni afișate, cuprinzând măsuri de prevenire a incendiilor și reguli de comportare în caz de incendiu;

   3. mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor.


  5. Scrumierele se amplasează astfel încât să nu fie posibilă aprinderea materialelor combustibile din apropiere.

  6. Depunerea în scrumiere a altor deșeuri de materiale combustibile, cum sunt hârtia, cartonul, textilele, este interzisă.

  7. Golirea scrumierelor în coșurile de hârtie sau în alte locuri în care există materiale combustibile este interzisă.

  8. Aruncarea la întâmplare a resturilor de țigări sau chibrituri aprinse este interzisă.


  SECȚIUNEA 4: Măsuri speciale pentru perioadele de caniculă sau secetoase și sezonul rece

  Art. 111 Măsurile speciale pentru perioadele de caniculă sau secetoase implică cel puțin următoarele:


  1. În perioadele caniculare sau secetoase directorii executivi ai unităților, prin cadrul tehnic, trebuie să elaboreze programe speciale de măsuri pentru prevenirea incendiilor specifice, pe care să le aducă la cunoștința întregului personal.

  2. Măsurile speciale pe timpul secetos cuprind:

   1. identificarea și nominalizarea sectoarelor de activitate în care crește riscul de incendiu în condițiile caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate și lipsei de precipitații;

   2. interzicerea utilizării focului deschis în zonele afectate de uscăciune avansată

   3. restricționarea efectuării, în anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrări care creează condiții favorizante pentru producerea de incendii, prin degajări de substanțe volatile sau supraîncălziri excesive;

   4. asigurarea protejării față de efectul direct al razelor solare a recipientelor, rezervoarelor și a altor tipuri de ambalaje care conțin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbră;

   5. intensificarea controalelor în zonele cu vegetație uscata și forestieră;

   6. asigurarea și verificarea zilnică a rezervelor de apă pentru incendiu.


  Art. 112 Măsurile speciale pentru sezonul rece sunt următoarele:

  1. Înainte de începerea sezonului rece se vor controla și înlătura defecțiunile constatate, stabilindu-se măsuri de prevenire, pentru protecția împotriva înghețului și de menținere în stare de funcționare a instalațiilor de stingere, astfel:

   1. controlul instalațiilor și al sistemelor de încălzire existente în unități, cum sunt: surse de căldură, conducte, corpuri și elemente de încălzire, sobe, coșuri și canale de fum și înlăturarea defecțiunilor constatate, asigurându-se funcționarea la parametrii normați;

   2. protejarea contra înghețului a componentelor instalațiilor de stingere cu apă, amplasate în aer liber sau în incinte neîncălzite;

   3. recircularea apei din rezervorul de apă pentru incendiu; când acesta este independent de rezervoarele destinate consumului curent se vor lua măsuri de înlăturare a cauzelor care ar putea împiedica această recirculare;

   4. izolarea conductelor de alimentare cu apă și asigurarea unei temperaturi minime de 5°C în zonele unde sunt amplasate instalații de apă pulverizată, de drencere sau sprinklere;

   5. asigurarea unei temperaturi minime de 10°C în încăperile centralelor de semnalizare și bateriilor de acumulatori;

   6. asigurarea carburanților necesari funcționării sursei energetice de rezervă;

   7. asigurarea accesului corespunzător la rezervoarele de apă, căminele și racordurile fixe pentru alimentarea cu apă a mașinilor de intervenție la incendiu;

   8. asigurarea uneltelor și accesoriilor pentru deszăpezirea căilor de acces, de evacuare și de intervenție.


    CAPITOLUL XI: Norme specifice de apărare împotriva incendiilor la exploatarea construcțiilor, instalațiilor și amenajărilor din cadrul unităților teritoriale

    SECȚIUNEA 1: Norme generale pentru toate unitățile teritoriale

    Art. 113 La depozitarea produselor, materialelor,a ambalajelor și a deșeurilor se va respecta cu strictețe natura, forma, dimensiunile, modul de ambalare și proprietățile fizico- chimice ale acestora din punct de vedere al prevenirii și stingerii incendiilor (grupa sau clasa de combustibilitate sau inflamabilitate, tendința de autoaprindere, autoinflamare sau explozie, comportarea in contact sau în prezența altor substanțe, comportarea în caz de incendiu, compatibilitatea la stingere cu același fel de substanțe).

    Art. 114 (1) Materialele sau produsele ambalate având forme geometrice sau dimensiuni similare, precum și cele ambalate în lăzi, saci sau baloți se depozitează în stive cu respectarea distanțelor de siguranță între acestea, precum și față de instalațiile fixe montate în depozit (iluminat, încălzit, semnalizare și stingerea incendiilor etc.).

  2. Stivele nu vor depăși suprafețele, ori cantitățile maxime admise, precum și înălțimea optimă stabilită prin planul de depozitare, fără ca aceasta să depășească de 1,5 ori latura mică a bazei.

  Art. 115 Culoarele între stive se stabilesc prin planul de depozitare aprobat și vor avea lățimea necesară pentru evacuarea materialelor în caz de incendiu prin folosirea utilajelor din dotare (moto și electrostivuitoare).

  Art. 116 (1) Personalul care își desfășoară activitatea în spațiile de depozitare, magazii, ateliere etc. este obligat să mențină în permanență ordinea și curățenia la locul de muncă.

  1. Nu sunt admise scame sau aglomerări de fibre textile rezultate din desfacerea baloților sau din procesul de manipulare,scânduri sau paleți, hârtie de ambalaj, saci rupți sau alte ambalaje depozitate (în aceleași spații cu produsele rezervă de stat.)

  2. Acestea vor fi colectate și depozitate temporar în locurile stabilite, pe măsură ce rezultă din procesul de manipulare.

   Art. 117 (1) Materialul lemnos folosit la formarea și consolidarea stivelor (scânduri, paleți, podine) se va păstra de regulă, în alte spații decât cele destinate depozitării și păstrării produselor rezervă de stat. Aceste materiale pot fi păstrate în spațiile de depozitare, în următoarele condiții:


   1. să fie ignifugate ;

   2. să fie stivuite în ordine și la o distanță egală cu lățimea culoarului de acces față de stiva de produs ;

   3. să nu depășească cantitatea necesară pentru tronsonul respectiv.


  (2) Dacă în spațiul respectiv nu sunt depozitate produse rezervă de stat, se poate păstra în acesta materialul lemnos folosit la formarea stivelor, netratat cu substanțe ignifuge.

  Art. 118 (1) Culoarele de acces între ușile magaziilor de la ambele rampe vor fi lăsate libere în permanență pe toată lățimea deschiderii ușilor.

  (2) Fac excepție de la prevederile alineatului anterior ușile care nu sunt față în față. Acestea nu vor fi blocate prin interior pentru a putea fi folosite în caz de intervenție, iar în jurul acestora, prin interior, va fi lăsat spațiu liber pentru deschiderea completă a ușilor. Prin exterior, ușile respective se vor marca cu inscripția: „ușă pentru evacuare“.

  Art. 119 În cazul magaziilor având lățimea mai mare de 30 m, între stive, va fi creat un culoar longitudinal, la jumătatea distanței dintre ușile de acces după ambele rampe. Lățimea culoarului se stabilește în funcție de gabaritul utilajelor folosite la evacuare.

  Art. 120 Nu sunt admise rafturi din lemn în spațiile de depozitare decât în măsura în care lemnul este ignifugat, sau acestea vor fi, confecționate din metal.

  Art. 121 În spațiile de depozitare sunt interzise amenajarea de ateliere sau birouri pentru personal. Acestea pot fi amenajate în spațiile de depozitare dar complet separate de acestea prin pereți de zid avînd rezistență la foc de 3 ore și cu acces din exterior.

  Art. 122 Este interzisă delimitarea spațiilor de depozitare sau gestiunilor prin compartimentare cu elemente combustibile.

  Art. 123 Spațiile de depozitare și culoarele de acces vor fi marcate vizibil cu vopsea albă. Pe culoarele de acces se va marca de asemenea, direcția drumului de evacuare și locul hidranților interiori.

  Art. 124 Ușile de acces în spațiile de depozitare vor fi prevăzute cu sisteme de închidere care să fie ușor de manevrat din exterior. Este interzisă blocarea prin interior a ușilor cu zăvoare, lanțuri, drugi de fier etc.

  Art. 125 Spațiile închise în care se păstrează substanțe volatile, vor fi în permanență ventilate și aerisite pentru a nu se forma amestecuri explozive. Ventilarea poate fi naturală, realizată la cel puțin două nivele, pentru a asigura evacuarea vaporilor.


  Art. 126 La depozitarea unor substanțe care prezintă pericol de incendiu sau explozie, ori care se degradează în timp și ca urmare pot duce la izbucnirea și propagarea incendiilor sau producerea de explozii se va asigura controlul stării acestor substanțe conform instrucțiunilor furnizorului.

  Art. 127 În spațiile de depozitare a materialelor, substanțelor și ambalajelor combustibile sau care prezintă pericol de incendiu sau de explozie, precum și în apropierea lor, utilizarea focului deschis este interzisă.

  Art. 128 Este categoric interzisă parcarea, repararea sau folosirea în spațiile de depozitare a produselor rezervă de stat a mijloacelor de transport sau ridicat care prezintă defecțiuni tehnice ca: scurgeri de carburanți sau acizi, siguranțe electrice supradimensionate, tobe de eșapament defecte sau fără site parascântei, sisteme de direcție sau de frânare defecte, cabluri dezizolate, lipsa capacelor de la acumulatoare, legături superficiale la bornele acumulatorilor, etc.

  Art. 129 (1) Utilajele defectate în timpul lucrului, vor fi evacuate în afara spațiului de depozitare prin tractare sau împingere, putând fi reluată exploatarea lor, numai după remedierea defecțiunilor.

  (2) În cazul în care s-au produs scurgeri de carburanți, lubrifianți sau acizi pe pardoseala spațiului de depozitare, se oprește lucrul, utilajul defect se evacuează prin tractare sau împingere, iar scurgerile respective se acoperă cu nisip, apoi se curăță și se evacuează la locul stabilit.

  Art. 130 La terminarea programului de lucru în depozite, instalația electrică de iluminat și prizele electrice de forță (acolo unde există) se vor scoate de sub tensiune prin deconectare de la tabloul electric din exteriorul magaziei.

  Art. 131 (1) Sectorul tehnic al unităților va fi curățat de cel puțin două ori pe an de vegetație, iarbă uscată, frunze, crengi etc.

  (2) Se interzice păstrarea fânului cosit la mai puțin de 50 m de rezervoarele de produse combustibile sau 30 m de magaziile cu produse.

  Art. 132 În timpul executării operațiunilor de încărcare—descărcare a produselor, motoarele mijloacelor de transport auto vor fi oprite.

  Art. 133 Personalul ce încadrează mijloacele de transport a materialelor și substanțelor combustibile, precum și personalul de însoțire a acestora trebuie să cunoască și să respecte


  normele, măsurile și regulile de prevenire și stingere a incendiilor pentru produsele pe care le transportă ori le însoțesc.


  SECȚIUNEA 2: Măsuri de prevenire și stingere a incendiilor la depozitele pentru produse rezervă de stat cu profil petrolier

  SUBSECȚIUNEA 1: Depozite de produse lichide combustibile în rezervoare

  Art. 134 Lichidele combustibile se păstrează în rezervoare subterane, supraterane și în butoaie metalice.

  Art. 135 (1) Rezervoarele vor avea asigurată posibilitatea de golire a conținutului în caz de incendiu sau avarie.

  (2) Se interzice menținerea blindelor pe conducta de golire a produsului în timpul exploatării acestuia.

  Art.136 Capacele căminelor de vane din instalația de produse și cele de vizitare a carcasei rezervoarelor vor fi prevăzute cu garnituri elastice pentru a evita lovirea și producerea scânteilor.

  Art. 137 Se interzice circulația personalului pe scările și podețele rezervoarelor avînd încălțăminte cu accesorii metalice.

  Art. 138 Funcționarea normală a instalațiilor și hidranților, a conductelor de spumă, a stingătoarelor și a întregului echipament de incendiu va fi asigurată în permanență prin verificarea lor periodică cu înscrierea constatărilor în registrele instalațiilor.

  Art. 139 Drumurile și potecile de acces în parcurile de rezervoare vor fi bine întreținute pentru asigurarea intervenției în toate anotimpurile.

  Art. 140 Verificarea legăturilor de împământare a rezervoarelor și a celorlalte instalații aferente, se va efectua de două ori pe an, conform actelor normative în vigoare.

  Art. 141 În fiecare căsuță sau cămin de spumare se va afișa schema instalației de stingere, ventilele se vor numerota și se va preciza ordinea manevrării lor în caz de incendiu.

  ART. 142 Se interzice colectarea reziduurilor de lichide combustibile în bazine deschise sau recipiente improvizate. De asemenea este interzisă folosirea ambalajelor din material plastic pentru păstrarea, manipularea sau transportul lichidelor combustibile.


  Art. 143 Se interzice utilizarea pe timpul lucrului la rezervoare, vagoane cisternă, ambalaje metalice și la orice lucrare, sau în zone în care sunt vapori de lichide combustibile, a sculelor metalice care prin lovire produc scântei.

  Art. 144 Sistemele de semnalizare ale rezervoarele de depozitare, de avarie si de golire vor fi menținute permanent în stare de utilizare și funcționare.


  SUBSECȚIUNEA 2: Rampe CF de încărcare – descărcare a lichidelor combustibile

  Art. 145 Toate operațiile de încărcare—descărcare în și din vagoane cisternă se vor executa sub supravegherea directă și permanentă a cadrului tehnic din unitate, căruia îi revin toate obligațiile și răspunderile pe linia apărării împotriva incendiilor, pentru efectuarea acestor operațiuni în deplină siguranță.

  Art. 146 (1) Se admit la încărcat numai vagoane cisternă corespunzătoare din punct de vedere tehnic.

  1. Nu se admit vagoane cisternă cu robinete defecte, blocate, cu capacele domurilor lipsă, saboți blocați etc.

  2. Înaintea încărcării acestora se vor lua măsuri de remediere a defecțiunilor sau de refuz la încărcare.

  3. Remedierea defecțiunilor se va executa numai cu scule care nu produc scântei prin lovire.

   Art. 147 Pentru semnalizarea manevrelor și iluminatul locului de muncă pe rampele de încărcare—descărcare a lichidelor combustibile se vor folosi numai lămpi electrice antiexplozive. Orice alt mijloc de iluminat sau semnalizare pe timpul nopții este strict interzis.

   Art. 148 Pentru prevenirea incendiilor și exploziilor se mai prevăd următoarele măsuri :

   1. se interzice folosirea felinarelor sau semnalelor fixe cu flacără — se vor folosi numai lămpile electrice antiexplozive ;

   2. se interzice purtarea încălțămintei cu accesorii metalice pe teritoriul rampelor de încărcare— descărcare și al stațiilor de pompare ;

   3. se interzice folosirea focului deschis la dezghețarea cuplelor — se va folosi numai aburul sau apa caldă ;

   4. se interzice încălzirea produselor congelate cu foc deschis ; acestea vor fi decongelate cu abur din generator ;


   5. se interzice folosirea pietrelor sau uneltelor care prin lovire produc scântei, la deschiderea vanelor, desfacerea cuplelor, a blindelor, precum și pentru frânarea vagoanelor în locul saboților ;

   6. se interzice manevrarea pe rampele de încărcare— descărcare a vagoanelor cisternă cu saboți de frână blocați sau supraîncălziți.

   7. este interzisă folosirea saboților metalici pentru frânarea vagoanelor în timpul operațiunilor de încărcare— descărcare pe liniile vecine. Aceștia vor fi confecționați din lemn de esență tare sau din bronz.

   8. deschiderea și închiderea capacelor domurilor vagoanelor cisternă se face fără lovirea sau frecarea acestora.

   9. după închiderea capacelor domurilor vagoanelor cisternă, se vor etanșa prin șurubul de fixare.

   10. măsurarea nivelului lichidului sau luarea probelor din vagoanele cisternă, se va realiza cu dispozitive omologate și confecționate din materiale neferoase;

   11. lucrările cu foc deschis pe rampa de încărcare—descărcare pe timpul efectuării acestor operații, sunt strict interzise;

   12. este interzisă deschiderea manlocului sau racordarea cisternelor la gurile de descărcare, înaintea executării legăturilor pentru scurgerea electricității statice ;

   13. pe timp de furtună cu descărcări electrice este interzisă încărcarea—descărcarea produselor petroliere cu temperatura de inflamabilitate sub 55°C, precum și manevrarea vagoanelor cisternă pe linii.

   14. este interzisă orice manevră pe liniile de încărcare—descărcare în timpul încărcării sau descărcării produselor;

   15. sunt interzise lucrările de remediere la vagoane cisternă, la instalațiile de iluminat și forță pe timpul încărcării și descărcării produselor;

   16. racordarea tuburilor flexibile la vagoanele cisternă sau la gurile de descărcare se va realiza perfect etanș folosind scule care nu produc scântei;

   17. furtunurile crăpate sau cu armăturile defecte se vor înlocui;

   18. scurgerile provenite de la armăturile sau instalațiile rampei, vor fi colectate în vase metalice, iar defecțiunile vor fi remediate.

  Art. 149 Este interzisă introducerea Ia încărcare a vagoanelor cisternă în cazul nefuncționării instalațiilor de stingere din dotarea rampei.

  Art. 150 Platformele betonate ale rampelor de încărcare—descărcare vor fi prevăzute cu posibilități de spălare pentru a fi menținute în stare de curățenie permanentă.

  ART. 151 Platformele rampelor vor fi curățate de reziduuri și scurgeri acidentale utilizand materiale absorbate sau nisip.


  ART. 152 Terenul înconjurător al platformelor va fi menținut în permanență deblocat de diverse materiale și curățat de iarbă, crengi uscate etc.

  Art. 153 Este interzisă tamponarea vagoanelor cisternă în timpul manevrelor, pe rampa de încărcare—descărcare.

  Art. 154 (1) Este interzisă apropierea locomotivelor Diesel, la distanță mai mică de 20 m față de gurile de încărcare-descărcare a vagoanelor cisternă.

  (2) Manevrarea vagoanelor cisternă pentru încărcare—descărcare cu respectarea acestor distanțe minime de siguranță se va face prin intercalarea, drept tampon între locomotivă și vagoanele cisternă care se introduc sau se scot de la rampă, a unui număr necesar de vagoane platformă sau vagoane cisternă goale având capacele închise.

  Art. 155 Marcarea distanțelor admisibile de apropiere a locomotivelor față de rampele de încărcare—descărcare se va face în mod vizibil cu placarde de avertizare : „Accesul locomo- tivelor interzis“.

  Art. 156 Locomotivele Diesel care manevrează vagoane cisternă, vor avea dispozitive de parascântei la toba de eșapament.

  ART. 157 Viteza de circulație a locomotivelor și vagoanelor care se scot sau care se introduc pe rampă, nu va depăși 5 km/oră. Este interzisă moderarea vitezei vagoanelor cisternă prin așezarea pe linii a diverselor piedici ca: pietre, bucăți de metal etc.

  ART. 158 Înainte de începerea operațiunilor de încărcare sau descărcare a lichidelor combustibile petroliere, formațiunea de primă intervenție va intra în dispozitiv de stingere cu dotarea existentă racordată la hidranții exteriori din vecinătatea rampei pentru asigurarea intervenției operative cu spumă și apă (tunuri portabile de apă si spumă) în caz de incendiu.

  ART. 159 (1) În caz de incendiu la rampa de încărcare — descărcare, vor fi scoase de pe amplasament, unde este posibil, vagoanele cisternă pline sau goale sau se vor izola vagonul/vagoanele incendiate, concomitent cu alarmarea formațiunii de primă intervenție. Incendiul se va anunța imediat la sistemul 112 de către orice persoana care îl observă.

  (2) Se acționează cu spumă pentru stingerea reziduurilor aprinse și cu apă sub presiune pentru răcirea vagoanelor aflate pe rampă.


  SUBSECTIUNEA 3: Rampe auto de încărcare-descărcare a lichidelor combustibile

  ART. 160 Înainte de începerea operației de încărcare— descărcare a produselor petroliere, cisternele vor fi conectate prin cleme de crocodil la centura de punere la pământ a rampelor, pentru scurgerea electricității statice.

  ART. 161 Pe timpul funcționării, în incinta rampei de alimentare auto sau la mai puțin de 20 m de aceasta sunt interzise efectuarea de reparații sau diverse intervenții la mijloacele de transport sau la instalațiile rampei.

  ART. 162 (1) Dacă pe timpul încărcării se observă pierderi de produse la cisterne, se va opri operațiunea de încărcare, procedându-se imediat la descărcarea produsului respectiv.

  1. De asemenea, dacă pe timpul încărcării/descărcării au fost deversate accidental produse, conducătorul auto nu va porni motorul autovehicului și nu va întreprinde nici o acțiune.

  2. În această situație autovehiculul va fi îndepărtat fără pornirea motorului de la locul de încărcare după deconectarea prizei de punere la pămînt, iar locul respectiv va fi curățat utilizând materiale absobante specifice intervenției și/sau nisip.

  ART. 163 (1) Se interzice încărcarea produselor în autocisterne înainte de oprirea motorului. Acestea vor fi pornite numai după terminarea încărcării în condiții normale.

  (2) De asemenea vor fi oprite motoarele autovehiculelor care așteaptă rândul la încărcare pe platforma rampei, în timpul încărcării altor autovehicule.

  ART. 164 Este interzisă pornirea motoarelor autovehiculelor înainte de închiderea capacelor domurilor autocisternelor, spălarea și ștergerea produsului deversat și curățirea locului unde s-au produs scurgerile de produs.

  ART. 165 Operațiunea de încărcare va fi supravegheată permanent în scopul evitării deversărilor de produs.

  ART. 166 Se interzice circulația personalului în rampa auto cu încălțăminte cu accesorii metalice.

  ART. 167 Este interzisă încărcarea autocisternelor cu produse petroliere cu temperatura de inflamabilitate sub 55°C pe timp de furtună cu descărcări electrice.


  SUBSECTIUNEA 4: Stații de pompe pentru produse petroliere

  ART. 168 Instalația electrică de iluminat și forță din stația de pompe produse va fi numai de tip antiex. Verificarea integrității acestora se va realiza de două ori pe an, constatările și măsurile luate fiind înscrise în registrul stației.

  ART. 169 Motoarele termice care acționează pompele de produse combustibile (benzină, motorină) vor fi amplasate în încăperi separate prin pereți față de sala pompelor, iar legătura între acestea se realizează prin tuburi de protecție și un sistem de etanșare împotriva pătrunderii vaporilor dintr-o încăpere în alta.

  ART. 170 În stațiile de pompe produse este interzisă:

  1. folosirea sculelor și uneltelor care prin lovire produc scântei;

  2. folosirea oricărei surse de foc deschis (sudură, lipire, fumat etc.);

  3. folosirea de instalații electrice improvizate sau de tip necorespunzător mediului în care se clasează încăperea respectivă;

  4. folosirea încălțămintei prevăzută cu plachiuri sau ținte metalice;

  5. scurgerea (picurarea) produselor de la pompe sau garniturile acestora.


  ART. 171 În stația de pompe produse se va afișa schema instalațiilor tehnologice de la stația de pompe la rezervoare, cămine de vane etc., precum și instrucțiunile de urmat în cazul apariției diverselor avarii.

  ART. 172 Pe timpul demontării pompelor sau funcționării acestora, sistemul de ventilație mecanică sau naturală va funcționa permanent.

  ART. 173 (1) Toate utilajele din dotarea stației de pompe produse (motoare electrice și termice, pompe, conducte etc.) vor fi legate la pământ pentru scurgerea electricității statice.

  (2) Podeaua stației de pompe produse va fi prevazută cu covoare antistatice.


  ART. 174 Clădirile care adăpostesc stații de pompe produse combustibile vor fi prevăzute cu instalații pentru captarea descărcărilor electrice din atmosferă.

  ART. 175 Încăperile stațiilor de pompe produse vor fi prevăzute cu sistem de ventilație mecanică sau naturală pentru evacuarea vaporilor de produse. Pe timpul vehiculării pro- duselor indiferent de temperatura mediului exterior, geamurile încăperii vor sta permanent deschise.


  SECȚIUNEA 3: Măsuri de prevenire și stingere a incendiilor la depozitele pentru produse rezervă de stat cu profil agro-alimentar și industrial

  SUBSECȚIUNEA 1: Depozite cu produse textile

  Art. 176 Produsele textile se depozitează în spații special amenajate și prevăzute cu instalații corespunzătoare de semnalizare și stingere a incendiilor.

  Art. 177 Instalația de iluminat trebuie executată pe exteriorul cladirii iar dacă nu este posibil se va executa prin tub de protecție conform normativelor în vigoare. Corpurile de iluminat vor fi prevăzute cu protecție (împotriva loviturilor, căderii accidentale etc.)

  Art. 178 Transportul și stivuirea produselor textile se realizează cu moto sau electrostivuitoare care vor fi verificate zilnic înainte de intrarea în spațiu pentru a corespunde din punct de vedere al prevenirii incendiilor.

  Art. 179 (1) Stingerea incendiilor se realizează cu apă sub formă pulverizată.


  1. Jetul compact se folosește numai în cazuri de inundare a produsului sau stingerea în intervalul dintre baloți.

  2. Concomitent cu stingerea stivei incendiate se procedează la stropriea abundentă a stivelor vecine și la evacuarea lor.

  3. Este interzisă deschiderea ușilor și ferestrelor pentru evacuarea fumului și gazelor fierbinți.

  4. Deschiderea ușilor și ferestrelor pentru evacuarea fumului și gazelor fierbinți se va face numai după recunoașterea incendiului și începerea acțiunii de localizare și lichidare a incendiului.

  5. Concentrarea forțelor și începerea acțiunii de localizare se face simultan cu accent pe stropirea stivelor vecine celei incendiate.

  6. Protecția servanților se va asigura cu costum anticaloric, mască contra fumului și la nevoie aceștia vor fi protejați cu jeturi de apă. Aparatul izolant se poate folosi pe timpul recunoașterii și intrării în acțiune a formațiunii de primă intervenție.


  SUBSECTIUNEA 2: Depozite de talpă și piele

  Art.180 Talpa, precum și pieile naturale și artificiale se păstrează în spații adecvate, specializate în acest sens și se depozitează pe rafturi metalice sau în paleți.


  SUBSECȚIUNEA 3: Depozite pentru hârtie

  Art.181 Hârtia se depozitează în rânduri suprapuse de suluri, sau pe paleți.


  ART. 182 Formarea stivelor se va face cu respectarea distanțelor necesare asigurării intervenției pentru stingere și evacuare.

  ART. 183 Se admite formarea stivelor masive între două culoare ale ușilor de acces de la rampe cu condiția asigurării culoarelor de acces de-a lungul pereților iar magazia să fie dotată cu instalație automată de semnalizare a incendiilor.

  ART. 184 În caz de incendiu se va acționa cu jeturi de apă pulverizată, concomitent cu evacuarea produselor din stiva incendiată și stivele vecine.

  ART. 185 Protecția servanților care acționează în interior la stingere și evacuare se va face prin folosirea aparatelor izolante.


  SUBSECȚIUNEA 4: Depozitele de grâu

  ART. 186 Silozurile, magaziile etc. având înălțimi mari față de restul clădirilor, în vederea prevenirii incendiilor, vor fi prevăzute cu instalații de protecție împotriva trăsnetului.

  Art. 187 Atât în perioada de recepționare a cerealelor, dar mai cu seamă pe timpul depozitării este necesară supravegherea permanentă a umidității și temperaturii acestora prin recoltarea de probe și efectuarea analizelor de laborator corespunzătoare.

  Art. 188 Buncărele de primire auto vor fi acoperite cu grătare metalice rezistente care să permită circulația autovehiculelor încărcate și totodată pentru evitarea pătrunderii corpurilor metalice sau de altă natură.

  Art. 189 Se interzice cu desăvârșire fumatul în interiorul laboratorului unde se află materialele inflamabile care pot da naștere la incendii și explozii.


  Art. 190 Este obligatorie instruirea periodică a salariaților privind normele, regulile și măsurile specifice de apărare împotriva incendiilor precum și asupra sarcinilor ce le revin din planurile de primă intervenție.

  Art. 191 Păstrarea de materiale cu pericol de incendiu sau explozie este interzisă în spații destinate cerealelor precum și a altor produse vegetale.

  Art. 192 Cerealele și celelalte produse în vrac sau însăcuite vor fi înmagazinate sau însilozate pe loturi (partizi) și în straturi sau stive a căror înălțime se stabilește în raport cu caracteristicile specifice fiecărui produs, respectându-se normele și instrucțiunile în vigoare.

  Art. 193 La magaziile ale căror uși se deschid spre interior se vor lăsa obligatoriu spații libere în dreptul acestora pentru a se permite evacuarea produselor în caz de incendiu.

  Art. 194 Când ușile magaziei se deschid în afară, cerealele și celelalte produse se pot depozita în dreptul ușilor, fără a lăsa spații libere, cu condiția ca înălțimea acestora să nu depășească 2/3 din înălțimea ușii, iar obloanele pe care se sprijină produsele vor fi formate din părți demontabile.

  Art. 195 Pentru cerealele și celelalte produse însăcuite este obligatoriu ca în interiorul magaziei să se lase spații libere în lungul și în latul acesteia care să permită manevrarea utilajelor și mijloacelor de intervenție în caz de incendiu.

  Art. 196 Spațiile de siguranță dintre magazii, silozuri etc. și alte construcții vor fi păstrate în stare de curățenie și fără a fi blocate cu diferite materiale pentru a permite manevrarea utilajelor și mijloacelor de intervenție în caz de incendiu.

  Art. 197 Se interzice funcționarea defectuoasă a instalației de aspirație-desprăfuire sau îndepărtarea capacelor de vizitare de la transportoarele cu racleți și elevatoare care pot conduce la mari depuneri de praf, care împreună cu oxigenul din aerul atmosferic și o sursă de aprindere va duce la apariția incendiilor și exploziilor.

  Art. 198 Utilajele și instalațiile tehnologice din silozuri se vor pune în funcțiune numai după pornirea în prealabil a instalației de aspirație-desprăfuire care le deservește.

  Art. 199 Dispozitivele și sistemele de evacuare a fumului cu care sunt echipate construcțiile de producție și depozitare trebuie menținute în stare de funcționare pe întreaga durată de exploatare a acestora.

  Art. 200 Capacele de vizitare de la transportoare, elevatoare, tubulatură, depozite etc. vor fi etanșe pentru evitarea degajării prafului în exterior.


  Art. 201 Zilnic, la sfârșitul fiecărui schimb, timp de 30 de minute, toți lucrătorii trebuie să efectueze curățenia la locul de muncă.

  Art. 202 Pentru curățirea prafului, pulberilor și a plevei se vor folosi mături sau perii, fiind interzise aspiratoarele de uz casnic sau curățirea cu curent de aer sub presiune din cauza pericolului de a se crea o suspensie critică a pulberii în aer.

  Art. 203 Se interzice cu desăvârșire fumatul și folosirea focului deschis în interiorul magaziilor sau a silozurilor.

  Art. 204 La intrarea în unitate, precum și la toate palierele din interiorul silozurilor, magaziilor etc. se vor monta indicatoare de interzicere cu textul "FUMATUL ȘI FOCUL DESCHIS SUNT INTERZISE - PERICOL DE EXPLOZIE".

  Art. 205 Pentru atenționarea permanentă a salariaților privind pericolul de explozie a prafului vegetal, la locurile adecvate se vor monta indicatoare de avertizare, emailate, scrise cu negru pe fond galben: "FIECARE SALARIAT ÎN PARTE VA ASIGURA CURĂȚAREA, PE TOATĂ DURATA SCHIMBULUI A PULBERILOR DE PE INSTALAȚII, CONDUCTE, DIN JURUL UTILAJELOR ȘI DE PE PODEA".

  Art. 206 Pentru fumători se vor amenaja locuri speciale pentru fumat, dotate cu lădițe cu nisip sau recipiente cu apă pentru stingerea țigărilor și care vor fi ferite de curenți de aer.

  Art. 207 Este obligatorie executarea operațiilor de mentenanță numai cu utilajele oprite și scoase de sub tensiune.

  Art. 208 Se interzice executarea lucrărilor de sudură electrică sau autogenă în interiorul magaziilor și silozurilor, lucrările respective executându-se numai în atelierul mecanic.

  Art. 209 Utilajele de transport pe verticală sau orizontală din silozuri sau magazii vor fi exploatate rațional (la capacitatea nominală) pentru evitarea exploatării în suprasarcină a electromotoarelor sau blocării care pot duce la supraîncălzirea organelor în mișcare.

  Art. 210 Elevatoarele cu bandă cu cupe trebuie să fie bine întinse, iar transportoarele cu melc să fie centrate pentru evitarea frecării cu tubulatura, aprinderea benzilor și a produselor care sunt transportate.

  Art. 211 Este obligatorie înlăturarea posibilităților ca anumite corpuri metalice să pătrundă în utilajele de transport, condiționare, ventilatoare etc. pentru preîntâmpinarea producerii scânteilor.


  Art. 212 În vederea evitării pericolului de explozie se va utiliza încălțăminte de protecție fără accesorii metalice.

  Art. 213 Toate echipamentele electrice din interiorul silozurilor trebuie sa fie conectate la impământare.

  Art. 214 Se interzice folosirea tractorului în apropierea locurilor sau încăperilor cu praf, gaze sau vapori inflamabili, în încăperi al căror volum sau ventilare nu sunt suficiente pentru a elimina pericolele prezentate de gazele de eșapament, fără a fi prevăzut la eșapament cu parascântei.

  Art. 215 Dezinfecțiile, dezinsecțiile și deratizările în magazie, silozuri etc. se vor executa numai de personal specializat, cu respectarea instrucțiunilor de folosire a substanțelor toxice și numai după ce au fost luate toate măsurile de protecție împotriva incendiilor.

  Art. 216 Pentru evitarea apariției oricărui incendiu sau explozie, toate magaziile supuse gazării cu substanțe toxice vor fi marcate obligatoriu cu indicatoare de interzicere și de avertizare.


  SECȚIUNEA 4: Măsuri de prevenire și stingere a incendiilor la clădirile administrative din cadrul unităților teritoriale

  SUBSECȚIUNEA 1: Măsuri generale

  Art. 217 În clădirile administrative din unitățile teritoriale ușile spre căile de evacuare, ieșirile, casele scărilor și căile speciale prevăzute pentru evacuarea persoanelor și bunurilor materiale vor fi lăsate libere, nu vor fi blocate sau desființate, chiar dacă în clădiri există și alte căi de evacuare practicabile. Ușile se vor deschide către exteriorul clădirilor în sensul de evacuare a persoanelor.

  Art. 218 Se interzice amenajarea unor locuri de muncă, sau depozitarea diverselor materiale care pot împiedica ori îngreuna evacuarea în caz de incendiu, în casele scărilor, pe coridoare, alte căi de evacuare.

  Art. 219 Se interzice fumatul în interiorul clădirilor sau utilizarea focului deschis în locurile în care există pericol de incendiu sau explozie.

  Art. 220 În clădiri, la fiecare nivel, se afișează planul de primă intervenție și evacuare a personalului și bunurilor materiale în caz de incendiu.


  Art. 221 În clădirile administrative nu se depozitează lichide combustibile în cantități mai mari de 20 de litri, sau strictul necesar pentru o singură zi de lucru. Acestea se păstrează în recipiente adecvate, ermetic închise și etichetate, având înscris conținutul.

  Art. 222 Se interzice depozitarea materialelor și lichidelor combustibile în alte spații decât cele special destinate.

  Art. 223 În poduri și alte locuri care prezintă pericol de incendiu se interzice iluminatul cu flacără deschisă (lumânări, făclie, chibrituri);

  Art. 224 Se interzice aprinderea focului în sobe cu ajutorul lichidelor ușor inflamabile.


  Art. 225 Curățirea pardoselilor se face cu soluții pe bază de detergenți. În cazul folosirii unor soluții inflamabile se vor lua următoarele măsuri:

  1. introducerea în încăperi numai a cantităților strict necesare:

  2. scoaterea de sub tensiune a aparatelor electrice;

  3. montarea de indicatoare avertizoare la intrarea în încăperile respective privind interzicerea fumatului și focului deschis;

  4. asigurarea ventilării încăperilor, prin deschiderea ușilor și ferestrelor, atât pe timpul lucrului, cât și după terminare;

  5. neutralizarea obiectelor (găleți, perii) din material plastic, fibră de sticlă sau fire sintetice.

  Art. 226 Materialele textile folosite pentru curățenie și îmbibate cu substanțe combustibile (ulei, unsori, lacuri) se vor colecta în cutii metalice și se evacuează la terminarea programului de lucru, în locuri stabilite.

  Art. 227 (1) Aparatele electrice (aspiratoare de praf, aparate de climatizare, lămpi de birou, calculatoare, calorifere etc.) se folosesc numai dacă sunt în perfectă stare de funcționare.

  (2) Echipamentele electrice în funcționare normală, de avarie sau manevrare greșită, nu trebuie să prezinte pericol de incendiu pentru materialele din apropiere.

  Art. 228 Toate încăperile care se închid vor avea cu două rânduri de chei, din care unul se păstrează la postul de control acces în penar sigilat, pentru intervenție și evacuare în caz de necesitate.

  Art. 229 Materialele așezate pe pardoseala încăperilor (covoare, mochete, preșuri) și pe căile de evacuare din clădiri, se fixează astfel încât pe timpul evacuării persoanelor, acestea să nu devină obstacole în deplasare.


  SUBSECȚIUNEA 2: Birouri

  Art. 230 În birouri sunt obligatorii normele și regulile generale de prevenire și stingere a incendiilor anterior menționate, precum și următoarele reguli:

  1. la terminarea programului aparatele electrice de orice fel (radio, tv, xerox, calculatoare, aparate de climatizare, aparate de încălzire) se deconectează de la rețeaua electrică;

  2. în cazul încălzirii locale cu sobe, la terminarea programului este obligatorie stingerea focului sau supraveghere lui;

  3. se vor respecta întocmai regulile stabilite în unitate cu privire la fumat, folosirea focului deschis și iluminat.

  Art. 231 În toate categoriile de spații administrative se interzice fumatul în interiorul clădirilor și folosirea aparatelor electrice de orice fel cu defecțiuni, improvizații sau lăsarea acestora în funcțiune fără supraveghere.


  SUBSECȚIUNEA 3: Arhive

  Art. 232 Spațiile de depozitare a arhivelor se amenajează în construcții sau încăperi rezistente la foc. De asemenea, ușile trebuie să fie rezistente la foc.

  Art. 233 Amplasarea depozitelor de arhivă se face de regulă la nivelele inferioare ale clădirilor, cu excepția subsolurilor și demisolurilor. Se interzice amplasarea depozitelor de arhivă:

  1. în apropierea magaziilor cu substanțe combustibile ori explozive;

  2. în mansarde sau în podurile clădirilor;

  3. în construcții provizorii sau executate din materiale combustibile.


  Art. 234 În spațiile arhivelor se interzice trecerea conductelor de gaze combustibile, a coșurilor sau canalelor de fum.

  Art. 235 Între corpurile de iluminat electric cu incandescență și materialele combustibile se va asigură o distanță de minimum 0,5 m.

  Art. 236 Rafturile, fișierele, dulapurile, rastelele, polițele utilizate în depozite trebuie să fie confecționate din materiale incombustibile sau ignifugate.


  Art. 237 Amplasarea rafturilor, fișierelor, rastelelor, lăzilor se face astfel încât să se asigure accesul în orice punct al depozitului pentru stingere și evacuare în caz de incendiu.

  Art. 238 În interiorul arhivelor se interzic:

  1. folosirea focului deschis și fumatul;

  2. depozitarea lichidelor combustibile;

  3. folosirea radiatoarelor și reșourilor cu suprafețe incandescente;

  4. iluminatul cu lămpi cu petrol, lumânări, chibrituri;

  5. existența prizelor și a tablourilor electrice (numai în depozite).


  SUBSECȚIUNEA 4: Laboratoare

  Art. 239 Căile de acces și evacuare se mențin permanent libere, curate și în stare de utilizare, marcându-se cu indicatoare de securitate amplasate vizibil.

  Art. 240 Se interzice amplasarea pe căile de evacuare a ușilor false, draperiilor, oglinzilor, care pot deruta persoanele pe timpul evacuării clădirii.

  Art. 241 Instalațiile și aparatura specifică se utilizează, fără improvizații, numai de către personal calificat și sub supraveghere permanentă.

  Art. 242 Asamblarea și punerea în funcțiune a utilajelor și aparatelor noi se va face de către personal calificat.

  Art. 243 Aparatele și echipamentele utilizate se leagă la centura de împământare, exceptând situațiile în care producătorul acestora a prevăzut explicit alte măsuri de protecție.

  Art. 244 Se interzice fumatul în toate încăperile laboratoarelor.


  SUBSECȚIUNEA 5: Spații pentru preparare hrană

  Art. 245 În spațiile de preparare a hranei se iau următoarele măsuri:

  1. menținerea permanentă a curățeniei și ordinii (de exemplu: curățarea petelor ori a scurgerilor de grăsimi și ulei, amenajarea de cutii pentru cârpele îmbibate cu grăsimi, păstrarea cârpelor de lucru departe de sursele de aprindere);

  2. afișarea, la loc vizibil, a instrucțiunilor de apărare împotriva incendiilor specifice activității de preparare a hranei;


  3. amenajarea, organizarea și întreținerea în bune condiții a căilor de acces și evacuare și evitarea blocării acestora;

  4. aparatele electrocasnice se utilizează conform instrucțiunilor producătorilor.


  Art. 246 În spațiile de preparare a hranei se interzic cu desăvârșire:

  1. folosirea mijloacelor și dispozitivelor termice de preparare a hranei cu defecțiuni, improvizații ori fără supraveghere și fără respectarea instrucțiunilor de utilizare și de apărare împotriva incendiilor;

  2. depozitarea buteliilor de gaz petrolier lichefiat - GPL, altele decât cele aflate în uz;

  3. lăsarea produselor alimentare/culinare, care prezintă pericol de incendiu, precum ulei/grăsime, alcool, în apropierea sau pe sursele de aprindere.

  Art. 247 Mașinile de gătit, aragazurile, cuptoarele și celelalte utilaje care generează temperaturi ridicate, se amplasează la o distanță de cel puțin un metru față de elementele combustibile ale construcțiilor sau de materialele combustibile din încăperi.

  Art. 248 Se interzice verificarea scăpărilor de gaze cu flacără deschisă.


  Art. 249 Verificarea scăpărilor de gaze se face cu emulsie de apă și săpun sau conform instrucțiunilor producătorului.

  Art. 250 În dreptul fiecărei mașini de gătit cu gaze naturale sau gaze lichefiate se afișează instrucțiuni de utilizare a gazelor, iar manipularea robinetelor de alimentare se face numai cu chei speciale.

  Art. 251 Instrucțiunile de utilizare recomandate de producător se iau la cunoștință de fiecare utilizator prin semnarea unui proces verbal de instruire.

  Art. 252 La terminarea programului de lucru în aceste spații se efectuează următoarele operațiuni obligatorii:

  1. întreruperea alimentării cu energie a mașinilor, utilajelor, aparatelor, dispozitivelor pentru prepararea hranei;

  2. verificarea închiderii tuturor robinetelor de gaz de pe conducte și recipiente;

  3. evacuarea deșeurilor rezultate în urma desfășurării activității și efectuarea curățeniei la locul de muncă;

  4. întreruperea iluminatului artificial, încuierea și, după caz, predarea cheilor la locurile stabilite de conducătorul unității.


  SUBSECȚIUNEA 6: Camera servere

  Art. 253 Amplasarea serverelor se va face în spații amenajate, conform normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice specifice.

  Art. 254 Instalațiile electrice folosite pentru alimentarea serverelor vor fi corect dimensionate, iar elementele de protecție a acestei instalații trebuie să fie calibrate corespunzător.

  Art. 255 În sala serverelor, centre de supraveghere electronică și dispecerate sunt interzise:

  1. fumatul și folosirea focului deschis;

  2. folosirea oricărui tip de instalație improvizată sau cu defecțiuni tehnice. Orice defecțiune tehnică sesizată va fi remediată de îndată;

  3. introducerea unor mașini, utilaje sau materiale care nu condiționează direct funcționarea serverelor și echipamentelor;

  4. executarea lucrărilor de reparații, cu excepția celor legate de echipamente care nu pot fi deplasate din camerele calculatorului sau sistemelor;

  5. acumularea deșeurilor de hârtie sau a altor materiale combustibile;

  6. folosirea altor sisteme de încălzire în afara celor prevăzute prin documentația de execuție;

  7. executarea lucrărilor de sudare și lipire a materialelor cu surse termice, fără permis de lucru cu foc și personal calificat;

  8. introducerea sau manipularea lichidelor inflamabile, cu excepția celor pentru executarea operațiunilor de conservare zilnică și care vor fi în cantități minime, strict necesare, fără a depăși cantitatea de 250 de grame. După folosire, spațiul se va aerisi în mod obligatoriu.

  Art. 256 Spațiile destinate amplasării serverelor se prevăd în mod obligatoriu cu:

  1. detectoare de incendiu (temperatură, fum);

  2. instalații de climatizare capabile să asigure temperatura ambientală optimă pentru funcționare așa cum a fost recomandată de către fabricant.

   Art. 257 Accesul în sala serverelor este permis numai persoanelor autorizate pentru activitățile de exploatare, verificare și control.

   Art. 258 Încăperile se vor menține în perfectă stare de curățenie, fiind interzisă introducerea și păstrarea în acestea a oricăror materiale și substanțe combustibile, în afara celor necesare funcționării normale a echipamentelor respective.

   Art. 259 În caz de incendiu se alertează personalul, se întrerupe alimentarea cu energie electrică, se verifică dacă nu au rămas persoane în încăperi și se acționează asupra focului cu instalația sau cu stingătoare cu dioxid de carbon.


   Art. 260 Este interzisă intrarea personalului în încăperile inundate cu bioxid de carbon fără echipament de protecție (măști cu cartuș polivalent sau pentru CO2, aparate cu aer comprimat sau oxigen).


   SUBSECȚIUNEA 7: Garaje, remize, platforme de parcare

   Art. 261 La clădirile și construcțiile destinate garării autovehiculelor se va respecta capacitatea de garare stabilită, în funcție de gradul de rezistență la foc al construcției și de tipul autovehiculelor garate.

   Art. 262 Gararea autovehiculelor se va face numai în spațiile destinate acestui scop.


   Art. 263 (1) Autovehiculele se garează astfel încât să se asigure evacuarea rapidă în caz de incendiu. În acest sens se marchează pe pardoseală spațiile destinate fiecărui autovehicul.

   (2) Pentru evacuarea rapidă a autovehiculelor în caz de incendiu, la fiecare garaj se întocmește și se afișează planul de evacuare, cu indicarea precisă a operațiunilor de efectuat și a utilajelor care se folosesc în acest sens.

   Art. 264 Garajele se prevăd cu sistem de ventilație sau aerisire naturală, pentru evacuarea vaporilor de benzină și a gazelor de ardere care prezintă pericol de explozie, incendiu sau intoxicare.

   Art. 265 În garaje, remize și platforme de parcare este interzis fumatul sau folosirea focului deschis sub orice formă. În incinta zonei de parcare, la intrare și în interior la loc vizibil, se afișează inscripții avertizoare "FUMAT INTERZIS!".

   Art. 266 Încălzirea cu sobe a garajelor, atunci când este permisă, se face numai prin alimentarea acestora din exterior și cu asigurarea evacuării gazelor în condiții de siguranță.

   Art. 267 Parcarea autovehiculelor se va face pe direcția ușilor de evacuare, asigurându-se culoare și spații necesare intervenției și evacuării rapide în caz de incendiu.

   Art. 268 Se interzice parcarea autovehiculelor pe căile de acces și evacuare.


   Art. 269 În cazul vărsării accidentale de carburant, lubrifianți sau alte lichide inflamabile pe pardoseala garajului sau platformei de parcare petele se acoperă imediat cu nisip, care, după îmbibare se depozitează temporar în locuri fără pericol de incendiu.

   Art. 270 (1) Incintele de parcare se întrețin în perfectă stare de curățenie.


   (2) Materialele textile îmbibate cu combustibili, unsori sau alte produse inflamabile se colectează separat în recipiente metalice prevăzute cu capace, și se depozitează temporar în locuri special amenajate.

   Art. 271 Se interzice amenajarea de magazii, birouri sau dormitoare în incinta garajelor și remizelor, precum și repararea și întreținerea mașinilor în garaje sau pe platformele de parcare.

   Art. 272 Se interzice introducerea în garaje a:

   a) autovehiculelor încărcate cu materiale explozive, combustibile sau inflamabile; b)autovehiculelor care prezintă fisuri, spărturi ori care nu au bușoane la rezervoarele de combustibil;

  3. autovehiculelor care prezintă scurgeri de combustibil;

  4. autovehiculelor cu motoarele sau țevile de eșapament supraîncălzite ori fără tobe de eșapament;

  5. autovehiculelor cu defecțiuni la instalația electrică.


  Art. 273 În interiorul garajelor sunt interzise următoarele:

  1. încărcarea acumulatoarelor de la autovehicule;

  2. alimentarea cu carburanți a autovehiculelor;

  3. fumatul și folosirea focului deschis;

  4. utilizarea surselor de foc deschis pentru încălzirea motoarelor;

  5. executarea de reparații la circuitele de alimentare cu carburanți sau la instalațiile electrice;

  6. executarea de reparații ce presupun folosirea sudurii electrice sau autogene;

  7. lăsarea în funcțiune a motoarelor autovehiculelor pe timp îndelungat;

  8. depozitarea sau păstrarea materialelor și substanțelor combustibile ori inflamabile, precum și a altor obiecte care nu fac parte din inventarul garajelor sau autovehiculelor.

  Art. 274 (1) Înaintea plecării în cursă se vor verifica toate autovehiculele și din punct de vedere al prevenirii și stingerii incendiilor (starea tehnică, instalațiile de alimentare, aprindere, carburație, eșapare, existența și starea stingătoarelor) luând măsuri imediate de remediere a eventualelor deficiențe.

  (2) Verificările menționate la alineatul precedent se efectuează și la mașinile și utilajele de transport, stivuit încărcat-descărcat materiale, înaintea începerii lucrului.

  Art. 275 La autovehiculele aflate în parcurs și utilajele în lucru sunt interzise:

  1. staționarea în apropierea focurilor deschise, a materialelor, lichidelor și gazelor combustibile;

  2. părăsirea autovehiculului lăsând motorul în funcțiune;


  3. transportul de materiale combustibile sau explozive în caroserie in recipiente neomologate, alături de persoane.

  Art. 276 Se interzice alimentarea motorului cu benzină folosind mijloace improvizate (prin turnare liberă cu furtun racordat la bidon);

  Art. 277 Se interzice transportul buteliilor cu gaz lichefiat sub presiune în interiorul autoturismelor sau în cabinele autocamioanelor.

  Art. 278 (1) La încărcarea și descărcarea autocisternei pentru lichide combustibile se asigură legarea acesteia la pământ.

  (2) La transportul lichidelor combustibile din clasele I-II (benzină, motorină, kerosen), se asigură scurgerea electricității statice și pe timpul deplasării.

  Art. 279 (1) La autocisternele de transport lichide combustibile se iau măsuri de evitare a scurgerilor care să producă incendierea autovehiculelor

  1. Acestea se dotează cu ladă cu nisip și 2 (două) stingătoare portabile cu pulbere în stare de funcționare.

  2. Aceste autovehicule trebuie să aibă tobe de eșapament fără defecțiuni, montate în partea din față.


  CAPITOLUL XII: Echiparea și dotarea cu mijloace tehnice și echipamente de apărare împotriva incendiilor

  Art. 280 Normele de dotare cu instalații, utilaje, mașini și aparatură pentru apărarea împotriva incendiilor și cu echipament de protecție pentru prima intervenție în caz de incendiu si echipament de lucru se aplică în toate unipăățile teritoriale.

  Art. 281 Prezentele norme reprezintă un grad minimal de dotare neavând caracter limitativ, ele putând fi dezvoltate și adoptate de fiecare unitate teritorială, în funcție de specific, scenariul de securitate la incendiu, gradul de pericol de incendiu și în urma apariției unor mijloace de prevenire și stingere mai eficiente.

  Art. 282 La stabilirea dotării unităților teritoriale cu mijloace, instalații, utilaje și substanțe chimice destinate apărării împotriva incendiilor se va ține seama de scenariul de securitate la incendiu, care cuprinde in principal următoarele criterii:

  1. amplasarea unității teritoriale față de vecinătăți și față de unitățile profesioniste de pompieri;

  2. gradul de rezistență la foc a clădirilor unității;

  3. categoriile de pericol de incendiu ale depozitelor, proceselor tehnologice,

  4. substanțele combustibile existente în incintă;

  5. gradul de ocupare a teritoriului unității cu construcții, depozite, instalații, dispersarea acestora, suprafața construită și desfășurată;

  6. înălțimea și numărul de niveluri ale clădirilor și posibilitățile de acces;

  7. numărul de persoane aflate în clădiri și posibilitățile de evacuare în timp util a acestora în caz de incendiu;

  8. sursele de alimentare cu apă ce pot fi utilizate în caz de incendiu;

  9. căile de evacuare a oamenilor, căile de acces și intervenție în unitate și căile de acces și starea drumurilor pentru pompierii profesioniști;

  10. alimentarea cu energie a pompelor de incendiu și a celorlalte instalații de prevenire și stingere a incendiilor;

  11. capacitatea de autoapărare împotriva incendiilor a unității teritoriale.


  Art. 283 (1) Instalațiile de protecție împotriva incendiilor fac parte din măsurile de protecție activă la foc cu rol important în asigurarea cerinței esențiale "securitatea la incendiu" a construcțiilor, instalațiilor tehnologice și a amenajărilor, precum și pentru securitatea utilizatorilor.

  1. Instalațiile de protecție împotriva incendiilor pot fi:

   1. instalații de detectare a gazelor inflamabile;


   2. instalații de inhibare a exploziei;

   3. instalații de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu;

   4. instalații de evacuare a fumului și a gazelor fierbinți;

   5. instalații de hidranți interiori, coloane uscate, hidranți exteriori;

   6. instalații speciale de stingere cu apă;

   7. instalații de stingere a incendiilor cu gaze;

   8. instalații de stingere a incendiilor cu spumă;

   9. instalații de stingere a incendiilor cu pulberi;

   10. instalații de stingere a incendiilor cu aerosoli.


  2. Proiectarea, montarea, amplasarea și exploatarea instalațiile prevăzute la alin. (1) se vor efectua conform legislației în domeniu la nivel național și potrivit specificaților date de producător.

  3. Lucrările de reparații și întreținere la instalațiile prevăzute la alin. (1) se execută numai de personal autorizat în domeniu.

  Art. 284 (1) Tipul și numărul de stingătoare se stabilesc de proiectant.


  1. Pentru construcțiile existente, numărul stingătoarelor se stabilește prin scenariul de securitate la incendiu sau de către cadrul tehnic, în funcție de nivelul de risc la incendiu, tipul și cantitatea de material sau substanță combustibilă-volum de lichid de combustibil din spațiul ce trebuie protejat, în conformitatea cu prevederile anexei nr. 6 la Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 163/2007, respectându-se proporția de 1 stingător la 300 m2, dar minim 2 stingătoare pe etaj.

   Art. 285 Dotarea cu alte mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, în afară de cele menționate la art. 282, se face după cum urmează:

   1. un pichet de incendiu la 500 mp;

   2. o autospecială sau o motopompă, conform tabelei de înzestrare al fiecărei unități;

   3. în camerele serverelor din cadrul Aparatului Propiu, precum și din cadrul unităților teritoriale, conform prevederilor pct. 1 lit. a) b) din anexa nr. 5 la Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 163/2007.

  Art. 286 Pentru instalațiile de detectare, semnalizare, alarmare, alertare, limitare și stingere a incendiilor se ține o evidență într-un registru de control

  Art. 287 Mijloacele de primă intervenție pentru stingerea incendiilor se amplasează respectând următoarele criterii:


  1. locurile de amplasare să fie vizibile, ușor accesibile și la distanțe optime față de focarele cele mai probabile;

  2. să asigure accesul ușor și rapid al personalului de primă intervenție;

  3. înălțimea de montare să fie accesibilă;

  4. să fie bine fixate și să nu împiedice evacuarea persoanelor în caz de incendiu.


  Art. 288 (1) Formațiunile de primă intervenție se dotează cu echipamentul individual de protecție și comunicații , echipament de lucru și, după caz, cu echipamentul prevăzut în dotarea mașinilor de intervenție.

  1. Compunerea echipamentului individual de protecție și a echipamentului de lucru este prevăzut în anexa nr. 14.

  2. Numărul echipamentelor de protecție se asigură în funcție de dimensiunea formațiunii de primă intervenție stabilită la nivelul fiecărei unități.

  3. Echipamentul de lucru se utilizează pe perioada efectuărilor activităților de verificare și întreținere a mijloacelor tehnice de stins incendiu.

  4. Unitățile teritoriale vor lua toate măsurile pentru încheierea de asigurări de persoane și răspundere civilă a personalului cu atribuții pe linie de intervenție, pentru cazurile de invaliditate sau de deces, produse prin accidente, catastrofe ori alte asemenea evenimente intervenite în timpul și din cauza îndeplinirii atribuțiilor specifice.  ROMÂNIA

  JUDEȚUL               

  Anexa nr. 1 la Norme

  Exemplar nr.   

  Nr.                     Localitatea, data


  FIȘA OBIECTIVULUI

  Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale Unitatea Teritorială     

  - model -


  DENUMIRE UNITATE TERITORIALĂ

  Denumirea în clar –


  DIRECTOR EXECUTIV

  Date de identificare - Telefon serviciu -

  Telefon domiciliu (fix/mobil) -


  COORDONATELE UNITĂȚII TERITORIALE

  Adresa sediului teritorială - Telefon -

  Fax -

  E-mail -

  unde

  se

  află

  unitatea


  INSPECTOR DE PROTECȚIE CIVILĂ

  (dacă este încadrat sau numit)

  Nume și prenume - Telefon serviciu - Telefon domiciliu -

  Certificat de competență -

  Termen de valabilitate -


  CADRU

  numit)


  TEHNIC


  (dacă


  este


  încadrat


  sau

  Nume și prenume - Telefon serviciu - Telefon domiciliu -

  Certificat de competență -

  Termen de valabilitate -


  ȘEF FORMAȚIUNE DE PRIMĂ INTERVENȚIE

  (dacă este încadrat sau numit)

  Nume și prenume - Telefon serviciu - Telefon domiciliu -

  Certificat de competență -

  Termen de valabilitate -


  1. Date generale privind apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă

   1. Aspecte generale

    Domeniul de activitate


    Anul de construire (punere în funcțiune)


    Suprafața construită / desfășurată


    Număr niveluri (regim de înălțime)


    Clasificare construcție (civilă, de producție,

    de depozitare, cu funcțiuni mixte)


    Structura de rezistență a construcției (structură metalică, beton armat, zidărie,

    lemn, mixtă etc.)


    Personal angajat*

    * număr estimativ


    Utilizarea clădirii*

    * prezența oamenilor în clădire: permanent

    / temporar   2. Date referitoare la construcție / instalație / amenajare

    1. Clădirea X (1. n) (se completează pentru fiecare clădire unitate)

     Date constructive


     Stabilitatea la foc *

     *din proiect sau alte documente tehnice.


     Compartimente de incendiu


     Căi de acces, intervenție, și evacuare*

     * număr, gabarit, marcare/semnalizare


     Case de scări (închise / deschise)*

     * număr, gabarit, alcătuire constructivă


     Ascensoare de intervenție

     * potrivit reglementării


     Date tehnice


     Sisteme de ventilație / climatizare


     Sisteme de încălzire


     Instalații electrice


     Instalație de alimentare cu gaze naturale /

     G.P.L.


     Iluminat de siguranță


     Sisteme și instalații tehnologice


     Sistem / dispozitiv de evacuare a fumului și gazelor fierbinți


     Sisteme de detectare a incendiilor


     Sisteme de alarmare / avertizare


     Sisteme de limitare a propagării incendiilor*

     * (uși rezistente la foc, clapete antifoc, sisteme de obturare, oprirea automată a sistemului de ventilare, protecții ale structurilor metalice / de beton / lemn etc.)


     Sisteme de detectare a gazelor


     Instalații speciale de stingere cu apă*

     * tip (sprinklere, apă pulverizată etc.), zone protejate, număr capete de refulare etc.


     Instalații de stingere cu gaze / aerosoli*

     * tip, zone protejate, număr capete de refulare etc


     Alte instalații de stingere (pulbere, spumă etc.)     Instalație de protecție împotriva trăsnetului


     Stingătoare*

     * pe tipodimensiuni


     Hidranți interiori / coloane uscate


     Hidranți exteriori


     Alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor (rezerva de apă, pompe)


     Utilaje și autospeciale de intervenție din dotarea formațiunii de primă intervenție


     Stocuri de produse de stingere / neutralizatori


     Echipament de protecție al personalului de intervenție în funcție de riscurile existente și de efectele negative ale incendiilor specifice  2. Date privind substanțele periculoase folosite (sursa de risc)

   Denumirea substanțelor periculoase folosite, clasificare*

   * în conformitate cu Sistemul Internațional de clasificare al substanțelor periculoase, fraze de risc asociate


   Cantitatea existentă în unitate*

   * pentru fiecare substanță în parte


   Loc de depozitare

   * instalație, echipament de proces, sistem de stocare, sistem de compresie, conducte etc.   Mod de operare  3. Organizarea apărării împotriva incendiilor/activității de protecție civilă

  Organizarea alarmării


  Instruirea personalului*

  *dacă este executată periodic, de către cine, dacă este persoană atestată


  Control intern de prevenire*

  * dacă se execută, de către cine


  Formațiunea de primă intervenție*

  *dacă există


  Planuri / exerciții de evacuare din clădire*

  *când s-a executat ultima oară, ce probleme deosebite au fost constatate pe timpul exercițiului


  Afișare instrucțiuni specifice


  Obligațiile conducerii


  Obligațiile cadrului tehnic/ inspectorului de protecție civilă


  Ordinea interioară*

  * reglementări pentru, lucrul cu foc deschis, fumatul, depozitarea și evacuarea deșeurilor și reziduurilor combustibile, lucrările premergătoare și pe timpul sezonului rece, perioadelor caniculare și secetoase, sunt asigurate căi de acces, de evacuare și de intervenție  Documente specifice de apărare împotriva incendiilor*

  * potrivit reglementărilor în domeniu


  Documente specifice de protecție civilă*

  * potrivit reglementărilor în domeniu


  Reglementarea modului de întreținere, verificare, reparare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor*

  * persoana juridică atestată


  Evidența incendiilor de la punerea în funcțiune a unității teritoriale * (pe fiecare clădire în parte)

  * se vor preciza cauzele de incendiu


  Declar pe propria răspundere că datele prezentate mai sus sunt conform cu realitatea.


  Director executiv UT     


  image  ORGANIZAREA APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR


  Locul de muncă                     

  Anexa nr. 2 la Norme


  1. Prevenirea incendiilor

   1. Materiale combustibile și inflamabile (de exemplu, produse finite din lemn, lacuri, solvenți etc.);

   2. Surse de aprindere posibile (de natură electrică, termică, autoaprindere etc.);

   3. Echipamente și mijloace de lucru (de exemplu, motoare electrice, instalații de ventilație, scule și dispozitive etc.);

   4. Măsuri generale (de exemplu, interzicerea focului deschis, interzicerea fumatului, colectarea deșeurilor etc.);

   5. Măsuri specifice (de exemplu, asigurarea funcționării sistemului de menținere constantă a temperaturii, de evacuare a gazelor, utilizarea doar a sculelor care nu produc scântei etc.);


  2. Organizarea primei intervenții de stingere a incendiilor:

   1. Mijloace de alarmare/alertare (telefon/număr serviciu profesionist pentru situații de urgență                             șef tură                        buton de alarmare amplasat la

                       etc.);

   2. Instalații și dispozitive de limitare și stingere a incendiilor (de exemplu, sprinklere, uși rezistente la foc, trape);

   3. Mijloace de protecție a salariaților (de exemplu, aparate de respirație)

   4. Personalul care asigură prima intervenție:

    • stingătoare                                       

    • hidranți interiori                                       

    • tablou electric                                       

    • declanșare/oprire instalațiile                                       

   5. Personalul care asigură evacuarea persoanelor/bunurilor                     


  Întocmit (numele și prenumele)

  Semnătura  PLANUL DE EVACUARE

  a persoanelor/bunurilor

  Anexa nr. 3

  la Norme


  1. Date de identificare:

   1. unitatea teritorială;

   2. sediul;

   3. profilul de activitate.


  2. Planul general al unității teritoriale, pe care se marchează:

   1. amplasarea clădirilor și a depozitelor în incintă, precizându-se:

    • numărul de niveluri (subterane și supraterane);

    • numărul maxim de persoane care poate fi la un moment dat în clădire;

    • tipul de bunuri ce pot fi la un moment dat în clădire/depozit;

    • lista cu substanțe periculoase/caracteristici conform fișei de pericol pentru fiecare categorie de substanță

   2. căile de acces, evacuare și de intervenție din incintă și cele adiacente acesteia

   3. locul/locurile de adunare a persoanelor în caz de incendiu;

   4. locul/locurile de evacuare a bunurilor în caz de incendiu.


  3. Concepția de organizare a evacuării persoanelor/bunurilor:

   1. mijloacele prin care se realizează anunțarea (alertarea) persoanelor ce răspund de executarea și dirijarea evacuării în caz de incendiu

   2. nominalizarea persoanelor care au atribuții în ceea ce privește evacuarea persoanelor/bunurilor pentru fiecare nivel în parte

   3. nominalizarea persoanelor care se ocupă de întocmirea listelor celor prezenți la locul de adunare amenajat și marcat corespunzător

   4. ordinea în care urmează să se facă evacuarea persoanelor și a bunurilor, în funcție de valoarea lor și de vulnerabilitatea la incendiu

   5. în cazul substanțelor periculoase se vor face precizări cu privire la măsuri ce trebuie adoptate la evacuarea acestora.


  4. Organizarea evacuării persoanelor/bunurilor pe niveluri

   Se întocmește, pentru fiecare nivel la care se află persoane sau bunuri necesar a fi evacuate, schița nivelului, pe care se specifică numărul nivelului și numărul maxim al persoanelor ce pot fi la un moment dat pe nivel și se marchează prin simbolurile corespunzătoare căile de evacuare, încăperile/locurile în care se află persoane/substanțe periculoase sau bunuri de evacuat.


   Se nominalizează persoana/persoanele care are/au atribuții pentru evacuarea persoanelor/bunurilor.

   Se stabilesc traseele pe care se face evacuarea persoanelor, pe cât posibil, urmărinduse ca evacuarea persoanelor să se facă pe alte căi decât cele destinate evacuării materialelor și astfel stabilite încât să nu îngreuneze intervenția pompierilor la stingere;


   Se stabilesc:

   1. măsurile de siguranță care trebuie luate la efectuarea evacuării și a materialelor care prezintă pericol deosebit (explozivi, recipiente pentru gaze sau lichide sub presiune) ori a materialelor cu deosebită valoare sau care se deteriorează ușor sub efectele temperaturii (aparate de precizie etc.);

   2. numărul și locul în care se află mijloacele de iluminat mobile, de transport, precum și alte materiale auxiliare necesare pentru efectuarea evacuării;

   3. instrucțiuni de urmat în caz de incendiu;

   4. locul/locurile de adunare a persoanelor de pe nivelul respectiv;

   5. locul/locurile de evacuare a bunurilor în caz de incendiu.    PLANUL DE PRIMĂ INTERVENȚIE ÎN CAZ DE INCENDIU

    - structura-cadru –


    1. Datele de identificare:

     • unitatea teritorială;

     • adresă, număr de telefon, fax, e-mail;

     • profilul de activitate.

      Anexa nr. 4

      la Norme


    2. Planul general al unității (la scară), pe care se marchează:

     • amplasarea clădirilor, instalațiilor tehnologice și a depozitelor în incintă;

     • căile de acces și de intervenție din incintă și cele adiacente acesteia;

     • rețelele și sursele proprii de alimentare cu apă;

     • rezervele de agenți de stingere și de mijloace de protecție a personalului de intervenție;

     • rețelele și racordurile de alimentare cu energie electrică, agent termic, gaze și alte fluide combustibile;

     • rețelele de canalizare;

     • vecinătățile.


    3. Concepția de organizare și de desfășurare a intervenției în caz de incendiu:

     • concluzii privind intervenția, rezultate din scenariul de securitate la incendiu;

     • particularități tactice de intervenție pentru:

      • evacuarea utilizatorilor (persoane și, după caz, animale sau bunuri), acordarea primului ajutor și protejarea bunurilor periclitate;

      • localizarea și lichidarea incendiilor;

      • protecția personalului de primă intervenție;

      • protecția vecinătăților;

      • înlăturarea efectelor negative majore produse de incendiu.


    4. Formațiunea de primă intervenție din unitatea teritorială (dotare, încadrare).


    5. Surse de alimentare cu apă în caz de incendiu, exterioare unității:

     • rețele de alimentare cu apă:

     • debite;

     • presiuni;

     • amplasarea hidranților exteriori și stabilirea distanțelor față de incinta unității;

     • alte surse artificiale sau naturale de apă:


     • felul și capacitatea acestora;

     • platforme (puncte) de alimentare și distanțele față de unitate.


    6. Planul fiecărei construcții, instalații tehnologice sau platforme de depozitare (la scară), pe care se marchează ori se înscriu date privind:

     • destinația spațiilor (încăperilor);

     • suprafața construită și aria desfășurată;

     • regimul de înălțime (numărul de niveluri);

     • numărul de persoane care utilizează construcția, pe niveluri și pe total;

     • căile interioare de acces, evacuare și de intervenție;

     • natura materialelor și a elementelor de construcții;

     • nivelurile criteriilor de performanță privind securitatea la incendiu asigurate;

     • instalațiile utilitare aferente;

     • instalațiile, sistemele, dispozitivele și aparatele de prevenire și stingere a incendiilor cu care este echipată;

     • dispozitivul de intervenție în caz de incendiu.  Model proces-verbal de instruire colectivă


  Proces verbal de instruire în domeniul situațiilor de urgență încheiat azi                   

  Anexa nr. 5

  la Norme


  Subsemnatul                               având funcția de                                am procedat la instruirea a personalului SC                                           care munceste la

                                                                                                                     conform tabelului anexat. În cadrul instruirii am prelucrat următoarele:                                             


  image


  image


  image


  Prezentul proces verbal de instruire s-a emis în două exemplare, din care un exemplar se păstrează la punctul de lucru, iar un exemplar la cadrul tehnic.

  image

  image

  Am efectuat instruirea Am verificat


  Tabel nominal cu persoanele participante la instruirea din data de …………..


  Subsemnații am fost instruiți și am luat la cunoștință despre materialele prelucrate și consemnate în procesul verbal de instruire și ne obligăm să le respectăm întocmai.


  Nr. Numele și prenumele Data nașterii Semnătura crt.


  image image image image


  image image image image


  image image image image


  image image image image


  image image image image


  image image image image  Date personale


  Model fișă de instruire:

  Anexa nr. 6

  la Norme

  Data și locul nașterii                         Studii               

  Calificarea                     Locul de muncă                     Funcția               

  Instructaj la angajare

  1. Instructaj introductiv general

   Instructajul a fost efectuat la data de                             timp de    ore de către

                            având funcția de                         .

   image

   image

   Conținutul instructajului                                                                       Semnătura salariatului care a verificat însușirea cunoștințelor

   Semnătura persoanei instruite                           

  2. Instructajul la locul de muncă

   Instructajul a fost efectuat la data de                                 .

   Pentru locul de muncă                         , specialitatea (meseria)                   timp de

              ore, de către                                         , având funcția de                         Conținutul instructajului                                               

   image

   image

   Semnătura salariatului care a verificat însușirea cunoștințelor Semnătura persoanei instruite                         

  3. Admis la lucru

  Data                 

  Numele și prenumele                       

  Funcția ( șef secție, atelier, șantier etc.)                       

  Instructaj periodic

  Nr. Specialitatea Materialul Durata Semnătura persoanei Semnătura celui crt. predat (ore) instruite care a instruit


  image


  Anexa nr. 7

  la Norme


  Registru privind evidența exercițiilor de evacuare/primă intervenție a personalului propriu/utilizatorilor


  Nr. crt.

  Data și ora executării exercițiului

  Tipul exercițiului

  Locul/sectorul de activitate

  Cine a

  organizat exercițiul


  Anexa nr. 8

  la Norme


  PERMIS DE LUCRU CU FOC

  Nr.                   din               


  Se eliberează prezentul permis de lucru cu foc domnului                                  ajutat de domnul                                  , care urmează să execute                      folosind

                       la (în)                           .

  Lucrările încep la data de                   ora    , și se încheie la data de               ora

                     .

  Premergător, pe timpul și la terminarea lucrărilor cu foc se vor lua următoarele măsuri:

  1. Îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile din zona de executare a lucrărilor și din apropierea acesteia, pe o rază de         metri, astfel:            


   image

  2. Golirea, izolarea, spălarea, aerisirea conductelor, utilajelor sau instalațiilor, prin


   image

  3. Ventilarea spațiilor în care se execută lucrările se realizează astfel:         


   image

  4. Verificarea zonei de lucru și a vecinătăților acesteia, înlăturarea surselor de aprindere și a condițiilor care favorizează producerea incendiilor și a exploziilor, protejarea antifoc a materialelor din zonă.

  5. Începerea lucrărilor cu foc s-a făcut în baza buletinului de analiză nr.                     din                         , eliberat de                         (acolo unde este cazul).

  6. Respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor, specifice tehnologiei de lucru


   image

  7. În zona de lucru se asigură următoarele mijloace de stingere a incendiilor:


   image


   image


   image

  8. Lucrările cu foc deschis nu se execută dacă sunt condiții de vânt .

  9. Pe timpul lucrărilor se asigură supravegherea acestora de către           


   image


   image

  10. Șeful formațiunii de primă intervenție este anunțat despre începerea, întreruperea și încheierea lucrării.

  11. Controlul măsurilor de apărare împotriva incendiilor se asigură de către doamna/domnul

                                                                              .

  12. Supravegherea lucrărilor cu foc se asigură de către                                 .

  13. Incendiul sau orice alt eveniment se anunță la                         , prin               


                                              .

  14. Alte măsuri specifice de apărare împotriva incendiilor                          


   image


   Conducătorul locului de muncă în care se execută operațiuni cu foc deschis are obligația să asigure măsuri pentru:

   1. pregătirea locului;

   2. instruirea personalului;

   3. controlul după terminarea lucrării.


    Executantul lucrării are obligația de a utiliza pentru executarea lucrărilor cu foc deschis numai echipamente și aparate în bună stare de funcționare;

    Toate echipamentele și aparatele pentru executarea lucrărilor cu foc deschis se întrețin și se verifică în conformitate cu instrucțiunile furnizorului;

    În timpul executării lucrării trebuie să se asigure:

    1. supravegherea permanentă a flăcării, a răspândirii și a traiectoriilor scânteilor sau particulelor de materiale incandescente și a intensității fluxului de căldură;

    2. strângerea și depozitarea resturilor de electrozi în vase speciale cu nisip sau cu apă;

    3. închiderea robinetelor buteliei de oxigen și a generatorului de acetilenă, dacă durata întreruperii executării lucrării depășește 10 minute;

    4. interzicerea agățării arzătoarelor, chiar stinse, de buteliile de oxigen sau de generatoarele de acetilenă;

    5. neefectuarea de deplasări cu arzătoarele aprinse în afara zonei de lucru sau de urcări pe scări, schele etc.;

    6. evacuarea carbidului din generator, în cazul întreruperii lucrului pe o perioadă mai îndelungată.

    După terminarea lucrării, conducătorul locului de muncă, trebuie să asigure următoarele măsuri:

    1. verificarea locului în care s-a executat lucrarea, precum și a spațiilor adiacente și a celor situate la cotele inferioare sau superioare, pentru a constata dacă nu s-au creat focare de incendiu: zone incandescente, miros de ars sau degajări de fum etc.;

    2. descoperirea tuturor zonelor protejate, verificându-se dacă starea lor este intactă, și luarea de măsuri în consecință;

    3. verificarea, la anumite intervale, pe parcursul mai multor ore și în timpul nopții, a situației existente la locul în care s-a efectuat lucrarea și în imediata apropiere a acestuia;

    4. depozitarea în condiții de siguranță a echipamentelor folosite la lucrare;

    5. reamplasarea pe pozițiile inițiale a elementelor și materialelor combustibile la cel puțin 6 ore de la terminarea lucrării;


    6. colectarea șlamului de carbid în containere destinate acestui scop și depozitarea acestora într-un loc special amenajat.

  15. Personalul de execuție, control și supraveghere a fost instruit asupra măsurilor de apărare împotriva incendiului.


  Responsabili

  Numele și prenumele

  Semnătura

  Emitentul  Conducătorul locului de muncă  Executanții lucrărilor cu foc  Formațiunea de primă intervenție
  ATENȚIE!

  Prezentul permis de lucru cu foc se eliberează în 2 exemplare, dintre care unul se înmânează șefului formației de lucru sau persoanei care execută operațiunile cu foc deschis, iar celălalt rămâne la emitent.

  Permisul de lucru cu foc este valabil o singură zi.

  La terminarea lucrului, permisul de lucru cu foc se predă de către executant emitentului.


  Anexa nr. 9

  la Norme


  Registrul de evidență a permiselor de lucru cu focul


  Nr. crt.

  Nr. de înregistr are

  Data înregistră rii

  Nr. de exemplar e

  Perioa-da valabilită ții Data/ ora

  Tipul lucrării care se efectue ază

  Locul unde se efectuea ză lucrarea

  Persoa- na care a solicitat elibera- rea permisul ui

  Semnă- tura persoanei care a solici-tat eliberare a permisul ui

  Data și ora restituirii exemplarul ui 2 al permisului

  1


  2


  3  Anexa nr. 10

  la Norme


  - Model –


  Registru de control

  pentru instalațiile de detectare, semnalizare, alarmare și stingere a incendiilor


  Denumirea instalației


  Producător/importator/furnizor


  Caracteristici principale (loc amplasare, zone protejate, componente etc.)


  Certificat CE/Certificat de conformitate al produsului/Agrement


  Documentație tehnică aferentă certificatului


  Persoana fizică/juridică ce a executat proiectarea


  Certificat atestare


  Persoana fizică/juridică ce a executat montarea


  Certificat atestare


  Persoana fizică/juridică ce execută verificarea, întreținerea, repararea instalației


  Certificat atestare  Contract nr.             /            


  Perioada contractului


  Solicitare service deranjamente


  Telefon, e-mail, fax


  Personal responsabil


  Data  NOTĂ:

  1. În Registrul de control pentru instalațiile de detectare, semnalizare, alarmare și stingere a incendiilor se consemnează toate datele relevante privind:

   1. executarea controalelor stării de funcționare, a operațiunilor de verificare, întreținere și reparații;

   2. executarea de modificări;

   3. acționările în situații de incendiu;

   4. evenimente produse: alarme de incendiu, alarme false de incendiu, defecte, întreruperi, declanșări intempestive, teste, dezactivări temporare - cu menționarea cauzelor care le-au determinat și a acțiunilor corective efectuate.

  2. Datele consemnate trebuie să indice clar și precis data (anul, luna, ziua, ora, după caz, minutele și secundele) și locul de producere a evenimentului.

  3. Toate evenimentele trebuie înregistrate corespunzător.

  4. Registrul se completează pentru fiecare instalație din dotare.

  5. Se numește un responsabil pentru completarea registrului; numele responsabilului este trecut în registru.

  6. Se notează componentele înlocuite și cauzele înlocuirii.


  Anexa nr. 11 la Norme


  image

  - Model –


  ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ A REZERVELOR DE STAT ȘI PROBLEME SPECIALE

  UNITATEA TERITORIALĂ       

  Nesecret


  Exemplar nr.       Nr. înreg.               /              


  Nota de constatare


  în domeniul apărării împotriva incendiilor


  BAZA LEGALA

  1. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  2. Ordinul nr.     /2021 pentru aprobarea Normelor privind desfășurarea activității de apărare împotriva incendiilor în domeniul rezervă de stat

  STRUCTURA CARE

  CONTROLEAZĂ


  ECHIPA/PERSOANA CARE EFECTUEAZĂ

  ACTIVITATEA DE CONTROL


  UNITATEA TERITORIALĂ

  CONTROLATĂ


  DIRECTORUL EXECUTIV

  AL U.T.       


  PERSONAL CU ATRIBUȚII ÎN DOMENIUL APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR DIN U.T.         OBIECTIVELE CONTROLULUI

  Â. ORGANIZAREA APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

  1.1. Existența actelor de autoritate

  1.1.1. Decizia privind stabilirea modului de organizare și a responsabilităților

  privind apărarea împotriva incendiilor;


  1.1.2. Decizie privind constituirea

  formațiunii de primă intervenție


  1.1.3. Instrucțiuni de apărare împotriva incendiilor și atribuții ale salariaților la

  locurile de muncă;


  1.1.4. Decizia privind organizarea

  instruirii personalului;


  1.1.5. Decizia privind reglementarea

  lucrului cu foc deschis și a fumatului;


  1.1.6. Decizia de desemnare a cadrului

  tehnic;


  1.1.7. Reguli și măsuri de apărare împotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul și depozitarea substanțelor periculoase specifice

  produselor sale, după caz;


  1.1.8. Măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioadele de caniculă sau secetoase precum și

  pentru perioada sezonului rece;


  1.1.9. Decizia privind stabilirea personalului ce verifica functionarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor conform Nomenclatorului

  prevazut la Anexa 15 la Norme


  1.2 Existența documentelor și evidențelor specifice apărării împotriva incendiilor

  1.2.1. Planul de analiză și acoperire a riscurilor, extras din documentul întocmit la nivelul unității administrativ-

  teritoriale, în partea ce-i revine;  1.2.2. Analizele periodice a nivelului de

  apărare împotriva incendiilor


  1.2.3. Fișa obiectivului


  1.2.4. Planul de evacuare a

  persoanelor/bunurilor la incendiu


  1.2.5. Planul de primă intervenție în caz

  de incendiu


  1.2.6. Lista cu substanțele clasificate ca fiind periculoase, definite astfel potrivit legii, din Unitatea Teritorială      și planul de depozitare și evacuare a materialelor clasificate conform legii ca

  fiind periculoase, dacă este cazul


  1.2.7. Procesele-verbale de instruire

  colectivă


  1.2.8. Fișele de instructaj individual


  1.2.9. Registrul de evidență a exercițiilor de evacuare/intervenție a

  personalului propriu/utilizatorilor


  1.2.9. Registrul de evidență a permiselor

  de lucru cu focul


  1.2.10. Registrul de control a instalațiilor de detectare/semnalizare/

  stingere a incendiilor


  1.2.11. Rapoartele întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale

  autorităților de control competente


  1.2.12. Programe/planuri cuprinzând măsuri și acțiuni proprii sau rezultate în urma constatărilor autorităților de control pentru respectarea

  reglementărilor în domeniu


  1.3. Documentele de organizare, desfășurare și conducere a activității de prevenire și stingere

  1.3.1. Tabelul nominal cu personalul angajat al unității teritoriale, funcțiile

  ocupate și modul de înștiințare;


  1.3.2. Planul anual de instruire a personalului în domeniul situațiilor de

  urgență;  1.3.3. Organizarea interventiei pe ture

  de serviciu


  1.3.4. Registrul de control privind

  activitatea formațiunii de primă intervenție;


  1.3.5. Graficul de control;


  1.3.6. Programul serviciului de rond


  1.3.7. Registrul cu constatările din

  serviciul de rond


  1.3.8. Atestarea cadrului tehnic


  1.3.9. Atestarea pompierilor


  B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII/INSTALAȚII

  2.1. Date constructive

  Cai de acces, intervenție și evacuare*

  *număr, gabarit, marcare/semnalizare


  Case de scari (închise/deschise)*

  * număr, gabarit,, alcătuire constructivă


  Ascensoare de intervenție*

  * daca există sau nu


  2.2. Date tehnice


  Sisteme de încalzire

  - daca există sau nu, tipul combustibilului, cand au fost ultima data verificate, daca se asigura exploatarea corespunzatoare, potrivit reglementarilor de exploatare

  specifice


  Instalatii electrice

  - daca există sau nu, se precizează daca se executa întreținerea, verificarea și

  repararea cu personal autorizat


  Instalații de alimentare cu gaze naturale/GPL

  - daca există sau nu, se precizează daca se executa întreținerea, verificarea și

  repararea cu personal autorizat


  Iluminat de siguranță

  - daca există sau nu, spatiile protejate, se precizează daca exista contract de intretinere, verificare și reparare cu o firma atestata/ persoană autorizată, cand a fost

  ultima dată verificată.  Sisteme/dispozitive de evacuare a fumului și gazelor fierbinți

  - daca există sau nu, spatiile protejate


  Instalatii de detectare, semnalizare și avertizare la incendiu

  -daca există sau nu, spatiile protejate, se precizează daca exista contract de intretinere, verificare și reparare cu o firma atestata/persoana autorizată, cand a fost

  ultima dată verificată.


  Instalatii de stingere cu spuma aeromecanica

  -daca există sau nu, spatiile protejate, se precizează daca exista contract de intretinere, verificare și reparare cu o firma atestata/persoana autorizată, cand a fost

  ultima dată verificată, starea spumantului


  Instalatii de stingere cu sprinklere/drenchere

  -daca există sau nu, spatiile protejate, se precizează daca exista contract de intretinere, verificare și reparare cu o firma atestata/persoana autorizată, cand a fost

  ultima dată verificată.


  Alte tipuri de instalatii de stingere (cu gaze, cu pulberi, cu aerosoli)

  -daca există sau nu, tipul, spatiile protejate, se precizează daca exista contract de intretinere, verificare și reparare cu o firma atestata/persoana autorizată, cand a fost ultima dată

  verificată.


  Instalații de protecție împotriva trasnetelor

  -daca există sau nu, spatiile protejate, se precizează daca exista contract de intretinere, verificare și reparare cu o firma atestata/persoana autorizată, cand a fost

  ultima dată verificată.


  Stingătoare

  - pe tipuri si dimensiuni, se precizează daca exista contract de intretinere, verificare și  reparare cu o firma atestata/persoana

  autorizată, cand au fost ultima dată verificate.


  Hidranți interiori/coloane uscate

  -daca există sau nu, tip, numar, alimentare, spatiile protejate, se precizează daca exista contract de intretinere, verificare și reparare cu o firma atestata/persoana autorizată, cand a fost ultima dată

  verificată.


  Hidranti exteriori

  -daca există sau nu, tip, numar, alimentare, se precizează daca exista contract de intretinere, verificare și reparare cu o firma atestata/persoana autorizată, cand a fost

  ultima dată verificată.


  Alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor

  - rezerve de apă, pompe, starea tehnica a acestora, se precizează daca exista contract de intretinere, verificare și reparare cu o firma atestata/persoana autorizată, cand a

  fost ultima dată verificată.


  Utilaje si autospeciale de intervenție din dotarea formațiunii de prima intervenție

  - daca există, tip (tunuri portabile de apă și spumă - numar, aparate de protecție a respirației autonome cu aer comprimat – număr, vehicule rapide de stins incendii – număr, motopompe, autospeciale) se precizează daca există contract de intreținere, verificare și reparare cu o firmă atestată/persoana autorizată, când au fost

  ultima dată verificate.


  Echipament de protecție și echipament de lucru pentru personalul formatiunii de

  prima intervenție la incendiu


  C. EXERCIȚIU PRIVIND MODUL DE INTERVENȚIE ÎN CAZ DE INCENDIU PE PERIOADA

  CONTROLULUI

  Efectuarea unui exercițiu pe o ipoteză de stingere din planul de primă intervenție al

  unității, mențiuni privind cunoașterea si  capacitatea de punere în practică a sarcinilor ce revin personalului de la locul de muncă, în caz de incendiu, aprecieri privind functionarea mijloacelor tehnice de

  aparare împotriva incendiilor.


  D. ALTE PRECIZĂRI (dacă este cazul)


  Din partea ANRSPS Din partea ANRSPS UT    


  Nume și prenume Director executiv

  persoane care efectuează controlul


  Cadru Tehnic  - Model –

  Anexa nr. 12 la Norme


  image

  ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ A REZERVELOR DE STAT ȘI PROBLEME SPECIALE

  UNITATEA TERITORIALĂ

  Nesecret Exemplar nr.     

  Nr. înreg.                   /              


  APROB, PREȘEDINTE ANRSPS


  De acord, Rog aprobați

  SECRETAR GENERAL ANRSPS


  Raport control


  1. Date introductive

   UNITATEA TERITORIALA CONTROLATĂ


   DIRECTOR EXECUTIV


   DEASFĂȘURAT ÎN PERIOADA


   BAZA LEGALA A CONTROLULUI


   PARTICIPANȚI LA CONTROL DIN PARTEA

   UNITĂȚII TERITORIALE  2. Nereguli privind apărarea împotriva incendiilor constatate pe timpul controlului

   Neregula (descriere și articolul

   încalcat)


   masuri dispuse

   termen

   cine raspunde

   Neregula

   masuri dispuse

   termen

   cine raspunde

   Neregula

   masuri dispuse

   termen

   cine raspunde


  3. Nereguli consemnate în precedentul document de control și neremediate


  4. Costatări, altele decât cele consemnate la pct. 2 și 3


  5. Cu privire la modul în care au fost remediate deficiențele constatate în prezentul raport de control, conducerea Unitatii Teritoriale       va fi informa în scris ANRSPS până la data de

                           .


  De acord, rog aprobarea:


  DIRECTOR GENERAL DGRS


  DIRECTOR


  SEFUL/COORDONATORUL STRUCTURII DE SPECIALITATE PERSOANA/PERSOANELE CARE AU EFECTUAT CONTROLUL


  Anexa nr. 13 la Norme


  Lista cu substanțele clasificate ca fiind periculoase, definite astfel potrivit legii, din Unitatea Teritorială             


  Nr crt.

  U.M.

  Depozit/Magazia/ Rezervorul în care se află depozitată

  Denumire comercială substanță/ produs

  Cantitate

  Caracteristici fizico- chimice.

  Tipul de risc (toxic, iritant, inflamabil,

  etc)

  Substanță de stingere/ neutralizatori

  Obs.


  Întocmit,


  image


  Anexa nr. 14 la Norme


  Componența echipamentului individual de protecție și a echipamentului de lucru al membrilor formațiunii de primă intervenție din cadrul unităților teritoriale ANRSPS


  Nr. crt.

  Denumire articol

  Caracteristici minime

  A) Echipament individual de protecție la incendiu


  1.


  Costum de protecție tip NOMEX

  • câte unul pentru fiecare pompier

  • asigură protecția pompierilor din componența formațiunii de primă intervenție

  • costumul este compus din jachetă și pantaloni.

  2.

  Cască protecție

  • câte una pentru fiecare pompier

  • asigura protecția pompierilor din componența formațiunii de primă intervenție


  3.

  Mănuși de protecție

  • câte o pereche pentru fiecare pompier

  • protecția mainilor pentru prevenirea rănilor prin tăiere, arsură sau înțepare

  4.

  Cizme de protecție

  • câte o pereche pentru fiecare pompier

  • protecția picioarelor pentru prevenirea traumelor și ranirilor datorate căldurii sau obiectelor ascuțite sau

  contondente

  5.

  Aparatură individuală de respirat autonomă

  - asigură protecția în medii contaminate sau lipsite de oxigen

  6.

  Centura de siguranță (brâu)

  • câte una pentru fiecare pompier

  • asigură protecția pompierilor din componența formațiunii de primă intervenție

  B) Echipament de lucru

  1.

  Echipament de lucru de vara (cămașă-bluză și pantalon)

  - câte un echipament pentru fiecare pompier

  2.

  Echipament de lucru de iarnă

  (bluză, pantalon și scurta cu mesada detasabilă)


  - câte un echipament pentru fiecare pompier

  3.

  Curea

  - câte una pentru fiecare pompier

  4.

  Bocanci de protecție

  - câte o pereche pentru fiecare pompier

  5.

  Sapcă

  - câte una pentru fiecare pompier

  6.

  Căciulă

  - câte una pentru fiecare pompier

  7.

  Manuși

  - câte o pereche pentru fiecare pompier

  8.

  Pelerina de ploaie

  - câte una pentru fiecare pompier


  Note:

  1. Membrii formațiunii de primă intervenție vor fi instruiți pentru a menține echipamentul individual de protecție la incendiu și echipamentul de lucru în stare operațională.

  2. Echipamentul individual de protecție la incendiu și echipamentul de lucru se inscripționează, cu sigla ”ANRSPS – UT       POMPIERII”. Sigla va fi scrisă pe două rânduri și va fi încadrată între răscroiala mânecilor din zona spatelui. Fontul este arial bold de culoare albă.


   De asemenea echipamentele vor avea benzi retroreflectante și fluorescente (de culoare alb- argintie) de jur împrejur:

   • la cămașa-bluză și la scurta cu mesada detașabila – la nivelul piepților și terminației, precum și pe mâneci (pe antebraț și la terminație)

   • la pantalon – la o distanță de 10 – 20 cm de marginea inferioară a pantalonului.

  3. Echipamentul de lucru va avea certificarile corespunzatoare activitatii desfasurate (zone cu pericol de explozie ”Ex”).  NOMENCLATORUL

  Anexa nr. 15 la Norme

  verificărilor ce se execută la mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor


  Nr. crt.

  Obiectivul urmărit de încercare și control

  Modul de executare

  Periodicitatea

  I. INSTALAȚII DE SEMNALIZARE A INCENDIILOR

  1.

  Starea de funcționare in ansamblu a Instalațiilor

  Prin acționare de la fiecare punct de alarmare

  Lunar

  2.

  Starea de funcționare individuală a fiecărui detector de fum și/sau de temperatură și a instalației

  automate de avertizare în ansamblu

  Prin simularea de incendiu conform instrucțiunilor

  furnizorului

  Trimestrial

  3.

  Condițiile de mediu în zonele unde sunt instalate-umiditate, praf-cu luarea măsurilor de remediere a

  situației

  Prin control în instalație

  Săptămânal

  II. INSTALAȚII DE STINGERE

  a) Hidranți de incendiu interiori

  1.

  Aspectul exterior, daca inventarul

  corespunde completului de funcționare

  Prin control vizual

  Zilnic

  2.

  Valoarea presiunii la hidranții din punctul cel mai înalt sau îndepărtat

  Prin citirea indicațiilor manometrelor (cu pornirea pompelor de incendiu în treapta a 2-a,

  dacă este cazul)

  Săptămânal

  3.

  Verificarea funcționării efective

  Cu apă sub presiune,

  acolo unde condițiile permit

  Semestrial primăvara-toamna

  b) Hidranți de incendiu exteriori

  1.

  Verificarea funcționării efective

  Cu apă sub presiune

  Semestrial primăvara-toamna

  2.

  Valoarea presiunii la hidranții din

  punctul cel mai îndepărtat

  Prin citirea indicațiilor

  manometrelor

  Semestrial

  primăvara-toamna

  3.

  Etanșeitatea valvei principale

  Prin examinarea

  hidrantului în poziția închis sub presiune

  Semestrial primăvara-toamna

  4.

  Etanșeitatea valvei de drenare

  Prin examinarea hidrantului în poziția deschis sub presiune și

  capacul hidrantului pus

  Semestrial primăvara-toamna

  5.

  Protecția împotriva înghețului

  Prin control vizual

  Anual toamna

  c) Instalații de sprinklere, drencere


  1.

  Starea exterioară a instalațiilor

  Prin control vizual

  Zilnic

  d) Instalații de stingere cu spumă

  1.

  Starea exterioară a instalației

  Prin control vizual

  Zilnic

  2.

  Funcționarea efectivă a întregii instalații pentru fiecare generator de spumă

  Acolo unde condițiile permit . Prin stabilirea

  unui traseu de evacuare a spumei în exterior

  Anual

  e) Instalații de stingere cu dioxid de carbon și altele

  1.

  Funcționarea instalației/ dispozitivelor

  Conform instrucțiunilor furnizorului

  Conform

  instrucțiunilor furnizorului

  2.

  Etanșeitatea încăperilor care se inundă cu gaz inert

  Prin control vizual

  Anual

  III. MIJLOACE DE STINGERE

  a) Stingătoare

  1.

  Verificarea existenței și amplasării corecte a stingătorului,

  urmărindu-se cu precădere vizibilitatea, accesibilitatea, precum și asigurarea condițiilor de mediu pentru care este garantat. Verificarea aspectului exterior și a stării de integritate a subansamblelor, constatându-se eventualele folosiri prealabile (neîncărcat, sigiliu deteriorat), fixarea necorespunzătoare a reperelor demontabile (capac, furtun supapă și altele asemenea), înfundarea duzelor de refulare, existența unor scurgeri sau a unor supape în stare de nefuncționare blocate, sparte și altele asemenea. Verificarea existenței etichetelor de încărcare și verificare.

  Verificarea presiunii indicate de

  manometru.

  Prin control vizual

  Lunar

  b) Rezervoare de apă pentru incendiu

  1.

  Menținerea nivelului.

  Prin control vizual

  Zilnic

  2.

  Funcționarea ventilelor cu plutitor și a indicatoarelor de nivel

  Prin simularea variației nivelului

  Săptămânal

  3.

  Nivelul depunerilor în rezervor și curățirea depunerilor

  Prin golirea rezervorului,

  cu luarea măsurilor de asigurare a intervenției

  La 1-4 ani, în funcție de depuneri

  c) Hidrofoare la instalațiile de apă pentru incendii

  1.

  Asigurarea presiunii de lucru stabilite

  Citirea indicațiilor manometrelor

  Zilnic


  2.

  Indicația corectă a manometrelor pe partea de aer

  Prin purjarea manometrelor

  Zilnic

  3.

  Funcționarea supapelor de siguranță

  Prin ridicarea presiunii,

  conform instrucțiunilor ISCIR

  Lunar

  d) Stații de pompare a apei pentru incendiu

  1.

  Funcționarea pompelor

  Prin punerea în funcțiune timp de 5 minute a fiecărei pompe, prin

  comandă locala

  Săptămânal

  2.

  Indicația corectă a manometrelor pompelor de incendiu

  Prin purjarea

  manometrelor în timpul funcționării pompelor

  Săptămânal

  3.

  Verificarea presiunii de lucru a pompelor

  Prin citirea indicațiilor manometrelor în timpul

  funcționării pompelor

  Săptămânal

  e) Pompe cu motor cu combustie internă

  1.

  Funcționarea pompelor

  Prin punerea în funcțiune timp de 5 minute (dacă prospectul pompei nu

  indică altfel)

  Săptămânal

  2.

  Indicația corectă a manometrelor pompelor

  Prin purjarea manometrelor în timpul

  funcționării pompelor

  Săptămânal

  3.

  Verificarea presiunii de lucru a pompelor

  Prin citirea indicațiilor

  manometrelor în timpul funcționării pompelor

  Săptămânal


  Note:

  Verificările la mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor nu se substituie verificărilor reglementate de Normativul privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a – Instalații de stingere, indicativ P 118/2-2013 sau a reglementărilor echivalente și a Normativului privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a III-a – Instalații de detectare, semnalizare și alarmare, indicativ P118/3-2015 sau a reglementărilor echivalente.

  Verificările efectuate în conformitate cu prevederile prezentului Nomenclator vor fi evidențiate în registre ce se vor regăsi pe amplasamentul fiecarui mijloc tehnic verificat.