ANEXE din 10 aprilie 2017la Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7 din 2017
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 248 bis din 11 aprilie 2017  Notă
  Aprobate prin NORMA nr. 7 din 10 aprilie 2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 248 din 11 aprilie 2017.
   +  Anexa nr. A1 (la 29-07-2020, Anexa nr. A1 a fost modificată de Punctul 16, Articolul I din NORMA nr. 30 din 23 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 29 iulie 2020 )  +  Anexa nr. A2 (la 29-07-2020, Anexa nr. A2 a fost modificată de Punctul 17, Articolul I din NORMA nr. 30 din 23 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 29 iulie 2020 )  +  Anexa nr. A3la normă Societatea de pensii/Brokerul de pensii private ..........
  Județul │_│_│ Entitatea Adresa: localitatea ........, sectorul .........., str .......... nr. ..., bl. .... , sc. ...., ap. .... Telefon, fax Număr din registrul comerțului Forma de proprietate │_│_│ Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN) Cod clasă CAEN │_│_│_│_│ Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (denumire clasă CAEN) Cod clasă CAEN │_│_│_│_│ Cod unic de înregistrare │_│_│_│_│_│_│_│_│

  Situația modificărilor capitalului propriu
  la data de 31 decembrie ..........
  Nr. crt. Denumirea elementului Sold la începutul exercițiului financiar (lei) Creșteri (lei)Descreșteri (lei) Sold la sfârșitul exercițiului financiar (lei)
  Col.1Col.2 Col.3 Col.4Col.5 Col.6=3+4-5
  1 Capital subscris     
  2 Prime de capital     
  3 Rezerve din reevaluare     
  4 Rezerve legale     
  5 Rezerve statutare sau contractuale     
  6 Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare     
  7 Alte rezerve     
  8 Alte rezerve specifice activității administratorilor fondurilor de pensii private     
  9 Acțiuni proprii     
  10 Câstiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii     
  11 Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii     
  12 Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită     
  Sold creditor     
  Sold debitor     
  13 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile     
  Sold creditor     
  Sold debitor     
  14 Rezultatul exercițiului financiar     
  Sold creditor     
  Sold debitor     
  15 Repartizarea profitului     
  16 Total capitaluri proprii     
  ADMINISTRATOR, Numele și prenumele Semnătura și ștampila ÎNTOCMIT, Numele și prenumele Calitatea Semnătura
  Nr. de înregistrare în organismul profesional Modificările capitalului propriu se prezintă pentru cele două exerciții financiare, precedent și curent și vor fi însoțite de informații referitoare la:– natura modificărilor;– tratamentul fiscal aplicat, acolo unde este cazul;– natura și scopul pentru care au fost constituite rezervele;– orice alte informații semnificative.
   +  Anexa nr. A4la normă Societatea de pensii/Brokerul de pensii private ..........
  Județul │_│_│ Entitatea Adresa: localitatea ........, sectorul .........., str .......... nr. ..., bl. .... , sc. ...., ap. .... Telefon, fax Număr din registrul comerțului Forma de proprietate │_│_│ Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN) Cod clasă CAEN │_│_│_│_│ Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (denumire clasă CAEN) Cod clasă CAEN │_│_│_│_│ Cod unic de înregistrare │_│_│_│_│_│_│_│_│

  Situația fluxurilor de trezorerie
  la data de 31 decembrie ..........
  Nr. crt. Denumirea indicatorului Exercițiul financiar precedent (lei) Exercițiul financiar curent (lei)
  Col.1Col.2 Col.3 Col.4
  A FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE  
  1 a) Încasări de la clienți*)   
  2 b) Plăți către furnizori și creditori   
  3 c) Dobânzi plătite   
  4 d) Impozit pe profit plătit   
  5 e) Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor **)   
  6 Trezoreria netă din activități de exploatare   
  B. FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚIE  
  7 a) Plăți pentru achiziționarea de acțiuni   
  8 b) Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale   
  9 c) Încasări din vânzarea de imobilizări corporale   
  10 d) Dobânzi încasate   
  11 e) Dividende încasate   
  12 Trezorerie netă din activități de investiție   
  C. FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE   
  13 a) încasări din emisiunea de acțiuni   
  14 b) încasări din împrumuturi pe termen lung   
  15 c) plata datoriilor aferente leasing-ului financiar   
  16 d) dividende plătite   
  17 Trezorerie netă din activități de finanțare   
  18 Creșterea netă a trezoreriei și a echivalentelor de trezorerie   
  19 Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar   
  20 Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar   
  ADMINISTRATOR, Numele și prenumele Semnătura și ștampila ÎNTOCMIT, Numele și prenumele Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional
  Notă*) - se completează cu încasări din activitatea de exploatare; **) - se completează cu alte încasări din exploatare, după caz; NOTĂ: Administratorii pot folosi și metoda indirectă de prezentare a Situației Fluxurilor de Trezorerie.
   +  Anexa nr. A5la normă Societatea de pensii/Brokerul de pensii private ..........
  Județul │_│_│ Entitatea Adresa: localitatea ........, sectorul .........., str .......... nr. ..., bl. .... , sc. ...., ap. .... Telefon, fax Număr din registrul comerțului Forma de proprietate │_│_│ Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN) Cod clasă CAEN │_│_│_│_│ Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (denumire clasă CAEN) Cod clasă CAEN │_│_│_│_│ Cod unic de înregistrare │_│_│_│_│_│_│_│_│

  Nota 1 - Provizioane
  Nr. crt. Denumirea provizionului Sold la începutul exercițiului financiar (lei) Transferuri în conturi**) (lei) Transferuri din conturi**) (lei) Sold la sfârșitul exercițiului financiar (lei)
  Col.0Col.1 Col.2 Col.3 Col.4 Col.5=2+3-4
        
        
        
        
        
  ADMINISTRATOR, Numele și prenumele Semnătura și ștampila ÎNTOCMIT, Numele și prenumele Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional
  Notă**) Cu explicarea naturii, sursei sau destinației acestora. NOTĂ: ***) Pentru provizionul tehnic, administratorul va descrie separat și în mod obligatoriu:1. metoda de calcul utilizată;2. explicații cu privire la evoluția provizionului tehnic pe parcursul anului;3. explicații cu privire la activele financiare care acoperă valoarea provizionului tehnic și a metodelor de evaluare ale acestora.
   +  Anexa nr. A6la normă Societatea de pensii/Brokerul de pensii private ..........
  Județul │_│_│ Entitatea Adresa: localitatea ........, sectorul .........., str .......... nr. ..., bl. .... , sc. ...., ap. .... Telefon, fax Număr din registrul comerțului Forma de proprietate │_│_│ Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN) Cod clasă CAEN │_│_│_│_│ Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (denumire clasă CAEN) Cod clasă CAEN │_│_│_│_│ Cod unic de înregistrare │_│_│_│_│_│_│_│_│

  Nota 2 - Repartizarea profitului*)
  Notă*) În cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia.
  Destinația profitului Suma (lei)
  Col.1 Col.2
  Profit net de repartizat  
  - Rezerva legală  
  - Acoperirea pierderii contabile  
  - Dividende  
  - Alte rezerve  
  - Alte rezerve specifice activității administratorilor fondurilor de pensii private  
  Profit nerepartizat  
  ADMINISTRATOR, Numele și prenumele Semnătura și ștampila ÎNTOCMIT, Numele și prenumele Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional
   +  Anexa nr. A7la normă Societatea de pensii/Brokerul de pensii private ..........
  Județul │_│_│ Entitatea Adresa: localitatea ........, sectorul .........., str .......... nr. ..., bl. .... , sc. ...., ap. .... Telefon, fax Număr din registrul comerțului Forma de proprietate │_│_│ Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN) Cod clasă CAEN │_│_│_│_│ Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (denumire clasă CAEN) Cod clasă CAEN │_│_│_│_│ Cod unic de înregistrare │_│_│_│_│_│_│_│_│

  Nota 3 - Analiza rezultatului din exploatare
  Denumire indicator Exercițiul financiar precedent (lei) Exercițiul financiar curent (lei)
  Col.1 Col.2 Col.3
  VENITURI DIN EXPLOATARE   
  1. Cifra de afaceri netă   
  a) Venituri din activitatea curentă   
  b) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete   
  2. Veniturile producției imobilizate în scopuri proprii   
  3. Alte venituri din exploatare   
  VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL   
  CHELTUIELI DIN EXPLOATARE   
  4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe   
  a) Cheltuieli cu materialele consumabile   
  b) Alte cheltuieli cu materialele   
  c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa)   
  5. Cheltuielile suportate de administrator în legătură cu activitatea de administrare a fondului de pensii   
  6. Cheltuieli cu personalul   
  a) Salarii   
  b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială   
  7. Ajustări   
  a) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale   
  a.1) Cheltuieli   
  a.2) Venituri   
  b) Ajustarea valorii activelor circulante   
  b.1) Cheltuieli   
  b.2) Venituri   
  8. Alte cheltuieli de exploatare   
  a) Cheltuieli privind prestațiile externe   
  b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate   
  c) Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate  
  9. Ajustări privind provizioanele   
  a) Cheltuieli   
  b) Venituri   
  CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL   
  ADMINISTRATOR, Numele și prenumele Semnătura și ștampila ÎNTOCMIT, Numele și prenumele Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional
  NOTĂ: Se vor menționa următoarele informații:1. Informații privind cifra de afaceri netă;2. Se vor prezenta în mod clar, informații utile pentru evaluarea performanței financiare a entității. De exemplu informații privind:(i) Venituri din lucrări executate și servicii prestate(ii) Venituri din studii și cercetări(iii) Venituri din redevențe, locații de gestiune și chirii(iv) Venituri din activități diverse(v) Venituri din producția de imobilizări necorporale(vi) Venituri din producția de imobilizări corporale(vii) Venituri din subvenții de exploatare aferente activității curente(viii) Alte venituri din exploatare(ix) Cheltuieli privind stocurile(x) Cheltuieli cu lucrările și serviciile executate de terți(xi) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți(xii) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate(xiii) Cheltuieli cu personalul(xiv) Alte cheltuieli de exploatare3. (1) totalul onorariilor percepute, aferente exercițiului financiar, de auditorul financiar sau firma de audit pentru auditul financiar al situațiilor financiare anuale, onorariile percepute pentru alte servicii de asigurare, servicii de consultanță fiscală și orice alte servicii decât cele de audit;(2) tipul și cuantumul comisioanelor de administrare a fondului,(3) tipul și cuantumul comisioanelor aferente activității de depozitare,(4) alte comisioane și taxe prevăzute de legislația în vigoare privind pensiile administrate privat și pensiile facultative.
   +  Anexa nr. A8la normă Societatea de pensii/Brokerul de pensii private ..........
  Județul │_│_│ Entitatea Adresa: localitatea ........, sectorul .........., str .......... nr. ..., bl. .... , sc. ...., ap. .... Telefon, fax Număr din registrul comerțului Forma de proprietate │_│_│ Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN) Cod clasă CAEN │_│_│_│_│ Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (denumire clasă CAEN) Cod clasă CAEN │_│_│_│_│ Cod unic de înregistrare │_│_│_│_│_│_│_│_│

  Nota 4 - Situația creanțelor și datoriilor
  Creanțe Sold la sfârșitul exercițiului financiar (lei) Termen de lichiditate
  Sub 1 an Peste 1 an
  Col.0 Col.1 = 2 + 3 Col.2 Col.3
      
      
      
      
      
  Total, din care    
  Datorii*)  Termen de exigibilitate
   Sold la sfârșitul exercițiului financiar (lei) Sub 1 an 1-5 ani Peste 5 ani
  Col.0 Col.1 = 2 + 3 + 4Col.2 Col. 3 Col. 4
       
       
       
       
  Total, din care     
  ADMINISTRATOR, Numele și prenumele Semnătura și ștampila ÎNTOCMIT, Numele și prenumele Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional
  Notă*) Se vor menționa următoarele informații:a) valoarea obligațiilor pentru care s-au constituit provizioane;b) valoarea obligațiilor privind plata pensiilor;c) situația creanțelor și datoriilor se va prezenta în formă analitică.
   +  Anexa nr. A9la normă Societatea de pensii/Brokerul de pensii private ..........
  Județul │_│_│ Entitatea Adresa: localitatea ........, sectorul .........., str .......... nr. ..., bl. .... , sc. ...., ap. .... Telefon, fax Număr din registrul comerțului Forma de proprietate │_│_│ Activitatea preponderentă (denumireclasă CAEN) Cod clasă CAEN │_│_│_│_│ Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (denumire clasă CAEN) Cod clasă CAEN │_│_│_│_│ Cod unic de înregistrare │_│_│_│_│_│_│_│_│

  Nota 5 - Situația activelor imobilizate
  Denumirea elementuluide activ imobilizat Valoarea brută Ajustare de valoare
  Sold la începutul exercițiuluifinanciar (lei) Creșteri(lei) Cedări, transferuriși alte reduceri (lei) Sold la sfârșitul exercițiuluifinanciar (lei) Sold la începutul exercițiuluifinanciar (lei) Ajustări înregistrateîn cursul exercițiuluifinanciar (lei) Reducerisau reluări (lei) Sold la sfârșitul exercițiuluifinanciar (lei)
  Col.1 Col.2 Col.3 Col.4 Col.5=2+3-4 Col.6 Col.7 Col.8 Col.9=6+7-8
  TOTAL
  ADMINISTRATOR, Numele și prenumele Semnătura și ștampila ÎNTOCMIT, Numele și prenumele Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional
   +  Anexa nr. A10la normă Societatea de pensii/Brokerul de pensii private ..........
  Județul │_│_│ Entitatea Adresa: localitatea ........, sectorul .........., str .......... nr. ..., bl. .... , sc. ...., ap. .... Telefon, fax Număr din registrul comerțului Forma de proprietate │_│_│ Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN) Cod clasă CAEN │_│_│_│_│ Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (denumire clasă CAEN) Cod clasă CAEN │_│_│_│_│ Cod unic de înregistrare │_│_│_│_│_│_│_│_│

  Nota 6 - Principii, politici și metode contabile
  Se vor prezenta:a) Reglementările contabile aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale, inclusiv o prezentare detaliată a diferențelor dintre politicile contabile aplicate de entitate și politicile aplicate de societatea mamă;b) Abaterile de la principiile și politicile contabile, metodele de evaluare și de la alte prevederi din reglementările contabile, menționându-se:(i) natura;(ii) motivele;(iii) evaluarea efectului asupra activelor și datoriilor, poziției financiare și a profitului sau pierderii.c) Dacă valorile prezentate în situațiile financiare nu sunt comparabile, absența comparabilității trebuie prezentată în notele explicative, însoțită de comentarii relevante.d) Valoarea reziduală pentru imobilizări stabilită în situația în care nu se cunoaște prețul de achiziție sau costul de producție al acesteia.e) Suma dobânzilor incluse în costul activelor imobilizate și circulante cu ciclu lung de fabricație.f) În cazul reevaluării imobilizărilor corporale:(i) elementele supuse reevaluării, precum și metodele prin care sunt determinate valorile rezultate în urma reevaluării;(ii) valoarea la cost istoric a imobilizărilor reevaluate;(iii) tratamentul în scop fiscal al rezervei din reevaluare;(iv) modificările rezervei din reevaluare:– valoarea rezervei din reevaluare la începutul exercițiului financiar;– diferențele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare în cursul exercițiului financiar;– sumele capitalizate sau transferate într-un alt mod din rezerva din reevaluare în cursul exercițiului financiar, prezentându-se natura oricărui astfel de transfer, cu respectarea legislației în vigoare;– valoarea rezervei din reevaluare la sfârșitul exercițiului financiar.g) Dacă activele fac obiectul ajustărilor excepționale de valoare exclusiv în scop fiscal, suma ajustărilor și motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate în notele explicative.h) Dacă valoarea prezentată în bilanț, rezultată după aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, diferă în mod semnificativ la data bilanțului de valoarea determinată pe baza ultimei valori de piață cunoscute înainte de data bilanțului, valoarea acestei diferențe trebuie prezentată în notele explicative ca total pe categorii de active fungibile.
  ADMINISTRATOR, Numele și prenumele Semnătura și ștampila ÎNTOCMIT, Numele și prenumele Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional
   +  Anexa nr. A11la normă Societatea de pensii/Brokerul de pensii private ..........
  Județul │_│_│ Entitatea Adresa: localitatea ........, sectorul .........., str .......... nr. ..., bl. .... , sc. ...., ap. .... Telefon, fax Număr din registrul comerțului Forma de proprietate │_│_│ Activitatea preponderentă (denumirclasă CAEN) Cod clasă CAEN │_│_│_│_│ Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (denumire clasă CAEN) Cod clasă CAEN │_│_│_│_│ Cod unic de înregistrare │_│_│_│_│_│_│_│_│

  Nota 7 - Informații privind salariații și
  membrii organelor de administrație,
  conducere și de supraveghere
  Se vor face mențiuni cu privire la:a) componența consiliului de administrare și, dacă este cazul, a comitetului de direcție;b) numele acționarilor care dețin mai mult de 5% din totalul acțiunilor și procentul deținut de aceștia din totalul acțiunilor;c) indemnizațiile acordate membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere;d) denumirea și sediul depozitarului fondului de pensii;e) obligațiile contractuale cu privire la plata pensiilor către foștii membri ai organelor de administrație, conducere și supraveghere, indicându-se valoarea totală a angajamentelor pentru fiecare categorie;f) valoarea avansurilor și a creditelor acordate membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere în timpul exercițiului:(i) rata dobânzii;(ii) principalele clauze ale creditului;(iii) suma rambursată până la acea dată;(iv) obligații viitoare de genul garanțiilor asumate de entitate în numele acestora;g) salariați și colaboratori, conform contractelor individuale de muncă, contractelor de management, contractelor de mandat, convențiilor civile, contractelor de colaborare și altele asimilate, cu defalcarea pe fiecare categorie, astfel: 1. personal cu funcții de conducere; 2. personal cu funcții de execuție; 3. alte categorii:(i) număr mediu,(ii) salarii plătite sau de plătit/sume plătite sau de plătit, aferente exercițiului financiar, precum și cheltuielile sociale aferente, defalcate pe categorii de personal;(iii) alte cheltuieli cu contribuțiile plătite de societate la fondurile de pensii facultative în numele și în contul participanților, care au calitatea de angajați în cadrul entității.h) alte informații.
  ADMINISTRATOR, Numele și prenumele Semnătura și ștampila ÎNTOCMIT, Numele și prenumele Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional
   +  Anexa nr. A12la normă Societatea de pensii/Brokerul de pensii private ..........
  Județul │_│_│ Entitatea Adresa: localitatea ........, sectorul .........., str .......... nr. ..., bl. .... , sc. ...., ap. .... Telefon, fax Număr din registrul comerțului Forma de proprietate │_│_│ Activitatea preponderentă (denumireclasă CAEN) Cod clasă CAEN │_│_│_│_│ Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (denumire clasă CAEN) Cod clasă CAEN │_│_│_│_│ Cod unic de înregistrare │_│_│_│_│_│_│_│_│

  Nota 8 - Participații și surse de finanțare
  Se vor prezenta următoarele informații:a) se menționează existența oricăror certificate de participare, valori elementelor de activ și de pasiv, a veniturilor și cheltuielilor evidențiate în contabilitate;b) capital social subscris/patrimoniul entității;c) numărul și valoarea totală a fiecărui tip de acțiuni emise, menționându-se dacă au fost integral vărsate, și, după caz, numărul acțiunilor pentru care s-a cerut, fără rezultat, efectuarea vărsămintelor;d) acțiuni răscumpărabile:(i) data cea mai apropiată și data limită de răscumpărare;(ii) caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al răscumpărării;(iii) valoarea eventualei prime de răscumpărare;e) acțiuni emise în timpul exercițiului financiar:(i) tipul de acțiuni;(ii) număr de acțiuni emise;(iii) valoarea nominală totală și valoarea încasată la distribuire;(iv) drepturi legate de distribuție: numărul, descrierea și valoarea acțiunilor corespunzătoare, perioada de exercitare a drepturilor, prețul plătit pentru acțiunile distribuite;f) obligațiuni emise:(i) tipul obligațiunilor emise;(ii) valoarea emisă și suma primită pentru fiecare tip de obligațiuni;(iii) obligațiuni emise de entitate, deținute de o persoană nominalizată sau împuternicită de aceasta: valoarea nominală, valoarea înregistrată în momentul plății.
  ADMINISTRATOR, Numele și prenumele Semnătura și ștampila ÎNTOCMIT, Numele și prenumele Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional
   +  Anexa nr. A13la normă Societatea de pensii/Brokerul de pensii private ..........
  Județul │_│_│ Entitatea Adresa: localitatea ........, sectorul .........., str .......... nr. ..., bl. .... , sc. ...., ap. .... Telefon, fax Număr din registrul comerțului Forma de proprietate │_│_│ Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN) Cod clasă CAEN │_│_│_│_│ Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (denumire clasă CAEN) Cod clasă CAEN │_│_│_│_│ Cod unic de înregistrare │_│_│_│_│_│_│_│_│

  Nota 9 - Alte informații privind activitatea entității
  Se prezintă:A. Informații cu privire la prezentarea administratorului entității(i) natura;B. Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea în moneda națională a elementelor de activ și de pasiv, a veniturilor și cheltuielilor evidențiate inițial într-o monedă străinăC. Informații cu privire la profitul sau pierderea realizată:(i) reconcilierea dintre rezultatul exercițiului și rezultatul fiscal, astfel cum este prezentată în declarația de impozit;(ii) măsura în care calcularea profitului sau pierderii exercițiului financiar a fost afectată de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale și regulile contabile de evaluare, a fost efectuată în exercițiul financiar curent sau într-un exercițiu financiar precedent în vederea obținerii de facilități fiscaleD. Cifra de afaceri: prezentarea acesteia pe segmente de activitățiE. Evenimentele ulterioare datei bilanțului Atunci când evenimentele ulterioare datei bilanțului au o asemenea importanță încât neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situațiilor financiare de a face evaluări și de a lua decizii corecte, o entitate trebuie să prezinte următoarele informații pentru fiecare categorie semnificativă de astfel de evenimente:(i) natura evenimentului;(ii) o estimare a efectului financiar sau o mențiune conform căreia o astfel de estimare nu poate să fie făcută.F. Explicații privind veniturile speciale Explicații despre valoarea și natura:(i) veniturilor și cheltuielilor extraordinare;(ii) veniturilor și cheltuielilor înregistrate în avans, în situația în care acestea sunt semnificative.G. Onorariile plătite auditorilor/cenzorilor și onorariile plătite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanță fiscală și alte servicii decât cele de auditH. Efectele comerciale scontate neajunse la scadențăI. Atunci când suma de rambursat pentru datorii este mai mare decât suma primită, diferența se prezintă în notele explicative.J. Datorii probabile și angajamente acordateK. Angajamentele sub forma garanțiilor de orice fel trebuie, în cazul în care nu există obligația de a le prezenta ca datorii, să fie în mod clar prezentate în notele explicative și trebuie făcută distincție între diferitele tipuri de garanții recunoscute de legislația națională. De asemenea, trebuie făcută o prezentare separată a oricărei garanții valorice care a fost prevăzută.L. Dacă un activ sau o datorie are legătură cu mai mult de un element din formatul de bilanț, relația sa cu alte elemente trebuie prezentată în notele explicative, dacă o asemenea prezentare este esențială pentru înțelegerea situațiilor financiare anuale.M. Informații privind relațiile entității cu filiale, entitățile asociate sau cu alte entități în care se dețin participații;N. Ratele achitate în cadrul unui contract de leasingO. În cazul unui leasing financiar, locatorul va prezenta următoarele informații:1. o descriere generală a contractelor semnificative de leasing;2. dobânda de încasat aferentă perioadelor viitoare.P. În cazul unui leasing financiar, locatarul va evidenția următoarele: o descriere generală a contractelor importante de leasing, incluzând, dar fără a se limita la, următoarele:(i) existența și condițiile opțiunilor de reînnoire sau cumpărare;(ii) restricțiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare și alte operațiuni de leasing(iii) dobânda de plătit aferentă perioadelor viitoare.R. Orice detaliere a elementelor din situațiile financiare anuale, atunci când aceste elemente sunt semnificative și sunt relevante pentru utilizatorii situațiilor financiare.S. Nota explicativă privind evenimentele relevante în legătură cu aplicarea principiilor de guvernanță corporativă
  ADMINISTRATOR, Numele și prenumele Semnătura și ștampila ÎNTOCMIT, Numele și prenumele Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesiona
   +  Anexa nr. B1la normă (la 24-04-2019, Anexa nr. B1 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din NORMA nr. 9 din 19 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 24 aprilie 2019 ) Notă
  Potrivit art. II din NORMA nr. 9 din 19 aprilie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 322 din 24 aprilie 2019, prevederile normei se aplică începând cu situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2018. Termenul pentru depunerea situațiilor financiare ale anului 2018, este cel prevăzut la art. 499 din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Anexa nr. B2la normă (la 24-04-2019, Anexa nr. B2 a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din NORMA nr. 9 din 19 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 24 aprilie 2019 ) Notă
  Potrivit art. II din NORMA nr. 9 din 19 aprilie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 322 din 24 aprilie 2019, prevederile normei se aplică începând cu situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2018. Termenul pentru depunerea situațiilor financiare ale anului 2018, este cel prevăzut la art. 499 din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Anexa nr. B3la normă Fondul de pensii .......... Număr de înregistrare în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară ..........
  Situația modificărilor capitalului propriu
  la data de 31 decembrie ..........
  Nr. crt. Denumirea elementului Sold la începutul exercițiului financiar (lei) Creșteri (lei)Descreșteri (lei) Sold la sfârșitul exercițiului financiar (lei)
  Col.1Col.2 Col.3 Col.4Col.5 Col.6=3+4-5
  1 Capitalul privind unitățile de fond la valoarea nominală (ct. 101)     
  2 Prime aferente unităților de fond (ct. 104)     
  3 Rezerve specifice activității fondurilor de pensii (ct. 106)     
  4 Rezultatul reportat aferent activității fondului de pensii (ct. 1171)     
  Sold C     
  Sold D     
  5 Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)     
  Sold C     
  Sold D     
  6 Profitul sau pierderea exercițiului financiar (ct. 121)     
  Sold C     
  Sold D     
  7 Repartizarea profitului (129)     
  8 Total capitaluri proprii     
  ADMINISTRATOR, Numele și prenumele Semnătura și ștampila ÎNTOCMIT, Numele și prenumele Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional
  Modificările capitalului propriu se prezintă pentru cele două exerciții financiare, precedent și curent și vor fi însoțite de informații referitoare la:a) natura modificărilor;b) tratamentul fiscal aplicat, acolo unde este cazul;c) natura și scopul pentru care au fost constituite rezervele;d) orice alte informații semnificative.
   +  Anexa nr. B4la normă Fondul de pensii .......... Număr de înregistrare în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară ..........
  Situația fluxurilor de trezorerie
  la data de 31 decembrie ..........
  Nr. crt. Denumirea indicatorului Exercițiulfinanciar precedent (lei) Exercițiulfinanciar curent (lei)
  Col.1Col.2 Col.3 Col.4
  A. FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE   
   a) Încasări de la participanți   
  b) Plăți către participanți   
  c) Plăți către furnizori și creditori   
  d) Dobânzi plătite   
  e) Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor   
  Trezoreria netă din activitatea de exploatare   
  B. FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII  
  a) Plăți pentru achiziționarea de acțiuni   
  b) Plăți pentru achiziționarea de imobilizări financiare   
  c) Încasări din vânzarea de imobilizări financiare  
  d) Dobânzi încasate   
  e) Venituri financiare încasate   
  Trezorerie netă din activități de investiție   
  C. FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE   
  Trezorerie netă din activități de finanțare   
  Creșterea netă a trezoreriei și a echivalentelor de trezorerie   
  Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar   
  Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar   
  ADMINISTRATOR, Numele și prenumele Semnătura și ștampila ÎNTOCMIT, Numele și prenumele Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional
  NOTĂ: Administratorii pot folosi și metoda indirectă de prezentare a Situației Fluxurilor de Trezorerie.
   +  Anexa nr. B5
  NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
  ÎNTOCMITE DE ADMINISTRATORI PENTRU FONDURILE DE PENSII
  Fondul de pensii .......... Număr de înregistrare în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară .......... Administrator de fond ..........
  Nota 1 - Situația depozitelor bancare
  la data de 31 decembrie ..........
  Denumire Valoarea depozitului Valoarea dobânzii Pondere în totalData constituiriiData scadenței
  BancaSimbolScadența la o lunăScadențala 3 luni Scadențapeste 3 luni % Valoare
  Col.0Col.1 Col.2 Col.3 Col.4 Col.5Col.6 Col.7 Col.8 Col.9
            
            
            
            
            
            
  Total       x x
  ADMINISTRATOR, Numele și prenumele Semnătura și ștampila ÎNTOCMIT, Numele și prenumele Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional
  NOTĂ:– Situația va cuprinde toate depozitele, certificatele de depozit, certificatele de trezorerie, etc. constituite, ajunse la scadență sau neajunse la scadență;– Pentru cele neajunse la scadență, neprelungite, lichidate, în nota explicativă se va menționa motivul lichidării acestora.
   +  Anexa nr. B6la normă Fondul de pensii .......... Număr de înregistrare în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară .......... Administrator de fond ..........
  NOTA 2 - Situația creanțelor și datoriilor
  Creanțe Sold la sfârșitul exercițiului FinanciarTERMEN DE LICHIDITATE
  Sub 1 an Peste 1 an
  Col.0 Col.1 = 2 + 3 Col.2 Col.3
      
      
      
      
  TOTAL, din care    
  Datorii*) Sold la sfârșitul exercițiului FinanciarTERMEN DE EXIGIBILITATE
  Sub 1 an 1-5 ani Peste 5 ani
  Col.0 Col.1 = 2 + 3 + 4 Col.2 Col.3 Col.4
       
       
       
       
       
  TOTAL, din care     
  ADMINISTRATOR, Numele și prenumele Semnătura și ștampila ÎNTOCMIT, Numele și prenumele Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional
  Notă*) Se vor menționa următoarele informații:a) valoarea obligațiilor pentru care s-au constituit provizioane;b) valoarea obligațiilor privind plata pensiilor;c) situația creanțelor și datoriilor se va prezenta în formă analitică.
   +  Anexa nr. B7la normă Fondul de pensii .......... Număr de înregistrare în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară .......... Administrator de fond ..........
  NOTA 3 - Analiza rezultatului din activitatea curentă
  Identificarea elementului Rând Exercițiulfinanciar precedent (lei) Exercițiulfinanciar curent (lei)
  Col.1 Col.2 Col.3 Col.4
  Venituri din imobilizări financiare (ct. 761) 1
  Venituri din investiții pe termen scurt (ct. 762)2
  Venituri din creanțe imobilizate (ct. 763) 3
  Venituri din investiții financiare cedate (ct. 764) 4
  Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct. 704) 5
  Alte venituri din activitatea curentă (ct. 754 + 758) 6
  Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765) 7
  Venituri din dobânzi (ct. 766) 8
  Alte venituri financiare din activitatea curentă (rd. 10 + 11) 9
  - din sconturi obținute (ct. 767) 10
  - din alte venituri financiare (ct. 768) 11
  VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 09) 12
  Cheltuieli privind investițiile financiare cedate(ct. 664) 13
  Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622) 14
  Cheltuieli cu servicii bancare și asimilate (ct. 627) 15
  Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți (ct. 628) 16
  Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635) 17
  Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct. 654 + 658) 18
  Cheltuieli din diferențe de curs valutar (ct. 665) 19
  Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666) 20
  Alte cheltuieli financiare din activitatea curentă (rd. 22 la 23) 21
  - cheltuieli privind sconturile acordate (ct. 667) 22
  - alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 668) 23
  CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 13 la 21)24
  PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ
  - profit (rd. 12-24) 25
  - pierdere (rd. 24-12) 26
  ADMINISTRATOR, Numele și prenumele Semnătura și ștampila ÎNTOCMIT, Numele și prenumele Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional
   +  Anexa nr. B8la normă Fondul de pensii .......... Număr de înregistrare în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară .......... Administrator de fond ..........
  NOTA 4 - Principii, politici și metode contabile
  Se vor prezenta:a) Reglementările contabile aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale.b) Abaterile de la principiile și politicile contabile, de la metodele de evaluare și de la alte prevederi din reglementările contabile, menționându-se:(i) natura;(ii) motivele;(iii) evaluarea efectului asupra activelor și datoriilor, poziției financiare și a profitului sau pierderii.c) Dacă valorile prezentate în situațiile financiare nu sunt comparabile, absența comparabilității trebuie prezentată în notele explicative, însoțită de comentarii relevante.d) Dacă activele fac obiectul ajustărilor excepționale de valoare exclusiv în scop fiscal, suma ajustărilor și motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate în notele explicative.
  ADMINISTRATOR, Numele și prenumele Semnătura și ștampila ÎNTOCMIT, Numele și prenumele Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional
   +  Anexa nr. B9la normă Fondul de pensii .......... Număr de înregistrare în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară .......... Administrator de fond ..........
  NOTA 5 - Participații și surse de finanțare
  A. Se vor prezenta următoarele informații pentru perioada raportată:a) Evoluția valorii și numărului unităților de fondi. creșterile și descreșterile aferente unităților de fond;ii. structura aferentă creșterilor și descreșterilor în valoarea unităților de fondb) numărul și valoarea totală a unităților de fond nou emise;c) numărul și valoarea totală a unităților de fond anulate.B. Situația privind evoluția numărului participanților și a valorii unității de fond în ultima zi a lunii
  Numărul participanților Valoarea unității de fondNumăr de unități de fond
  Luna S0 S1 S2 S3 S4
  Ianuarie
  Februarie
  Martie
  Aprilie
  Mai
  Iunie
  Iulie
  August
  Septembrie
  Octombrie
  Noiembrie
  Decembrie
  ADMINISTRATOR, Numele și prenumele Semnătura și ștampila ÎNTOCMIT, Numele și prenumele Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional
  S0 = număr participanți care au aderat în luna respectivă S1 = număr participanți care au intrat prin transfer în luna respectivă; S2 = număr participanți care au ieșit prin transfer în luna respectivă; S3 = număr de participanți la care a fost închis contul (decese, invalidități permanente, intrare în drepturile de plată a pensiei); S4 = număr de participanți existenți la sfârșitul lunii în luna respectivă;
   +  Anexa nr. B10la normă Fondul de pensii .......... Număr de înregistrare în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară .......... Administrator de fond ..........
  NOTA 6 - Alte informații privind activitatea entității
  Se prezintă:A. Informații cu privire la prezentarea administratorului entității raportoare.B. Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea în moneda națională a elementelor de activ și de pasiv, a veniturilor și cheltuielilor evidențiate inițial într-o monedă străină.C. Informații cu privire la profitul sau pierderea realizată:– măsura în care calcularea profitului sau pierderii exercițiului financiar a fost afectată de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale și regulile contabile de evaluare, a fost efectuată în exercițiul financiar curent sau într-un exercițiu financiar precedent în vederea obținerii de facilități fiscale.D. Atunci când evenimentele ulterioare datei bilanțului au o asemenea importanță încât neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situațiilor financiare de a face evaluări și de a lua decizii corecte, o entitate trebuie să prezinte următoarele informații pentru fiecare categorie semnificativă de astfel de evenimente:i. natura evenimentului;ii. o estimare a efectului financiar sau o mențiune conform căreia o astfel de estimare nu poate să fie făcută.E. Explicații despre valoarea și natura:i. veniturilor și cheltuielilor extraordinare;ii. veniturilor și cheltuielilor înregistrate în avans, în situația în care acestea sunt semnificative.F. Onorariile plătite auditorilor/cenzorilor și onorariile plătite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanță fiscală și alte servicii decât cele de audit.G. Efectele comerciale scontate neajunse la scadență.H. Atunci când suma de rambursat pentru datorii este mai mare decât suma primită, diferența se prezintă în notele explicative.I. Datorii probabile și angajamente acordate.J. Dacă un activ sau o datorie are legătură cu mai mult de un element din formatul de bilanț, relația sa cu alte elemente trebuie prezentată în notele explicative, dacă o asemenea prezentare este esențială pentru înțelegerea situațiilor financiare anuale.K. Orice detaliere a elementelor din situațiile financiare anuale, atunci când aceste elemente sunt semnificative și sunt relevante pentru utilizatorii situațiilor financiare.
  ADMINISTRATOR, Numele și prenumele Semnătura și ștampila ÎNTOCMIT, Numele și prenumele Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional
   +  Anexa nr. C1ADMINISTRATOR (la 29-07-2020, Anexa nr. C1 a fost modificată de Punctul 18, Articolul I din NORMA nr. 30 din 23 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 29 iulie 2020 )  +  Anexa nr. C2 (la 29-07-2020, Anexa nr. C2 a fost modificată de Punctul 19, Articolul I din NORMA nr. 30 din 23 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 29 iulie 2020 )  +  Anexa nr. D1la normă (la 24-04-2019, Anexa nr. D1 a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din NORMA nr. 9 din 19 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 24 aprilie 2019 ) Notă
  Potrivit art. II din NORMA nr. 9 din 19 aprilie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 322 din 24 aprilie 2019, prevederile normei se aplică începând cu situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2018. Termenul pentru depunerea situațiilor financiare ale anului 2018, este cel prevăzut la art. 499 din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Anexa nr. D2la normă (la 24-04-2019, Anexa D2 a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din NORMA nr. 9 din 19 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 24 aprilie 2019 ) Notă
  Potrivit art. II din NORMA nr. 9 din 19 aprilie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 322 din 24 aprilie 2019, prevederile normei se aplică începând cu situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2018. Termenul pentru depunerea situațiilor financiare ale anului 2018, este cel prevăzut la art. 499 din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Anexa nr. D3la normă Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private
  Situația modificărilor capitalului propriu
  aplicabilă Fondului de garantare
  la data de 31 decembrie ..........
  Nr. crt. Denumirea elementului Sold la începutul exercițiuluifinanciar (lei) Creșteri(lei) Descreșteri(lei) Sold la sfârșitul exercițiuluifinanciar (lei)
  Col.1Col.2 Col.3 Col.4 Col.5 Col.6=3+4-5
  1 Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private
  1.1 Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din contribuții
  1.2 Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din penalități de întârziere pentru neachitarea la termen a contribuțiilor datorate Fondului de garantare
  1.3 Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din sume rezultate din fructificarea disponibilităților plasate
  1.4 Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din recuperarea creanțelor
  1.5 Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din donații, sponsorizări, asistență tehnică, fonduri nerambursabile
  1.6 Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din alte resurse financiare
  2 Rezerve
  2.1 Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare
  2.2 Alte rezerve
  3 Rezerve din reevaluare
  4 Rezultatul reportat
  5 Rezultatul exercițiului financiar
  6 Repartizarea rezultatului
  7 TOTAL (1 + 2 + 3 + 4 + 5 - 6)
  ADMINISTRATOR, Numele și prenumele Semnătura și ștampila ÎNTOCMIT, Numele și prenumele Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional
   +  Anexa nr. D4la normă Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private
  Situația fluxurilor de trezorerie aplicabilă
  Fondului de garantare
  la data de 31 decembrie ..........
  Nr. crt. Denumirea indicatorului Exercițiulfinanciar precedent (lei) Exercițiulfinanciar curent (lei)
  Col.1Col.2 Col.3 Col.4
  I. FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
  1 Încasări aferente activității de asigurare a plății drepturilor participanților și ale beneficiarilor
  2 Încasări aferente activității proprii de administrare și funcționare a fondului de garantare
  3 Plăți aferente activității de asigurare a plății drepturilor participanților și ale beneficiarilor
  4 Plăți aferente activității proprii de administrareși funcționare a fondului de garantare
  5 Trezoreria netă din activitatea de exploatare
  II.FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII
  6 Plăți pentru achiziționarea de imobilizări financiare aferente activității de asigurare a plății drepturilor participanților și ale beneficiarilor
  7 Plăți pentru achiziționarea de investiții financiare aferente activității proprii de administrare și funcționare a fondului de garantare
  8 Încasări din vânzarea de imobilizări financiare aferente activității de asigurare a plății drepturilor participanților și ale beneficiarilor
  9 Încasări din vânzarea de investiții financiare aferente activității proprii de administrare și funcționare a fondului de garantare
  10 Trezorerie netă din activități de investiții
  III.FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE
  11 Trezorerie netă din activități de finanțare
  12 Creșterea netă a trezoreriei și a echivalentelor de trezorerie
  13 Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar
  14 Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar
  ADMINISTRATOR, Numele și prenumele Semnătura și ștampila ÎNTOCMIT, Numele și prenumele Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional
  NOTĂ: Fondul de garantare poate folosi și metoda indirectă de prezentare a Situației Fluxurilor de Trezorerie.
   +  Anexa nr. D5la normă Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private
  NOTA 1
  Situația activelor imobilizate
  Denumirea elementuluide activ imobilizat Valoarea brută Ajustare de valoare
  Sold la începutul exercițiuluifinanciar (lei) Creșteri(lei) Cedări, transferuriși alte reduceri (lei) Sold la sfârșitul exercițiuluifinanciar (lei) Sold la începutul exercițiuluifinanciar (lei) Ajustări înregistrateîn cursul exercițiuluifinanciar (lei) Reducerisau reluări (lei) Sold la sfârșitul exercițiuluifinanciar (lei)
  Col.1 Col.2 Col.3 Col.4 Col.5=2+3-4 Col.6 Col.7 Col.8 Col.9=6+7-8
  TOTAL
  ADMINISTRATOR, Numele și prenumele Semnătura și ștampila ÎNTOCMIT, Numele și prenumele Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional
   +  Anexa nr. D6la normă Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private
  NOTA 2
  Situația depozitelor bancare
  Denumirebancă Simbolbancă Valoarea depozitului Valoarea dobânziiPondereîn total Data constituiriiData scadenței
  Scadența la o lunăScadența la trei luniScadența la peste trei luni% Valoare
  Col.1 Col.2 Col.3 Col.4 Col.5 Col.6Col.7 Col.8 Col.9 Col.10
  ADMINISTRATOR, Numele și prenumele Semnătura și ștampila ÎNTOCMIT, Numele și prenumele Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional
   +  Anexa nr. D7la normă Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private
  NOTA 3
  Situația creanțelor și datoriilor
  Creanțe Sold la sfârșitul exercițiuluifinanciar (lei) Termen de lichiditate
  Sub 1 an Peste 1 an
  Col.1 Col.2=3 + 4 Col.3 Col.4
  TOTAL*)
  Datorii Sold la sfârșitul exercițiuluifinanciar (lei) Termen de exigibilitate
  Sub 1 an 1-5 ani Peste 5 ani
  Col.1 Col.2=3+4+5 Col.3 Col.4 Col.5
  TOTAL
  ADMINISTRATOR, Numele și prenumele Semnătura și ștampila ÎNTOCMIT, Numele și prenumele Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional
  Notă
  *) Se vor menționa următoarele informații:a) valoarea obligațiilor pentru care s-a constituit provizion;b) informații utile pentru evaluarea poziției financiare a Fondului de garantare.
   +  Anexa nr. D8la normă Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private
  NOTA 4
  Situația privind resursele financiare ale fondului de garantare
  Nr. crt. Identificare elemente Resurse destinate pentru asigurarea plății drepturilorparticipanților și ale beneficiarilor (lei) Resurse destinate pentru acoperireacheltuielilor legate de administrarea și funcționarea acestuia (lei)
  Exercițiul financiar precedent Exercițiul financiar curent Exercițiul financiar precedent Exercițiul financiar curent
  Col.1Col.2 Col.3 Col.4 Col.5 Col.6
  1 Sume plătite la Fondul de garantare cu titlu de contribuție inițială la constituirea Fondului de garantare de către administratorii și furnizorii de pensii private
  2 Sume plătite cu titlu de contribuții anuale la Fondul de garantare, distinct pentru fondurile de pensii facultative, respectiv fondurile de pensii administrate privat
  3 Sume plătite la Fondul de garantare cu titlu de penalități de întârziere pentru neachitarea la termen acontribuțiilor datorate Fondului de garantare
  4 Sume rezultate din fructificarea disponibilităților plasate
  5 Sume plătite la Fondul de garantare cu titlu de contribuții majorate
  6 Sume din recuperarea creanțelor compensate de Fondul de garantare, decurgânddin subrogarea în drepturile participanților și/sau ale beneficiarilor
  7 Sume din donații, sponsorizăriasistență tehnică, fonduri nerambursabile
  8 Alte resurse financiare, inclusiv credite bancare
  9 Sume plătite Fondului de garantare pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea și funcționarea acestuia
  10 TOTAL
  ADMINISTRATOR, Numele și prenumele Semnătura și ștampila ÎNTOCMIT, Numele și prenumele Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional
   +  Anexa nr. D9la normă Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private
  NOTA 5
  Situația sumelor utilizate pentru acoperirea
  plății compensației către participanți și beneficiari
  la data de ..........
  Nr. crt. Identificare elemente Exercițiulfinanciar precedent Exercițiulfinanciar curent
  Col.1Col.2 Col.3 Col.4
  1 Suma compensației plătită către participanții fondurilor de pensii administrate private (lei)
  2 Suma compensației plătită către participanții fondurilor de pensii facultative (lei)
  3 TOTAL
  ADMINISTRATOR, Numele și prenumele Semnătura și ștampila ÎNTOCMIT, Numele și prenumele Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional
   +  Anexa nr. D10la normă Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private
  NOTA 6
  Plasarea disponibilităților Fondului de garantare
  Nr. crt. Stabilirea instrumentelor financiare Exercițiulfinanciar precedent Exercițiulfinanciar curent
  Col.1Col.2 Col.3 Col.4
  1. Instrumente ale pieței monetare, inclusiv conturi și depozite în lei la o instituție de credit persoană juridică română sau o sucursală a unei instituții de credit străine autorizate să funcționeze pe teritoriul României, care nu se află în procedură de supraveghere specială ori administrare specială (lei), din care:
  1.1.Conturi curente (lei)
  1.2.Depozite (lei)
  1.3.Alte instrumente ale pieței monetare (lei)
  2. Titluri de stat emise de Ministerul Finanțelor Publice, de state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European (lei)
  3. Alte instrumente financiar (lei).
  4. TOTAL
  ADMINISTRATOR, Numele și prenumele Semnătura și ștampila ÎNTOCMIT, Numele și prenumele Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional
   +  Anexa nr. D11la normă Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private
  NOTA 7
  Analiza rezultatului obținut de Fondul de garantare
  Nr. crt. Identificare elemente Exercițiulfinanciar precedent Exercițiulfinanciar curent
  Col.1Col.2 Col.3 Col.4
  I. Rezultatul din activitatea curentă, din care:
  1 - aferent activității de asigurare a plății drepturilor participanților și ale beneficiarilor (lei)
  2 - aferent activității proprii de administrare și funcționare a fondului de garantare (lei)
  II. Rezultatul extraordinar, din care:
  3 - aferent activității de asigurare a plății drepturilor participanților și ale beneficiarilor (lei)
  4 - aferente activității proprii de administrare și funcționare a fondului de garantare (lei)
  III Rezultatul total:
  5 - aferent activității de asigurare a plății drepturilor participanților și ale beneficiarilor (lei)
  6 - aferent activității proprii de administrare și funcționare a fondului de garantare (lei)
  ADMINISTRATOR, Numele și prenumele Semnătura și ștampila ÎNTOCMIT, Numele și prenumele Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional
   +  Anexa nr. D12la normă Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private
  NOTA 8
  Provizioane
  Nr. crt. Denumirea provizionului Sold la începutul exercițiuluifinanciar (lei) Transferuriîn cont (lei) Transferuridin cont (lei) Sold la sfârșitul exercițiuluifinanciar (lei)
  Col.1Col.2 Col.3 Col.4 Col.5 Col.6=3+4-5
  ADMINISTRATOR, Numele și prenumele Semnătura și ștampila ÎNTOCMIT, Numele și prenumele Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional
   +  Anexa nr. D13la normă Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private
  NOTA 9
  Principii, politici și metode contabile
  Se prezintă:a) Reglementările contabile aplicate de Fondul de garantare la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale.b) Abaterile de la principiile și politicile contabile, de la metodele de evaluare și de la alte prevederi din reglementările contabile, menționându-se: natura, motivele și evaluarea efectului asupra activelor și datoriilor, poziției financiare și a profitului sau pierderii.c) Dacă valorile prezentate în situațiile financiare nu sunt comparabile, absența comparabilității trebuie prezentată în notele explicative, însoțită de comentarii relevante.d) Dacă activele fac obiectul ajustărilor excepționale de valoare exclusiv în scop fiscal, suma ajustărilor și motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate în notele explicative.
  ADMINISTRATOR, Numele și prenumele Semnătura și ștampila ÎNTOCMIT, Numele și prenumele Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional
   +  Anexa nr. D14la normă Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private
  NOTA 10
  Alte informații privind activitatea
  Fondului de garantare
  Se prezintă:A. Informații cu privire la prezentarea și identificarea Fondului de garantare.B. Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea în moneda națională a elementelor de activ și de pasiv, a veniturilor și cheltuielilor evidențiate inițial într-o monedă străină.C. Informații cu privire la mecanismul de finanțare și rezultatul realizat de către Fondul de garantare.D. Atunci când evenimentele ulterioare datei bilanțului au o asemenea importanță încât neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situațiilor financiare de a face evaluări și de a lua decizii corecte, o entitate trebuie să prezinte următoarele informații pentru fiecare categorie semnificativă de astfel de evenimente:i) natura evenimentului;ii) o estimare a efectului financiar sau o mențiune conform căreia o astfel de estimare nu poate să fie făcută.E. Explicații despre valoarea și natura:i) veniturilor și cheltuielilor extraordinare;ii) veniturilor și cheltuielilor înregistrate în avans, în situația în care acestea sunt semnificative.F. Onorariile plătite auditorilor financiari și onorariile plătite pentru alte servicii de certificare.G. Atunci când suma de rambursat pentru datorii este mai mare decât suma primită, diferența se prezintă în notele explicative.H. Datorii probabile și angajamente acordate.I. Dacă un activ sau o datorie are legătură cu mai mult de un element din formatul de bilanț, relația sa cu alte elemente trebuie prezentată în notele explicative, dacă o asemenea prezentare este esențială pentru înțelegerea situațiilor financiare anuale.J. Orice detaliere a elementelor din situațiile financiare anuale, atunci când aceste elemente sunt semnificative și sunt relevante pentru utilizatorii situațiilor financiare.
  ADMINISTRATOR, Numele și prenumele Semnătura și ștampila ÎNTOCMIT, Numele și prenumele Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional
   +  Anexa nr. E1la normă
  Date informative
  la data de 31 decembrie ..........
  - lei -
  I. Date privind rezultatul înregistrat Nr.rd.Nr. unități Sume
  A B 1 2
  Unități care au înregistrat profit 01
  Unități care au înregistrat pierdere 02
  Unități care nu au înregistrat nici profit, nici 03
  II. Date privind plățile restante Nr.rd.Total (col. 2 +3) Din care:
  Pentru activitateacurentă Pentru activitatea deinvestiții
  A B 1 2 3
  Plăți restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 19 + 23), din care: 04
  Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08), din care: 05
  - peste 30 de zile 06
  - peste 90 de zile 07
  - peste 1 an 08
  Obligații restante față de bugetul asigurărilorsociale - total (rd. 10 la 14), din care: 09
  - contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate 10
  - contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate 11
  - contribuția pentru pensia suplimentară 12
  - contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj 13
  - alte datorii sociale 14
  Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri 15
  Obligații restante față de alți creditori 16
  Impozite și taxe neplătite la termenul stabilitla bugetul de stat 17
  Impozite și taxe neplătite la termenul stabilitla bugetele locale 18
  Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd. 20 la 22), din care: 19
  - restante după 30 de zile 20
  - restante după 90 de zile 21
  - restante după 1 an 22
  Dobânzi restante 23
  III. Număr mediu de salariați Nr.rd.31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
  A B 1 2
  Număr mediu de salariați 24
  Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei 25
  IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante Nr.rd.Sume
  A B 1
  Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care: 26
  - impozitul datorat la bugetul de stat 27
  Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 28
  - impozitul datorat la bugetul de stat 29
  Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care: 30
  - impozitul datorat la bugetul de stat 31
  Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*2) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 32
  - impozitul datorat la bugetul de stat 33
  Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente, din care: 34
  - impozitul datorat la bugetul de stat 35
  Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 36
  - impozitul datorat la bugetul de stat 37
  Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 38
  - impozitul datorat la bugetul de stat 39
  Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care: 40
  - impozitul datorat la bugetul de stat 41
  Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care: 42
  - impozitul datorat la bugetul de stat 43
  Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care: 44
  - impozitul datorat la bugetul de stat 45
  Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*3) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 46
  - impozitul datorat la bugetul de stat 47
  Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: 48
  - redevențe pentru bunurile din domeniul publicplătite la bugetul de stat 49
  Redevență minieră plătită la bugetul de stat 50
  Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat51
  Chirii plătite în cursul perioadei de raportarepentru terenuri*4) 52
  Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 53
  - impozitul datorat la bugetul de stat 54
  Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 55
  - impozitul datorat la bugetul de stat 56
  Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 57
  - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 58
  - subvenții aferente veniturilor, din care: 59
  - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*5) 60
  Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: 61
  - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat 62
  - creanțe restante de la entități din sectorul privat 63
  V. Tichete de masă Nr.rd.Sume
  A B 1
  Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților*6) 64
  VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare*7) Nr.rd.31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
  A B 1 2
  Cheltuieli de cercetare-dezvoltare 65
  - după surse de finanțare, din care: 66
  - din fonduri publice 67
  - din fonduri private 68
  - după natura cheltuielilor, din care: 69
  - cheltuieli curente 70
  - cheltuieli de capital 71
  VII. Cheltuieli de inovare*8) Nr.rd.31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
  A B 1 2
  Cheltuieli de inovare 72
  VIII. Alte informații Nr.rd.31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
  A B 1 2
  Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale 73
  Avansuri acordate pentru imobilizări corporale 74
  Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84), din care: 75
  Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83), din care: 76
  - acțiuni cotate emise de rezidenți 77
  - acțiuni necotate emise de rezidenți 78
  - părți sociale emise de rezidenți 79
  - obligațiuni emise de rezidenți 80
  - acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți 81
  - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți82
  - obligațiuni emise de nerezidenți 83
  Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85 + 86), din care: 84
  - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute 85
  - creanțe imobilizate în valută 86
  Creanțe comerciale, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor și alte conturi asimilateîn sume brute, din care: 87
  - creanțe comerciale externe, avansuri acordatepentru cumpărări de bunuri de natura stocuriloracordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute 88
  Creanțe neîncasate la termenul stabilit 89
  Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate 90
  Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului, (rd. 92 la 96), din care: 91
  - creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale 92
  - creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului 93
  - subvenții de încasat 94
  - fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate 95
  alte creanțe în legătură cu bugetul statului 96
  Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup 97
  Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit 98
  Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate 99
  Alte creanțe, (rd. 101 la 103), din care: 100
  - decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participație 101
  - alte creanțe în legătură cu persoanele fiziceși persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 102
  - sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare 103
  Dobânzi de încasat, din care: 104
  - de la nerezidenți 105
  Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici 106
  Investiții pe termen scurt, în sume brute, (rd. 108 la 114), din care: 107
  - acțiuni cotate emise de rezidenți 108
  - acțiuni necotate emise de rezidenți 109
  - părți sociale emise de rezidenți 110
  - obligațiuni emise de rezidenți și obligațiuniemise de nerezidenți 111
  - acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente și acțiuni emise de nerezidenți 112
  - titluri de stat 113
  - depozite bancare pe termen scurt 114
  Alte valori de încasat 115
  Casa în lei și în valută, din care: 116
  - în lei 117
  - în valută 118
  Conturi curente la bănci în lei și în valută, din care: 119
  - în lei, din care: 120
  - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 121
  - în valută, din care: 122
  - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente 123
  Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 125 + 126), din care: 124
  - sume în curs de decontare, acreditive și altevalori de încasat, în lei 125
  - sume în curs de decontare și acreditive în valută 126
  Datorii (rd. 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152 + 155 + 158 + 159 + 162 + 163+ 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 174 + 180), din care: 127
  Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute, (rd. 129 + 130), din care: 128
  - în lei 129
  - în valută 130
  Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni deobligațiuni, în sume brute, (rd. 132 + 133), din care: 131
  - în lei 132
  - în valută 133
  Credite bancare interne pe termen scurt, (rd. 135 + 136), din care: 134
  - în lei 135
  - în valută 136
  Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt, (rd. 138 + 139), din care: 137
  - în lei 138
  - în valută 139
  Credite bancare externe pe termen scurt, (rd. 141 + 142), din care: 140
  - în lei 141
  - în valută 142
  Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt, (rd. 144 + 145), din care: 143
  - în lei 144
  - în valută 145
  Credite bancare pe termen lung, (rd. 147 + 148)din care: 146
  - în lei 147
  - în valută 148
  Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung, (rd. 150 + 151), din care: 149
  - în lei 150
  - în valută 151
  Credite bancare externe pe termen lung, (rd. 153 + 154), din care: 152
  - în lei 153
  - în valută 154
  Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung, (rd. 156 + 157), din care: 155
  - în lei 156
  - în valută 157
  Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente 158
  Alte împrumuturi și dobânzile aferente, (rd. 160 + 161), din care: 159
  - în lei și exprimate în lei, a căror decontarese face în funcție de cursul unei valute 160
  - în valută 161
  Alte împrumuturi și datorii asimilate, din care: 162
  - valoarea concesiunilor primite 162a
  Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute, din care: 163
  - datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilateîn sume brute 164
  Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate 165
  Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului, (rd. 167 la 170), din care: 166
  - datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale 167
  - datorii fiscale în legătură cu bugetul statului 168
  - fonduri speciale-taxe și vărsăminte asimilate169
  - alte datorii în legătură cu bugetul statului 170
  Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup 171
  Sume datorate acționarilor 172
  Datorii din operațiuni cu instrumente derivate 173
  Alte datorii, (rd. 175 la 179), din care: 174
  - decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație 175
  - alte datorii în legătură cu persoanele fiziceși persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)*9) 176
  - subvenții nereluate la venituri 177
  - vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt 178
  - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți 179
  Dobânzi de plătit 180
  Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici 181
  Capital subscris vărsat*10), din care: 182
  - acțiuni cotate*11) 183
  - acțiuni necotate*12) 184
  - părți sociale 185
  - capital subscris vărsat de nerezidenți 186
  Brevete și licențe 187
  IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii Nr.rd.31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
  A B 1 2
  Cheltuieli cu colaboratorii 188
  X. Capital social vărsat*13) Nr.rd.31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
  Suma (Col. 1)%*6) (Col. 2)Suma (Col. 3)%*6) (Col. 4)
  Capital social vărsat*14) (rd. 190 + 194 + 195 + 196), din care: 189X X
  - deținut de societățile cu capital de stat, din care: 190
  - cu capital integral de stat; 191
  - cu capital majoritar de stat; 192
  - cu capital minoritar de stat; 193
  - deținut de societățile cu capital privat 194
  - deținut de persoane fizice 195
  - deținut de alte entități 196
  XI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice*15) Nr.rd.Sume (lei)
  A B 2015 2016
  Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: 197
  - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 198
  Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: 199
  - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 200
  ADMINISTRATOR, Numele și prenumele Semnătura și ștampila ÎNTOCMIT, Numele și prenumele Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional
  Notă*2) Pentru statutul de "personae juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. *3) Pentru statutul de "personae juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. *4) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate și aferente spațiilor comerciale aparținând proprietarilor private sau unor unități ale administrației publice, inclusive chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri. *5) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. *6) Se va complete cu contravaloarea tichetelor de masă aferente salariaților în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările și completările ulterioare. *7) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012. *8) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012. *9) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472. *10) Linia Capital subscris vărsat nu se aplică Fondului de garantare (rd. 182-186). *11) Titluri de valoare care confer drepturi de proprietatea suprasocietăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii. *12) Titluri de valoare care confer drepturi de proprietatea suprasocietăților, care nu sunt ranzacționate. *13) Secțiunea "X Capital social vărsat" nu se aplică Fondului de garantare (rd. 189-196). *14) La secțiunea "X Capital social vărsat" la rd. 190 - 196 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 189 *15) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Anexa nr. E2la normă
  Situația activelor imobilizate
  la data de 31 decembrie ..........
  Elemente de imobilizări Nr.rd.Valori brute
  Sold inițial(lei) Creșteri(lei) Reduceri Sold final (col. 5 = 1+ 2 - 3) (lei)
  Total(lei)Din care: dezmembrăriși casări (lei)
  A B 1 2 3 4 5
  Imobilizări necorporale
  Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare 01X
  Alte imobilizări 02X
  Avansuri și imobilizări necorporale în curs 03X
  TOTAL (rd. 01 la 03) 04X
  Imobilizări corporale
  Terenuri 05X
  Construcții 06
  Instalații tehnice și mașini 07
  Alte instalații, utilaje și mobilier 08
  Avansuri și imobilizări corporale în curs 09X
  TOTAL (rd. 05 la 09) 10
  Imobilizări financiare 11X
  ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 04 + 10 + 11) 12

  Situația amortizării activelor imobilizate
  Elemente de imobilizări Nr.rd.Sold inițial(lei) Amortizareîn cursul anului (lei) Amortizare aferentă imobilizărilorscoase din evidență (lei) Amortizare la sfârșitulanului (col. 9 = 6 + 7 - 8) (lei)
  A B 6 7 8 9
  Imobilizări necorporale
  Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare 13
  Alte imobilizări 14
  TOTAL (rd. 13 + 14) 15
  Imobilizări corporale
  Terenuri 16
  Construcții 17
  Instalații tehnice și mașini 18
  Alte instalații, utilaje și mobilier 19
  TOTAL (rd. 16 la 19) 20
  AMORTIZĂRI - TOTAL (rd. 15 + 20) 21

  Situația ajustărilor pentru depreciere
  Elemente de imobilizări Nr.rd.Sold inițial(lei) Ajustări constituiteîn cursul anului (lei) Ajustărireluatela venituri(lei) Sold final(col. 13 =10 + 11 - 12) (lei)
  A B 10 11 12 13
  Imobilizări necorporale
  Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare 22
  Alte imobilizări 23
  Avansuri și imobilizări necorporale în curs 24
  TOTAL (rd. 22 la 24) 25
  Imobilizări corporale
  Terenuri 26
  Construcții 27
  Instalații tehnice și mașini 28
  Alte instalații, utilaje și mobilier 29
  Avansuri și imobilizări corporale în curs 30
  TOTAL (rd. 26 la 30) 31
  Imobilizări financiare 32
  AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd. 25 + 31 + 32) 33
  ADMINISTRATOR, Numele și prenumele Semnătura și ștampila ÎNTOCMIT, Numele și prenumele Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional
  -----