ORDIN nr. 3.775 din 24 decembrie 2015 pentru aprobarea unor competențe speciale ale organului fiscal central
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 29 decembrie 2015  Având în vedere dispozițiile art. 30 alin. (5), art. 35, art. 40 alin. (1) și (3), precum și art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Organul fiscal central competent pentru administrarea obligațiilor fiscale datorate de toți membrii unui grup fiscal unic constituit în temeiul prevederilor art. 269 alin. (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), este organul fiscal competent pentru administrarea reprezentantului grupului fiscal unic.(2) În termen de 10 zile lucrătoare de la data aprobării deciziei de implementare a grupului fiscal unic, organele fiscale în a căror evidență fiscală sunt înregistrați membrii grupului fiscal unic transmit către organul fiscal competent pentru administrarea grupului evidențele fiscale și dosarul fiscal al fiecărui membru.  +  Articolul 2(1) Administrația fiscală pentru contribuabili nerezidenți din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București este organul fiscal competent pentru administrarea obligațiilor fiscale datorate de următoarele categorii de contribuabili:a) persoane impozabile nestabilite în România care, potrivit titlului VII "Taxa pe valoarea adăugată" din Codul fiscal, au dreptul să se înregistreze direct în România;b) contribuabili nerezidenți care nu au pe teritoriul României un sediu permanent și care, conform regulamentelor comunitare, datorează în România contribuțiile către bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv pentru accidente de muncă și boli profesionale, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, denumite în continuare contribuții sociale, pentru salariații lor care sunt supuși legislației de asigurări sociale din România și au dreptul, potrivit legii, să se înregistreze direct în România.c) contribuabili nerezidenți persoane juridice care nu au pe teritoriul României un sediu permanent și care organizează și exploatează activitatea de jocuri de noroc în România. (la 26-02-2016, Lit. c) a alin. (1) al art. 2 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 794 din 19 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 26 februarie 2016. ) d) persoane juridice nerezidente, care nu au pe teritoriul României un sediu permanent și care au obligația de a plăti impozit pe profit, potrivit art. 38 din Codul fiscal, sau pot opta pentru regularizarea impozitului pe profit, potrivit art. 225 și 227 din Codul fiscal; (la 17-02-2017, Alineatul (1) din Articolul 2 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 581 din 25 ianuarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 07 februarie 2017 ) e) persoane fizice nerezidente, care nu au pe teritoriul României un sediu permanent și care obțin venituri din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate; (la 17-02-2017, Alineatul (1) din Articolul 2 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 581 din 25 ianuarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 07 februarie 2017 ) f) persoane fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, care obțin venituri din activități independente din România, respectiv persoane fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri, care obțin venituri din România în calitate de artist de spectacol sau ca sportiv, din activitățile artistice și sportive, și care optează pentru regularizarea impozitului pe venit, potrivit art. 226 sau 227 din Codul fiscal. (la 17-02-2017, Alineatul (1) din Articolul 2 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 581 din 25 ianuarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 07 februarie 2017 ) (2) Pentru persoanele fizice și juridice nerezidente prevăzute la alin. (1), Administrația fiscală pentru contribuabili nerezidenți are competență de administrare pentru ansamblul obligațiilor fiscale administrate, potrivit legii, de Agenția Națională de Administrare Fiscală, și pentru toată perioada cât aceste persoane au calitatea de contribuabil/plătitor. (la 17-02-2017, Alineatul (2) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 581 din 25 ianuarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 07 februarie 2017 ) (2^1) Pentru persoanele fizice nerezidente prevăzute la alin. (1) lit. f), Administrația fiscală pentru contribuabili nerezidenți are competență de administrare începând cu data realizării opțiunii de regularizare a impozitului pe venit. (la 17-02-2017, Articolul 2 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 581 din 25 ianuarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 07 februarie 2017 ) (3) Abrogat. (la 26-02-2016, Alin. (3) al art. 2 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 794 din 19 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 26 februarie 2016. ) (4) Administrația fiscală pentru contribuabili nerezidenți are competența de administrare atât pentru obligațiile fiscale care rezultă potrivit legislației fiscale în vigoare, cât și pentru soluționarea cererilor de restituire prevăzute de Codul fiscal ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România, precum și ale reprezentanțelor organismelor internaționale ori reprezentanțelor societăților și ale organizațiilor economice străine, care au sediul în municipiul București, autorizate potrivit legii să își desfășoare activitatea în România.(5) Administrația fiscală pentru contribuabili nerezidenți este organ fiscal competent pentru administrarea regimurilor speciale pentru persoanele impozabile care prestează servicii către persoane neimpozabile sau efectuează vânzări de bunuri la distanță, prevăzute de art. 314, art. 315 și art. 315^2 din Codul fiscal, pentru persoanele impozabile care aleg România ca stat membru de înregistrare. (la 07-09-2021, Alineatul (5) din Articolul 2 a fost modificat de Articolul IV din ORDINUL nr. 1.387 din 1 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 07 septembrie 2021 ) (6) Administrația fiscală pentru contribuabili nerezidenți este organ fiscal competent pentru administrarea obligațiilor fiscale reprezentând amenzi care se fac venit la bugetul de stat, precum și a cheltuielilor judiciare, stabilite în sarcina persoanelor fizice și juridice nerezidente. (la 17-02-2017, Alineatul (6) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 581 din 25 ianuarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 07 februarie 2017 )  +  Articolul 3Administrațiile județene ale finanțelor publice au competența de administrare a obligațiilor fiscale ale posturilor consulare acreditate în România, precum și ale reprezentanțelor organismelor internaționale ori reprezentanțelor societăților și ale organizațiilor economice străine autorizate potrivit legii să își desfășoare activitatea în România, care au sediul în raza lor teritorială.  +  Articolul 4(1) Competența în cazul persoanei impozabile care are sediul activității economice în afara României și este stabilită în România printr-un sediu fix, potrivit prevederilor titlului VII "Taxa pe valoarea adăugată" din Codul fiscal, revine organului fiscal în a cărui rază teritorială se află situat sediul fix.(2) Competența în cazul persoanei impozabile care are sediul activității economice în afara României și este înregistrată în scopuri de TVA în România prin reprezentant fiscal, potrivit prevederilor titlului VII "Taxa pe valoarea adăugată" din Codul fiscal, revine organului fiscal în a cărui evidență fiscală este înregistrat reprezentantul fiscal.  +  Articolul 5În situația în care contribuabilul/plătitorul nu are domiciliu fiscal în România, competența teritorială revine organului fiscal în raza căruia se face constatarea actului sau faptului supus dispozițiilor legale fiscale, cu excepțiile prevăzute de prezentul ordin.  +  Articolul 6În cazul persoanelor fizice și juridice nerezidente, care realizează numai venituri supuse regulilor de impunere la sursă, impozitul fiind final sau cu opțiune de regularizare, competența pentru administrarea obligațiilor fiscale revine organului fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, și anume:a) în cazul plătitorilor de venit, contribuabili mari și mijlocii-organului fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul plătitorului de venit;b) în cazul celorlalți plătitori de venit - organului fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al plătitorului de venit.  +  Articolul 7(1) În cazul persoanelor nerezidente care nu au pe teritoriul României un sediu permanent, cu excepția celor prevăzute la art. 2 alin. (1), și care au obligația sau optează să își desemneze, potrivit legii, un împuternicit în România sau pentru care se numește un curator fiscal, potrivit legii, competența de administrare revine organului fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al împuternicitului sau curatorului fiscal, după caz. (la 17-02-2017, Alineatul (1) din Articolul 7 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 581 din 25 ianuarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 07 februarie 2017 ) (la 17-02-2017, Alineatul (2) din Articolul 7 a fost abrogat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 581 din 25 ianuarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 07 februarie 2017 )  +  Articolul 8 Abrogat (la 17-02-2017, Articolul 8 a fost abrogat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 581 din 25 ianuarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 07 februarie 2017 )  +  Articolul 9Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.  +  Articolul 10Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de tehnologia informației, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Președintele Agenției Naționale
  de Administrare Fiscală,
  Gelu-Ștefan Diaconu
  București, 24 decembrie 2015.Nr. 3.775.