HOTĂRÂRE nr. 572 din 28 mai 2008 privind constituirea Comisiei pentru Managementul Imigrației
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 11 iunie 2008  (la 02-09-2021, Titlul hotărârii a fost modificat de Punctul 1, Articolul IV din HOTĂRÂREA nr. 884 din 19 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 02 septembrie 2021 ) În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 11 lit. c) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se constituie Comisia pentru Managementul Imigrației (CMI), organism consultativ, fără personalitate juridică, care funcționează pe lângă Ministerul Afacerilor Interne, denumită în continuare Comisia, în scopul coordonării implementării documentelor strategice periodice din domeniul imigrației în cadrul unui mecanism de cooperare interinstituțională. (la 02-09-2021, Alineatul (1) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul IV din HOTĂRÂREA nr. 884 din 19 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 02 septembrie 2021 ) (2) Comisia este subordonată Consiliului interministerial pentru afaceri interne și justiție, constituit potrivit art. 1 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente. (la 02-09-2021, sintagma: Grupul a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul IV din HOTĂRÂREA nr. 884 din 19 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 02 septembrie 2021 )  +  Articolul 2Mecanismul de cooperare interinstituțională în domeniul imigrației are un caracter permanent și constituie elementul principal pentru implementarea eficientă a strategiei, politicilor și legislației în domeniu, asigurând în acest sens:a) coordonarea acțiunilor instituțiilor cu atribuții în domeniul imigrației, asigurând astfel implementarea obiectivelor Strategiei naționale privind imigrația, denumită în continuare strategie, precum și respectarea obligațiilor și angajamentelor asumate de România;b) monitorizarea procesului de punere în aplicare a practicilor comunitare și internaționale în domeniu;c) evaluarea semestrială sau ori de câte ori se impune a stadiului implementării politicilor și programelor ce decurg din strategie;d) elaborarea anuală, pe baza datelor statistice furnizate de autoritățile competente, a unor studii cu privire la evoluția fenomenului migraționist, în raport cu care se emit decizii și recomandări și se stabilesc direcții de acțiune;e) creșterea gradului de interoperabilitate și facilitare a schimbului de date și informații necesare procesului decizional.  +  Articolul 3(1) Comisia se constituie din câte un reprezentant permanent, numit prin act administrativ emis de conducătorul entității din care face parte, din cadrul următoarelor autorități/instituții publice: (la 02-09-2021, Partea introductivă a Alineatului (1) din Articolul 3 a fost modificată de Punctul 3, Articolul IV din HOTĂRÂREA nr. 884 din 19 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 02 septembrie 2021 ) A. din cadrul Ministerului Afacerilor Interne: a) Inspectoratul General pentru Imigrări;b) Poliția de Frontieră Română;c) Poliția Română;d) Direcția generală afaceri europene, Schengen și relații internaționale;e) Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane;f) Jandarmeria Română;g) Inspectoratul General pentru Situații de Urgență;h) Direcția generală de protecție internă;i) Direcția generală management operațional; (la 02-09-2021, Litera A. din Alineatul (1) , Articolul 3 a fost modificată de Punctul 3, Articolul IV din HOTĂRÂREA nr. 884 din 19 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 02 septembrie 2021 ) B. din cadrul Ministerului Afacerilor Externe:a) Departamentul consular;C. din cadrul, din subordinea sau aflate sub autoritatea Ministerului Muncii și Protecției Sociale: a) Direcția politici de ocupare, competențe și mobilitate profesională;b) Direcția politici servicii sociale;c) Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă;d) Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții;e) Inspecția Muncii;f) Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați;g) Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială; (la 02-09-2021, Litera C. din Alineatul (1) , Articolul 3 a fost modificată de Punctul 3, Articolul IV din HOTĂRÂREA nr. 884 din 19 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 02 septembrie 2021 ) D. din cadrul Ministerului Educației: a) Direcția generală învățământ preuniversitar;b) Direcția generală relații internaționale și afaceri europene. (la 02-09-2021, Litera D. din Alineatul (1) , Articolul 3 a fost modificată de Punctul 3, Articolul IV din HOTĂRÂREA nr. 884 din 19 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 02 septembrie 2021 ) E. Ministerul Sănătății;F. instituții în subordinea Guvernului:a) Institutul Național de Statistică;G. instituții publice autonome:a) Casa Națională de Asigurări de Sănătate. (la 20-12-2013, Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.056 din 11 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 20 decembrie 2013. ) (1^1) Pentru asigurarea suportului necesar gestionării situației determinate de apariția pe teritoriul României sau la frontieră, într-o perioadă de timp scurtă, a unui aflux de imigranți ilegali și/sau persoane aflate în nevoie de protecție internațională care generează depășirea capacității operaționale a Inspectoratului General pentru Imigrări, denumită în continuare situație de criză în domeniul imigrației, componența Comisiei prevăzută la alin. (1) se completează cu câte un reprezentant permanent, desemnat prin act administrativ al conducătorilor următoarelor autorități/instituții publice: a) Ministerul Apărării Naționale;b) Ministerul Transporturilor și Infrastructurii;c) Serviciul Român de Informații;d) Serviciul de Informații Externe;e) Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale. (la 02-09-2021, Alineatul (1^1) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 3, Articolul IV din HOTĂRÂREA nr. 884 din 19 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 02 septembrie 2021 ) (2) Pentru buna desfășurare a activității Comisiei se desemnează, în condițiile prevăzute la alin. (1) și (1^1), câte un membru supleant care să reprezinte autoritatea sau instituția publică în situațiile în care membrul permanent se află în imposibilitatea de a participa la activitățile Comisiei. (la 22-09-2015, Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 748 din 9 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 22 septembrie 2015. ) (la 02-09-2021, sintagma: Grupului a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul IV din HOTĂRÂREA nr. 884 din 19 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 02 septembrie 2021 ) (3) Activitatea Comisiei este coordonată de secretarul de stat pentru ordine publică din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, care îndeplinește funcția de președinte. (la 20-12-2013, Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.056 din 11 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 20 decembrie 2013. ) (la 02-09-2021, sintagma: Grupului a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul IV din HOTĂRÂREA nr. 884 din 19 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 02 septembrie 2021 ) (4) Vicepreședintele Comisiei este inspectorul general al Inspectoratului General pentru Imigrări. (la 22-09-2015, Alin. (4) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 748 din 9 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 22 septembrie 2015. ) (la 02-09-2021, sintagma: Grupului a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul IV din HOTĂRÂREA nr. 884 din 19 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 02 septembrie 2021 ) (5) Activitatea Comisiei se desfășoară prin reuniuni semestriale și ori de câte ori este nevoie, la convocarea președintelui, iar în absența acestuia, la convocarea vicepreședintelui. La reuniunile Comisiei pot fi invitați pentru consultări și reprezentanți ai societății civile, ai patronatelor și sindicatelor din România, ai organizațiilor neguvernamentale ale căror acțiuni au legătură cu activitatea Comisiei, ai organizațiilor internaționale din domeniul migrației și azilului, ai instituțiilor Uniunii Europene, precum și experți din statele membre. (la 02-09-2021, Alineatul (5) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 3, Articolul IV din HOTĂRÂREA nr. 884 din 19 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 02 septembrie 2021 ) (5^1) Prin excepție de la prevederile alin. (5), reuniunile Comisiei constituit în vederea asigurării suportului necesar gestionării unei situații de criză în domeniul imigrației se desfășoară la apariția și, periodic, pe timpul situației de criză. Convocarea Comisiei se face de către președinte la propunerea motivată a vicepreședintelui. Propunerea de convocare a Comisiei conține:a) o informare cu privire la situația operativă;b) o estimare cu privire la evoluția situației de criză în domeniul imigrației;c) măsurile considerate necesar a fi discutate în cadrul Comisiei. (la 22-09-2015, Alin. (5^1) al art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 748 din 9 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 22 septembrie 2015. ) (la 02-09-2021, sintagma: Grupului a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul IV din HOTĂRÂREA nr. 884 din 19 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 02 septembrie 2021 ) (5^2) În funcție de ordinea de zi stabilită pentru ședință și situația operativă existentă sau previzionată, prin raportare la competențele instituțiilor componente din cadrul Comisiei, vicepreședintele propune președintelui spre aprobare membrii Comisiei care urmează a fi convocați la ședința respectivă. (la 02-09-2021, Alineatul (5^2) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 3, Articolul IV din HOTĂRÂREA nr. 884 din 19 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 02 septembrie 2021 ) (6) Membrii Comisiei sunt convocați individual, data, locul de desfășurare și ordinea de zi ale ședințelor de lucru fiind comunicate acestora cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de reuniunile semestriale și cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de reuniunile extraordinare. (la 02-09-2021, Alineatul (6) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 3, Articolul IV din HOTĂRÂREA nr. 884 din 19 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 02 septembrie 2021 ) (6^1) Prin excepție de la prevederile alin. (6) referitoare la termenele pentru comunicarea informațiilor aferente ședințelor de lucru ale Comisiei, în cazul în care Comisia este convocat în vederea asigurării suportului necesar gestionării unei situații de criză în domeniul imigrației, data, locul de desfășurare și ordinea de zi a ședinței de lucru se comunică membrilor convocați cel mai târziu în ziua în care are loc reuniunea. (la 22-09-2015, Alin. (6^1) al art. 3 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 748 din 9 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 22 septembrie 2015. ) (la 02-09-2021, sintagma: Grupului a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul IV din HOTĂRÂREA nr. 884 din 19 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 02 septembrie 2021 ) (la 02-09-2021, sintagma: Grupul a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul IV din HOTĂRÂREA nr. 884 din 19 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 02 septembrie 2021 ) (7) Ședințele de lucru sunt legal constituite dacă se desfășoară în prezența a cel puțin două treimi din numărul total al membrilor convocați. (la 22-09-2015, Alin. (7) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 748 din 9 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 22 septembrie 2015. ) (8) Deciziile Comisiei au caracter de recomandare și se adoptă cu votul majorității simple a membrilor prezenți. În caz de egalitate, votul președintelui, iar în lipsa acestuia, al vicepreședintelui este hotărâtor. (la 02-09-2021, Alineatul (8) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 3, Articolul IV din HOTĂRÂREA nr. 884 din 19 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 02 septembrie 2021 ) (9) Activitatea curentă a Comisiei se asigură de Secretariatul tehnic, alcătuit din specialiști din cadrul Oficiului Român pentru Imigrări. (la 02-09-2021, sintagma: Grupului a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul IV din HOTĂRÂREA nr. 884 din 19 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 02 septembrie 2021 ) (10) Abrogat. (la 02-09-2021, Alineatul (10) din Articolul 3 a fost abrogat de Punctul 4, Articolul IV din HOTĂRÂREA nr. 884 din 19 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 02 septembrie 2021 )  +  Articolul 4(1) Comisia are următoarele atribuții și competențe: (la 02-09-2021, sintagma: Grupul a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul IV din HOTĂRÂREA nr. 884 din 19 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 02 septembrie 2021 ) a) coordonează implementarea unitară la nivel național a politicilor stabilite prin strategie;b) stabilește modalitățile de cooperare interinstituțională în vederea realizării obiectivelor strategiei;c) urmărește adaptarea politicilor strategiei în funcție de evoluția în domeniu existentă la nivel național și internațional; (la 02-09-2021, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 4 a fost modificată de Punctul 5, Articolul IV din HOTĂRÂREA nr. 884 din 19 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 02 septembrie 2021 ) d) urmărește dezvoltarea cadrului instituțional necesar implementării politicilor în domeniu;e) coordonează și monitorizează activitățile cuprinse în planurile de acțiune specifice;e^1) comunică Secretariatului tehnic stadiul îndeplinirii obiectivelor strategice transpuse în planul de acțiune conform competențelor și termenelor asumate, precum și eventualele modificări survenite la nivelul instituției din care fac parte reprezentanții Comisiei în ceea ce privește atât structura, organizarea, subordonarea acestora, cât și persoanele desemnate în calitate de membru permanent sau supleant în cadrul Comisiei; (la 05-01-2012, Lit. e^1) a alin. (1) al art. 4 a fost introdusă de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.302 din 27 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 5 ianuarie 2012. ) (la 02-09-2021, sintagma: Grupului a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul IV din HOTĂRÂREA nr. 884 din 19 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 02 septembrie 2021 ) f) urmărește eliminarea suprapunerilor de competențe între instituțiile componente ale Comisiei și, în acest sens, formulează propuneri către instituțiile competente; (la 02-09-2021, sintagma: Grupului a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul IV din HOTĂRÂREA nr. 884 din 19 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 02 septembrie 2021 ) g) propune măsuri legislative, instituționale și operative pe baza concluziilor desprinse din activitatea instituțiilor componente;h) constituie, când este necesar, subgrupuri de lucru, la nivel de experți din cadrul instituțiilor componente ale Comisiei; (la 02-09-2021, sintagma: Grupului a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul IV din HOTĂRÂREA nr. 884 din 19 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 02 septembrie 2021 ) i) propune măsuri specifice instituțiilor reprezentate, conform atribuțiilor, în vederea elaborării planurilor de acțiune pentru implementarea strategiei și transmiterii acestora Guvernului spre aprobare; (la 02-09-2021, Litera i) din Alineatul (1) , Articolul 4 a fost modificată de Punctul 5, Articolul IV din HOTĂRÂREA nr. 884 din 19 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 02 septembrie 2021 ) j) Abrogată. (la 02-09-2021, Litera j) din Alineatul (1) , Articolul 4 a fost abrogată de Punctul 6, Articolul IV din HOTĂRÂREA nr. 884 din 19 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 02 septembrie 2021 ) k) informează, la solicitare, Consiliul interministerial pentru afaceri interne și justiție cu privire la activitatea desfășurată. (la 02-09-2021, Litera k) din Alineatul (1) , Articolul 4 a fost modificată de Punctul 5, Articolul IV din HOTĂRÂREA nr. 884 din 19 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 02 septembrie 2021 ) (2) Secretariatul tehnic are următoarele atribuții:a) asigură legătura permanentă dintre instituțiile reprezentate în Comisie; (la 02-09-2021, sintagma: Grup a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul IV din HOTĂRÂREA nr. 884 din 19 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 02 septembrie 2021 ) b) prezintă Comisiei, la solicitare, note de informare, statistici, analize și prognoze întocmite pe baza datelor furnizate de reprezentanții instituțiilor din cadrul Comisiei, precum și ai altor instituții cu atribuții în domeniul migrației, azilului și integrării; (la 02-09-2021, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 4 a fost modificată de Punctul 7, Articolul IV din HOTĂRÂREA nr. 884 din 19 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 02 septembrie 2021 ) c) organizează și participă la ședințele Comisiei, întocmește notele de ședință și asigură transmiterea acestora tuturor reprezentanților; (la 02-09-2021, sintagma: Grupului a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul IV din HOTĂRÂREA nr. 884 din 19 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 02 septembrie 2021 ) d) în baza propunerilor reprezentanților instituțiilor din cadrul Comisiei, elaborează proiectul Strategiei naționale privind imigrația, care urmează să fie aprobat prin hotărâre a Guvernului; (la 02-09-2021, sintagma: Grupului a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul IV din HOTĂRÂREA nr. 884 din 19 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 02 septembrie 2021 ) e) în baza propunerilor reprezentanților instituțiilor din cadrul Comisiei, elaborează proiectul planului de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale privind imigrația, care urmează să fie aprobat prin hotărâre a Guvernului; (la 02-09-2021, Litera e) din Alineatul (2) , Articolul 4 a fost modificată de Punctul 7, Articolul IV din HOTĂRÂREA nr. 884 din 19 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 02 septembrie 2021 ) f) monitorizează, în conformitate cu termenele stabilite și cu atribuțiile fiecărei instituții responsabile, modul de realizare a activităților cuprinse în planul de acțiune prevăzut la lit. e);g) întocmește și înaintează spre aprobare conducerii Ministerului Afacerilor Interne raportul de activitate privind stadiul îndeplinirii activităților cuprinse în planul de acțiune. (la 02-09-2021, Litera g) din Alineatul (2) , Articolul 4 a fost modificată de Punctul 7, Articolul IV din HOTĂRÂREA nr. 884 din 19 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 02 septembrie 2021 ) h) efectuează, în condițiile prevăzute de lege, orice demers necesar derulării în bune condiții a activității Comisiei. (la 02-09-2021, sintagma: Grupului a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul IV din HOTĂRÂREA nr. 884 din 19 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 02 septembrie 2021 ) (la 05-01-2012, Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.302 din 27 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 5 ianuarie 2012. ) (3) În vederea gestionării situațiilor de criză în domeniul imigrației, Secretariatul tehnic are, pe lângă atribuțiile prevăzute la alin. (2), și următoarele atribuții:a) elaborează, pe baza propunerilor reprezentanților instituțiilor, autorităților și structurilor care fac parte din Comisie potrivit art. 3 alin. (1) și (1^1), Planul integrat de acțiune pentru gestionarea unei situații de criză în domeniul imigrației, denumit în continuare Plan integrat de acțiune; (la 02-09-2021, sintagma: Grup a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul IV din HOTĂRÂREA nr. 884 din 19 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 02 septembrie 2021 ) b) elaborează, în funcție de situația operativă aferentă generată de migrație, în baza propunerilor motivate ale reprezentanților instituțiilor, autorităților și structurilor care fac parte din Comisie potrivit art. 3 alin. (1) și (1^1), revizuirile Planului integrat de acțiune; (la 02-09-2021, sintagma: Grup a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul IV din HOTĂRÂREA nr. 884 din 19 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 02 septembrie 2021 ) c) monitorizează permanent, pe timpul situației de criză în domeniul imigrației, evoluția acesteia și întocmește informări periodice privind situația operativă sau stadiul îndeplinirii activităților prevăzute în Planul integrat de acțiune. (la 22-09-2015, Alin. (3) al art. 4 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 748 din 9 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 22 septembrie 2015. )  +  Articolul 5Președintele Comisiei sau, în absența acestuia, vicepreședintele poate solicita instituțiilor, autorităților sau structurilor prevăzute la art. 3 alin. (1), din oficiu sau la propunerea Secretariatului tehnic, informări privind stadiul implementării strategiei, precum și propuneri privind măsurile necesar a fi adoptate pentru realizarea obiectivelor strategiei. (la 05-01-2012, Art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.302 din 27 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 5 ianuarie 2012. ) (la 02-09-2021, sintagma: Grupului a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul IV din HOTĂRÂREA nr. 884 din 19 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 02 septembrie 2021 )  +  Articolul 6În baza informării realizate de președintele Comisiei, ministrul afacerilor interne prezintă Guvernului raportul de activitate privind stadiul implementării strategiei și supune aprobării planul de acțiune pentru următoarele 24 luni. (la 02-09-2021, Articolul 6 a fost modificat de Punctul 8, Articolul IV din HOTĂRÂREA nr. 884 din 19 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 02 septembrie 2021 )  +  Articolul 6^1Planul integrat de acțiune prevăzut la art. 4 alin. (3) lit. a) și revizuirile acestuia se aprobă prin ordin comun al conducătorilor ministerelor și instituțiilor publice autonome prevăzute la art. 3 alin. (1) și (1^1) în sarcina cărora se stabilesc activități în cuprinsul acestuia. (la 22-09-2015, Art. 6^1 a fost introdus de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 748 din 9 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 22 septembrie 2015. )  +  Articolul 7Cheltuielile financiare pentru materiale de lucru și servicii necesare bunei desfășurări a activității Comisiei se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Imigrări. (la 02-09-2021, sintagma: Grupului a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul IV din HOTĂRÂREA nr. 884 din 19 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 02 septembrie 2021 ) (la 20-12-2013, Art. 7 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.056 din 11 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 20 decembrie 2013. )  +  Articolul 8În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, instituțiile, autoritățile și structurile prevăzute la art. 3 alin. (1) vor comunica Secretariatului tehnic persoanele desemnate membri permanenți și membri supleanți ai Comisiei. (la 02-09-2021, sintagma: Grupului a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul IV din HOTĂRÂREA nr. 884 din 19 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 02 septembrie 2021 )  +  Articolul 9Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.708/2004 pentru aprobarea componentelor și a structurii Mecanismului de cooperare interinstituțională, precum și a Planului de acțiune pentru o perioadă de 12 luni pentru implementarea Strategiei naționale privind migrația, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.039 din 10 noiembrie 2004.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul internelor și reformei administrative,
  Paul Victor Dobre,
  secretar de stat
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Anton Niculescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul educației, cercetării și tineretului,
  Remus Pricopie,
  secretar de stat
  Ministrul sănătății publice,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,
  Paul Păcuraru
  Departamentul pentru Afaceri Europene,
  Adrian Ciocănea,
  secretar de stat
  p. Ministrul economiei și finanțelor,
  Cătălin Doica,
  secretar de stat
  București, 28 mai 2008.Nr. 572.-----