ORDIN nr. 4.594 din 5 august 2021privind modificarea Metodologiei-cadru de organizare și înregistrare a programelor postuniversitare de către instituțiile de învățământ superior, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale, interimar, nr. 4.750/2019
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 23 august 2021  În conformitate cu prevederile:– art. 171, art. 173 și ale art. 328 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– art. 21 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 4 alin. (1) lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea, structura și funcționarea Autorității Naționale pentru Calificări, cu modificările și completările ulterioare;– art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul IMetodologia-cadru de organizare și înregistrare a programelor postuniversitare de către instituțiile de învățământ superior, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale, interimar, nr. 4.750/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 din 21 august 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.2. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.  +  Articolul IIAnexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIIAutoritatea Națională pentru Calificări, Direcția generală învățământ universitar și instituțiile de învățământ superior duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 5 august 2021.Nr. 4.594.  +  Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 1 la metodologia-cadru)  +  Anexa nr. 2*)*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 2 la metodologia-cadru)-----