HOTĂRÂRE nr. 859 din 11 august 2021pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor cu aeronave în spațiul aerian național
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 19 august 2021  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 13 alin. (1) din Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Prezenta hotărâre aprobă procedura de autorizare a zborurilor cu aeronave civile sau de stat în spațiul aerian național. (2) Prevederile prezentei hotărâri se aplică tuturor persoanelor fizice și juridice care efectuează operațiuni aeriene cu aeronave civile sau de stat în spațiul aerian național, indiferent de cetățenia, respectiv naționalitatea acestor persoane și indiferent de categoriile de aeronave utilizate și de statul de înmatriculare/identificare a acestora.  +  Articolul 2(1) În sensul prezentei hotărâri, expresiile de mai jos au următoarele semnificații: a) materiale periculoase și orice alte tipuri de încărcătură care, prin natura lor, pot afecta securitatea națională a României - bunurile periculoase încadrate conform documentului Doc 9284 al Organizației Aviației Civile Internaționale, ediția în vigoare, în categoriile explozibili (clasa 1), explozibili desensibilizați în lichide (clasa 3 - codurile UN 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 și 3379), substanțe infecțioase (clasa 6, diviziunea 6.2, categoria A - codurile UN 2814, 2900), precum și materialele radioactive (clasa 7) pentru care este necesară obținerea unei autorizații din partea Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare;b) spațiu aerian de clasa G - zonă delimitată de spațiu aerian în care nu sunt furnizate servicii de control al traficului aerian;c) zbor IFR - zbor efectuat în conformitate cu regulile zborului instrumental. (2) Expresiile „aeronavă civilă“, „aeronavă fără pilot la bord“, „aeronavă de stat“, „operațiuni aeriene civile“, „operator al aeronavei“, „regiune de informare a zborurilor - FIR București“, „reglementări specifice“, „spațiu aerian național“, „spațiu aerian restricționat“, „spațiu aerian segregat“, „spațiu aerian rezervat“, „trafic aerian operațional“, „zbor VFR“ au înțelesul prevăzut la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian.(3) Expresiile „UAS“, „operațiune UAS din categoria deschise“, „certificat de operator UAS ușor“ și „operațiune UAS din categoria certificate“ au înțelesul prevăzut la art. 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947 al Comisiei din 24 mai 2019 privind normele și procedurile de operare a aeronavelor fără pilot la bord, denumit în continuare Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947.(4) Expresiile «spațiu aerian U-space» și «serviciu U-space» au înțelesul prevăzut la art. 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/664 al Comisiei din 22 aprilie 2021 privind un cadru de reglementare pentru U-space. (la 26-01-2023, Articolul 2 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 837 din 29 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 04 iulie 2022 )  +  Articolul 3(1) Zborul unei aeronave civile cu pilot la bord în spațiul aerian național se consideră autorizat dacă aeronava este asigurată, după caz, conform legii, pentru daune produse terților și:a) pentru zborul IFR, pentru zborul VFR executat în întregime sau parțial într-o porțiune din spațiul aerian național unde furnizarea serviciilor de control al traficului aerian este obligatorie, pentru zborul unei aeronave care traversează granița regiunii de informare a zborurilor - FIR București, precum și pentru zborul deasupra mării libere executat în spațiul aerian al FIR București, operatorul aeronavei a depus un plan de zbor în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 al Comisiei din 26 septembrie 2012 de stabilire a regulilor comune ale aerului și a dispozițiilor operaționale privind serviciile și procedurile din navigația aeriană, cu modificările ulterioare, precum și cu standardele și practicile recomandate emise de Organizația Aviației Civile Internaționale; saub) pentru zborul VFR executat în întregime în zone de spațiu aerian de clasă G și care nu intră sub incidența lit. a), operatorul aeronavei a depus un plan de zbor în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 al Comisiei, cu modificările ulterioare, precum și cu standardele și practicile recomandate emise de Organizația Aviației Civile Internaționale sau, la alegerea operatorului aeronavei, a făcut o notificare de trafic VFR la Autoritatea Aeronautică Civilă Română, în conformitate cu metodologia prevăzută în anexa nr. 1; sauc) aeronava este operată exclusiv într-o porțiune de spațiu aerian rezervat pentru zborul sau tipul respectiv de activități de zbor. (la 02-10-2022, Alineatul (1) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 837 din 29 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 04 iulie 2022 ) (2) Zborul unei aeronave civile fără pilot la bord în spațiul aerian național se consideră autorizat dacă este efectuat în afara zonelor de spațiu aerian unde furnizarea serviciilor de control al traficului aerian este obligatorie, aeronava este asigurată, după caz, conform legii, pentru daune produse terților și:a) aeronava este utilizată într-o operațiune UAS din categoria deschise, cu respectarea tuturor cerințelor prevăzute, pentru o astfel de operațiune, la art. 4 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947; saub) pentru zborul în cauză operatorul a depus o declarație în conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/947, confirmată de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, și respectă condițiile prevăzute în declarație; sauc) operatorul aeronavei deține o autorizare de operare, eliberată sau confirmată de Autoritatea Aeronautică Civilă Română pentru zborul în cauză, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/947, și respectă condițiile prevăzute în autorizație; saud) operatorul aeronavei deține un certificat de operator UAS ușor conform dispozițiilor părții C din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947, iar printre privilegiile acordate prin certificat se regăsește și efectuarea tipului respectiv de zbor/operațiune și operatorul a depus un plan de zbor în conformitate cu reglementările specifice în vigoare; saue) operatorul aeronavei deține un certificat de operator UAS pentru operațiuni UAS din categoria certificate conform dispozițiilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/947, iar printre privilegiile acordate prin certificat se regăsește și efectuarea tipului respectiv de zbor/operațiune și operatorul a depus un plan de zbor în conformitate cu reglementările specifice în vigoare; sauf) aeronava este operată într-o porțiune de spațiu aerian rezervat pentru zborul respectiv, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare, astfel încât să nu fie afectată activitatea de zbor cu aeronave cu pilot la bord; saug) zborul este efectuat în baza unei autorizări de operațiuni cu aeronave fără pilot la bord, în cadrul cluburilor și asociațiilor de aeromodelism, emisă de Autoritatea Aeronautică Civilă Română în conformitate cu prevederile art. 16 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947; sau. (la 26-01-2023, Litera g) din Alineatul (2) , Articolul 3 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 837 din 29 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 04 iulie 2022 ) h) aeronava este operată într-un spațiu aerian U-space și zborul este autorizat de un serviciu U-space. (la 02-10-2022, Alineatul (2) din Articolul 3 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 837 din 29 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 04 iulie 2022 ) (3) În situația în care o aeronavă care îndeplinește dispozițiile alin. (1) și (2) are la bord bunuri sau persoane care, conform obligațiilor sau angajamentelor asumate de România prin tratatele internaționale la care este parte sau unor sancțiuni internaționale instituite prin actele prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare OUG nr. 202/2008, fac obiectul unor restricții privind utilizarea spațiului aerian național, zborul este neautorizat. Măsurile aplicabile întro asemenea situație sunt prevăzute în anexa nr. 1.(4) În situația în care, potrivit obligațiilor sau angajamentelor asumate de România prin tratatele internaționale la care este parte sau sancțiunilor internaționale instituite prin actele prevăzute la art. 1 alin. (1) din OUG nr. 202/2008, aeronava este supusă restricțiilor privind utilizarea spațiului aerian național, zborul este neautorizat.(5) Zborul unei aeronave civile fără pilot la bord în zonele din spațiul aerian național unde furnizarea serviciilor de control al traficului aerian este obligatorie se consideră autorizat dacă operatorul aeronavei respectă procedura civilo-militară pentru coordonarea activității de zbor cu aeronave fără pilot la bord și stabilirea limitelor și condițiilor de operare ale acestor aeronave astfel încât să nu fie afectat traficul aerian general sau operațional cu aeronave cu pilot la bord, elaborată de unitatea de trafic care efectuează controlul traficului aerian în zonele respective și aprobată de Autoritatea Aeronautică Civilă Română și Autoritatea Aeronautică Militară Națională.(6) Prin procedura prevăzută la alin. (5) se pot stabili porțiuni de spațiu aerian în cadrul zonelor din spațiul aerian național unde furnizarea serviciilor de control al traficului aerian este obligatorie, delimitate orizontal și vertical, în care accesul aeronavelor civile fără pilot la bord utilizate exclusiv în operațiuni UAS din categoria deschise se consideră autorizat fără nicio altă formalitate.  +  Articolul 4În plus față de cerințele prevăzute la art. 3 alin. (1), orice aeronavă civilă cu pilot la bord care efectuează un zbor într-o porțiune din spațiul aerian național unde furnizarea serviciilor de control al traficului aerian este obligatorie trebuie să aibă posibilitatea de a efectua comunicații radio bilaterale și trebuie să fie echipată cu un dispozitiv de identificare a poziției aeronavei în zbor, denumit în continuare transponder, care va funcționa pe tot parcursul zborului respectiv, indiferent dacă o parte a acestuia se desfășoară într-o zonă de spațiu aerian de clasă G. Cu autorizarea expresă a unei unități de control al traficului aerian pentru zona proprie de responsabilitate, o aeronavă civilă poate efectua zborul în zona respectivă și fără a fi echipată cu transponder.  +  Articolul 5(1) Suplimentar cerințelor prevăzute la art. 3 și 4, următoarele categorii de zboruri ale aeronavelor civile pot fi efectuate în spațiul aerian național numai în condițiile obținerii unei autorizări, derogări și/sau, după caz, a unui aviz, astfel: a) zborurile interne și internaționale aferente operațiunilor de transport aerian comercial, cu decolare de pe și/sau aterizare pe teritoriul României, pot fi executate numai în condițiile autorizării de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, direct ori prin Autoritatea Aeronautică Civilă Română, în condițiile tratatelor internaționale la care România este parte; b) zborurile interne si internaționale, cu sau fără decolare/aterizare de pe/pe teritoriul României, cu aeronave civile care transportă trupe, armament, tehnică de luptă, materiale periculoase și orice alte tipuri de încărcătură care, prin natura lor, pot afecta securitatea națională a României, pot fi executate numai cu condiția autorizării de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin Autoritatea Aeronautică Civilă Română, cu avizul Ministerului Apărării Naționale prin Secția survol, relații și reglementări aeronautice din cadrul Centrului național militar de comandă (nucleu);c) zborurile în porțiunile de spațiu aerian rezervat, segregat sau în zonele restricționate pot fi executate: (i) în cazul unui zbor într-o zonă de spațiu aerian în care furnizarea serviciilor de control al traficului aerian este obligatorie, numai în condițiile autorizării accesului de către unitatea de trafic care efectuează controlul traficului aerian în zona respectivă; (ii) în cazul unui zbor într-o zonă de spațiu aerian de clasă G, numai în condițiile autorizării de către entitatea care a făcut rezervarea ori a solicitat restricționarea zonei respective de spațiu aerian; d) zborurile deasupra municipiului București, la înălțimi mai mici de 3.000 de metri, în zona restricționată publicată în Publicația de Informare Aeronautică AIP-România, pot fi executate numai în condițiile obținerii unei autorizări de survol din partea Ministerului Apărării Naționale prin Secția survol, relații și reglementări aeronautice din cadrul Centrului național militar de comandă (nucleu). Excepție fac zborurile executate în limita zonei de control de aerodrom Băneasa, zborurile de îndepărtare după decolare și de apropiere pentru aterizare pe aerodromurile certificate, zborurile care ocolesc zone orajoase prin coordonare între serviciile de trafic aerian civile și militare, precum și zborurile executate cu aeronave fără pilot la bord în porțiuni de spațiu aerian rezervat sau în zonele restricționate înființate pentru zborurile aeronavelor fără pilot la bord în conformitate cu reglementările specifice aplicabile; e) zborurile pentru activități de fotografiere, filmare și cartografiere, conform legislației naționale privind protecția informațiilor clasificate, pot fi executate numai în condițiile obținerii unui aviz din partea Ministerului Apărării Naționale prin Secția survol, relații și reglementări aeronautice din cadrul Centrului național militar de comandă (nucleu); zborurile de fotografiere și filmare efectuate cu aeronave civile fără pilot la bord care execută operațiuni din categoria deschise, în afara zonelor restricționate pentru operarea aeronavelor fără pilot la bord, nu necesită obținerea avizului Ministerului Apărării Naționale;f) zborurile cu aeronave civile care transportă bunurile periculoase încadrate conform documentului Doc 9284 al Organizației Aviației Civile Internaționale în categoria bunurilor interzise în mod normal la transportul aerian, altele decât cele prevăzute la lit. b), pot fi executate numai cu condiția solicitării de către operatorul aerian și a obținerii de către acesta a unei derogări, acordate de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin Autoritatea Aeronautică Civilă Română;g) zborurile cu aeronave civile care efectuează operațiuni comerciale specializate cu risc ridicat, așa cum sunt definite acestea la art. 2 pct. 8 din Regulamentul (UE) nr. 965/2012 al Comisiei din 5 octombrie 2012 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la operațiunile aeriene în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, pot fi executate numai în condițiile obținerii unei autorizări din partea Autorității Aeronautice Civile Române.(2) Metodologia de acordare a autorizărilor și, respectiv, derogării prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) și, respectiv, lit. f) este menționată în anexa nr. 1. Metodologia de acordare a autorizării de survol prevăzute la alin. (1) lit. d), respectiv a avizelor prevăzute la alin. (1) lit. b) și e) este prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 6(1) Zborurile cu aeronave de stat în spațiul aerian național se consideră autorizate dacă: a) pentru aeronavele de stat românești a fost depus un plan de zbor sau a fost efectuată o planificare de zbor la Ministerul Apărării Naționale, prin Statul Major al Forțelor Aeriene, în condițiile stabilite prin protocol încheiat între Ministerul Apărării Naționale și instituțiile care folosesc aeronave de stat;b) pentru aeronavele de stat străine a fost obținută o autorizare de survol din partea Ministerului Apărării Naționale prin Secția survol, relații și reglementări aeronautice din cadrul Centrului național militar de comandă (nucleu) și a fost depus un plan de zbor;c) pentru aeronavele de stat străine participante la aplicații, exerciții antrenamente sau alte activități aeronautice militare în spațiul aerian național a fost efectuată o planificare de zbor la Ministerul Apărării Naționale prin Statul Major al Forțelor Aeriene; autorizările de survol pentru zborurile de sosire și de plecare pe/de pe teritoriul României se acordă conform lit. b);d) pentru aeronavele de stat străine aflate în custodia operatorilor economici din România pentru reparații, modernizări, modificări, precum și pentru aeronavele noufabricate destinate a deveni aeronave de stat a fost efectuată o planificare de zbor la Ministerul Apărării Naționale prin Statul Major al Forțelor Aeriene sau a fost depus un plan de zbor în cazul operării ca trafic aerian general de către operatorul aeronavelor;e) pentru aeronavele de stat fără pilot la bord românești care execută zbor în spațiul aerian național dacă zborul este efectuat în baza unei planificări de zbor la Ministerul Apărării Naționale prin Statul Major al Forțelor Aeriene sau a unui plan de zbor sau, după caz, aeronava este operată într-o porțiune de spațiu aerian rezervat pentru zborul respectiv, în conformitate cu reglementările specifice aplicabile, astfel încât să nu fie afectată activitatea de zbor cu aeronave cu pilot la bord.(2) În plus față de cerințele prevăzute la alin. (1):a) operatorul unei aeronave de stat fără pilot la bord, atunci când execută un zbor într-o porțiune de spațiu aerian controlat, trebuie să respecte procedura elaborată de unitatea de control al traficului aerian corespunzătoare, pentru coordonarea activității de zbor cu aeronave fără pilot la bord și stabilirea limitelor de operare ale acestor aeronave astfel încât să nu fie afectat traficul aerian general sau operațional cu aeronave cu pilot la bord;b) zborurile cu aeronave de stat românești pentru activități de fotografiere, filmare și cartografiere pot fi executate numai în condițiile obținerii unei autorizări de survol din partea Ministerului Apărării Naționale prin Secția survol, relații și reglementări aeronautice din cadrul Centrului național militar de comandă (nucleu).(3) Metodologia de acordare de către Ministerul Apărării Naționale a autorizării de survol prevăzute la alin. (1) lit. b) și alin. (2) lit. b) este prevăzută în anexa nr. 2. (4) Zborurile prevăzute la alin. (1) lit. d) se efectuează sub responsabilitatea operatorilor economici în a căror custodie se află aeronavele de stat străine respective sau, după caz, a fabricantului, care poartă și răspunderea pentru daunele produse terților în timpul zborurilor, în condițiile legii civile.  +  Articolul 7Planificarea de zbor prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. a), c)-e) se va efectua în condițiile aprobate prin ordin al ministrului apărării naționale.  +  Articolul 8(1) Autorizările, derogările și avizele prevăzute în prezenta hotărâre pot fi acordate pentru fiecare zbor în parte sau pentru o serie de zboruri executate într-o perioadă determinată de timp, fără a depăși 12 luni.(2) Notificările de trafic VFR pot fi efectuate pentru fiecare zbor în parte sau pentru o serie de zboruri executate într-o perioadă determinată de timp.(3) Rezervarea unei porțiuni de spațiu aerian, prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. c) și la art. 3 alin. (2) lit. f), se poate face pentru o serie de zboruri sau pentru activități de zbor executate într-o perioadă determinată de timp. (la 02-10-2022, Articolul 8 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 837 din 29 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 04 iulie 2022 )  +  Articolul 9(1) Operatorul unei aeronave care intenționează să execute un zbor în spațiul aerian național este obligat ca înainte de începerea zborului să se informeze cu privire la cerințele, limitările și restricțiile aplicabile zborului respectiv, prevăzute în Publicația de Informare Aeronautică AIP - România, în circularele de informare aeronautică și în mesajele de înștiințare - NOTAM, și este direct răspunzător de respectarea acestora.(2) Operatorul aeronavei este obligat să respecte și să actualizeze ruta/traiectul sau zona de zbor pentru care a depus plan de zbor, pentru care a primit autorizare, aviz sau derogare sau pentru care a făcut notificarea de trafic VFR conform prevederilor prezentei hotărâri, parametrii de zbor și parametrii senzorilor de înregistrare declarați în cererea de solicitare a avizului prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. e), precum și condiționările, restricțiile ori limitările care i-au fost impuse la acordarea autorizării, derogării sau avizului în cauză. Operatorul aeronavei care intenționează să efectueze un zbor într-o zonă restricționată sau periculoasă ori în spațiul aerian rezervat sau segregat este obligat să se informeze atât înainte de începerea zborului, cât și în timpul acestuia cu privire la condițiile de acces în respectiva zonă ori în respectivul spațiu aerian și să le respecte. (la 02-10-2022, Alineatul (2) din Articolul 9 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 837 din 29 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 04 iulie 2022 ) (3) Pentru a facilita informarea operatorilor aeronavelor, mesajele de înștiințare - NOTAM, precum și secțiunile din documentele de informare aeronautică care conțin deciziile de stabilire a zonelor de spațiu aerian rezervat sau segregat, precum și a zonelor interzise, restricționate ori periculoase, împreună cu condițiile asociate acestora, se publică pe site-urile furnizorilor de servicii de informare aeronautică certificați. Lista unităților certificate să furnizeze servicii civile de informare aeronautică pe teritoriul României se publică pe site-ul Autorității Aeronautice Civile Române. (3^1) Spațiile aeriene restricționate pentru accesul aeronavelor fără pilot la bord se publică doar în format digital, pe site-urile furnizorilor de servicii de informare aeronautică certificați în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 21/2020 privind Codul aerian, cu modificările și completările ulterioare. Pentru informarea tuturor operatorilor aeronavelor, linkurile către paginile web ale furnizorilor de servicii de informare aeronautică, unde sunt publicate spații aeriene restricționate pentru accesul aeronavelor fără pilot la bord, se publică pe site-urile Autorității Aeronautice Civile Române și Autorității Aeronautice Naționale Militare, precum și în Publicația de Informare Aeronautică AIP - România și în Publicația de informare aeronautică militară - Mil AIP Romania. (la 02-10-2022, Articolul 9 a fost completat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 837 din 29 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 04 iulie 2022 ) (4) Prevederile alin. (2) nu aduc atingere dreptului operatorului aeronavei de a modifica planul de zbor depus, respectiv notificarea de trafic VFR transmisă, cu respectarea procedurilor și reglementărilor specifice aplicabile, și nici dreptului unității de control al traficului aerian de a solicita modificarea rutei/traiectului zborului din considerente de securitate și/sau siguranță a zborului. (la 02-10-2022, Alineatul (4) din Articolul 9 a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 837 din 29 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 04 iulie 2022 ) (5) Zborurile în zona de frontieră se execută cu respectarea prevederilor specifice ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările și completările ulterioare. (6) Prevederile prezentei hotărâri nu exonerează operatorul aeronavei de obligația deținerii, după caz, a competențelor, autorizațiilor, certificatelor și/sau licențelor prevăzute de reglementările specifice referitoare la desfășurarea tipului respectiv de operațiune aeriană în spațiul aerian național și la operarea stațiilor de radiocomunicații ce funcționează în spectrul radio atribuit serviciului mobil aeronautic și utilizate în cadrul aviației sau de obligația respectării tuturor cerințelor, limitărilor și restricțiilor aplicabile activității de zbor pe care urmează să o desfășoare, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 21/2020, ale Legii nr. 257/2001 privind modul de acțiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spațiul aerian al României, republicată, precum și ale reglementărilor specifice naționale și europene aplicabile.  +  Articolul 10Orice plan de zbor depus se închide la o unitate de trafic aerian în cel mult 30 de minute de la aterizare. Planurile de zbor depuse de operatorii aeronavelor de stat, care nu aparțin Ministerului Apărării Naționale, se închid la unitățile de trafic aerian la care a fost activat planul de zbor, în cel mult 30 de minute de la aterizare. Activitatea de zbor zilnică într-un spațiu aerian rezervat se închide prin informarea structurii care a autorizat rezervarea spațiului, în cel mult 30 de minute de la încheierea activității, de către entitatea care a solicitat rezervarea respectivului spațiu. (la 02-10-2022, Articolul 10 a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 837 din 29 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 04 iulie 2022 )  +  Articolul 11Constituie contravenții, în măsura în care, potrivit legii, nu sunt infracțiuni, următoarele fapte: a) executarea unui zbor în spațiul aerian național cu o aeronavă civilă, cu sau fără pilot la bord, pentru care nu s-a încheiat un contract de asigurare pentru acoperirea răspunderii față de terți și, după caz, față de pasageri, bagaje sau marfă, în condițiile stabilite de legislația națională în vigoare și de regulamentele europene aplicabile; b) efectuarea unui zbor al unei aeronave civile cu pilot la bord în spațiul aerian național cu încălcarea dispozițiilor art. 3 alin. (1);c) efectuarea unui zbor al unei aeronave civile fără pilot la bord în spațiul aerian național cu încălcarea dispozițiilor art. 3 alin. (2);d) efectuarea unui zbor neautorizat în spațiul aerian național, în conformitate cu dispozițiile art. 3 alin. (3) și (4); e) efectuarea unui zbor cu o aeronavă civilă fără pilot la bord, într-o zonă din spațiul aerian național unde furnizarea serviciilor de control al traficului aerian este obligatorie, fără a respecta procedura civil-militară prevăzută la art. 3 alin. (5);f) efectuarea unui zbor cu o aeronavă civilă care transportă trupe, tehnică militară, materiale periculoase și orice alte tipuri de încărcătură care, prin natura lor, pot afecta securitatea națională a României, fără autorizarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și avizul Ministerului Apărării Naționale, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b); g) efectuarea unui zbor într-o porțiune de spațiu aerian rezervat, segregat ori într-o zonă restricționată fără deținerea unei autorizări din partea unității de trafic care efectuează controlul traficul aerian în spațiul sau zona respectivă, conform cerinței de la art. 5 alin. (1) lit. c);h) efectuarea unui zbor într-o porțiune de spațiu aerian rezervat, segregat ori într-o zonă restricționată, situate într-o zonă de spațiu aerian de clasă G, fără deținerea unei autorizări din partea entității care a făcut rezervarea, respectiv a impus utilizarea exclusivă sau restricționarea; i) efectuarea unui zbor deasupra municipiului București la înălțimi mai mici de 3.000 de metri, cu aeronavă cu pilot la bord, cu încălcarea dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. d); j) efectuarea unui zbor deasupra municipiului București la înălțimi mai mici de 3.000 de metri, cu o aeronavă fără pilot la bord, în afara zonelor rezervate sau restricționate stabilite pentru aeronavele fără pilot la bord, fără deținerea autorizării de survol prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d); k) efectuarea zborurilor pentru activități de fotografiere, filmare și cartografiere, conform legislației naționale privind protecția informațiilor clasificate, fără aviz din partea Ministerului Apărării Naționale, conform cerinței de la art. 5 alin. (1) lit. e);l) efectuarea unui zbor cu o aeronavă civilă care transportă bunurile periculoase încadrate, conform documentului Doc 9284 al Organizației Aviației Civile Internaționale, în categoria bunurilor interzise în mod normal la transportul aerian, fără obținerea unei derogări acordate de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin Autoritatea Aeronautică Civilă Română, conform cerinței de la art. 5 alin. (1) lit. f);m) efectuarea unei operațiuni aeriene încadrate, conform reglementărilor specifice aplicabile, în categoria operațiunilor cu risc ridicat, fără deținerea unei autorizări din partea Autorității Aeronautice Civile Române sau cu nerespectarea condițiilor/limitărilor din autorizare, conform cerinței de la art. 5 alin. (1) lit. g);n) nerespectarea de către operatorul aeronavei a dispozițiilor art. 10.  +  Articolul 12(1) Contravenția prevăzută la art. 11 lit. c) se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei. (2) Contravenția prevăzută la art. 11 lit. e) se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 9.000 lei.(3) Contravențiile prevăzute la art. 11 lit. g)-l) se sancționează cu amendă de la 15.000 lei la 25.000 lei.(4) Contravențiile prevăzute la art. 11 lit. a), b), d), f), m) și n) se sancționează cu amendă de la 25.000 lei la 40.000 lei. (5) Sancțiunile prevăzute la alin. (1)-(4) se aplică operatorului aeronavei sau, în cazul neidentificării acestuia, persoanei pe numele căreia este emis certificatul de înmatriculare/identificare al aeronavei. (6) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac, cu respectarea dispozițiilor legale, de către:a) personalul împuternicit în acest scop de Autoritatea Aeronautică Civilă Română pentru contravențiile prevăzute la art. 11 lit. a)-h), l)-n);b) personalul împuternicit în acest scop prin ordin al ministrului apărării naționale pentru contravențiile prevăzute la art. 11 lit. i), j) și k);c) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române, ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române, ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției de Frontieră Române în zonele specifice de competență, precum și polițiștii locali pentru contravențiile prevăzute la art. 11 lit. a), c)-f), j) și k) în ceea ce privește exclusiv operatorii aeronavelor fără pilot la bord.(7) Contravențiilor prevăzute la art. 11 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 13În scopul exercitării atribuțiilor de control al utilizării spațiului aerian de către Ministerul Apărării Naționale, prevăzute de Legea nr. 257/2001 privind modul de acțiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spațiul aerian al României, republicată, autorizările, planurile de zbor, precum și derogările acordate prevăzute în prezenta hotărâre se transmit Ministerului Apărării Naționale prin Statul Major al Forțelor Aeriene de către unitățile de trafic aerian sau, după caz, instituțiile emitente. Notificările de trafic VFR se transmit de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română către Ministerul Apărării Naționale și către Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA. (la 02-10-2022, Articolul 13 a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 837 din 29 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 04 iulie 2022 )  +  Articolul 14În cazul în care în urma nerespectării de către operatorul aeronavei a prevederilor prezentei hotărâri au fost declanșate operațiunile de căutare-salvare, operatorul în cauză suportă costurile generate de derularea respectivelor operațiuni.  +  Articolul 15Orice activitate care implică prelucrarea datelor cu caracter personal, realizată în aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, se efectuează cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).  +  Articolul 16În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri:a) Autoritatea Aeronautică Civilă Română publică pe site-ul propriu, www.caa.ro, procedurile pentru emiterea autorizărilor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. c) și g) și la art. 5 alin. (1) lit. g);b) procedurile prevăzute la art. 3 alin. (5) și art. 6 alin. (2) lit. a) se publică prin circulare de informare aeronautică, pe siteul Regiei Autonome „Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian“ - ROMATSA și pe site-ul Autorității Aeronautice Militare Naționale;c) Autoritatea Aeronautică Civilă Română, Regia Autonomă „Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian“ - ROMATSA și Ministerul Apărării Naționale stabilesc proceduri comune privind transmiterea datelor prevăzute la art. 13.  +  Articolul 17Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 17^1Nicio prevedere a prezentei hotărâri nu aduce atingere dreptului Ministerului Apărării Naționale de a dispune măsurile necesare pentru restricționarea/interzicerea activității de zbor în anumite porțiuni de spațiu aerian, în exercitarea atribuțiilor de control al utilizării spațiului aerian prevăzute de Legea nr. 257/2001, republicată. (la 02-10-2022, Actul a fost completat de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 837 din 29 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 04 iulie 2022 )  +  Articolul 18Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor art. 16, care se aplică de la data publicării.  +  Articolul 19La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 912/2010 pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor în spațiul aerian național, precum și a condițiilor în care decolarea și aterizarea aeronavelor civile se pot efectua și de pe/pe alte terenuri sau suprafețe de apă decât aerodromurile certificate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 8 septembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru,
  Elena Tudose,
  secretar de stat
  p. Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Costin-Traian Țîra-Rădulescu,
  secretar de stat
  Ministrul apărării naționale,
  Nicolae-Ionel Ciucă
  Ministrul finanțelor, interimar,
  Florin-Vasile Cîțu
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Cornel Feruță,
  secretar de stat
  București, 11 august 2021.Nr. 859.  +  Anexa nr. 1METODOLOGIEde acordare a autorizărilor și, respectiv, a derogării prevăzutela art. 5 alin. (1) lit. a)-c) și, respectiv,lit. f) din hotărâre  +  Anexa nr. 2METODOLOGIEde solicitare și de acordare de către Ministerul Apărării Naționale a autorizărilor de survol prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) lit. b) și alin. (2) lit. b) și a avizelor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) și e) din hotărâre