PROCEDURĂ din 23 iunie 2021privind atestarea tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 667 bis din 6 iulie 2021  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 817 din 23 iunie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 667 din 6 iulie 2021.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta procedură privind atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici, specialiști care desfășoară activitate în construcții, denumită în continuare procedura, stabilește condițiile și modalitatea de atestare tehnico-profesională a persoanelor fizice care solicită accesul în profesiile reglementate de verificator de proiecte și/sau de expert tehnic, precum și condițiile generale de exercitare a dreptului de practică și de confirmare periodică a acestuia pentru specialiștii care desfășoară activitate în construcții.(2) În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) - (4) din Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile lit. A pct. 9 și 10 din anexa nr. 2 și lit. A pct. 8 din anexa nr. 3 la lege, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației este autoritatea competentă pentru profesiile reglementate de verificator de proiecte și de expert tehnic.(3) Atestarea tehnico-profesională constă în evaluarea și recunoașterea capacității tehnice, a studiilor și a experienței profesionale a persoanelor fizice în vederea exercitării profesiei reglementate de verificator de proiecte și/sau de expert tehnic.(4) Atestarea tehnico-profesională se face prin examen organizat periodic, în condițiile prezentei proceduri, de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, denumit în continuare autoritate competentă.  +  Articolul 2(1) În înțelesul prezentei proceduri, persoanele fizice care solicită atestarea tehnico-profesională ca verificatori de proiecte și/sau experți tehnici pot fi cetățeni români, precum și cetățeni ai altui stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European sau al Confederației Elvețiene care îndeplinesc cerințele prevăzute în prezenta procedură și care doresc să acceadă la profesiile reglementate de verificator de proiecte și de expert tehnic și să le exercite în România în mod independent sau ca angajați ai unor persoane juridice.(2) Prevederile prezentei proceduri se aplică și persoanelor fizice - cetățeni ai altui stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European sau al Confederației Elvețiene, care sunt titulari ai unor titluri de calificare echivalente obținute pe teritoriul unui stat terț și doresc să exercite pe teritoriul statului român profesia reglementată de verificator de proiecte/expert tehnic, cu drepturile și obligațiile din prezenta procedură și din lege.(3) Specialiștii menționați la alin. (2) pot exercita profesiile reglementate de verificator de proiecte și/sau expert tehnic pe teritoriul statului român în condițiile în care sunt titularii unor titluri de calificare obținute pe teritoriul unui stat terț, în baza cărora pot desfășura activități de verificare de proiecte și/sau expertizare tehnică a construcțiilor și adresează autorității competente o cerere de echivalare a titlului deținut. Autoritatea competentă poate recunoaște titlurile obținute în alt stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European sau al Confederației Elvețiene dacă acestea au fost obținute cu îndeplinirea condițiilor cumulative de studii și de experiență profesională prevăzute de prezenta procedură și titularul probează cunoașterea limbii române prin prezentarea unui certificat de competență lingvistică eliberat în condițiile legii.(4) Recunoașterea atestatului se va face de autoritatea competentă, în condițiile legii, prin eliberarea unui certificat de atestare tehnico-profesională în domeniile/subdomeniile de atestare tehnico-profesională și după caz, pentru nivelurile din prezenta procedură, și a legitimației aferente, documente redactate în limba română conform modelelor din prezenta procedură.  +  Articolul 3(1) În sensul prezentei proceduri, atestarea tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte și/sau experților tehnici se face pentru cerințele fundamentale aplicabile prevăzute la art. 5 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe domenii/subdomenii de construcții și pe specialități pentru instalații aferente construcțiilor și, după caz, în funcție de categoriile de importanță specifice ale construcțiilor, în următoarele domenii/subdomenii de atestare tehnico-profesională:a) domeniul de atestare tehnico-profesională A1 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agricole, energetice, miniere, pentru telecomunicații și construcții aferente rețelelor edilitare și de gospodărie comunală cu structura de rezistență din beton, beton armat, zidărie, lemn;b) domeniul de atestare tehnico-profesională A2 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agricole, energetice, miniere, pentru telecomunicații și construcții aferente rețelelor edilitare și de gospodărie comunală cu structura de rezistență din metal, lemn și alte materiale compozite;c) domeniul de atestare tehnico-profesională A4 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru drumuri (inclusiv podețe*)) poduri, tuneluri și piste aeroportuare, cu următoarele subdomenii:*) În accepțiunea prezentei proceduri podețele au deschidere de până la 5 m.i) A4.1 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru drumuri (inclusiv podețe*)) și piste aeroportuare; *) În accepțiunea prezentei proceduri podețele au deschidere de până la 5 m.ii) A4.2 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru poduri rutiere și de cale ferată;iii) A4.3 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru tuneluri;d) domeniul de atestare tehnico-profesională A5 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții de căi ferate, inclusiv podețe, construcții de sisteme de cale de transporturi urbane pentru tramvai și pentru metrou;e) domeniul de atestare tehnico-profesională A6 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții portuare, platforme portuare și marine fixe;f) domeniul de atestare tehnico-profesională A7 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții și amenajări hidrotehnice;g) domeniul de atestare tehnico-profesională A9 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții și amenajări de îmbunătățiri funciare;h) domeniu de atestare tehnico-profesională Ag - Rezistență mecanică și stabilitate pentru masivele de pământ și terenul de fundare al tuturor tipurilor de construcții prin investigații geotehnice;i) domeniul de atestare tehnico-profesională Af - Rezistență mecanică și stabilitate pentru masivele de pământ, a terenului de fundare și interacțiunea cu structurile îngropate prin investigații geotehnice și proiectare geotehnică;j) domeniul de atestare tehnico-profesională B1 - siguranță și accesibilitate în exploatare pentru construcții civile, industriale, agricole, energetice, miniere, pentru telecomunicații;k) domeniul de atestare tehnico-profesională B2 - siguranță și accesibilitate în exploatare pentru drumuri, poduri, tuneluri și piste aeroportuare, cu următoarele subdomenii:i) B2.1 siguranță și accesibilitate în exploatare pentru drumuri (inclusiv podețe) și piste aeroportuare;ii) B2.2 siguranță și accesibilitate în exploatare pentru poduri rutiere și de cale ferată;iii) B2.3 siguranță și accesibilitate în exploatare pentru tuneluri;l) domeniul de atestare tehnico-profesională B3 - siguranță și accesibilitate în exploatare pentru construcții de căi ferate, inclusiv podețe, construcții de sisteme de cale de transport urbane pentru tramvai și pentru metrou;m) domeniul de atestare tehnico-profesională B4 - siguranță și accesibilitate în exploatare pentru construcții de porturi și platforme portuare și marine fixe;n) domeniul de atestare tehnico-profesională B5 - siguranță și accesibilitate în exploatare pentru construcții și amenajări hidrotehnice;o) domeniul de atestare tehnico-profesională B7 - siguranță și accesibilitate în exploatare pentru construcții și amenajări de îmbunătățiri funciare;p) domeniul de atestare tehnico-profesională Cc - securitate la incendiu pentru construcții;q) domeniul de atestare tehnico-profesională D1 - Igienă, sănătate și mediu înconjurător pentru construcții civile, industriale, agricole, energetice, miniere, pentru telecomunicații;r) domeniul de atestare tehnico-profesională D2 - Igienă, sănătate și mediu înconjurător pentru drumuri, poduri, tuneluri și piste aeroportuare, cu următoarele subdomenii:i) D2.1 - Igienă, sănătate și mediu înconjurător pentru drumuri, podețe și piste aeroportuare;ii) D2.2 - Igienă, sănătate și mediu înconjurător pentru poduri rutiere și de cale ferată;iii) D2.3 - Igienă, sănătate și mediu înconjurător pentru tuneluri;s) domeniul de atestare tehnico-profesională D3 - Igienă, sănătate și mediu înconjurător pentru construcții de căi ferate, inclusiv podețe, șine de tramvai și șine de metrou;t) domeniul de atestare tehnico-profesională D4 - Igienă, sănătate și mediu înconjurător pentru construcții de porturi și platforme portuare și marine fixe;u) domeniul de atestare tehnico-profesională D5 - Igienă, sănătate și mediu înconjurător pentru construcții și amenajări hidrotehnice;v) domeniul de atestare tehnico-profesională D7 - Igienă, sănătate și mediu înconjurător pentru construcții și amenajări de îmbunătățiri funciare;w) domeniul de atestare tehnico-profesională E - economie de energie și izolare termică pentru clădiri;x) domeniul de atestare tehnico-profesională F - Protecție împotriva zgomotului pentru clădiri;y) domeniul de atestare tehnico-profesională Is - Instalații sanitare aferente construcțiilor, cu excepția instalațiilor de gaze naturale combustibile și a instalațiilor de gaze petroliere lichefiate;z) domeniul de atestare tehnico-profesională It - instalații termice aferente construcțiilor: instalații de încălzire și instalații de ventilare-climatizare;aa) domeniul de atestare tehnico-profesională Ig - Instalații de alimentare cu gaze aferente construcțiilor: instalații de gaze naturale combustibile și instalații de gaze petroliere lichefiate;bb) domeniul de atestare tehnico-profesională Ie - Instalații electrice aferente construcțiilor;cc) domeniul de atestare tehnico-profesională Saac - sisteme de alimentare cu apă și de canalizare;dd) domeniul de atestare tehnico-profesională Ci - securitate la incendiu pentru instalații.(2) Nivelurile de atestare tehnico-profesională sunt aplicabile în cadrul domeniilor de atestare tehnico-profesională A1, A2, B1, D1, E, F, Is, It, Ig și Ie exclusiv pentru verificatorii de proiecte și sunt delimitate în funcție de categoriile de importanță specifice prevăzute la art. 4 lit. b) a Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor, aprobat prin H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:a) verificatorii de proiecte atestați pentru nivelul I verifică construcțiile sau instalațiile aferente încadrate în clasele de importanță I și II prevăzute în Anexa A1 a reglementării tehnice "Cod de proiectare. Bazele proiectării construcțiilor" indicativ CR 0-2012 aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 1.530/2012, cu completările ulterioare;b) verificatorii de proiecte atestați pentru nivelul II verifică construcțiile sau instalațiile aferente încadrate în clasele de importanță III și IV prevăzute în Anexa A1 a reglementării tehnice "Cod de proiectare. Bazele proiectării construcțiilor" indicativ CR 0-2012 aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 1.530/2012, cu completările ulterioare.(3) Competențele atribuite urmare atestării într-un domeniu/subdomeniu de atestare tehnico-profesională pentru nivelul I includ și competențele de verificare a proiectelor pentru nivelul II.(4) Competențele atribuite ca urmare a atestării în domeniul de atestare tehnico-profesională Is nivelul I includ și competența de verificare a proiectelor/expertizare tehnică, după caz, în domeniul de atestare tehnico-profesională Saac doar în condițiile în care sunt verificate proiecte de/expertizate părți ale sistemelor publice de alimentare cu apă și/sau canalizare care nu includ instalațiile de captare, tratare, epurare apă și deversare apă în emisar din sistemele publice. (la 06-06-2022, Alineatul (4) din Articolul 3 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.129 din 2 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 06 iunie 2022 ) (5) Competențele atribuite urmare atestării în domeniul de atestare tehnico-profesională Af includ și competența de verificare a proiectelor/expertizare tehnică, după caz, în domeniul de atestare tehnico-profesională Ag.(6) Verificarea/expertizarea proiectelor de instalații aferente construcțiilor pentru cerința "Securitate la incendiu" se poate face fie de către verificatori de proiecte/experți tehnici atestați în domeniile de atestare tehnico-profesionale Is, It, Ig și Ie pentru fiecare specialitate de instalații în parte, fie de către verificatori de proiecte/experți tehnici atestați în domeniul de atestare tehnico-profesională Ci pentru toate specialitățile de instalații.(7) Atestările tehnico-profesionale pentru verificatorii de proiecte și experții tehnici se acordă fie pe un singur domeniu de atestare tehnico-profesională, acolo unde din punct de vedere tehnic se justifică acordarea atestărilor în mod distinct, fie cumulativ, pe mai multe domenii/subdomenii de atestare tehnico-profesională, potrivit prezentei proceduri. Autoritatea competentă organizează examenele de atestare tehnico-profesională după cum urmează:a) pentru atestarea tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte:1. în domeniul de atestare tehnico-profesională A1, Nivelul I;2. în domeniul de atestare tehnico-profesională A1, Nivelul II;3. în domeniul de atestare tehnico-profesională A2, Nivelul I;4. în domeniul de atestare tehnico-profesională A2, Nivelul II;5. în domeniul de atestare tehnico-profesională Ag;6. în domeniul de atestare tehnico-profesională Af;7. în domeniul de atestare tehnico-profesională Cc;8. în domeniul de atestare tehnico-profesională Ci;9. în domeniul de atestare tehnico-profesională Is, Nivelul I;10. în domeniul de atestare tehnico-profesională Is, Nivelul II;11. în domeniul de atestare tehnico-profesională It, Nivelul I;12. în domeniul de atestare tehnico-profesională It, Nivelul II;13. în domeniul de atestare tehnico-profesională Ig, Nivelul I;14. în domeniul de atestare tehnico-profesională Ig, Nivelul II;15. în domeniul de atestare tehnico-profesională Ie, Nivelul I;16. în domeniul de atestare tehnico-profesională Ie, Nivelul II;17. în domeniul de atestare tehnico-profesională Saac;18. în domeniile de atestare tehnico-profesională B1, D1, E și F, Nivelul I;19. în domeniile de atestare tehnico-profesională B1, D1, E și F, Nivelul II;20. în subdomeniile de atestare tehnico-profesională A4.1, B2.1 și D2.1;21. în subdomeniile de atestare tehnico-profesională A4.2, B2.2 și D2.2;22. în subdomeniile de atestare tehnico-profesională A4.3, B2.3 și D2.3;23. în domeniile de atestare tehnico-profesională A5, B3 și D3;24. în domeniile de atestare tehnico-profesională A6, B4 și D4;25. în domeniile de atestare tehnico-profesională A7, B5 și D5;26. în domeniile de atestare tehnico-profesională A9, B7 și D7.b) pentru atestarea tehnico-profesională a experților tehnici:1. în domeniul de atestare tehnico-profesională A1;2. în domeniul de atestare tehnico-profesională A23. în domeniul de atestare tehnico-profesională Ag;4. în domeniul de atestare tehnico-profesională Af;5. în domeniul de atestare tehnico-profesională Cc;6. în domeniul de atestare tehnico-profesională Ci;7. în domeniul de atestare tehnico-profesională Is;8. în domeniul de atestare tehnico-profesională It;9. în domeniul de atestare tehnico-profesională Ig;10. în domeniul de atestare tehnico-profesională Ie;11. în domeniul de atestare tehnico-profesională Saac;12. în domeniile de atestare tehnico-profesională B1, D1, E și F;13. în subdomeniile de atestare tehnico-profesională A4.1, B2.1 și D2.1;14. în subdomeniile de atestare tehnico-profesională A4.2, B2.2 și D2.2;15. în subdomeniile de atestare tehnico-profesională A4.3, B2.3 și D2.3;16. în domeniile de atestare tehnico-profesională A5, B3 și D3;17. în domeniile de atestare tehnico-profesională A6, B4 și D4;18. în domeniile de atestare tehnico-profesională A7, B5 și D5;19. în domeniile de atestare tehnico-profesională A9, B7 și D7.(8) Candidații care susțin examenul de atestare tehnico-profesională în domeniile B1, D1, E și F pot promova examenul de atestare pentru un domeniu de atestare tehnico-profesională sau pentru mai multe dintre cele patru domenii de atestare tehnico-profesională, cu condiția să opteze pentru fiecare domeniu de atestare în parte în cuprinsul cererii de înscriere. (la 06-06-2022, Alineatul (8) din Articolul 3 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.129 din 2 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 06 iunie 2022 )  +  Capitolul II Condiții privind înscrierea în vederea susținerii examenelor de atestare tehnico-profesionale  +  Articolul 4(1) Poate participa la examenele de atestare tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte și/sau experților tehnici solicitantul care îndeplinește condițiile cumulative de studii și de experiență profesională prevăzute de prezenta procedură.(2) În vederea participării la examenele de atestare tehnico-profesională solicitantul trebuie să facă dovada absolvirii de studii universitare de licență și, după caz, de studii universitare de master/de studii postuniversitare de master/de studii de aprofundare, fiind titularul unei diplome de inginer diplomat/inginer/arhitect conferită urmare absolvirii unei instituții de învățământ superior acreditată în următoarele domenii de licență/specializări după caz, sau echivalente**), astfel: **) În accepțiunea prezentei proceduri, echivalente sunt considerate programele de studii universitare/postuniversitare/de aprofundare, indiferent de denumire (specializări, profile, domenii) care, în urma absolvirii, au conferit titularului competențe asemănătoare.a) pentru domeniul de atestare tehnico-profesională A1 în domeniul de licență "Inginerie civilă";b) pentru domeniul de atestare tehnico-profesională A2 în domeniul de licență "Inginerie civilă";c) pentru domeniile de atestare tehnico-profesională A4, B2 și D2, cu subdomeniile aferente în domeniul de licență "Inginerie civilă";d) pentru domeniile de atestare tehnico-profesională A5, B2 și D3, cu subdomeniile aferente în domeniul de licență "Inginerie civilă";e) pentru domeniile de atestare tehnico-profesională A6, B4 și D4 în domeniul de licență "Inginerie civilă";f) pentru domeniile de atestare tehnico-profesională A7, B5 și D5 în domeniul de licență "Inginerie civilă";g) pentru domeniile de atestare tehnico-profesională A9, B7 și D7 în domeniul de licență "Inginerie civilă";h) pentru domeniul de atestare tehnico-profesională Af în domeniul de licență "Inginerie civilă";i) pentru domeniul Ag în domeniul de licență "Inginerie civilă" sau în domeniul de licență "Inginerie geologică", specializarea "Inginerie geologică";j) pentru domeniile de atestare tehnico-profesională B1, D1, E, F domeniul de licență "Inginerie civilă" sau în domeniul de licență "Arhitectură";k) pentru domeniul de atestare tehnico-profesională Cc în domeniul de licență "Inginerie civilă" sau în domeniul de licență "Arhitectură";l) pentru domeniul de atestare tehnico-profesională Saac în domeniul de licență "Inginerie civilă" sau în domeniul de licență "Ingineria instalațiilor";m) pentru domeniul de atestare tehnico-profesională Is în domeniul de licență "Ingineria instalațiilor", în domeniul de licență "Inginerie civilă" sau în domeniul de licență "Inginerie mecanică";n) pentru domeniul de atestare tehnico-profesională It în domeniul de licență "Ingineria instalațiilor", în domeniul de licență "Inginerie energetică" sau în domeniul de licență "Inginerie mecanică";o) pentru domeniul de atestare tehnico-profesională Ig în domeniul de licență "Ingineria instalațiilor" sau domeniul de licență "Mine, petrol și gaz";p) pentru domeniul de atestare tehnico-profesională Ie în domeniul de licență "Ingineria instalațiilor";q) pentru domeniul de atestare tehnico-profesională Ci în domeniul de licență "Ingineria instalațiilor".(3) Absolventul unei instituții de învățământ superior acreditată, specializarea "Ingineria și managementul lucrărilor de construcții", domeniul de licență "Inginerie și management", titular al unei diplome de inginer/inginer diplomat poate solicita înscrierea în vederea susținerii examenelor de atestare tehnico-profesională în aceleași domenii de atestare tehnico-profesională ca și un absolvent al unei specializări din domeniul "Inginerie civilă" în condițiile în care este și titular al unei diplome de master obținută în urma absolvirii unui program de master în domeniul de studii universitare de master "Inginerie civilă și instalații" sau al unei diplome echivalente în urma căruia a dobândit dreptul de a proiecta fără limitări în domeniul/domeniile/subdomeniile de atestare tehnico-profesională solicitat/solicitate.(4) Solicitantul menționat la alin. (2), absolvent al unei specializări din domeniile de licență «Inginerie civilă», «Ingineria instalațiilor» sau «Arhitectură», prin care dreptul de proiectare este limitat, poate solicita înscrierea în vederea susținerii examenului de atestare tehnico-profesională, în condițiile în care este și titular al unei diplome de master obținute în urma absolvirii unui program de master, în domeniile de studii universitare de doctorat/masterat «Inginerie civilă și instalații» sau «Arhitectură», al unei diplome echivalente în urma căreia a dobândit dreptul de a proiecta fără limitări în domeniul/domeniile/subdomeniile de atestare tehnico-profesională solicitat/solicitate sau poate susține examenul de atestare tehnico-profesională doar pentru nivelul II. (la 06-06-2022, Alineatul (4) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.129 din 2 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 06 iunie 2022 ) (5) În vederea confirmării competențelor profesionale autoritatea competentă are dreptul de a solicita, în scris, instituțiilor de învățământ superior acreditate care au eliberat solicitantului diploma de inginer diplomat/inginer/arhitect sau diploma de master/diploma echivalentă, clarificări asupra competențelor obținute în urma absolvirii studiilor universitare/postuniversitare.(6) Experiența profesională constă în desfășurarea de activități de proiectare/de execuție/de control/didactice/de verificare în domeniul construcțiilor/arhitecturii/instalațiilor aferente construcțiilor, după caz, în conformitate cu competențele dobândite în urma absolvirii studiilor universitare și postuniversitare/de aprofundare, după caz.(7) Pentru susținerea examenelor de atestare tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte și/sau a experților tehnici trebuie îndeplinite următoarele condiții minime privind experiența profesională prevăzută la alin. (6):a) cel puțin 8 ani vechime dintre care cel puțin 3 ani în activități de proiectare pentru susținerea examenelor de atestare tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte;b) cel puțin 12 ani vechime dintre care cel puțin 4 în activități de proiectare pentru susținerea examenelor de atestare tehnico-profesională a experților tehnici.(8) Pentru cerința "securitate la incendiu", în domeniile de atestare tehnico-profesională Cc și Ci, se poate înscrie în vederea susținerii examenelor de atestare tehnico-profesională și persoana fizică cu studii universitare absolvite în cadrul unei instituții de învățământ superior acreditată în domeniul fundamental "științe inginerești" sau în ramura de științe "Arhitectură și urbanism" care își desfășoară/și-a desfășurat activitatea în cadrul structurilor de prevenire/avizare/autorizare din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență sau a structurilor subordonate acestuia, având atribuții în domeniul securității la incendiu și îndeplinește următoarele condiții de vechime în muncă în cadrul structurilor de prevenire/avizare/autorizare:a) 8 ani pentru susținerea examenelor de atestare tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte;b) 12 ani pentru susținerea examenelor de atestare tehnico-profesională a experților tehnici.(9) Pentru domeniul de atestare tehnico-profesională Ci se poate înscrie în vederea susținerii examenelor de atestare tehnico-profesională și persoana fizică cu studii universitare absolvite în cadrul unei instituții de învățământ superior acreditată în domeniul fundamental "științe inginerești" sau în ramura de știință licență "Arhitectură și Urbanism" care a desfășurat activități de proiectare în cadrul unei persoane juridice autorizate pentru efectuarea de lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor în conformitate cu prevederile Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor aprobată prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 87/2010, cu modificările și completările ulterioare, care îndeplinește condițiile de prevăzute la alin. (6).(10) Pentru domeniul de atestare tehnico-profesională Ci se poate înscrie în vederea susținerii examenelor de atestare tehnico-profesională și persoana fizică cu studii universitare absolvite în cadrul unei instituții de învățământ superior acreditate în domeniile de licență «Inginerie civilă» sau «Arhitectură», dacă este și titulara unei diplome de master în domeniul de studii universitare de master «Inginerie civilă și ingineria instalațiilor», prin care este probată dobândirea competențelor profesionale în domeniul securității la incendiu. (la 06-06-2022, Alineatul (10) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.129 din 2 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 06 iunie 2022 ) (11) Pentru domeniul de atestare tehnico-profesională Cc se poate înscrie în vederea susținerii examenelor de atestare tehnico-profesională și persoana fizică cu studii universitare absolvite în cadrul unei instituții de învățământ superior acreditate în domeniul de licență «Ingineria instalațiilor», dacă este și titulara unei diplome de master în domeniul de studii universitare de master «Inginerie civilă și ingineria instalațiilor», prin care este probată dobândirea competențelor profesionale în domeniul securității la incendiu. (la 06-06-2022, Alineatul (11) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.129 din 2 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 06 iunie 2022 ) (12) Pentru domeniul de atestare tehnico-profesională Ie poate solicita înscrierea în vederea susținerii examenelor de atestare tehnico-profesională și solicitantul care este titularul unei diplome de inginer diplomat/inginer conferite ca urmare a absolvirii unei instituții de învățământ superior acreditate și este autorizat ca electrician de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, după caz:a) pentru a desfășura activități de proiectare a instalațiilor electrice, pentru profesia reglementată de verificator de proiecte, cu îndeplinirea condițiilor de vechime precizate la alin. (7) lit. a);b) pentru a desfășura activități de proiectare și executare a instalațiilor electrice, pentru profesia reglementată de expert tehnic, cu îndeplinirea condițiilor de vechime precizate la alin. (7) lit. b). (la 06-06-2022, Alineatul (12) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.129 din 2 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 06 iunie 2022 ) (13) Pentru domeniul de atestare tehnico-profesională Ig poate solicita înscrierea în vederea susținerii examenelor de atestare tehnico-profesională și solicitantul care este titularul unei diplome de inginer diplomat/inginer conferite ca urmare a absolvirii unei instituții de învățământ superior acreditate și este autorizat ca instalator autorizat de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru proiectarea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale ce funcționează în regim de medie, redusă și joasă presiune, cu îndeplinirea condițiilor de vechime precizate la alin. (7). (la 06-06-2022, Alineatul (13) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.129 din 2 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 06 iunie 2022 )  +  Capitolul III Documente necesare pentru înscrierea în vederea susținerii examenelor de atestare tehnico-profesionale  +  Articolul 5(1) În vederea înscrierii la examenele de atestare tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte și/sau a experților tehnici, solicitantul, cetățean român sau cetățean al altui stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European sau al Confederației Elvețiene depune la autoritatea competentă o cerere pentru susținerea examenului de atestare tehnico-profesională și, în susținerea acesteia următoarele documente care, împreună cu cererea, se constituie în dosarul solicitantului:a) cererea de susținere a examenelor de atestare tehnico-profesională, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură;b) actul de identitate/pașaportul solicitantului, în copie;c) certificatul de naștere sau certificatul de căsătorie, în cazul schimbării numelui, în copie;d) certificat de competență lingvistică sau orice alt mijloc de probă concludent prin care solicitantul, cetățean al stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European sau al Confederației Elvețiene face dovada cunoașterii limbii române, necesară exercitării atribuțiilor profesiei reglementate de verificator de proiecte/expert tehnic pe teritoriul României, în copie;e) copie a diplomei de inginer/inginer diplomat/arhitect prin care este probată absolvirea studiilor universitare prevăzute la art. 4 alin. (2) și, după caz, documentul de recunoaștere/echivalare a acesteia, emis în condițiile legii de către autoritatea administrației publice centrale competentă și copie a suplimentului de diplomă;f) copie a diplomei de master și a suplimentului de diplomă pentru solicitanții menționați la art. 4 alin. (3), (4), (10) și (11);g) copii ale înscrisurilor completate/eliberate de angajatori pentru perioadele lucrate, care să ateste vechimea în profesie/specialitate (carnet de muncă, extras revisal, adeverință, etc.);h) recomandări de la investitorii/proprietarii/administratorii construcțiilor la realizarea cărora solicitantul a participat la întocmirea proiectelor: cel puțin trei recomandări pentru susținerea examenelor de atestare tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte, respectiv cel puțin patru recomandări pentru susținerea examenelor de atestare tehnico-profesională a experților tehnici;i) persoanele care au desfășurat/desfășoară activități conform prevederilor O.U.G. nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, inclusiv în cadrul birourilor individuale de arhitectură prevăzute de Legea nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vor depune în completarea documentelor de la lit. g) o declarație pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale, privind conformitatea și corectitudinea datelor din cuprinsul înscrisului din care rezultă vechimea/experiența profesională;j) curriculum vitae - modelul comun european, conform H.G. nr. 1.021/2004 pentru aprobarea modelului comun de curriculum vitae, actualizat la data depunerii;k) lista proiectelor/lucrărilor științifice/brevetelor la a căror elaborare/realizare/verificare în sistemul de control al calității în construcții solicitantul a participat;l) certificat de cazier judiciar, în termenul de valabilitate la data înregistrării cererii, din care să rezulte că nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea vreunei infracțiuni dintre cele prevăzute la art. 35 din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau a suferit condamnări pentru concurență neloială, abuz de încredere, fals sau altă infracțiune pentru care este prevăzută pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;m) adeverință medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare necesară exercitării profesiei, eliberată cu cel mult 6 luni anterior depunerii dosarului, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;n) adeverință eliberată de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență sau de către structurile subordonate acestuia pentru solicitantul menționat de la art. 4 alin. (8) din care să reiasă perioada lucrată în cadrul structurilor de prevenire/avizare/autorizare privind securitatea la incendiu;o) copie a documentului de autorizare emis de către Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă pentru solicitanții menționați la art. 4 alin. (9);p) copie a documentului de autorizare emis de către ANRE, pentru solicitanții menționați la art. 4 alin. (12) și alin. (13);q) 2 fotografii color, format 5/4 și 1 fotografie color, format 2/3.(2) Abrogat. (la 06-06-2022, Alineatul (2) din Articolul 5 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.129 din 2 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 06 iunie 2022 ) (3) Abrogat. (la 06-06-2022, Alineatul (3) din Articolul 5 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.129 din 2 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 06 iunie 2022 )  +  Capitolul IV Înregistrarea cererilor, verificarea documentelor și finalizarea procedurii de examinare a dosarelor solicitanților  +  Articolul 6(1) Autoritatea competentă organizează în fiecare an calendaristic două sesiuni de atestare tehnico-profesională, prima sesiune în intervalul cuprins între 1 martie și 31 iulie, iar a doua sesiune în intervalul cuprins între 1 septembrie și 29 noiembrie. (la 06-06-2022, Alineatul (1) din Articolul 6 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.129 din 2 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 06 iunie 2022 ) (2) În cadrul unei sesiuni de atestare tehnico-profesională pot fi programate toate sau o parte dintre examenele de atestare tehnico-profesională prevăzute la art. 3 alin. (7).(3) Decizia privind lista examenelor de atestare tehnico-profesională prevăzute la art. 3 alin. (7) care urmează programate într-o sesiune de atestare tehnico-profesională aparține autorității competente.(4) Fiecare dintre examenele de atestare tehnico-profesională dintre cele prevăzute la art. 3 alin. (7) sunt programate, de către autoritatea competentă, pe parcursul unui an calendaristic, cel puțin într-o sesiune de atestare tehnico-profesională.  +  Articolul 7(1) Autoritatea competentă publică pe pagina de internet proprie anunțul privind organizarea sesiunii de atestare tehnico-profesională, specificând examenele de atestare tehnico-profesională programate în cadrul acesteia, data susținerii examenelor, precum și intervalul de timp în care pot fi transmise solicitările de susținere a examenelor de atestare tehnico-profesională, cu cel puțin 30 de zile înainte de data la care este programat primul examen de atestare tehnico-profesională din cadrul sesiunii de atestare tehnico-profesională.(2) În intervalul de timp prevăzut la alin. (1) solicitanții transmit cererile de susținere a examenelor, însoțite de documentele prevăzute la art. 5, către autoritatea competentă.(3) Cererea pentru susținerea examenului de atestare tehnico-profesională, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură, denumită în continuare cerere, însoțită de documentele prevăzute la art. 5, se transmite către autoritatea competentă, utilizând exclusiv portalul electronic de înscrieri pus la dispoziție de aceasta și accesibil din pagina de internet a autorității competente, fiind înregistrată automat în registratura generală a autorității competente. (la 06-06-2022, Articolul 7 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 1.129 din 2 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 06 iunie 2022 )  +  Articolul 8 Răspunderea privind autenticitatea și corectitudinea documentelor din dosarul solicitantului revine exclusiv acestuia și entităților emitente.  +  Articolul 9Cererile și dosarele aferente transmise autorității competente pe alte canale de comunicare în afara celui prevăzut la art. 7 alin. (3) și cele transmise în afara termenului de depunere menționat nu sunt analizate, iar solicitanții vor fi informați, în termen de maximum 10 zile de la data înregistrării, prin poșta electronică, la adresa de corespondență indicată în cerere, cu privire la nerespectarea termenului și, implicit, respingerea cererilor. Dosarele transmise în format fizic vor fi returnate titularilor în termen de cel mult 60 de zile de la data înregistrării. (la 06-06-2022, Articolul 9 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 1.129 din 2 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 06 iunie 2022 )  +  Articolul 10(1) Verificarea dosarelor, corespondența cu solicitanții, precum și planificarea și organizarea sesiunilor de atestare tehnico-profesională se realizează de către compartimentul specializat din cadrul autorității competente, conform reglementărilor interne ale autorității competente.(2) Reprezentanții autorității competente, prin compartimentul de specialitate, analizează cererea și documentele ce reprezintă dosarul solicitantului și comunică acestuia, în termen de maximum 10 zile de la data înregistrării, prin poșta electronică, la adresa de corespondență indicată în cerere:a) admiterea cererii depuse în vederea susținerii examenului/examenelor de atestare tehnico-profesională, în cazul în care solicitantul întrunește condițiile necesare prevăzute de prezenta procedură și dosarul solicitantului este complet;b) respingerea motivată a cererii depuse în vederea examenului/examenelor de atestare tehnico-profesională, în cazul în care solicitantul nu întrunește condițiile necesare prevăzute de prezenta procedură;c) necesitatea de a depune completări/clarificări asupra documentelor transmise, cu mențiunea clară asupra termenului în care pot fi transmise, respectiv de maximum 5 zile de la data comunicării. Nedepunerea completărilor/clarificărilor în termenul precizat conduce la considerarea dosarului incomplet și la respingerea cererii depuse în vederea susținerii examenului/examenelor de atestare tehnico-profesională. (la 06-06-2022, Alineatul (2) din Articolul 10 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 1.129 din 2 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 06 iunie 2022 ) (3) Dosarele aferente cererilor respinse și dosarele aferente cererilor neanalizate se arhivează conform legii.  +  Capitolul V Dispoziții privind organizarea examenelor de atestare tehnico-profesională, constituirea comisiilor centrale de examinare, a comisiilor regionale de examinare și a comisiei de soluționare a contestațiilor  +  Secţiunea 1 Dispoziții privind organizarea examenelor de atestare tehnico-profesională  +  Articolul 11(1) În cadrul fiecărei sesiuni de atestare tehnico-profesionale organizată de autoritatea competentă conform prevederilor art. 6, fiecare examen de atestare tehnico-profesională dintre cele prevăzute la art. 3 alin. (7) programat, denumit în continuare examen de atestare tehnico-profesională constă în susținerea unei probe scrise.(2) Fiecare examen de atestare tehnico-profesională poate fi susținut simultan în centre organizate în municipiile București, Brașov, Cluj, Constanța, Iași și Timișoara, denumite în continuare centre regionale de examinare și presupune prezența fizică a candidatului în sala de examen.(3) Opțiunea privind susținerea unui examen de atestare tehnico-profesională se face doar pentru unul dintre cele șase centre regionale de examinare prevăzute la alin. (2), aparține fiecărui solicitant în parte și este exprimată în cuprinsul cererii prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta procedură. (la 06-06-2022, Alineatul (3) din Articolul 11 , Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 1.129 din 2 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 06 iunie 2022 ) (4) Autoritatea competentă publică pe pagina de internet proprie lista candidaților admiși pentru susținerea unui examen de atestare tehnico-profesională, specificând pentru fiecare candidat centrul de examinare cu cel puțin 5 zile înainte de data stabilită pentru susținerea respectivului examen de atestare tehnico-profesională. (la 06-06-2022, Alineatul (4) din Articolul 11 , Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 1.129 din 2 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 06 iunie 2022 ) (5) Lista prevăzută la alin. (4) se elaborează pentru solicitanții cu cereri eligibile și dosare complete și în baza opțiunilor acestora exprimate în cuprinsul cererilor de înscriere al căror model este prevăzut în cuprinsul anexei nr. 1 la prezenta procedură. (la 06-06-2022, Articolul 11 din Sectiunea 1 , Capitolul V a fost completat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 1.129 din 2 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 06 iunie 2022 )  +  Articolul 12(1) Autoritatea competentă publică pe pagina de internet proprie, într-o secțiune dedicată sesiunii de atestare tehnico-profesională, organizată conform prevederilor art. 6, cu cel puțin 10 zile înaintea datei stabilite pentru primul examen de atestare tehnico-profesională programat, regulamentul de organizare și desfășurare a examenului/examenelor de atestare tehnico-profesională, după caz.(2) Regulamentul de organizare și desfășurare a prevăzut la alin. (1) este elaborat la propunerea compartimentului de specialitate din cadrul autorității competente și este aprobat prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației.  +  Secţiunea a 2-a Dispoziții privind constituirea comisiei centrale de examinare, a comisiilor regionale de examinare și a comisiei de soluționare a contestațiilor  +  Articolul 13(1) Pentru fiecare sesiune de atestare tehnico-profesională organizată, autoritatea competentă constituie:a) câte o comisie centrală de examinare pentru fiecare examen de atestare tehnico-profesională dintre cele prevăzute la art. 3 alin. (7) programat în cadrul sesiunii de atestare tehnico-profesională;b) câte o comisie regională de examinare pentru fiecare centru de examinare regional dintre cele prevăzute la art. 11 alin. (2);c) o comisie de soluționare a contestațiilor.(2) Componența nominală a tuturor comisiilor, examenele de atestare tehnico-profesională pentru care se constituite fiecare comisie centrală de examinare, centrul regional de examinare pentru care se constituie fiecare comisie regională de examinare, precum și desemnarea președinților și a vicepreședinților tuturor comisiilor sunt aprobate prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației.(3) Fiecare comisie centrală de examinare este formată din 5 membri, propuși de universitățile, instituțiile publice și organizațiile profesionale din domeniul construcțiilor și arhitecturii, specialiști în domeniile/subdomeniile de atestare tehnico-profesională pentru care sunt numite comisiile centrale de examinare. Dintre cei cinci membri ai unei comisii centrale de examinare, prin ordinul de numire prevăzut la alin. (2), este desemnat un președinte care conduce lucrările acesteia și un vicepreședinte.(4) Comisia centrală de examinare își desfășoară activitatea în municipiul București, de regulă la sediul autorității competente sau în situații excepționale, în mediul on-line, utilizând canale electronice de comunicare puse la dispoziție de autoritatea competentă.(5) Fiecare comisie regională de examinare este formată din 5 membri, propuși de universitățile, instituțiile publice și organizațiile profesionale din domeniul construcțiilor și arhitecturii.(6) Comisiile regionale de examinare își desfășoară activitatea în centrele regionale de examinare, câte o comisie pentru fiecare centru regional de examinare.(7) Soluționarea contestațiilor se realizează la nivel central, de către o comisie de soluționare a contestațiilor, alcătuită din 3 membri, care nu au făcut parte din comisiile centrale de examinare sau din comisiile regionale de examinare, dintre care unul este desemnat președinte.  +  Articolul 14(1) În vederea constituirii comisiilor centrale de examinare, a comisiilor regionale de examinare și a comisiei de soluționare a contestațiilor, autoritatea competentă solicită, în scris, instituțiilor de învățământ superior acreditate cu profil construcții și arhitectură, asociațiilor profesionale de profil și instituțiilor publice cu activitate în domeniul construcțiilor și arhitecturii sau în domenii conexe, propuneri privind desemnarea unor membri.(2) Autoritatea competentă stabilește componența nominală a tuturor comisiilor dintre propunerile prevăzute la alin. (1) astfel încât să fie asigurat cvorumul necesar constituirii comisiilor centrale de examinare, a comisiilor regionale de examinare și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru toate examenele de atestare tehnico-profesională organizate într-o sesiune.  +  Articolul 15 Pentru domeniile de atestare tehnico-profesională Cc, Ci, Is, It, Ig, Ie, în plus față de numărul minim de membri prevăzut la art. 13 alin. (3), în mod obligatoriu comisiile centrale de examinare includ și câte un reprezentant al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.  +  Articolul 16 Componența nominală a comisiilor centrale de examinare, a comisiilor regionale de examinare și a comisiei de soluționare a contestațiilor se aprobă și se modifică, ori de câte ori este necesar, prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației.  +  Secţiunea a 3-a Dispoziții privind funcționarea comisiilor centrale de examinare, a comisiilor regionale de examinare și a comisiei de soluționare a contestațiilor  +  Articolul 17(1) Fiecare comisie centrală de examinare și fiecare comisie regională de examinare sunt conduse de câte un președinte, desemnat în condițiile prezentei proceduri. În absența președintelui uneia dintre comisiile centrale de examinare sau dintre comisiile regionale de examinare, aceasta este condusă de către vicepreședinte.(2) Comisiile prevăzute la alin. (1) își pot desfășura activitatea în prezența a cel puțin 3 membri.(3) Pentru fiecare comisie în parte, dintre cele prevăzute la alin. (1), în caz de imposibilitate obiectivă de prezentare la examen atât a președintelui cât și a vicepreședintelui, autoritatea competentă emite un nou ordin de numire conform prevederilor art. 16 și desemnează un nou președinte și un nou vicepreședinte.(4) Comisia de soluționare a contestațiilor este condusă de președintele acesteia, desemnat prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației. În absența unui membru al comisiei se numește o altă comisie în conformitate cu prevederile art. 16.  +  Articolul 18 În caz de absențe nemotivate ale oricărui membru din cadrul comisiilor centrale și regionale de examinare, prevăzute de prezenta procedură, pe parcursul a două sesiuni de atestare tehnico-profesională consecutive, acesta va fi înlocuit prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației.  +  Articolul 19Pentru activitatea prestată în cadrul comisiilor centrale de examinare, regionale de examinare și de soluționare a contestațiilor numite în condițiile prezentei proceduri, membrii tuturor comisiilor sunt remunerați conform prevederilor art. 43 alin. (5) și (7) din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 24 din Regulamentul de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, aprobat prin H.G. nr. 925/1995, cu modificările și completările ulterioare.  +  Secţiunea a 4-a Atribuțiile comisiilor centrale de examinare  +  Articolul 20 Membrii comisiilor centrale de examinare au, în principal, următoarele atribuții:a) analizează, îmbunătățesc, corectează propunerile privind subiectele de examen puse la dispoziție de către autoritatea competentă sau propun subiectele de examen dacă acestea nu sunt puse la dispoziție de către autoritatea competentă, după caz;b) stabilesc subiectele de examen în acord cu prevederile regulamentului prevăzut la art. 12 alin. (2);c) stabilesc baremul și elaborează formularul cu subiecte pe care sunt marcate distinct răspunsurile corecte, denumit în continuare varianta martor de rezolvare;d) comunică, prin secretariat sau prin canalul electronic de comunicare pus la dispoziție de autoritatea competentă, după caz, președinților comisiilor regionale de examinare formularul cu subiectele de examen;e) răspund de corectitudinea formulării subiectelor și de alegerea răspunsurilor corecte;f) au obligația asigurării confidențialității tuturor propunerilor prevăzute la lit. a), a subiectelor stabilite pentru examen, a baremului și variantei martor de rezolvare aferente până la finalizarea examenului și publicării acestora pe pagina de internet a autorității competente.  +  Articolul 21(1) Nu poate participa în calitate de membru al unei comisii centrale de examinare persoana care se află în una sau mai multe dintre următoarele situații:a) este soț, rudă sau afin până la gradul al II-lea inclusiv cu unul dintre candidați;b) are un interes patrimonial sau nepatrimonial în legătură cu unul dintre candidați, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor ce îi revin în calitate de membru.(2) Dacă unul dintre membrii unei comisii centrale de examinare constată că se află în una sau în ambele situații prevăzute la alin. (1), acesta are obligația de a se suspenda, la cerere după afișarea listelor candidaților programați pentru susținerea examenului de atestare tehnico-profesională.(3) Membrul unei comisii centrale de examinare suspendat în condițiile prevăzute la alin. (2) nu participă la deliberarea comisiei privind stabilirea subiectelor finale și la reevaluarea subiectelor și baremului, după caz.(4) În situațiile în care se aplică prevederile alin. (3), autoritatea competentă numește în cadrul comisiei centrale de examinare un alt membru, dintre nominalizările înregistrate conform art. 14 alin. (2), iar dacă acestea nu permit asigurarea numărului minim de membri, după caz, sunt demarate procedurile menționate la art. 14 alin. (1).  +  Secţiunea a 5-a Atribuțiile comisiilor regionale de examinare  +  Articolul 22 Membrii comisiilor regionale de examinare au, în principal, următoarele atribuții:a) preiau formularele cu subiecte pentru toate examenele de atestare tehnico-profesională organizate în cadrul unei sesiuni, formulare stabilite de către fiecare comisie centrală de examinare și le înmânează, spre rezolvare, candidaților. Fiecare candidat primește formularul cu subiecte aferent examenului de atestare tehnico-profesională pentru care a fost declarat admis în vederea susținerii acestuia;b) corectează și notează lucrările tuturor candidaților care au susținut examenele de atestare tehnico-profesionale în centrul regional de examinare pentru care au fost numiți, cu respectarea caracterului confidențial al acestora în acord cu baremul și varianta martor transmise de comisia centrală de examinare;c) au obligația asigurării confidențialității tuturor subiectelor și a baremelor aferente și a variantelor martor de rezolvare din momentul primirii acestora de la fiecare comisie centrală de examinare până la finalizarea examenului și publicării tuturor formularelor de subiecte cu baremele aferente și a variantelor martor de rezolvare pe pagina de internet a autorității competente.  +  Secţiunea a 6-a Atribuțiile comisiei de soluționare a contestațiilor  +  Articolul 23 Membrii comisiei de soluționare a contestațiilor au, în principal, următoarele atribuții:a) analizează lucrările al căror rezultat a fost contestat, în termenele prevăzute de prezenta procedură și verifică rezolvările în raport cu baremul de evaluare stabilit de comisia centrală de examinare care a elaborat subiectele, cu respectarea caracterului confidențial al lucrărilor;b) transmite în termen de maxim 3 zile de la data primirii contestațiilor către secretariatul general rezultatele analizei contestațiilor pentru a fi publicate, pe pagina de internet a autorității competente, în termenele prevăzute de prezenta procedură.  +  Secţiunea a 7-a Secretariatul comisiilor centrale de examinare, comisiilor regionale de examinare și al comisiilor de soluționare a contestațiilor  +  Articolul 24(1) Autoritatea competentă asigură secretariatul comisiilor centrale de examinare, al comisiilor regionale de examinare și al comisiei de soluționare a contestațiilor, resursele financiare, materiale și de personal necesare desfășurării activității acestora, după cum urmează:a) un secretariat general coordonat de un funcționar public din cadrul autorității competente care contrasemnează toate documentele elaborate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2);b) cel puțin câte un responsabil de centru de examinare regional care contrasemnează toate documentele elaborate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (3); c) personal pentru supravegherea candidaților. (la 06-06-2022, Alineatul (1) din Articolul 24 , Sectiunea a 7-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 1.129 din 2 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 06 iunie 2022 ) (2) Pentru fiecare sesiune de atestare tehnico-profesională, secretariatul general, asigurat de către reprezentanții compartimentului de specialitate din cadrul autorității competente, îndeplinește următoarele atribuții:a) realizează activitățile prevăzute la art. 10 precum și cele necesare pentru organizarea sesiunilor de atestare tehnico-profesională;b) afișează pe pagina de internet a autorității competente lista candidaților admiși pentru susținerea examenelor de atestare tehnico-profesională, datele și informațiile referitoare la programarea sesiunilor de atestare tehnico-profesionale;c) convoacă membrii comisiilor centrale de examinare, ai comisiilor regionale de examinare și ai comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea participării la sesiunile de atestare tehnico-profesională;d) întocmește procesul-verbal privind organizarea fiecărui examen de atestare tehnico-profesională;e) înregistrează și centralizează eventualele contestații emise urmare afișării rezultatelor obținute în urma susținerii examenelor;f) convoacă membrii comisiei de soluționare a contestațiilor în cazul în care sunt înregistrate contestații, în termen de 24 de ore de la data termenului de depunere a contestațiilor prevăzute de prezenta procedură;g) întocmește procesul-verbal cu deciziile membrilor comisiei de soluționare a contestațiilor și afișează pe pagina de internet a autorității competente rezultatele în urma analizei contestațiilor;h) afișează pe pagina de internet a autorității competente rezultatele obținute de candidați în urma susținerii examenelor de atestare tehnico-profesională, în termen de cel mult 3 zile de la încheierea acestora, precum și rezultatele obținute după soluționarea eventualelor contestații în condițiile prezentei proceduri, în termen de cel mult 7 zile de la data susținerii examenului;i) la finalul sesiunii de atestare tehnico-profesională redactează și semnează procesul-verbal al examenului de atestare tehnico-profesională;j) completează și editează certificatele de atestare tehnico-profesională pentru candidații care au promovat, în condițiile legii, examenul de atestare tehnico-profesională, în vederea prezentării acestora reprezentantului legal al autorității competente, spre aprobare;k) ține evidența candidaților atestați și actualizează baza de date cu specialiștii - persoanele fizice atestate;l) arhivează documentele din dosarul aferent persoanei fizice atestate, împreună cu copia procesului-verbal al examenului de atestare tehnico-profesională, precum și matca certificatului de atestare tehnico-profesională însoțită de o copie "conform cu originalul" a registrului de eliberări, inclusiv în format electronic;m) îndeplinește orice sarcini specifice, necesare pentru buna desfășurare a examenului de atestare tehnico-profesională.(3) Pentru asigurarea activităților specifice ce presupun prezența în teritoriu în vederea asigurării secretariatului comisiilor regionale de examinare și în vederea organizării activităților curente autoritatea competentă desemnează cel puțin un responsabil de centru regional de examinare care are, în principal, următoarele atribuții:a) afișează listele și repartizările pe săli a candidaților programați pentru susținerea examenelor de atestare tehnico-profesională, conform dispozițiilor secretariatului general;b) codifică lucrările secretizate predate de către candidați;c) asigură copierea electronică a tuturor lucrărilor predate de candidați la finalizarea examenului, cu respectarea caracterului confidențial al acestora:d) centralizează procesele-verbale întocmite pentru fiecare sală de examinare de către personalul desemnat pentru asigurarea supravegherii candidaților;e) transmite secretariatului general procesele-verbale menționate la lit. d);f) participă la desecretizarea lucrărilor corectate;g) întocmește și completează lista rezultatelor obținute de către candidați în urma susținerii examenului de atestare tehnico-profesională și o supune aprobării președintelui comisiei regionale de examinare;h) transmite listele cu rezultatele obținute de către candidați către secretariat;i) întocmește procesul-verbal al sesiunii de examinare pentru centrul de examinare al cărui responsabil este;j) transmite secretariatului general ora la care s-au încheiat toate examenele;k) transmite copiile electronice ale tuturor lucrărilor scrise predate de către candidații prezenți către secretariatul general, cu respectarea caracterului confidențial al acestora;l) îndeplinește orice sarcini specifice, necesare pentru buna desfășurare a examenului de atestare tehnico-profesională.(4) Pentru fiecare sală în care sunt candidați programați în vederea susținerii examenelor de atestare tehnico-profesională, personalul desemnat de către autoritatea competentă pentru supravegherea candidaților are, în principal, următoarele atribuții:a) identifică fiecare candidat în parte în baza datelor transmise de către secretariatul general și a documentului de identitate al candidatului, depus în copie în cuprinsul dosarului solicitantului;b) înmânează candidaților foile de examen și, în prezența a cel puțin unui membru al comisiei regionale de examinare, formularele cu subiecte;c) preia lucrările scrise ale candidaților;d) întocmește un proces-verbal cuprinzând numărul candidaților programați și prezenți;e) îndeplinește orice sarcini specifice, necesare pentru buna desfășurare a examenului de atestare tehnico-profesională.  +  Capitolul VI Desfășurarea unui examen de atestare tehnico-profesională  +  Articolul 25 Etapele privind desfășurarea unui examen de atestare tehnico-profesională sunt următoarele:a) susținerea probei scrise;b) corectarea lucrărilor scrise și publicarea rezultatelor, pe pagina proprie de internet a instituției;c) transmiterea și înregistrarea eventualelor contestații;d) soluționarea contestațiilor;e) publicarea rezultatelor obținute în urma soluționării contestațiilor, pe pagina proprie de internet a instituției;f) publicarea rezultatelor finale și a listei verificatorilor de proiecte și/sau a experților tehnici atestați în sesiunea de atestare tehnico-profesională, pe pagina proprie de internet a instituției.  +  Secţiunea 1 Susținerea examenului de atestare tehnico-profesională  +  Articolul 26(1) Susținerea unui examen de atestare tehnico-profesională cuprinde următoarele: repartizarea candidaților pe săli de examinare, identificarea candidaților, susținerea propriu-zisă a examenului, anonimizarea și, după caz, codificarea lucrărilor scrise și copierea electronică a acestora, prezentarea/transmiterea lucrărilor scrise sau a copiilor acestora membrilor/către membrii comisiei regionale de examinare, notarea lucrărilor și stabilirea punctajului acordat de către comisia regională de examinare, centralizarea punctajelor, desecretizarea lucrărilor și realizarea corespondenței între lucrare și numele candidatului, publicarea rezultatelor obținute, pe pagina proprie de internet a instituției, precum și întocmirea și semnarea procesului-verbal încheiat în urma susținerii examenului.(2) Examenul de atestare tehnico-profesională constă în rezolvarea unor subiecte, în funcție de complexitatea competențelor solicitate în scopul evaluării cunoștințelor și se desfășoară sub formă de test-grilă.(3) Durata examenului este, de regulă, de 3 ore și se stabilește, pentru fiecare examen de atestare tehnico-profesională dintre cele prevăzute la art. 3 alin. (7) prin regulamentul menționat la art. 12.(4) Punctajul maxim ce poate fi acordat este de 120 de puncte, iar condiția de promovare a unui examen de atestare tehnico-profesională este obținerea a minimum 75 de puncte.(5) Verificarea identității candidaților se face de către personalul desemnat pentru supravegherea candidaților de către autoritatea competentă în baza documentelor de identitate prezentate de către aceștia și a datelor înscrise în cererile de înscriere.(6) Pentru identificarea lucrării, fiecare candidat își completează datele personale în secțiunea destinată din cadrul lucrării, iar personalul desemnat de către autoritatea competentă aplică mărcile prevăzute de regulamentul prevăzut la art. 12 în prezența candidatului, în scopul secretizării lucrării predate.(7) Președintele comisiei centrale de examinare transmite în ziua examenului formularul cu subiecte către secretariatul general/către președinții tuturor comisiilor regionale de examinare convocate, în format electronic securizat sau pe canalul de comunicare electronică pus la dispoziție de către autoritatea competentă.(8) Membrii comisiei centrale de examinare au obligația păstrării secretului privind răspunsurile corecte până la informarea oficială a secretariatului general privind finalizarea susținerii examenului în toate centrele regionale de examinare.(9) Președinții comisiilor regionale de examinare, după ce confirmă primirea formularului cu subiecte, cu ajutorul responsabilului centrului de examinare regional multiplică formularul și îl înmânează fiecărui candidat prezent.(10) Varianta martor de rezolvare este transmisă de către președintele comisiei centrale de examinare secretariatului general după ce acesta anunță oficial încheierea examenului de atestare tehnico-profesională.(11) Varianta martor de rezolvare se publică pe pagina de internet a autorității competente prin grija secretariatului general după închiderea oficială a examenului de atestare tehnico-profesională.  +  Secţiunea a 2-a Corectarea lucrărilor și publicarea rezultatelor  +  Articolul 27(1) La finalul examenului, lucrările candidaților sunt codificate de către responsabilul centrului de examinare regional, în prezența președintelui comisiei regionale de examinare, sunt copiate electronic și, ulterior sunt prezentate/transmise, spre corectură, membrilor comisiei regionale de examinare prin grija responsabilului centrului regional de examinare.(2) Corectarea lucrărilor se face cu respectarea caracterului confidențial al acestora.(3) Corespondența între lucrările secretizate și corectate și numele candidaților se face de către responsabilul centrului de examinare regional, cu sprijinul președintelui comisiei regionale de examinare după ce toate lucrările secretizate, codificate și corectate sunt copiate electronic și transmise către secretariatul general, iar aceste activități se consemnează în cuprinsul procesului-verbal care se încheie după susținerea examenului.(4) Rezultatele examenului se publică pe pagina de internet a autorității competente, în termen de cel mult 3 zile de la data susținerii acesteia, prin grija secretariatului general.(5) În textul anunțului publicat pe pagina de internet a autorității competente privind rezultatele obținute se vor menționa, în mod obligatoriu, informații privind termenul de depunere a contestațiilor și canalul de comunicare dedicat acestei activități. (la 06-06-2022, Alineatul (5) din Articolul 27 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 1.129 din 2 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 06 iunie 2022 )  +  Articolul 28 Pe baza punctajelor obținute în urma susținerii examenului de atestare tehnico-profesională, candidații care au promovat examenul de atestare tehnico-profesională sunt declarați admiși.  +  Secţiunea a 3-a Contestarea rezultatelor  +  Articolul 29(1) După finalizarea examenului de atestare tehnico-profesională și afișarea rezultatelor, candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula o contestație în termen de maximum 3 zile de la data afișării pe pagina de internet a autorității competente, a rezultatelor obținute în urma susținerii examenului de atestare tehnico-profesională.(2) Contestația poate privi:a) marcarea și cuantificarea răspunsurilor corecte;b) formularea subiectelor, caz în care candidatul își va argumenta punctul de vedere.(3) Orice contestație se înregistrează în registratura generală a autorității competente utilizând exclusiv canalul de comunicare indicat în textul anunțului referitor la publicarea rezultatelor, prevăzut la art. 27 alin. (5). Data depunerii/transmiterii contestației este data înregistrării. (la 06-06-2022, Alineatul (3) din Articolul 29 , Sectiunea a 3-a , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 1.129 din 2 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 06 iunie 2022 ) (4) Candidații care nu depun contestație în termenul prevăzut la alin. (1) sunt decăzuți din dreptul de a formula contestații.  +  Secţiunea a 4-a Soluționarea contestațiilor  +  Articolul 30(1) În cazul în care sunt înregistrate contestații conform prevederilor art. 29 alin. (2) lit. a), în termenul prevăzut la art. 29 alin. (1), secretariatul general convocă comisia de soluționare a contestațiilor în termen de cel mult 24 de ore de la expirarea acestuia.(2) Membrii comisiei de soluționare a contestațiilor analizează și notează fiecare lucrare pentru care a fost înregistrată o contestație, indiferent de centrul de examinare regional în care a susținut candidatul contestatar examenul de atestare tehnico-profesională.(3) Secretariatul general, în baza corespondenței prevăzute la art. 27 alin. (3) transmite către comisia de soluționare a contestațiilor exclusiv lucrările contestate conform prevederilor art. 29 alin. (2) lit. a).(4) Dacă în urma analizării contestațiilor comisia de soluționare a contestațiilor constată că există răspunsuri marcate greșit în cuprinsul variantei martor de rezolvare aceasta poate suferi modificări. Modificarea variantei martor de rezolvare duce la recorectarea, de către membrii comisiei de soluționare a contestațiilor, a tuturor lucrărilor predate cu ocazia susținerii respectivului examen de atestare tehnico-profesională.(5) În urma contestării subiectelor, conform prevederilor art. 29 alin. (2) lit. b) secretariatul general convoacă membrii comisiei centrale de examinare. Dacă în urma analizei asupra punctului de vedere emis de către candidat membrii comisiei centrale apreciază că există subiecte care prezintă vicii de formulare, acestea sunt anulate. Anularea întrebărilor duce la anularea punctelor acordate pentru subiectele respective pentru toți candidații și reconsiderarea punctajului final, prin scăderea acestora, atât din maximul cât și din minimul prevăzute la art. 26 alin. (4).(6) Recorectarea lucrărilor în condițiile prevăzute la alin. (4) revine membrilor comisiei centrale de examinare.  +  Articolul 31 O contestație este respinsă în următoarele situații, după caz:a) dacă în urma analizării contestației comisia de soluționare a contestațiilor constată că punctajul a fost acordat potrivit baremului și în acord cu varianta martor de rezolvare;b) dacă în urma analizării contestației comisia centrală de examinare constată că motivația candidatului nu este susținută și nu există vicii de formulare în cuprinsul subiectelor.  +  Articolul 32 O contestație este aprobată și punctajul final acordat de comisia regională de examinare va fi modificat:a) dacă în urma analizării contestației comisia de soluționare a contestațiilor constată că punctajul nu a fost acordat potrivit variantei martor de rezolvare, caz în care pentru lucrarea candidatului punctajul final va fi stabilit de către comisia de soluționare a contestațiilor;b) dacă în urma analizării contestației comisia de soluționare a contestațiilor constată că sunt aplicabile prevederile art. 30 alin. (4), caz în care toate lucrărilor candidaților participanți la examen vor fi recorectate de către comisia de soluționare a contestațiilor în acord cu noua formă a variantei martor de rezolvare;c) dacă în urma analizării contestației comisia centrală de examinare constată că motivația candidatului este susținută și există vicii de formulare în cuprinsul subiectelor, caz în care devin aplicabile prevederile art. 30 alin. (5) pentru toate lucrările candidaților participanți la examen care vor fi recorectate de către comisia centrală de examinare în acord cu noua formă a variantei martor de rezolvare.  +  Secţiunea a 5-a Publicarea rezultatelor obținute în urma soluționării contestațiilor  +  Articolul 33(1) Rezultatele obținute în urma soluționării contestațiilor depuse se comunică secretariatului general în termen de maximum 45 de zile de la expirarea termenului menționat la art. 30 alin. (1) și se aduc la cunoștința candidaților prin publicarea pe pagina de internet a autorității competente. (la 06-06-2022, Alineatul (1) din Articolul 33 , Sectiunea a 5-a , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 1.129 din 2 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 06 iunie 2022 ) (2) În condițiile în care, în urma admiterii contestațiilor pentru examenul de atestare tehnico-profesională, candidații obțin punctajul minim prevăzut la art. 26 alin. (4) sau după caz la art. 30 alin. (5), aceștia sunt declarați admiși.  +  Secţiunea a 6-a Publicarea rezultatelor finale  +  Articolul 34 În termen de 24 de ore de la data publicării rezultatelor obținute în urma soluționării contestațiilor autoritatea competentă comunică, prin publicarea pe pagina de internet, rezultatele finale, lista persoanelor atestate tehnico-profesional ca verificatori de proiecte sau ca experți tehnici în urma promovării examenului de atestare tehnico-profesională.  +  Articolul 35 Atestarea tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici nu conduce la transferul de responsabilități de la persoanele atestate la comisiile centrale de examinare, la comisiile regionale de examinare sau la comisia de soluționare a contestațiilor și nici nu le exonerează pe acestea de obligațiile ce le revin.  +  Capitolul VII Redactarea, eliberarea și gestionarea documentelor de atestare tehnico-profesională  +  Articolul 36(1) Candidatul declarat admis în urma examenului de atestare tehnico-profesională dobândește dreptul de a exercita profesia de verificator de proiecte sau de expert tehnic, care se dovedește cu certificatul de atestare tehnico-profesională al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.(2) Certificatul de atestare tehnico-profesională, aprobat de către conducătorul autorității competente, însoțit de legitimația aferentă, ștampilate și securizate cu elemente specifice, se eliberează de către compartimentul de specialitate în termen de până la 60 de zile de la data afișării rezultatelor finale ale examenului de atestare tehnico-profesională, în baza proceselor-verbale încheiate în urma susținerii examenelor de atestare tehnico-profesională. (la 06-06-2022, Alineatul (2) din Articolul 36 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 1.129 din 2 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 06 iunie 2022 ) (3) Documentele de atestare tehnico-profesională, certificatul de atestare tehnico-profesională și legitimația aferentă, pot fi ridicate de titular sub semnătură, sau de către reprezentantul acestuia în baza unei împuterniciri speciale autentificate la notariat/împuternicire avocațială în copie certificată conform cu originalul, în care se menționează în mod expres faptul că împuternicitul poate ridica documentele de la autoritatea competentă.(4) În cazul în care procura notarială a fost întocmită pe teritoriul altui stat, aceasta se depune în original, fiind însoțită de traducerea legalizată. Procura trebuie să fie apostilată sau supralegalizată de autoritățile competente ale statului pe al cărui teritoriu a fost întocmită, cu excepția celor întocmite în statele care au încheiat cu România convenții, tratate sau acorduri privind asistența juridică în materie civilă, care prevăd scutirea de orice legalizare. Se acceptă împuternicirile efectuate la ambasadele sau consulatele României din diverse state. Împuternicirile efectuate sub semnătura ambasadorului/consulului nu trebuie traduse sau apostilate/supralegalizate.(5) Titularul semnează pentru primire în toate locurile prevăzute cu semnătura titularului.(6) Împuternicitul semnează pentru primire, în clar, în registrul unic de eliberări și pe cotorul/matca certificatului eliberat, dar nu și pe certificatul de atestare tehnico-profesională și legitimația, eliberate în original. În registrul unic de eliberări se trec numele, prenumele și calitatea de împuternicit a persoanei, precum și datele de identitate ale acesteia.(7) Candidații declarați admiși în urma examenului au obligația de a-și procura ștampila de verificator de proiecte/expert tehnic, în conformitate cu modelul pus la dispoziție de autoritatea competentă, pentru domeniul/subdomeniul/domeniile/subdomeniile de atestare tehnico-profesională în care au fost atestați. Modelul- cadru al ștampilei este prevăzut în anexa nr. 3.(8) Eliberarea certificatului de atestare tehnico-profesională și a legitimației se înscriu în registrul unic de eliberări, gestionat de către compartimentul de specialitate din cadrul autorității competente.(9) Pentru actualizarea bazei de date gestionate de autoritatea competentă, persoanele fizice atestate au obligația să informeze în scris asupra oricărei modificări a datelor personale înscrise în cererea pentru atestare tehnico-profesională.(10) Valabilitatea legitimației este de 5 ani de la data emiterii acesteia, iar dreptul de practică se prelungește în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale actualei proceduri.(11) Evidența verificatorilor de proiecte și a experților tehnici se consemnează în registrele electronice de evidență a specialiștilor atestați tehnico-profesional, gestionate de către compartimentul de specialitate din cadrul autorității competente.(12) Numele, prenumele, adresele de corespondență electronică, seriile și numerele certificatelor de atestare tehnico-profesionale sunt informații publice și pot fi consultate pe pagina de internet a autorității competente.(13) În aplicarea prevederilor alin. (11), la data atestării, autoritatea competentă notifică specialiștii atestați cu privire la prevederile Regulamentului 2016/676/UE al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).(14) Certificatul de atestare tehnico-profesională, legitimația și ștampila, sunt nominale și netransmisibile.(15) Verificatorul de proiecte/expertul tehnic deține un singur certificat de atestare, o singură legitimație, o singură ștampilă pentru un domeniu sau pentru toate domeniile/subdomeniile de atestare tehnico-profesională, după caz, pentru care a fost declarat admis și atestat tehnico-profesional în urma promovării unui examen de atestare tehnico-profesională.  +  Capitolul VIII Exercitarea dreptului de practică  +  Articolul 37(1) Dreptul de practică se acordă pe perioadă nedeterminată, se dovedește cu certificatul de atestare tehnico-profesională și se confirmă periodic, din 5 în 5 ani după verificarea îndeplinirii condițiilor inițiale de atestare prin eliberarea unei legitimații aferente certificatului de atestare tehnico-profesională, emisă de către autoritatea competentă.(2) Modelul legitimației prin care se confirmă dreptul de practică este prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 38 Verificatorul de proiecte/expertul tehnic poate obține și utiliza, în vederea exercitării dreptului de practică, semnătură electronică calificată în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 140/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcții, arhitectură și urbanism.  +  Capitolul IX Prelungirea valabilității dreptului de practică  +  Articolul 39(1) În vederea prelungirii dreptului de practică, în scopul continuării activității, verificatorul de proiecte/expertul tehnic înregistrează la autoritatea competentă, cu minimum 30 zile înainte de data expirării valabilității legitimației, dar nu mai devreme de 90 de zile înainte de data expirării valabilității legitimației, o cerere pentru prelungirea dreptului de practică, al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 5.(2) La cererea de prelungire a dreptului de practică, verificatorul de proiecte/expertul tehnic anexează următoarele documente:a) legitimația, în original;b) actul de identitate/pașaportul în copie;c) certificatul de atestare tehnico-profesională, în copie;d) registrul verificatorului de proiecte/expertului tehnic completat la zi conform prevederilor legale în vigoare, în copie, pe hârtie și pe suport electronic, în format editabil, fișiere de tip .doc/.xls, sau, după caz, declarație pe propria răspundere că, în perioada de valabilitate a legitimației, nu a desfășurat activitate ca verificator de proiecte/expert tehnic - conform modelului prezentat în anexa nr. 6 la prezenta procedură;e) adeverință medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare necesară exercitării profesiei, eliberată cu cel mult 6 luni anterior depunerii dosarului, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății, prin care se confirmă capacitatea de exercitare a profesiei;f) documente din care să rezulte efectuarea unui curs de pregătire profesională continuă în domeniul/subdomeniul sau specialitatea pentru care este atestat, organizat de către o instituție/organizație acreditată de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior - ARACIS, sau care să certifice predarea de cursuri, în calitate de cadru didactic universitar, în domeniul/subdomeniul sau specialitatea pentru care se solicită prelungirea atestării, în conformitate cu prevederile art. 9 lit. o) din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare; (la 06-06-2022, Litera f) din Alineatul (2) , Articolul 39 , Capitolul IX a fost modificată de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 1.129 din 2 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 06 iunie 2022 ) g) certificat de cazier judiciar, în termenul de valabilitate la data înregistrării cererii, din care să rezulte că nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea vreunei infracțiuni dintre cele prevăzute la art. 35 din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;h) alte acte necesare dacă au intervenit evenimente care au condus la schimbarea datelor personale avute la momentul eliberării legitimației, după caz, depuse în copie: certificat de căsătorie, hotărârea judecătorească de admitere a divorțului și schimbare a numelui, dispoziția prin care s-a admis schimbarea pe cale administrativă a numelui și altele asemenea.i) o fotografie color, format 2/3. (la 06-06-2022, Alineatul (2) din Articolul 39 , Capitolul IX a fost completat de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 1.129 din 2 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 06 iunie 2022 ) (3) În vederea confirmării și prelungirii valabilității dreptului de practică compartimentul de specialitate al autorității competente analizează cererea și verifică documentele prevăzute la alin. (2).(4) Dacă este cazul, în termen de maxim 10 zile de la data primirii documentelor, compartimentul de specialitate solicită clarificări cu privire la documentele prevăzute la alin. (2), în scris sau prin poștă electronică.(5) În situația în care dosarul verificatorului de proiecte/expertului tehnic este complet, în termen de maximum 30 zile de la data înregistrării cererii, se eliberează legitimația care confirmă dreptul de practică și îl prelungește, cu indicarea perioadei de valabilitate.(6) În situația în care au fost depuse documentele menționate la alin. (2) lit. h), și după verificarea tuturor documentelor prevăzute la alin. (2), se constată că acestea sunt corecte și complete, autoritatea competentă emite noua legitimație cu noile date personale.(7) Cererea de prelungire a dreptului de practică, o copie a legitimației și documentele prevăzute la alin. (2) se arhivează de către compartimentul de specialitate al autorității competente.(8) Legitimația care confirmă dreptul de practică și îl prelungește, cu indicarea perioadei de valabilitate poate fi ridicată de la sediul autorității competente, în funcție de opțiunea titularului înscrisă în cuprinsul cererii prevăzute la alin. (1):a) de către titularul legitimației;b) de către o persoană împuternicită de către titularul legitimației prin împuternicire scrisă din partea titularului legitimației;c) de către un operator de servicii poștale de curierat împuternicit de titularul legitimației, cu mențiunea suportării tarifelor de expediție de către titular.  +  Articolul 40 Prelungirea dreptului de practică pentru specialiștii cu activitate în construcții, atestați ca verificatori de proiecte sau ca experți tehnici la data aprobării prezentului ordin, se va face pentru aceleași competențe pentru care au fost atestați.  +  Capitolul X Suspendarea și anularea dreptului de practică  +  Articolul 41 Atunci când faptele săvârșite de către verificatorul de proiecte/expertul tehnic constituie infracțiuni în conformitate cu prevederile art. 35 din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la cererea organelor de urmărire penală se suspendă dreptul de practică, prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației până la finalizarea urmăririi penale prin dispunerea clasării ori renunțării la urmărirea penală sau până la data la care instanța judecătorească dispune achitarea, renunțarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei sau încetarea procesului penal, în conformitate cu prevederile alin. (3) al art. 37 din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 42 În baza proceselor-verbale de constatare a contravențiilor și de aplicare a amenzii contravenționale întocmite de către organele de control din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., transmise și înregistrate la autoritatea competentă, aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 36 din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare se consemnează în registrele publice de evidență a specialiștilor atestați tehnico-profesional, gestionate de către compartimentul de specialitate din cadrul autorității competente, sunt publice și pot fi consultate pe pagina de internet a autorității competente.  +  Capitolul XI Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 43(1) Candidatul programat să susțină examenul și care, din motive obiective, independente de voința sa, nu se poate prezenta la examen, poate fi reprogramat la următoarea sesiune de examinare dacă trimite o solicitare în acest sens cu minimum 5 zile înainte de data programată pentru începerea examenului.(2) Candidatul menționat alin. (1) participă la următoarea sesiune de atestare tehnico-profesională dacă actualizează documentele din dosarul solicitantului conform prevederilor în vigoare la data începerii sesiunii de examinare.  +  Articolul 44(1) În situația pierderii/deteriorării certificatului de atestare tehnico-profesională și/sau a legitimației, titularul acestora poate solicita eliberarea unui duplicat, sens în care se va adresa autorității competente cu următoarele documente:a) o cerere motivată;b) copia actului de identitate/pașaportului;c) dovada și copia publicării anunțului privind pierderea/deteriorarea certificatului de atestare tehnico-profesională și/sau a legitimației într-un ziar național.(2) Duplicatul se eliberează de către compartimentul de specialitate al autorității competente în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării solicitării.(3) Mențiunea privind eliberarea fiecărui duplicat al unui certificat de atestare tehnico-profesională se regăsesc pe pagina de internet a autorității competente.  +  Articolul 45(1) Datele referitoare la verificatori de proiecte/experți tehnici sunt informații de interes public, se afișează pe pagina de internet a autorității competente și se actualizează periodic cu date și informații comunicate de către specialiștii atestați, cu respectarea regimului juridic privind protecția datelor personale.(2) Datele prevăzute la alin. (1) se referă la: datele de identificare și de contact - numele și prenumele, adresa de corespondență electronică, numărul de telefon, domeniul/domeniile/subdomeniile, nivelurile, după caz, în care este atestat un verificator de proiecte/expert tehnic, seria și numărul fiecărui certificat de atestare tehnico-profesională și ale legitimației, data emiterii documentelor de atestare tehnico-profesională, data la care expiră valabilitatea dreptului de practică, observații privind dreptul de practică, sancțiunile aplicate, după caz.  +  Articolul 46 Persoanele care au suferit condamnări pentru concurență neloială, abuz de încredere, fals sau altă infracțiune pentru care este prevăzută pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi sau au fost condamnate pentru săvârșirea vreunei infracțiuni dintre cele prevăzute la art. 35 din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare care sunt înscrise în cazierul judiciar, nu pot fi atestate ca verificatori de proiecte/experți tehnici.  +  Articolul 47 Încălcarea prevederilor prezentei proceduri atrage răspunderea juridică, în condițiile legii.  +  Articolul 48(1) Corespondența între domeniile și subdomeniile de atestare tehnico-profesională prevăzute de prezenta procedură și domeniile și subdomeniile de atestare tehnico-profesională în care au fost atestați verificatorii de proiecte/experții tehnici anterior intrării în vigoare a prezentei proceduri, în funcție de categoriile de construcții și instalațiile aferente acestora, este prevăzută în anexa nr. 7.(2) În baza corespondenței menționate la alin. (1) verificatorii de proiecte/experții tehnici au dreptul de a-și exercita dreptul de practică și în domeniile și subdomeniile de atestare tehnico-profesională prevăzute de prezenta procedură.  +  Articolul 49(1) Termenele prevăzute în prezenta procedură se calculează avându-se în vedere inclusiv ziua când au început și ziua când s-au sfârșit.(2) Termenele stabilite pe ore se calculează începând de la ora afișării.(3) Termenul care începe într-o zi nelucrătoare sau de sărbătoare legală se consideră că începe în prima zi de lucru următoare.(4) Termenul care se sfârșește într-o zi nelucrătoare sau de sărbătoare legală se va prelungi până la sfârșitul primei zile de lucru următoare.  +  Articolul 50 Comunicările autorității competente privind admiterea candidaților pentru susținerea examenelor de atestare tehnico-profesională și/sau privind rezultatele finale pot fi atacate în fața instanțelor de contencios administrativ, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 51(1) Verificatorul de proiecte și expertul tehnic desfășoară activități intelectuale specifice fiecărui domeniu de construcții/fiecărei specialități de instalații pentru care au fost atestați tehnico- profesional și au atribuții în respectarea prevederilor legii și a actelor normative subsecvente acesteia, precum și a reglementărilor tehnice aplicabile.(2) Verificatorul de proiecte:a) răspunde în mod solidar cu proiectantul în ceea ce privește asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor proiectului pe care îl verifică;b) răspunde pentru realitatea, corectitudinea și completitudinea datelor și informațiilor înscrise în documentele asumate în condițiile de formă legale.(3) Expertul tehnic:a) răspunde pentru soluțiile date în calitate de expert tehnic;c) răspunde pentru corectitudinea și completitudinea soluțiilor, datelor și informațiilor înscrise în raportul de expertiză întocmit și asumat în condițiile de formă legale.  +  Articolul 52Anexele nr. 1 - 7 fac parte integrantă din prezenta procedură.  +  Anexa Nr. 1la procedură
  CERERE
  pentru susținerea examenului de atestare tehnico-profesională
  a verificatorilor de proiecte/experților tehnici - model pentru solicitanți cetățeni români/cetățeni
  ai altui stat membru al Uniunii Europene ori ai Spațiului Economic European -
  Subsemnatul(a), ………………………………………….., născut(ă) la data de (ziua/luna/anul) ….........../…...…/….....…, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, posesor al/posesoare a documentului de identitate BI/CI cu seria ………. nr. ………., eliberat(ă) la data de …….…………….., cu valabilitate până la data de …………….., domiciliat(ă) în județul/sectorul ……………………………, localitatea ……………………………, str. ……………………………….. nr. ……., bl. ……, sc. ……, et. ……, ap. ......, solicit înscrierea la examenul de atestare tehnico-profesională a specialiștilor care desfășoară activitate în construcții, organizat pentru (Solicitantul va bifa rubricile aferente domeniului/domeniilor/subdomeniilor de atestare tehnico-profesională solicitat/solicitate, conform art. 3 din procedură, și aferente profesiei reglementate pentru care solicită atestarea):* Pentru fiecare examen de atestare tehnico-profesională, solicitantul poate opta, în cadrul unei sesiuni, doar pentru susținerea într-una dintre cele două profesii reglementate: verificator de proiecte (un singur nivel, unde este cazul) sau expert tehnic.Având în vedere prevederile art. 11 alin. (3) din procedură, opțiunea privind centrul regional de examinare pentru susținerea examenului/examenelor de atestare tehnico-profesională este următoarea:
  Centrul regional de examinareMunicipiul BrașovMunicipiul BucureștiMunicipiul ConstanțaMunicipiul Cluj-NapocaMunicipiul IașiMunicipiul Timișoara
  Opțiunea
  În completarea prezentei cereri de susținere a examenului de atestare tehnico-profesională depun următoarele înscrisuri, prevăzute la art. 5 alin. (1) din procedură:
  Secțiune solicitantSecțiune autoritatea competentă
  Nr. crt.ÎnscrisuriSe completează cu Prezent()/Absent (X)/Nu este cazul.
  1.Actul de identitate
  2.Certificatul de competență lingvistică/Orice alt mijloc de probă concludent care probează cunoașterea limbii române
  3.Certificatul de naștere sau certificatul de căsătorie, în cazul schimbării numelui
  4.Diploma de inginer/inginer diplomat/arhitect/de licență și suplimentul de diplomă
  5.Diploma de master și suplimentul de diplomă
  6.Înscrisuri completate/eliberate de angajatori pentru perioadele lucrate, care să ateste vechimea în profesie/specialitate (carnet de muncă, extras revisal, adeverință etc.)
  7.Declarație pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale, privind conformitatea și corectitudinea datelor din cuprinsul înscrisului din care rezultă vechimea/experiența profesională pentru persoanele fizice autorizate
  8.Recomandări de la investitori/proprietari/administratori
  9.Curriculum vitae - modelul comun european, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.021/2004 pentru aprobarea modelului comun de curriculum vitae, actualizat la data depunerii
  10.Lista proiectelor/lucrărilor științifice/brevetelor la a căror elaborare/realizare/verificare în sistemul de control al calității în construcții solicitantul a participat
  11.Certificat de cazier judiciar
  12.Adeverință medicală
  13.Adeverință eliberată de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, după caz
  14.Documentul de autorizare emis de către Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă, după caz
  15.Documentul de autorizare emis de către ANRE, după caz
  16.2 fotografii color, format 5/4, și o fotografie color, format 2/3
  Sub sancțiunea Codului penal privind falsul în declarații declar pe propria răspundere că actele de studii și toate documentele depuse în copie sunt conforme cu documentele originale.Adresă de corespondență (pentru registrele publice): localitatea ..................., județul/sectorul .................., e-mail ................., telefon ..............Declarație de consimțământAm luat cunoștință că datele privind verificatorii de proiecte/experții tehnici sunt informații de interes public și sunt de acord ca Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), în calitate de autoritate competentă în domeniul atestării tehnico-profesionale a specialiștilor care desfășoară activitate în construcții, verificatori de proiecte și experți tehnici, să colecteze și să prelucreze datele mele cu caracter personal și să publice în registrele de evidență datele de identificare și de contact - numele și prenumele, adresa de corespondență electronică, numărul de telefon, seria și numărul fiecărui certificat de atestare și ale legitimației, data emiterii documentelor de atestare, data la care expiră valabilitatea dreptului de practică, observații privind dreptul de practică, după caz**.Data: Semnătura:** Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea datelor menționate în formularul GDPR sunt voluntare. Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment, cu efect ulterior printr-o notificare către MDLPA, prin e-mail către birou.atestari@mlpda.ro sau printr-o cerere înregistrată la Registratura generală a ministerului. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că revocarea consimțământului nu afectează legalitatea utilizării datelor înainte de retragerea consimțământului (notificarea nu are efect retroactiv). Dacă consimțământul nu este acordat sau a fost revocat, datele personale nu vor fi utilizate în scopurile menționate în formularul GDPR, care poate fi consultat pe pagina de internet a ministerului la adresa https://www.mlpda.ro/pages/atestaritehnicoprofesionale. În cazul în care aveți întrebări legate de această declarație de consimțământ sau de protecția datelor de către MDLPA în general, vă rugăm să contactați ofițerul nostru pentru protecția datelor la adresa de e-mail: date.personale@mdlpa.ro. (la 06-06-2022, Anexa Nr. 1 a fost modificată de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 1.129 din 2 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 06 iunie 2022 )
   +  Anexa Nr. 2la procedură
  CERTIFICAT DE ATESTARE TEHNICO-PROFESIONALĂ
  Model
  *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. (la 10-03-2022, Anexa Nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 345 din 3 martie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 10 martie 2022 )
   +  Anexa Nr. 3la procedură
  MODEL ȘTAMPILĂ EXPERT TEHNIC

  MODEL ȘTAMPILĂ VERIFICATOR DE PROIECTE
  * Același cu numărul certificatului de atestare tehnico-profesională prin care se probează dreptul de practică.1) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil. (la 10-03-2022, Anexa Nr. 3 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 345 din 3 martie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 10 martie 2022 )
   +  Anexa Nr. 4la procedură
  Model legitimație verificator de proiecte/expert tehnic
   +  Anexa Nr. 5la procedură
  CERERE
  pentru confirmarea și prelungirea dreptului de practică al verificatorilor de proiecte/experților tehnici
  Subsemnatul(a), ......................, născut(ă) la data de (ziua/luna/anul) ................../.…../…...........…, CNP ....................., posesor posesoare al/a documentului de identitate BI/CI cu seria ...... nr. ...., eliberat(ă) la data de ........., cu valabilitate până la data de ........, domiciliat(ă) în județul/sectorul ................, localitatea .................., str. .................... nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....., solicit prelungirea valabilității legitimației de verificator de proiecte/expert tehnic, aferentă Certificatului de atestare tehnicoprofesională .............(seria și numărul)......... .În completarea prezentei cereri de prelungire a dreptului de practică depun următoarele înscrisuri, prevăzute la art. 38 alin. (2) din procedură:
  Secțiune solicitantSecțiune autoritatea competentă
  Nr. crt.ÎnscrisuriSe completează cu Prezent()/Absent (X)/Nu este cazul.
  1.Legitimația
  2.Actul de identitate
  3.Certificatul de atestare tehnico-profesională
  4.Registrul verificatorului de proiecte/expertului tehnic completat la zi conform prevederilor legale în vigoare, în copie, pe hârtie și pe suport electronic, conform modelului prezentat în anexa nr. 6 la prezenta procedură
  5.Declarația pe propria răspundere privind neexercitarea dreptului de practică în perioada de valabilitate a legitimației, dacă este cazul
  6.Adeverință medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare necesară exercitării profesiei
  7.Dovada pregătirii profesionale continue începând cu data intrării în vigoare a prevederilor art. 9 lit. o) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  8.Certificat de cazier judiciar
  9.Documente privind schimbarea datelor personale avute la momentul eliberării legitimației, dacă este cazul
  10.1 fotografie color, format 2/3
  Adresă de corespondență (pentru registrele publice): localitatea ............................................., județul/sectorul ................., e-mail ......................., telefon .................Sub sancțiunea Codului penal privind falsul în declarații declar pe propria răspundere că nu am pierdut dreptul de practică prin act administrativ sau ca urmare a pronunțării unei hotărâri judecătorești definitive. În cazul aprobării prezentei cereri, legitimația va fi ridicată, conform prevederilor art. 39 alin. (8) din procedură, de la sediul autorității competente de către (Se va bifa căsuța aferentă și se vor completa, după caz, informațiile solicitate.):
  Titular:
  Persoana împuternicită:Numele și prenumele persoanei împuterniciteSeria și numărul cărții de identitate a persoanei împuternicite
  Operatorul de servicii poștale de curierat (cu plata la destinație):Denumirea operatorului de servicii poștale de curierat împuternicitDatele de contact ale operatorului de servicii poștale de curierat împuternicit
  Declarație de consimțământAm luat cunoștință că datele privind verificatorii de proiecte/experții tehnici sunt informații de interes public și sunt de acord ca Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), în calitate de autoritate competentă în domeniul atestării tehnico-profesionale a specialiștilor cu activitate în construcții, verificatori de proiecte și experți tehnici, să colecteze și să prelucreze datele mele cu caracter personal și să publice în registrele de evidență datele de identificare și de contact - numele și prenumele, adresa de corespondență electronică, numărul de telefon, seria și numărul fiecărui certificat de atestare și ale legitimației, data emiterii documentelor de atestare, data la care expiră valabilitatea dreptului de practică, observații privind dreptul de practică, după caz*.Declar că am luat la cunoștință obligațiile ce îmi revin potrivit prevederilor legale și înțeleg să le respect întocmai.Data: Semnătura:* Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea datelor menționate în formularul GDPR sunt voluntare. Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment, cu efect ulterior printr-o notificare către MDLPA, prin e-mail către birou.atestari@mlpda.ro sau printr-o cerere înregistrată la Registratura generală a ministerului. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că revocarea consimțământului nu afectează legalitatea utilizării datelor înainte de retragerea consimțământului (notificarea nu are efect retroactiv). Dacă consimțământul nu este acordat sau a fost revocat, datele personale nu vor fi utilizate în scopurile menționate în formularul GDPR care poate fi consultat pe pagina de internet a ministerului la adresa https://www.mlpda.ro/pages/atestaritehnicoprofesionale. În cazul în care aveți întrebări legate de această declarație de consimțământ sau de protecția datelor de către MDLPA în general, vă rugăm să contactați ofițerul nostru pentru protecția datelor la adresa de e-mail: date.personale@mdlpa.ro. (la 06-06-2022, Anexa Nr. 5 a fost modificată de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 1.129 din 2 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 06 iunie 2022 )
   +  Anexa Nr. 6la procedură1. REGISTRUL VERIFICATORULUI DE PROIECTE
  - model -
  Nr. crt. Data verificare Nr. și data proiect Agentul economic în cadrul cărei funcționează colectivul de proiectare Proiectul verificat titlul proiectului Faza de proiectare Investitor/ Proprietar/ Administrator Adresa completă a construcției pentru care s-a verificat proiectul
  ... Județul UAT Strada Nr. Bl. Scara Ap.
  ...
  ...
  2. REGISTRUL EXPERTULUI TEHNIC
  - model -
  Nr. crt. Nr. expertiză tehnică Dată expertiză tehnică Denumirea expertizei tehnice Investitor/ Proprietar/ Administrator Adresa construcției/proiectului pentru care s-a realizat expertiza tehnică
  ... Județul UAT Strada Nr. Bl. Scara Apartamentul
  ...
  ...
   +  Anexa Nr. 7la procedură
  Corespondența între domeniile de atestare tehnico-profesională
  I. Domeniile de atestare tehnico-profesională a verificatorilor de proiecteI.1. Evoluția denumirilor domeniilor de atestare tehnico-profesionale, în funcție de actele normative în vigoare la data atestării
  Domenii de atestare prevăzute de Regulamentul de atestare tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții aprobat prin HG nr. 731/1991Domenii de atestare prevăzute de Îndrumătorul pentru atestare tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 77/N/1996Domenii de atestare prevăzute de Îndrumătorul pentru atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții aprobat prin Ordinul MLPTL nr. 777/2003, cu modificările și completările ulterioareDomenii de atestare prevăzute de Procedura privind atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici în construcții aprobată prin Ordinul MDRAP nr. 2.264/2018Domenii de atestare tehnico-profesională din prezenta procedură
  A1 - rezistența și stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice pentru construcții civile, industriale și agrozootehnice, cu structura de rezistență din beton, beton armat și zidărie A1 - rezistență și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agroozotehnice; energetice; telecomunicații; miniere;edilitare și de gospodărire comunală- cu structură din beton, beton armat, zidărie, lemn conform înscrisurilor din documentele de atestare*i)A1 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agrozootehnice;energetice; telecomunicații; miniere;edilitare și de gospodărie comunală - cu structura din beton, beton armat, zidărie, lemn conform înscrisurilor din documentele de atestare A1 - rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții cu structura de rezistență din beton, beton armat, zidărie, lemn pentru construcții:- civile, industriale, agrozootehnice;- energetice;- pentru telecomunicații;- pentru exploatări miniere;- aferente rețelelor edilitare și de gospodărie comunală A1 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agricole, energetice, miniere, pentru telecomunicații și construcții aferente rețelelor edilitare și de gospodărie comunală cu structura de rezistență din beton, beton armat, zidărie, lemnNivelul I sau Nivelul II, după caz, după caz
  A2 - rezistența și stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcții civile, industriale și agrozootehnice, cu structuri de rezistență din metal A2 - rezistență și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agroozotehnice; energetice; telecomunicații; miniere;edilitare și de gospodărire comunală - cu structură din metal, lemn conform înscrisurilor din documentele de atestare A2 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agrozootehnice;energetice; telecomunicații; miniere;edilitare și de gospodărie comunală - cu structura din metal, lemn conform înscrisurilor din documentele de atestare A2 - rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții cu structura de rezistență din metal, lemn și alte materiale compozite:- civile, industriale, agrozootehnice;- energetice;- pentru telecomunicații;- pentru exploatări miniere;- aferente rețelelor edilitare și de gospodărie comunală A2 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agricole, energetice, miniere, pentru telecomunicații și construcții aferente rețelelor edilitare și de gospodărie comunală cu structura de rezistență din metal, lemn și alte materiale compoziteNivelul I sau Nivelul II, după caz
  A3 - rezistența și stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcții civile, industriale și agrozootehnice, cu structuri de rezistență din lemn A1 - rezistență și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agroozotehnice; energetice; telecomunicații; miniere;edilitare și de gospodărire comunală - cu structură din beton, beton armat, zidărie, lemn conform înscrisurilor din documentele de atestare A1 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agrozootehnice;energetice; telecomunicații; miniere;edilitare și de gospodărie comunală - cu structura din beton, beton armat, zidărie, lemn conform înscrisurilor din documentele de atestare A1 - rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții cu structura de rezistență din beton, beton armat, zidărie, lemn pentru construcții:- civile, industriale, agrozootehnice;- energetice;- pentru telecomunicații;- pentru exploatări miniere;- aferente rețelelor edilitare și de gospodărie comunală A1 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agricole, energetice, miniere, pentru telecomunicații și construcții aferente rețelelor edilitare și de gospodărie comunală cu structura de rezistență din beton, beton armat, zidărie, lemnNivelul I sau Nivelul II, după caz
  A2 - rezistență și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agroozotehnice; energetice; telecomunicații; miniere;edilitare și de gospodărire comunală - cu structură din metal, lemn conform înscrisurilor din documentele de atestare A2 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agrozootehnice;energetice; telecomunicații; miniere;edilitare și de gospodărie comunală - cu structura din metal, lemn conform înscrisurilor din documentele de atestare A2 - rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții cu structura de rezistență din metal, lemn și alte materiale compozite:- civile, industriale, agrozootehnice;- energetice;- pentru telecomunicații;- pentru exploatări miniere;- aferente rețelelor edilitare și de gospodărie comunală A2 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agricole, energetice, miniere, pentru telecomunicații și construcții aferente rețelelor edilitare și de gospodărie comunală cu structura de rezistență din metal, lemn și alte materiale compoziteNivelul I sau Nivelul II, după caz
  A.8 - rezistența și stabilitatea la solicitări statice, dinamice,inclusiv la cele seismice, pentru construcții energetice A1 - rezistență și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agroozotehnice; energetice; telecomunicații; miniere;edilitare și de gospodărire comunală-cu structură din beton, beton armat, zidărie, lemn conform înscrisurilor din documentele de atestare A1 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agrozootehnice;energetice; telecomunicații; miniere;edilitare și de gospodărie comunală -cu structura din beton, beton armat, zidărie, lemn conform înscrisurilor din documentele de atestare A1 - rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții cu structura de rezistență din beton, beton armat, zidărie, lemn pentru construcții:- civile, industriale, agrozootehnice;- energetice;- pentru telecomunicații;- pentru exploatări miniere;- aferente rețelelor edilitare și de gospodărie comunală A1 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agricole, energetice, miniere, pentru telecomunicații și construcții aferente rețelelor edilitare și de gospodărie comunală cu structura de rezistență din beton, beton armat, zidărie, lemnNivelul I sau Nivelul II, după caz
  A2 - rezistență și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agroozotehnice; energetice; telecomunicații; miniere;edilitare și de gospodărire comunală - cu structură din metal, lemn conform înscrisurilor din documentele de atestare A2 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agrozootehnice;energetice; telecomunicații; miniere;edilitare și de gospodărie comunală - cu structura din metal, lemn conform înscrisurilor din documentele de atestare A2 - rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții cu structura de rezistență din metal, lemn și alte materiale compozite:- civile, industriale, agrozootehnice;- energetice;- pentru telecomunicații;- pentru exploatări miniere;- aferente rețelelor edilitare și de gospodărie comunală A2 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agricole, energetice, miniere, pentru telecomunicații și construcții aferente rețelelor edilitare și de gospodărie comunală cu structura de rezistență din metal, lemn și alte materiale compoziteNivelul I sau Nivelul II, după caz
  A.10 - rezistența și stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, la construcții pentru telecomunicații A1 - rezistență și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agroozotehnice; energetice; telecomunicații; miniere;edilitare și de gospodărire comunală - cu structură din beton, beton armat, zidărie, lemn conform înscrisurilor din documentele de atestare A1 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agrozootehnice;energetice; telecomunicații; miniere;edilitare și de gospodărie comunală - cu structura din beton, beton armat, zidărie, lemn conform înscrisurilor din documentele de atestare A1 - rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții cu structura de rezistență din beton, beton armat, zidărie, lemn pentru construcții:- civile, industriale, agrozootehnice;- energetice;- pentru telecomunicații;- pentru exploatări miniere;- aferente rețelelor edilitare și de gospodărie comunală A1 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agricole, energetice, miniere, pentru telecomunicații și construcții aferente rețelelor edilitare și de gospodărie comunală cu structura de rezistență din beton, beton armat, zidărie, lemnNivelul I sau Nivelul II, după caz
  A2 - rezistență și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agroozotehnice; energetice; telecomunicații; miniere;edilitare și de gospodărire comunală - cu structură din metal, lemn conform înscrisurilor din documentele de atestare A2 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agrozootehnice;energetice; telecomunicații; miniere;edilitare și de gospodărie comunală -cu structura din metal, lemn conform înscrisurilor din documentele de atestare A2 - rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții cu structura de rezistență din metal, lemn și alte materiale compozite:- civile, industriale, agrozootehnice;- energetice;- pentru telecomunicații;- pentru exploatări miniere;- aferente rețelelor edilitare și de gospodărie comunală A2 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agricole, energetice, miniere, pentru telecomunicații și construcții aferente rețelelor edilitare și de gospodărie comunală cu structura de rezistență din metal, lemn și alte materiale compoziteNivelul I sau Nivelul II, după caz
  A.11 - rezistența și stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcții edilitare și de gospodărie comunală A1 - rezistență și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agroozotehnice; energetice; telecomunicații; miniere;edilitare și de gospodărire comunală - cu structură din beton, beton armat, zidărie, lemn conform înscrisurilor din documentele de atestare A1 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agrozootehnice;energetice; telecomunicații; miniere;edilitare și de gospodărie comunală - cu structura din beton, beton armat, zidărie, lemn conform înscrisurilor din documentele de atestare A1 - rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții cu structura de rezistență din beton, beton armat, zidărie, lemn pentru construcții:- civile, industriale, agrozootehnice;- energetice;- pentru telecomunicații;- pentru exploatări miniere;- aferente rețelelor edilitare și de gospodărie comunală A1 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agricole, energetice, miniere, pentru telecomunicații și construcții aferente rețelelor edilitare și de gospodărie comunală cu structura de rezistență din beton, beton armat, zidărie, lemnNivelul I sau Nivelul II, după caz
  A2 - rezistență și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agroozotehnice; energetice; telecomunicații; miniere;edilitare și de gospodărire comunală - cu structură din metal, lemn conform înscrisurilor din documentele de atestare A2 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agrozootehnice;energetice; telecomunicații; miniere;edilitare și de gospodărie comunală - cu structura din metal, lemn conform înscrisurilor din documentele de atestare A2 - rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții cu structura de rezistență din metal, lemn și alte materiale compozite:- civile, industriale, agrozootehnice;- energetice;- pentru telecomunicații;- pentru exploatări miniere;- aferente rețelelor edilitare și de gospodărie comunală A2 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agricole, energetice, miniere, pentru telecomunicații și construcții aferente rețelelor edilitare și de gospodărie comunală cu structura de rezistență din metal, lemn și alte materiale compoziteNivelul I sau Nivelul II, după caz
  A. 12 - rezistența și stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentruconstrucții miniere A1 - rezistență și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agroozotehnice; energetice; telecomunicații; miniere;edilitare și de gospodărire comunală - cu structură din beton, beton armat, zidărie, lemn conform înscrisurilor din documentele de atestare A1 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agrozootehnice;energetice; telecomunicații; miniere;edilitare și de gospodărie comunală -cu structura din beton, beton armat, zidărie, lemn conform înscrisurilor din documentele de atestare A1 - rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții cu structura de rezistență din beton, beton armat, zidărie, lemn pentru construcții:- civile, industriale, agrozootehnice;- energetice;- pentru telecomunicații;- pentru exploatări miniere;- aferente rețelelor edilitare și de gospodărie comunală A1 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agricole, energetice, miniere, pentru telecomunicații și construcții aferente rețelelor edilitare și de gospodărie comunală cu structura de rezistență din beton, beton armat, zidărie, lemnNivelul I sau Nivelul II, după caz
  A2 - rezistență și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agroozotehnice; energetice; telecomunicații; miniere;edilitare și de gospodărire comunală - cu structură din metal, lemn conform înscrisurilor din documentele de atestare A2 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agrozootehnice;energetice; telecomunicații; miniere;edilitare și de gospodărie comunală - cu structura din metal, lemn conform înscrisurilor din documentele de atestare A2 - rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții cu structura de rezistență din metal, lemn și alte materiale compozite:- civile, industriale, agrozootehnice;- energetice;- pentru telecomunicații;- pentru exploatări miniere;- aferente rețelelor edilitare și de gospodărie comunală A2 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agricole, energetice, miniere, pentru telecomunicații și construcții aferente rețelelor edilitare și de gospodărie comunală cu structura de rezistență din metal, lemn și alte materiale compoziteNivelul I sau Nivelul II, după caz
  B.1 - siguranța în exploatare pentru construcții civile, industriale și agrozootehnice B1 - siguranță în exploatare pentru construcții civile, industriale, agroozotehnice; energetice; telecomunicații; miniere; B1 - siguranță în exploatare pentru construcții civile, industriale, agroozotehnice; energetice; telecomunicații; miniere; B1 - siguranța în exploatare pentru construcții:- civile, industriale, agrozootehnice;- energetice;- pentru telecomunicații;- pentru exploatări miniere B1 - siguranța în exploatare pentru construcții civile, industriale, agricole, energetice, miniere, pentru telecomunicațiiNivelul I sau Nivelul II, după caz
  B.6 - siguranța în exploatare pentru construcții energetice B1 - siguranță în exploatare pentru construcții civile, industriale, agroozotehnice; energetice; telecomunicații; miniere; B1 - siguranță în exploatare pentru construcții civile, industriale, agroozotehnice; energetice; telecomunicații; miniere; B1 - siguranța în exploatare pentru construcții:- civile, industriale, agrozootehnice;- energetice;- pentru telecomunicații;- pentru exploatări miniere B1 - siguranța în exploatare pentru construcții civile, industriale, agricole, energetice, miniere, pentru telecomunicațiiNivelul I sau Nivelul II, după caz
  B.8 - siguranța în exploatare la construcții pentru telecomunicații B1- siguranță în exploatare pentru construcții civile, industriale, agroozotehnice; energetice; telecomunicații; miniere; B1- siguranță în exploatare pentru construcții civile, industriale, agroozotehnice; energetice; telecomunicații; miniere; B1 - siguranța în exploatare pentru construcții:- civile, industriale, agrozootehnice;- energetice;- pentru telecomunicații;- pentru exploatări miniere B1- siguranța în exploatare pentru construcții civile, industriale, agricole, energetice, miniere, pentru telecomunicațiiNivelul I sau Nivelul II, după caz
  B.10 - siguranța în exploatare pentru construcții miniere B1 - siguranță în exploatare pentru construcții civile, industriale, agroozotehnice; energetice; telecomunicații; miniere B1 - siguranță în exploatare pentru construcții civile, industriale, agroozotehnice; energetice; telecomunicații; miniere B1 - siguranța în exploatare pentru construcții:- civile, industriale, agrozootehnice;- energetice;- pentru telecomunicații;- pentru exploatări miniere B1 - siguranța în exploatare pentru construcții civile, industriale, agricole, energetice, miniere, pentru telecomunicațiiNivelul I sau Nivelul II, după caz
  C - siguranța la foc pentru toate domeniile conform înscrisurilor din documentele de atestare C - siguranța la foc în construcții pentru toate domeniile C - Securitate la incendiu în construcții pentru toate domeniile C - securitate la incendiu pentru construcții în toate domeniile, respectiv pentru instalații în toate specialitățile Cc - securitate la incendiu pentru construcții
  D - sănătatea oamenilor și protecția mediului, pentru toate domeniile conform înscrisurilor din documentele de atestare D - Igiena, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului pentru toate domeniile conform înscrisurilor din documentele de atestare D - Igienă, sănătate și mediu pentru toate domeniile*ii) conform înscrisurilor din documentele de atestare D - igienă, sănătate și mediu înconjurător pentru toate domeniile D1 - Igienă, sănătate și mediu înconjurător pentru construcții civile, industriale, agricole, energetice, miniere, pentru telecomunicațiiNivelul I sau Nivelul II, după caz
  E - izolația termică, hidrofugă și economie de energie, pentru toate domeniile E - Izolație termică, hidrofugă și economia de energie în construcții pentru toate domeniile E - Economie de energie și izolare termică în construcții pentru toate domeniile*iii) E - economie de energie prin izolare termică corespunzătoare construcțiilor și instalațiilor din construcții pentru toate domeniile E - economie de energie și izolare termică pentru clădiri Nivelul I sau Nivelul II, după caz
  F - protecția împotriva zgomotului pentru toate domeniile F - Protecție împotriva zgomotului în construcții pentru toate domeniile F - Protecție împotriva zgomotului pentru clădiri
  F - protecția împotriva zgomotului în construcții F - protecție împotriva zgomotului în construcții pentru toate domeniile Nivelul I sau Nivelul II, după caz
  -Af - Rezistența și stabilitatea terenului de fundare a construcțiilor și a masivelor de pământ Af - Rezistența mecanică și stabilitatea terenului de fundare a construcțiilor și a masivelor de pământ Af - rezistența mecanică și stabilitatea masivelor de pământ, a terenului de fundare și a interacțiunii cu structurile îngropate Af - rezistența mecanică și stabilitatea masivelor de pământ, a terenului de fundare și a interacțiunii cu structurile îngropate
  ---- *iv)Ag - Rezistență mecanică și stabilitate pentru masivele de pământ și terenul de fundare al tuturor tipurilor de construcții prin investigații geotehnice
  A.4 - rezistența și stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcții rutiere, drumuri, poduri, tunele și piste de aviațieB.2 - siguranța în exploatare pentru construcții rutiere, drumuri, poduri, tunele și piste de aviațieD - sănătatea oamenilor și protecția mediului, pentru toate domeniile conform înscrisurilor din documentele de atestare A4 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții rutiere, drumuri, piste de aviație; poduri; tuneleB2 - Siguranța în exploatare pentru construcții rutiere, drumuri, piste de aviație; poduri; tuneleD - Igiena, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului pentru toate domeniile conform înscrisurilor din documentele A4 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții rutiere, drumuri, piste de aviație; poduri; tunele;B2 - Siguranța în exploatare pentru construcții rutiere, drumuri, piste de aviație; poduri; tunele;D - Igienă, sănătate și mediu pentru toate domeniile conform înscrisurilor din documentele de atestare A4 - rezistență mecanică și stabilitate pentru infrastructura transportului rutier:- podețe, poduri, viaducte;- tunele;- piste de aviație, conform înscrisurilor din documentele de atestareB2 - siguranța în exploatare pentru construcții aferente transportului rutier - conform înscrisurilor din documentele de atestare A4.1 Rezistență mecanică și stabilitate pentru drumuri (inclusiv podețe) și piste aeroportuareB2.1 Siguranța în exploatare pentru drumuri (inclusiv podețe) și suprafețe de mișcare aeroportuareD2.1 - Igienă, sănătate și mediu înconjurător pentru drumuri, podețe și piste aeroportuare
  A.4 - rezistența și stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcții rutiere, drumuri, poduri, tunele și piste de aviațieB.2 - siguranța în exploatare pentru construcții rutiere, drumuri, poduri, tunele și piste de aviațieD - sănătatea oamenilor și protecția mediului pentru toate domeniile conform înscrisurilor din documentele de atestare A4 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții rutiere, drumuri, piste de aviație; poduri; tunele B2 - Siguranța în exploatare pentru construcții rutiere, drumuri, piste de aviație; poduri; tuneleD - Igiena, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului pentru toate domeniile conform înscrisurilor din documentele A4 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții rutiere, drumuri, piste de aviație; poduri; tunele; B2 - Siguranța în exploatare pentru construcții rutiere, drumuri, piste de aviație; poduri; tunele;D - Igienă, sănătate și mediu pentru toate domeniile conform înscrisurilor din documentele de atestare A4 - rezistență mecanică și stabilitate pentru infrastructura transportului rutier:- podețe, poduri, viaducte; - tunele;- piste de aviație, conform înscrisurilor din documentele de atestareB2 - siguranța în exploatare pentru construcții aferente transportului rutier-conform înscrisurilor din documentele de atestare A4.2 Rezistență mecanică și stabilitate pentru poduri rutiere și de cale feratăB2.2 siguranța în exploatare pentru poduri rutiere și de cale feratăD2.2 - Igienă, sănătate și mediu înconjurător pentru poduri rutiere și de cale ferată
  A.4 - rezistența și stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcții rutiere, drumuri, poduri, tunele și piste de aviațieB.2 - siguranța în exploatare pentru construcții rutiere, drumuri, poduri, tunele și piste de aviațieD - sănătatea oamenilor și protecția mediului pentru toate domeniile conform înscrisurilor din documentele de atestare A4 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții rutiere, drumuri, piste de aviație; poduri; tuneleB2- Siguranța în exploatare pentru construcții rutiere, drumuri, piste de aviație; poduri; tuneleD- Igiena, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului pentru toate domeniile conform înscrisurilor din documentele de atestare A4 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții rutiere, drumuri, piste de aviație; poduri; tunele;B2 - Siguranța în exploatare pentru construcții rutiere, drumuri, piste de aviație; poduri; tunele;D - Igienă, sănătate și mediu pentru toate domeniile conform înscrisurilor din documentele de atestare A4 - rezistență mecanică și stabilitate pentru infrastructura transportului rutier:- podețe, poduri, viaducte;- tunele;- piste de aviație, conform înscrisurilor din documentele de atestareB2 - siguranța în exploatare pentru construcții aferente transportului rutier- conform înscrisurilor din documentele de atestare A4.3 Rezistență mecanică și stabilitate pentru tuneluri B2.2 siguranța în exploatare pentru poduri rutiere și de cale feratăD2.3 - Igienă, sănătate și mediu înconjurător pentru tuneluri
  A.5 - rezistența și stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcții de căi ferateB.3 - siguranța în exploatare pentru construcții de căi ferateD - sănătatea oamenilor și protecția mediului pentru toate domeniile conform înscrisurilor din documentele de atestare A5 - Rezistență și stabilitate pentru construcții de căi ferateB3 - Siguranță în exploatare pentru construcții de căi ferateD - Igiena, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului pentru toate domeniile conform înscrisurilor din documentele de atestareA5 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții de căi ferateB3 - Siguranța în exploatare pentru construcții de căi ferateD - Igienă, sănătate și mediu pentru toate domeniile conform înscrisurilor din documentele de atestare●*v)A5 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții de căi ferate, inclusiv podețe, construcții de sisteme de cale de transporturi urbane pentru tramvai și pentru metrouB3 - siguranța în exploatare pentru construcții de căi ferate, inclusiv podețe, construcții de sisteme de cale de transport urbane pentru tramvai și pentru metrouD3 - Igienă, sănătate și mediu înconjurător pentru construcții de căi ferate, inclusiv podețe, șine de tramvai și șine de metrou
  A.6 - rezistența și stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcții de porturi și platforme marineB.4 - siguranța în exploatare pentru construcții de porturi și platforme marineD - sănătatea oamenilor și protecția mediului pentru toate domeniile conform înscrisurilor din documentele de atestare A6 - rezistență și stabilitate pentru construcții de porturi și platforme marineB.4 - siguranța în exploatare pentru construcții de porturi și platforme marineD - Igiena, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului pentru toate domeniile conform înscrisurilor din documentele de atestare A6 - rezistență mecanică și stabilitate construcții de porturi și platforme marineB4 - Siguranța în exploatare pentru construcții de porturi și platforme marineD - Igienă, sănătate și mediu pentru toate domeniile pentru toate domeniileconform înscrisurilor din documentele de atestare A6 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții portuare platforme portuare și marine fixeB4 - siguranța în exploatare pentru construcții de porturi și platforme portuare și marine fixeD4 - Igienă, sănătate și mediu înconjurător pentru construcții de porturi și platforme portuare și marine fixe
  A.7 - rezistența și stabilitatea la solicitări statice, dinamice,inclusiv la cele seismice, pentru construcții și amenajări hidrotehniceB.5 - siguranța în exploatare pentru construcții și amenajări hidrotehniceD - sănătatea oamenilor și protecția mediului, pentru toate domeniile conform înscrisurilor din documentele de atestare A7 - rezistență și stabilitate pentru construcții și amenajări hidrotehniceB.5 - siguranța în exploatare pentru construcții și amenajări hidrotehniceD - Igiena, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului pentru toate domeniile conform înscrisurilor din documentele de atestare A7- rezistență mecanică și stabilitate construcții și amenajări hidrotehniceB5 - Siguranța în exploatare pentru construcții și amenajări hidrotehniceD - Igienă, sănătate și mediu pentru toate domeniile conform înscrisurilor din documentele de atestare A7 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții și amenajări hidrotehniceB5 - Siguranța în exploatare pentru construcții și amenajări hidrotehniceD5 - Igienă, sănătate și mediu înconjurător pentru construcții și amenajări hidrotehnice
  A.9 - rezistența și stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcții și amenajări funciare B.9 - siguranța în exploatare pentru construcții și amenajări funciareD - sănătatea oamenilor și protecția mediului, pentru toate domeniile conform înscrisurilor din documentele de atestare A.9 - rezistență și stabilitate pentru construcții și amenajări funciare B.7 - siguranța în exploatare pentru construcții și amenajări funciareD - sănătatea oamenilor și protecția mediului conform înscrisurilor din documentele de atestare A9 - rezistență mecanică și stabilitate construcții și amenajări funciare B7 - Siguranța în exploatare pentru construcții și amenajări funciareD - Igienă, sănătate și mediu pentru toate domeniile conform înscrisurilor din documentele de atestare A9 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții și amenajări de îmbunătățiri funciare B7 - Siguranța și accesibilitatea în exploatare pentru construcții și amenajări de îmbunătățiri funciareD7 - Igienă, sănătate și mediu înconjurător pentru construcții și amenajări hidrotehnice
  B.9 - siguranța în exploatare pentru construcții edilitare și de gospodărie comunală D - sănătatea oamenilor și protecția mediului pentru toate domeniile conform înscrisurilor din documentele de atestare B9 - Siguranța în exploatare la construcții edilitare și de gospodărie comunală D - sănătatea oamenilor și protecția mediului pentru toate domeniile conform înscrisurilor din documentele de atestare B9 - Siguranța în exploatare la construcții edilitare și de gospodărie comunală D - sănătatea oamenilor și protecția mediului pentru toate domeniile conform înscrisurilor din documentele de atestare B9 - siguranța în exploatare pentru construcții aferente rețelelor edilitare și de gospodărie comunală/B11 - siguranța în exploatare pentru:- sisteme exterioare de alimentare cu apă și stingere a incendiilor;- sisteme de canalizare;- rețele termice Saac*vi) - sisteme de alimentare cu apă și de canalizare
  -Is - instalații sanitare Is - Instalații sanitare, care cuprind:- instalații sanitare interioare;- instalații exterioare de alimentare cu apă;- instalații exterioare de canalizare;- instalații de stingere a incendiilor- Is*vii) - Instalații sanitare aferente construcțiilor, cu excepția instalațiilor de instalațiilor de gaze naturale combustibile și a instalațiilor de gaze petroliere lichefiateNivelul I sau Nivelul II, după caz
  -It - instalații termice It - Instalații termice, care cuprind:- instalații de încălzire;- instalații de ventilare;- instalații de climatizare și frig;- instalații de prevenire a incendiilor -It *viii ) - instalații termice aferente construcțiilor: instalații de încălzire și instalații de ventilare-climatizareNivelul I sau Nivelul II, după caz
  -Ig - Instalații de gaze naturale Ig - Instalații de gaze, care cuprind:- instalații interioare de gaze naturale;- instalații exterioare de gaze naturale;- instalații de gaze lichefiate;- instalații exterioare de gaze naturale cu conducte din mase plastice Ig - instalații de utilizare gaze, indiferent de regimul de presiune, care cuprind:- instalații de gaze naturale;- instalații de gaz petrolier lichefiat - GPL;- instalații de biogaz/biometan, gaz natural comprimat - GNC Ig*ix) - Instalații de alimentare cu gaze aferente construcțiilor: instalații de gaze naturale combustibile și a instalații de gaze petroliere lichefiate Nivelul I sau Nivelul II, după caz
  Ie - Instalații electrice Ie - Instalații electrice, care cuprind:- instalații electrice, inclusiv pentru curenți slabi;- instalații de protecție la descărcări atmosferice;- instalații de automatizare și semnalizare pentru instalații sanitare, termice și de gaze;- instalații de avertizare și de prevenire a incendiilor;- instalații de telecomunicații și de transmitere a informațiilor. Ie*x) - Instalații electrice aferente construcțiilorNivelul I sau Nivelul II, după caz
  ---I_int - instalații aferente clădirilor, care cuprind:- instalații de apă și canalizare;- instalații de stingere a incendiilor; - instalații de încălzire, ventilare, climatizare, condiționare a aerului -
  ---Se - sisteme exterioare:- sisteme de canalizare;- sisteme de alimentare cu apă și stingere a incendiilor;- rețele termice -
  ---B11 - siguranța în exploatare pentru: sisteme exterioare de alimentare cu apă și stingere a incendiilor; sisteme de canalizare; rețele termice -
  C - siguranța la foc pentru toate domeniile conform înscrisurilor din documentele de atestare C - siguranța la foc în construcții pentru toate domeniile (ansamblu)/C- siguranța la foc în construcții pentru toate domeniile (instalații) conform înscrisurilor din documentele de atestare C - siguranța la foc în construcții pentru toate domeniile (ansamblu)/C- siguranța la foc în construcții pentru toate domeniile (instalații) conform înscrisurilor din documentele de atestare C - securitate la incendiu pentru construcții în toate domeniile, respectiv pentru instalații în toate specialitățile conform înscrisurilor din documentele de atestare Ci - securitate la incendiu pentru instalații
  *i) Pentru specialiștii atestați pentru părți ale domeniului de construcții. *ii) Specialiștii atestați ulterior datei de 02.08.2007 (dată la care a intrat în vigoare Ordinul MLPTL nr. 651/2007 privind modificarea reglementării tehnice "Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții", aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 777/2003) în domeniul de atestare D - Igienă, sănătate și mediu au competențe inclusiv pentru verificarea/expertizarea proiectelor privind izolația hidrofugă. *iii) Specialiștii atestați anterior datei de 02.08.2007 (data la care a intrat în vigoare Ordinul MLPTL nr. 651/2007 privind modificarea reglementării tehnice "Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții", aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 777/2003) în domeniul de atestare E - Izolație termică, hidrofugă și economia de energie în construcții au competențe inclusiv pentru verificarea/expertizarea proiectelor privind izolația hidrofugă. *iv) Domeniu de atestare tehnico-profesională nedefinit de actul normativ în vigoare. *v) Nu există specialiști atestați în domeniul indicat.^vi Instalații sanitare aferente construcțiilor, cu excepția instalațiilor de gaze naturale combustibile și a instalațiilor de gaze petroliere lichefiate:– sisteme (de instalații) sanitare interioare și rețele exterioare de alimentare cu apă și de canalizare din incintă/ansambluri;– sisteme de stingere a incendiilor; – sisteme (de instalații) din stațiile de captare, aducțiune, tratare, acumulare, pompare și epurare a apei de incintă/ansambluri și localități - doar pentru componentele definite la art. 3 alin. (4) din procedură;– instalații și echipamente de management și monitorizare a parametrilor instalațiilor sanitare și edilitare;– instalații de fluide tehnologice, inclusiv fluide medicale. (la 06-06-2022, Nota de subsol ^vi din Anexa Nr. 7 a fost modificată de Punctul 21, Articolul I din ORDINUL nr. 1.129 din 2 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 06 iunie 2022 ) *vii) Instalații sanitare aferente construcțiilor, cu excepția instalațiilor de gaze naturale combustibile și a instalațiilor de gaze petroliere lichefiate:– sisteme (de instalații) sanitare interioare și rețele exterioare de alimentare cu apă și de canalizare din incintă/ansambluri;– sisteme de stingere a incendiilor;– sisteme (de instalații) din stațiile de captare, aducțiune, tratare, acumulare, pompare și epurare a apei de incintă/ansambluri și localități;– instalații și echipamente de management și monitorizare a parametrilor instalațiilor sanitare și edilitare;– instalații de fluide tehnologice, inclusiv fluide medicale. *viii) It - instalații termice aferente construcțiilor: instalații de încălzire și instalații de ventilare-climatizare:– sisteme de instalații pentru producerea și distribuția energiei termice;– sisteme (de instalații interioare și exterioare) de încălzire, răcire, ventilare, climatizare, condiționare a aerului;– rețele de transport și distribuție a energiei termice;– sisteme termice cu rol de securitate la incendiu;– instalații și echipamente de management și monitorizare a parametrilor sistemelor de instalații termice. *ix) Ig - Instalații de alimentare cu gaze aferente construcțiilor: instalații de gaze naturale combustibile și instalații de gaze petroliere lichefiate:– instalații de utilizare gazelor naturale, inclusiv gaze naturale combustibile/biogaz/biometan;– instalații de gaz petrolier lichefiat - GP. *x) Ie - Instalații electrice aferente construcțiilor, de la punctul de conexiune cu rețeaua publică până la receptoarele utilizatorului, care cuprind:– instalații electrice de utilizare a energiei electrice;– instalații de automatizare, măsurare, control și semnalizare pentru instalații aferente construcțiilor (sanitare, termice, electrice și de gaze, etc);– instalații de protecție pentru asigurarea securității: ● de protecție la lovituri directe de trăsnet; ● instalații de protecție împotriva șocurilor electrice, împotriva efectelor supracurenților, împotriva supratensiunilor induse și de comutație;– instalații de telecomunicații și sisteme inteligente de transmitere a informațiilor;– sisteme interne de alimentare cu energie electrică;– instalații de monitorizare, detectare, semnalizare și alarmare tehnică pentru asigurarea securității fizice (clădiri și ocupanții acestora);– instalații electrice pentru infrastructura edilitară.
  I.2. Competențele verificatorilor de proiecte în domenii de construcții/specialități de instalații/activități specifice în funcție de domeniile de atestare tehnico-profesională și cerințele fundamentale prevăzute de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  Categoria Clasele de importanță conform CR 0- 2012, dacă este cazul Domenii de construcții/specialități de instalații/activități specifice Simbolurile domeniilor de atestare prevăzute de Regulamentul de atestare tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții aprobat prin HG nr. 731/1991Simbolurile domeniilor de atestare prevăzute de Îndrumătorul pentru atestare tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 77/N/1996 Simbolurile domeniilor de atestare prevăzute de Îndrumătorul pentru atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții aprobat prin Ordinul MLPTL nr. 777/2003, cu modificările și completările ulterioare Simbolurile domeniilor de atestare prevăzute de Procedura privind atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici în construcții aprobată prin Ordinul MDRAP nr. 2.264/2018Simbolurile domeniilor de atestare tehnico-profesională din prezenta procedură
  Construcții, cu instalațiile aferente, destinate adăpostirii activităților umane Construcții și instalațiile aferente acestora pentru care neîndeplinirea condițiilor de performanță are impact major asupra activității socio- economice la nivelul comunității, construcții și instalații aferente acestora încadrate în clasele de importanță I și II Construcții civile, industriale, agricoleConstrucții energeticeConstrucții pentru telecomunicațiiConstrucții aferente rețelelor edilitare și de gospodărie comunalăConstrucții miniere A1, A2, A3,după caz, pentru cerința fundamentală"Rezistență mecanică și stabilitate" A1 sau A2 după caz, pentru cerința fundamentală"Rezistență mecanică și stabilitate" A1 sau A2 după caz, pentru cerința fundamentală"Rezistență mecanică și stabilitate" A1 sau A2 după caz, pentru cerința fundamentală"Rezistență mecanică și stabilitate" A1, Nivelul I sauA2, Nivelul I după caz, pentru cerința fundamentală"Rezistență mecanică și stabilitate"
  B1, B6, B8, B10după caz, pentru cerința fundamentală"Siguranță și accesibilitate în exploatare" B1pentru cerința fundamentală"Siguranță și accesibilitate în exploatare" B1pentru cerința fundamentală"Siguranță și accesibilitate în exploatare" B1pentru cerința fundamentală"Siguranță și accesibilitate în exploatare" B1, Nivelul I pentru cerința fundamentală"Siguranță și accesibilitate în exploatare"
  Cpentru cerința fundamentală"Securitate la incendiu" C, Ccpentru cerința fundamentală"Securitate la incendiu" C, Ccpentru cerința fundamentală"Securitate la incendiu" C, Ccpentru cerința fundamentală"Securitate la incendiu" Cc pentru cerința fundamentală"Securitate la incendiu"
  Dpentru cerința fundamentală "Igienă, sănătate și mediu înconjurător" Dpentru cerința fundamentală"Igienă, sănătate și mediu înconjurător" Dpentru cerința fundamentală"Igienă, sănătate și mediu înconjurător" Dpentru cerința fundamentală"Igienă, sănătate și mediu înconjurător" D1, Nivelul I pentru cerința fundamentală"Igienă, sănătate și mediu înconjurător"
  Epentru cerința fundamentală"Economie de energie și izolare termică" Epentru cerința fundamentală"Economie de energie și izolare termică" Epentru cerința fundamentală"Economie de energie și izolare termică" Epentru cerința fundamentală"Economie de energie și izolare termică" E, Nivelul I pentru cerința fundamentală"Economie de energie și izolare termică"
  Fpentru cerința fundamentală"Protecție împotriva zgomotului Fpentru cerința fundamentală"Protecție împotriva zgomotului Fpentru cerința fundamentală"Protecție împotriva zgomotului Fpentru cerința fundamentală"Protecție împotriva zgomotului F, Nivelul I pentru cerința fundamentală"Protecție împotriva zgomotului
  Instalații sanitare aferente construcțiilor, cu excepția instalațiilor de gaze naturale combustibile și a instalațiilor de gaze petroliere lichefiate Is pentru toate cerințele fundamentale aplicabile Is pentru toate cerințele fundamentale aplicabile I_int + Se pentru toate cerințele fundamentale aplicabile Is, Nivelul I pentru toate cerințele fundamentale aplicabile
  Instalații termice aferente construcțiilor: instalații de încălzire și instalații de ventilare-climatizare - It pentru toate cerințele fundamentale aplicabile It pentru toate cerințele fundamentale aplicabile I_int + Se pentru toate cerințele fundamentale aplicabile It, Nivelul I pentru toate cerințele fundamentale aplicabile
  Instalații electrice aferente construcțiilor - Ie pentru toate cerințele fundamentale aplicabile Ie pentru toate cerințele fundamentale aplicabile Ie, Nivelul I pentru toate cerințele fundamentale aplicabile
  Instalații de alimentare cu gaze aferente construcțiilor: instalații de gaze naturale combustibile și instalații de gaze petroliere lichefiate Ig pentru toate cerințele fundamentale aplicabile Ig pentru toate cerințele fundamentale aplicabile Ig, Nivelul I pentru toate cerințele fundamentale aplicabile
  Toate specialitățile de instalații aferente construcțiilor Ci pentru cerința fundamentală"Securitate la incendiu" Ci pentru cerința fundamentală"Securitate la incendiu" Ci pentru cerința fundamentală"Securitate la incendiu" Ci pentru cerința fundamentală"Securitate la incendiu" Ci pentru cerința fundamentală"Securitate la incendiu"
  Construcții și instalațiile aferente acestora pentru care neîndeplinirea condițiilor de performanță prevăzute de lege are impact redus asupra activității socio- economice la nivelul comunității, construcții și instalații aferente acestora încadrate în clasele de importanță III și IV Construcții civile, industriale, agricoleConstrucții energeticeConstrucții pentru telecomunicațiiConstrucții aferente rețelelor edilitare și de gospodărie comunalăConstrucții miniereA1, A2, A3,după caz, pentru cerința fundamentală"Rezistență mecanică și stabilitate" A1 sau A2 după caz, pentru cerința fundamentală"Rezistență mecanică și stabilitate" A1 sau A2 după caz, pentru cerința fundamentală"Rezistență mecanică și stabilitate" A1 sau A2 după caz, pentru cerința fundamentală"Rezistență mecanică și stabilitate" A1, Nivelul I sau Nivelul II sauA2, Nivelul I sau Nivelul II după caz, pentru cerința fundamentală"Rezistență mecanică și stabilitate"
  B1, B6, B8, B10după caz, pentru cerința fundamentală"Siguranță și accesibilitate în exploatare" B1pentru cerința fundamentală"Siguranță și accesibilitate în exploatare" B1pentru cerința fundamentală"Siguranță și accesibilitate în exploatare" B1pentru cerința fundamentală"Siguranță și accesibilitate în exploatare" B1, Nivelul I sau Nivelul II pentru cerința fundamentală"Siguranță și accesibilitate în exploatare"
  Cpentru cerința fundamentală"Securitate la incendiu" C, Ccpentru cerința fundamentală"Securitate la incendiu" C, Ccpentru cerința fundamentală"Securitate la incendiu" C, Ccpentru cerința fundamentală"Securitate la incendiu" Cc"Securitate la incendiu"
  Dpentru cerința fundamentală "Igienă, sănătate și mediu înconjurător" Dpentru cerința fundamentală"Igienă, sănătate și mediu înconjurător" Dpentru cerința fundamentală"Igienă, sănătate și mediu înconjurător" Dpentru cerința fundamentală"Igienă, sănătate și mediu înconjurător" D1, Nivelul I sau Nivelul II pentru cerința fundamentală"Igienă, sănătate și mediu înconjurător"
  Epentru cerința fundamentală"Economie de energie și izolare termică" Epentru cerința fundamentală"Economie de energie și izolare termică" Epentru cerința fundamentală"Economie de energie și izolare termică" Epentru cerința fundamentală"Economie de energie și izolare termică" E, Nivelul I sau Nivelul II pentru cerința fundamentală"Economie de energie și izolare termică"
  Fpentru cerința fundamentală"Protecție împotriva zgomotului Fpentru cerința fundamentală"Protecție împotriva zgomotului Fpentru cerința fundamentală"Protecție împotriva zgomotului Fpentru cerința fundamentală"Protecție împotriva zgomotului F, Nivelul I sau Nivelul II pentru cerința fundamentală"Protecție împotriva zgomotului
  Instalații sanitare aferente construcțiilor, cu excepția instalațiilor de gaze naturale combustibile și a instalațiilor de gaze petroliere lichefiate Is pentru toate cerințele fundamentale aplicabile Is pentru toate cerințele fundamentale aplicabile I_int + Se pentru toate cerințele fundamentale aplicabile Is, Nivelul I sau Nivelul II pentru toate cerințele fundamentale aplicabile
  Instalații termice aferente construcțiilor: instalații de încălzire și instalații de ventilare-climatizare - It pentru toate cerințele fundamentale aplicabile It pentru toate cerințele fundamentale aplicabile I_int + Se pentru toate cerințele fundamentale aplicabile It, Nivelul I sau Nivelul II pentru toate cerințele fundamentale aplicabile
  Instalații electrice aferente construcțiilor - Ie pentru toate cerințele fundamentale aplicabile Ie pentru toate cerințele fundamentale aplicabile Ie, Nivelul I sau Nivelul II pentru toate cerințele fundamentale aplicabile
  Instalații de alimentare cu gaze aferente construcțiilor: instalații de gaze naturale combustibile și instalații de gaze petroliere lichefiate Ig pentru toate cerințele fundamentale aplicabile Ig pentru toate cerințele fundamentale aplicabile Ig, Nivelul I sau Nivelul II pentru toate cerințele fundamentale aplicabile
  Toate specialitățile de instalații aferente construcțiilor Ci pentru cerința fundamentală"Securitate la incendiu" Ci pentru cerința fundamentală"Securitate la incendiu" Ci pentru cerința fundamentală"Securitate la incendiu" Ci pentru cerința fundamentală"Securitate la incendiu" Ci pentru cerința fundamentală"Securitate la incendiu
  Structuri geotehnice Nu este cazul Masive de pământ și terenul de fundare al tuturor tipurilor de construcții prin investigații geotehnice - Afpentru cerința fundamentală"Rezistență mecanică și stabilitate" Afpentru cerința fundamentală"Rezistență mecanică și stabilitate" Afpentru cerința fundamentală"Rezistență mecanică și stabilitate" Af sau Agpentru cerința fundamentală"Rezistență mecanică și stabilitate
  Masive de pământ, terenul de fundare al tuturor tipurilor de construcții și interacțiunea cu structurile îngropate prin investigații geotehnice și proiectare geotehnică - Af pentru cerința fundamentală"Rezistență mecanică și stabilitate" Af pentru cerința fundamentală"Rezistență mecanică și stabilitate" Af pentru cerința fundamentală"Rezistență mecanică și stabilitate" Af pentru cerința fundamentală"Rezistență mecanică și stabilitate"
  Construcții aferente infrastructurii de transport Nu este cazul Drumuri, inclusiv podețe A4, B2, DConstrucții rutiere și drumuri pentru toate cerințele fundamentale aplicabile A4, B2, DConstrucții rutiere și drumuri pentru toate cerințele fundamentale aplicabile A4, B2, DConstrucții rutiere și drumuri pentru toate cerințele fundamentale aplicabile A4.1, B2.1 și D2.1pentru toate cerințele fundamentale aplicabile
  Suprafețe de mișcare aeroportuare A4, B2, DPiste de aviație pentru toate cerințele fundamentale aplicabile A4, B2, DPiste de aviație pentru toate cerințele fundamentale aplicabile A4, B2, DPiste de aviație pentru toate cerințele fundamentale aplicabile A4.1, B2.1 și D2.1Pentru cerințele fundamentale aplicabile
  Poduri rutiere și de cale ferată A4, B2, DPoduri pentru toate cerințele fundamentale aplicabile A4, B2, DPoduri pentru toate cerințele fundamentale aplicabile A4, B2, DPoduri pentru toate cerințele fundamentale aplicabile A4 - Poduri rutiere exclusiv pentru cerința fundamentală"Rezistență mecanică și stabilitate" și B2 Poduri rutiere exclusiv pentru cerința fundamentală"Siguranță și accesibilitate în exploatare"*xi) A4.2, B2.2 și D2.2pentru toate cerințele fundamentale aplicabile
  Tuneluri A4, B2, DTuneluri pentru toate cerințele fundamentale aplicabile A4, B2, DTuneluri pentru toate cerințele fundamentale aplicabile A4, B2, DTuneluri pentru toate cerințele fundamentale aplicabile A4 - Tuneluri rutiere exclusiv pentru cerința fundamentală"Rezistență mecanică și stabilitate" A4.3, B2.3 și D2.3pentru toate cerințele fundamentale aplicabile
  Construcții de căi ferate, inclusiv podețe, șine de tramvai și șine de metrou A5, B3, Dpentru toate cerințele fundamentale aplicabile A5, B3, Dpentru toate cerințele fundamentale aplicabile A5, B3, Dpentru toate cerințele fundamentale aplicabile A5, B3 și D3pentru toate cerințele fundamentale aplicabile
  Construcții portuare platforme portuare și marine fixe A6, B4, Dpentru toate cerințele fundamentale aplicabile A6, B4, Dpentru toate cerințele fundamentale aplicabile A6, B4, Dpentru toate cerințele fundamentale aplicabile A6, B4 și D4pentru toate cerințele fundamentale aplicabile
  Construcții și amenajări hidrotehnice Nu este cazul Construcții și amenajări hidrotehnice A7, B5, Dpentru toate cerințele fundamentale aplicabile A7, B5, Dpentru toate cerințele fundamentale aplicabile A7, B5, Dpentru toate cerințele fundamentale aplicabile A7, B5 și D5pentru toate cerințele fundamentale aplicabile
  Construcții și amenajări de îmbunătățiri funciare Nu este cazul Construcții și amenajări funciare A9, B7, Dpentru toate cerințele fundamentale aplicabile A9, B7, Dpentru toate cerințele fundamentale aplicabile A9, B7, Dpentru toate cerințele fundamentale aplicabile A9, B7 și D7pentru toate cerințele fundamentale aplicabile
  Sisteme publice de alimentare cu apă și de canalizare Nu este cazul Sisteme de alimentare cu apă și de canalizare B9pentru toate cerințele fundamentale aplicabile B9 sau Is pentru toate cerințele fundamentale aplicabile B9 sau Is pentru toate cerințele fundamentale aplicabile B9 sau Se pentru toate cerințele fundamentale aplicabile Saac sau Is, după caz*xii)
  *xi) Specialiștii atestați în baza O. MDRAP nr. 2.264/2018 în subdomeniul Podețe, poduri, viaducte din cadrul domeniilor A4 și B2 au competențe inclusiv pentru podețele cu o deschidere de până la 5 m. *xii) Is pentru incinte și ansambluri, fără stațiile aferente.
  II. Domeniile de atestare tehnico-profesională a experților tehniciII.1. Evoluția denumirilor domeniilor de atestare tehnico-profesionale, în funcție de actele normative în vigoare la data atestării
  Domenii de atestare prevăzute de Regulamentul de atestare tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții aprobat prin HG nr. 731/1991Domenii de atestare prevăzute de Îndrumătorul pentru atestare tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 77/N/1996 Domenii de atestare prevăzute de Îndrumătorul pentru atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții aprobat prin Ordinul MLPTL nr. 777/2003, cu modificările și completările ulterioare Domenii de atestare prevăzute de Procedura privind atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici în construcții aprobată prin Ordinul MDRAP nr. 2.264/2018Domenii de atestare tehnico-profesională din prezenta procedură
  A1 - rezistența și stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice pentru construcții civile, industriale și agrozootehnice, cu structura de rezistență din beton, beton armat și zidărie A1 - rezistență și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agroozotehnice; energetice; telecomunicații; miniere; edilitare și de gospodărire comunală - cu structură din beton, beton armat, zidărie, lemn conform înscrisurilor din documentele de atestare A1 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agrozootehnice;energetice; telecomunicații; miniere; edilitare și de gospodărie comunală - cu structura din beton, beton armat, zidărie, lemn conform înscrisurilor din documentele de atestare A1 - rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții cu structura de rezistență din beton, beton armat, zidărie, lemn pentru construcții: - civile, industriale, agrozootehnice;- energetice;- pentru telecomunicații;- pentru exploatări miniere;- aferente rețelelor edilitare și de gospodărie comunală A1 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agricole, energetice, miniere, pentru telecomunicații și construcții aferente rețelelor edilitare și de gospodărie comunală cu structura de rezistență din beton, beton armat, zidărie, lemn
  A2 - rezistența și stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcții civile, industriale și agrozootehnice, cu structuri de rezistență din metal A2 - rezistență și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agroozotehnice; energetice; telecomunicații; miniere;edilitare și de gospodărire comunală - cu structură din metal, lemn conform înscrisurilor din documentele de atestare A2 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agrozootehnice;energetice; telecomunicații; miniere;edilitare și de gospodărie comunală - cu structura din metal, lemn conform înscrisurilor din documentele de atestare A2 - rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții cu structura de rezistență din metal, lemn și alte materiale compozite:- civile, industriale, agrozootehnice;- energetice;- pentru telecomunicații;- pentru exploatări miniere;- aferente rețelelor edilitare și de gospodărie comunală A2 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agricole, energetice, miniere, pentru telecomunicații și construcții aferente rețelelor edilitare și de gospodărie comunală cu structura de rezistență din metal, lemn și alte materiale compozite
  A3 - rezistența și stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcții civile, industriale și agrozootehnice, cu structuri de rezistență din lemn A1 - rezistență și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agroozotehnice; energetice; telecomunicații; miniere;edilitare și de gospodărire comunală - cu structură din beton, beton armat, zidărie, lemn conform înscrisurilor din documentele de atestare A1 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agrozootehnice;energetice; telecomunicații; miniere;edilitare și de gospodărie comunală - cu structura din beton, beton armat, zidărie, lemn conform înscrisurilor din documentele de atestare A1 - rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții cu structura de rezistență din beton, beton armat, zidărie, lemn pentru construcții:- civile, industriale, agrozootehnice;- energetice;- pentru telecomunicații;- pentru exploatări miniere;- aferente rețelelor edilitare și de gospodărie comunală A1 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agricole, energetice, miniere, pentru telecomunicații și construcții aferente rețelelor edilitare și de gospodărie comunală cu structura de rezistență din beton, beton armat, zidărie, lemn
  A2 - rezistență și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agroozotehnice; energetice; telecomunicații; miniere; edilitare și de gospodărire comunală - cu structură din metal, lemn conform înscrisurilor din documentele de atestare A2 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agrozootehnice;energetice; telecomunicații; miniere; edilitare și de gospodăriecomunală - cu structura din metal, lemn conform înscrisurilor din documentele de atestare A2 - rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții cu structura de rezistență din metal, lemn și alte materiale compozite: - civile, industriale, agrozootehnice;- energetice;- pentru telecomunicații;- pentru exploatări miniere;- aferente rețelelor edilitare și de gospodărie comunală A2 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agricole, energetice, miniere, pentru telecomunicații și construcții aferente rețelelor edilitare și de gospodărie comunală cu structura de rezistență din metal, lemn și alte materiale compozite
  A.8 - rezistența și stabilitatea la solicitări statice, dinamice,inclusiv la cele seismice, pentru construcții energetice A1 - rezistență și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agroozotehnice; energetice; telecomunicații; miniere;edilitare și de gospodărire comunală - cu structură din beton, beton armat, zidărie, lemn conform înscrisurilor din documentele de atestare A1 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agrozootehnice;energetice; telecomunicații; miniere;edilitare și de gospodărie comunală - cu structura din beton, beton armat, zidărie, lemn conform înscrisurilor din documentele de atestare A1 - rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții cu structura de rezistență din beton, beton armat, zidărie, lemn pentru construcții:- civile, industriale, agrozootehnice;- energetice;- pentru telecomunicații;- pentru exploatări miniere;- aferente rețelelor edilitare și de gospodărie comunală A1 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agricole, energetice, miniere, pentru telecomunicații și construcții aferente rețelelor edilitare și de gospodărie comunală cu structura de rezistență din beton, beton armat, zidărie, lemn
  A2 - rezistență și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agroozotehnice; energetice; telecomunicații; miniere;edilitare și de gospodărire comunală - cu structură din metal, lemn conform înscrisurilor din documentele de atestare A2 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agrozootehnice;energetice; telecomunicații; miniere;edilitare și de gospodărie comunală - cu structura din metal, lemn conform înscrisurilor din documentele de atestare A2 - rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții cu structura de rezistență din metal, lemn și alte materiale compozite:- civile, industriale, agrozootehnice;- energetice;- pentru telecomunicații;- pentru exploatări miniere;- aferente rețelelor edilitare și de gospodărie comunală A2 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agricole, energetice, miniere, pentru telecomunicații și construcții aferente rețelelor edilitare și de gospodărie comunală cu structura de rezistență din metal, lemn și alte materiale compozite
  A.10 - rezistența și stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, la construcții pentru telecomunicații A1 - rezistență și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agroozotehnice; energetice; telecomunicații; miniere; edilitare și de gospodărire comunală - cu structură din beton, beton armat, zidărie, lemn conform înscrisurilor din documentele de atestare A1 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agrozootehnice;energetice; telecomunicații; miniere; edilitare și de gospodăriecomunală - cu structura din beton, beton armat, zidărie, lemn conform înscrisurilor din documentele de atestare A1 - rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții cu structura de rezistență din beton, beton armat, zidărie, lemn pentru construcții: - civile, industriale, agrozootehnice;- energetice;- pentru telecomunicații;- pentru exploatări miniere;- aferente rețelelor edilitare și de gospodărie comunală A1 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agricole, energetice, miniere, pentru telecomunicații și construcții aferente rețelelor edilitare și de gospodărie comunală cu structura de rezistență din beton, beton armat, zidărie, lemn
  A2 - rezistență și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agroozotehnice; energetice; telecomunicații; miniere;edilitare și de gospodărire comunală - cu structură din metal, lemn conform înscrisurilor din documentele de atestare A2 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agrozootehnice;energetice; telecomunicații; miniere;edilitare și de gospodărie comunală - cu structura din metal, lemn conform înscrisurilor din documentele de atestare A2 - rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții cu structura de rezistență din metal, lemn și alte materiale compozite:- civile, industriale, agrozootehnice;- energetice;- pentru telecomunicații;- pentru exploatări miniere;- aferente rețelelor edilitare și de gospodărie comunală A2 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agricole, energetice, miniere, pentru telecomunicații și construcții aferente rețelelor edilitare și de gospodărie comunală cu structura de rezistență din metal, lemn și alte materiale compozite
  A.11 - rezistența și stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcții edilitare și de gospodărie comunală A1 - rezistență și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agroozotehnice; energetice; telecomunicații; miniere;edilitare și de gospodărire comunală - cu structură din beton, beton armat, zidărie, lemn conform înscrisurilor din documentele de atestare A1 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agrozootehnice;energetice; telecomunicații; miniere;edilitare și de gospodărie comunală - cu structura din beton, beton armat, zidărie, lemn conform înscrisurilor din documentele de atestare A1 - rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții cu structura de rezistență din beton, beton armat, zidărie, lemn pentru construcții:- civile, industriale, agrozootehnice;- energetice;- pentru telecomunicații;- pentru exploatări miniere;- aferente rețelelor edilitare și de gospodărie comunală A1 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agricole, energetice, miniere, pentru telecomunicații și construcții aferente rețelelor edilitare și de gospodărie comunală cu structura de rezistență din beton, beton armat, zidărie, lemn
  A2 - rezistență și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agroozotehnice; energetice; telecomunicații; miniere; edilitare și de gospodărire comunală - cu structură din metal, lemn conform înscrisurilor din documentele de atestare A2 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agrozootehnice;energetice; telecomunicații; miniere; edilitare și de gospodăriecomunală - cu structura din metal, lemn conform înscrisurilor din documentele de atestare A2 - rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții cu structura de rezistență din metal, lemn și alte materiale compozite: - civile, industriale, agrozootehnice;- energetice;- pentru telecomunicații;- pentru exploatări miniere;- aferente rețelelor edilitare și de gospodărie comunală A2 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agricole, energetice, miniere, pentru telecomunicații și construcții aferente rețelelor edilitare și de gospodărie comunală cu structura de rezistență din metal, lemn și alte materiale compozite
  A. 12 - rezistența și stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcții miniere A1 - rezistență și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agroozotehnice; energetice; telecomunicații; miniere;edilitare și de gospodărire comunală - cu structură din beton, beton armat, zidărie, lemn conform înscrisurilor din documentele de atestare A1 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agrozootehnice;energetice; telecomunicații; miniere;edilitare și de gospodărie comunală - cu structura din beton, beton armat, zidărie, lemn conform înscrisurilor din documentele de atestare A1 - rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții cu structura de rezistență din beton, beton armat, zidărie, lemn pentru construcții:- civile, industriale, agrozootehnice;- energetice;- pentru telecomunicații;- pentru exploatări miniere;- aferente rețelelor edilitare și de gospodărie comunală A1 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agricole, energetice, miniere, pentru telecomunicații și construcții aferente rețelelor edilitare și de gospodărie comunală cu structura de rezistență din beton, beton armat, zidărie, lemn
  A2 - rezistență și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agroozotehnice; energetice; telecomunicații; miniere;edilitare și de gospodărire comunală - cu structură din metal, lemn conform înscrisurilor din documentele de atestare A2 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agrozootehnice;energetice; telecomunicații; miniere;edilitare și de gospodărie comunală - cu structura din metal, lemn conform înscrisurilor din documentele de atestare A2 - rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții cu structura de rezistență din metal, lemn și alte materiale compozite:- civile, industriale, agrozootehnice;- energetice;- pentru telecomunicații;- pentru exploatări miniere;- aferente rețelelor edilitare și de gospodărie comunală A2 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agricole, energetice, miniere, pentru telecomunicații și construcții aferente rețelelor edilitare și de gospodărie comunală cu structura de rezistență din metal, lemn și alte materiale compozite
  B.1 - siguranța în exploatare pentru construcții civile, industriale și agrozootehnice B1 - siguranță în exploatare pentru construcții civile, industriale, agroozotehnice; energetice; telecomunicații; miniere conform înscrisurilor din documentele de atestareB1 - siguranță în exploatare pentru construcții civile, industriale, agroozotehnice; energetice; telecomunicații; miniere conform înscrisurilor din documentele de atestareB1 - siguranța în exploatare pentru construcții:- civile, industriale, agrozootehnice;- energetice; - pentru telecomunicații;- pentru exploatări miniere B1 - siguranța în exploatare pentru construcții civile, industriale, agricole, energetice, miniere, pentru telecomunicații
  B.6 - siguranța în exploatare pentru construcții energetice B1 - siguranță în exploatare pentru construcții civile, industriale, agroozotehnice; energetice; telecomunicații; miniere conform înscrisurilor din documentele de atestare B1 - siguranță în exploatare pentru construcții civile, industriale, agroozotehnice; energetice; telecomunicații; miniere conform înscrisurilor din documentele de atestare B1 - siguranța în exploatare pentru construcții:- civile, industriale, agrozootehnice;- energetice;- pentru telecomunicații;- pentru exploatări miniere B1 - siguranța în exploatare pentru construcții civile, industriale, agricole, energetice, miniere, pentru telecomunicații
  B.8 - siguranța în exploatare la construcții pentru telecomunicații B1 - siguranță în exploatare pentru construcții civile, industriale, agroozotehnice; energetice; telecomunicații; miniere conform înscrisurilor din documentele de atestare B1 - siguranță în exploatare pentru construcții civile, industriale, agroozotehnice; energetice; telecomunicații; miniere conform înscrisurilor din documentele de atestare B1 - siguranța în exploatare pentru construcții:- civile, industriale, agrozootehnice;- energetice;- pentru telecomunicații;- pentru exploatări miniere B1 - siguranța în exploatare pentru construcții civile, industriale, agricole, energetice, miniere, pentru telecomunicații
  B.10 - siguranța în exploatare pentru construcții miniere B1- siguranță în exploatare pentru construcții civile, industriale, agroozotehnice; energetice; telecomunicații; miniere conform înscrisurilor din documentele de atestare B1- siguranță în exploatare pentru construcții civile, industriale, agroozotehnice; energetice; telecomunicații; miniere conform înscrisurilor din documentele de atestare B1 - siguranța în exploatare pentru construcții:- civile, industriale, agrozootehnice;- energetice;- pentru telecomunicații;- pentru exploatări miniere B1- siguranța în exploatare pentru construcții civile, industriale, agricole, energetice, miniere, pentru telecomunicații
  C - siguranța la foc pentru toate domeniile conform înscrisurilor din documentele de atestare C sau Cc - siguranța la foc în construcții pentru toate domeniile conform înscrisurilor din documentele de atestare C sau Cc - securitate la incendiu în construcții pentru toate domeniile conform înscrisurilor din documentele de atestare C sau Cc - securitate la incendiu pentru construcții în toate domeniile, respectiv pentru instalații în toate specialitățile conform înscrisurilor din documentele de atestare Cc - securitate la incendiu pentru construcții
  D - sănătatea oamenilor și protecția mediului, pentru toate domeniile conform înscrisurilor din documentele de atestare D - Igiena, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului pentru toate domeniile conform înscrisurilor din documentele de atestare D - Igienă, sănătate și mediu pentru toate domeniile conform înscrisurilor din documentele de atestare D - igienă, sănătate și mediu înconjurător pentru toate domeniile D1 - Igienă, sănătate și mediu înconjurător pentru construcții civile, industriale, agricole, energetice, miniere, pentru telecomunicații
  E - izolația termică, hidrofugă și economie de energie, pentru toate domeniile E - Izolație termică, hidrofugă și economia de energie în construcții pentru toate domeniile E - Economie de energie și izolare termică în construcții pentru toate domeniile E - economie de energie prin izolare termică corespunzătoare construcțiilor și instalațiilor din construcții pentru toate domeniile E - economie de energie și izolare termică pentru clădiri
  F - protecția împotriva zgomotului pentru toate domeniile F - protecția împotriva zgomotului în construcții F - Protecție împotriva zgomotului în construcții pentru toate domeniile F - protecție împotriva zgomotului în construcții pentru toate domeniile F - Protecție împotriva zgomotului pentru clădiri
  - Af - Rezistența și stabilitatea terenului de fundare a construcțiilor și a masivelor de pământ Af - Rezistența mecanică și stabilitatea terenului de fundare a construcțiilor și a masivelor de pământ Af - rezistența mecanică și stabilitatea masivelor de pământ, a terenului de fundare și a interacțiunii cu structurile îngropate Af - rezistența mecanică și stabilitatea masivelor de pământ, a terenului de fundare și a interacțiunii cu structurile îngropate
  - - - - Ag- Rezistență mecanică și stabilitate pentru masivele de pământ și terenul de fundare al tuturor tipurilor de construcții prin investigații geotehnice
  A.4 - rezistența și stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcții rutiere, drumuri, poduri, tunele și piste de aviațieB.2 - siguranța în exploatare pentru construcții rutiere, drumuri, poduri, tunele și piste de aviație D - sănătatea oamenilor și protecția mediului conform înscrisurilor din documentele de atestare A4 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții rutiere, drumuri, piste de aviație; poduri; tuneleB2 - Siguranța în exploatare pentru construcții rutiere, drumuri, piste de aviație; poduri; tuneleD - Igiena, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului pentru toate domeniile conform înscrisurilor din documentele A4 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții rutiere, drumuri, piste de aviație; poduri; tunele;B2 - Siguranța în exploatare pentru construcții rutiere, drumuri, piste de aviație; poduri; tunele;D - Igienă, sănătate și mediu pentru toate domeniile conform înscrisurilor din documentele de atestare A4 - rezistență mecanică și stabilitate pentru infrastructura transportului rutier:- podețe, poduri, viaducte;- tunele;- piste de aviație, conform înscrisurilor din documentele de atestare B2 - siguranța în exploatare pentru construcții aferente transportului rutier - conform înscrisurilor din documentelede atestare A4.1 Rezistență mecanică și stabilitate pentru drumuri (inclusiv podețe) și piste aeroportuareB2.1 Siguranța în exploatare pentru drumuri (inclusiv podețe) și suprafețe de mișcare aeroportuare D2.1 - Igienă, sănătate și mediu înconjurător pentru drumuri, podețe și piste aeroportuare
  A.4 - rezistența și stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcții rutiere, drumuri, poduri, tunele și piste de aviațieB.2 - siguranța în exploatare pentru construcții rutiere, drumuri, poduri, tunele și piste de aviațieD - sănătatea oamenilor și protecția mediului pentru toate domeniile conform înscrisurilor din documentele de atestare A4 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții rutiere, drumuri, piste de aviație; poduri; tuneleB2- Siguranța în exploatare pentru construcții rutiere, drumuri, piste de aviație; poduri; tuneleD- Igiena, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului pentru toate domeniile conform înscrisurilor din documentele A4 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții rutiere, drumuri, piste de aviație; poduri; tunele;B2 - Siguranța în exploatare pentru construcții rutiere, drumuri, piste de aviație; poduri; tunele;D - Igienă, sănătate și mediu pentru toate domeniile conform înscrisurilor din documentele de atestare A4 - rezistență mecanică și stabilitate pentru infrastructura transportului rutier:- podețe, poduri, viaducte;- tunele;- piste de aviație, conform înscrisurilor din documentele de atestareB2 - siguranța în exploatare pentru construcții aferente transportului rutier - conform înscrisurilor din documentele de atestare A4.2 Rezistență mecanică și stabilitate pentru poduri rutiere și de cale feratăB2.2 siguranța în exploatare pentru poduri rutiere și de cale feratăD2.2 - Igienă, sănătate și mediu înconjurător pentru poduri rutiere și de cale ferată
  A.4 - rezistența și stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcții rutiere, drumuri, poduri, tunele și piste de aviațieB.2 - siguranța în exploatare pentru construcții rutiere, drumuri, poduri, tunele și piste de aviațieD - sănătatea oamenilor și protecția mediului pentru toate domeniile conform înscrisurilor din documentele de atestare A4 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții rutiere, drumuri, piste de aviație; poduri; tuneleB2- Siguranța în exploatare pentru construcții rutiere, drumuri, piste de aviație; poduri; tuneleD- Igiena, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului pentru toate domeniile conform înscrisurilor din documentele A4 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții rutiere, drumuri, piste de aviație; poduri; tunele;B2 - Siguranța în exploatare pentru construcții rutiere, drumuri, piste de aviație; poduri; tunele;D - Igienă, sănătate și mediu pentru toate domeniile conform înscrisurilor din documentele de atestare A4 - rezistență mecanică și stabilitate pentru infrastructura transportului rutier:- podețe, poduri, viaducte;- tunele;- piste de aviație, conform înscrisurilor din documentele de atestareB2 - siguranța în exploatare pentru construcții aferente transportului rutier - conform înscrisurilor din documentele de atestareA4.3 Rezistență mecanică și stabilitate pentru tuneluri B2.2 siguranța în exploatare pentru poduri rutiere și de cale feratăD2.3 - Igienă, sănătate și mediu înconjurător pentru tuneluri
  A.5 - rezistența și stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcții de căi ferateB.3 - siguranța în exploatare pentru construcții de căi ferateD - sănătatea oamenilor și protecția mediului pentru toate domeniile conform înscrisurilor din documentele de atestare A5 - Rezistență și stabilitate pentru construcții de căi ferate B3- Siguranță în exploatare pentru construcții de căi ferate D- Igiena, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului pentru toate domeniile conform înscrisurilor din documentele de atestare A5 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții de căi ferateB3 - Siguranța în exploatare pentru construcții de căi ferate D - Igienă, sănătate și mediu pentru toate domeniile conform înscrisurilor din documentele de atestare A5 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții de căi ferate, inclusiv podețe, construcții de sisteme de cale de transporturi urbane pentru tramvai și pentru metrouB3 - siguranța în exploatare pentru construcții de căi ferate, inclusiv podețe, construcții de sisteme de cale de transport urbane pentru tramvai și pentru metrouD3 - Igienă, sănătate și mediu înconjurător pentru construcții de căi ferate, inclusiv podețe, șine de tramvai și șine de metrou
  A.6 - rezistența și stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcții de porturi și platforme marineB.4 - siguranța în exploatare pentru construcții de porturi și platforme marineD - sănătatea oamenilor și protecția mediului pentru toate domeniile conform înscrisurilor din documentele de atestare A6 - rezistență și stabilitate pentru construcții de porturi și platforme marineB.4 - siguranța în exploatare pentru construcții de porturi și platforme marineD- Igiena, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului pentru toate domeniile conform înscrisurilor din documentele de atestare A6 - rezistență mecanică și stabilitate construcții de porturi și platforme marineB4 - Siguranța în exploatare pentru construcții de porturi și platforme marineD - Igienă, sănătate și mediu pentru toate domeniile conform înscrisurilor din documentele de atestare A6 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții portuare platforme portuare și marine fixeB4 - siguranța în exploatare pentru construcții de porturi și platforme portuare și marine fixeD4 - Igienă, sănătate și mediu înconjurător pentru construcții de porturi și platforme portuare și marine fixe
  A.7 - rezistența și stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcții și amenajări hidrotehniceB.5- siguranța în exploatare pentru construcții și amenajări hidrotehniceD - sănătatea oamenilor și protecția mediului pentru toate domeniile conform înscrisurilor din documentele de atestare A7 - rezistență și stabilitate pentru construcții și amenajări hidrotehniceB.5 - siguranța în exploatare pentru construcții și amenajări hidrotehniceD - Igiena, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului pentru toate domeniile conform înscrisurilor din documentele de atestareA7 - rezistență mecanică și stabilitate construcții și amenajări hidrotehnice B5 - Siguranța în exploatare pentru construcții și amenajări hidrotehniceD - Igienă, sănătate și mediu pentru toate domeniile conform înscrisurilor din documentele de atestare A7 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții și amenajări hidrotehnice B5 - Siguranța în exploatare pentru construcții și amenajări hidrotehniceD5- Igienă, sănătate și mediu înconjurător pentru construcții și amenajări hidrotehnice
  A.9 - rezistența și stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcții și amenajări funciare B.9- siguranța în exploatare pentru construcții și amenajări funciareD - sănătatea oamenilor și protecția mediului pentru toate domeniile conform înscrisurilor din documentele de atestare A.9 - rezistență și stabilitate pentru construcții și amenajări funciareB.7 - siguranța în exploatare pentru construcții și amenajări funciareD - sănătatea oamenilor și protecția mediului conform înscrisurilor din documentele de atestare A9 - rezistență mecanică și stabilitate construcții și amenajări funciareB7 - Siguranța în exploatare pentru construcții și amenajări funciareD - Igienă, sănătate și mediu pentru toate domeniile conform înscrisurilor din documentele de atestare A9 - Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții și amenajări de îmbunătățiri funciareB7 - Siguranța și accesibilitatea în exploatare pentru construcții și amenajări de îmbunătățiri funciareD7- Igienă, sănătate și mediu înconjurător pentru construcții și amenajări hidrotehnice
  B.9 - siguranța în exploatare pentru construcții edilitare și de gospodărie comunală D - sănătatea oamenilor și protecția mediului pentru toate domeniile conform înscrisurilor din documentele de atestare B9 - Siguranța în exploatare la construcții edilitare și de gospodărie comunalăD- Igiena, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului pentru toate domeniile conform înscrisurilor din documentele de atestare B9 - Siguranța în exploatare la construcții edilitare și de gospodărie comunală D - Igienă, sănătate și mediu pentru toate domeniile conform înscrisurilor din documentele de atestare B9 - siguranța în exploatare pentru construcții aferente rețelelor edilitare și de gospodărie comunală/B11 - siguranța în exploatare pentru:- sisteme exterioare de alimentare cu apă și stingere a incendiilor;- sisteme de canalizare;- rețele termice Saac - sisteme de alimentare cu apă și de canalizare
  - Is - instalații sanitare Is - Instalații sanitare, care cuprind:- instalații sanitare interioare;- instalații exterioare de alimentare cu apă;- instalații exterioare de canalizare;- instalații de stingere a incendiilor - Is - Instalații sanitare aferente construcțiilor, cu excepția instalațiilor de instalațiilor de gaze naturale combustibile și a instalațiilor de gaze petroliere lichefiate
  - It - instalații termice It - Instalații termice, care cuprind:- instalații de încălzire;- instalații de ventilare;- instalații de climatizare și frig;- instalații de prevenire a incendiilor - It - instalații termice aferente construcțiilor: instalații de încălzire și instalații de ventilare-climatizare
  - Ig - Instalații de gaze naturale Ig - Instalații de gaze, care cuprind:- instalații interioare de gaze naturale;- instalații exterioare de gaze naturale;- instalații de gaze lichefiate;- instalații exterioare de gaze naturale cu conducte din mase plastice Ig - instalații de utilizare gaze, indiferent de regimul de presiune, care cuprind:- instalații de gaze naturale;- instalații de gaz petrolier lichefiat - GPL;- instalații de biogaz/biometan, gaz natural comprimat - GNC Ig - Instalații de alimentare cu gaze aferente construcțiilor: instalații de gaze naturale combustibile și a instalații de gaze petroliere lichefiate
  Ie - Instalații electrice Ie - Instalații electrice, care cuprind:- instalații electrice, inclusiv pentru curenți slabi;- instalații de protecție la descărcări atmosferice;- instalații de automatizare și semnalizare pentru instalații sanitare, termice și de gaze;- instalații de avertizare și de prevenire a incendiilor;- instalații de telecomunicații și de transmitere a informațiilor. Ie - Instalații electrice aferente construcțiilor
  - - - I_int - instalații aferente clădirilor, care cuprind:- instalații de apă și canalizare;- instalații de stingere a incendiilor;- instalații de încălzire, ventilare, climatizare, condiționare a aerului -
  - - - Se - sisteme exterioare:- sisteme de canalizare;- sisteme de alimentare cu apă și stingere a incendiilor;- rețele termice -
  - - - B11 - siguranța în exploatare pentru: sisteme exterioare de alimentare cu apă și stingere a incendiilor; sisteme de canalizare; rețele termice -
  C - siguranța la foc pentru toate domeniile conform înscrisurilor din documentele de atestare C - siguranța la foc în construcții pentru toate domeniile (ansamblu)/C- siguranța la foc în construcții pentru toate domeniile (instalații) conform înscrisurilor din documentele de atestare C - siguranța la foc în construcții pentru toate domeniile (ansamblu)/C- siguranța la foc în construcții pentru toate domeniile (instalații) conform înscrisurilor din documentele de atestare C - securitate la incendiu pentru construcții în toate domeniile, respectiv pentru instalații în toate specialitățile conform înscrisurilor din documentele de atestare Ci - securitate la incendiu pentru instalații
  II.2. Competențele experților tehnici în domenii de construcții/specialități de instalații/activități specifice în funcție de domeniile de atestare tehnico-profesională și cerințele fundamentale prevăzute de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  Categoria Domenii de construcții/specialități de instalații/activități specifice Simbolurile domeniilor de atestare prevăzute de Regulamentul de atestare tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții aprobat prin HG nr. 731/1991Simbolurile domeniilor de atestare prevăzute de Îndrumătorul pentru atestare tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 77/N/1996 Simbolurile domeniilor de atestare prevăzute de Îndrumătorul pentru atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții aprobat prin Ordinul MLPTL nr. 777/2003, cu modificările și completările ulterioare Simbolurile domeniilor de atestare prevăzute de Procedura privind atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici în construcții aprobată prin Ordinul MDRAP nr. 2.264/2018Simbolurile domeniilor de atestare tehnico-profesională din prezenta procedură
  Construcții, cu instalațiile aferente, destinate adăpostirii activităților umane Construcții civile, industriale, agricoleConstrucții energeticeConstrucții pentru telecomunicațiiConstrucții aferente rețelelor edilitare și de gospodărie comunală Construcții miniereA1, A2, A3,după caz, pentru cerința fundamentală"Rezistență mecanică și stabilitate" A1 sau A2 după caz, pentru cerința fundamentală"Rezistență mecanică și stabilitate" A1 sau A2 după caz, pentru cerința fundamentală"Rezistență mecanică și stabilitate" A1 sau A2 după caz, pentru cerința fundamentală"Rezistență mecanică și stabilitate" A1 sau A2 după caz, pentru cerința fundamentală"Rezistență mecanică și stabilitate"
  B1, B6, B8, B10după caz, pentru cerința fundamentală"Siguranță și accesibilitate în exploatare" B1pentru cerința fundamentală"Siguranță și accesibilitate în exploatare" B1pentru cerința fundamentală"Siguranță și accesibilitate în exploatare" B1pentru cerința fundamentală"Siguranță și accesibilitate în exploatare" B1pentru cerința fundamentală"Siguranță și accesibilitate în exploatare"
  C pentru cerința fundamentală"Securitate la incendiu" C, Cc pentru cerința fundamentală"Securitate la incendiu" C, Cc pentru cerința fundamentală"Securitate la incendiu" C, Cc pentru cerința fundamentală"Securitate la incendiu" Cc pentru cerința fundamentală"Securitate la incendiu"
  Dpentru cerința fundamentală "Igienă, sănătate și mediu înconjurător" Dpentru cerința fundamentală "Igienă, sănătate și mediu înconjurător" Dpentru cerința fundamentală "Igienă, sănătate și mediu înconjurător" Dpentru cerința fundamentală"Igienă, sănătate și mediu înconjurător" D1pentru cerința fundamentală"Igienă, sănătate și mediu înconjurător"
  Epentru cerința fundamentală"Economie de energie și izolare termică" Epentru cerința fundamentală"Economie de energie șiizolare termică" Epentru cerința fundamentală"Economie de energie și izolare termică" Epentru cerința fundamentală"Economie de energie și izolare termică" Epentru cerința fundamentală"Economie de energie și izolare termică"
  Fpentru cerința fundamentală"Protecție împotriva zgomotului Fpentru cerința fundamentală"Protecție împotriva zgomotului Fpentru cerința fundamentală"Protecție împotriva zgomotului Fpentru cerința fundamentală"Protecție împotriva zgomotului Fpentru cerința fundamentală"Protecție împotriva zgomotului
  Instalații sanitare aferente construcțiilor, cu excepția instalațiilor de gaze naturale combustibile și a instalațiilor de gaze petroliere lichefiate Ispentru toate cerințele fundamentale aplicabile Ispentru toate cerințele fundamentale aplicabile I_int + Se pentru toate cerințele fundamentale aplicabile Is pentru toate cerințele fundamentale aplicabile
  Instalații termice aferente construcțiilor: instalații de încălzire și instalații de ventilare-climatizare - Itpentru toate cerințele fundamentale aplicabile Itpentru toate cerințele fundamentale aplicabile I_int + Se pentru toate cerințele fundamentale aplicabile It pentru toate cerințele fundamentale aplicabile
  Instalații electrice aferente construcțiilor - Iepentru toate cerințele fundamentale aplicabile Iepentru toate cerințele fundamentale aplicabile Ie pentru toate cerințele fundamentale aplicabile
  Instalații de alimentare cu gaze aferente construcțiilor: instalații de gaze naturale combustibile și instalații de gaze petroliere lichefiate Igpentru toate cerințele fundamentale aplicabile Igpentru toate cerințele fundamentale aplicabile Ig pentru toate cerințele fundamentale aplicabile
  Structuri geotehnice - Afpentru cerința fundamentală"Rezistență mecanică și stabilitate" Afpentru cerința fundamentală"Rezistență mecanică și stabilitate" Afpentru cerința fundamentală"Rezistență mecanică și stabilitate" Af sau Agpentru cerința fundamentală"Rezistență mecanică și stabilitate
  - Af pentru cerința fundamentală"Rezistență mecanică și stabilitate" Af pentru cerința fundamentală"Rezistență mecanică și stabilitate" Af pentru cerința fundamentală"Rezistență mecanică și stabilitate" Af pentru cerința fundamentală"Rezistență mecanică și stabilitate"
  Construcții aferente infrastructurii de transport Drumuri, inclusiv podețe*xiii)A4, B2, DConstrucții rutiere și drumuri pentru toate cerințele fundamentale aplicabile A4, B2, DConstrucții rutiere și drumuri pentru toate cerințele fundamentale aplicabile A4, B2, DConstrucții rutiere și drumuri pentru toate cerințele fundamentale aplicabile A4.1, B2.1 și D2.1pentru toate cerințele fundamentale aplicabile
  Suprafețe de mișcare aeroportuare A4, B2, DPiste de aviație pentru toate cerințele fundamentale aplicabile A4, B2, DPiste de aviație pentru toate cerințele fundamentale aplicabile A4, B2, DPiste de aviație pentru toate cerințele fundamentale aplicabile A4.1, B2.1 și D2.1Pentru cerințele fundamentale aplicabile
  Poduri rutiere și de cale ferată A4, B2, DPoduri pentru toate cerințele fundamentale aplicabile A4, B2, DPoduri pentru toate cerințele fundamentale aplicabile A4, B2, DPoduri pentru toate cerințele fundamentale aplicabile A4- Poduri rutiere exclusiv pentru cerința fundamentală"Rezistență mecanică și stabilitate"și B2 Poduri rutiere exclusiv pentru cerința fundamentală"Siguranță și accesibilitate în exploatare" *xiv)A4.2, B2.2 și D2.2pentru toate cerințele fundamentale aplicabile
  Tuneluri A4, B2, DTuneluri pentru toate cerințele fundamentale aplicabile A4, B2, DTuneluri pentru toate cerințele fundamentale aplicabile A4, B2, DTuneluri pentru toate cerințele fundamentale aplicabile A4 Tuneluri rutiere exclusiv pentru cerința fundamentală"Rezistență mecanică și stabilitate" A4.3, B2.3 și D2.3pentru toate cerințele fundamentale aplicabile
  Construcții de căi ferate, inclusiv podețe, șine de tramvai și șine de metrou A5, B3, Dpentru toate cerințele fundamentale aplicabile A5, B3, Dpentru toate cerințele fundamentale aplicabile A5, B3, Dpentru toate cerințele fundamentale aplicabile A5, B3 și D3pentru toate cerințele fundamentale aplicabile
  Construcții portuare platforme portuare și marine fixe A6, B4, Dpentru toate cerințele fundamentale aplicabile A6, B4, Dpentru toate cerințele fundamentale aplicabile A6, B4, Dpentru toate cerințele fundamentale aplicabile A6, B4 și D4pentru toate cerințele fundamentale aplicabile
  Construcții și amenajări hidrotehnice Construcții și amenajări hidrotehnice A7, B5, Dpentru toate cerințele fundamentale aplicabile A7, B5, Dpentru toate cerințele fundamentale aplicabile A7, B5, Dpentru toate cerințele fundamentale aplicabile A7, B5 și D5pentru toate cerințele fundamentale aplicabile
  Construcții și amenajări de îmbunătățiri funciare Construcții și amenajări funciare A9, B7, Dpentru toate cerințele fundamentale aplicabile A9, B7, Dpentru toate cerințele fundamentale aplicabile A9, B7, Dpentru toate cerințele fundamentale aplicabile A9, B7 și D7pentru toate cerințele fundamentale aplicabile
  Sisteme publice de alimentare cu apă și de canalizare Sisteme de alimentare cu apă și de canalizare*xv) B9pentru toate cerințele fundamentale aplicabile B9 sau Is pentru toate cerințele fundamentale aplicabile B9 sau Is pentru toate cerințele fundamentale aplicabile B9 sau Se pentru toate cerințele fundamentale aplicabile Saac sau Is pentru toate cerințele fundamentale aplicabile*xvi)
  *xiii) Specialiștii atestați în baza O. MDRAP nr. 2.264/2018 în subdomeniul Podețe, poduri, viaducte din cadrul domeniilor A4 și B2 au competențe inclusiv pentru podețele cu o deschidere de până la 5 m.
  -------