PROGRAMUL DE ACȚIUNE din 2 martie 2021pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 754 bis din 3 august 2021  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 333/165/2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 754 din 3 august 2021.
   +  Articolul 1Domeniul de aplicare(1) Programul de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, denumit în continuare "Programul de acțiune" pune în aplicare:– măsurile obligatorii prevăzute în anexa nr. 4 din HG nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de Acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole cu modificările și completările ulterioare;– măsurile stabilite în Codul de Bune Practici Agricole elaborat în conformitate cu Directiva Nitrați.(2) Programul de acțiune stabilește responsabilități specifice unor structuri care funcționează în subordinea autorității publice centrale în domeniul agriculturii și ai autorității publice centrale în domeniul apelor, precum și autorităților administrației publice locale cu privire la aplicarea Planului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 964/2000, cu modificările și completările ulterioare.(3) Prevederile programului de acțiune sunt obligatorii pentru toți fermierii care dețin sau administrează exploatații agricole și pentru autoritățile administrației publice locale ale comunelor, orașelor și municipiilor pe teritoriul cărora există exploatații agricole.  +  Articolul 2Definiții(1) În sensul prezentului program de acțiune, se aplică definițiile prevăzute la art. 2 din Planul de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, aprobat prin HG nr. 964/2000, cu modificările și completările ulterioare, definițiile din Anexa nr. 1 la Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, precum și definițiile din Codul de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole.  +  Articolul 3Perioade de interdicție în aplicarea îngrășămintelor pe terenul agricol(1) Perioadele de interdicție pentru aplicarea pe teren a îngrășămintelor organice și chimice solide și lichide sunt definite prin intervalul de timp în care cerințele culturii agricole față de nutrienți sunt reduse și riscul de percolare/scurgere la suprafață este mare. În condițiile pedo-climatice ale României, perioadele cu risc mare de percolare sau scurgere din intervalul rece (toamnă-primăvară) sunt incluse în intervalul de timp în care temperatura medie a aerului este sub 5°C, pe baza seriilor de date climatice din perioada 1987 - 2017. Astfel, ținând cont de valorile de temperatură multi-anuale, s-a ales începutul perioadei de interdicție pentru aplicarea îngrășămintelor organice solide și lichide data de la care temperatura medie a aerului scade sub 5°C, iar sfârșitul perioadei de interdicție pentru aplicarea îngrășămintelor organice solide și lichide, data de la care temperatura aerului devine mai mare de 5°C. Unitățile administrativ-teritoriale (UAT) au fost grupate, din punct de vedere al perioadelor de interdicție pentru aplicarea îngrășămintelor organice și chimice, în trei zone definite prin relieful predominant din unitatea administrativ - teritorială: 1- câmpie, 2 - deal, 3 - munte (figura 1). În Anexa 3 este prezentată pentru fiecare zonă lista corespunzătoare a unităților administrativ - teritoriale.
  Figura 1. Zonele de încadrare a UAT în funcție de perioadele de interdicție
  pentru aplicarea îngrășămintelor organice și chimice, utilizând seriile de date zilnice pentru perioada 1987 - 2017.
  Pentru fiecare zonă datele de început și sfârșit a perioadei de interdicție pentru aplicarea îngrășămintelor organice solide și/sau lichide, precum și lungimea perioadei de interdicție sunt prezentate în tabelul 1. Tabel 1. Perioadele de interdicție pentru aplicarea îngrășămintelor organice și chimice, solide și lichide, în funcție de zona în care se încadrează unitățile administrativ-teritoriale (calendarul de interdicție)
  ZonaÎnceputul perioadei de interdicțieSfârșitul perioadei de interdicțieSfârșitul perioadei de interdicție (zile)
  115.XI10.III115
  210.XI20.III130
  305.XI25.III140
  Pe terenurile arabile având culturi de toamnă sau pe care se înființează culturi extratimpurii pentru care data semănatului este în perioada de interdicție, se pot aplica însă îngrășăminte chimice și în perioada de interdicție în limita a maxim 50 kg N substanță activă/ha, în funcție de dezvoltarea fiziologică a plantelor, cu respectarea condițiilor de aplicare. Pentru culturile din sere și solarii nu se aplică perioadele de interdicție în condițiile în care în interiorul acestora temperatura este mai mare de 5°C.
   +  Articolul 4Depozitarea gunoiului de grajd(1) Îngrășămintele organice provenite din exploatațiile agricole au o stare fizică și o compoziție foarte variată. Oricum ar fi gestionate (în sistem extensiv - de către fermele mici sau intensiv - de către cele mari), trebuie urmărit obiectivul de reducere și prevenire a poluării cu nutrienți.(2) Gestionarea conformă a gunoiului de grajd se face prin amenajarea unor sisteme de depozitare care pot fi individuale (gospodărești/la nivel de exploatație agricolă) sau comunale. Fermierii care depozitează gunoiul de grajd la platformele comunale trebuie ca, până la transferarea gunoiului de grajd pe platformă, să-l depoziteze conform la nivelul exploatației/gospodăriei. De asemenea, livrarea gunoiului de grajd la platforma comunală trebuie să fie efectivă, un contract între un fermier și administratorul platformei comunale neimplicând în mod automat faptul că gunoiul de grajd este depozitat conform, iar orice altă cantitate de gunoi de grajd nelivrată la platformele comunale trebuie să fie depozitată în mod corespunzător de către fermier.(3) Încă din stadiul de proiectare a fermelor și de construcție a capacităților de stocare a gunoiului de grajd, se va acorda cea mai mare atenție prevenirii și protecției mediului, în special a apelor, împotriva poluării, având în vedere următoarele: ● amplasarea în afara zonelor cu risc mare de poluare și departe de sursele de apă; ● capacitate de stocare suficientă; ● construcție corespunzătoare, care să înglobeze toate sistemele de siguranță și protecție; ● condiții de exploatare în siguranță, optime și eficiente; ● căi corespunzătoare de acces; ● protecție împotriva incendiilor; ● protecție împotriva eventualelor scurgeri din hidranți.(4) Depozitele trebuie să aibă o capacitate care să asigure stocarea pentru o perioadă mai mare cu o lună decât intervalul de interdicție pentru aplicarea pe teren a îngrășămintelor organice. Capacitatea de stocare depinde în principal de speciile de animale deținute, de sistemul de creștere (intensiv sau extensiv, dar mai ales de tipul și cantitatea de așternut utilizată) și de durata perioadei de interdicție a împrăștierii (tabel 1). Capacitățile de stocare trebuie să fie astfel construite, încât să se evite orice risc de poluare. Pentru estimarea spațiului necesar în funcție de numărul de animale, se pot utiliza valorile prezentate în Tabelul 2 preluate din ghidul "Sistem pentru depozitarea dejecțiilor. Standarde de fermă" elaborat de H. Frederiksen, D. Dănuț, M. Mașinistru și A. Greculescu în anul 2010 în cadrul proiectului "Modernizarea Sistemului de Informare și Cunoaștere în Agricultură" (MAKIS). Conversia numărului de animale în Unități Vită Mare (UVM) se utilizează pentru stabilirea soluțiilor constructive privind capacitatea de depozitare a gunoiului de grajd necesară. Coeficienții folosiți în România pentru conversia efectivelor de animale în UVM din punctul de vedere al capacității de stocare a dejecțiilor sunt indicați în Tabelul 3.(5) Depozitarea și procesarea gunoiului de grajd din fermele care nu necesită autorizația de mediu, respectiv actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecția mediului, prin care sunt stabilite condițiile și parametrii de funcționare a unei activități existente sau ai unei activități noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la punerea în funcțiune (a căror mărime este de până la 100 UVM) se poate face în depozite individuale sau în platforme comunale. Pentru fermele de peste 100 UVM depozitarea și procesarea gunoiului de grajd se face în conformitate cu cerințele autorizației de mediu eliberat pentru ferma respectivă.(6) În funcție de condițiile locale specifice, autoritățile administrației publice locale trebuie să decidă asupra sistemului de stocare a gunoiului de grajd din unitatea administrativ-teritorială (sistem comunal, sistem individual sau o combinație a celor două sisteme).(7) Dacă în localitate există o platformă comunală pentru depozitarea gunoiului de grajd, capacitatea de stocare a gunoiului în platforma individuală va fi dată de intervalul de timp până când se transportă gunoiul respectiv, către platforma comunală; Dacă în localitate nu există o platformă comunală pentru depozitarea gunoiului de grajd, atunci perioada și respectiv, capacitatea de stocare va fi dată de perioada de interdicție pentru aplicarea gunoiului la care se adaugă o lună.(8) La construcția depozitelor de gunoi de grajd solid se va avea în vedere ca acestea să aibă o bază impermeabilizată, să fie prevăzute cu pereți de sprijin și sistem de colectare a efluenților, în special a celor ce se produc în timpul ploilor. Pragurile mai jos stabilite țin cont de necesitatea ca gunoiul de grajd să fie manevrabil fără a periclita impermeabilitatea bazei locului de depozitare. Pentru depozitarea gunoiului de grajd provenit de la exploatații cu mai puțin de 40 UVM, cerințele minime pentru impermeabilizarea bazei locului de depozitare sunt: sol tasat acoperit cu o folie de polietilenă de densitate mare sau orice altă soluție constructivă durabilă prin care se asigură impermeabilizarea suprafeței pe care se depozitează gunoiul de grajd. Se interzice depozitarea gunoiului de grajd direct pe sol. Fracția lichidă trebuie colectată. Folia de polietilenă de densitate mare se acceptă doar pentru depozite ce provin de la maxim 8 UVM. Astfel, în cadrul unei exploatații de până la 40 UVM se pot realiza mai multe platforme mai mici de depozitare a gunoiului de grajd, cu condiția ca cerințele minime de impermeabilizare să fie corespunzătoare capacității ei de stocare, iar volumul de depozitare total să corespundă numărului total de animale din fermă (de exemplu, pentru o fermă de până la 40 UVM, se pot utiliza 5 depozite ce folosesc folie de polietilenă pentru gunoiul de grajd colectat de la maxim 8 UVM fiecare). Sistemele de depozitare și compostare a gunoiului de grajd provenit de la exploatații cu un număr de animale de peste 40 UVM, se realizează pe platformă betonată cu bazin de retenție pentru fracția lichidă sau lagună cu membrană impermeabilă ori betonată sau orice altă variantă constructivă durabilă care asigură impermeabilizarea suprafeței pe care se depozitează gunoiul de grajd. În acest caz, se interzice depozitarea gunoiului de grajd direct pe sol sau pe folii de plastic/polietilenă de densitate mare. Astfel, soluțiile constructive pot fi:– Depozitare pe folie de polietilenă: pentru depozite care deservesc maxim 8 UVM, de la ferme până la 40 UVM;– Platforme betonate, lagune betonate sau cu membrane ori alte soluții care asigură impermeabilitate durabilă: pentru depozite care deservesc mai mult de 8 UVM și pentru ferme mai mari de 40 UVM; Depozitarea gunoiului de grajd direct pe sol este INTERZISĂ în toate situațiile!(9) Amplasarea depozitelor de gunoi de grajd se face cu respectarea următoarelor condiții, conform Ordinului ministrului sănătății nr. 119/2014, cu modificările și completările ulterioare: La cel puțin 10 m de cea mai apropiată locuință învecinată și sursă de apă destinată consumului uman - în gospodăriile unde nu sunt asigurate racordurile de apă curentă printr-un sistem centralizat de distribuție, adăposturile pentru creșterea animalelor în curțile persoanelor particulare, de cel mult echivalentul a 6 UVM mare în cazul în care sunt mai multe tipuri de animale și echivalentul a 4 UVM în cazul în care se cresc exclusiv găini sau porci; La cel puțin 10 m de cea mai apropiată locuință învecinată și sursă de apă destinată consumului uman - în gospodăriile unde sunt asigurate racordurile la sistemul centralizat de apă curentă, adăposturile de animale de cel mult echivalentul a 10 UVM în cazul în care sunt mai multe tipuri de animale și echivalentul a 7 UVM în cazul în care se cresc exclusiv găini sau porci; La distanță de 50 m de cea mai apropiată locuință vecină și sursă de apă destinată consumului uman - în gospodăriile cu un număr de animale mai mare decât cel prevăzut la paragrafele anterioare; În mediul urban, prin hotărâri ale consiliilor locale sau prin studiu de impact asupra sănătății se pot stabili distanțe de protecție sanitară mai mari decât cele specificate în prezentul ordin, în funcție de specificul fiecărei unități administrativ-teritoriale.(10) Spațiul de depozitare trebuie amenajat la cel puțin 100 m față de canale, râuri, iazuri sau alte resurse de apă, în conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.G. nr. 930/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică.(11) Distanțele minime de protecție sanitară dintre platformele care deservesc ferme intensive și teritoriile protejate sunt stabilite prin legislație națională (ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014, cu completările și modificările ulterioare, pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației).(12) Pentru platformele sistemelor intensive de creștere a animalelor, distanța față de locuințe este de 500 m, conform Ordinului ministrului sănătății nr. 119/2014, cu completările și modificările ulterioare, pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.(13) Alături de platforma individuală, se sapă groapa de urină socotind 1mc de cap de vită mare, 0,75 mc pentru tineret și 0,3 mc pentru un porc. Ea se poate face din zidărie de cărămidă, tencuită și sclivisită cu ciment sau din beton. Pentru exploatațiile sub 5 UVM poate fi utilizat un recipient de plastic introdus în groapa săpata alături de platformă. Groapa de urină se acoperă, de exemplu, cu un capac de scândură groasă care împiedică pierderea amoniului.(14) Capacitatea bazinului de colectare se stabilește în funcție de capacitatea platformei, de nivelul precipitațiilor din regiune (pentru platformele neacoperite) și de ritmul de evacuare a mustului de gunoi. În general, se poate aproxima un necesar de 3 - 5 mc pentru fiecare 100 t gunoi proaspăt.(15) Exploatațiile de bovine crescute în sistem "permanent la pășune" trebuie să dețină platformă de gunoi de grajd conform aliniatului (8), a cărei dimensiune să fie corelată cu numărul de animale existent în exploatație pentru minim 2 luni. Pentru acest sistem de creștere (permanent pe pășune), fermierii trebuie să respecte numărul maxim de animale ce pășunează pe parcelă, astfel încât, pe baza indicilor referitori la cantitatea de azot (kg / animal /an) din gunoiul de grajd (după scăderea emisiilor gazoase), să nu se depășească limita maximă de 170 kg de N s.a./ha/an. Tabel 2 Producția de gunoi și capacitatea necesară de stocare pentru diferite sisteme de întreținere a animalelor - tabel preluat din ghidul: "Sistem pentru depozitarea dejecțiilor. Standarde de fermă"
  Producția de gunoi de grajd în diferite sisteme de întreținere a bovinelor
  Categoria de animalSistemul de întreținereAșternut[kg/animal/zi]Tipul de gunoi de grajd rezultatProducția de gunoi, inclusiv așternutul[kg/animal/zi]Capacitatea de stocare*1[mc/animal/lună]
  Stabulație liberă
  VițeiAșternut adânc, boxe colective1 - 2Gunoi de grajd solid6 - 100,25 - 0,40
  Pardoseală grătar, întreținere în grupuri-Dejecțiisemilichide7 - 120,25 - 0,45
  JuninciAșternut adânc3 - 5Gunoi de grajd solid20 - 250,75 - 0,95
  Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație2 - 4Gunoi de grajd solid20 - 260,70 - 0,90
  Cușete individuale de odihnă cu așternut, pardoseală de beton în zona de defecație2 - 3Gunoi de grajd solid18 - 260,65 - 0,95
  TăurașiAșternut adânc3Gunoi de grajd solid28 - 381,10 - 1,4
  Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație2 - 3Gunoi de grajd solid28 - 401,0 - 1,3
  Pardoseală grătar-Dejecțiisemilichide30 - 400,9 - 1,3
  Așternut adânc, pardoseală cu auto-curățare cu panta de 8%2 - 3Gunoi de grajd solid28 - 381,05 - 1,4
  Vaci de lapteAșternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație4 - 5Gunoi de grajd solid40 - 501,4 - 1,8
  Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală cu grătar în zona de defecație3 - 5Gunoi de grajd solid + dejecții semilichide30 - 35 10 - 151,1 - 1,3 0,3 - 0,5
  Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală cu autocurățare4 - 6Gunoi de grajd solid45 - 501,6 - 1,9
  Cușete individuale de odihnă cu așternut, pardoseală de beton în zona de defecație2 - 3Gunoi de grajd solid45 - 501,6 - 1,9
  Cușete individuale de odihnă, pardoseală cu grătar în zona de defecație-Dejecțiisemilichide40 - 521,20 - 1,60
  Sistem extensiv, ferme de până la 40 UVM2 - 5Gunoi de grajd solid28 - 331,0 - 1,3
  Sistem de stabulație legată
  VițeiAșternut adânc (în grup)1 - 2Gunoi de grajd6 - 100,25 - 0,40
  Pardoseală grătar (în grup)-Dejecțiisemilichide7 - 120,25 - 0,45
  TăurașiStanduri cu așternut1 - 2Gunoi de grajd28 - 351,0 - 1,3
  Standuri fără așternut, canal acoperit cu grătar-Dejecțiisemilichide30 - 400,9 - 1,2
  JuninciStanduri cu așternut1 - 2,5Gunoi de grajd18 - 230,8 - 1,0
  Standuri cu așternut, canal acoperit cu grătar-Dejecțiisemilichide20 - 270,6 - 0,8
  Vaci de lapteStanduri cu așternut2 - 3,5Gunoi de grajd45 - 551,5 - 1,9
  Standuri fără așternut, sistem autocurățare continuă acoperit cu grătare-Dejecțiisemilichide40 - 451,2 - 1,5
  Sistem extensiv, ferme de până la 40 UVM2 - 5Gunoi de grajd solid28 - 331,0 - 1,3
  *1 Capacitatea fracțiunilor lichide este inclusă.
  Producția de gunoi de grajd în diferite sisteme de întreținere a porcinelor.
  Categoria de animalSistemul de întreținereAșternut[kg/animal/zi]Tipul de gunoi de grajd rezultatProducția de gunoi, inclusiv așternutul[kg/animal/zi]Capacitatea de stocare[mc/animal/lună]
  ScroafegestanteAșternut adânc2 - 3Gunoi de grajd solid10 - 140,45 - 0,6
  Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală beton în zona de defecație0,8 - 1,2Gunoi de grajd solid12 - 170,45 - 0,65
  Pardoseală solidă în zona de odihnă, pardoseală grătar în zona de defecație0,1 - 0,25Dejecțiisemilichide10 - 150,3 - 0,45
  ScroafelactantePardoseală solidă în zona de odihnă și zona de defecație4 - 5Gunoi de grajd solid14 - 160,6 - 0,7
  Pardoseală acoperită parțial ori total cu grătar.0,05 - 0,1Dejecțiisemilichide15 - 200,45 - 0,6
  PurceiînțărcațiAșternut adânc0,5 - 1Gunoi de grajd2 - 30,15 - 0,2
  Zonă de odihnă cu așternut, pardoseală solidă în zona de defecație0,15 - 0,3Gunoi de grajd1,5 - 2,50,1 - 0,15
  Pardoseală acoperită cu grătar0,05 - 0,1Dejecțiisemilichide1 - 20,09 - 0,1
  GrăsuniAșternut adânc1 - 3Gunoi de grajd4 - 70,25 - 0,35
  Zona de odihnă cu așternut, pardoseală solidă în zona de defecație0,3 - 0,5Gunoi de grajd3 - 50,2 - 0,4
  Pardoseală parțial acoperită cu grătare0,05 - 0,1Dejecțiisemilichide5 - 80,15 - 0,25
  Valorile minime pentru capacitățile de stocare prezentate în tabelele de mai sus reprezintă valori minime obligatorii, însă valori mai mari trebuie să fie considerate (până la nivelul prezentat în tabele), în funcție de cantitatea de așternut folosită, de sistemul de creștere (în cazul în care acesta este mai intensiv), de mărimea animalelor etc.
  Producția de gunoi de grajd în diverse sisteme de întreținere a păsărilor
  Categoria de păsăriSistemul de întreținereAșternut[kg/anima1/zi]Tipul de gunoiVolumdejecții, fără așternut [mc/1.000 păsări/lună]Capacitatea de stocare*2[mc/1.000păsări/lună]
  Pui de carneLa sol0,080Gunoi solid3,03,8
  PuicuțeLa sol0,120Gunoi solid4,75,0
  GăiniouătoareÎn baterii0,220Dejecții colectate (nu conțin așternut)8,28,2
  RațematureLa sol0,500Dejecții colectate (nu conțin așternut)20,622,0
  Broileri de rață(sfârșitulîngrășării)Baltă0,500Dejecții colectate (nu conțin așternut)18,718,7
  Broileri de rață(sfârșitulîngrășării)La sol0,500Gunoi solid18,720,0
  CurcaniadulțiLa sol0,430Gunoi solid16,018,0
  CurcanipentrusacrificareLa sol0,350Gunoi solid13,014,8
  GâșteadulteLa sol0,960Gunoi solid36,0041,0
  Broileri de gâscă (sfârșitul îngrășării)Baltă0,900Dejecții colectate (nu conțin așternut)33,033,0
  La sol0,900Gunoi solid33,036,0
  *2 Așternutul luat în considerare este de paie
  Producția de gunoi de grajd în diferite sisteme de întreținere a cabalinelor.
  Categoria de animalSistemulde adăpostExcremente+așternut [kg/animal/zi]Tipul de gunoi rezultatProducția degunoi, inclusiv așternut[kg/animal/zi]Capacitatea destocare[mc/animal/lună]
  Mânz peste un an (400 kg)Așternut17 + 5 kg așternutBălegar221,0
  Iapă, armăsar, cal castrat (600 kg)Așternut25 + 5 kg așternutBălegar301,38

  Producția de gunoi de grajd în diferite sisteme de întreținere a ovinelor.
  Categoria de animalSistemuldeadăpostAșternut[kg/animal/zi]Tip de gunoi rezultatProducția de gunoi, inclusiv așternut[kg/animal/zi]Capacitatea de stocare[mc/animal/lună]
  Miel de 3,5 luni sau cârlanAșternut0,3Bălegar1,50,050
  Mioară de 12 luniAșternut0,4Bălegar2,50,083
  Oaie-mamă, berbec și batal de 12 luniAșternut0,5Bălegar2,80,093
  Berbec și batalAșternut0,4Bălegar40,133
  Tabel 3 Coeficienții pentru conversia numărului de animale în Unități Vită Mare din punctul de vedere al volumului dejecțiilor
  Categoria de animalCoeficientul de conversie
  Tauri, vaci și alte bovine mai mari de 2 ani1
  Bovine între 6 luni și 2 ani0,6
  Bovine de mai puțin de 6 luni0,4
  Scroafă de reproducție > 50 kg0,5
  Alte porcine0,3
  Ecvide mai mari de 6 luni1
  Ovine și caprine0,15
  Găină ouătoare0,014
  Alte păsări de curte0,03
   +  Articolul 5Depozitarea în câmp deschis a gunoiului de grajd(1) Depozitarea în câmp deschis a gunoiului de grajd și/sau a compostului trebuie evitată pe cât posibil, deoarece sporește riscul de pierdere a nutrienților prin scurgere la suprafață, infiltrare și volatilizare, diminuându-se astfel calitățile de fertilitate și sporind riscul de poluare. Orice depozitare în câmp presupune totuși respectarea unor condiții minime prin care să se evite scurgerea nutrienților în sol sau, mai grav, direct în resurse de apă.(2) Depozitarea în câmp trebuie privită ca o excepție, nu ca o regulă, și ea nu trebuie confundată cu simpla aruncare a gunoiului de grajd în afara gospodăriei din lipsa unor capacități conforme de stocare.(3) Gunoiul de grajd poate fi depozitat temporar în câmp după verificarea faptului că nu există un risc de poluare a cursurilor de apă sau drenurilor din câmp, respectând cumulativ următoarele cerințe : ● Fermierul ce depozitează în câmp nu deține mai mult de 8 UVM; ● Gunoiul de grajd se va depozita numai pe terenul pe care va fi împrăștiat, pe terenul aflat în utilizare de către beneficiar; ● Cantitatea de gunoi depozitată nu poate depăși cantitatea totală de gunoi de grajd care poate fi aplicată pe întreaga suprafață a terenului (maximum 170 kg N/ha/an); ● Gunoiul de grajd nu poate fi depozitat în grămezi temporare mai mult de 180 de zile și nici mai târziu de momentul începerii perioadei de interdicție (se va împrăștia înainte de începerea perioadei de interdicție); ● Depozitele temporare de gunoi de grajd vor fi amplasate în fiecare an în locații diferite;– Depozitele temporare de gunoi de grajd se amplasează în conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare și ale HG nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică, cu completările și modificările ulterioare, cu respectarea Zonei de protecție în lungul cursurilor de apă conform Anexei nr. 2 și la cel puțin 20 m de cursurile de apă (inclusiv lacuri și acumulări de apă), drenuri deschise sau orice alt tip de dren acoperit cu materiale cu permeabilitate ridicată (nisip, pietriș);– la cel puțin 50 m față de foraje hidrogeologice, puțuri sau izvoare;– la cel puțin 250 m de orice foraj sau fântână utilizată pentru furnizarea publică de apă potabilă; ● La baza depozitului temporar de gunoi de grajd trebuie să fie amplasată o folie de plastic impermeabilă peste care se poate pune un strat de paie sau alte materii organice; ● La limita depozitului situată la baza pantei terenului se amplasează un strat de paie; ● Acoperirea / încorporarea gunoiului care provine de la păsări trebuie realizată în cel mult 24 de ore după amenajarea depozitului; ● Este interzisă realizarea grămezilor temporare de gunoi pe terenuri inundabile.  +  Articolul 6Gestionarea efluenților de siloz(1) Efluenții proveniți de la instalațiile de însilozare a furajelor verzi sunt foarte bogați în substanțe organice ușor degradabile, care conțin cantități însemnate de nutrienți, în special compuși ai azotului, cu potențial ridicat de poluare. De asemenea, efluenții care se scurg în apele de suprafață pot provoca grave dezechilibre în ecosistemele acvatice prin eutrofizare și moartea peștilor.(2) Măsurile care trebuiesc respectate în spațiile de însilozare a furajelor verzi sunt: ● însilozarea furajelor la un conținut de materie uscată de peste 25 % și căptușirea bazei silozului cu un strat de paie pentru absorbția efluenților formați (furajele însilozate la un conținut de materie uscată de 18 % produc aproximativ 150 l efluent per tonă. Dacă furajul este uscat până la un conținut de 25 % substanță uscată atunci cantitatea de efluent scade la aproximativ 25l per tonă); ● silozurile trebuie astfel proiectate și construite încât să asigure protecție contra infiltrațiilor de efluenți; ele trebuie acoperite pentru a nu pătrunde apă de precipitații și trebuie prevăzute cu o podea impermeabilă, ușor înclinată (pantă recomandată de 2 %) pe care scurgerile de efluent să fie conduse și stocate într-un bazin subteran de capacitate corespunzătoare, rezistent la coroziune acidă; ● pentru silozurile cu o capacitate mai mică de 1500 mc, capacitatea minimă a bazinului trebuie să fie de 3 mc la fiecare 150 mc din capacitatea silozului. În perioadele de scurgere maximă a efluentului bazinul trebuie golit zilnic; ● pentru silozurile cu capacitatea peste 1500 mc, bazinul trebuie să aibă o capacitate minimă de 30 mc plus 1 mc pentru fiecare 150 mc de capacitate de însilozare peste 1500 mc; ● silozul și bazinul trebuie amplasate la o distanță de minim 50 m de cursurile de apă pentru a preveni o poluare accidentală; ● înainte de a proceda la o nouă însilozare, silozul trebuie inspectat și, dacă este cazul, executate lucrări de întreținere pentru a asigura etanșeitatea acestuia.(3) Măsurile suplimentare care trebuiesc îndeplinite în spațiile de însilozare a furajelor verzi sunt: ● Nu se supraîncarcă silozul deoarece podeaua acestuia ar putea ceda, apărând crăpături prin care efluentul de siloz să se scurgă necontrolat; ● Când este nevoie, se pompează efluentul colectat în bazinul subteran, într-un bazin suprateran, de capacitate mai mare, în care să fie stocat efluentul singur sau în amestec cu tulbureala colectată de la animale. Cât timp furajele rămân însilozate, toți efluenții și apa de precipitații de pe acoperișul silozului trebuie colectați și depozitați corespunzător; ● Se monitorizează cu atenție nivelul efluentului din bazin care se golește la intervale de timp regulate. Nu se lasă niciodată ca bazinul să se umple peste nivelul maxim și se verifică să nu fie blocate canalele de colectare a efluentului; ● Efluentul de siloz conține nutrienți valoroși care pot suplini până la 15% din necesarul de hrană al porcilor pentru îngrășat. Efluentul trebuie stocat în recipiente corespunzătoare până la utilizarea ca hrană pentru animale; ● Se verifică frecvent starea apelor din vecinătatea silozului în timpul însilozării și timp de o lună după golirea silozului.  +  Articolul 7Gestionarea efluenților de siloz balotat(1) În cazul însilozării în baloți închiși ermetic trebuie respectate următoarele reguli: ● Baloții se depozitează la cel puțin 10 m față de cursurile de apă - cu excepția cazurilor în care baloții se află pe o pantă descendentă față de cursul apei; ● Se deschid sau se îndepărtează învelișul baloților la cel puțin 10 m față de cursurile de apă - cu excepția cazurilor în care baloții se află pe o pantă descendentă față de cursul apei; ● Se balotează furajele la un conținut de substanță uscată de peste 25% pentru a conduce la o mai bună conservare a furajelor și la minimizarea producerii de efluenți; ● Se colectează toate scurgerile de efluenți care provin de la baloții depozitați pe suprafața fermei; ● Se verifică faptul că scurgerile de efluenți din baloți după îndepărtarea învelișului acestora nu pot ajunge în drenuri sau cursuri de apă.  +  Articolul 8Gestionarea apelor uzate de la ferme(1) Apele uzate din exploatațiile agricole reprezintă un efluent care poate proveni din gunoi de grajd, urină, lapte, produse de spălare și curățare a grajdurilor.(2) Toate apele uzate din fermă trebuie colectate și depozitate cu grijă în bazine (rezervoare) special destinate pentru colectarea apelor uzate sau în instalațiile destinate colectării dejecțiilor lichide și semilichide sau a altor efluenți din fermă. Depozitarea apelor uzate în gropi amenajate direct în pământ este interzisă.(3) Rezervoarele utilizate pentru colectarea apelor uzate trebuie să fie: ● în bune condiții și să nu curgă; ● verificate periodic pentru a nu se umple peste capacitatea maximă; ● golite la intervale regulate; ● suficient de mari pentru a nu necesita golirea lor în perioadele în care împrăștierea pe câmp este interzisă.(4) Metoda cea mai eficientă pentru creșterea capacității de stocare a dejecțiilor lichide la nivelul fermei o reprezintă diminuarea cantității de apă uzată din fermă prin: ● separarea traseelor de scurgere, din cadrul fermei, a apelor pluviale de cele uzate-Apa pluvială (de pe acoperișuri, terenuri învecinate, pardoseli betonate etc.) mărește cantitatea de apă uzată ce trebuie stocată și împrăștiată la nivelul fermei. Separarea traseelor necesită o planificare atentă la nivelul fermei precum și o întreținere regulată a jgheaburilor și burlanelor. Apa pluvială trebuie direcționată spre sistemele de drenaj sau canalizare prin intermediul unor instalații etanșe. Este indicat ca la ieșirea din fermă sistemul de evacuare a apelor pluviale să aibă o gură de vizitare care să permită monitorizarea calității apei. Gura de vizitare trebuie să permită utilizarea unei pompe submersibile pentru curățarea sistemului în cazul în care în el au pătruns efluenți din fermă; ● minimizarea suprafeței " murdare " din cadrul fermei prin reorganizarea terenului fermei și minimizarea suprafeței la care animalele au acces; ● gestionarea scurgerilor în lungul drumurilor și căilor de acces din fermă. Nu este permisă scurgerea directă, de-a lungul drumurilor și căilor de acces din fermă către cursurile de apă.  +  Articolul 9Norme privind aplicarea îngrășămintelor pe terenul agricol(1) Cantitatea maximă de azot provenită din îngrășămintele organice care poate fi aplicată pe terenul agricol nu poate depăși 170 Kg/ha/an.(2) Cantitatea maximă de azot provenită din îngrășăminte chimice care poate fi aplicată pe terenul agricol în cazul în care nu se execută studii agrochimice nu poate depăși:a) În cazul terenurilor arabile
  Panta blocurilor fizicePorumb si sfeclă de zahărGrâu și rapițăAlte culturi
  Kg N substanță activă/ha/an
  Până la 12%150120100
  Mai mare de 12%1209080
  b) 100 KgN - substanță activă/ha/an pentru vii și livezi și alte culturi permanentec) 80 KgN - substanță activă/ha/an pentru pajiști permanente. Fermierii care optează pentru această soluție trebuie să întocmească un plan de fertilizare simplificat, conform modelului prezentat în Anexa 1.
  (3) În cazul în care planul de fertilizare se bazează pe studii agrochimice, se aplică cantitatea de azot rezultată prin calcul în funcție de recolta planificată și de gradul de aprovizionare a solului cu azot, cu condiția ca îngrășămintele organice (dacă sunt utilizate) să nu depășească 170 kg N/ha/an.(4) Pentru exploatațiile care practică agricultura în sistem irigat este obligatorie întocmirea planului de fertilizare pe baza studiilor agrochimice pentru terenurile irigate.(5) Pentru realizarea unui plan de fertilizare. la nivelul unei exploatații agricole în care se utilizează îngrășăminte organice provenite de la animale este deosebit de importantă evaluarea cantității de nutrienți din gunoiul de grajd produs la nivelul fermei. ● Cantitatea de nutrienți din gunoiul de grajd produs într-o exploatație agricolă depinde de numeroși factori. printre care: numărul. specia și structura animalelor. sistemele de hrănire și furajare, sistemul de stocare și gestionare a gunoiului de grajd, volumul de apă uzată produsă în exploatație, cantitatea de apă de precipitații care pătrunde în facilitățile de depozitare a gunoiului, cantitatea de paie utilizate pentru așternutul animalelor etc. ● Se recomandă măsurarea conținutului de nutrienți din gunoiul de grajd produs în fermă care urmează a fi aplicat pe terenurile agricole. În cazul în care nu se efectuează măsurători ale conținutului de nutrienți din gunoiul din fermă, valorile acestora pot fi evaluate pe baza unor coeficienți medii stabiliți prin metodologii bazate pe generalizarea datelor experimentale obținute în condiții controlate. ● În tabelul 4 sunt prezentate valorile medii ale cantității de azot (kg N / cap animal / an) din gunoiul de grajd (după scăderea emisiilor gazoase de azot din grajd și depozitele de stocare), care în lipsa măsurătorilor directe ale conținutului de nutrienți din gunoiul de grajd pot fi folosite pentru evaluarea cantității de azot care se aplică pe terenul agricol prin gunoiul de grajd produs în fermă. Tabel 4. Cantitatea de azot (kg N/cap animal/an) din gunoiul de grajd (după scăderea emisiilor gazoase de azot din grajd și depozitele de stocare) - Sistem gospodăresc
  - Sistem gospodăresc
  Depozite acoperite pentru dejecții semilichide și timp scurt de stocare
  Vaci de lapte60 Kg N/cap de animal/an
  Bovine
  - 0-1 ani18
  - 1-2 ani31
  - 2-3 ani35
  Scroafe cu purcei până în 25 kg32,3
  Porci pentru îngrășat până la 105 Kg13,1
  Găini ouătoare0.82
  Pui de carne până la 1,8 Kg0,52
  Depozite neacoperite/ Gunoi solid/Timp lung de stocare
  Vaci de lapte47 Kg N/cap de animal/an
  Bovine
  - 0-1 ani14
  - 1-2 ani24
  - 2-3 ani27
  Scroafe cu purcei până în 25 kg24,7
  Porci pentru îngrășat până la 105 Kg10,0
  Găini ouătoare0.53
  Pui de carne până la 1,8 Kg0,34
  - Sistem industrial
  Depozite acoperite pentru dejecții semilichide și timp scurt de stocare
  Vaci de lapte86 Kg N/cap de animal/an
  Bovine
  - 0-1 ani24
  - 1-2 ani41
  - 2-3 ani47
  Scroafe cu purcei până în 25 kg27,3
  Porci pentru îngrășat până la 105 Kg9,8
  Găini ouătoare0,54
  Pui de carne până la 1,8 Kg0,35
  Depozite neacoperite/ Gunoi solid/Timp lung de stocare
  Vaci de lapte67 Kg N/cap de animal/an
  Bovine
  - 0-1 ani19
  - 1-2 ani32
  - 2-3 ani37
  Scroafe cu purcei până în 25 kg20,9
  Porci pentru îngrășat până la 105 Kg7,50
  Găini ouătoare0,35
  Pui de carne până la 1,8 Kg0,25
  Oi cu miei12,9
  Capre cu iezi12,5
  Cai
  400 kg39
  600 kg53
  800 kg66
  Curcani0,57
  Rațe0,49
  Gâște0,81
  ● Pentru calculul cantității de azot din gunoiul de grajd produs în fermă, care nu trebuie să depășească limita maximă pentru aplicarea îngrășămintelor organice de origine animală, se înmulțește numărul de animale din fermă, pe categorii, cu valorile corespunzătoare cantității de azot din gunoiul solid/lichid din tabelul 4. Cantitatea totală de azot calculată astfel la nivelul fermei, adunată cu cea corespunzătoare unor intrări de îngrășăminte organice provenite din alte ferme, se împarte la suprafața de teren pe care se aplică îngrășământul organic. Valoarea rezultată trebuie să fie mai mică decât limita maximă de aplicare a îngrășămintelor organice pe terenul agricol (170 kg N/ha/an). Această metodologie se aplică pentru calculul presiunii nutrienților la nivelul exploatațiilor agricole și al unităților administrativ- teritoriale. ● În cazul în care cantitatea de azot din îngrășămintele organice de origine animală produse în fermă este mai mare decât cea corespunzătoare limitei maxime de aplicare a îngrășămintelor organice pe terenul agricol, cantitatea excedentară (surplusul) se livrează către o altă fermă care are capacitatea de utilizare, fără a depăși limita maximă admisă. ● În vederea ținerii sub control a epizootiilor și a posibilității de monitorizare a contaminării solului și sistemului acvatic cu substanțe farmaceutice de uz veterinar, importul/exportul de îngrășăminte organice se poate realiza doar în limita a 50 km față de locul de producere al acestora. Se aplică excepție gunoiului de grajd provenit din ferme neafectate de epizootie și care, fie provine din agricultura ecologică, fie se poate dovedi că nu conține substanțe farmaceutice de uz veterinar peste limite admise.
   +  Articolul 10Cerințe generale pentru aplicarea fertilizanților(1) Îngrășămintele solide pot produce poluare numai în situația unor ploi abundente ce intervin imediat după aplicare;(2) Îngrășămintele organice lichide, dacă nu sunt aplicate corect, pot produce poluare în mod direct. Orice ploaie intervenită la scurt timp după aplicarea lor va mări riscul de poluare;(3) Se interzice aplicarea oricărui tip de îngrășământ (organic sau chimic), pe timp de ploaie, ninsoare, soare puternic și pe terenurile cu exces de apă, inundate, înghețate sau acoperite cu zăpadă;(4) Nu se aplică îngrășămintelor dacă: ● solul este crăpat (fisurat) în adâncime; ● solul este săpat în vederea instalării unor drenuri sau pentru a servi la depunerea unor materiale de umplutură.  +  Articolul 11Obligații privind tehnicile de aplicare a îngrășămintelor organice(1) Îngrășămintele organice se aplică cât mai devreme posibil, în afara perioadei de interdicție, dar în perioada de creștere a culturilor, pentru a maximiza preluarea nutrienților de culturi și a minimiza riscul poluării. În fiecare an, cel puțin jumătate din cantitatea de gunoi stocată în timpul iernii, trebuie împrăștiată până la 1 iulie, iar restul până înainte de începerea perioadei de interdicție, în cazul în care pe terenul respectiv se înființează o cultură de toamnă;(2) În perioadele definite ca "perioade de interdicție", așa cum sunt prevăzute în articolul 3 este interzisă aplicarea îngrășămintelor organice pe terenurile agricole. În timpul administrării, trebuie evitat ca materialul administrat să ajungă prin scurgere în sursele de apă, în acest scop fiind necesar să se evite fertilizarea pe porțiunile de teren aflate în imediata apropiere a canalelor, cursurilor de apă sau a altor surse de apă, să se aibă în vedere condițiile meteorologice (absența precipitațiilor în momentul aplicării) și starea de umiditate a solului (solul uscat diminuează scurgerea de apă)(3) Descărcarea sau depozitarea gunoiului în apropierea surselor de apă, golirea sau spălarea buncărelor și utilajelor de administrare a îngrășămintelor de orice fel în apele de suprafață sau în apropierea lor este interzisă, conducând la poluarea mediului și se sancționează potrivit legii.(4) În timpul administrării îngrășămintelor organice naturale lichide și semilichide, se vor adopta bunele practici în scopul evitării trecerii acestora în sursele de apă: ● să se aibă în vedere condițiile meteorologice și starea solului; în cazul aplicării la suprafața solului, se va evita împrăștierea pe timp cu vânt, cu soare puternic, în timpul ploilor; ● să se evite orice descărcare accidentală sau intenționată a acestor lichide, din rezervorul sau cisterna utilajului de administrare, în apropierea oricărei surse de apă sau direct în aceasta. În acest scop este necesar ca rezervorul sau cisterna să fie protejate sau construite din materiale anticorozive; atât la transportul, cât și la administrarea acestor îngrășăminte, pierderile tehnologice sau prin neetanșeitatea utilajelor trebuie reduse în totalitate. ● în nici un caz nu se vor efectua reparații sau alte operații, în afara celor tehnologice, dacă utilajul este încărcat parțial sau total.(5) Uniformitatea de împrăștiere, indiferent dacă această operație se efectuează manual sau mecanizat, trebuie să depășească 75%.  +  Articolul 12Obligații privind tehnicile de aplicare a îngrășămintelor chimice(1) Să nu se lucreze cu material cu bulgări sau cu granulație mai mare decât cea de fabricație și să nu se lucreze dacă umiditatea aerului este mai ridicată, pe ceață sau burniță. Se vor utiliza îngrășăminte uscate;(2) Adoptarea unei maxime prudențe atunci când terenul agricol prezintă fenomenul de scurgere de suprafață; riscul este maxim când terenul este saturat de apă sau înghețat - motiv pentru care aplicarea în aceste condiții este interzisă;(3) În cadrul culturilor din sere, nu se vor evacua în afara acestora apele provenite din irigații, care conțin printre alte substanțe și fertilizanți. Această cerință se realizează prin recircularea întregii cantități de apă rezultată din colectarea drenajului, condensului și a apei de irigați.  +  Articolul 13Obligații privind aplicarea îngrășămintelor pe terenurile în pantă abruptă (mai mare de 12%)(1) Lucrările solului, inclusiv semănatul, pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%, cultivat cu plante prășitoare, se efectuează de-a lungul curbelor de nivel;(2) Pe timpul iernii, terenul arabil trebuie să fie acoperit cu culturi de toamnă și/sau să rămână nelucrat după recoltare pe cel puțin 20% din suprafața arabilă totală a fermei;(3) Se mențin terasele existente pe terenul agricol;(4) Nu se aplică îngrășăminte organice sau chimice dacă sunt prognozate precipitații intense;(5) Pe terenurile cu pantă de peste 12%, fertilizarea trebuie făcută numai prin încorporarea îngrășămintelor în sol (nu mai târziu de 24 ore de la momentul aplicării);  +  Articolul 14Obligații privind aplicarea îngrășămintelor pe terenurile adiacente cursurilor de apă și în vecinătatea captărilor de apă potabilă(1) Se instituie zone de protecție în conformitate cu art. 40 și anexa 2 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, în lungul cursurilor de apă. Lățimea zonelor de protecție este stabilită în funcție de lățimea cursului de apă, tipul și destinația resursei de apă sau amenajării hidrotehnice;(2) Pe terenurile adiacente cursurilor de apă se instituie zone de protecție și benzi tampon (fâșii de protecție) în care este interzisă aplicarea fertilizanților de orice fel;(3) Se instituie benzi tampon (fâșii de protecție) - benzi adiacente zonelor de protecție stabilite prin Legea apelor nr. 107/1996, în care este interzisă aplicarea fertilizanților de orice fel. Lățimea minimă a fâșiilor de protecție variază în funcție de panta terenului astfel: ● 3 m pentru terenurile cu panta până la 12%; ● 5 m pentru terenurile cu panta peste 12%. Lățimea benzilor tampon (fâșiilor de protecție) se consideră de la limita blocului fizic adiacent zonei de protecție (stabilită prin Legea Apelor) spre interiorul acestuia. Panta terenului înseamnă panta medie a blocului fizic adiacent cursului de apă;(4) Este interzisă utilizarea îngrășămintelor de orice fel în zonele de protecție instituite în jurul lucrărilor de captare, a construcțiilor și instalațiilor destinate alimentării cu apă potabilă, a surselor de apă potabilă destinate îmbutelierii, a surselor de ape minerale utilizate pentru cura internă sau pentru îmbuteliere, precum și a lacurilor și nămolurilor terapeutice, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 930/2005 privind aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică.  +  Articolul 15Aplicarea fertilizanților pe terenuri saturate cu apă, inundate, înghețate sau acoperite cu zăpadă(1) Pe soluri saturate cu apă, inundate, înghețate sau acoperite cu zăpadă este interzisă aplicarea îngrășămintelor.(2) În zonele inundabile este interzisă depozitarea gunoiului de grajd.(3) Pentru culturile de orez, fertilizarea trebuie să se realizeze cu îngrășăminte pe bază de azot amoniacal sau amidic, care trebuie aplicat cu 2-3 zile înainte de inundarea terenului pentru a permite azotului amidic să se transforme pe cale enzimatică în azot amoniacal, formă reținută de sol prin schimb ionic.(4) Pe soluri periodic saturate cu apă sau în zone inundabile, trebuie ales momentul de aplicare a îngrășămintelor atunci când solul are o umiditate corespunzătoare capacității de câmp, evitându-se astfel pierderile de azot nitric cu apele de percolare și cu scurgerile, precum și pierderile prin denitrificare sub formă de azot elementar sau oxizi de azot.  +  Articolul 16Aplicarea îngrășămintelor chimice și organice cu azot pe pajiști permanente (pășuni și fânețe)(1) Aplicarea îngrășămintelor organice pe pajiști permanente (pășuni și fânețe) se supune condiției de a nu se depăși doza de 170 Kg N ha/an și de a nu se aplica în perioadele de interdicție.(2) Exploatațiile care nu dețin studii agrochimice vor aplica maximum 80 Kg N substanță activă/ha/an din îngrășăminte chimice.(3) Exploatațiile care urmează un plan de fertilizare bazat pe studii agrochimice, pot aplica cantități de îngrășăminte în acord cu recomandările rezultate din studiile agrochimice, dar nu mai mult de 170 kg N/ha/an îngrășăminte organice.  +  Articolul 17Documentele de evidență ale exploatației agricole(1) Documentele de evidență ale exploatației agricole trebuie astfel întocmite și completate încât să permită autorităților de inspecție și control să constate: ● suprafața fermei; ● un plan simplificat de fertilizare care să cuprindă pentru fiecare parcelă de teren cuprinsă în cadrul fermei:– tipul și cantitatea oricărui îngrășământ chimic aplicat pe teren, cantitatea de azot conținută și data aplicării;– tipul și cantitatea oricărui îngrășământ organic aplicat pe teren (alta decât cea lăsată de animale prin pășunat) și data aplicării;– pentru îngrășămintele organice aplicate, altele decât cele lăsate de animalele însăși, se va menționa tipul acestora (compost, gunoi de grajd, urină, must de gunoi de grajd, dejecții lichide, dejecții semilichide-păstoase, îngrășământ organic lichid, nămol de epurare etc.) și specia de animale de la care provine;– tipul oricărei culturi agricole, data la care a fost semănată și data recoltării; ● șeptelul fermei, pe specii și categorii de animale, identificarea și înregistrarea acestuia, registrele de evidență a efectivelor, precum și perioada de timp în care animalele sunt menținute în fermă (stabulație); ● presiunea azotului din îngrășămintele organice de origine animală la nivelul exploatației agricole calculată conform coeficienților de excreție din tabelul 4; ● cantitatea și tipul îngrășămintelor de origine animală aplicate pe terenul agricol, precum și a celor livrate/achiziționate, data livrării/achiziției, numele și adresa destinatarului/furnizorului; ● sistemul de colectare și depozitare a dejecțiilor animale (la nivelul fermei și/sau pe platforme de gunoi comunale, depozite permanente/nepermanente) corelate cu cerințele minime impuse de perioadele de interdicție în aplicarea îngrășămintelor.(2) Orice document de evidență al exploatației, din categoria celor prevăzute la alin. (1) se păstrează o perioadă de 3 ani de la ultima înregistrare efectuată în document.  +  Articolul 18Monitorizarea programului de acțiune(1) Evaluarea rezultatelor privind implementarea Programului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole se realizează la fiecare 4 ani. Indicatorii de monitorizare și evaluare cuantifică eficiența măsurilor prevăzute în programul de acțiune și sunt stabiliți având în vedere cerințele de raportare ale Directivei Nitrați.(2) Activitatea de monitorizare a Programului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole va fi realizată de Administrația Națională "Apele Române" prin Administrațiile Bazinale de Apă, în ceea ce privește starea resurselor de apă și de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Direcțiile Agricole Județene în privința aspectelor agricole.  +  Articolul 19Controlul aplicării programului de acțiune(1) Controlul respectării Programului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole vizează cel puțin următorii indicatori:a) respectarea perioadei de interdicție în aplicarea pe teren a îngrășămintelor;b) capacitatea de stocare a gunoiului de grajd pe platforme individuale sau comunale;c) depozitarea gunoiului de grajd în câmp și gestiunea efluenților de siloz;d) utilizarea îngrășămintelor pe terenuri în pantă și acoperirea cu culturi agricole în timpul iernii a terenurilor în pantă;e) restricții privind aplicarea îngrășămintelor pe terenuri saturate cu apă, inundate, înghețate sau acoperite cu zăpadă;f) aplicarea îngrășămintelor pe terenuri adiacente cursurilor de apă sau în vecinătatea captărilor de apă potabilă (zone de protecție și fâșii de protecție);g) respectarea limitei maxime de azot/ha/an pentru aplicarea îngrășămintelor organice de origine animală, precum și a standardelor privind cantitățile maxime de îngrășăminte cu azot - planul de fertilizare;h) aplicarea îngrășămintelor chimice și organice cu azot pe pajiști permanente (pășuni și fânețe);i) acoperirea solului cu vegetație în perioada de iarnă (menținerea unei cantități minime de vegetație care să acopere terenul în perioadele ploioase, cu zăpadă sau cu îngheț);j) delimitarea grafică a suprafețelor de teren agricol reprezentând fâșii de protecție pentru apele de suprafață și sursele de captare a apei potabile la nivelul exploatației (extras din harta perimetrelor fâșiilor de protecție la nivelul localității, adiacente cursurilor de apă);k) existența și completarea la zi a documentelor de evidență ale exploatației agricole.(2) Garda Națională de Mediu, prin Comisariatele județene și Direcțiile pentru Agricultură Județene controlează modul de aplicare a Programului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole și raportează anual Ministerului Apelor și Pădurilor, respectiv Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, stadiul implementării acestui program.  +  Articolul 20Informarea și instruirea fermierilor(1) Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin structurile din subordine, elaborează și pun în aplicare, în colaborare cu Direcțiile pentru Agricole Județene, un program de acțiune pentru informarea, instruirea și consilierea fermierilor și autorităților administrației publice locale în scopul promovării și aplicării Codului de bune practici agricole și a Programului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole.  +  Articolul 21Dispoziții tranzitorii(1) Cerințele minime legate de soluția constructivă pentru fermele de 40 UVM și mai mari, respectiv de a dispune de o platformă betonată pentru depozitarea și compostarea gunoiului de grajd, cu bazin de retenție pentru fracția lichidă, lagună betonată sau cu membrană impermeabilă, față de cerințele anterioare referitoare la orice formă de impermeabilizare, beneficiază de o perioadă tranzitorie de 3 ani de la punerea în aplicare a acestui Program de acțiune.(2) Intrarea în vigoare a restricțiilor de fertilizare de orice fel pentru benzile tampon prevăzute la alin. (3) al art. 14 pe o lățime de 3 m pentru terenurile agricole cu panta până la 12% și de 5 m pentru terenurile agricole cu panta peste 12% beneficiază de o perioadă tranzitorie până la 1 septembrie 2022 și se aplică pentru toate culturile înființate după această dată. Până la data de 1 septembrie 2022 se păstrează restricțiile de interzicere a aplicării de fertilizanți de orice fel pe o lățime de 1 m pentru terenurile agricole cu panta până la 12% și 3 m pentru terenurile agricole cu pantă de peste 12% (la 12-08-2021, sintagma: o perioadă tranzitorie până la 1 ianuarie 2022. Până la aceasta dată, se păstrează restricțiile a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 333 din 2 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 12 august 2021 )  +  Articolul 22Dispoziții finale(1) Prezentul program de acțiune se aplică pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data intrării în vigoare.(2) Finanțarea activităților privind actualizarea legislației pentru implementarea Planului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, care revin Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se face din bugetul celor două ministere și din alte surse atrase de acestea, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.  +  Anexa nr. 1
  Planul de fertilizare simplificat
  Blocfizicnr.ParcelaCulturaPlanificat NKg s.a. /haÎngrășăminte aplicateDataaplic.Total N Kg s.a. /haObs.
  Nr.Supraf.haOrganiceChimice
  Tipt/hakgN/haTipt/hakgN/ha
  1234567891011121314
  PlanificatRealizat
  Pentru fiecare parcelă agricolă, completați un rând. 1 - Se trece nr. blocului fizic 2 - Se trece nr. parcelei 3 - Se trece suprafața parcelei în hectar 4 - Se trece tipul culturii 5 - Se trece nr. kg azot substanță activă (s.a.) la hectar 6 - Ex: gunoi proaspăt GP / gunoi fermentat GF / mraniță M 7 - Tone pe hectar aplicate 8 - Se trece cantitatea de azot substanță activă (s.a.) în kg la hectar, conform tabel de pe verso. Nu depășiți 170 kg azot substanță activă la hectar! 9 - Se trece tipul de îngrășământ, conform specificațiilor producătorului 10 - Se trece numărul de tone de îngrășământ aplicate 11 - Se trece cantitatea de azot substanță activă, conform instrucțiunilor producătorului 12 - Data aplicării îngrășământului. Atenție, este interzisă împrăștierea îngrășămintelor în perioada de interdicție 13 - Se trece suma coloanelor 8 + 11
   +  Anexa nr. 2
  Zone de protecție în lungul cursurilor de apă
  Zone de protecție - se instituie în conformitate cu art. 40 și anexa 2 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, în lungul cursurilor de apă. Lățimea zonelor de protecție este stabilită în funcție de lățimea cursului de apă, tipul și destinația resursei de apă sau amenajării hidrotehnice astfel: Lățimea zonei de protecție în lungul cursurilor de apă regularizate:– 2 m pentru cursurile de apă regulatizate a căror lățime este sub 10 m;– 3 m pentru cursurile de apă regulatizate a căror lățime este cuprinsă între 10-50 m;– 5 m pentru cursurile de apă regulatizate a căror lățime este de peste 51 m;– distanța dig-mal pentru cursurile de apă îndiguite, dacă această distanță este mai mică de 50 m.– Lățimea zonei de protecție în lungul cursurilor de apă neregularizate:– 5 m pentru cursurile de apă a căror lățime este sub 10 m;– 15 m pentru cursurile de apă a căror lățime este cuprinsă între 10-50 m;– 20 m pentru cursurile de apă a căror lățime este de peste 51 m. Lățimea zonei de protecție în jurul lacurilor naturale, indiferent de mărime: 5 m.– Lățimea zonei de protecție în jurul lacurilor de acumulare: între nivelul normal de retenție și cota coronamentului.– Lățimea zonei de protecție de-a lungul digurilor: 4 m spre interiorul incintei.– Lățimea zonei de protecție de-a lungul canalelor de derivație de debite: 3 m.– Baraje și lucrări anexe la baraje:– baraje de pământ, anrocamente, beton sau alte materiale - 20 m în jurul acestora;– instalații de determinare a calității apei, construcții și instalații hidrometrice - 2 m în jurul acestora;– borne de microtriangulație, foraje de drenaj, foraje hidrogeologice, aparate de măsurarea debitelor - 1 m în jurul acestora.– Lățimea zonei de protecție la forajele hidrogeologice din rețeaua națională de observații și măsurători - 1,5 m în jurul acestora. Zonele de protecție se măsoară astfel : ● la cursurile de apă, de la limita albiei minore; ● pentru lacurile naturale de la nivelul mediu; ● pentru lacurile artificiale de la nivelul normal de retenție. În conformitate cu prevederile art. 5 din Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 930/2005 privind aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică, se adaugă zonei de protecție, după caz, zona de protecție sanitară cu regim sever, zona de protecție sanitară cu regim de restricții, perimetre de protecție hidrogeologică în jurul surselor de alimentare cu apă potabilă, surselor de apă potabilă destinate îmbutelierii, a surselor de ape minerale sau a lacurilor și nămolurilor terapeutice.
   +  Anexa nr. 3
  Încadrarea unităților administrativ-teritoriale în zonele corespunzătoare
  perioadelor de interdicție pentru aplicarea îngrășămintelor organice și chimice, solide și lichide
  SIRUTAJUDETUAT LAU2Forma de relief
  10006ARADBIRCHIScampie
  9887ARADBATAcampie
  12643ARADVINGAcampie
  12144ARADSAGUcampie
  12920ARADFRUMUSENIcampie
  9280ARADFANTANELEcampie
  11940ARADSECUSIGIUcampie
  10872ARADGHIOROCcampie
  11539ARADPAULIScampie
  12037ARADSEMLACcampie
  9333ARADLIVADAcampie
  12206ARADSEITINcampie
  9397ARADVLADIMIRESCUcampie
  9262ARADMUNICIPIUL ARADcampie
  11637ARADPEREGU MAREcampie
  9360ARADSOFRONEAcampie
  9627ARADORAS NADLACcampie
  11584ARADORAS PECICAcampie
  12876ARADZIMANDU NOUcampie
  12368ARADSIRIAcampie
  11352ARADIRATOSUcampie
  9654ARADORAS PANCOTAcampie
  12912ARADDOROBANTIcampie
  12091ARADORAS SANTANAcampie
  11995ARADSELEUScampie
  9495ARADORAS CURTICIcampie
  11502ARADOLARIcampie
  12812ARADZARANDcampie
  11398ARADMACEAcampie
  12340ARADSIMANDcampie
  9538ARADORAS INEUcampie
  12242ARADSICULAcampie
  10916ARADGRANICERIcampie
  9459ARADORAS CHISINEU-CRIScampie
  10373ARADCERMEIcampie
  12224ARADSEPREUScampie
  12126ARADSOCODORcampie
  11735ARADPILUcampie
  11423ARADMISCAcampie
  12849ARADZERINDcampie
  9798ARADAPATEUcampie
  9574ARADORAS LIPOVAcampie
  12055ARADSINTEA MAREcampie
  12938ARADZADARENIcampie
  10827ARADFELNACcampie
  17398ARGESMIROSIcampie
  20048ARGESRACAcampie
  15064ARGESCALDARARUcampie
  18162ARGESPOPESTIcampie
  14450ARGESBARLAcampie
  19114ARGESSTEFAN CEL MAREcampie
  16739ARGESIZVORUcampie
  16613ARGESHARSESTIcampie
  19560ARGESUNGHENIcampie
  18741ARGESSLOBOZIAcampie
  17575ARGESMOZACENIcampie
  18938ARGESSTOLNICIcampie
  19212ARGESTEIUcampie
  16944ARGESLUNCA CORBULUIcampie
  19007ARGESSUSENIcampie
  18331ARGESRATESTIcampie
  13668ARGESORAS COSTESTIcampie
  18581ARGESSAPATAcampie
  17824ARGESOARJAcampie
  15233ARGESCATEASCAcampie
  13276ARGESBRADUcampie
  16757ARGESLEORDENIcampie
  18242ARGESPRIBOIENIcampie
  14085ARGESBABANAcampie
  19793ARGESVEDEAcampie
  13935ARGESALBOTAcampie
  17496ARGESMOSOAIAcampie
  13365ARGESMARACINENIcampie
  18475ARGESROCIUcampie
  14940ARGESBUZOESTIcampie
  18411ARGESRECEAcampie
  17726ARGESNEGRASIcampie
  13187ARGESBASCOVcampie
  27285BIHORAVRAM IANCUcampie
  28665BIHORCIUMEGHIUcampie
  27383BIHORBATARcampie
  31841BIHORTULCAcampie
  31789BIHORTINCAcampie
  26975BIHORMUNICIPIUL SALONTAcampie
  30014BIHORMADARAScampie
  29662BIHORHUSASAU DE TINCAcampie
  28246BIHORCEFAcampie
  32195BIHORGEPIUcampie
  32179BIHORSANNICOLAU ROMANcampie
  30149BIHORNOJORIDcampie
  26653BIHORȘANTANDREIcampie
  32201BIHORTOBOLIUcampie
  29467BIHORGIRIȘU DE CRIȘcampie
  27631BIHORBORȘcampie
  27436BIHORBIHARIAcampie
  32153BIHORTAMAȘEUcampie
  31011BIHORȘALARDcampie
  32187BIHORROȘIORIcampie
  28610BIHORȘANIOBcampie
  28530BIHORCHIȘLAZcampie
  27169BIHORABRAMUTcampie
  29092BIHORDIOȘIGcampie
  30915BIHORORAȘ ȘACUENIcampie
  27908BIHORBUDUȘLAUcampie
  26877BIHORMUNICIPIUL MARGHITAcampie
  28497BIHORCHERECHIUcampie
  30988BIHORȘALACEAcampie
  31565BIHORTARCEAcampie
  31333BIHORȘIMIANcampie
  32027BIHORORAȘ VALEA LUI MIHAIcampie
  29001BIHORCURTUIȘENIcampie
  36569BOTOȘANICOPALAUcampie
  36499BOTOȘANICALARAȘIcampie
  37912BOTOȘANILUNCAcampie
  39266BOTOȘANITODIRENIcampie
  38893BOTOȘANIȘANTA MAREcampie
  36300BOTOȘANIBALUȘENIcampie
  36131BOTOȘANIALBEȘTIcampie
  39983BOTOȘANIBLANDEȘTIcampie
  35884BOTOȘANIȘTAUCENIcampie
  38848BOTOȘANIROMANEȘTIcampie
  35731BOTOȘANIMUNICIPIUL BOTOȘANIcampie
  37217BOTOȘANIDURNEȘTIcampie
  37459BOTOȘANIGORBANEȘTIcampie
  35839BOTOȘANIRACHITIcampie
  39168BOTOȘANIORAȘ ȘTEFANEȘTIcampie
  39532BOTOȘANIUNTENIcampie
  38811BOTOȘANIROMAcampie
  37100BOTOȘANIDOBARCENIcampie
  37057BOTOȘANIDANGENIcampie
  38456BOTOȘANINICȘENIcampie
  39959BOTOȘANIDIMACHENIcampie
  38241BOTOȘANIMIHALAȘENIcampie
  38731BOTOȘANIRIPICENIcampie
  39417BOTOȘANIUNGURENIcampie
  36676BOTOȘANICORLATENIcampie
  39792BOTOȘANIVLAȘINEȘTIcampie
  37618BOTOȘANIHANEȘTIcampie
  36426BOTOȘANIBROȘCAUTIcampie
  36060BOTOȘANIORAȘ ȘAVENIcampie
  39836BOTOȘANIVORNICENIcampie
  39220BOTOȘANIȘTIUBIENIcampie
  36649BOTOȘANICORDARENIcampie
  37397BOTOȘANIGEORGE ENEȘCUcampie
  37173BOTOȘANIDRAGUȘENIcampie
  37958BOTOȘANIMANOLEAȘAcampie
  37547BOTOȘANIHAVARNAcampie
  38321BOTOȘANIMILEANCAcampie
  38376BOTOȘANIMITOCcampie
  39051BOTOȘANIȘULITAcampie
  39328BOTOȘANITRUȘEȘTIcampie
  38679BOTOȘANIRAUȘENIcampie
  38580BOTOȘANIPRAJENIcampie
  37734BOTOȘANIHLIPICENIcampie
  44435BRAILAVICTORIAcampie
  42824BRAILABARAGANULcampie
  42968BRAILACIOCILEcampie
  43812BRAILAROȘIORIcampie
  42842BRAILABERTEȘTII DE JOȘcampie
  44328BRAILAULMUcampie
  43411BRAILAORAȘ INȘURATEIcampie
  44300BRAILATUFEȘTIcampie
  42771BRAILAȘURDILA-GRECIcampie
  42753BRAILAORAȘ FAUREIcampie
  43313BRAILAGROPENIcampie
  44177BRAILATICHILEȘTIcampie
  43466BRAILAJIRLAUcampie
  43652BRAILAMOVILA MIREȘIIcampie
  42708BRAILACHIȘCANIcampie
  44140BRAILAȘUTEȘTIcampie
  44257BRAILATUDOR VLADIMIREȘCUcampie
  43117BRAILAFRECATEIcampie
  43493BRAILAMARAȘUcampie
  44560BRAILACAZAȘUcampie
  43242BRAILAGEMENELEcampie
  42682BRAILAMUNICIPIUL BRAILAcampie
  43732BRAILARAMNICELUcampie
  43698BRAILARACOVITAcampie
  44391BRAILAVADENIcampie
  43331BRAILAORAȘ IANCAcampie
  43279BRAILAGRADIȘTEAcampie
  43867BRAILAȘALCIA TUDORcampie
  43563BRAILAMAXINENIcampie
  43992BRAILAȘILIȘTEAcampie
  44355BRAILAUNIREAcampie
  44505BRAILAVIZIRUcampie
  44202BRAILATRAIANcampie
  44532BRAILAZAVOAIAcampie
  43073BRAILADUDESTIcampie
  42913BRAILABORDEI VERDEcampie
  43787BRAILAROMANUcampie
  43929BRAILASCORTARU NOUcampie
  43019BRAILACIRESUcampie
  44113BRAILASURDILA-GAISEANCAcampie
  43625BRAILAMIRCEA VODAcampie
  44060BRAILASTANCUTAcampie
  44462BRAILAVISANIcampie
  43180BRAILAGALBENUcampie
  46910BUZAUGLODEANU-SILISTEAcampie
  49439BUZAUSCUTELNICIcampie
  46867BUZAUGLODEANU SARATcampie
  48138BUZAUPADINAcampie
  47578BUZAUMIHAILESTIcampie
  50564BUZAUFLORICAcampie
  45496BUZAUBRADEANUcampie
  48744BUZAUORAS POGOANELEcampie
  44863BUZAUAMARUcampie
  47159BUZAULARGUcampie
  47300BUZAULUCIUcampie
  47774BUZAUMOVILA BANULUIcampie
  49046BUZAURUSETUcampie
  49545BUZAUSMEENIcampie
  46803BUZAUGHERASENIcampie
  49153BUZAUSAHATENIcampie
  46251BUZAUCILIBIAcampie
  46484BUZAUCOSTESTIcampie
  49849BUZAUTINTESTIcampie
  45815BUZAUC.A. ROSETTIcampie
  46769BUZAUGALBINASIcampie
  49625BUZAUSTALPUcampie
  49019BUZAUROBEASCAcampie
  44818BUZAUMUNICIPIUL BUZAUcampie
  49073BUZAUSAGEATAcampie
  49956BUZAUVADU PASIIcampie
  47373BUZAUMARACINENIcampie
  46377BUZAUCOCHIRLEANCAcampie
  49206BUZAUSAPOCAcampie
  44989BUZAUBALACEANUcampie
  50479BUZAUZIDURIcampie
  46830BUZAUGHERGHEASAcampie
  44934BUZAUBALTA ALBAcampie
  45361BUZAUBOLDUcampie
  50022BUZAUVALEA RAMNICULUIcampie
  48968BUZAURAMNICELUcampie
  49894BUZAUULMENIcampie
  44845BUZAUMUNICIPIUL RAMNICU SARATcampie
  50399BUZAUVALCELELEcampie
  48842BUZAUPUIESTIcampie
  101724CALARASICASCIOARELEcampie
  101804CALARASICHIRNOGIcampie
  100610CALARASIMUNICIPIUL OLTENITAcampie
  105259CALARASISPANTOVcampie
  180055CALARASICRIVATcampie
  104751CALARASIRADOVANUcampie
  105605CALARASIULMENIcampie
  102419CALARASICURCANIcampie
  100638CALARASIMITRENIcampie
  105384CALARASISOLDANUcampie
  104083CALARASILUICAcampie
  105829CALARASIVASILATIcampie
  92569CALARASIMUNICIPIUL CALARASIcampie
  93325CALARASIDICHISENIcampie
  93441CALARASIDOROBANTUcampie
  94312CALARASIROSETIcampie
  93085CALARASICIOCANESTIcampie
  92587CALARASIMODELUcampie
  104323CALARASINANAcampie
  179962CALARASIGALBINASIcampie
  94606CALARASIULMUcampie
  93664CALARASIGRADISTEAcampie
  94125CALARASIALEXANDRU ODOBESCUcampie
  94651CALARASIUNIREAcampie
  102838CALARASIFRASINETcampie
  94580CALARASISTEFAN VODAcampie
  93771CALARASIINDEPENDENTAcampie
  93815CALARASIJEGALIAcampie
  105222CALARASISOHATUcampie
  105712CALARASIVALEA ARGOVEIcampie
  104635CALARASIPLATARESTIcampie
  93281CALARASICUZA VODAcampie
  93931CALARASILUPSANUcampie
  94731CALARASIVALCELELEcampie
  94768CALARASIVLAD TEPEScampie
  104341CALARASINICOLAE BALCESCUcampie
  93539CALARASIDRAGOS VODAcampie
  105455CALARASITAMADAU MAREcampie
  103032CALARASIORAS FUNDULEAcampie
  93851CALARASILEHLIUcampie
  101083CALARASIBELCIUGATELEcampie
  94223CALARASIPERISORUcampie
  103764CALARASIILEANAcampie
  101822CALARASICHISELETcampie
  104181CALARASIMANASTIREAcampie
  103568CALARASIGURBANESTIcampie
  104886CALARASISARULESTIcampie
  93888CALARASIORAS LEHLIU GARAcampie
  93370CALARASIDOR MARUNTcampie
  101458CALARASIORAS BUDESTIcampie
  102945CALARASIFRUMUSANIcampie
  92961CALARASIBORCEAcampie
  94562CALARASISTEFAN CEL MAREcampie
  93487CALARASIDRAGALINAcampie
  103014CALARASIFUNDENIcampie
  51387CARAS-SEVERINBERLISTEcampie
  54573CARAS-SEVERINVRANIcampie
  53247CARAS-SEVERINMAURENIcampie
  62486CONSTANTAOLTINAcampie
  60883CONSTANTAADAMCLISIcampie
  62020CONSTANTAISTRIAcampie
  62823CONSTANTASARAIUcampie
  62538CONSTANTAOSTROVcampie
  62057CONSTANTALIPNITAcampie
  63286CONSTANTACOSTINESTIcampie
  60598CONSTANTA23 AUGUSTcampie
  62798CONSTANTARASOVAcampie
  60801CONSTANTAORAS HARSOVAcampie
  63334CONSTANTAFANTANELEcampie
  63300CONSTANTACUZA VODAcampie
  61069CONSTANTAORAS BANEASAcampie
  61737CONSTANTADOBROMIRcampie
  63161CONSTANTADUMBRAVENIcampie
  61318CONSTANTACOBADINcampie
  61372CONSTANTACOGEALACcampie
  62878CONSTANTASACELEcampie
  62191CONSTANTAMIHAIL KOGALNICEANUcampie
  63125CONSTANTAVALU LUI TRAIANcampie
  61675CONSTANTADELENIcampie
  62949CONSTANTASILISTEAcampie
  60455CONSTANTAORAS EFORIEcampie
  61452CONSTANTACOMANAcampie
  62360CONSTANTAORAS BASARABIcampie
  63045CONSTANTATOPALUcampie
  63278CONSTANTAHORIAcampie
  60419CONSTANTAMUNICIPIUL CONSTANTAcampie
  61871CONSTANTAINDEPENDENTAcampie
  61283CONSTANTACIOCARLIAcampie
  62985CONSTANTATARGUSORcampie
  62672CONSTANTAPECINEAGAcampie
  61005CONSTANTAALIMANcampie
  61951CONSTANTAION CORVINcampie
  61256CONSTANTACIOBANUcampie
  61808CONSTANTAGARLICIUcampie
  63294CONSTANTABARAGANUcampie
  62761CONSTANTAPOARTA ALBAcampie
  60847CONSTANTAMUNICIPIUL MEDGIDIAcampie
  63170CONSTANTAVULTURUcampie
  61559CONSTANTACRUCEAcampie
  60570CONSTANTAAGIGEAcampie
  61620CONSTANTACUMPANAcampie
  63326CONSTANTAGRADINAcampie
  62609CONSTANTAPANTELIMONcampie
  61513CONSTANTACORBUcampie
  60507CONSTANTAORAS NAVODARIcampie
  62253CONSTANTAMIHAI VITEAZUcampie
  62397CONSTANTAORAS NEGRU VODAcampie
  60945CONSTANTAALBESTIcampie
  62707CONSTANTAPESTERAcampie
  63318CONSTANTASALIGNYcampie
  60776CONSTANTAORAS CERNAVODAcampie
  62903CONSTANTASEIMENIcampie
  62280CONSTANTAMIRCEA VODAcampie
  61826CONSTANTAGHINDARESTIcampie
  63152CONSTANTALUMINAcampie
  63072CONSTANTATOPRAISARcampie
  60721CONSTANTATUZLAcampie
  60534CONSTANTAORAS TECHIRGHIOLcampie
  63189CONSTANTATORTOMANcampie
  62440CONSTANTANICOLAE BALCESCUcampie
  61167CONSTANTACERCHEZUcampie
  61210CONSTANTACHIRNOGENIcampie
  61121CONSTANTACASTELUcampie
  60687CONSTANTAORAS OVIDIUcampie
  63198CONSTANTAAMZACEAcampie
  62137CONSTANTAMERENIcampie
  60632CONSTANTALIMANUcampie
  60482CONSTANTAMUNICIPIUL MANGALIAcampie
  68887DAMBOVITASELARUcampie
  68431DAMBOVITAPOIANAcampie
  66857DAMBOVITACORBII MARIcampie
  105142DAMBOVITASLOBOZIA MOARAcampie
  68468DAMBOVITAPOTLOGIcampie
  69330DAMBOVITAVISINAcampie
  68342DAMBOVITAODOBESTIcampie
  67906DAMBOVITALUNGULETUcampie
  101840DAMBOVITACIOCANESTIcampie
  67121DAMBOVITACOSTESTII DIN VALEcampie
  66081DAMBOVITAORAS TITUcampie
  68253DAMBOVITAMORTENIcampie
  66152DAMBOVITABRANISTEAcampie
  68128DAMBOVITAMOGOSANIcampie
  65752DAMBOVITAPETRESTIcampie
  66768DAMBOVITACONTESTIcampie
  68627DAMBOVITAORAS RACARIcampie
  101564DAMBOVITABUTIMANUcampie
  68529DAMBOVITAPRODULESTIcampie
  66697DAMBOVITACOJASCAcampie
  65681DAMBOVITAORAS GAESTIcampie
  68048DAMBOVITAMATASARUcampie
  66955DAMBOVITACORNATELUcampie
  66401DAMBOVITABILCIURESTIcampie
  67648DAMBOVITAGURA SUTIIcampie
  68789DAMBOVITASALCIOARAcampie
  65707DAMBOVITAGURA FOIIcampie
  179935DAMBOVITAPERSINARIcampie
  69170DAMBOVITAVALEA MAREcampie
  67167DAMBOVITACRANGURILEcampie
  67014DAMBOVITACORNESTIcampie
  68280DAMBOVITANUCETcampie
  67470DAMBOVITAFINTAcampie
  67292DAMBOVITADOBRAcampie
  66198DAMBOVITABALENIcampie
  69250DAMBOVITAVACARESTIcampie
  66580DAMBOVITACOBIAcampie
  66731DAMBOVITACOMISANIcampie
  66474DAMBOVITABUCSANIcampie
  179711DAMBOVITAVLADENIcampie
  65501DAMBOVITAULMIcampie
  67675DAMBOVITAHULUBESTIcampie
  67407DAMBOVITADRAGOMIRESTIcampie
  67256DAMBOVITADARMANESTIcampie
  65342DAMBOVITAMUNICIPIUL TARGOVISTEcampie
  67737DAMBOVITAI. L. CARAGIALEcampie
  179926DAMBOVITARASCAETIcampie
  68976DAMBOVITAULIESTIcampie
  67327DAMBOVITADRAGODANAcampie
  179891DAMBOVITARACIUcampie
  67773DAMBOVITALUCIENIcampie
  102286DAMBOVITACREVEDIAcampie
  104387DAMBOVITANICULESTIcampie
  101341DAMBOVITABREZOAELEcampie
  105534DAMBOVITATARTASESTIcampie
  70879DOLJORAS BECHETcampie
  71607DOLJCALARASIcampie
  72007DOLJORAS DABULENIcampie
  74867DOLJCARNAcampie
  72463DOLJGIGHERAcampie
  72980DOLJMACESU DE JOScampie
  72034DOLJDESAcampie
  73996DOLJSADOVAcampie
  72579DOLJGANGIOVAcampie
  70897DOLJBISTRETcampie
  73460DOLJNEGOIcampie
  72640DOLJGOICEAcampie
  74842DOLJCATANEcampie
  71858DOLJCIUPERCENII NOIcampie
  70637DOLJAMARASTII DE JOScampie
  74108DOLJSEACA DE CAMPcampie
  71956DOLJDANETIcampie
  74883DOLJDOBROTESTIcampie
  70940DOLJBARCAcampie
  73736DOLJPOIANA MAREcampie
  70673DOLJAMARASTII DE SUScampie
  72098DOLJDOBRESTIcampie
  74581DOLJVALEA STANCIULUIcampie
  70352DOLJMUNICIPIUL CALAFATcampie
  74554DOLJURZICUTAcampie
  70520DOLJAFUMATIcampie
  72533DOLJGIURGITAcampie
  74224DOLJSILISTEA CRUCIIcampie
  70316DOLJMUNICIPIUL BAILESTIcampie
  73031DOLJMAGLAVITcampie
  71698DOLJCERATcampie
  71634DOLJCELARUcampie
  71812DOLJCIOROIASIcampie
  74891DOLJGALICIUICAcampie
  72221DOLJDRANICcampie
  70726DOLJAPELE VIIcampie
  72383DOLJGALICEA MAREcampie
  73335DOLJMOTATEIcampie
  70502DOLJORAS SEGARCEAcampie
  71787DOLJCETATEcampie
  72052DOLJDIOSTIcampie
  72882DOLJIZVOAREcampie
  72506DOLJGIUBEGAcampie
  73594DOLJPERISORcampie
  71457DOLJCALOPARcampie
  74322DOLJTEASCcampie
  71518DOLJCARAULAcampie
  74915DOLJGHINDENIcampie
  74509DOLJTUGLUIcampie
  74411DOLJTESLUIcampie
  74732DOLJVARTOPcampie
  72926DOLJLEUcampie
  74750DOLJVARVORU DE JOScampie
  71885DOLJCOSOVENIcampie
  73068DOLJMALU MAREcampie
  74028DOLJSALCUTAcampie
  72150DOLJDRAGOTESTIcampie
  74859DOLJCARCEAcampie
  73503DOLJORODELcampie
  74359DOLJTERPEZITAcampie
  74705DOLJVERBITAcampie
  74616DOLJVELAcampie
  73923DOLJROBANESTIcampie
  74931DOLJPLESOIcampie
  69900DOLJMUNICIPIUL CRAIOVAcampie
  71260DOLJBREASTAcampie
  71536DOLJCARPENcampie
  73629DOLJPIELESTIcampie
  74135DOLJSEACA DE PADUREcampie
  70986DOLJBRABOVAcampie
  72409DOLJGHERCESTIcampie
  70094DOLJISALNITAcampie
  73772DOLJPREDESTIcampie
  74242DOLJSOPOTcampie
  70968DOLJBOTOSESTI-PAIAcampie
  72604DOLJGOGOSUcampie
  71910DOLJCOTOFENII DIN DOScampie
  70174DOLJSIMNICU DE SUScampie
  71723DOLJCERNATESTIcampie
  74875DOLJCOTOFENII DIN FATAcampie
  70566DOLJALMAJcampie
  72819DOLJGRECESTIcampie
  74073DOLJSCAESTIcampie
  74171DOLJSECUcampie
  72677DOLJGOIESTIcampie
  71055DOLJBRADESTIcampie
  70414DOLJORAS FILIASIcampie
  73371DOLJMURGASIcampie
  71340DOLJBULZESTIcampie
  69964DOLJBUCOVATcampie
  71126DOLJBRALOSTITAcampie
  73246DOLJMISCHIIcampie
  73013DOLJMACESU DE SUScampie
  73317DOLJMARSANIcampie
  74949DOLJROJISTEcampie
  71199DOLJBRATOVOESTIcampie
  71572DOLJCASTRANOVAcampie
  73852DOLJRADOVANcampie
  72953DOLJLIPOVUcampie
  74923DOLJINTORSURAcampie
  73665DOLJPISCU VECHIcampie
  73905DOLJRASTcampie
  73709DOLJPLENITAcampie
  74536DOLJUNIREAcampie
  73567DOLJOSTROVENIcampie
  70110DOLJPODARIcampie
  74907DOLJGHIDICIcampie
  76585GALATIINDEPENDENTAcampie
  76996GALATIPISCUcampie
  76353GALATIFUNDENIcampie
  75098GALATIMUNICIPIUL GALATIcampie
  76969GALATIPECHEAcampie
  76558GALATIGRIVITAcampie
  76282GALATIFOLTESTIcampie
  76718GALATIMASTACANIcampie
  77536GALATIVLADESTIcampie
  77475GALATIVALEA MARULUIcampie
  75258GALATIMUNTENIcampie
  75864GALATICAVADINESTIcampie
  75150GALATIVANATORIcampie
  77331GALATITULUCESTIcampie
  75114GALATISENDRENIcampie
  77180GALATISLOBOZIA CONACHIcampie
  77153GALATISCHELAcampie
  77313GALATITUDOR VLADIMIRESCUcampie
  76763GALATINAMOLOASAcampie
  76601GALATIIVESTIcampie
  76674GALATILIESTIcampie
  77082GALATIREDIUcampie
  75203GALATIMUNICIPIUL TECUCIcampie
  76932GALATIOANCEAcampie
  77288GALATISUCEVENIcampie
  76004GALATICORNIcampie
  77260GALATISMULTIcampie
  76692GALATIMATCAcampie
  75515GALATIBARCEAcampie
  77126GALATISCANTEIESTIcampie
  75686GALATIBANEASAcampie
  76638GALATIJORASTIcampie
  76317GALATIFRUMUSITAcampie
  75711GALATIBRANISTEAcampie
  76111GALATICOSTACHE NEGRIcampie
  77402GALATIUMBRARESTIcampie
  76139GALATICUCAcampie
  76040GALATICOSMESTIcampie
  76807GALATINICORESTIcampie
  76406GALATIGHIDIGENIcampie
  77579GALATINEGRILESTIcampie
  75953GALATICORODcampie
  76157GALATICUDALBIcampie
  76255GALATIFARTANEȘTIcampie
  75472GALATIORAȘ TARGU BUJORcampie
  75221GALATIDRAGANEȘTIcampie
  75668GALATIBALENIcampie
  77601GALATIȘUHURLUIcampie
  76745GALATIMOVILENIcampie
  77595GALATICUZA VODAcampie
  77224GALATIȘMARDANcampie
  103194GIURGIUGAUJANIcampie
  105909GIURGIUVEDEAcampie
  179739GIURGIUMALUcampie
  100549GIURGIUȘLOBOZIAcampie
  103309GIURGIUGOGOȘARIcampie
  104715GIURGIUPUTINEIUcampie
  104519GIURGIUOINACUcampie
  103354GIURGIUGOȘTINUcampie
  102909GIURGIUFRATEȘTIcampie
  102446GIURGIUDAIAcampie
  101001GIURGIUBANEAȘAcampie
  103899GIURGIUIZVOARELEcampie
  103470GIURGIUGREACAcampie
  104118GIURGIUMIHAI BRAVUcampie
  105348GIURGIUȘTOENEȘTIcampie
  179766GIURGIUIȘVOARELEcampie
  103639GIURGIUHOTARELEcampie
  104975GIURGIUȘCHITUcampie
  103372GIURGIUGOȘTINARIcampie
  101662GIURGIUCALUGARENIcampie
  105776GIURGIUVALEA DRAGULUIcampie
  105106GIURGIUȘINGURENIcampie
  104047GIURGIULETCA NOUAcampie
  100781GIURGIUADUNATII-COPACENIcampie
  101984GIURGIUCLEJANIcampie
  101378GIURGIUBUCȘANIcampie
  104225GIURGIUMARȘAcampie
  104485GIURGIUOGREZENIcampie
  103407GIURGIUGRADINARIcampie
  104831GIURGIUROATA DE JOȘcampie
  102348GIURGIUCREVEDIA MAREcampie
  101190GIURGIUORAȘ BOLINTIN-VALEcampie
  101163GIURGIUBOLINTIN-DEALcampie
  103997GIURGIUJOITAcampie
  105972GIURGIUVANATORII MICIcampie
  179775GIURGIUȘABARENIcampie
  102794GIURGIUFLOREȘTI-ȘTOENEȘTIcampie
  105623GIURGIUULMIcampie
  103087GIURGIUGAIȘENIcampie
  102071GIURGIUCOLIBAȘIcampie
  102106GIURGIUCOMANAcampie
  101519GIURGIUBULBUCATAcampie
  103238GIURGIUGHIMPATIcampie
  103693GIURGIUIEPUREȘTIcampie
  104680GIURGIUPRUNDUcampie
  179757GIURGIUHERAȘTIcampie
  101617GIURGIUBUTURUGENIcampie
  105874GIURGIUVARAȘTIcampie
  154709GIURGIUTOPORUcampie
  104788GIURGIURAȘUCENIcampie
  100521GIURGIUMUNICIPIUL GIURGIUcampie
  105295GIURGIUȘTANEȘTIcampie
  104136GIURGIUORAȘ MIHAILEȘTIcampie
  179748GIURGIUCOȘOBAcampie
  80560GORJIONEȘTIcampie
  82680GORJTANTARENIcampie
  79237GORJBRANEȘTIcampie
  94492IALOMITAȘTELNICAcampie
  92701IALOMITAMUNICIPIUL FETEȘTIcampie
  92989IALOMITABORDUȘANIcampie
  179793IALOMITABUEȘTIcampie
  92783IALOMITAALBEȘTIcampie
  102641IALOMITADRAGOEȘTIcampie
  94535IALOMITAȘUDITIcampie
  179828IALOMITAROȘIORIcampie
  92872IALOMITAANDRAȘEȘTIcampie
  94376IALOMITAȘAVENIcampie
  100923IALOMITAAXINTELEcampie
  180000IALOMITAPLATONEȘTIcampie
  94161IALOMITAPERIETIcampie
  104270IALOMITAMOVILITAcampie
  101056IALOMITABARCANEȘTIcampie
  93628IALOMITAGHEORGHE LAZARcampie
  92836IALOMITAORAȘ AMARAcampie
  93021IALOMITABUCUcampie
  93067IALOMITAORAȘ CAZANEȘTIcampie
  93600IALOMITAGHEORGHE DOJAcampie
  102749IALOMITAORAȘ FIERBINTI-TARGcampie
  179819IALOMITAOGRADAcampie
  94795IALOMITAVLADENIcampie
  103862IALOMITAION ROATAcampie
  94456IALOMITAȘFANTU GHEORGHEcampie
  94107IALOMITAMUNTENI-BUZAUcampie
  93995IALOMITAMIHAIL KOGALNICEANUcampie
  100852IALOMITAALEXENIcampie
  94269IALOMITAREVIGAcampie
  179800IALOMITAMAIAcampie
  100736IALOMITAMANASIAcampie
  180064IALOMITABARBULESTIcampie
  100683IALOMITAMUNICIPIUL URZICENIcampie
  92907IALOMITABALACIUcampie
  101243IALOMITABRAZIIcampie
  94045IALOMITAMILOSESTIcampie
  92765IALOMITAORAS TANDAREIcampie
  94688IALOMITAVALEA CIORIIcampie
  100754IALOMITAADANCATAcampie
  93209IALOMITACOCORAcampie
  93717IALOMITAGRINDUcampie
  94429IALOMITASCANTEIAcampie
  105794IALOMITAVALEA MACRISULUIcampie
  100709IALOMITACIOCARLIAcampie
  103283IALOMITAGARBOVIcampie
  180046IALOMITAGURA IALOMITEIcampie
  179971IALOMITACOLELIAcampie
  100870IALOMITAARMASESTIcampie
  93646IALOMITAGIURGENIcampie
  103960IALOMITAJILAVELEcampie
  93575IALOMITAFACAENIcampie
  94330IALOMITASALCIOARAcampie
  93101IALOMITACIOCHINAcampie
  94081IALOMITAMOVILAcampie
  92658IALOMITAMUNICIPIUL SLOBOZIAcampie
  93156IALOMITACIULNITAcampie
  93735IALOMITAGRIVITAcampie
  179702IALOMITATRAIANcampie
  179980IALOMITAMARCULESTIcampie
  93236IALOMITACOSAMBESTIcampie
  102703IALOMITADRIDUcampie
  180019IALOMITASARATENIcampie
  179784IALOMITABORANESTIcampie
  102240IALOMITACOSERENIcampie
  105026IALOMITASINESTIcampie
  179999IALOMITAMOLDOVENIcampie
  97517IASIHORLESTIcampie
  96003IASIUNGHENIcampie
  97679IASILETCANIcampie
  95747IASIARONEANUcampie
  98257IASIMOVILENIcampie
  95667IASIANDRIESENIcampie
  98505IASIPOPRICANIcampie
  95239IASIREDIUcampie
  100353IASIVALEA LUPULUIcampie
  99058IASISINESTIcampie
  95471IASIORAS TARGU FRUMOScampie
  95499IASIION NECULCEcampie
  97063IASIFOCURIcampie
  100317IASIFANTANELEcampie
  99600IASITRIFEȘTIcampie
  100344IASIROȘCANIcampie
  95943IASIBIVOLARIcampie
  97189IASIGORBANcampie
  97394IASIGROZEȘTIcampie
  98685IASIRADUCANENIcampie
  96423IASICOȘTULENIcampie
  96370IASICOMARNAcampie
  96254IASICIUREAcampie
  95293IASITOMEȘTIcampie
  99922IASITUTORAcampie
  98373IASIPODU ILOAIEIcampie
  96940IASIDUMEȘTIcampie
  97090IASIGOLAIEȘTIcampie
  98738IASIROMANEȘTIcampie
  97009IASIERBICENIcampie
  100148IASIVLADENIcampie
  99879IASITIGANAȘIcampie
  97919IASIMIROȘLAVAcampie
  98435IASIPOPEȘTIcampie
  97722IASILUNGANIcampie
  95792IASIBALTATIcampie
  100273IASIBALȘcampie
  95872IASIBELCEȘTIcampie
  96334IASICOARNELE CAPREIcampie
  97321IASIGROPNITAcampie
  95159IASIHOLBOCAcampie
  95060IASIMUNICIPIUL IAȘIcampie
  100004IASIVICTORIAcampie
  96058IASIBRAEȘTIcampie
  98337IASIPLUGARIcampie
  99370IASIȘIPOTEcampie
  98649IASIPROBOTAcampie
  98603IASIPRIȘACANIcampie
  179588ILFOVCOPACENIcampie
  105936LFOVVIDRAcampie
  100576ILFOVORAȘ BUFTEAcampie
  102570ILFOVDOMNEȘTIcampie
  179249ILFOVCHIAJNAcampie
  179463ILFOVMOGOȘOAIAcampie
  101742ILFOVCERNICAcampie
  103443ILFOVGRADIȘTEAcampie
  102605ILFOVDRAGOMIREȘTI-VALEcampie
  179285ILFOVCHITILAcampie
  101902ILFOVCIOLPANIcampie
  104582ILFOVPETRACHIOAIAcampie
  102525ILFOVDARASTI-ILFOVcampie
  104421ILFOVNUCIcampie
  102035ILFOVCLINCENIcampie
  179310ILFOVDOBROESTIcampie
  102543ILFOV1 DECEMBRIEcampie
  179383ILFOVJILAVAcampie
  105570ILFOVTUNARIcampie
  101298ILFOVBRANESTIcampie
  179481ILFOVORAS OTOPENIcampie
  105160ILFOVSNAGOVcampie
  100969ILFOVBALOTESTIcampie
  102160ILFOVCORBEANCAcampie
  104546ILFOVPERIScampie
  102473ILFOVDASCALUcampie
  103130ILFOVGANEASAcampie
  105419ILFOVSTEFANESTII DE JOScampie
  179551ILFOVORAS VOLUNTARIcampie
  100834ILFOVAFUMATIcampie
  101957ILFOVCIOROGARLAcampie
  179533ILFOVORAS POPESTI LEORDENIcampie
  101145ILFOVBERCENIcampie
  179409ILFOVMAGURELEcampie
  179221ILFOVBRAGADIRUcampie
  102213ILFOVCORNETUcampie
  103513ILFOVGRUIUcampie
  104243ILFOVMOARA VLASIEIcampie
  179347ILFOVGLINAcampie
  179515ILFOVPANTELIMONcampie
  113493MEHEDINTISALCIAcampie
  112744MEHEDINTIOBARSIA DE CAMPcampie
  111444MEHEDINTICUJMIRcampie
  114079MEHEDINTIVRATAcampie
  111550MEHEDINTIDARVARIcampie
  114060MEHEDINTIBRANISTEAcampie
  111783MEHEDINTIGARLA MAREcampie
  113849MEHEDINTIVANATORIcampie
  112771MEHEDINTIOPRISORcampie
  112030MEHEDINTIGRUIAcampie
  113395MEHEDINTIPUNGHINAcampie
  112879MEHEDINTIPATULELEcampie
  113929MEHEDINTIVLADAIAcampie
  111417MEHEDINTICORLATELcampie
  110535MEHEDINTIBALACITAcampie
  111863MEHEDINTIGOGOSUcampie
  112548MEHEDINTIJIANAcampie
  110232MEHEDINTIORAS VANJU MAREcampie
  112806MEHEDINTIPADINAcampie
  111480MEHEDINTIDEVESELcampie
  110946MEHEDINTIBURILA MAREcampie
  112076MEHEDINTIHINOVAcampie
  113206MEHEDINTIPRISTOLcampie
  110571MEHEDINTIBACLEScampie
  109826MEHEDINTISIMIANcampie
  113894MEHEDINTIVANJULETcampie
  113466MEHEDINTIROGOVAcampie
  179196MUNICIPIULBUCURESTIBUCURESTI SECTORUL 6campie
  179150MUNICIPIULBUCURESTIBUCURESTI SECTORUL 2campie
  179169MUNICIPIULBUCURESTIBUCURESTI SECTORUL 3campie
  179141MUNICIPIULBUCURESTIBUCURESTI SECTORUL 1campie
  179178MUNICIPIULBUCURESTIBUCURESTI SECTORUL 4campie
  179187MUNICIPIULBUCURESTIBUCURESTI SECTORUL 5campie
  125178NEAMTBOGHICEAcampie
  125588OLTGARCOVcampie
  127938OLTORLEAcampie
  127251OLTIANCAcampie
  130339OLTGURA PADINIIcampie
  127224OLTGROJDIBODUcampie
  129282OLTSTEFAN CEL MAREcampie
  127368OLTIZBICENIcampie
  125542OLTORAS CORABIAcampie
  129745OLTVADASTRITAcampie
  129629OLTURZICAcampie
  129718OLTVADASTRAcampie
  129460OLTTIA MAREcampie
  129898OLTVISINAcampie
  130375OLTVISINA NOUAcampie
  126148OLTCILIENIcampie
  127750OLTOBARSIAcampie
  125962OLTBRASTAVATUcampie
  128588OLTRUSANESTIcampie
  126077OLTBUCINISUcampie
  130320OLTGRADINILEcampie
  129184OLTSTUDINAcampie
  128560OLTROTUNDAcampie
  128613OLTSCARISOARAcampie
  130026OLTVLADILAcampie
  129567OLTTRAIANcampie
  125659OLTBABICIUcampie
  126647OLTDEVESELUcampie
  129040OLTSPRANCENATAcampie
  127144OLTGOSTAVATUcampie
  128524OLTREDEAcampie
  129095OLTSTOENESTIcampie
  127536OLTMIHAESTIcampie
  125472OLTMUNICIPIUL CARACALcampie
  126585OLTDANEASAcampie
  125490OLTDRAGHICENIcampie
  128472OLTRADOMIRESTIcampie
  128864OLTSEACAcampie
  126718OLTDOBROSLOVENIcampie
  126102OLTCEZIENIcampie
  125622OLTORAS DRAGANESTI-OLTcampie
  130357OLTOSICA DE JOScampie
  126978OLTFALCOIUcampie
  129763OLTVALENIcampie
  127386OLTIZVOARELEcampie
  127493OLTMARUNTEIcampie
  129111OLTSTOICANESTIcampie
  127714OLTNICOLAE TITULESCUcampie
  127983OLTOSICA DE SUScampie
  130311OLTGHIMPETENIcampie
  130384OLTSOPARLITAcampie
  126406OLTCRAMPOIAcampie
  126380OLTCOTEANAcampie
  129987OLTVALCELEcampie
  128178OLTPARSCOVENIcampie
  126022OLTBRANCOVENIcampie
  130348OLTIPOTESTIcampie
  125846OLTBARZAcampie
  129246OLTSERBANESTIcampie
  129585OLTTUFENIcampie
  127563OLTMILCOVcampie
  128105OLTORAS PIATRA-OLTcampie
  125677OLTBALDOVINESTIcampie
  127689OLTMOVILENIcampie
  125873OLTBOBICESTIcampie
  125374OLTSLATIOARAcampie
  127812OLTOBOGAcampie
  130302OLTGAVANESTIcampie
  128052OLTPERIETIcampie
  127064OLTGANEASAcampie
  127322OLTICOANAcampie
  130295OLTCALUIcampie
  130286OLTBALTENIcampie
  128374OLTORAS POTCOAVAcampie
  128221OLTPLESOIUcampie
  126326OLTCORBUcampie
  126433OLTCURTISOARAcampie
  127625OLTMORUNGLAVcampie
  129139OLTSTREJESTIcampie
  126166OLTCARLOGANIcampie
  130366OLTSARBII - MAGURAcampie
  129380OLTTESLUIcampie
  127171OLTGRADINARIcampie
  127901OLTOPTASI-MAGURAcampie
  127858OLTOPORELUcampie
  126228OLTCOLONESTIcampie
  129317OLTTATULESTIcampie
  128301OLTPOBORUcampie
  125757OLTBARASTIcampie
  128962OLTSPINENIcampie
  127411OLTLELEASCAcampie
  129503OLTTOPANAcampie
  130124OLTVULPENIcampie
  126674OLTDOBRETUcampie
  127288OLTIANCU JIANUcampie
  126825OLTDOBRUNcampie
  126905OLTFAGETELUcampie
  130062OLTVOINEASAcampie
  125418OLTORAS BALScampie
  127019OLTFARCASELEcampie
  125347OLTMUNICIPIUL SLATINAcampie
  128711OLTORAS SCORNICESTIcampie
  128436OLTPRISEACAcampie
  129656OLTVALEA MAREcampie
  127126OLTGIUVARASTIcampie
  125999OLTBREBENIcampie
  128659OLTSCHITUcampie
  133508PRAHOVAGORGOTAcampie
  132226PRAHOVABALTA DOAMNEIcampie
  136250PRAHOVAOLARIcampie
  133429PRAHOVAGHERGHITAcampie
  135431PRAHOVASIRNAcampie
  135850PRAHOVATINOSUcampie
  134942PRAHOVAPUCHENII MARIcampie
  135146PRAHOVASALCIILEcampie
  136241PRAHOVACOCORASTII COLTcampie
  132681PRAHOVACIORANIcampie
  135020PRAHOVARAFOVcampie
  133018PRAHOVADRAGANESTIcampie
  130712PRAHOVABRAZIcampie
  133090PRAHOVADUMBRAVAcampie
  130552PRAHOVABARCANESTIcampie
  134194PRAHOVAMANESTIcampie
  132379PRAHOVABOLDESTI-GRADISTEAcampie
  130892PRAHOVATARGSORU VECHIcampie
  130614PRAHOVABERCENIcampie
  133394PRAHOVAFULGAcampie
  131933PRAHOVAALBESTI-PALEOLOGUcampie
  132752PRAHOVACOLCEAGcampie
  135896PRAHOVATOMSANIcampie
  133214PRAHOVAFILIPESTII DE TARGcampie
  132075PRAHOVAARICESTII RAHTIVANIcampie
  133330PRAHOVAFLORESTIcampie
  134559PRAHOVAPOIENARII BURCHIIcampie
  132164PRAHOVABABA ANAcampie
  130534PRAHOVAMUNICIPIUL PLOIESTIcampie
  131407PRAHOVAORAS MIZILcampie
  130678PRAHOVABLEJOIcampie
  138538SATU MAREPIRcampie
  138734SATU MARESANTAUcampie
  136713SATU MAREACAScampie
  136768SATU MAREANDRIDcampie
  138501SATU MAREPETRESTIcampie
  139107SATU MARETIREAMcampie
  137292SATU MARECAUAScampie
  138663SATU MARESANISLAUcampie
  138618SATU MAREPOMIcampie
  139287SATU MAREVALEA VINULUIcampie
  179677SATU MARECAMINcampie
  139250SATU MAREURZICENIcampie
  137540SATU MARECULCIUcampie
  136553SATU MARECAPLENIcampie
  137611SATU MAREDOBAcampie
  139358SATU MAREVETIScampie
  137675SATU MAREDOROLTcampie
  179873SATU MAREAGRIScampie
  138164SATU MAREMICULAcampie
  137960SATU MARELAZURIcampie
  180028SATU MAREPORUMBESTIcampie
  136802SATU MAREAPAcampie
  138084SATU MAREMEDIESU AURITcampie
  136964SATU MAREBELTIUGcampie
  137032SATU MAREBERVENIcampie
  138280SATU MAREODOREUcampie
  137185SATU MAREBOTIZcampie
  179882SATU MARECIUMESTIcampie
  138208SATU MAREMOFTINcampie
  137728SATU MAREFOIENIcampie
  136526SATU MAREMUNICIPIUL CAREIcampie
  137764SATU MAREHALMEUcampie
  138431SATU MAREPAULESTIcampie
  138574SATU MAREPISCOLTcampie
  136483SATU MAREMUNICIPIUL SATU MAREcampie
  138805SATU MARESAUCAcampie
  136642SATU MAREORAS TASNADcampie
  139054SATU MARETEREBESTIcampie
  138039SATU MARELIVADAcampie
  139214SATU MARETURULUNGcampie
  139394SATU MAREVIILE SATU MAREcampie
  136848SATU MAREORASARDUDcampie
  137443SATU MARECRAIDOROLTcampie
  153400TELEORMANNASTURELUcampie
  152314TELEORMANBUJORUcampie
  151978TELEORMANORAS ZIMNICEAcampie
  151709TELEORMANCIUPERCENIcampie
  155118TELEORMANFANTANELEcampie
  151736TELEORMANISLAZcampie
  152234TELEORMANBRAGADIRUcampie
  153589TELEORMANPIETROSANIcampie
  154460TELEORMANSUHAIAcampie
  154736TELEORMANTRAIANcampie
  151683TELEORMANMUNICIPIUL TURNU MAGURELEcampie
  152500TELEORMANCERVENIAcampie
  151763TELEORMANLITAcampie
  153561TELEORMANPIATRAcampie
  152662TELEORMANCRANGUcampie
  155109TELEORMANDRACEAcampie
  153829TELEORMANPUTINEIUcampie
  154344TELEORMANSLOBOZIA MANDRAcampie
  151816TELEORMANNANOVcampie
  153909TELEORMANRASMIRESTIcampie
  152332TELEORMANBUZESCUcampie
  151790TELEORMANMUNICIPIUL ALEXANDRIAcampie
  153776TELEORMANVITANESTIcampie
  154996TELEORMANNENCIULESTIcampie
  153204TELEORMANMAVRODINcampie
  152038TELEORMANBABAITAcampie
  153865TELEORMANRADOIESTIcampie
  153507TELEORMANORBEASCAcampie
  152172TELEORMANBOTOROAGAcampie
  154415TELEORMANSTEJARUcampie
  154166TELEORMANSFINTESTIcampie
  153473TELEORMANOLTENIcampie
  154932TELEORMANVARTOAPEcampie
  152724TELEORMANDIDESTIcampie
  155092TELEORMANBEUCAcampie
  153437TELEORMANNECSESTIcampie
  151905TELEORMANORAS VIDELEcampie
  154754TELEORMANTRIVALEA-MOSTENIcampie
  154978TELEORMANZAMBREASCAcampie
  151996TELEORMANBALACIcampie
  154228TELEORMANSILISTEAcampie
  154282TELEORMANSILISTEA-GUMESTI