ORDIN nr. 1.474 din 5 august 2021privind constituirea și funcționarea grupurilor tehnice de experți responsabili cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate în dezbatere la nivel european și asigurarea reprezentării la reuniunile structurilor de lucru ale instituțiilor Uniunii Europene
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 12 august 2021  Văzând Referatul de aprobare nr. IM 6.726 din 4.08.2021 al Direcției relații cu presa, afaceri europene și relații internaționale din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere dispozițiile art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 34/2017 privind organizarea și funcționarea Sistemului național de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) În sensul prezentului ordin, termenii de mai jos au următorul înțeles:a) SREAE - Serviciul relații externe și afaceri europene; (la 07-08-2023, sintagma: Direcția relații cu presa, afaceri europene și relații internaționale a fost înlocuită de Punctul 3., Articolul I din ORDINUL nr. 2.612 din 3 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 7 august 2023 ) b) MAE - Ministerul Afacerilor Externe;c) RP RO - Reprezentanța permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană la Bruxelles;d) SM - state membre; e) mandatul de negociere - poziție de negociere a României pentru temele aflate pe agenda Consiliului Uniunii Europene, inclusiv pentru propunerile legislative ale Comisiei Europene sau pentru cele ale unui alt stat membru al Uniunii Europene în domeniile de competență ale Ministerului Sănătății. Mandatul poate conține, după caz, și eventuale limite/marje/ alternative care pot fi exprimate în procesul de negociere la reuniuni. În cazul în care implicațiile economice, sociale sau de mediu ale propunerilor legislative ale Comisiei Europene ori ale altor inițiative europene au o importanță majoră sau privesc mai multe domenii sectoriale, poziția de negociere va fi adoptată sub formă de mandat general. Poziția Ministerului Sănătății pe o chestiune care necesită elaborarea unui mandat general se aprobă de ministru/prim-ministru și urmează procedura de adoptare conform Hotărârii Guvernului nr. 34/2017 privind organizarea și funcționarea Sistemului național de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene; (la 27-06-2022, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 1 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.609 din 14 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 27 iunie 2022 ) f) mandatul de reprezentare - poziția de reprezentare a României la reuniunile structurilor de lucru ale instituțiilor Uniunii Europene; (la 27-06-2022, Litera f) din Alineatul (1) , Articolul 1 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.609 din 14 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 27 iunie 2022 ) g) raport de deplasare - document elaborat în urma unei deplasări în interes de serviciu în vederea informării privind activitățile desfășurate pe parcursul deplasării. Modelul raportului de deplasare este prevăzut în anexa nr. 4;h) dosar tematic - dosar pe un domeniu specific care cuprinde: mandatele României susținute în cadrul grupurilor de lucru/reuniunilor la nivel european, documentele europene care au stat la baza elaborării mandatului, materialele de lucru utilizate în cadrul reuniunilor și copii ale rapoartelor de deplasare, precum și eventualele poziții ale altor SM transmise, în vederea continuării dezbaterilor;i) propunere de nominalizare - referatul întocmit de către structura de specialitate/autoritatea competentă/instituția competentă, adresat SREAE, prin care se propune participarea unuia sau mai multor experți la un grup de lucru/o reuniune la nivel european sau rezoluția directorului structurii de specialitate aplicată în scris pe agenda originală a reuniunii; (la 07-08-2023, sintagma: DRPAERI a fost înlocuită de Punctul 3., Articolul I din ORDINUL nr. 2.612 din 3 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 7 august 2023 ) j) coordonatorul de dosar tematic - persoana desemnată care gestionează, monitorizează și transmite mandatul.(2) Mandatul se completează conform anexei nr. 5 și trebuie să conțină următoarele elemente:a) mandat de negociere:1. descriere-tip de reprezentare;2. descrierea pe scurt a temei aflate pe agenda Consiliului Uniunii Europene sau a comitetelor constituite potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie;3. relevanța pentru România;4. impactul economic, social și de mediu asupra României în cazul proiectelor de acte juridice ale Uniunii Europene, precum și în cazul propunerilor de acte de punere în aplicare a unor acte juridice ale Uniunii Europene cu caracter obligatoriu;5. obiectivele României în raport cu tema aflată pe agenda Consiliului Uniunii Europene sau a comitetelor constituite potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 182/2011;6. propuneri de poziționare;7. limitele ce pot fi acceptate de România în procesul de negociere;8. urmărirea temei (calendar, participare);9. elemente de context;b) mandat de reprezentare:1. descrierea deplasării;2. descrierea tipului de reprezentare;3. componența delegației;4. mandatul pentru discuții: descrierea pe scurt a temei/ temelor aflate pe agendă; relevanța pentru România; obiectivele României în raport cu tema aflată pe agendă; propuneri de poziționare; eventuale riscuri. (la 27-06-2022, Alineatul (2) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.609 din 14 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 27 iunie 2022 )  +  Articolul 2(1) Se aprobă grupurile tehnice de lucru, formate din experți responsabili cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate în dezbatere la nivel european și asigurarea reprezentării la întâlnirile/reuniunile de lucru ale instituțiilor Uniunii Europene, care își desfășoară activitatea pe domenii specifice, conform anexei nr. 1, anexei nr. 2 și anexei nr. 3 la prezentul ordin.(2) Pentru fiecare domeniu de lucru se desemnează un grup tehnic de lucru format din experți care au atribuții în elaborarea poziției României față de subiectele în discuție.(3) Unul sau mai mulți experți, desemnați prin prezentul ordin, care fac parte din grupul tehnic de lucru pentru domeniul/domeniile de lucru, vor asigura participarea la grupurile de lucru ale Consiliului Uniunii Europene, precum și în cadrul grupurilor tehnice de lucru formate din experți ai Comisiei Europene.(4) În condiții temeinic justificate, propunerea de nominalizare pentru participarea la grupurile tehnice de lucru de la Consiliul Uniunii Europene, precum și în cadrul grupurilor tehnice de lucru formate din experți ai Comisiei Europene poate cuprinde și alți experți decât cei menționați în anexele la prezentul ordin. Acești experți pot fi atât din cadrul Ministerului Sănătății sau al structurilor/instituțiilor aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Sănătății, cât și din alte instituții care dețin competențe în domeniile respective. În acest caz, propunerea de nominalizare trebuie să includă motivarea deciziei de către structura/instituția care face propunerea, să fie avizată de SREAE și aprobată de secretarul general/secretarul de stat coordonator al domeniului respectiv. (la 07-08-2023, sintagma: DRPAERI a fost înlocuită de Punctul 3., Articolul I din ORDINUL nr. 2.612 din 3 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 7 august 2023 ) (5) Structurile/Instituțiile care fac nominalizări pentru modificarea sau completarea grupurilor tehnice de lucru formate din experți trebuie să solicite SREAE modificarea sau completarea grupului tehnic de lucru ori de câte ori au survenit modificări în componența acestuia. (la 07-08-2023, sintagma: DRPAERI a fost înlocuită de Punctul 3., Articolul I din ORDINUL nr. 2.612 din 3 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 7 august 2023 )  +  Articolul 3(1) Aprobarea participării fizice la întâlnirile/grupurile de lucru europene se face prin ordin al ministrului sănătății. Pentru fiecare participare la reuniuni, expertul va solicita de la Ministerul Sănătății ordinul de deplasare.(2) În cazul participării online la întâlnirile/grupurile de lucru europene, desemnarea experților se face de către coordonatorii direcțiilor de specialitate și/sau coordonatorii grupurilor tehnice de lucru formate din experți, în funcție de domeniu.  +  Articolul 4Persoanele responsabile pentru monitorizarea grupului tehnic de lucru format din experți, constituit prin prezentul ordin, sunt următoarele:a) secretarul general sau secretarul de stat responsabil cu domeniul afacerilor europene și relațiilor internaționale, conform competențelor stabilite prin Regulamentul privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății;b) directorul SREAE; (la 07-08-2023, sintagma: DRPAERI a fost înlocuită de Punctul 3., Articolul I din ORDINUL nr. 2.612 din 3 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 7 august 2023 ) c) personalul de specialitate din cadrul Compartimentului afaceri europene al SREAE, conform atribuțiilor specifice. (la 07-08-2023, sintagma: DRPAERI a fost înlocuită de Punctul 3., Articolul I din ORDINUL nr. 2.612 din 3 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 7 august 2023 )  +  Articolul 5Experții prevăzuți la art. 2 au următoarele atribuții:a) pe domeniul lor de expertiză, elaborează mandatul de negociere referitor la documentele aflate în dezbatere la nivelul instituțiilor europene. Expertul (grupul de experți) este (sunt) responsabil (responsabili) de corectitudinea, calitatea și validitatea poziției exprimate în mandat, poziție aprobată de conducerea direcției de specialitate sau de conducătorul ierarhic superior (director/secretar de stat/ministru/prim-ministru), după caz. Mandatele de negociere sunt avizate de SREAE și de coordonatorul SREAE; (la 27-06-2022, Litera a) din Articolul 5 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.609 din 14 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 27 iunie 2022 ) (la 07-08-2023, sintagma: DRPAERI a fost înlocuită de Punctul 3., Articolul I din ORDINUL nr. 2.612 din 3 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 7 august 2023 ) b) elaborează raportul de deplasare prevăzut în anexa nr. 4, în termen de două zile lucrătoare de la întoarcerea în țară, în cazul în care au reprezentat România la reuniunile structurilor de lucru ale instituțiilor europene sau la alte tipuri de reuniuni; în cazul întâlnirilor susținute online, elaborează raportul prevăzut în anexa nr. 4, în termen de două zile lucrătoare de la finalizarea ședinței;c) participă în cadrul grupurilor de lucru și al reuniunilor de la nivel european în domeniul lor de expertiză;d) monitorizează evoluțiile legislative la nivel european în domeniul lor de expertiză și pozițiile celorlalte state membre față de temele dezbătute în domeniu;e) întocmesc dosarul tematic și îl actualizează ori de câte ori este cazul;f) informează direcția de specialitate și SREAE din cadrul Ministerului Sănătății privind orice eveniment în legătură cu activitățile desfășurate la nivel european în domeniul lor de expertiză; (la 07-08-2023, sintagma: DRPAERI a fost înlocuită de Punctul 3., Articolul I din ORDINUL nr. 2.612 din 3 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 7 august 2023 ) g) comunică celorlalți experți în domeniu materialele, rapoartele și informațiile obținute în urma participării la grupuri de lucru sau reuniuni la nivel european, în vederea asigurării unei reprezentativități instituționale și a unei viziuni tehnice coerente în domeniu;h) solicită/primesc consiliere de la comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății, precum și de la personalul de specialitate din cadrul SREAE; (la 07-08-2023, sintagma: DRPAERI a fost înlocuită de Punctul 3., Articolul I din ORDINUL nr. 2.612 din 3 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 7 august 2023 ) i) răspund de poziția adoptată referitor la problematica solicitată;j) au obligația de a efectua, acolo unde este cazul, demersurile legale necesare în vederea rambursării de către instituțiile europene la ale căror grupuri de lucru au participat a sumelor reprezentând contravaloarea cheltuielilor de transport;k) au obligația de a transmite adresa de e-mail oficială la SREAE și de a-și verifica zilnic corespondența electronică; (la 07-08-2023, sintagma: DRPAERI a fost înlocuită de Punctul 3., Articolul I din ORDINUL nr. 2.612 din 3 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 7 august 2023 ) l) au obligația de a face demersurile necesare pentru a pune în aplicare deciziile adoptate în cadrul grupurilor tehnice de lucru la care au participat;m) au obligația de a transmite, la solicitarea SREAE, note de informare cu privire la stadiul negocierilor pe dosarul de expertiză; (la 07-08-2023, sintagma: DRPAERI a fost înlocuită de Punctul 3., Articolul I din ORDINUL nr. 2.612 din 3 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 7 august 2023 ) n) participă la grupurile tehnice de lucru în care se dezbat acte normative europene; participă și la lucrările grupului de lucru pentru transpunerea directivelor europene sau pentru crearea cadrului legislativ de aplicare a regulamentelor europene;o) coordonatorul grupului tehnic de lucru format din experți informează, semestrial, SREAE asupra stadiului documentelor aflate în dezbatere la nivel european. (la 07-08-2023, sintagma: DRPAERI a fost înlocuită de Punctul 3., Articolul I din ORDINUL nr. 2.612 din 3 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 7 august 2023 )  +  Articolul 6În cazul deplasării în vederea participării la un grup tehnic de lucru sau la o reuniune la nivel european, procedura de lucru este următoarea:a) direcția de specialitate sau instituția competentă va nominaliza, prin referat, participarea persoanelor la grupurile tehnice de lucru, după o prealabilă discuție cu expertul propus pentru participare, pe care îl va transmite la SREAE, care va demara formalitățile de deplasare (referat de aprobare, ordin de deplasare); (la 07-08-2023, sintagma: DRPAERI a fost înlocuită de Punctul 3., Articolul I din ORDINUL nr. 2.612 din 3 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 7 august 2023 ) b) atunci când nu există o nominalizare din partea direcției de specialitate transmisă la SREAE, în termen de 24 de ore de la primirea convocării la grupul tehnic de lucru, SREAE poate să desemneze 1-2 experți cu atribuții în domeniul de specialitate prevăzut în prezentul ordin pentru participarea la grupurile tehnice de lucru; (la 07-08-2023, sintagma: DRPAERI a fost înlocuită de Punctul 3., Articolul I din ORDINUL nr. 2.612 din 3 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 7 august 2023 ) c) mandatul elaborat de către expert/experți va fi înaintat direcției de specialitate sau conducătorului ierarhic superior, după caz, spre aprobare, după cum urmează:1. în cazul aprobării mandatului, expertul/experții înaintează mandatul, cu cel puțin 48 de ore înaintea reuniunii (pe suport hârtie și în format electronic), către SREAE în vederea avizării, împreună cu documentele pe baza cărora a fost elaborat în format electronic; (la 07-08-2023, sintagma: DRPAERI a fost înlocuită de Punctul 3., Articolul I din ORDINUL nr. 2.612 din 3 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 7 august 2023 ) 2. SREAE transmite mandatul spre avizare către MAE; (la 07-08-2023, sintagma: DRPAERI a fost înlocuită de Punctul 3., Articolul I din ORDINUL nr. 2.612 din 3 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 7 august 2023 ) 3. în cazul neaprobării sau al unui aviz negativ, expertul/experții va/vor reface mandatul conform observațiilor. Mandatul elaborat de către expert/experți este transmis către SREAE atât pe suport hârtie, cât și în format electronic; (la 07-08-2023, sintagma: DRPAERI a fost înlocuită de Punctul 3., Articolul I din ORDINUL nr. 2.612 din 3 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 7 august 2023 ) d) expertul susține poziția României în cadrul reuniunilor la care participă în baza mandatului aprobat;e) în cazul în care în timpul dezbaterilor apar amendamente de ultim moment, acestea având drept consecință depășirea limitelor de acțiune ale mandatului elaborat, expertul sau reprezentantul Ministerului Sănătății prezent la reuniune va acționa, după caz, astfel:1. dacă amendamentele propuse nu aduc atingere limitelor mandatului aprobat, atunci expertul susține poziția din mandat și se abține privind noile amendamente, urmând ca în termen de 48 de ore de la încheierea reuniunii, în urma consultărilor instituțiilor responsabile, să transmită poziția pe amendamentele respective, în scris;2. dacă amendamentele propuse vin în contradicție, în totalitate sau în parte, cu conținutul mandatului ori aduc modificări substanțiale, expertul se va abține, urmând ca în termenul și în condițiile prevăzute la pct. 1 să elaboreze o nouă poziție. Această nouă poziție va fi exprimată printr-un nou mandat care urmează aceeași procedură de avizare și aprobare;f) la întoarcerea în țară, expertul redactează și transmite către direcția de specialitate și SREAE, în termen de maximum două zile lucrătoare, raportul de deplasare, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic. Totodată, transmite raportul de deplasare, spre informare, în format electronic, și celorlalți membri ai grupului tehnic de lucru din domeniul respectiv. În raportul de deplasare expertul prezintă demersurile efectuate în vederea clarificării și transmiterii poziției României pentru situațiile de abținere descrise la lit. e); în cazul participării online, expertul redactează și transmite către direcția de specialitate și SREAE, în termen de maximum două zile lucrătoare, un raport, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic; (la 07-08-2023, sintagma: DRPAERI a fost înlocuită de Punctul 3., Articolul I din ORDINUL nr. 2.612 din 3 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 7 august 2023 ) (la 07-08-2023, sintagma: DRPAERI a fost înlocuită de Punctul 3., Articolul I din ORDINUL nr. 2.612 din 3 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 7 august 2023 ) g) concluziile și propunerile experților menționate în raportul de deplasare vor fi analizate de către direcția de specialitate și, după caz, vor fi aduse la cunoștința ministrului sănătății, urmând a fi corelate în continuare cu politica în domeniu a Ministerului Sănătății;h) după elaborarea raportului de deplasare, expertul va transmite direcției de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății și coordonatorului de domeniu, în format electronic, copii de pe documentele anexate raportului de deplasare în vederea completării dosarului tematic. Totodată, fiecare expert își întocmește, în vederea unei evidențe coerente domeniului pe care îl gestionează, propriul său dosar tematic, pe care îl va actualiza ori de câte ori este necesar;i) în cazul în care, din motive obiective, expertul/experții nu poate/nu pot participa la un grup tehnic de lucru sau problematica discutată este complexă, cuprinzând mai multe domenii, SREAE propune participarea unui reprezentant din cadrul SREAE, care va susține mandatul elaborat de către experții din domeniu. Totodată, personalul de specialitate din cadrul SREAE poate însoți experții la reuniunile grupurilor tehnice de lucru în vederea colaborării și asigurării ducerii la îndeplinire a angajamentelor asumate de către aceștia. Reprezentarea Ministerului Sănătății la reuniunile la nivel înalt (high level group) sau la conferințe europene care impun participarea la nivel înalt se va face pe baza nominalizării ministrului sănătății sau a secretarului de stat coordonator al domeniului respectiv. (la 07-08-2023, sintagma: DRPAERI a fost înlocuită de Punctul 3., Articolul I din ORDINUL nr. 2.612 din 3 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 7 august 2023 )  +  Articolul 7SREAE are următoarele obligații:a) coordonează grupul tehnic de lucru format din experți, stabilit prin prezentul ordin, și asigură respectarea prevederilor acestuia;b) monitorizează procesul de elaborare a poziției României în diversele grupuri de lucru la nivel european;c) consiliază direcțiile de specialitate din Ministerul Sănătății în procesul elaborării mandatelor, rapoartelor pentru negocierea unor domenii/aspecte, conform cerințelor europene;d) monitorizează reprezentarea României la reuniunile organizate de către instituțiile europene și sprijină direcțiile de specialitate pentru ducerea la îndeplinire a angajamentelor asumate de către Ministerul Sănătății, ca stat membru al Uniunii Europene;e) transmite experților grupului tehnic de lucru, în format electronic sau, după caz, pe suport hârtie, documentele necesare elaborării mandatelor, în cazul în care acestea nu sunt transmise direct de instituțiile europene sau de RP RO;f) transmite experților invitația de participare pentru întocmirea referatului de nominalizare;g) avizează mandatele experților ulterior avizării de către conducerea direcției de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății;h) transmite mandatele spre avizare către Direcția afaceri europene - MAE;i) actualizează permanent baza de date privind participarea experților Ministerului Sănătății la întâlnirile de lucru europene, cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);j) întocmește dosarul de deplasare pentru întâlnirile de nivel înalt (cu participarea ministrului sănătății sau a delegatului);k) întocmește documentația de deplasare (ordin al ministrului sănătății, referat de aprobare) în baza referatului de nominalizare al direcției de specialitate/instituției responsabile;l) SREAE poate, în anumite cazuri, să desemneze 1-2 experți cu atribuții în domeniul de specialitate, astfel cum sunt prevăzute la art. 5, pentru participarea la grupurile tehnice de lucru în cazul absenței unei nominalizări din partea direcției de specialitate transmise la SREAE în termen de 24 de ore de la primirea convocării la grupul tehnic de lucru sau pe motive de incompatibilitate ale expertului. (la 07-08-2023, sintagma: DRPAERI a fost înlocuită de Punctul 3., Articolul I din ORDINUL nr. 2.612 din 3 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 7 august 2023 ) (la 07-08-2023, sintagma: DRPAERI a fost înlocuită de Punctul 3., Articolul I din ORDINUL nr. 2.612 din 3 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 7 august 2023 ) (la 07-08-2023, sintagma: DRPAERI a fost înlocuită de Punctul 3., Articolul I din ORDINUL nr. 2.612 din 3 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 7 august 2023 )  +  Articolul 8Persoanele nominalizate la art. 2 și structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Institutului Național de Sănătate Publică și celelalte instituții vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 9Neîndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 5 și 6 constituie o încălcare a îndatoririlor de serviciu și atrage răspunderea expertului și a tuturor persoanelor responsabile, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, precum și nedesemnarea acestuia pentru participarea la alte grupuri de lucru.  +  Articolul 10Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 11Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Monica-Emanuela Althamer,
  secretar de stat
  București, 5 august 2021.Nr. 1.474.  +  Anexa nr. 1
  Grupuri tehnice de lucru în domeniul asistenței medicale
  1. Epidemiologia și supravegherea bolilor transmisibile:1.1. Coordonator: Adriana Pistol - Institutul Național de Sănătate Publică1.2. Grup tehnic:a) Anca Sârbu - Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Amalia Șerban - Ministerul Sănătățiic) Carmen Sima - Direcția de Sănătate Publică Maramureșd) Camelia Truică - Direcția de Sănătate Publică Călărași2. Supravegherea și controlul gripei epidemice și pandemice:2.1. Coordonator: Amalia Șerban - Ministerul Sănătății2.2. Grup tehnic:a) Adriana Pistol - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Mihaela Lazar - Institutul Național de Cercetare- Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino“c) Odette Popovici - Institutul Național de Sănătate Publică3. Reprezentarea României la Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor - ECDC la:3.1. Consiliul director:3.1.1. Amalia Șerban, membru - Ministerul Sănătății3.1.2. Anca Sîrbu, supleant - Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile - Institutul Național de Sănătate Publică3.2. Consiliul consultativ:3.2.1. Adriana Pistol - Institutul Național de Sănătate Publică3.2.2. Supleant: Radu Cucuiu - Institutul Național de Sănătate Publică4. Grupul de coordonare pentru promovarea sănătății, prevenirea bolilor și managementul bolilor netransmisibile:4.1. Coordonator: Florentina Furtunescu - Institutul Național de Sănătate Publică4.1.1. Supleant: Claudia Dima - Institutul Național de Sănătate Publică4.2. Subgrup - Mai sănătoși împreună - Inițiativa UE privind bolile netransmisibile4.2.1. Membru: Eugenia Bratu - Institutul Național de Sănătate Publică4.2.2. Supleant: Alexandra Cucu - Institutul Național de Sănătate Publică4.3. Subgrup cancer:a) Carmen Ungurean - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Micheal Schenker - Universitatea de Medicină și Farmacie Craiovac) Ioana Neagoe - Universitatea de Medicină și Farmacie «Iuliu Hațeganu» Cluj-Napoca.; (la 07-08-2023, Punctul 4., Anexa nr. 1 a fost modificat de Litera a), Punctul 1., Articolul I din ORDINUL nr. 2.612 din 3 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 7 august 2023 ) 5. Vaccinare:5.1. Coordonator: Amalia Șerban - Ministerul Sănătății5.2. Grup tehnic:a) Alexandru Rafila - Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“ Bucureștib) Aurora Stănescu - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Daniela Vâlceanu - Institutul Național de Sănătate Publicăd) Adriana Pistol - Institutul Național de Sănătate Publică e) Cătălin Țucureanu - Institutul Național de Cercetare- Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino“ f) Gindrovel Dumitra - Societatea Națională de Medicina Familiei - Grup Vaccinologie, Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova6. Combaterea cancerului:6.1. Coordonator: Conf. univ. dr. Michael Schenker - președinte al Comisiei de oncologie a Ministerului Sănătății6.2. Grup tehnic:a) Carmen Ungurean - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Daniela Zob - Institutul Oncologic «Prof. dr. Al. Trestioreanu»c) Gabriela Nicoleta Chițac - Institutul Național de Sănătate Publicăd) Cora Silvia Pop - Universitatea de Medicină și Farmacie «Carol Davila» București.; (la 07-08-2023, Punctul 6., Anexa nr. 1 a fost modificat de Litera b), Punctul 1., Articolul I din ORDINUL nr. 2.612 din 3 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 7 august 2023 ) 7. Supravegherea și controlul tuberculozei:7.1. Coordonator: Ioana Munteanu - Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta“ 7.2. Grup tehnic:a) Gilda Popescu - Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta“b) Roxana Mihaela Coriu - Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta“ c) Irina-Roxana Strâmbu - Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta“d) Odette Popovici - Institutul Național de Sănătate Publică - Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibilee) Florentina Furtunescu - Institutul Național de Sănătate Publică8. Infecțiile asociate asistenței medicale, rezistența microbiană și consumul de antibiotice:8.1. Coordonator: Amalia Șerban - Ministerul Sănătății8.2. Grup tehnic:a) Alexandru Rafila - Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“ Bucureștib) Andreea Niculcea - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Roxana Șerban - Institutul Național de Sănătate Publicăd) Gabriel Popescu - Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș“ București e) Maria Nica - Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș“ Bucureștif) Dorina Maria Crăciun - Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“ Bucureștig) Răzvan Mihai Prisada - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România9. Promovarea sănătății și educația pentru sănătate:9.1. Coordonator: Alexandra Cucu - Institutul Național de Sănătate Publică9.2. Grup tehnic:a) Carmen Domnariu - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Claudia Dima - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Petru Sandu - Institutul Național de Sănătate Publică10. Controlul tutunului:10.1. Coordonator: Alexandra Cucu - Institutul Național de Sănătate Publică10.2. Grup tehnic:a) Simona Pârvu - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Anda Curta - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Cristian Bălan - Institutul Național de Sănătate Publicăd) Gabriela Cilincă - Institutul Național de Sănătate Publicăe) Oana Miron - Ministerul Sănătății.; (la 07-08-2023, Punctul 10., Anexa nr. 1 a fost modificat de Litera c), Punctul 1., Articolul I din ORDINUL nr. 2.612 din 3 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 7 august 2023 ) 11. Ingrediente tutun:11.1. Coordonator: Gabriela Cilincă - Institutul Național de Sănătate Publică11.1.1. Supleant: Doina Todea - Universitatea de Medicină și Farmacie Cluj-Napoca 11.2. Grup tehnic:a) Irina Tanase - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Cristiana Cîrlan - Ministerul Sănătățiic) Anca Șandru - Ministerul Sănătății12. Controlul consumului de alcool:12.1. Coordonator: Claudia Dima - Institutul Național de Sănătate Publică12.2. Grup tehnic:a) Adriana Gălan - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Ciprian Ursu - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Sandra Dura - Institutul Național de Sănătate Publică13. Prevenirea dependenței de droguri:13.1. Coordonator: Teodora Ciolompea - Centrul de evaluare și tratament al toxicodependențelor pentru tineri „Sfântul Stelian“13.2. Grup tehnic:a) Dan Roșca - Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia“ Bucureștib) Laura Iuliana Bălășan - Institutul Național de Sănătate Publică14. Medicina muncii:14.1. Coordonator: Marina Ruxandra Oțelea - Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“ București14.2. Grup tehnic:a) Liliana Râpaș - Direcția de Sănătate Publică București b) Felicia Steliana Popescu - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Mihaela Neagru - Institutul Național de Sănătate Publicăd) Dana Mateș - Institutul Național de Sănătate Publicăe) Anca Șandru - Ministerul Sănătății15. Radiații ionizante:15.1. Coordonator: Alina Dumitrescu - Institutul Național de Sănătate Publică15.2. Grup tehnic:a) Olga Girjoaba - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Loredana Bogdan - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Irina Anca Popescu - Institutul Național de Sănătate Publicăd) Iulia Crețu - Ministerul Sănătății16. Etichetare nutrițională, mențiuni nutriționale și de sănătate:16.1. Coordonator: Nicoleta Florescu - Institutul Național de Sănătate Publică16.1.1. Supleant: Mirela Nedelescu - Institutul Național de Sănătate Publică16.2. Grup tehnic:a) Marta Petre - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Daniela Cîrnatu - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Alina Dragomirișteanu - Ministerul Sănătății.; (la 07-08-2023, Punctul 16., Anexa nr. 1 a fost modificat de Litera d), Punctul 1., Articolul I din ORDINUL nr. 2.612 din 3 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 7 august 2023 ) 17. Alimente cu destinație nutrițională specială:17.1. Coordonator: Cristina Viman - Institutul Național de Sănătate Publică17.2. Grup tehnic:a) Daniela Nuță - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Cristina Câmpeanu - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Mirela Nedelescu - Institutul Național de Sănătate Publicăd) Antonela Preoteasa - Ministerul Sănătății.; (la 07-08-2023, Punctul 17., Anexa nr. 1 a fost modificat de Litera e), Punctul 1., Articolul I din ORDINUL nr. 2.612 din 3 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 7 august 2023 ) 18. Aditivi, enzime, arome:18.1. Coordonator: Corina Zugravu - Institutul Național de Sănătate Publică18.1.1. Supleant: Aura Copciag - Direcția de Sănătate Publică Argeș18.2. Grup tehnic:a) Horațiu Zapîrțan - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Mirela Nedelescu - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Anamaria Farr - Institutul Național de Sănătate Publică19. Organisme modificate genetic:19.1. Coordonator: Anca Roncea - Institutul Național de Sănătate Publică19.1.1. Supleant: Diana Costin - Institutul Național de Sănătate Publică19.2. Grup tehnic:a) Simona Bădoi - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România20. Materiale în contact cu alimentul:20.1. Coordonator: Gabriela Cilincă - Institutul Național de Sănătate Publică20.1.1. Supleant: Oana Copoiu - Institutul Național de Sănătate Publică20.2. Grup tehnic:a) Aura Copciag - Direcția de Sănătate Publică Argeșb) Călina Creța - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Elena Luca - Direcția de Sănătate Publică Ialomița21. Materiale în contact cu apa:21.1. Coordonator: Irina Stoian- Institutul Național de Sănătate Publică21.1.1. Supleant: Attila Csiszer - Institutul Național de Sănătate Publică21.2. Grup tehnic:a) Nicoleta Lemne - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Alina Bratan - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Călina Creța - Institutul Național de Sănătate Publicăd) Ioan Chirilă - Institutul Național de Sănătate Publică22. Apă minerală:22.1. Coordonator: Klara Jeszenszky - Institutul Național de Sănătate Publică22.1.1. Supleant: Csiszer Attila - Institutul Național de Sănătate Publică22.2. Grup tehnic:a) Flavia Edda Prodan - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Carmen Tulbure - Institutul Național de Sănătate Publică23. Alimente noi:23.1. Coordonator: Daniela Nuță - Institutul Național de Sănătate Publică23.1.1. Supleant: Nicoleta Florescu - Institutul Național de Sănătate Publică23.2. Grup tehnic:a) Horațiu Zapîrțan - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Cristina Câmpeanu - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Alina Dragomirișteanu - Ministerul Sănătății24. Suplimente alimentare și alimente la care s-au adăugat vitamine, minerale și alte substanțe:24.1. Coordonator: Daniela Cîrnatu - Institutul Național de Sănătate Publică24.1.1. Supleant: Nicoleta Florescu - Institutul Național de Sănătate Publică24.2. Grup tehnic:a) Mirela Nedelescu - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Cristina Viman - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Marta Petre - Institutul Național de Sănătate Publicăd) Antonela Preoteasa - Ministerul Sănătățiie) Andrei Codruț Vrăjitoru - Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România.; (la 07-08-2023, Punctul 24., Anexa nr. 1 a fost modificat de Litera f), Punctul 1., Articolul I din ORDINUL nr. 2.612 din 3 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 7 august 2023 ) 25. Alimente și ingrediente alimentare tratate cu radiații ionizante:25.1. Coordonator: Cristina Otilia Câmpeanu - Institutul Național de Sănătate Publică25.1.1. Supleant: Nicoleta Florescu - Institutul Național de Sănătate Publică26. Transfuzie sanguină - Sânge și componente sanguine:26.1. Coordonator: Alina Mirella Dobrotă - Centrul de Transfuzii Sanguine - Constanța26.2. Grup tehnic:a) Aurel Marc Andrei Rosin - Centrul de Transfuzii Sanguine - Covasnab) Valentina Hafner - Organizația Mondială a Sănătății - Comitet Regionalc) Diana Egri - Ministerul Sănătățiid) Andrei Luca - Ministerul Sănătății27. Țesuturi, celule, organe și transplant:27.1. Coordonator: Ioana Adina Rugescu - Agenția Națională de Transplant27.2. Grup tehnic:a) Andrei Leșan - Agenția Națională de Transplantb) Andrei-Constantin Nica - Agenția Națională de Transplantc) Raluca Neagu-Movilă - Agenția Națională de Transplantd) Guenadiy Roumenov Vatachki - Agenția Națională de Transplante) Mihaela Necula - Ministerul Sănătățiif) Diana Egri - Ministerul Sănătățiig) Silviu Istrate - Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din Româniah) Laura Petcu - Ministerul Sănătății.; (la 07-08-2023, Punctul 27., Anexa nr. 1 a fost modificat de Litera g), Punctul 1., Articolul I din ORDINUL nr. 2.612 din 3 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 7 august 2023 ) 28. Apă28.1. Apă potabilă:28.1.1. Coordonator: Andra Neamțu - Institutul Național de Sănătate Publică28.1.2. Supleant: Adriana Cârlan - Institutul Național de Sănătate Publică28.2. Grup tehnic:a) Ioana-Rodica Lupșa - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Edit Vartic - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Gabriela Brînzei - Institutul Național de Sănătate Publicăd) Nicoleta Lemne - Institutul Național de Sănătate Publicăe) Liliana Neagu - Institutul Național de Sănătate Publicăf) Ioan Chirilă - Institutul Național de Sănătate Publicăg) Ileana Văcaru - Direcția de Sănătate Publică Alba28.2. Apa de îmbăiere:28.2.1. Coordonator: Ioana Rodica Lupșa - Institutul Național de Sănătate Publică28.2.2. Grup tehnic:a) Liliana Neagu - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Rodica Alina Ochea - Direcția de Sănătate Publică Constanțac) Giorgiana Maria Badea - Direcția de Sănătate Publică Tulcea29. Deșeuri medicale:29.1. Coordonator: Oana Curea - Institutul Național de Sănătate Publică29.1.1. Supleant: Ana Maria Bratu - Institutul Național de Sănătate Publică29.2. Grup tehnic:a) Viorel Gliga - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Brândușa Bocoș - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Cristiana Cîrlan - Ministerul Sănătățiid) Alina Dragomirișteanu - Ministerul Sănătății30. Biocide:30.1. Coordonator: Simona Drăgoiu - Institutul Național de Sănătate Publică30.1.1. Supleant: Horațiu Marcu - Ministerul Sănătății30.2. Grup tehnic:a) Cristiana Cîrlan - Ministerul Sănătățiib) Anca Munteanu - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Mihaela Pribu - Institutul Național de Sănătate Publicăd) Iuliana Radu - Institutul Național de Sănătate Publicăe) Rita Elena Ghițulescu - Institutul Național de Sănătate Publicăf) Vitalyos Anna Orsolya - Institutul Național de Sănătate Publicăg) Codruța Loigner - Institutul Național de Sănătate Publică31. Cosmetice:31.1. Coordonator: Simona Pârvu - Institutul Național de Sănătate Publică31.1.1. Supleant: Irina Tănase - Institutul Național de Sănătate Publică31.2. Grup tehnic:a) Mihaela Coman - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Andrei Farcaș - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Ramona Fătu - Direcția de Sănătate Publică Buzăud) Falca Adrian - Ministerul Sănătățiie) Alina Dragomirișteanu - Ministerul Sănătății.; (la 07-08-2023, Punctul 31., Anexa nr. 1 a fost modificat de Litera h), Punctul 1., Articolul I din ORDINUL nr. 2.612 din 3 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 7 august 2023 ) 32. Domeniul sănătății mintale și al bolilor degenerative:32.1. Sănătate mintală:32.1.1. Coordonator: Teodora Ciolompea - Centrul de evaluare și tratament al toxicodependențelor pentru tineri „Sfântul Stelian“32.1.2. Grup tehnic:a) Cristina Gianina Anghel - Comisia de psihiatrie pediatrică a Ministerului Sănătății, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“ Bucureștib) Mihaela Luminița Staicu - Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“ Bucureștic) Anca Șandru - Ministerul Sănătății32.2. Boala Alzheimer:32.2.1. Grup tehnic:a) Cătălina Tudose - Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“ Bucureștib) Bogdan Popescu - Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“ București32.3. Problematica populației vârstnice:32.3.1. Coordonator: Dana Galieta Minca - Institutul Național de Sănătate Publică32.3.2. Grup tehnic:a) Gabriel Ioan Prada - Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan“b) Anca Șandru - Ministerul Sănătății33. Domeniul prevenirii traumatismelor și accidentelor:33.1. Coordonator: Petru Sandu - Institutul Național de Sănătate Publică33.2. Grup tehnic:a) Cristian Boeriu - Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare Târgu Mureșb) Horațiu Mîndăianu - Serviciul de Ambulanță Județean Prahova34. Programul de acțiune a Uniunii Europene în domeniul sănătății pentru perioada 2021-2027 (EU4Health):34.1. Coordonator: Cristian Vlădescu - Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar - București34.2. Grup tehnic:a) Florentina Furtunescu - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Andrei Luca - Ministerul Sănătățiic) Monica Diana Isăilă - Ministerul Sănătățiid) Laura Petcu - Ministerul Sănătățiie) Răzvan Mihai Prisada - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România35. Domeniul Diabet zaharat, boli endocrine:35.1. Diabet zaharat35.1.1. Coordonator: Anca Mihaela Pantea Stoian - Institutul Național de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice „Prof. Dr. N. Paulescu“ București35.1.2. Grup tehnic:a) Roxana Stoica - Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“ Bucureștib) Cornelia Bala - Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu“ Cluj-Napoca35.2. Boli endocrine:35.2.1. Coordonator: Cătălina Poiană - Institutul Național de Endocrinologie „C.I. Parhon“35.2.2. Grup tehnic:a) Ghervan Cristina - Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu“ Cluj-Napocab) Iuliana Gherlan - Institutul Național de Endocrinologie „C.I. Parhon“ București36. Servicii de sănătate și îngrijiri medicale (asistență medicală transfrontalieră):36.1. Coordonator: Andreea Gărăiacu - Casa Națională de Asigurări de Sănătate36.2. Grup tehnic:a) Roxana Hainagiu - Ministerul Sănătățiib) Costin Iliuță - Ministerul Sănătății37. Siguranța pacientului și informații adresate pacienților:37.1. Coordonator: Roxana Șerban - Institutul Național de Sănătate Publică37.2. Grup tehnic:a) Costin Iliuță - Ministerul Sănătățiib) Cristian Calomfirescu - Institutul Național de Sănătate Publicăd) Roxana Dondera - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România38. Domeniul siguranței jucăriilor și problematica de tineret:38.1. Coordonator: Petru Sandu - Institutul Național de Sănătate Publică38.2. Grup tehnic:a) Elena Gabriela Gaftonie - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Cristina Huidumac-Petrescu - Institutul Național de Sănătate Publică39. Domeniul siguranței rutiere (problematica sănătății conducătorilor auto - oftalmologie, boli psihice, diabet zaharat):39.1. Coordonator: Ruxandra Dănciulescu - Institutul Național de Endocrinologie „C.I. Parhon“ București (Diabet zaharat)39.2. Grup tehnic:a) Aurel Nirestean - Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș (Boli psihice)b) Ciprian Băcilă - Facultatea de Medicină - Universitatea „Lucian Blaga“ Sibiu40. Domeniul sănătății reproducerii:40.1. Coordonator: Mihai Horga - Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii40.2. Grup tehnic:a) Alin Nicolae Stănescu - Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului «Alessandrescu-Rusescu»b) Szabo Bela - Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureșc) Simona Duță - Spitalul Clinic Filantropiad) Mihaela Buiciuc - Ministerul Sănătății.; (la 07-08-2023, Punctul 40., Anexa nr. 1 a fost modificat de Litera i), Punctul 1., Articolul I din ORDINUL nr. 2.612 din 3 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 7 august 2023 ) 41. Sisteme de informații de sănătate: 41.1. Coordonator: Angelica Cojocariu - Casa de Asigurări de Sănătate Sibiu41.2. Grup tehnic:a) Florentina Furtunescu - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Cristian Calomfirescu - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Adina Geana - Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar - București42. Strategia de informatizare în sănătate (eHealth):42.1. Coordonator: Alexandru Florin Rogobete, secretar de stat - Ministerul Sănătății42.1.1. Supleanți:a) Andrei Iulian Del-Cet - Ministerul Sănătățiib) Sorin Romeo Pepelea - Casa Națională de Asigurări de Sănătatec) Claudia Alexandra Costin - Casa Națională de Asigurări de Sănătate42.2. Grup tehnic:a) Monica Negovan - Ministerul Sănătățiib) Andreea Garaiacu - Casa Națională de Asigurări de Sănătatec) Alexandra Claudia Costin - Casa Națională de Asigurări de Sănătated) Oana Lazăr - Casa Națională de Asigurări de Sănătatee) Sorin Romeo Pepelea - Casa Națională de Asigurări de Sănătatef) Nicoleta Bogăceanu - Ministerul Sănătățiig) Cristian Calomfirescu - Institutul Național de Sănătate Publicăh) Răzvan Mihai Prisada - Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din Româniai) Sorin Timofei - Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România.; (la 07-08-2023, Punctul 42., Anexa nr. 1 a fost modificat de Litera j), Punctul 1., Articolul I din ORDINUL nr. 2.612 din 3 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 7 august 2023 ) 43. Comitetul pentru Securitatea Sănătății (Health Security Committee):43.1. Coordonator: Adriana Pistol - Institutul Național de Sănătate Publică43.2. Grup tehnic:a) Amalia Șerban - Ministerul Sănătățiib) Alexandru Rafila - Universitatea de Medicină și Farmacie «Carol Davila» Bucureștic) Lavinia Rusu - Institutul Național de Sănătate Publicăd) Radu Cucuiu - Institutul Național de Sănătate Publică.; (la 07-08-2023, Punctul 43., Anexa nr. 1 a fost modificat de Litera k), Punctul 1., Articolul I din ORDINUL nr. 2.612 din 3 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 7 august 2023 ) 44. Dizabilități și reabilitare: 44.1. Coordonator: Mihai Berteanu - Spitalul Universitar de Urgență Elias - București44.2. Grup tehnic:a) Delia Cinteză - Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie Bucureștib) Adrian Bighea - Universitatea de Medicină și Farmacie Craiovac) Daiana Popa - Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix - Bihord) Paraschiva Postolache - Universitatea de Medicină și Farmacie - Iași45. Medicină dentară și chirurgie buco-maxilo-facială: 45.1. Cristian Dinu - Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu“ Cluj-Napoca46. Produse pentru protecția plantelor: 46.1. Coordonator: Mihaela Pribu - Institutul Național de Sănătate Publică46.1.1. Supleant: Camelia Florina Raicea - Institutul Național de Sănătate Publică 46.2. Grup tehnic:a) Gabriela Brânzei - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Irina Alexandrescu - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Irina Tănase - Institutul Național de Sănătate Publicăd) Daniela Păușan - Institutul Național de Sănătate Publică47. Clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor REACH și CLP: 47.1. Coordonator: Mihaela Pribu - Institutul Național de Sănătate Publică 47.1.1. Supleant: Oana Copoiu - Institutul Național de Sănătate Publică47.2. Grup tehnic:a) Viorel Cazuc - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Edda Prodan - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Irina Alexandrescu - Institutul Național de Sănătate Publică48. Sănătatea în relație cu mediul și schimbările climatice: 48.1. Coordonator: Ioan Chirilă - Institutul Național de Sănătate Publică48.1.1. Supleant: Oana Iacob - Institutul Național de Sănătate Publică 48.2. Grup tehnic:a) Andra Neamțu - Institutul Național de Sănătate Publică b) Irina Tănase - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Angelica Marilena Voinoiu - Institutul Național de Sănătate Publicăd) Silvia Elena Teodorescu - Institutul Național de Sănătate Publicăe) Alina Dragomirișteanu - Ministerul Sănătății49. Radiații neionizante (câmpuri electromagnetice): 49.1. Coordonator: Violeta Claudia Calotă - Institutul Național de Sănătate Publică49.2. Grup tehnic:a) Cristian Goiceanu - Institutul Național de Sănătate Publică b) Răzvan Dănulescu - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Loredana Bogdan - Institutul Național de Sănătate Publică50. Relația cu Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA): 50.1. Coordonator: Alexandru Miclea - Institutul Național de Sănătate Publică 50.1.1. Supleant: Ana Maria Oancea - Institutul Național de Sănătate Publică 50.2. Grup tehnic:a) Emilia Niciu - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Adriana Andrei - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Cătălin Alexandru Staicu - Institutul Național de Sănătate Publicăd) Nicoleta Suciu - Institutul Național de Sănătate Publică e) Codruța Loigner - Institutul Național de Sănătate Publică51. Reprezentarea României în Grupul la nivel înalt pentru alimentație și activitate fizică: 51.1. Coordonator: Petru Sandu - Institutul Național de Sănătate Publică 51.2. Grup tehnic:a) Corina Zugravu - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Ciprian Ursu - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Claudia Dima - Institutul Național de Sănătate Publică52. Rețeaua europeană pentru promovarea activității fizice care îmbunătățește sănătatea (HEPA): 52.1. Coordonator: Ciprian Ursu - Institutul Național de Sănătate Publică52.2. Grup tehnic:a) Alexandra Cucu - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Petru Sandu - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Claudia Dima - Institutul Național de Sănătate Publică53. Reprezentarea României în Comitetul privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate, în conformitate cu art. 18 paragraful 1 din Decizia nr. 1.082/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate și de abrogare a Deciziei nr. 2.119/98/CE: 53.1. Coordonator: Adriana Pistol - Institutul Național de Sănătate Publică53.2. Grup tehnic:a) Amalia Șerban - Ministerul Sănătățiib) Radu Cucuiu - Institutul Național de Sănătate Publică54. Boli rare:54.1. Coordonator: Maria Puiu - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Louis Țurcanu» Timișoara54.2. Grup tehnic:a) Adela Chiriță Emandi - Universitatea de Medicină și Farmacie «Victor Babeș» Timișoarab) Nicoleta Berbec - Spitalul Clinic Colțea Bucureștic) Emilia Severin - Universitatea de Medicină și Farmacie «Carol Davila» Bucureștid) Eusebiu Vlad Gorduza - Universitatea de Medicină și Farmacie «Gr. T. Popa» Iașie) Cristina Rusu - Universitatea de Medicină și Farmacie «Gr. T. Popa» Iașif) Lidia Onofrei - Ministerul Sănătățiig) Iulia Crețu - Ministerul Sănătății.; (la 07-08-2023, Punctul 54., Anexa nr. 1 a fost modificat de Litera l), Punctul 1., Articolul I din ORDINUL nr. 2.612 din 3 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 7 august 2023 ) 55. Sisteme de indicatori pentru evaluarea performanței sistemelor de sănătate: 55.1. Coordonator: Eugenia Bratu - Institutul Național de Sănătate Publică 55.2. Grup tehnic:a) Petru Sandu - Institutul Național de Sănătate Publică b) Cristian Calomfirescu - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Claudia Dima - Institutul Național de Sănătate Publică56. Reprezentarea României în Grupul la nivel înalt pentru sănătate publică: 56.1. Coordonator: Florentina Furtunescu - Institutul Național de Sănătate Publică56.2. Grup tehnic: a) Amalia Șerban - Ministerul Sănătățiib) Alexandra Cucu - Institutul Național de Sănătate Publică57. Rețele europene de referință: 57.1. Coordonator: Maria Puiu - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu“ Timișoara57.2. Grup tehnic:a) Costin Iliuță - Ministerul Sănătățiib) Nicoleta Berbec - Spitalul Clinic Colțea Bucureștic) Emilia Severin - Universitatea de Medicină și Farmacie «Carol Davila» București.; (la 07-08-2023, Punctul 57.2., Punctul 57., Anexa nr. 1 a fost modificat de Litera m), Punctul 1., Articolul I din ORDINUL nr. 2.612 din 3 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 7 august 2023 ) 58. Toxicologie clinică, informare toxicologică și răspuns medical în urgențe toxicologice: 58.1. Coordonator: Radu Țincu - Spitalul Clinic de Urgență Floreasca București58.1.1. Supleant: Gabriela Viorela Nițescu - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu“ București58.2. Grup tehnic:a) Mihaela Purcărea - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Gabriela Albu - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Nicoleta Suciu - Institutul Național de Sănătate Publică59. Prevenirea și controlul HIV/SIDA: 59.1. Coordonator: Mariana Mărdărescu - Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș“ București59.2. Grup tehnic:a) Irina Magdalena Dumitru - Spitalul de Boli Infecțioase Constanța60. Genetică:60.1. Coordonator: Maria Puiu - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Louis Țurcanu» Timișoara60.2. Grup tehnic:a) Conf. dr. Ioana Streață - Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova b) Claudia Bănescu - Universitatea de Medicină și Farmacie «George Emil Palade» Târgu Mureș.; (la 07-08-2023, Punctul 60., Anexa nr. 1 a fost modificat de Litera n), Punctul 1., Articolul I din ORDINUL nr. 2.612 din 3 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 7 august 2023 ) 61. Grupul de nivel înalt pentru pregătirea și autoritatea de răspuns pentru urgență HERA:61.1. Coordonator: Adriana Pistol - Institutul Național de Sănătate Publică61.2. Supleanți:a) Amalia Șerban - Ministerul Sănătățiib) Monica Negovan - Ministerul Sănătățiic) Radu Cucuiu - Institutul Național de Sănătate Publicăd) Răzvan Mihai Prisada - Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România61.3. Subgrup tehnic pentru achiziții comune:61.3.1. Coordonator: Amalia Șerban - Ministerul Sănătății61.3.2. Grup tehnic:a) Grațiela Bobe - Ministerul Sănătățiib) Costin Iliuță - Ministerul Sănătățiic) Claudia Boloagă - Ministerul Sănătățiid) Cristian Safta - Ministerul Sănătățiie) Liliana Buteșteanu - Ministerul Sănătății.; (la 07-08-2023, Punctul 61., Anexa nr. 1 a fost modificat de Litera o), Punctul 1., Articolul I din ORDINUL nr. 2.612 din 3 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 7 august 2023 ) 62. Proiecte importante de interes european comun în domeniul medical - IPCEI: 62.1. Coordonator: Andrei Luca, Ministerul Sănătății62.2. Costin Iliuță - Ministerul Sănătății63. Grup pentru Acordul internațional privind pregătirea și răspunsul la pandemie și pentru Regulamentul Internațional Sanitar: 63.1. Coordonator: Radu Cucuiu - Institutul Național de Sănătate Publică 63.2. Grup tehnic:a) Lavinia Zota - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Amalia Șerban - Ministerul Sănătății64. Grup tehnic pentru gestionarea aspectelor în relația cu pandemia de COVID-19: 64.1. Coordonator: Adriana Pistol - Institutul Național de Sănătate Publică 64.1.1. Supleant: Amalia Șerban - Ministerul Sănătății64.2. Grup tehnic: a) Avian Pop - Ministerul Sănătățiib) Lavinia Zota - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Radu Cucuiu - Institutul Național de Sănătate Publicăd) Cristian Calomfirescu - Institutul Național de Sănătate Publică65. Comitetul pentru vaccinuri în Uniunea Europeană:65.1. Coordonator: Amalia Șerban - Ministerul Sănătății65.2. Grup tehnic:a) Monica Lazar - Ministerul Sănătățiib) Iulia Bogdan - Ministerul Sănătățiic) Aurora Stănescu - Institutul Național de Sănătate Publicăd) Simona Ruță - Universitatea de Medicină și Farmacie «Carol Davila» București. (la 07-08-2023, Punctul 65., Anexa nr. 1 a fost modificat de Litera p), Punctul 1., Articolul I din ORDINUL nr. 2.612 din 3 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 7 august 2023 ) (la 27-06-2022, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.609 din 14 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 27 iunie 2022 )
   +  Anexa nr. 2
  Grupuri tehnice de lucru în domeniul farmaceutic și al dispozitivelor medicale
  1. Problematica medicamentelor de uz uman:1.1. Coordonator: Răzvan Mihai Prisada - Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România1.2. Grup tehnic:a) Roxana Dondera - Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din Româniab) Felicia Ciulu Costinescu - Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din Româniac) Andrei Codruț Vrăjitoru - Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din Româniad) Mirela Tavakol - Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din Româniae) Simona Bădoi - Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din Româniaf) Cristina Gavrilă - Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din Româniag) Carmen Purdel - Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din Româniah) Monica Negovan - Ministerul Sănătățiii) Adrian-Stelian Dumitru - Ministerul Sănătățiij) Dana Marin - Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din Româniak) Olimpia Neagu - Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din Românial) Daniela Chiru - Ministerul Sănătății.; (la 07-08-2023, Punctul 1., Anexa nr. 2 a fost modificat de Litera a), Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 2.612 din 3 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 7 august 2023 ) 2. Produse biologice de uz uman:2.1. Coordonator: Mirela Tavakol - Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România2.2. Grup tehnic:a) Gianina Andrei - Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din Româniab) Daniela Mădălina Doru - Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din Româniac) Daniela Mihu - Ministerul Sănătății.; (la 07-08-2023, Punctul 2., Anexa nr. 2 a fost modificat de Litera b), Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 2.612 din 3 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 7 august 2023 ) 3. Farmacovigilență:3.1. Coordonator: Roxana Dondera - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România3.2. Grup tehnic:a) Alexandra Spurni - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din Româniab) Irina Sandu - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din Româniac) Denisa Janță - Institutul Național de Sănătate Publică4. Medicamente falsificate:4.1. Coordonator: Cristina Gavrilă - Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România4.2. Grup tehnic:a) Felicia Ciulu Costinescu - Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din Româniab) Simona Manole - Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din Româniac) Georgeta Gabriela Mermeze - Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din Româniad) Andrei Grigore - Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din Româniae) Adrian-Stelian Dumitru - Ministerul Sănătății.; (la 07-08-2023, Punctul 4., Anexa nr. 2 a fost modificat de Litera c), Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 2.612 din 3 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 7 august 2023 ) 5. Studii clinice:5.1. Coordonator: Mirela Vîță - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România5.2. Grup tehnic:a) Adina Iuliana Pîrvu - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din Româniab) Silviu Istrate - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România6. Etică în studii clinice:6.1. Grup tehnic: Monica Diana Isăilă - Ministerul Sănătății; (la 07-08-2023, Punctul 6., Anexa nr. 2 a fost modificat de Litera d), Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 2.612 din 3 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 7 august 2023 ) 7. Politica medicamentului, stabilirea prețurilor la medicamente, rambursarea medicamentelor și eficiența relativă:7.1. Coordonator: Monica Negovan - Ministerul Sănătății7.2. Grup tehnic:a) Adrian-Stelian Dumitru - Ministerul Sănătățiib) Monica Daniela Lazăr - Ministerul Sănătățiic) Bogdan Predescu - Ministerul Sănătățiid) Daniela Chiru - Ministerul Sănătățiie) Felicia Ciulu Costinescu - Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din Româniaf) Octavian Matei - Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România. (la 07-08-2023, Punctul 7., Anexa nr. 2 a fost modificat de Litera e), Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 2.612 din 3 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 7 august 2023 ) 8. Domeniul dispozitivelor medicale:8.1. Coordonator: Ioana Țene - Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România8.2. Grup tehnic:a) Oana Laura Arsenescu - Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din Româniab) Anda Luana Fuior - Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din Româniac) Marius Mihai Țene - Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din Româniad) Cristina Gabriela Vulcăneanu - Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din Româniae) Otilia Roșioru - Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din Româniaf) Sorina Loghin - Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din Româniag) Miruna Georgiana Ungureanu - Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din Româniah) Mihaela Voicu - Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din Româniai) Laura Andreea Goșu - Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din Româniaj) Mihaela Crețu - Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din Româniak) Cristina Gavrilă - Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din Românial) Rodica Gabriela Pietriș - Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din Româniam) Cătălin Vlăsceanu - Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din Românian) Tatiana Elisabeta Miercure - Ministerul Sănătățiio) Adrian-Stelian Dumitru - Ministerul Sănătății.; (la 07-08-2023, Punctul 8., Anexa nr. 2 a fost modificat de Litera f), Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 2.612 din 3 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 7 august 2023 ) 9. Domeniul evaluării tehnologiilor medicale:9.1. Coordonator: Felicia Ciulu Costinescu - Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România9.2. Grup tehnic:a) Cristina Gavrilă - Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din Româniab) Alina Loredana Mălăescu - Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din Româniac) Răzvan Mihai Prisada - Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din Româniad) Cristina Ligia Tuțu - Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din Româniae) Octavian Matei - Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din Româniaf) Otilia Roșioru - Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din Româniag) Sorina Loghin - Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România.h) Daniela Chiru - Ministerul Sănătățiii) Monica Negovan - Ministerul Sănătățiij) Daniela Mihu - Ministerul Sănătății.; (la 07-08-2023, Punctul 9., Anexa nr. 2 a fost modificat de Litera g), Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 2.612 din 3 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 7 august 2023 ) 10. Accesul pacienților la terapii inovative:10.1. Coordonator: Felicia Ciulu Costinescu - Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România10.2. Grup tehnic:a) Costin Iliuță - Ministerul Sănătățiib) Monica Negovan - Ministerul Sănătățiic) Camelia Liliana Bunaciu - Ministerul Sănătățiid) Simona Bădoi - Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din Româniae) Mirela Tavakol - Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din Româniaf) Mirela Vîța - Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din Româniag) Cristina Gavrilă - Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România. (la 07-08-2023, Punctul 10., Anexa nr. 2 a fost modificat de Litera h), Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 2.612 din 3 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 7 august 2023 ) (la 27-06-2022, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.609 din 14 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 27 iunie 2022 )
   +  Anexa nr. 3
  Grupuri tehnice de lucru în alte domenii
  1. Bioetică:1.1. Coordonator: Klara Brînzaniuc - Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș1.2. Grup tehnic: Beatrice Ioan - Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa“ Iași2. Domeniul recunoașterii calificărilor profesionale:2.1. Coordonator: Aurora Prunescu - Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“ București2.2. Grup tehnic:a) Marilena Chivu - Ministerul Sănătățiib) Iuliana Ganea - Ministerul Sănătățiic) Gabriela Ionescu - Ministerul Sănătățiid) Razvan-Daniel Stroe - Ministerul Sănătățiie) Ioana Mihalea - Ministerul Sănătății3. Comunicare în domeniul sănătății:3.1. Coordonator: Emanuela Schweninger - Ministerul Sănătății 3.1.1. Supleant: Oana Grigore - Ministerul Sănătății 3.1.2. Grup tehnic: a) Ramona Badea - Ministerul Sănătățiib) Veronica Zoicaș - Ministerul Sănătății4. Portalul de Sănătate al Uniunii Europene Sănătate - Uniunea Europeană:4.1. Coordonator: Irina Gresaru - Ministerul Sănătății4.2. Grup tehnic:a) Mihaela Gîză - Ministerul Sănătății b) Cristian Dudu - Ministerul Sănătății5. Resurse umane în sănătate:5.1. Coordonator: Aurora Prunescu - Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“ București5.2. Grup tehnic:a) Alexandra Cucu - Institutul Național de Sănătate Publică b) Adriana Galan - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Ecaterina Matei - Institutul Național de Sănătate Publicăd) Marilena Chivu - Ministerul Sănătății (la 27-06-2022, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.609 din 14 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 27 iunie 2022 )
   +  Anexa nr. 4AvizatNumele direcției de specialitateDirector general/Director al direcției de specialitate
  RAPORT DE DEPLASARE
  Participant (sau componența delegației, în cazul în care participă mai multe persoane la aceeași reuniune):Grup de lucru/Domeniu:Data/Perioada:Locația:1. Justificarea acțiunii:– (Prezentarea în rezumat a principalelor puncte-cheie legate de documentele în discuție conform agendei de lucru, concret și coerent, specificând și stadiul discuțiilor sau negocierilor ce au avut loc și eventualitatea reluării discuțiilor la următoarele grupuri de lucru);– (Concluziile reuniunii - se anunță și verbal superiorul ierarhic, precum și alte direcții implicate, în cazul unor subiecte de importanță deosebită)2. Poziția României și poziția celorlalte state membre:– [Se menționează scurt și concis poziția României (fără notele justificative) referitoare la temele în discuție, precum și pozițiile celorlalte state membre, poziții ce au o importanță majoră în luarea deciziilor viitoare.];– (Totodată se menționează obiectivele de atins atât pentru România, cât și pentru alte state membre, în cazul în care se specifică în cadrul dezbaterilor eventuale opoziții din partea unor state membre, precum și propunerea unor posibile „înțelegeri“ cu reprezentanții altor state membre în cursul unor dezbateri viitoare.)3. Poziția României luată în cadrul reuniunii în cazul în care au apărut amendamente de ultim moment (documente noi) și dacă a/au fost contactată/contactate persoana/persoanele de contact din țară (care sunt direct implicate în elaborarea poziției tehnice a României - inclusiv motivarea acestei acțiuni):4. Concluzii/Propuneri (capitol foarte important ce determină inițiative ulterioare ale direcției de specialitate/instituției în vederea elaborării unor acte normative naționale necesare):(Note de prezentare:– raportul trebuie scris clar și concis, cu diacritice, fără greșeli gramaticale;– raportul reprezintă o descriere detaliată a tuturor dezbaterilor care fac ca oricine îl citește să înțeleagă discuțiile ca și când ar fi participat la reuniunea respectivă;– raportul este semnat și datat de către participant/participanți, care răspunde/răspund de afirmațiile efectuate, și este predat direcției de specialitate (împreună cu agenda reuniunii) în vederea introducerii acestuia în dosarul tematic, precum și secretarului de stat coordonator în vederea unor eventuale rezoluții suplimentare;– raportul de deplasare se transmite pe hârtie și în format electronic la Serviciul relații externe și afaceri europene în maximum două zile de la întoarcerea în țară și numai în format electronic celorlalți experți din domeniu.) (la 07-08-2023, sintagma: Direcția relații cu presa, afaceri europene și relații internaționale a fost înlocuită de Punctul 3., Articolul I din ORDINUL nr. 2.612 din 3 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 7 august 2023 )
  Data ............................
  ............................
  (numele și funcția expertului)
  Semnătura (pe raportul trimis pe hârtie)
  Întocmit
   +  Anexa nr. 5
  MANDAT
  - model -
  a) Mandat de negociere a RomânieiI. Descriere tip de reprezentare
  (descriere tip reuniune, nivel de participare, activitate structurată, întâlnire precedentă etc.)
  II. Descrierea pe scurt a temei aflate pe agenda Consiliului Uniunii Europene sau a comitetelor constituite potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (conform Hotărârii Guvernului nr. 34/2017 privind organizarea și funcționarea Sistemului național de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene)
  (descrierea documentului și a elementelor de context referitoare la problematică prin semnalarea elementelor importante)
  III. Relevanța pentru România: Impactul economic, social și de mediu asupra României în cazul proiectelor de acte juridice ale Uniunii Europene, precum și în cazul propunerilor de acte de punere în aplicare a unor acte juridice ale Uniunii Europene cu caracter obligatoriu (conform Hotărârii Guvernului nr. 34/2017)
  (relevanța reuniunii și a problematicii pentru România din punctul de vedere al impactului economic, social și de mediu, cu luarea în considerare a posibilelor/potențialelor riscuri identificate)
  IV. Obiectivele României în raport cu tema aflată pe agenda Consiliului Uniunii Europene sau a comitetelor constituite potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 182/2011 (conform Hotărârii Guvernului nr. 34/2017)
  (îndrumarea receptorului privind abordarea generală a României în cadrul negocierilor)
  V. Propuneri de poziționare
  (formularea unor propuneri de poziționare a României în raport cu tema reuniunii)
  VI. Limitele ce pot fi acceptate de România în procesul de negociere (conform Hotărârii Guvernului nr. 34/2017)
  (prezentarea obiectivelor maximale ale României cu descrierea elementelor specifice și a liniilor roșii ale României cu detalierea elementelor specifice de neacceptat)
  VII. Urmărirea temei (calendar, participare)
  (Se pune în evidență calendarul reuniunilor la nivelul COM și în formațiunile Consiliului care abordează tema, cu evidențierea participării României.)
  VIII. Elemente de contexta) Eventuale poziții de negociere ale altor state membre ale Uniunii Europene, ale Comisiei Europene și ale Parlamentului European sau ale comisiilor acestuia (conform Hotărârii Guvernului nr. 34/2017)
  (Se vor identifica pozițiile celorlalte state membre și se va constata existența sau nonexistența unei majorități pe punctele de vedere formulate de România.)
  b) Prezentarea pe scurt a actelor juridice ale Uniunii Europene aflate în vigoare la nivel european și a altor angajamente internaționale asumate anterior de partea română în domeniul respectiv (conform Hotărârii Guvernului nr. 34/2017)
  (Se identifică actele juridice din legislația Uniunii Europene care reglementează problematica.)
  c) Lista actelor normative din legislația română care reglementează materia la care face referire proiectul de act al Uniunii Europene, precum și o analiză a modificărilor pe care le-ar determina adoptarea respectivului proiect de act al Uniunii Europene (conform Hotărârii Guvernului nr. 34/2017)
  (Se identifică actele din legislația națională care tratează aceeași materie; dacă nu există, se va constata existența unui vid de reglementare sub aspect național în această privință.)

  Întocmit:
  Expert,
  ...........................
  b) Mandat de reprezentareI. Descrierea deplasării
  - descrierea obiectului, conținutului, scopului și duratei deplasării
  II. Descrierea tipului de reprezentare
  - descrierea partenerului străin și a invitației transmise părții române
  III. Suportarea cheltuielilor
  - descrierea modului de suportare a cheltuielilor de deplasare (transport/cazare/masă)/menționarea mijlocului de transport utilizat
  IV. Componența delegației
  - prezentarea componenței delegației (numele, funcția)
  V. Mandatul pentru discuții
  V.1. Descrierea pe scurt a temei/temelor aflate pe agendă
  V.2. Relevanța pentru România
  V.3. Obiectivele României în raport cu tema aflată pe agendă
  V.4. Propuneri de poziționare
  V.5. Eventuale riscuri

  Întocmit:
  Expert,
  .........................
  (la 27-06-2022, Anexa nr. 5 a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 1.609 din 14 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 27 iunie 2022 )