ORDIN nr. 1.193 din 27 iulie 2021pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie sau ale construcțiilor juridice similare fiduciei, de organizare și funcționare a Registrului central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor, pentru aprobarea Procedurii privind accesul la Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 12 august 2021  Având în vedere prevederile art. 780 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 19 alin. (5) lit. c) și alin. (8^1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 342 alin. (1) și (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și Avizul conform al Ministerului Finanțelor comunicat prin Adresa nr. 740.448 din 7.07.2021,în temeiul dispozițiilor art. 19 alin. (7^2),(8^2) și ale art. 20 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de înregistrare a contractelor de fiducie sau ale construcțiilor juridice similare fiduciei, de organizare și funcționare a Registrului central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Procedura privind accesul la Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare:a) „Declarație de înregistrare a contractelor de fiducie sau ale construcțiilor juridice similare fiduciei“, prevăzut în anexa nr. 3;b) „Cerere de eliberare a certificatului de dovadă a înregistrării contractului de fiducie sau al construcției juridice similare fiduciei“, prevăzut în anexa nr. 4;c) „Certificat de dovadă a înregistrării contractului de fiducie sau al construcției juridice similare fiduciei în Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor“, prevăzut în anexa nr. 5;d) „Declarație privind neconcordanțele dintre informațiile privind beneficiarii reali disponibile în Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor și informațiile deținute de autorități/entități raportoare“, prevăzut în anexa nr. 6;e) „Cerere de înregistrare online pentru accesul la informațiile privind beneficiarii reali din Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor“, prevăzut în anexa nr. 7;f) „Cerere de acces la informațiile privind beneficiarii reali din Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor“, prevăzut în anexa nr. 8;g) „Referat privind soluționarea cererilor de acces la informațiile privind beneficiarii reali din Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor, depuse de persoanele prevăzute la art. 19 alin. (8^1) lit. c) și d) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 9.  +  Articolul 4Cuantumul taxei administrative prevăzute la art. 19 alin. (8^2) din Legea nr. 129/2019 se aprobă și se actualizează prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.  +  Articolul 5Referințele la Legea nr. 129/2019 din prezentul ordin reprezintă trimiteri la Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 6Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 816/2020 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie, de organizare și funcționare a Registrului central al fiduciilor, precum și a modelului și conținutului formularului „Declarație de înregistrare a contractelor de fiducie“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 din 27 martie 2020.  +  Articolul 9Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Mirela Călugăreanu
  București, 27 iulie 2021.Nr. 1.193.  +  Anexa nr. 1PROCEDURĂde înregistrare a contractelor de fiducie sau ale construcțiilor juridice similare fiduciei,de organizare și funcționare a Registrului central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor  +  Anexa nr. 2PROCEDURĂprivind accesul la Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor  +  Anexa nr. 3*)*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.
  INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE
  a formularului „Declarație de înregistrare a contractelor de fiducie sau ale construcțiilor juridice similare fiduciei“
  În cazul în care într-un contract de fiducie sunt mai mulți fiduciari, contractul de fiducie se va înregistra doar de unul din fiduciari la organul fiscal competent în administrarea fiduciarului desemnat să înregistreze contractul de fiducie.În cazul în care într-un contract al unei construcții juridice similare fiduciei sunt mai multe persoane care dețin o poziție echivalentă fiduciarului, contractul construcției juridice similare fiduciei se va înregistra doar de una din persoanele care dețin o poziție echivalentă fiduciarului la organul fiscal competent în administrarea persoanei care deține o poziție echivalentă fiduciarului desemnat să înregistreze construcția juridică similară fiduciei.1. În caseta „Anul“ se completează anul calendaristic în care se depune declarația.2. Secțiunea „A. DATE DE IDENTIFICARE A FIDUCIARULUI/FIDUCIARILOR/PERSOANEI CARE DEȚINE O POZIȚIE ECHIVALENTĂ ÎNTR-O CONSTRUCȚIE JURIDICĂ SIMILARĂ FIDUCIEI“:În rubrica „Denumire“ se înscrie denumirea fiduciarului.În caseta „Cod de identificare fiscală“ se completează codul de identificare fiscală al contribuabilului care are calitatea de fiduciar.Rubricile privind adresa se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al fiduciarului.În cazul în care într-un contract de fiducie sunt mai mulți fiduciari se completează câte o secțiune „date de identificare“ pentru fiecare fiduciar. Prima secțiune „date de identificare“ se va completa cu datele fiduciarului desemnat.Pentru contractele construcțiilor juridice similare fiduciilor, secțiunea se completează cu datele de identificare ale fiecărei persoane care deține o poziție echivalentă fiduciarului în respectiva construcție. Prima secțiune „date de identificare“ se va completa cu datele persoanei desemnate care deține o poziție echivalentă fiduciarului în respectiva construcție juridică.3. Secțiunea „B. DATE DE IDENTIFICARE A CONSTITUITORULUI/CONSTITUITORILOR“:În rubrica „Nume și prenume/Denumire“ se înscriu numele și prenumele sau denumirea constituitorului.În caseta „Cod de identificare fiscală“ se completează codul de identificare fiscală al contribuabilului care are calitatea de constituitor.Rubricile privind adresa se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al constituitorului.În cazul în care într-un contract de fiducie/al unei construcții juridice similare fiduciei sunt mai mulți constituitori se completează câte o secțiune „date de identificare“ pentru fiecare constituitor.4. Secțiunea „C. DATE DE IDENTIFICARE A BENEFICIARULUI/BENEFICIARILOR“:În rubrica „Nume și prenume/Denumire“ se înscriu numele și prenumele sau denumirea beneficiarului.În caseta „Cod de identificare fiscală“ se completează codul de identificare fiscală al contribuabilului care are calitatea de beneficiar.Rubricile privind adresa se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al beneficiarului.În cazul în care într-un contract de fiducie/al unei construcții juridice similare fiduciei sunt mai mulți beneficiari se completează câte o secțiune „date de identificare“ pentru fiecare beneficiar.5. Secțiunea „D. DATE DESPRE BENEFICIARUL REAL“:Subsecțiunea „a. DATE DE IDENTIFICARE A BENEFICIARULUI REAL AL FIDUCIEI SAU AL CONSTRUCȚIEI JURIDICE SIMILARE FIDUCIEI“:În rubrica „Nume și prenume“ se înscriu numele și prenumele beneficiarului real al fiduciei sau al construcției juridice similare fiduciei.În caseta „Cod de identificare fiscală“ se completează codul de identificare fiscală al beneficiarului real. În cazul în care beneficiarul real nu deține CNP/NIF se completează cu identificatorul acestuia din țara de rezidență.În caseta „Data nașterii“ se completează sub forma zz/ll/aaaa data nașterii beneficiarului real al fiduciei sau al construcției juridice similare fiduciei.Rubricile „Serie și număr act de identitate“, „Naționalitate“, „Țara de reședință“, „Domiciliu sau reședință (adresa completă)“ se completează cu datele beneficiarului real al fiduciei sau al construcției juridice similare fiduciei.În rubrica „Modalitatea de exercitare a controlului“ se descrie modalitatea prin care se exercită controlul în ultimă instanță asupra fiduciei sau construcției juridice similare prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate sau prin alte mijloace.În cazul în care într-un contract de fiducie sunt mai mulți beneficiari reali se completează câte o secțiune „date de identificare“ pentru fiecare beneficiar real.Subsecțiunea „b. CALITATEA BENEFICIARULUI REAL“: se selectează cel puțin o opțiune.Subsecțiunea „c. NATURA ȘI AMPLOAREA INTERESULUI GENERATOR DE BENEFICII DEȚINUT“: se completează cu informațiile furnizate fiduciei de către beneficiarul real, potrivit obligației stabilite beneficiarului real prin art. 19 alin. (11) dinLegea nr. 129/2019.6. Secțiunea „E. DATE DESPRE CONTRACTUL DE FIDUCIE SAU AL CONSTRUCȚIEI JURIDICE SIMILARE FIDUCIEI“:Subsecțiunea „a. CONTRACTUL INIȚIAL DE FIDUCIE SAU AL CONSTRUCȚIEI JURIDICE SIMILARE FIDUCIEI“:Se completează rubricile „Nr.“, „Data“, „Perioada contractului“, „Drepturi transferate“ și „Scopul fiduciei“ cu datele din contractul de fiducie sau din contractul pentru construcția juridică similară fiduciei.Casetele „Data“ și „Perioada contractului“ se completează sub forma zz/ll/aaaa.Se selectează cel puțin o opțiune din rubrica „Drepturi transferate“, potrivit contractului de fiducie sau celui pentru construcția juridică similară fiduciei.Subsecțiunea „b. MODIFICĂRI ALE CONTRACTULUI DE FIDUCIE SAU AL CONSTRUCȚIEI JURIDICE SIMILARE FIDUCIEI“:Această subsecțiune se poate completa numai dacă la începutul formularului a fost bifată rubrica „Modificare“.Se completează obligatoriu rubricile „Contract conex nr.“, „Data“, „Perioada totală a contractului“ și „Modificări“ cu datele din actul adițional al contractului de fiducie sau al construcției juridice similare fiduciei.Se selectează cel puțin o opțiune din rubrica „Drepturi transferate“, potrivit contractului de fiducie sau celui pentru construcția juridică similară fiduciei.Se completează toate rubricile formularului până la secțiunea E subsecțiunea „a. CONTRACTUL INIȚIAL DE FIDUCIE SAU AL CONSTRUCȚIEI JURIDICE SIMILARE FIDUCIEI“.Subsecțiunea „c. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE FIDUCIE SAU AL CONSTRUCȚIEI JURIDICE SIMILARE FIDUCIEI“:Pentru completarea acestei subsecțiuni este necesară bifarea rubricii „Încetare“.În cazul în care este bifată rubrica „Încetare“ se completează obligatoriu rubricile „Documentul care atestă încetarea: Nr. și Data“ și „Motivul încetării“ cu datele din actul de încetare a contractului de fiducie sau al construcției juridice similare fiduciei.Rubrica „Încetare“ se va bifa doar după ce au fost completate rubricile până la subsecțiunea „a. CONTRACTUL DE FIDUCIE INIȚIAL“.7. Declarația este însoțită în mod obligatoriu de copia contractului de fiducie sau al construcției juridice similare fiduciei.
   +  Anexa nr. 4*)*) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.  +  Anexa nr. 5*)*) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.  +  Anexa nr. 6*)*) Anexa nr. 6 este reprodusă în facsimil.
  INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE
  a formularului „Declarație privind neconcordanțele dintre informațiile privind beneficiarii reali disponibile
  în Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor și informațiile deținute de autorități/entități raportoare“
  1. Secțiunea „A. DATE DE IDENTIFICARE A AUTORITĂȚII/ENTITĂȚII RAPORTOARE“:În rubrica „Denumire“ se înscrie denumirea autorității sau entității raportoare.În caseta „Cod de identificare fiscală“ se completează codul de identificare fiscală al autorității sau entității raportoare.Rubrica privind domiciliul fiscal se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al autorității sau entității raportoare.2. Secțiunea „B. DATE DE IDENTIFICARE A REPREZENTANTULUI LEGAL“:În rubrica „Nume și prenume“ se completează numele și prenumele reprezentantului legal al autorității sau entității raportoare.În rubrica „Calitatea“ se completează calitatea reprezentantului legal al autorității sau entității raportoare.3. Secțiunea „C. DATE DE IDENTIFICARE A FIDUCIARULUI/PERSOANEI CARE DEȚINE O POZIȚIE ECHIVALENTĂ ÎNTR-O CONSTRUCȚIE JURIDICĂ SIMILARĂ FIDUCIEI“:În rubrica „Denumire“ se înscrie denumirea fiduciarului.În caseta „Cod de identificare fiscală“ se completează codul de identificare fiscală al contribuabilului care are calitatea de fiduciar.Rubricile privind adresa se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al fiduciarului.Datele se completează astfel cum figurează în Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor.În cazul în care într-un contract de fiducie sunt mai mulți fiduciari, secțiunea se va completa doar cu datele de identificare ale fiduciarului desemnat să înregistreze contractul de fiducie.Pentru contractele construcțiilor juridice similare fiduciilor, secțiunea se completează cu datele de identificare ale persoanei care deține o poziție echivalentă fiduciarului în respectiva construcție, desemnată să înregistreze contractul.4. Secțiunea „D. DATE DE IDENTIFICARE A BENEFICIARULUI REAL AL FIDUCIEI SAU AL CONSTRUCȚIEI JURIDICE SIMILARE FIDUCIEI“:În rubrica „Nume și prenume“ se înscriu numele și prenumele beneficiarului real al fiduciei sau al construcției juridice similare fiduciei.În caseta „Cod de identificare fiscală“ se completează codul de identificare fiscală al beneficiarului real.În caseta „Data nașterii“ se completează sub forma zz/ll/aaaa data nașterii beneficiarului real al fiduciei sau al construcției juridice similare fiduciei.Rubricile „Serie și număr act de identitate“, „Naționalitate“, „Țara de reședință“, „Domiciliu sau reședință (adresa completă)“ se completează cu datele beneficiarului real al fiduciei sau al construcției juridice similare fiduciei.În rubrica „Modalitatea de exercitare a controlului“ se menționează modalitatea prin care se exercită controlul în ultimă instanță asupra fiduciei sau a construcției juridice similare fiduciei, potrivit art. 4 alin. (2) lit. b) dinLegea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.În rubrica „Calitatea beneficiarului real“ se selectează cel puțin o opțiune.Rubrica „Natura și amploarea interesului generator de beneficii deținut“ se completează cu informațiile furnizate fiduciei de către beneficiarul real, potrivit obligației stabilite beneficiarului real prin art. 19 alin. (11) dinLegea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare.Datele se completează astfel cum figurează în Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor.În cazul în care într-un contract de fiducie sunt mai mulți beneficiari reali se completează câte o secțiune „date de identificare“ pentru fiecare beneficiar real.5. Subsecțiunea „Contractul de fiducie“:Se completează rubricile „Nr.“ și „Data“ cu datele aferente contractului de fiducie sau contractului construcției juridice similare fiduciei, pentru care autoritățile sau entitățile raportoare au identificat neconcordanțe referitoare la beneficiarul real.Datele se completează astfel cum figurează în Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor.6. Secțiunea „E. MENȚIUNI PRIVIND NECONCORDANȚELE DINTRE INFORMAȚIILE EXISTENTE ÎN REGISTRUL CENTRAL AL FIDUCIILOR ȘI INFORMAȚIILE DEȚINUTE DE CĂTRE AUTORITĂȚI/ENTITĂȚI RAPORTOARE“:Se completează neconcordanțele dintre informațiile privind beneficiarii reali disponibile în Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor și informațiile deținute de autorități sau entități raportoare.În cazul în care sunt mai multe neconcordanțe se va menționa, punctual, fiecare neconcordanță privind beneficiarul/beneficiarii real/reali constatată de autoritățile sau entitățile raportoare.
   +  Anexa nr. 7*)*) Anexa nr. 7 este reprodusă în facsimil.  +  Anexa nr. 8*)*) Anexa nr. 8 este reprodusă în facsimil.  +  Anexa nr. 9*)*) Anexa nr. 9 este reprodusă în facsimil.----