ORDIN nr. 1.049 din 2 august 2021pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 980/2011
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 11 august 2021  În temeiul prevederilor art. 6 alin. (2) lit. e), art. 6 alin. (3) lit. d), art. 11^1 alin. (2),art. 24 alin. (5),art. 48 alin. (4) și art. 57 dinOrdonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii,ministrul transporturilor și infrastructurii emite următorul ordin:  +  Articolul INormele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 980/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 și 854 bis din 2 decembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 21, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 21(1) Pentru obținerea licenței comunitare și a copiilor conforme ale acesteia, întreprinderea depune, transmite on-line cu semnătură electronică sau prin servicii poștale cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5 la prezentele norme.2. La articolul 21 alineatul (2), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins: f) dovada recunoașterii certificatului de competență profesională al managerului de transport valabil pentru tipul de transport efectuat, în cazul în care acesta a fost eliberat de autoritățile competente din statele membre ale Uniunii Europene, altul decât România, din Spațiul Economic European sau din Confederația Elvețiană.3. La articolul 24, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 24(1) În situația în care titularul licenței comunitare deține autovehicule suplimentare față de cele pentru care a obținut inițial copii conforme ale licenței comunitare, pe care urmează să le utilizeze la efectuarea operațiunilor de transport rutier, depune, transmite on-line cu semnătură electronică sau prin servicii poștale cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice.4. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 25În vederea efectuării transportului rutier de mărfuri periculoase, operatorul de transport rutier depune, transmite online cu semnătură electronică sau prin servicii poștale cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., următoarele documente: a) dovada angajării și decizia de numire pentru consilierul de siguranță;b) dovada recunoașterii certificatului de atestare profesională al consilierului de siguranță valabil, în cazul în care acesta a fost eliberat de autoritățile competente din statele membre ale Uniunii Europene, altul decât România, din Spațiul Economic European sau din Confederația Elvețiană;c) certificatul de agreare eliberat de Regia Autonomă «Registrul Auto Român», pentru vehiculele pentru care este necesar a se elibera respectivul certificat;d) lista conducătorilor auto care vor efectua transport rutier de mărfuri periculoase;e) certificatul de atestare profesională al conducătorului auto, specific mărfurilor periculoase care vor fi transportate, în cazul în care acesta a fost eliberat în unul dintre statele semnatare ale Acordului european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, altul decât România; f) autorizația eliberată de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, pentru vehiculele care transportă mărfuri periculoase din clasa 7;g) certificatul de inspecție tehnică, în cazul suprastructurilor specializate pentru transportul recipientelor cu gaze lichefiate sau cu alte mărfuri periculoase.5. La articolul 26, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 26(1) Copia conformă a licenței comunitare se eliberează în termen de 5 zile pentru un autovehicul sau ansamblu de vehicule în funcție de tipul de transport rutier efectuat, respectiv transport rutier de mărfuri ori transport rutier de persoane.6. La articolul 31, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 31(1) Pentru obținerea certificatului de transport în cont propriu și a copiilor conforme ale acestuia, întreprinderea depune, transmite on-line cu semnătură electronică sau prin servicii poștale cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 12 la prezentele norme.7. La articolul 31 alineatul (2), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins: c) dovada recunoașterii certificatului de competență profesională al managerului de transport valabil, în cazul în care acesta a fost eliberat de autoritățile competente din statele membre ale Uniunii Europene, altul decât România, din Spațiul Economic European sau din Confederația Elvețiană.8. La articolul 34, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 34(1) În situația în care titularul certificatului de transport în cont propriu deține autovehicule suplimentare față de cele pentru care a obținut inițial copii conforme ale certificatului de transport în cont propriu, pe care urmează să le utilizeze la efectuarea operațiunilor de transport rutier în cont propriu, depune, transmite on-line cu semnătură electronică sau prin servicii poștale cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 13 la prezentele norme metodologice.9. Articolul 35 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 35În vederea efectuării transportului rutier de mărfuri periculoase, întreprinderea de transport rutier în cont propriu depune, transmite on-line cu semnătură electronică sau prin servicii poștale cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., următoarele documente:a) dovada angajării și decizia de numire pentru consilierul de siguranță;b) dovada recunoașterii certificatului de atestare profesională al consilierului de siguranță valabil, în cazul în care acesta a fost eliberat de autoritățile competente din statele membre ale Uniunii Europene, altul decât România, din Spațiul Economic European sau din Confederația Elvețiană;c) certificatul de agreare eliberat de Regia Autonomă «Registrul Auto Român», pentru vehiculele pentru care este necesar a se elibera respectivul certificat;d) lista conducătorilor auto care vor efectua transport rutier de mărfuri periculoase;e) certificatul de atestare profesională al conducătorului auto, specific mărfurilor periculoase care vor fi transportate, în cazul în care acesta a fost eliberat în unul din statele semnatare ale Acordului european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, altul decât România; f) autorizația eliberată de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, pentru vehiculele care transportă mărfuri periculoase din clasa 7;g) certificatul de inspecție tehnică, în cazul suprastructurilor specializate pentru transportul recipientelor cu gaze lichefiate sau cu alte mărfuri periculoase.10. Articolul 36 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 36Copia conformă a certificatului de transport în cont propriu se eliberează în termen de 5 zile pentru un autovehicul sau ansamblu de vehicule în funcție de tipul de transport rutier efectuat, respectiv transport rutier de mărfuri sau transport rutier de persoane.11. La articolul 38^3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 38^3(1) Pentru obținerea autorizației pentru transportul rutier național contra cost și a copiei conforme a acesteia, întreprinderea depune, transmite on-line cu semnătură electronică sau prin servicii poștale cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice.12. La articolul 38^3 alineatul (2), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins: e) dovada recunoașterii certificatului de competență profesională al managerului de transport valabil, în cazul în care acesta a fost eliberat de autoritățile competente din statele membre ale Uniunii Europene, altul decât România, din Spațiul Economic European sau din Confederația Elvețiană.13. La articolul 38^4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 38^4(1) Pentru obținerea copiei conforme a licenței comunitare valabile pentru transportul rutier național contra cost, prevăzută la art. 18^4 alin. (2), operatorul de transport rutier depune, transmite on-line cu semnătură electronică sau prin servicii poștale cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice.14. Articolul 38^6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 38^6(1) În situația în care titularul autorizației pentru transportul rutier național contra cost sau titularul licenței comunitare deține unul sau mai multe vehicule rutiere cu masa maximă autorizată, inclusiv cea a remorcii/semiremorcii, care nu depășește 3,5 tone pentru efectuarea transportului de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate prevăzute la art. 11^1 din O.G. nr. 27/2011, suplimentar față de cele pentru care a obținut inițial copii conforme ale autorizației pentru transportul rutier național contra cost/copii conforme ale licenței comunitare valabile pentru transportul rutier național contra cost, pe care urmează să îl/le utilizeze la efectuarea operațiunilor de transport rutier, depune, transmite on-line cu semnătură electronică sau prin servicii poștale cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice.(2) Copia conformă a autorizației pentru transportul rutier național contra cost/Copia conformă a licenței comunitare, valabilă pentru transportul rutier național contra cost, pe care urmează să o dețină la efectuarea operațiunilor de transport rutier se eliberează în termen de 5 zile.15. Articolul 47 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 47(1) Atestatul de conducător auto prevăzut la art. 42 lit. d) și art. 44 lit. d) se eliberează de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu plata tarifului aferent.(2) Atestatul de conducător auto menționat la alin. (1) se eliberează operatorului de transport care deține o licență comunitară, respectiv întreprinderii care deține un certificat de transport în cont propriu, care utilizează conducători auto cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009.(3) În vederea eliberării atestatului de conducător auto menționat la alin. (1), operatorul de transport sau, după caz, întreprinderea va depune sau va transmite prin poștă cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., o cerere însoțită de următoarele documente:a) permisul de ședere în România eliberat de autoritatea competentă din România, în copie;b) dovada îndeplinirii de către conducătorul auto a condiției de pregătire profesională, și anume:(i) cartela de pregătire profesională eliberată de autoritatea competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European sau de către autoritatea competentă din Confederația Elvețiană, având înscris codul comunitar armonizat 95 în dreptul a cel puțin uneia dintre categoriile C1, C1E, C sau CE, în copie față-verso, sau(ii) permisul de conducere eliberat de autoritatea competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European sau de către autoritatea competentă din Confederația Elvețiană, în cazul în care dovada calificării profesionale a conducătorului auto se face prin înscrierea în coloana 12 a permisului de conducere a codului comunitar armonizat 95 în dreptul a cel puțin uneia dintre categoriile C1, C1E, C sau CE, în copie față-verso;c) permisul de conducere al conducătorului auto, eliberat sau recunoscut de autoritatea competentă din România, în copie, față-verso, cu excepția cazului de la lit. b) pct. (ii); d) copia avizului de angajare eliberat de către Inspectoratul General pentru Imigrări, din care să rezulte că avizul a fost eliberat la cererea operatorului de transport/întreprinderii pentru codul COR 833201, corespunzător ocupației de șofer camion/mașină de mare tonaj;e) extras după registrul electronic general de evidență al salariaților - REVISAL, din care să rezulte în mod explicit faptul că angajarea s-a făcut pentru funcția de șofer camion/mașină de mare tonaj - cod COR 833201;f) dovada achitării tarifului de eliberare a atestatului.(4) Atestatul menționat la alin. (1) se eliberează cu valabilitate de cel mult 5 ani, dar fără a depăși perioada de valabilitate a contractului individual de muncă al conducătorului auto în cazul în care acesta este încheiat pentru o perioadă determinată de timp sau valabilitatea licenței comunitare/certificatului de transport în cont propriu. (5) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. eliberează atestatul menționat la alin. (1) sau comunică în scris refuzul motivat, după caz. În situația în care conducătorul auto deține un document, prin care dovedește pregătirea profesională, obținut într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European ori în Confederația Elvețiană, termenul de 5 zile curge de la data primirii confirmării valabilității administrative a acestuia, din partea statului care a eliberat documentul.16. La articolul 61, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 61(1) În perioada de valabilitate, programul de transport interjudețean poate fi modificat trimestrial de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în calitate de organism specializat al Ministerului Transporturilor, la datele stabilite de aceasta și publicate pe site-ul propriu, în baza unor solicitări ale operatorilor de transport rutier, ale consiliilor locale, ale consiliilor județene sau ale reprezentanților colectivităților locale, depuse în perioada și conform precizărilor stabilite de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. și publicate pe site-ul instituției, în următoarele cazuri:17. La articolul 76, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins: b) codul unic de înregistrare/codul numeric personal;18. După articolul 84 se introduce un nou articol, articolul 84^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 84^1(1) Transportul rutier internațional contra cost de persoane prin servicii regulate între România și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord se efectuează de operatorii de transport rutier pe baza autorizației de transport internațional însoțită de graficele de circulație.(2) În sensul alin. (1), autorizația de transport internațional reprezintă documentul de transport pe baza căruia se poate efectua transportul rutier internațional contra cost de persoane prin serviciile regulate.(3) În calitate de autoritate de autorizare, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii prin Direcția transport rutier emite autorizații de transport internațional și copii conforme ale acestora conform prevederilor Acordului comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte.(4) Autorizația de transport internațional dă dreptul operatorului de transport rutier să efectueze transport rutier internațional contra cost de persoane prin servicii regulate direct sau prin intermediul operatorilor de transport rutier subcontractanți ori prin asociere cu alți operatori de transport rutier în cadrul unui grup, pe teritoriul României, pe teritoriul statului/statelor tranzitat(e) și pe teritoriul statului în care se află situat celălalt capăt al traseului.(5) Autorizația de transport internațional se eliberează pe numele operatorului de transport rutier cu înscrierea, după caz, a operatorilor de transport rutier subcontractanți sau a operatorilor de transport rutier asociați din grup și va fi însoțită pe toată durata efectuării transportului de graficul de circulație la efectuarea serviciului respectiv.(6) Pentru vehiculele utilizate pentru derularea serviciului regulat respectiv se eliberează un număr de copii conforme ale autorizației de transport internațional care să permită efectuarea, în condiții optime, a serviciului, potrivit graficului de circulație aprobat.(7) În cazul unui grup de operatori de transport rutier, în vederea efectuării transportului rutier internațional contra cost de persoane prin servicii regulate, autorizația este acordată operatorului de transport rutier solicitant care a fost desemnat de ceilalți operatori de transport în aceste scopuri, urmând ca celorlalți operatori de transport rutier din cadrul grupului să le fie distribuite un număr de copii conforme ale autorizației, corespunzător numărului autobuzelor utilizate pentru serviciul respectiv.(8) În cazul operatorilor de transport rutier subcontractanți, în vederea efectuării transportului rutier internațional contra cost de persoane prin servicii regulate, autorizația și copiile conforme ale acestuia sunt acordate operatorului de transport rutier care conduce operațiunea, urmând ca acesta să distribuie operatorilor de transport rutier subcontractanți un număr de copii conforme corespunzător numărului autobuzelor utilizate pentru serviciul respectiv.(9) Perioada maximă de valabilitate a autorizațiilor de transport internațional este de 5 ani.(10) Modelul autorizației de transport internațional este prevăzut în anexa nr. 23^1 la prezentele norme metodologice.(11) Modelul copiei conforme a autorizației de transport internațional este prevăzut în anexa nr. 24^1 la prezentele norme metodologice19. La articolul 87 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 87(1) În vederea constatării îndeplinirii condițiilor de autorizare și de efectuare a transportului rutier internațional contra cost de persoane, pentru eliberarea autorizației de transport internațional, operatorul de transport rutier va depune sau va transmite prin poștă, cu confirmare de primire, la Direcția transport rutier, un dosar care va cuprinde următoarele documente:20. La articolul 87 alineatul (1) litera a), după punctul ii) se introduce un nou punct, punctul iii), cu următorul cuprins: iii) în anexa nr. 29^1 la prezentele norme metodologice, în cazul serviciilor regulate al căror capăt de traseu se găsește pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord;21. La articolul 89, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins: (1^1) Direcția transport rutier va respinge cererea de autorizare depusă în vederea efectuării transportului rutier internațional contra cost de persoane prin servicii regulate care fac obiectul Acordului comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte, în condițiile prevăzute de acesta.22. La articolul 90, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins: (1^1) Cererile de reînnoire a autorizațiilor de transport internațional sau de modificare a condițiilor de efectuare a transportului prin serviciul regulat care face obiectul Acordului comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte, vor conține propunerile de modificare și/sau perioada de valabilitate și vor fi soluționate conform prevederilor respectivului acord.23. După articolul 94 se introduce un nou articol, articolul 94^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 94^1Transportul rutier internațional contra cost de persoane prin servicii regulate speciale între România și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord se efectuează de operatorii de transport rutier pe baza autorizației de transport internațional însoțită de graficele de circulație cu respectarea prevederilor art. 84^1 alin. (2)-(11).24. La articolul 96 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins: a^1) cererea de eliberare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 29^1 la prezentele norme metodologice, în cazul serviciilor regulate speciale al căror capăt de traseu se găsește pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord;25. Articolul 97 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 97(1) Direcția transport rutier va transmite solicitări în vederea autorizării acestui serviciu, în conformitate cu prevederile Regulamentului 1.073/2009, ale Acordului comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte, sau ale acordurilor și convențiilor internaționale încheiate între România și statele din afara Uniunii Europene, după caz. (2) Deciziile asupra autorizării operatorilor de transport rutier români vor fi luate de autoritățile competente ale statelor de autorizare, în termenele prevăzute în Regulamentul 1.073/2009, în Acordul comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte, sau în acordurile și convențiile internaționale încheiate între România și celelalte state, după caz.26. La articolul 98, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Direcția transport rutier va respinge cererea de autorizare depusă în vederea efectuării transportului rutier internațional contra cost de persoane prin servicii regulate speciale care fac obiectul Acordului comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte, în condițiile prevăzute de acesta.27. La articolul 101 alineatul (2), după litera d) se adaugă o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins: e) documentul de control prevăzut în anexa nr. 30^1 la prezentele norme pentru transportul rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale furnizate în temeiul art. 475 alin. (6) și (7) din Acordul comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte. Documentul de control este format din foi de parcurs detașabile, în două exemplare, legate în carnete de 25 de file numerotate consecutiv de la 1 la 25. Foile de parcurs se completează în dublu exemplar de către operatorul de transport rutier pentru fiecare călătorie înainte de începerea acesteia.28. La articolul 102, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 102(1) Documentele de control prevăzute la art. 101 alin. (2) lit. a), b) și e) se eliberează de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., la cerere, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare.29. La articolul 105, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins: (4) În cazul operațiunilor de cabotaj efectuate sub forma serviciilor ocazionale temporare pe insula Irlanda, se completează documentul de control prevăzut la art. 101 alin. (2) lit. e).30. La articolul 106, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 106(1) Documentul de control prevăzut la art. 105 alin. (2)-(4) se eliberează operatorului de transport rutier de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare.31. La articolul 119, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 119(1) Pentru eliberarea licenței pentru activități conexe transportului rutier - activități desfășurate de autogară, operatorul economic depune, transmite on-line cu semnătură electronică sau prin servicii poștale cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 39 la prezentele norme.32. La articolul 119 alineatul (2), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) dovada recunoașterii certificatului de competență profesională al managerului de transport valabil, în cazul în care acesta a fost eliberat de autoritățile competente din statele membre ale Uniunii Europene, altul decât România, din Spațiul Economic European sau din Confederația Elvețiană;33. La articolul 119 alineatul (2) litera g), punctul (ii) se modifică și va avea următorul cuprins:(ii) dovada recunoașterii certificatului de competență profesională al managerului de transport valabil, în cazul în care acesta a fost eliberat de autoritățile competente din statele membre ale Uniunii Europene, altul decât România, din Spațiul Economic European sau din Confederația Elvețiană;34. La articolul 120, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 120(1) Eliberarea licenței pentru activități conexe transportului rutier - activități desfășurate de autogară se face de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. în termen de 15 zile de la data înregistrării cererii ori se comunică în scris refuzul motivat al eliberării acesteia, în funcție de îndeplinirea condițiilor necesare rezultate atât din documentele depuse, cât și din verificările efectuate în locația în care operatorul economic urmează să își desfășoare activitatea.35. La articolul 120, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) La eliberarea unei noi licențe pentru activități conexe transportului rutier - activități desfășurate de autogară, solicitantul depune aprobarea autorității administrației publice locale prevăzute la art. 119 alin. (2) lit. c) numai în situația în care perioada de valabilitate a celei depuse anterior este depășită36. La articolul 127, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 127(1) Pentru eliberarea licenței pentru activități conexe transportului rutier - activități de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost, operatorul economic transmite on-line cu semnătură electronică sau prin servicii poștale cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 41 la prezentele norme metodologice.37. La articolul 127 alineatul (2), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) dovada recunoașterii certificatului de competență profesională al managerului de transport valabil, în cazul în care acesta a fost eliberat de autoritățile competente din statele membre ale Uniunii Europene, altul decât România, din Spațiul Economic European sau din Confederația Elvețiană;38. La articolul 127 alineatul (2) litera f), punctul (ii) se modifică și va avea următorul cuprins:(ii) dovada recunoașterii certificatului de competență profesională al managerului de transport valabil, în cazul în care acesta a fost eliberat de autoritățile competente din statele membre ale Uniunii Europene, altul decât România, din Spațiul Economic European sau din Confederația Elvețiană;39. La articolul 128, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 128(1) Eliberarea licenței pentru activități conexe transportului rutier - activități de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost se face de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. în termen de 15 zile de la data înregistrării cererii ori se comunică în scris refuzul motivat al eliberării acesteia, în funcție de îndeplinirea condițiilor necesare rezultate atât din documentele depuse, cât și din verificările efectuate la locația în care operatorul economic urmează să își desfășoare activitatea.40. La articolul 133, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) să utilizeze numai vehicule rutiere a căror stare tehnică corespunde reglementărilor naționale de siguranță rutieră și de protecția mediului înconjurător, cu inspecția tehnică periodică valabilă și care corespund prevederilor legale în vigoare;41. La articolul 134 litera s), punctul xviii) se modifică și va avea următorul cuprins:xviii) să transmită semestrial Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier raportul efectuării curselor aferente serviciilor regulate de transport internațional de persoane;42. La anexa nr. 5 punctul IX „Opis de documente depuse de solicitant“, rândul 9 se abrogă.43. La anexa nr. 12 punctul VIII „Opis de documente depuse de solicitant“, rândul 6 se abrogă.44. După anexa nr. 23 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 23^1, având conținutul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin.45. După anexa nr. 24 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 24^1, având conținutul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.46. După anexa nr. 29 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 29^1, având conținutul prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ordin.47. După anexa nr. 30 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 30^1, având conținutul prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul ordin.48. La anexa nr. 39 punctul V „Opis de documente depuse pentru eliberarea licenței pentru activități conexe transportului rutier - activități desfășurate de autogară“, rândul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:5. Dovada recunoașterii certificatului de competență profesională al managerului de transport valabil, în cazul în care acesta a fost eliberat de autoritățile competente din statele membre ale Uniunii Europene, altul decât România, din Spațiul Economic European sau din Confederația Elvețiană49. La anexa nr. 41 punctul V „Opis de documente depuse pentru eliberarea licenței pentru activități conexe transportului rutier - activități desfășurate de autogară“, rândul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:4. Dovada recunoașterii certificatului de competență profesională al managerului de transport valabil, în cazul în care acesta a fost eliberat de autoritățile competente din statele membre ale Uniunii Europene, altul decât România, din Spațiul Economic European sau din Confederația Elvețiană  +  Articolul IIAnexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIIAutoritatea Rutieră Română - A.R.R. și Direcția transport rutier vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Cătălin Drulă
  București, 2 august 2021.Nr. 1.049.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 23^1 la normele metodologice)
  MODEL DE AUTORIZAȚIE
  pentru un serviciu internațional regulat și pentru un serviciu internațional regulat special
   +  (Prima pagină a autorizației)
  (hârtie portocalie - din A4)
  (A se formula în limba sau limbile oficiale sau în una dintre limbile oficiale ale părții unde se depune cererea)
  Autorizație
  În conformitate cu partea a doua rubrica a treia titlul II din Acordul comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte,Statul emitent: .............................................Autoritatea de autorizare: ..........................................................Indicativul statului emitent: ............................. (^1)Autorizația nr. .......................... pentru un serviciu regulat [ ] (^2) pentru un serviciu regulat special [ ] (^2)efectuat cu autocarul și cu autobuzul între părțile la Acordul comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte,Acordată: .........................................................................................................................................................Numele, prenumele sau denumirea comercială a operatorului sau a operatorului desemnat în cazul unui grup de întreprinderi sau în cazul unui parteneriat:Adresa:..................................................................................................................................................................(^1) Numărul de telefon și fax sau adresa de e-mail:.................................................................................................................................................................. Notă
  (^1) Austria (A), Belgia (B), Bulgaria (BG), Cipru (CY), Croația (HR), Republica Cehă (CZ), Danemarca (DK), Estonia (EST), Finlanda (FIN), Franța (F), Germania (D), Grecia (GR), Ungaria (H), Irlanda (IRL), Italia (I), Letonia (LV), Lituania (LT), Luxemburg (L), Malta (MT), Țările de Jos (NL), Polonia (PL), Portugalia (P), România (RO), Republica Slovacă (SK), Slovenia (SLO), Spania (E), Suedia (S), Regatul Unit (UK), a se completa.
  (^2) Bifați sau completați, după caz.
   +  (A doua pagină a autorizației)Numele, adresa, numărul de telefon și fax sau adresele de e-mail ale operatorului sau, în cazul grupurilor de operatori sau al parteneriatelor, numele tuturor operatorilor din grup sau din parteneriat; în plus, numele tuturor subcontractanților, identificați ca atare:1. .................................................................................2. .................................................................................3. .................................................................................4. .................................................................................5. .................................................................................A se atașa o listă, dacă este cazulValabilitatea autorizației: de la: .................... până la: ........................Locul și data eliberării: .................................................................................Semnătura și ștampila autorității sau agenției emitente: ..........................................................1. Traseul: ..................................................................................................................................................................a) Punctul de plecare al serviciului: ....................................................................................................................................................................b) Punctul de destinație al serviciului: ..................................................................................................................................................................Itinerarul principal, având subliniate punctele de îmbarcare și de debarcare a pasagerilor: .......................................................................................................................2. Orarul: .................................................................................(anexat la prezenta autorizație)3. Serviciu regulat special:Categoria de pasageri: ..................................................................................................................................................................4. Alte condiții sau puncte speciale: ...................................................................................................................................................................................................................................................Ștampila autorității emitente a autorizațieiNotă importantă:1. Prezenta autorizație este valabilă pentru întreaga cursă.2. Autorizația sau o copie conformă eliberată de către autoritatea emitentă trebuie păstrată în vehicul pe durata cursei și trebuie prezentată la cererea agenților de control.3. Plecarea sau sosirea are loc pe teritoriul părții în care este stabilit operatorul și în care sunt înmatriculate autobuzele și autocarele.  +  (A treia pagină a autorizației)
  Considerații generale
  1. Operatorul de transport rutier de persoane demarează serviciul de transport în perioada indicată în decizia autorității de autorizare care acordă autorizația.2. Cu excepția cazurilor de forță majoră, operatorul unui serviciu internațional regulat sau al unui serviciu internațional regulat special ia toate măsurile pentru a garanta un serviciu de transport care respectă condițiile prevăzute în autorizație.3. Operatorul trebuie să pună la dispoziția publicului informațiile privind traseul, punctele de oprire, orarul, tarifele și condițiile de transport.4. Fără a aduce atingere documentelor care aparțin vehiculului și conducătorului auto (cum ar fi certificatul de înmatriculare al vehiculului și permisul de conducere), următoarele documente servesc ca documente de control necesare în temeiul articolului 477 din Acordul comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte, și trebuie păstrate la bordul vehiculului și prezentate la cererea oricărui agent de control autorizat:– autorizația sau o copie conformă, pentru efectuarea de servicii internaționale regulate sau de servicii internaționale regulate speciale;– licența operatorului sau o copie conformă, pentru transportul internațional rutier de persoane, eliberată conform legislației Regatului Unit sau a Uniunii;– atunci când operează un serviciu internațional regulat special, contractul încheiat între organizator și operatorul de transport sau o copie conformă, precum și un document care atestă că, în scopul efectuării unui serviciu regulat special, călătorii constituie o categorie specifică de persoane, cu excluderea altor călători;– atunci când operatorul unui serviciu regulat sau al unui serviciu regulat special utilizează vehicule suplimentare pentru a face față unor situații excepționale și temporare, în plus față de documentele relevante menționate anterior, o copie a contractului dintre operatorul serviciului internațional regulat sau al serviciului internațional regulat special și întreprinderea care furnizează vehiculele suplimentare sau un document echivalent.
   +  (A patra pagină a autorizației)
  Considerații generale
  (continuare)
  5. Operatorii care operează un serviciu internațional regulat, cu excluderea serviciilor regulate speciale, emit bilete de transport prin care confirmă dreptul călătorului de a fi transportat și care servesc drept document de control ce atestă încheierea unui contract de transport între pasager și operatorul de transport, fie individual, fie colectiv. Biletele, care pot fi și electronice, trebuie să indice:a) numele operatorului;b) punctele de plecare și de destinație și, dacă este cazul, cursa retur;c) durata de valabilitate a biletului și, dacă este cazul, data și ora plecării;d) prețul transportului.Biletul de transport trebuie prezentat de către pasager la cererea oricărui agent autorizat de control.6. Operatorii care operează servicii internaționale regulate sau servicii internaționale regulate speciale de transport de persoane trebuie să permită orice control care urmărește asigurarea faptului că operarea se efectuează corect, în special în ceea ce privește timpul de conducere și perioadele de repaus, siguranța rutieră și emisiile.
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 24^1 la normele metodologice)
  MODEL DE AUTORIZAȚIE
  pentru un serviciu internațional regulat și pentru un serviciu internațional regulat special
   +  (Prima pagină a autorizației)
  (hârtie portocalie - din A4)
  (A se formula în limba sau limbile oficiale sau în una dintre limbile oficiale ale părții unde se depune cererea)
  Autorizație
  În conformitate cu partea a doua rubrica a treia titlul II din Acordul comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte,Statul emitent: .........................................................................Autoritatea de autorizare: ...........................................................Indicativul statului emitent: ................................................. (^1)Autorizația nr. .....................................................................Copie conformă nr. .............................................................pentru un serviciu regulat [ ] (^2) pentru un serviciu regulat special [ ] (^2)efectuat cu autocarul și cu autobuzul între părțile la Acordul comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte,Acordată: .............................................................................................................................................................................Numele, prenumele sau denumirea comercială a operatorului sau a operatorului desemnat în cazul unui grup de întreprinderi sau în cazul unui parteneriat:Adresa:............................................................................................................................................................................................Numărul de telefon și fax sau adresa de e-mail:............................................................................................................................................................................................(^1) Austria (A), Belgia (B), Bulgaria (BG), Cipru (CY), Croația (HR), Republica Cehă (CZ), Danemarca (DK), Estonia (EST), Finlanda (FIN), Franța (F), Germania (D), Grecia (GR), Ungaria (H), Irlanda (IRL), Italia (I), Letonia (LV), Lituania (LT), Luxemburg (L), Malta (MT), Țările de Jos (NL), Polonia (PL), Portugalia (P), România (RO), Republica Slovacă (SK), Slovenia (SLO), Spania (E), Suedia (S), Regatul Unit (UK), a se completa.(^2) Bifați sau completați, după caz.
   +  (A doua pagină a autorizației)Numele, adresa, numărul de telefon și fax sau adresele de e-mail ale operatorului sau, în cazul grupurilor de operatori sau al parteneriatelor, numele tuturor operatorilor din grup sau din parteneriat; în plus, numele tuturor subcontractanților, identificați ca atare:1. ................................................................2. ................................................................3. ................................................................4. ................................................................5. ................................................................A se atașa o listă, dacă este cazulValabilitatea autorizației: de la: ......................................... până la: ...........................Locul și data eliberării: ...............................................................Semnătura și ștampila autorității sau agenției emitente: ..........................................1. Traseul: ..............................................................................................................................................................................a) Punctul de plecare al serviciului: .................................................................................................................................................b) Punctul de destinație al serviciului: .............................................................................................................................................Itinerarul principal, având subliniate punctele de îmbarcare și de debarcare a pasagerilor: ....................................................................................................................................2. Orarul: ....................................................................................(anexat la prezenta autorizație)3. Serviciu regulat special:Categoria de pasageri: .............................................................................................................................................................4. Alte condiții sau puncte speciale: ..............................................................................................................................................................................................................................................Ștampila autorității emitente a autorizațieiNotă importantă:1. Prezenta autorizație este valabilă pentru întreaga cursă.2. Autorizația sau o copie conformă eliberată de către autoritatea emitentă trebuie păstrată în vehicul pe durata cursei și trebuie prezentată la cererea agenților de control.3. Plecarea sau sosirea are loc pe teritoriul părții în care este stabilit operatorul și în care sunt înmatriculate autobuzele și autocarele.  +  (A treia pagină a autorizației)
  Considerații generale
  1. Operatorul de transport rutier de persoane demarează serviciul de transport în perioada indicată în decizia autorității de autorizare care acordă autorizația.2. Cu excepția cazurilor de forță majoră, operatorul unui serviciu internațional regulat sau al unui serviciu internațional regulat special ia toate măsurile pentru a garanta un serviciu de transport care respectă condițiile prevăzute în autorizație.3. Operatorul trebuie să pună la dispoziția publicului informațiile privind traseul, punctele de oprire, orarul, tarifele și condițiile de transport.4. Fără a aduce atingere documentelor care aparțin vehiculului și conducătorului auto (cum ar fi certificatul de înmatriculare al vehiculului și permisul de conducere), următoarele documente servesc ca documente de control necesare în temeiul articolului 477 din Acordul comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte, și trebuie păstrate la bordul vehiculului și prezentate la cererea oricărui agent de control autorizat:– autorizația sau o copie conformă, pentru efectuarea de servicii internaționale regulate sau de servicii internaționale regulate speciale;– licența operatorului sau o copie conformă, pentru transportul internațional rutier de persoane, eliberată conform legislației Regatului Unit sau a Uniunii;– atunci când operează un serviciu internațional regulat special, contractul încheiat între organizator și operatorul de transport sau o copie conformă, precum și un document care atestă că, în scopul efectuării unui serviciu regulat special, călătorii constituie o categorie specifică de persoane, cu excluderea altor călători;– atunci când operatorul unui serviciu regulat sau al unui serviciu regulat special utilizează vehicule suplimentare pentru a face față unor situații excepționale și temporare, în plus față de documentele relevante menționate anterior, o copie a contractului dintre operatorul serviciului internațional regulat sau al serviciului internațional regulat special și întreprinderea care furnizează vehiculele suplimentare sau un document echivalent.
   +  (A patra pagină a autorizației)
  Considerații generale
  (continuare)
  5. Operatorii care operează un serviciu internațional regulat, cu excluderea serviciilor regulate speciale, emit bilete de transport prin care confirmă dreptul călătorului de a fi transportat și care servesc drept document de control ce atestă încheierea unui contract de transport între pasager și operatorul de transport, fie individual, fie colectiv. Biletele, care pot fi și electronice, trebuie să indice:a) numele operatorului;b) punctele de plecare și de destinație și, dacă este cazul, cursa retur;c) durata de valabilitate a biletului și, dacă este cazul, data și ora plecării;d) prețul transportului.Biletul de transport trebuie prezentat de către pasager la cererea oricărui agent autorizat de control.6. Operatorii care operează servicii internaționale regulate sau servicii internaționale regulate speciale de transport de persoane trebuie să permită orice control care urmărește asigurarea faptului că operarea se efectuează corect, în special în ceea ce privește timpul de conducere și perioadele de repaus, siguranța rutieră și emisiile.
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 29^1 la normele metodologice)
  MODEL DE CERERE
  de autorizație pentru un serviciu internațional regulat și pentru un serviciu internațional regulat special
   +  (hârtie albă - din A4)(A se formula în limba sau limbile oficiale sau în una dintre limbile oficiale ale părții unde se depune cererea)
  FORMULAR DE CERERE
  pentru acordarea sau reînnoirea unei autorizații de a efectua un serviciu internațional regulat
  sau un serviciu internațional regulat special (^1)
  Demararea unui serviciu regulat [ ]Demararea unui serviciu regulat special [ ]Reînnoirea autorizației pentru un serviciu [ ]Modificarea condițiilor de autorizare pentru un serviciu [ ]efectuat cu autocarul și cu autobuzul între părțile la Acordul comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte,......................................(Autoritatea de autorizare)................................1. Numele și prenumele sau denumirea comercială a operatorului solicitant; în cazul unei cereri depuse de un grup de operatori sau de un parteneriat, numele operatorului desemnat de ceilalți operatori pentru depunerea cererii:............................................................................................................................................................................................2. Serviciile urmează să fie efectuate (^1) de un operator [ ] un grup de operatori [ ] de un parteneriat [ ] de un subcontractant 3. Numele și adresele operatorului sau, în cazul unui grup de operatori sau al unui parteneriat, numele tuturor operatorilor din grup sau din parteneriat; în plus, toți subcontractanții trebuie identificați cu numele lor (^2)3.1. ............................................ tel. ............................................3.2. ............................................ tel. ............................................3.3. ............................................ tel. ............................................3.4. ............................................ tel. ............................................(^1) Bifați sau completați, după caz.(^2) A se anexa lista, dacă este cazul.
   +  (A doua pagină a cererii de autorizație sau de reînnoire a autorizației)4. În cazul unui serviciu regulat special:4.1. Categoria de pasageri:(^1) lucrători  elevi/studenți  alții 5. Durata de valabilitate a autorizației solicitate sau data până la care se va desfășura serviciul:..............................................................................................6. Traseul principal al serviciului (a se sublinia punctele de îmbarcare și debarcare, cu adresa completă):(^2)..........................................................................................................................................................................................................................................................................................7. Perioada de operare: ..............................................................................................................................................................................................................................................................8. Frecvența (zilnic, săptămânal etc.): ..............................................9. Tarife ....................................................... Anexa atașată.10. A se anexa graficul de conducere pentru a permite verificarea respectării normelor internaționale referitoare la perioadele de conducere și de repaus.11. Numărul autorizațiilor sau al copiilor conforme ale autorizațiilor solicitate:(^3)..............................................................................................12. Informații suplimentare:...............(locul și data) ................ (semnătura solicitantului)..............................................................................................................................Se atrage atenția solicitantului asupra faptului că, deoarece autorizația sau copia conformă trebuie să fie păstrată la bordul vehiculului, numărul autorizațiilor sau al copiilor conforme cu originalul eliberate de autoritatea de autorizare pe care trebuie să le dețină solicitantul trebuie să corespundă numărului de vehicule necesare pentru desfășurarea serviciului solicitat în același timp.Notă importantă:Următoarele documente trebuie anexate la cerere, în mod special:a) orarul, inclusiv intervalele de timp pentru controalele la punctele de trecere a frontierei relevante;b) o copie conformă a licenței operatorului (sau copii conforme ale licențelor operatorilor) pentru transport internațional rutier de persoane, eliberată în conformitate cu legislația națională sau a Uniunii;c) o hartă la o scară adecvată, pe care să fie marcate traseul și punctele de oprire unde sunt îmbarcați sau debarcați călătorii;d) graficul de conducere, pentru a permite verificarea respectării normelor internaționale referitoare la perioadele de conducere și de repaus;e) orice informație utilă privind terminalele de autobuz și de autocar.(^1) Bifați sau completați, după caz.(^2) Autoritatea de autorizare poate solicita ca o listă completă a punctelor de îmbarcare și de debarcare a călătorilor, cu adresa completă, să fie anexată separat la prezentul formular de cerere.(^3) Se completează, după caz.
   +  Anexa nr. 4*)(Anexa nr. 30^1 la normele metodologice)
  Model de foaie de parcurs pentru servicii ocazionale
  *) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.
  ----