ORDIN nr. 1.191 din 26 iulie 2021pentru aprobarea Procedurii de implementare și de administrare a grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 6 august 2021  Având în vedere prevederile art. 42^1-42^11 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor comunicat prin Adresa nr. 739.772 din 28.06.2021,în temeiul prevederilor art. 342 alin. (1) și (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de implementare și de administrare a grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare:a) 173 „Cerere privind grupul fiscal în domeniul impozitului pe profit“, precum și instrucțiunile de completare, prevăzute în anexa nr. 2;b) 174 „Decizie privind aprobarea/respingerea implementării/menținerea grupului fiscal și continuarea sistemului de consolidare fiscală în domeniul impozitului pe profit“, prevăzut în anexa nr. 3;c) 175 „Decizie privind modificări ulterioare în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit“, prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 3Caracteristicile de editare, utilizare și păstrare ale formularelor menționate la art. 2 sunt prevăzute în anexa nr. 5.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 - 5 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și unitățile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Mirela Călugăreanu
  București, 26 iulie 2021.Nr. 1.191.  +  Anexa nr. 1PROCEDURĂde implementare și de administrare a grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit,precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare  +  Anexa nr. 2*)*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.
  INSTRUCȚIUNI
  pentru completarea formularului 173 „Cerere privind grupul fiscal în domeniul impozitului pe profit“
  Formularul 173 „Cerere privind grupul fiscal în domeniul impozitului pe profit“ se completează de către persoanele juridice care optează să fie tratate drept grup fiscal în domeniul impozitului pe profit, potrivit art. 42^3 din Codul fiscal.Formularul de cerere se completează și pentru notificarea, potrivit legii, a organului fiscal cu privire la evenimentele apărute ulterior implementării grupului fiscal.Cererea se completează, de către persoana juridică responsabilă a grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit, cu ajutorul aplicației informatice afișată pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță.Completarea formularului se face astfel:Se marchează cu „X“ caseta „Cerere de implementare“ dacă formularul reprezintă cerere de implementare a grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit, caseta „Cerere de modificare“ dacă reprezintă o cerere de modificare, datorată evenimentelor apărute ulterior implementării grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit, caseta „Cerere de desființare“ dacă formularul reprezintă o cerere de desființare a grupului fiscal sau caseta „Cerere de continuare a aplicării sistemului“ dacă se dorește reînnoirea opțiunii după încheierea perioadei de consolidare de 5 ani fiscali.I. Secțiunea „date de identificare a membrilor grupului în domeniul impozitului pe profit“Se înscriu datele de identificare ale persoanei juridice responsabile a grupului fiscal și ale membrilor acestui grup: codul de identificare fiscală, denumirea, adresa domiciliului fiscal și obiectul de activitate.În cazul în care, în relațiile cu organul fiscal, contribuabilul în calitate de persoană responsabilă a grupului sau de membru este reprezentat printr-un reprezentant legal/împuternicit, se înscriu datele de identificare ale acestuia, precum și numărul și data cu care împuternicitul a înregistrat actul de împuternicire, în condițiile prevăzute de lege, la organul fiscal.II. Secțiunea privind „Implementarea grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit“ se completează în situația în care cererea reprezintă o cerere de implementare.Se bifează cu „X“, în mod corespunzător, entitățile care formează grupul fiscal în domeniul impozitului pe profit, potrivit art. 42^2 pct. 1.De asemenea, prin bifarea cu „X“ a căsuței corespunzătoare, se declară pe propria răspundere că fiecare membru al grupului îndeplinește cumulativ condițiile prevăzute la art. 42^3 alin. (2) din Codul fiscal.La „Cererea privind grupul fiscal în domeniul impozitului pe profit“ se anexează certificatul constatator eliberat de către oficiul registrului comerțului și/sau alte documentele justificative din care să rezulte îndeplinirea condiției de deținere prevăzută la art. 42^2 pct. 1 din Codul fiscal.Perioada de aplicare a sistemului de consolidare fiscală a impozitului pe profit este de 5 ani fiscali, calculați începând cu primul an al aplicării sistemului de consolidare fiscală și până la desființarea grupului fiscal.Cererea se depune cu cel puțin 60 de zile înainte de începerea perioadei pentru care se solicită aplicarea consolidării fiscale.III. Secțiunea privind modificările survenite ulterior implementării grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit se completează în situația în care cererea reprezintă o cerere de modificare.Se bifează cu „X“ evenimentul survenit ulterior implementării grupului, pentru care persoana responsabilă a grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit are obligația să notifice organul fiscal competent, în condițiile prevăzute de art. 42^3 și art. 42^4 din Codul fiscal.Astfel, în situația în care în cadrul grupului fiscal intră un nou/noi membru/membri, conform dispozițiilor art. 42^4 alin. (1) și (3) din Codul fiscal, la pct. A se bifează cu „X“ căsuța corespunzătoare.Se înscriu datele de identificare ale noului/noilor membru/membri: codul de identificare fiscală, denumirea, adresa domiciliului fiscal și obiectul de activitate.În cazul în care, în relațiile cu organul fiscal, contribuabilul în calitate de nou membru al grupului fiscal este reprezentat printrun reprezentant legal/împuternicit, se înscriu datele de identificare ale acestuia, precum și numărul și data cu care împuternicitul a înregistrat actul de împuternicire, în condițiile prevăzute de lege, la organul fiscal.De asemenea, prin bifarea cu „X“ a căsuței corespunzătoare, se declară pe propria răspundere că membrul nou al grupului îndeplinește cumulativ condițiile prevăzute la art. 42^3 alin. (2) din Codul fiscal.În situația în care din grupul fiscal are loc ieșirea unui/unor membru/membri, la pct. B se bifează cu „X“ căsuța corespunzătoare ieșirii din grup conform art. 42^4 alin. (2) și (3).Se înscriu datele de identificare ale membrului/ membrilor care iese/ies din grupul fiscal: codul de identificare fiscală, denumirea, adresa domiciliului fiscal și obiectul de activitate.În cazul în care, în relațiile cu organul fiscal, contribuabilul este reprezentat printr-un reprezentant legal/împuternicit, se înscriu datele de identificare ale acestuia, precum și numărul și data cu care împuternicitul a înregistrat actul de împuternicire, în condițiile prevăzute de lege, la organul fiscal.În cazul ieșirii unui/unor membru/membri din cadrul grupului conform art. 42^4 alin. (2) și (3) se bifează corespunzător condiția/condițiile care nu mai este/sunt îndeplinită/îndeplinite, de la art. 42^2 pct. 1, de la art. 42^3 alin. (2) lit. b)-g), respectiv de la art. 42^8 alin. (3).Atunci când grupul fiscal se desființează, la pct. C se bifează cu „X“ căsuța corespunzătoare situației care a condus la desființare: decizia voluntară a membrilor grupului, respectiv neîndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 42^2 pct. 1 și art. 42^3 alin. (2) lit. b)-g).În situația în care grupul fiscal în domeniul impozitului pe profit se desființează ca urmare a neîndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 42^3 alin. (2) lit. b)-g), se bifează, în mod corespunzător, și condiția/condițiile prevăzută/prevăzute la articolul anterior menționat, care nu mai este/sunt îndeplinită/îndeplinite.IV. Secțiunea privind „Continuarea aplicării sistemului“ se completează în situația în care se dorește menținerea grupului fiscal și continuarea sistemului de consolidare fiscală în domeniul impozitului pe profit, după încheierea perioadei de consolidare de 5 ani fiscali.De asemenea se bifează și perioada pentru care se dorește continuarea aplicării sistemului de consolidare fiscală.Cererea se semnează de către reprezentanții legali ai tuturor membrilor grupului fiscal.
   +  Anexa nr. 3
  DECIZIE
  privind aprobarea/respingerea implementării/menținerea grupului fiscal și
  continuarea sistemului de consolidare fiscală în domeniul impozitului pe profit
  Către:Denumirea persoanei juridice responsabile: .......................................................................................................................Domiciliul fiscal: localitatea ............................., str. ........................ nr. ......, bl. ......, ap. ...., et. ......, județul/sectorul ..................................Cod de identificare fiscală .................................................Având în vedere dispozițiile art. 42^2 pct. 1 și cele ale art. 42^3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și ca urmare a Cererii dumneavoastră nr. ............../............., vă comunicăm:[ ] aprobarea cererii de implementare/menținere a grupului fiscal și continuare a sistemului de consolidare fiscală în domeniul impozitului pe profit;[ ] respingerea cererii de implementare/menținere a grupului fiscal și continuare a sistemului de consolidare fiscală în domeniul impozitului pe profit, întrucât nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 42^2 pct. 1 și la art. 42^3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, astfel:
  Motive de fapt: 
  Temeiul de drept: 
  Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație la organul fiscal emitent, în termen de 45 de zile de la data comunicării, în conformitate cu dispozițiile art. 270 alin. (1) și art. 272 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
  Conducătorul unității fiscale,
  Numele și prenumele ..........................
  Semnătura .......................
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
   +  Anexa nr. 4
  DECIZIE
  privind modificări ulterioare în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit
  Către: Denumirea persoanei juridice responsabile: .......................................................................................................................Domiciliul fiscal: localitatea ............................., str. .......................... nr. ......., bl. ........, ap. ....., et. ........., județul/sectorul .............Codul de identificare fiscală .....................................Având în vedere dispozițiile art. 42^2 pct. 1, art. 42^3, 42^4, 42^8 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și ca urmare a Cererii dumneavoastră nr. ............../................., vă comunicăm:[ ] aprobarea intrării ca nou membru al grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit pentru următoarele persoane juridice:..........................., începând cu data de ..........................;[ ] respingerea intrării ca nou membru al grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit pentru următoarele persoane juridice: ....................................................................;[ ] aprobarea ieșirii din grupul fiscal în domeniul impozitului pe profit a următoarelor persoane juridice: ......................, începând cu data de ..................................;[ ] aprobarea desființării/desființarea grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit, începând cu data de ......................
  Motive de fapt: 
  Temeiul de drept: 
  Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație la organul fiscal emitent, în termen de 45 de zile de la data comunicării, în conformitate cu dispozițiile art. 270 alin. (1) și art. 272 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
  Conducătorul unității fiscale,
  Numele și prenumele ..........................
  Semnătura .....................
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
   +  Anexa nr. 5
  Caracteristicile de editare, utilizare și păstrare a formularelor
  1. 173 „Cerere privind grupul fiscal în domeniul impozitului pe profit“1.1. Denumire „Cerere privind grupul fiscal în domeniul impozitului pe profit“1.2. Caracteristici de editare: se poate utiliza echipament informatic pentru completare și editare.1.3. Se utilizează pentru solicitarea de implementare a unui grup fiscal în domeniul impozitului pe profit sau pentru notificarea organului fiscal cu privire la evenimentele survenite ulterior implementării grupului sau cu privire la dorința de continuare a sistemului de consolidare fiscală în domeniul impozitului pe profit.1.4. Se completează și se depune de persoana responsabilă a grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit.1.5. Circulă în format electronic la organul fiscal competent.1.6. Se arhivează la dosarul fiscal al persoanei juridice responsabile a grupului fiscal.2. 174 „Decizie privind aprobarea/respingerea implementării/menținerea grupului fiscal și continuarea sistemului de consolidare fiscală în domeniul impozitului pe profit“2.1. Denumire „Decizia privind aprobarea/respingerea implementării/menținerea grupului fiscal și continuarea sistemului de consolidare fiscală în domeniul impozitului pe profit“2.2. Caracteristici de editare: se poate utiliza echipament informatic pentru completare. 2.3. Se difuzează gratuit.2.4. Se utilizează pentru aprobarea/respingerea Cererii de implementare/menținere a grupului fiscal și continuare a sistemului de consolidare fiscală în domeniul impozitului pe profit.2.5. Se întocmește în 2 exemplare de către organul fiscal competent.2.6. Circulă: - originalul la persoana juridică responsabilă a grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit;– copia la organul fiscal.2.7. Se arhivează la dosarul fiscal al persoanei juridice responsabile a grupului fiscal.3. 175 „Decizie privind modificări ulterioare în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit“3.1. Denumire „Decizia privind modificări ulterioare în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit“3.2. Caracteristici de editare: se poate utiliza echipament informatic pentru completare. 3.3. Se difuzează gratuit.3.4. Se utilizează pentru notificarea persoanei juridice responsabile a grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit cu privire la modificările ulterioare implementării grupului fiscal.3.5. Se întocmește în 2 exemplare de către organul fiscal competent.3.6. Circulă: - originalul la persoana juridică responsabilă a grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit;– copia la organul fiscal.3.7. Se arhivează la dosarul fiscal al persoanei juridice responsabile a grupului fiscal.