ORDIN nr. 665 din 30 iulie 2021privind aprobarea instrucțiunilor pentru acordarea unitară a stimulentului de risc prevăzut de art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 4 august 2021  Având în vedere:– prevederile art. 7 alin. (5)-(14) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/2020, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile art. II și III din Legea nr. 166/2021 privind modificarea și completarea art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență,în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cu completările ulterioare,ministrul muncii și protecției sociale emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Stimulentul de risc prevăzut la art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/2020, cu modificările și completările ulterioare, se acordă pentru angajații centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru angajații centrelor rezidențiale destinate altor categorii vulnerabile, ale furnizorilor publici și privați, prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare.(2) Stimulentul de risc se acordă personalului prevăzut la alin. (1) izolat preventiv la locul de muncă pe perioada stării de urgență, în baza prevederilor Ordonanței militare nr. 8/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, cu modificările ulterioare.(3) Stimulentul de risc se plătește numai pentru perioada de izolare preventivă la locul de muncă din perioada stării de urgență.(4) În situația în care perioada de izolare preventivă la locul de muncă este mai mică decât perioada de 14 zile prevăzută de Ordonanța militară nr. 8/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, cu modificările ulterioare, atunci stimulentul de risc se acordă proporțional cu numărul de zile efectuate în perioada stării de urgență.(5) Beneficiază de stimulentul de risc și personalul care, după efectuarea perioadei de izolare preventivă la locul de muncă, nu mai are raporturi de muncă sau de serviciu cu furnizorul de servicii sociale.(6) În situația în care în rândul personalului prevăzut la alin. (1) s-au înregistrat decese, stimulentul de risc se va acorda, după caz, soțului/soției, unuia dintre copii ori părinților persoanei decedate, în condițiile art. 167 alin. (2) teza I din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(7) În situația prevăzută la alin. (4), dacă din calculul cuantumului stimulentului de risc rezultă fracțiuni de leu, acesta se rotunjește la leu în favoarea angajatului.  +  Articolul 2(1) Pentru a beneficia de stimulentul de risc, furnizorii de servicii sociale au obligația să fie acreditați, iar serviciile sociale în cadrul cărora este angajat personalul să fie licențiate sau, după caz, să dețină aviz de înființare sau reorganizare sau plan de restructurare avizat, în condițiile legii.(2) Personalul îndreptățit să primească stimulentul de risc este cel stabilit prin decizia conducătorului furnizorului de servicii sociale, emisă în perioada stării de urgență.  +  Articolul 3(1) Pentru a beneficia de stimulentul prevăzut la art. 1, furnizorul de servicii sociale transmite agenției pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București în a cărei rază teritorială își are sediul social, în format electronic, direct sau prin punctul de contact unic electronic, conform Hotărârii Guvernului nr. 922/2010 privind organizarea și funcționarea Punctului de contact unic electronic, o solicitare de alocare a fondurilor însoțită de lista nominală a personalului izolat preventiv la locul de muncă pe perioada stării de urgență.(2) Modelul solicitării de alocare a fondurilor este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin.(3) Modelul listei menționate la alin. (1) este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin. Lista se completează pentru fiecare serviciu social.(4) În situația prevăzută la art. 1 alin. (6), documentele prevăzute la alin. (1) sunt însoțite și de copia certificatului de deces.(5) Toate documentele necesare pentru acordarea sumelor solicitate se certifică pentru realitatea și exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentantului legal al furnizorului de servicii sociale, a reprezentantului financiar și/sau al celui juridic, după caz.  +  Articolul 4(1) Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială centralizează de la nivelul agențiilor pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București solicitările primite de la furnizorii de servicii sociale și, în termen de 10 zile, transmite Ministerului Muncii și Protecției Sociale situația centralizată a furnizorilor de servicii sociale publici și situația centralizată a furnizorilor de servicii sociale privați.(2) Situațiile prevăzute la alin. (1) se întocmesc potrivit modelului prevăzut în anexele nr. 3 și 4.(3) Decontarea către furnizorul de servicii sociale a sumelor se efectuează de Ministerul Muncii și Protecției Sociale în termen de maximum 30 de zile de la primirea situațiilor centralizatoare prevăzute la alin. (1).(4) Stimulentul de risc se acordă din fondul de salarii al furnizorului de servicii sociale, prin transferuri din bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, de la titlul VI „Transferuri între unități ale administrației publice“, art. 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.75 „Transferuri pentru stimulentul de risc“, în cazul furnizorilor de servicii sociale publici, și de la titlul VII „Alte transferuri“, art. 55.01 „Transferuri interne“, alineatul 55.01.74 „Transferuri pentru stimulentul de risc pentru entități private“, în cazul furnizorilor de servicii sociale privați.  +  Articolul 5(1) Personalul prevăzut la art. 1 alin. (1) pentru care furnizorul de servicii sociale a efectuat plăți în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2020 pentru aprobarea acordării unui stimulent de risc pentru personalul centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile, izolate preventiv la locul de muncă, pe perioada stării de urgență, respinsă prin Legea nr. 166/2020, va primi diferența până la suma de 2.500 lei.(2) În situația în care furnizorul de servicii sociale a efectuat plata stimulentului de risc în temeiul dispozițiilor art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/2020, suma de 2.500 lei nu se mai acordă, iar cel deja acordat nu se mai recuperează.  +  Articolul 6Solicitarea furnizorilor de servicii sociale de alocare a fondurilor, lista nominală a personalului izolat preventiv la locul de muncă pe perioada stării de urgență, situațiile centralizate elaborate de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, precum și documentele de plată emise de Ministerul Muncii și Protecției Sociale se arhivează electronic sau, după caz, fizic, pentru o perioadă de 2 ani de la data înregistrării acestora la Ministerul Muncii și Protecției Sociale.  +  Articolul 7Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 9Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, Direcția generală planificare bugetară și management financiar, Direcția politici beneficii sociale și Direcția politici servicii sociale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  p. Ministrul muncii și protecției sociale,
  Mihnea-Claudiu Drumea,
  secretar de stat
  București, 30 iulie 2021.Nr. 665.  +  Anexa nr. 1Denumirea furnizorului ................................................................Adresa sediului social ..................................................................Județul .......................................................C.I.F. ...........................................................Certificat de acreditare al furnizorului seria .... nr. ........, eliberat la data de ..................Cont bancar nr. ........................................Cont Trezoreria ........................................Telefon .....................................................E-mail ......................................................
  SOLICITARE
  de alocare a fondurilor pentru stimulentul de risc
  În atenția Ministerului Muncii și Protecției SocialeAgenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Județului .................................Subsemnatul/a, ..............................................., în calitate de administrator/reprezentant legal al ............................................, cu sediul social în localitatea ...................................., str. ................................... nr. ......., județul ....................../sectorul ......, identificat/ă cu CI/BI seria ...... nr. ....., CNP ..................................., în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/2020, cu modificările și completările ulterioare, vă solicit acordarea stimulentului de risc pentru un număr de ......... persoane, în sumă totală de ................. lei (brut), pentru perioada în care acestea au fost izolate preventiv la locul de muncă, conform Ordonanței militare nr. 8/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, cu modificările ulterioare, și Deciziei/Dispoziției nr. ............, emisă de .................... .Personalul, în perioada izolării preventive la locul de muncă, a funcționat în următoarele servicii sociale cu cazare:
  Nr. crt.Denumirea serviciului socialSediul (localitatea, strada, sectorul/ județul)Nr. licență de funcționare definitivă/ provizorieNr. aviz de înființare sau reorganizare ori plan de restructurare avizatCategoria de beneficiariNumărul total de personal în perioada de referințăNumărul de personal izolat preventiv la locul de muncă
  La prezenta solicitare sunt anexate următoarele documente:1. centralizatorul, la nivelul furnizorului de servicii sociale, cu persoanele izolate la locul de muncă pe perioada stării de urgență, pentru care se solicită decontarea stimulentului de risc;2. decizia/dispoziția de izolare preventivă la locul de muncă.Cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că datele furnizate sunt corecte.Data .............................................Numele și prenumele reprezentantului legal (în clar) ...................................Semnătura ...................................Data .............................................Numele și prenumele reprezentantului economic/financiar (în clar) ...................................Semnătura ...................................Data .............................................Numele și prenumele reprezentantului juridic (în clar) ...................................Semnătura ...................................
   +  Anexa nr. 2Denumirea furnizorului ................................................................Adresa sediului social .................................................................Județul .......................................................C.I.F. .........................................................Licența de funcționare seria ... nr. ...., eliberată la data de ......................Cont bancar nr. .............................................Cont Trezoreria .........................................................Telefon .....................................................E-mail ......................................................
  LISTA NOMINALĂ
  a personalului izolat preventiv la locul de muncă pe perioada stării de urgență,
  stabilită prin decizie a conducătorului serviciului social
  sau, după caz, prin dispoziție a autorității administrației publice locale
  Serviciul social ......................................
  Nr. crt.Numele și prenumele angajatuluiCNPSuma conform art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 (lei)Suma acordată conform Legii nr. 82/2020 (lei)Suma acordată conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2020 (lei)Perioada de izolare/ Nr. de zile de izolare în starea de urgențăDiferența de decontat*
  TOTAL
  * Se va trece suma cuvenită angajatului astfel:Certificăm realitatea și legalitatea datelor înscrise și ne asumăm întreaga răspundere în utilizarea creditelor primite numai pentru destinația solicitată.Sumele aferente persoanelor enumerate mai sus nu au făcut obiectul unei cereri anterioare.Data .............................................Numele și prenumele reprezentantului legal (în clar) ...................................Semnătura ...................................Data .............................................Numele și prenumele reprezentantului economic/financiar (în clar) ...................................Semnătura ...................................Data .............................................Numele și prenumele reprezentantului juridic (în clar) ...................................Semnătura ...................................1. dacă a beneficiat de stimulent în condițiile Legii nr. 82/2020 se va trece „0“;2. dacă a beneficiat de stimulent în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2020 pentru aprobarea acordării unui stimulent de risc pentru personalul centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile, izolate preventiv la locul de muncă, pe perioada stării de urgență, respinsă prin Legea nr. 166/2020, se va trece diferența 2.500–1.150 = 1.350;3. dacă a efectuat doar o parte din zilele de izolare în perioada stării de urgență, se va calcula conform exemplului următor:– nr. de zile efectuate - 5;– suma aferentă unei perioade minime de 14 zile = 2.500/14 = 178,58;– cuantumul stimulent de risc = 178,58 x 5 = 892,9 lei.
   +  Anexa nr. 3
  SITUAȚIA CENTRALIZATĂ
  a furnizorilor de servicii sociale publici
  a) Macheta import plăți
  JudețArticolValoareDenumire furnizorCont IBANBancaC.U.I.Denumire plată
  b) Macheta ordine de plată*
  Nr. crt.nr_OPFVsuma_de _platanume_platitorCF_platitoradresa platitorIBAN platitorsucursala platitornume_beneficiarCF_beneficiarIBAN_beneficiarsucursala_beneficiarnr_de_evidenta_platanume_obligatiedata_emiteriidata_debitariicod_angajamentind_angajamentcod_programmarcaj_FV_OP
  1234567891011121314151617181920
  * Coloanele se completează astfel:– coloanele 1, 3, 9, 10, 11, 12, de către Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Fiscală;– coloanele 2, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 17, 18, de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale;– coloanele 13, 14, 16, 19, 20 nu se completează.
   +  Anexa nr. 4
  SITUAȚIA CENTRALIZATĂ
  a furnizorilor de servicii sociale privați
  a) Macheta import plăți
  JudețArticolValoareDenumire furnizorCont IBANBancaC.U.I.Denumire plată
  b) Macheta ordine de plată*
  Nr. crt.nr_OPFVsuma_de _platanume_platitorCF_platitoradresa platitorIBAN platitorsucursala platitornume_beneficiarCF_beneficiarIBAN_beneficiarsucursala_beneficiarnr_de_evidenta_platanume_obligatiedata_emiteriidata_debitariicod_angajamentind_angajamentcod_programmarcaj_FV_OP
  1234567891011121314151617181920
  * Coloanele se completează astfel:– coloanele 1, 3, 9, 10, 11, 12, de către Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Fiscală;– coloanele 2, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 17, 18, de către MMPS;– coloanele 13, 14, 16, 19, 20 nu se completează.
  ----