ORDIN nr. 581 din 14 iulie 2021pentru aprobarea formatului standard de raportare, a termenelor de raportare și a instrucțiunilor privind modalitatea de transmitere a datelor privind procedura administrativ-disciplinară aplicabilă funcționarilor publici
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 3 august 2021  Având în vedere:– prevederile art. 54 alin. (2) din anexa nr. 7 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile art. II alin. (3) din Legea nr. 153/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2019 pentru completarea art. 61 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; – Referatul de aprobare nr. 28.387/2021 a proiectului de ordin al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru aprobarea formatului standard de raportare, a termenelor de raportare și a instrucțiunilor privind modalitatea de transmitere a datelor privind procedura administrativ-disciplinară aplicabilă funcționarilor publici, în temeiul art. 400 alin. (2) teza a II-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Prezentul ordin reglementează formatul standard de raportare, termenele de raportare și instrucțiunile privind modalitatea de transmitere a datelor privind procedura administrativ-disciplinară aplicabilă funcționarilor publici.  +  Articolul 2Prevederile prezentului ordin se aplică autorităților și instituțiilor publice în cadrul cărora sunt stabilite funcții publice în condițiile prevăzute la art. 385 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3Se aprobă formatul standard de raportare și termenele de raportare, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 4Se aprobă instrucțiunile privind modalitatea de transmitere a datelor privind procedura administrativ-disciplinară aplicabilă funcționarilor publici, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă art. 5, 8, art. 9 lit. b) și art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 3.753/2015 privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcționarii publici și a implementării procedurilor disciplinare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 12 noiembrie 2015, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 7Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
  p. Președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici,
  Rareș Rusu
  București, 14 iulie 2021.Nr. 581.  +  Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  Formatul standard de raportare și termenele de raportare
   +  Anexa nr. 2INSTRUCȚIUNIprivind modalitatea de transmitere a datelor privind procedura administrativ-disciplinarăaplicabilă funcționarilor publici