HOTĂRÂRE nr. 5 din 26 iulie 2021pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, selecția, desemnarea și atribuțiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare, verificarea corelațiilor din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării, precum și condițiile de înregistrare audiovideo a operațiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare pentru numărarea voturilor, aprobate prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 36/2019
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 28 iulie 2021  Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Comunei Păulești nr. 22 din 11 iulie 2021 privind aprobarea organizării în data de 15 august 2021 a Referendumului local în vederea consultării cetățenilor din comuna Păulești, județul Vrancea, pentru înființarea satului Fundătura prin reorganizarea satului Păulești, comuna Păulești, județul Vrancea,observând adresele formulate de primarul municipiului Buzău și primarul comunei Țintești din județul Buzău, potrivit cărora în data de 26 septembrie 2021 în unitățile administrativ-teritoriale menționate urmează să se organizeze referendumuri locale,luând în considerare prevederile art. 103 alin. (1) lit. i) și w) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora Autoritatea Electorală Permanentă asigură aplicarea unitară a dispozițiilor legale referitoare la organizarea referendumurilor și veghează la respectarea legii privind organizarea și desfășurarea referendumurilor locale,având în vedere prevederile art. 120 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora prevederile acesteia privind corpul experților electorali, membrii birourilor electorale, operatorii de calculator, Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, secțiile de votare, Registrul electoral și listele electorale permanente se aplică în mod corespunzător referendumurilor locale,luând în considerare prevederile art. 62 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora această lege se completează în mod corespunzător cu prevederile Legii nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor privind Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal și centralizarea electronică a rezultatelor votării,întrucât concurența prevederilor art. 62 din Legea nr. 3/2000, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, precum și pentru unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției, cu cele ale art. 120 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, astfel cum au fost modificate prin art. II pct. 10 din Legea nr. 148/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală, poate fi lămurită numai prin aplicarea principiului lex posterior derogat priori, ultima intenție a legiuitorului fiind clar formulată în sensul utilizării Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal - SIMPV la toate tipurile de alegeri și referendumuri,văzând astfel că prevederile referitoare la Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal - SIMPV din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, sunt aplicabile inclusiv la referendumurile locale,luând în considerare prevederile art. 1 din Normele metodologice privind funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, selecția, desemnarea și atribuțiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare, verificarea corelațiilor din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării, precum și condițiile de înregistrare audiovideo a operațiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare pentru numărarea voturilor, aprobate prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 36/2019, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere necesitatea stabilirii unui termen de păstrare a înregistrărilor convorbirilor telefonice efectuate prin intermediul Centrului de preluare a apelurilor, parte componentă a Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal,observând că Centrul de preluare a apelurilor reprezintă un centru de comunicații dedicat președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și operatorilor de calculator, prin care Serviciul de Telecomunicații Speciale furnizează asistență tehnică, birourile electorale ierarhic superioare și personalul tehnic auxiliar al acestora asigură asistență de specialitate privind operațiunile electorale, iar statisticienii care fac parte din aparatul tehnic auxiliar al birourilor electorale oferă asistență de specialitate pentru întocmirea proceselor-verbale privind rezultatele votării,luând în considerare prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și capacitățile de stocare ale Serviciului de Telecomunicații Speciale,ținând cont de observațiile formulate de Serviciul de Telecomunicații Speciale prin Adresa nr. 104.884 din 15 iulie 2021, înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă cu nr. 14.348 din 16 iulie 2021,văzând Adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 12.930 din 15 iulie 2021, înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă cu nr. 14.344 din 22 iulie 2021,în temeiul art. 104 alin. (1) și (2) și art. 110 alin. (2) și (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul INormele metodologice privind funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, selecția, desemnarea și atribuțiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare, verificarea corelațiilor din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării, precum și condițiile de înregistrare audiovideo a operațiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare pentru numărarea voturilor, aprobate prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 36/2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 10 octombrie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 8^1În cazul referendumurilor locale sau al alegerilor locale parțiale, datele prevăzute la art. 8 sunt aduse la cunoștința publică pe site-ul Autorității Electorale Permanente.2. La articolul 12 alineatul (1), litera i) se modifică și va avea următorul cuprins:i) asigură transmiterea electronică a datelor prevăzute de lit. h) și a fotografiilor proceselor-verbale semnate de către membrii biroului electoral al secției de votare către Sistemul informatic central, prin apăsarea butonului «Finalizare proces electoral»; dacă în momentul finalizării procesului electoral nu există conexiune la SIMPV, va asigura transmiterea în sistem a proceselor-verbale de îndată ce terminalul informatic va avea conexiune la SIMPV;3. La capitolul IV, după articolul 34 se introduce o nouă secțiune, secțiunea a 5-a, cuprinzând articolele 34^1 și 34^2, cu următorul cuprins:  +  Secţiunea a 5-a Verificarea îndeplinirii condițiilor de exercitare a dreptului de vot la referendumurile locale  +  Articolul 34^1În cadrul operațiunii de verificare a codului numeric personal al alegătorului care se prezintă la secția de votare, în interfața ADV pot apărea unul sau mai multe din următoarele mesaje:a) pentru codul numeric personal al alegătorului care se regăsește în listele electorale permanente ale secției respective și care nu a mai votat la referendumul local, mesajul evidențiat pe fond de culoare verde va fi «Alegătorul .......... (Se înscriu numele și prenumele.), cu CNP .........., poate vota la această secție de votare, fiind înscris în lista electorală permanentă la poziția nr. ..........»;b) pentru codul numeric personal al persoanei care nu a împlinit vârsta de 18 ani până în data referendumului inclusiv, mesajul evidențiat pe fond de culoare roșie va fi «ATENȚIE! Persoana cu CNP .......... nu are drept de vot. Nu a împlinit vârsta de 18 ani!»;c) pentru persoana căreia i s-a interzis exercitarea dreptului de vot sau care a fost pusă sub interdicție, mesajul evidențiat pe fond de culoare roșie va fi «ATENȚIE! Persoana .......... (Se înscriu numele și prenumele.), cu CNP.........., nu are drept de vot!»;d) pentru codul numeric personal al alegătorului care figurează că a fost înscris deja în SIMPV la referendumul local, mesajul evidențiat pe fond de culoare roșie va fi «ATENȚIE! Alegătorul .......... (Se înscriu numele și prenumele.), cu CNP .........., figurează că a votat la Secția de votare nr. .......... din localitatea.........., județul.........., la ora.......... (hh.mm).»;e) pentru codul numeric personal al alegătorului care se prezintă la vot la o secție de votare unde nu este înscris în lista electorală permanentă și care nu figurează în SIMPV că a mai votat, mesajul evidențiat pe fond de culoare roșie va fi «Alegătorul ............... (Se înscriu numele și prenumele.), cu CNP ................, este arondat la Secția de votare nr. .............. din localitatea .........., județul ..........»;f) pentru codul numeric personal al alegătorului care este omis din lista electorală permanentă și care nu figurează în SIMPV că a mai votat, mesajul evidențiat pe fond de culoare roșie va fi «Persoana cu CNP .......... nu este înscrisă în listele electorale permanente.»;g) pentru alegătorul care a formulat cerere de votare prin intermediul urnei speciale și care se prezintă la secția de votare, fără a mai fi votat la același scrutin, mesajul evidențiat pe fond de culoare roșie va fi «Alegătorul .......... (Se înscriu numele și prenumele.), cu CNP ................, figurează că a făcut cerere de vot cu urna specială la Secția de votare nr. ............... din localitatea .........., județul .........., la ora ...........»;h) pentru alegătorul care se prezintă la vot cu un act de identitate care nu se află în termen de valabilitate, mesajul evidențiat pe fond de culoare roșie va fi «Atenție! Este posibil ca actul de identitate să fie expirat.»  +  Articolul 34^2(1) În cazul prevăzut la art. 34^1 lit. a), după ce validează operațiunea de preluare a codului numeric personal al alegătorului care s-a prezentat la vot, operatorul de calculator predă, de îndată, actul de identitate președintelui biroului electoral al secției de votare sau altui membru desemnat de către acesta, cu indicarea numărului poziției la care este înscris alegătorul.(2) În situațiile prevăzute la art. 34^1 lit. b)-h), operatorul de calculator are obligația de a preda de îndată actul de identitate președintelui biroului electoral al secției de votare și de a-i aduce la cunoștință mesajul sau mesajele apărute în interfața ADV.(3) În cazul prevăzut la art. 34^1 lit. b), operatorul de calculator nu poate valida operațiunea de preluare în ADV a codului numeric personal al persoanei care nu a împlinit vârsta de 18 ani până în data când s-a prezentat la vot.(4) În situația prevăzută la art. 34^1 lit. d), președintele biroului electoral al secției de votare va contacta telefonic, prin intermediul terminalului pus la dispoziție de către Serviciul de Telecomunicații Speciale, președintele biroului electoral al secției de votare unde alegătorul figurează deja înscris în SIMPV, în vederea identificării eventualei semnături a acestuia în dreptul datelor sale de identificare din listele electorale. Convorbirea va fi înregistrată de către Serviciul de Telecomunicații Speciale.(5) În situația prevăzută la art. 34^1 lit. f), președintele biroului electoral al secției de votare va contacta Centrul de preluare a apelurilor.(6) Pentru situațiile prevăzute la art. 34^1 lit. c)-h), operatorul de calculator validează operațiunea de preluare în ADV a codului numeric personal al alegătorului care s-a prezentat la vot numai în baza deciziei președintelui biroului electoral al secției de votare de a permite exercitarea dreptului de vot.(7) Situațiile prevăzute la art. 34^1 lit. b)-h), precum și deciziile președintelui biroului electoral al secției de votare de a permite sau nu exercitarea dreptului de vot în aceste cazuri se consemnează în scris în formularul privind consemnarea cazurilor deosebite semnalate de SIMPV, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.4. La articolul 41, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Termenul de păstrare de Serviciul de Telecomunicații Speciale a înregistrărilor prevăzute la art. 7 alin. (3) este de un an de la data realizării acestora.5. La articolul 41, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) La data încheierii activităților prevăzute la alin. (3), respectiv la data expirării termenului prevăzut la alin. (3^1), datele cu caracter personal prevăzute de prezentele norme metodologice și înregistrările prevăzute la art. 7 alin. (3) vor fi distruse prin proceduri ireversibile.  +  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Constantin-Florin Mitulețu-Buică
  Contrasemnează:
  Vicepreședinte,
  Vajda Zsombor
  București, 26 iulie 2021.Nr. 5.----