ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 81 din 21 iulie 2021privind aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 26 iulie 2021  (la 09-07-2022, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 197 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 06 iulie 2022 ) Având în vedere Hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență nr. 1/2019 privind măsurile adoptate în cadrul ședinței extraordinare din data de 1.08.2019, prin care s-a aprobat inițierea demersurilor de modificare și completare a anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului național pentru situații speciale de urgență, cu modificările și completările ulterioare, prin introducerea unui nou tip de risc, respectiv „atacul carnivorelor mari asupra populației“, precum și de modificare și completare a Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc,luând în considerare necesitatea asigurării unui cadru legislativ adecvat pentru intervenția imediată în cazul situațiilor critice generate de animalele sălbatice care pun în pericol viața sau integritatea corporală a persoanelor,având în vedere necesitatea punerii în concordanță a prevederilor mai multor acte normative specifice domeniilor sanitar-veterinar, cinegetic, precum și celui referitor la regimul armelor și munițiilor pentru crearea cadrului legal în vederea asigurării răspunsului prompt și eficient în cazul situațiilor de risc generate de atacul exemplarelor de urs,pentru a crea un cadru unitar necesar aplicării rapide a unui mod de lucru la nivel național în cazul existenței unei amenințări iminente asupra vieții sau integrității corporale a persoanelor,întrucât Directiva 92/43/CEE a Consiliului European din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (Directiva Habitate) la art. 16 pct. (b) și (c) menționează explicit situațiile în care un stat membru poate interveni asupra efectivelor speciilor strict protejate, cu condiția să nu fie alternative satisfăcătoare pentru derogare, astfel:(b) pentru a evita daunele grave asupra recoltelor, efectivelor de animale, pădurilor, exploatațiilor piscicole, apelor și altor forme de proprietate;(c) în folosul sănătății și siguranței publice sau pentru alte motive cruciale de interes public major, inclusiv din rațiuni de ordin social sau economic și în situații care ar avea efecte benefice de importanță majoră asupra mediului;,ținând cont că statutul actual de conservare a speciei urs în România este favorabil, ceea ce a determinat o creștere a numărului de exemplare ale căror acțiuni în intravilanul localităților pun în pericol siguranța și securitatea persoanelor și a bunurilor acestora,având în vedere că, de-a lungul timpului, procedura și modalitatea de derogare nu răspund unor situații actuale, speciale, care impun intervenția imediată în incidentele provocate de exemplarele de urs brun în intravilanul localităților, fiind necesară crearea unui cadru legal care să permită înlăturarea de îndată a riscurilor cauzate de atacul exemplarelor de urs,întrucât legislația actuală nu prezintă nicio diferență între măsurile de intervenție realizate în habitatul natural al speciei, în extravilanul localităților și cele necesare în cazurile de forță majoră, atunci când ursul manifestă comportament agresiv, pătrunde în intravilan și prezintă un pericol asupra omului,având în vedere faptul că măsurile luate până în prezent nu au răspuns eficient problemei atacurilor unor exemplare de urs asupra persoanelor, prezența acestora în spații publice sau private, producerea de pagube materiale în gospodăriile populației fiind în continuă creștere,luând în considerare datele puse la dispoziție de Ministerul Afacerilor Interne, potrivit cărora în perioada 1.01.2016-22.06.2021, la nivelul structurilor Serviciului de Telecomunicații Speciale au fost primite 6.400 de apeluri 112, prin care s-a sesizat atacul unor exemplare de urs asupra persoanelor, prezența unor exemplare de urs în spații publice ori private și producerea de pagube materiale în gospodăriile populației, cele mai multe apeluri fiind efectuate în anii 2019 și 2020,întrucât la nivelul anului 2021 s-au înregistrat 1.493 de apeluri, reprezentând 85,6% din totalul apelurilor primite în anul 2020,întrucât la nivelul județelor Argeș, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Prahova numărul sesizărilor a crescut în 4 ani de 14, respectiv 17, 16, 8 și 7 ori, iar în prima jumătate a anului 2021 cele mai multe apeluri prin care s-a semnalat prezența urșilor s-au înregistrat în județele Brașov, Prahova, Mureș, Harghita și Covasna,întrucât în anii 2019 și 2020 s-au înregistrat peste 1.000 de intervenții pe an, de 3 ori mai multe față de anii anteriori,luând în considerare faptul că în perioada analizată s-au înregistrat 137 de sesizări de atacuri de urs asupra unor persoane, iar în 118 cazuri se semnala și rănirea acestora,întrucât producerea de pagube materiale de către urs s-a extins în mai multe județe în care acest fenomen nu exista în urmă cu 3 sau 4 ani,având în vedere obligația instituțiilor statului de a garanta drepturile constituționale ale persoanelor, cum ar fi dreptul la viață și integritate corporală și dreptul de proprietate,pentru că este nevoie urgentă de crearea unei stări de siguranță a persoanelor în zonele cu densitate mare a exemplarelor de urși, prin reducerea și combaterea acțiunilor și atacurilor acestora în intravilanul localităților,având în vedere că neadoptarea unor măsuri care să conducă la soluționarea de urgență a atacurilor urșilor asupra persoanelor și bunurilor acestora, în intravilanul localităților, ar perpetua o situație care pune în pericol siguranța și securitatea persoanelor pe teritoriul României,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta ordonanță de urgență reglementează modul de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun (Ursus arctos) asupra persoanelor și bunurilor acestora și stabilește sistemul de monitorizare a intervențiilor imediate asupra exemplarelor de urs, prin alungare, tranchilizare și relocare ori extragere prin eutanasiere sau împușcare. (la 09-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 197 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 06 iulie 2022 ) (2) Scopul principal al prezentei ordonanțe de urgență este ocrotirea unor valori esențiale: viața și integritatea corporală ale persoanei, sănătatea și securitatea publică, bunurile de orice fel aflate în proprietatea publică și privată a persoanelor juridice și fizice, fără a afecta starea de conservare favorabilă a ursului brun. (3) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:a) intervenție imediată - acțiunea umană rapidă, specializată, efectuată de către echipa de intervenție în cazuri urgente, în care siguranța și securitatea persoanelor, respectiv bunurile acestora sunt puse în pericol prin prezența sau activitățile unui/unor exemplar/exemplare de urs brun, indiferent de stadiul de dezvoltare biologică sau de sexul acestuia/acestora; (la 09-07-2022, Litera a) din Alineatul (3) , Articolul 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 197 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 06 iulie 2022 ) b) gestionar - astfel cum este definit la art. 1 lit. p) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, persoană juridică care a încheiat un contract de prestări servicii de permanență/ intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun cu unitatea administrativ-teritorială;c) intervenție prin alungare - acțiunea umană imediată, specializată, de alungare prin diferite mijloace a unui/unor exemplar/exemplare de urs brun, indiferent de stadiul de dezvoltare biologică sau de sexul acestuia/acestora; (la 09-07-2022, Litera c) din Alineatul (3) , Articolul 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 197 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 06 iulie 2022 ) d) intervenție prin tranchilizare și relocare - acțiunea umană imediată, specializată, de capturare, tranchilizare și relocare a unui/unor exemplar/exemplare de urs brun, indiferent de stadiul de dezvoltare biologică sau de sexul acestuia/acestora, care prin acțiunile sale poate amenința viața ori integritatea corporală a persoanelor sau integritatea bunurilor acestora; (la 09-07-2022, Litera d) din Alineatul (3) , Articolul 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 197 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 06 iulie 2022 ) e) extragere prin împușcare - acțiunea umană imediată, specializată, de împușcare cu armă de vânătoare deținută legal a unui/unor exemplar/exemplare de urs brun, indiferent de stadiul de dezvoltare biologică sau de sexul acestuia/acestora, care amenință viața ori integritatea corporală a persoanelor sau integritatea bunurilor acestora; (la 09-07-2022, Litera e) din Alineatul (3) , Articolul 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 197 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 06 iulie 2022 ) f) extragere prin eutanasiere - acțiunea umană imediată, specializată, de inducere de către medicul veterinar a morții rapide și nedureroase, prin injecție letală efectuată după tranchilizarea totală a unui/unor exemplar/exemplare de urs brun, indiferent de stadiul de dezvoltare biologică sau de sexul acestuia/acestora, care amenință viața ori integritatea corporală a persoanelor sau integritatea bunurilor acestora; (la 09-07-2022, Litera f) din Alineatul (3) , Articolul 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 197 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 06 iulie 2022 ) g) medic veterinar - astfel cum este definit la pct. 10 și 11 din anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare.h) durata maximă a intervenției - este de 24 de ore. Dacă în acest timp nu se realizează obiectivele intervenției în totalitate, activitatea se va închide prin completarea și semnarea raportului de eveniment. (la 09-07-2022, Alineatul (3) din Articolul 1 , Capitolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 197 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 06 iulie 2022 )  +  Articolul 2(1) În vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și pentru asigurarea serviciilor de specialitate privind alungarea, relocarea ori extragerea prin împușcare a exemplarelor de urs, unitatea administrativ-teritorială poate încheia un singur contract de prestări servicii de permanență/intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun cu un singur gestionar al fondului/fondurilor cinegetic/cinegetice de pe raza unității administrativ-teritoriale, cu respectarea legislației din domeniul achizițiilor publice. Modelul de contract de prestări servicii de permanență/intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun încheiat cu gestionarul este prevăzut în anexa nr. 1. (la 09-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 197 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 06 iulie 2022 ) (2) În vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și pentru asigurarea serviciilor de specialitate privind tranchilizarea și relocarea ori extragerea prin eutanasiere a exemplarelor de urs, unitatea administrativ-teritorială poate încheia contract de prestări servicii cu medicul veterinar de liberă practică, cu respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice. Modelul de contract de prestări servicii încheiat cu medicul veterinar de liberă practică se aprobă prin ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor, care se elaborează în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(3) Echipa de intervenție este formată din: a) primarul/viceprimarul unității administrativ-teritoriale pe raza căreia s-a produs evenimentul, desemnat în comitetul local de situații de urgență potrivit prevederilor art. 12 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare;b) personalul structurilor de jandarmi competente teritorial, aflat în serviciu în zona unde a fost semnalată prezența exemplarului de urs;c) personalul tehnic de specialitate angajat al gestionarului care a încheiat contract de prestări servicii de permanență/ intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun cu unitatea administrativ-teritorială pentru asigurarea serviciilor de specialitate prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, în zona unde s-a produs evenimentul;d) medicul veterinar.(4) Conducătorul echipei de intervenție este primarul unității administrativ-teritoriale pe raza căreia s-a produs evenimentul sau, după caz, viceprimarul, în calitatea sa de conducător al comitetului local pentru situații de urgență.  +  Articolul 3Prin excepție de la prevederile art. 2 alin. (3) lit. c), în situația în care nu există contract de prestări servicii de permanență/intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun încheiat între unitatea administrativ-teritorială și gestionar sau în cazul în care personalul tehnic de specialitate angajat al gestionarului nu se prezintă imediat la acțiunea de intervenție, din echipa de intervenție face parte personalul tehnic de specialitate al Gărzii forestiere.  +  Capitolul II Metodele de intervenție  +  Articolul 4(1) Intervenția imediată asupra exemplarelor de urs se efectuează gradual prin următoarele metode: (la 09-07-2022, Partea introductivă a Alineatului (1) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 197 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 06 iulie 2022 ) a) alungare prin diverse mijloace; b) tranchilizare și relocare; c) extragere prin eutanasiere sau împușcare. (2) În cazul intervenției prin tranchilizare și relocare, precum și al extragerii prin eutanasiere sau împușcare, nu este necesară eliberarea prealabilă a autorizației de recoltare/ capturare prevăzute în Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 410/2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităților de recoltare, capturare și/sau achiziție și/sau comercializare, pe teritoriul național sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante și fosilelor de animale vertebrate și nevertebrate, precum și a plantelor și animalelor din flora și, respectiv, fauna sălbatice și a importului acestora, cu modificările și completările ulterioare. (3) Decizia privind alegerea uneia dintre metodele prevăzute la alin. (1) este luată de către conducătorul echipei de intervenție și se consemnează în raportul evenimentului prevăzut la art. 11 alin. (1).  +  Articolul 5(1) Intervenția imediată asupra exemplarelor de urs se efectuează gradual, începând cu metoda alungării. (la 09-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 5 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 197 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 06 iulie 2022 ) (2) În cazul în care exemplarul alungat revine și poate amenința viața ori integritatea corporală a persoanelor sau integritatea bunurilor acestora, echipa de intervenție procedează la tranchilizarea și relocarea acestuia. (la 09-07-2022, Alineatul (2) din Articolul 5 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 197 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 06 iulie 2022 ) (3) Marcarea și monitorizarea exemplarelor tranchilizate care urmează a fi relocate se realizează prin montarea de colare GPS sau prin montarea de crotalii auriculare și microcip, care nu afectează în niciun fel integritatea corporală a acestora.(4) Extragerea ursului prin eutanasiere sau împușcare se face în următoarele situații:a) dacă intervențiile prin metoda alungării, respectiv a tranchilizări și relocării nu dau rezultate și gradul de risc se modifică la nivel mare, conform procedurii de evaluare a riscului; b) dacă siguranța și securitatea persoanelor sau a bunurilor de orice fel aparținând acestora sunt puse în pericol;c) dacă siguranța și securitatea membrilor echipei de intervenție sunt puse în pericol;d) dacă exemplarul de urs în cauză se rănește în cursul acțiunii de intervenție și devine agresiv și nu sunt identificate alte soluții potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență;e) dacă exemplarul de urs în cauză este prins într-o capcană neautorizată, prezintă răni și devine agresiv și nu sunt identificate alte soluții potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență;f) dacă exemplarul de urs în cauză prezintă răni incompatibile cu viața.(5) Intervenția imediată asupra exemplarelor de urs se efectuează gradual, prin analizarea la fața locului de către echipa de intervenție a nivelului de risc stabilit potrivit Procedurii privind modul de acțiune a instituțiilor responsabile în gestionarea intervențiilor în cazul incidentelor generate de specia Ursus arctos (urs brun), prevăzută în anexa nr. 2. (la 09-07-2022, Alineatul (5) din Articolul 5 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 197 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 06 iulie 2022 )  +  Articolul 6(1) Tranchilizarea și eutanasierea se efectuează de medicul veterinar, cu sprijinul personalului tehnic de specialitate al gestionarului sau al Gărzii forestiere. Arma de tranchilizare/eutanasiere poate fi deținută de medicul veterinar sau poate fi pusă la dispoziția acestuia de către autorități publice, persoane fizice sau juridice care dețin în mod legal asemenea arme, cu respectarea art. 65 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (2) În cazul extragerii prin împușcare, arma de vânătoare poate fi folosită exclusiv de personalul tehnic de specialitate angajat al gestionarului sau de către personalul tehnic de specialitate al Gărzii forestiere.(3) În cazul exemplarelor de sex feminin, intervenția imediată se va efectua cu precădere prin metoda alungării sau prin metoda tranchilizării și relocării; în cazul extragerii prin eutanasiere/împușcare a unui exemplar de sex feminin cu pui, aceștia sunt relocați de urgență în cadrul unor centre de reabilitare specializate sau adăposturi autorizate. (4) Costurile de întreținere a puilor de urs relocați după intervenția imediată sunt suportate din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. Cuantumul și modalitatea de acordare a acestora se aprobă prin ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor. (la 09-07-2022, Alineatul (4) din Articolul 6 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 197 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 06 iulie 2022 )  +  Articolul 7(1) Prin prezenta ordonanță de urgență se stabilește sistemul de monitorizare a intervențiilor imediate asupra exemplarelor de urs, prin alungare, tranchilizare și relocare ori extragere prin eutanasiere sau împușcare. (la 09-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 7 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 197 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 06 iulie 2022 ) (2) Sistemul de monitorizare prevăzut la alin. (1) se stabilește pe baza registrului național al alungărilor, tranchilizărilor și relocărilor ori extragerilor prin eutanasiere sau împușcare a exemplarelor de urs, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.(3) Aplicarea măsurilor de monitorizare a intervențiilor imediate prevăzute la alin. (1) este asigurată de:a) Agenția Națională pentru Protecția Mediului și structurile teritoriale;b) Garda Națională Forestieră, prin structurile teritoriale;c) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, prin direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor;d) unitățile administrativ-teritoriale pe raza cărora s-a produs evenimentul;e) centrele de reabilitare/îngrijire.  +  Articolul 8Agenția Națională pentru Protecția Mediului are următoarele responsabilități și atribuții:a) desemnează prin decizie a conducătorului instituției un punct de contact național pentru gestionarea registrului național al alungărilor, tranchilizărilor și relocărilor ori extragerilor prin eutanasiere sau împușcare a exemplarelor de urs;b) înființează și gestionează registrul național prevăzut la art. 7 alin. (2);c) în baza datelor centralizate la nivel național, elaborează Raportul anual privind alungarea, tranchilizarea și relocarea ori extragerea prin eutanasiere sau împușcare, denumit în continuare Raport, pe care îl transmite autorității publice centrale pentru protecția mediului.  +  Articolul 9Agențiile județene pentru protecția mediului au următoarele responsabilități și atribuții:a) desemnează o persoană de contact privind alungarea, tranchilizarea și relocarea ori extragerea prin eutanasiere sau împușcare a exemplarelor de urs;b) transmit Agenției Naționale pentru Protecția Mediului date relevante în conformitate cu cerințele registrului național prevăzut la art. 7 alin. (2), ori de câte ori este cazul;c) colaborează cu unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia s-a produs evenimentul pentru punerea în aplicare a sistemului de monitorizare a intervențiilor imediate asupra exemplarelor de urs, prin alungare, tranchilizare și relocare ori extragere prin eutanasiere sau împușcare, prevăzut la art. 7 alin. (1). (la 09-07-2022, Litera c) din Articolul 9 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 197 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 06 iulie 2022 )  +  Articolul 10Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor are următoarele responsabilități și atribuții:a) colaborează la nivel local cu autoritățile competente pentru protecția mediului și cu autoritățile administrației publice locale pentru implementarea la nivel local a sistemului de monitorizare a intervențiilor imediate asupra exemplarelor de urs, prin alungare, tranchilizare și relocare ori extragere prin eutanasiere sau împușcare, prevăzut la art. 7 alin. (1); (la 09-07-2022, Litera a) din Articolul 10 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 197 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 06 iulie 2022 ) b) prin intermediul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, asigură prezența la acțiunea de intervenție imediată, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, a medicului veterinar de liberă practică împuternicit.  +  Articolul 11(1) După finalizarea acțiunii de intervenție imediată, în cel mult 24 de ore, se întocmește un raport al evenimentului, în 3 exemplare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, care este semnat de:a) conducătorul echipei de intervenție;b) medicul veterinar care participă la intervenție;c) personalul tehnic de specialitate angajat al gestionarului sau al Gărzii forestiere, care participă la intervenția imediată;d) conducătorul efectivelor de jandarmi care participă la intervenția imediată.(2) La raport se anexează, după caz, declarațiile persoanelor păgubite. (3) Raportul evenimentului prevăzut la alin. (1) se transmite de către conducătorul echipei de intervenție în termen de 24 de ore de la întocmire către agenția județeană pentru protecția mediului, precum și către comitetul județean pentru situații de urgență competent. (la 09-07-2022, Alineatul (3) din Articolul 11 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 197 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 06 iulie 2022 )  +  Articolul 12(1) În cazul extragerii prin eutanasiere sau împușcare, gestionarea exemplarului se face de către gestionar sau Garda forestieră, după caz.(2) Blana și craniul exemplarului extras conform prevederilor alin. (1), preparate de către gestionar, se predau Gărzii forestiere și rămân în proprietatea publică a statului. (3) Carcasa exemplarului extras prin împușcare revine gestionarului care a efectuat extragerea și poate fi folosită conform normelor stabilite de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor în vigoare sau distrusă prin incinerare, dacă intervenția imediată a fost efectuată de Garda forestieră sau exemplarul a fost extras prin eutanasiere.  +  Articolul 13(1) Costurile privind contravaloarea >contractului de prestări servicii de permanență/intervenție imediată încheiate cu gestionarul/medicul veterinar pentru prevenirea și combaterea atacurilor de urs brun, costurile privind intervenția imediată prin metodele prevăzute la art. 4 alin. (1), precum și costurile legate de prepararea blănurilor și a craniilor exemplarelor de urs extrase prin eutanasiere sau împușcare sunt suportate de către autoritatea publică locală, care are contract de prestări servicii de permanență/intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor de urs brun cu gestionarul, respectiv contract de prestări servicii de permanență/intervenție imediată cu medicul veterinar de liberă practică. (la 09-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 13 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 197 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 06 iulie 2022 ) (2) Tarifele standard privind intervenția imediată prin metodele prevăzute la art. 4 alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor, care se elaborează în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(3) Costurile prevăzute la alin. (1) se achită de către unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia s-a efectuat intervenția imediată, în baza contractului de prestări servicii de permanență/intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun încheiat cu gestionarul, respectiv a contractului de prestări servicii încheiat cu medicul veterinar de liberă practică, și se decontează de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în limita tarifelor standard stabilite prin ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor, în baza documentelor justificative depuse de către unitățile administrativ-teritoriale la Gărzile forestiere.(4) Costurile prevăzute la alin. (3) se decontează de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în baza referatului și a notei justificative depuse de către unitatea administrativ-teritorială la Garda forestieră, care certifică documentația primită și o transmite Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.(5) Sumele prevăzute la alin. (3) se alocă prin transferuri de la bugetul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor de la o poziție distinctă în cadrul titlului „Transferuri între unități ale administrației publice“ către bugetele locale. (6) Costurile aferente tranchilizării și eutanasierii efectuate de medicul veterinar de liberă practică împuternicit sunt suportate din bugetul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, prin programul acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de imobilizare a animalelor care amenință viața sau integritatea corporală a persoanelor prin utilizarea și administrarea substanțelor din categoria stupefiante, psihotrope, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și al altor acțiuni prevăzute în alte programe naționale, pe care autoritatea trebuie să le pună în aplicare, conform tarifului stabilit potrivit legislației în vigoare.  +  Capitolul III Sesizarea cazurilor în care este necesară intervenția imediată  +  Articolul 14Sesizarea cazurilor în care este necesară intervenția imediată se face de către orice persoană prin apelarea numărului unic de urgență 112 sau prin alte mijloace de comunicare prin care poate fi sesizat comitetul local pentru situații de urgență. (la 09-07-2022, Articolul 14 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 197 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 06 iulie 2022 )  +  Capitolul IV Sancțiuni  +  Articolul 15Nerespectarea dispozițiilor art. 11 de către persoanele responsabile constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională de la 7.000 lei la 10.000 lei, dacă fapta nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, constituie infracțiune. (la 09-07-2022, Articolul 15 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 197 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 06 iulie 2022 )  +  Articolul 16Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii prevăzute la art. 15 se realizează de către ofițeri și subofițeri din cadrul Jandarmeriei Române, respectiv ofițeri și agenți din cadrul Poliției Române.  +  Articolul 17Contravenției prevăzute la art. 15 îi sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul V Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative  +  Articolul 18Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 10 iunie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 37, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins: (1^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), personalul tehnic de specialitate angajat al gestionarilor fondurilor cinegetice, precum și personalul tehnic de specialitate al Gărzilor forestiere pot utiliza arma de vânătoare deținută legal pentru intervenții asupra exemplarelor de urs brun care pun în pericol siguranța și securitatea persoanelor sau a bunurilor acestora, de orice fel.2. La articolul 74 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins: a^1) Gărzile forestiere, prin personalul tehnic de specialitate, pot deține și folosi arme de vânătoare și muniția corespunzătoare în exercitarea atribuțiilor de serviciu;  +  Articolul 19La articolul 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2021 privind înființarea Gărzii Forestiere Naționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 30 iunie 2021, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Gărzile forestiere sunt autorizate să dețină arme de vânătoare și muniția aferentă acestora, în condițiile legii, pentru folosirea acestora de către personalul tehnic de specialitate în exercitarea atribuțiilor de serviciu.  +  Articolul 20La articolul 15 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Pentru efectuarea în exploatațiile nonprofesionale a unor activități sanitar-veterinare cuprinse în programul acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de imobilizare a animalelor care amenință viața sau integritatea corporală a persoanelor prin utilizarea și administrarea substanțelor din categoria stupefiante, psihotrope, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și a altor acțiuni prevăzute în alte programe naționale, pe care Autoritatea trebuie să le pună în aplicare, direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București pot încheia contracte de concesiune pe o durată de 4 ani cu medicii veterinari organizați în condițiile legii sau pot angaja personal sanitar-veterinar propriu, în condițiile legii, în situațiile în care nu se pot încheia contracte cu medicii veterinari organizați în condițiile legii.  +  Articolul 21Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 944 din 22 noiembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, litera ad) se modifică și va avea următorul cuprins: ad) vânătoare - acțiunea de pândire, căutare, stârnire, urmărire, hăituire sau orice altă activitate având ca scop capturarea ori uciderea exemplarelor din speciile prevăzute în anexele nr. 1 și 2, aflate în stare de libertate;2. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 1^1(1) Nu constituie vânătoare capturarea autorizată a exemplarelor din speciile de interes cinegetic în scop științific, urmată de eliberarea acestora.(2) Nu constituie vânătoare activitățile de alungare, tranchilizare și relocare ori extragere prin eutanasiere sau împușcare a exemplarelor de urs brun, desfășurate de către personalul tehnic de specialitate al Gărzii forestiere sau de către personalul tehnic de specialitate al gestionarilor faunei cinegetice, ca urmare a aplicării procedurii de intervenție aprobate conform legislației în vigoare, și nici activitățile desfășurate de către personalul Ministerului Afacerilor Interne în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu în scopul:a) îndepărtării, imobilizării sau eliminării animalelor care amenință viața ori integritatea corporală a persoanelor sau integritatea bunurilor acestora; b) imobilizării animalelor a căror viață ori integritate corporală este pusă în pericol în urma unei intervenții umane realizate cu orice mijloace legale de protecție și imobilizare.3. La articolul 39, litera ab) se modifică și va avea următorul cuprins:ab) accesul neautorizat cu arma de vânătoare neintrodusă în toc pe orice fond cinegetic, cu excepția personalului tehnic de specialitate din echipa de intervenție stabilită conform dispozițiilor art. 2 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 81/2021 privind aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, care se poate deplasa în vederea intervenției pe orice fond cinegetic de pe raza unității administrativ-teritoriale; (la 09-07-2022, Articolul 21 din Capitolul V a fost completat de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 197 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 06 iulie 2022 )  +  Capitolul VI Dispoziții finale  +  Articolul 22Prevederile art. 15-17 din prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 23Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 24(1) Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 10 iunie 2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.(2) Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificarea adusă prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.(3) Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 944 din 22 noiembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Robert-Eugen Szép,
  secretar de stat
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila Zoltán
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Secretarul general al Guvernului,
  Tiberiu Horațiu Gorun
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  Ministrul finanțelor, interimar,
  Florin-Vasile Cîțu
  București, 21 iulie 2021.Nr. 81.  +  Anexa nr. 1
  CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII
  de permanență/intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun
  Nr. ........./....... 2021
  Prezentul contract se încheie în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 81/2021 privind aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 1Părțile contractanteAutoritatea contractantă:Primăria/UAT ....................................., cu sediul în ..........................., telefon ............., fax .........., cod de înregistrare fiscală ..............., cont nr. ......................... deschis la Trezoreria ...................., reprezentată prin ................................, în calitate de achizitor,șigestionar fond cinegetic ......................................................, cu sediul în localitatea ......................., str. ....................... nr. ....., județul .........................., telefon ................, fax .................., mobil .................., e-mail ....................., cod de înregistrare fiscală ............................, cont nr. ............................ deschis la Trezoreria ..................., reprezentat prin ..................................., în calitate de prestator.  +  Articolul 2Definiții2.1. În prezentul contract, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) contract - actul juridic care reprezintă acordul de voință al celor două părți, încheiat între o autoritate contractantă - în calitate de achizitor și un prestator de servicii - în calitate de prestator;b) achizitor și prestator - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;c) servicii - totalitatea activităților desfășurate de prestator în cadrul prezentului contract;d) prețul contractului - prețul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;e) forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau culpei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, unui embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;f) zi - zi calendaristică, dacă nu se specifică în mod diferit; an - 365 de zile.  +  Articolul 3Obiectul contractului3.1. Obiectul prezentului contract îl reprezintă asigurarea de servicii de permanență și intervenție imediată asupra speciei urs brun.3.2. Activitatea prestatorului se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2021.  +  Articolul 4Durata contractului4.1. Prezentul contract se încheie pe o perioadă de ............... și intră în vigoare la data semnării. Această perioadă se poate prelungi prin act adițional semnat de către ambele părți.  +  Articolul 5Aplicabilitate5.1. Contractul intră în vigoare la data semnării.5.2. Prin intrarea în vigoare a contractului se înțelege începerea efectivă a serviciilor de către prestator în favoarea achizitorului.  +  Articolul 6Prețul și modalitatea de plată6.1. Tariful convenit pentru serviciile de intervenție este de ..................... la care se adaugă TVA, dacă este cazul.Plata se va efectua în termen de 30 de zile de la data primirii fiecărei facturi.6.2. Plata facturii se va face prin ordin de plată în contul indicat/înscris pe factura fiscală.6.3. În cazul în care nu se achită la scadență facturile emise de către prestator, achizitorul se află de drept în întârziere în ceea ce privește executarea obligației de plată a prețului contractului. Pentru plata cu întârziere față de termenul scadent al facturilor emise în baza prezentului contract se vor percepe penalități de întârziere, conform legislației în vigoare.6.4. Prețul contractului poate fi ajustat doar în cazul în care au loc modificări legislative sau au fost emise de către autorități acte administrative care au ca obiect creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului și/sau doar în măsura strict necesară pentru acoperirea costurilor salariale.  +  Articolul 7Obligațiile părților7.1. Obligațiile prestatoruluia) Prestatorul este licențiat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în baza Licenței nr. ......./................. și are încheiat contract de gestionare a unui fond cinegetic.b) Prestatorul este deservit de o echipă formată din personal specializat care asigură permanența, numărul membrilor echipei fiind proporțional cu dimensiunile și complexitatea activității pentru care se solicită intervenția, pe toată durata prezentului contract;c) dispune de echipamentele specifice de intervenție;d) pregătește echipamentele de intervenție și se deplasează de urgență spre zona de intervenție;e) face analiza gradului de risc împreună cu ceilalți reprezentanți ai echipei de intervenție, respectiv reprezentanții unității administrativ-teritoriale, ai personalului unităților specializate de jandarmi, medicul veterinar, și stabilește natura intervenției;f) după finalizarea intervenției, completează raportul de eveniment;g) nu părăsește locul evenimentului până la soluționarea acestuia și informează achizitorul despre eveniment și modul de soluționare.7.2. Obligațiile achizitoruluia) contactează prestatorul și convoacă echipa de intervenție constituită la nivel local, aflată cel mai aproape de zona de intervenție;b) comunică prestatorului toate informațiile pe care le deține, necesare desfășurării în condiții optime a activității de intervenție;c) coordonează intervenția asupra exemplarului/ exemplarelor de urs în cauză și sprijină prestatorul pe parcursul derulării intervenției;d) asigură accesul reprezentanților prestatorului în zona de intervenție;e) pune la dispoziția prestatorului orice echipamente necesare intervenției, pe care le deține;f) achită facturile emise de către prestator în condițiile prezentului contract.  +  Articolul 8Încetarea/Rezilierea contractului8.1. Prezentul contract se derulează până la data de ............, cu posibilitatea prelungirii prin încheierea unui act adițional semnat de ambele părți.8.2. Încetarea prezentului contract poate avea loc în următoarele situații:a) prin acordul scris al părților, înainte de termenul prevăzut, în baza unor motive temeinic justificate, cu condiția înștiințării în scris cu cel puțin 30 de zile înainte de data renunțării;b) la expirarea termenului;c) prin rezilierea contractului pentru cauză de neexecutare;d) prin apariția oricărei alte incapacități legale care să împiedice executarea prezentului contract.  +  Articolul 9Forța majoră9.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.9.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.9.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.9.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, apariția cazului de forță majoră și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.  +  Articolul 10Notificări10.1. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte părți este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prezent(ă) în partea introductivă a prezentului contract.10.2. Schimbările datelor de contact/corespondență ale părților contractante, necomunicate de acestea, nu pot fi imputabile părții adverse.10.3. În cazul în care notificarea se face prin poștă, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se consideră primită la data menționată de oficiul poștal primitor.10.4. Refuzul primirii notificării pe cale poștală și/sau prin curier de oricare dintre părțile contractante nu va putea fi invocat de aceasta ca motiv de neîndeplinire a procedurii.10.5. Notificările verbale nu vor fi luate în considerare de niciuna dintre părți, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia din modalitățile prevăzute la alineatele precedente.10.6. Înștiințările și notificările vor fi transmise la adresele de mai jos:către achizitor:către prestator:  +  Articolul 11Soluționarea litigiilor11.1. Părțile convin ca toate neînțelegerile privind valabilitatea contractului sau cele privind interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă, în termen de 15 zile lucrătoare de la intervenirea acestora.11.2. Dacă achizitorul și prestatorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil divergențele contractuale, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente din România.  +  Articolul 12Limba care guvernează contractulLimba care guvernează contractul este limba română.  +  Articolul 13Legea aplicabilă contractuluiContractul va fi interpretat conform legilor din România.  +  Articolul 14Dispoziții finale14.1. Modificarea prezentului contract se face prin act adițional încheiat între părțile contractante. Orice modificare a datelor de contact din preambulul contractului se va aduce la cunoștința celeilalte părți în termen de maximum 24 de ore.14.2. Prezentul contract reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.Prezentul contract se încheie la sediul achizitorului astăzi, ..............................., în 3 (trei) exemplare, din care unul a fost înmânat prestatorului, iar celelalte 2 (două) rămân la autoritatea contractantă.
  Achizitor,
  ...........................
  Prestator,
  ...........................
  (la 09-07-2022, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 17, Articolul I din LEGEA nr. 197 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 06 iulie 2022 )
   +  Anexa nr. 2
  PROCEDURĂ
  privind modul de acțiune a instituțiilor responsabile în gestionarea intervențiilor în cazul incidentelor generate de specia Ursus arctos (urs brun)
  1. Activități derulate în cazul incidentelor generate de specia urs brun1.1. Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, denumit în continuare IGJR, prin unitățile subordonate, ca urmare a repartizării apelului prin SNUAU 112 sau a sesizării prin altă modalitate, desfășoară următoarele activități:a) înștiințează telefonic și/sau prin alte mijloace de comunicare la distanță instituțiile și/sau persoanele cu atribuții în domeniu;b) solicită date și informații care să conducă la stabilirea nivelului de risc al intervenției;c) deplasează la fața locului efectivele de jandarmi aflate în serviciu;d) evaluează situația și riscurile de agresiune generate de către exemplarele de urs, respectiv prezența umană în zonă, factori ce pot provoca dezvoltarea spontană a agresivității, și comunică datele către ceilalți membri ai echipei de intervenție;e) asigură măsurile de ordine și de protecție a zonei în care s-au produs sau există pericolul de producere a unor situații care pun în pericol viața, integritatea fizică a persoanelor sau bunurile acestora;f) delimitează perimetrul și restricționează accesul în zona unde există pericolul unei agresiuni;g) îndepărtează alte persoane care nu își justifică prezența și avertizează populația prin semnale acustice și luminoase;h) asigură accesul celorlalte instituții specializate de intervenție pentru desfășurarea activităților specifice;i) participă la organizarea și desfășurarea de acțiuni menite a alunga exemplarul de urs din zona incidentului;j) participă la scoaterea persoanei/persoanelor agresate din zona de pericol;k) asigură protecția personalului care încearcă imobilizarea exemplarului de urs prin tranchilizare pe timpul desfășurării intervenției;l) stabilește și menține contactul permanent cu instituțiile și/sau persoanele cu atribuții în domeniu.1.2. Inspectoratul General al Poliției Române, prin structurile subordonate, desfășoară următoarele activități:a) sprijină unitățile subordonate IGJR în activitatea de asigurare a măsurilor de ordine și de protecție în proximitatea locului intervenției;b) întreprinde activități pentru devierea/restricționarea circulației rutiere.1.3. Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor, denumită în continuare DSVSA, desfășoară următoarele activități:a) coordonează și supraveghează activitatea medicilor veterinari de liberă practică împuterniciți.1.4. Medicii veterinari desfășoară următoarele activități:1.4.1. Medicii veterinari de liberă practică împuterniciți:a) folosesc mijloacele specifice de intervenție pentru administrarea substanțelor necesare pentru imobilizarea sau eutanasierea exemplarelor de urs;b) la solicitarea DSVSA, recoltează probe biologice de la exemplarul în cauză, suspect de boli infecțioase, pentru stabilirea diagnosticului;c) realizează marcarea/individualizarea exemplarelor de urs tranchilizate în vederea relocării.1.4.2. Medicii veterinari de liberă practică desfășoară următoarele activități, în baza contractului încheiat cu unitatea administrativ-teritorială:a) folosesc mijloacele specifice de intervenție pentru administrarea substanțelor necesare pentru imobilizarea sau eutanasierea exemplarelor de urs;b) recoltează probe biologice, asigurând, după caz, următoarele resurse materiale: autolaborator, trusă recoltare probe, echipament de protecție, ladă izotermă pentru transportul probelor;c) realizează marcarea/individualizarea exemplarelor de urs tranchilizate în vederea relocării.1.5. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, denumit în continuare IGSU, prin unitățile subordonate, desfășoară următoarele activități:a) asigură monitorizarea, evaluarea situațiilor de urgență din domeniul de competență și centralizează datele și informațiile necesare;b) participă la acordarea asistenței medicale de urgență prin intermediul echipajelor de prim ajutor;c) acordă primul ajutor și asistență medicală avansată de urgență;d) asigură transportul răniților la unitățile spitalicești;e) solicită sprijin de la serviciul de ambulanță județean, când situația o impune;f) informează populația din zona vizată, prin sistemul ROALERT.1.6. Primarul/Viceprimarul unității administrativ-teritoriale, denumită în continuare UAT, desfășoară următoarele activități:a) se deplasează la locul incidentului și conduce echipa de intervenție;b) inițiază măsuri pentru informarea populației cu privire la existența unui potențial pericol determinat de prezența unor exemplare de urs, modul de comportare, metode de protejare a bunurilor și animalelor domestice, restricții și obligația de respectare a recomandărilor reprezentanților instituțiilor cu atribuții în gestionarea evenimentelor;c) informează prefectul cu privire la resursele umane și materiale la dispoziție cu care pot acționa în sprijin pentru gestionarea situației;d) consultă registrul național al alungărilor, tranchilizărilor și relocărilor ori extragerilor prin eutanasiere sau împușcare a exemplarelor de urs, în vederea fundamentării deciziei de intervenție;e) pune la dispoziția medicului veterinar de liberă practică împuternicit arma de tranchilizare/eutanasiere;f) pune la dispoziția gestionarului fondului cinegetic contractant/Gărzii forestiere situația actualizată a delimitării zonei în scopul stabilirii cu precizie a modului de acțiune.1.7. Personalul tehnic de specialitate angajat al gestionarului fondului cinegetic desfășoară următoarele activități:a) se deplasează la fața locului și participă la intervenție prin desfășurarea de acțiuni menite a alunga/imobiliza/captura animalul;b) evaluează situația, atunci când ajunge primul la locul incidentului, și comunică datele către ceilalți membri ai echipei de intervenție;c) asigură relocarea exemplarului de urs în locațiile de destinație indicate de Garda forestieră;d) extrage prin împușcare exemplarul de urs, potrivit deciziei conducătorului echipei de intervenție;e) asigură condiții optime pentru exemplarele rămase orfane/rănite până la predarea acestora centrelor autorizate.1.8. Garda forestieră desfășoară următoarele activități:a) pune la dispoziția autorităților administrației publice locale lista actualizată a gestionarilor fondurilor cinegetice, în scopul stabilirii competenței teritoriale a acestora;b) se deplasează la fața locului și participă la intervenție prin desfășurarea de acțiuni menite a alunga/imobiliza/captura animalul;c) evaluează situația, atunci când ajunge prima la locul incidentului, și comunică datele către ceilalți membri ai echipei de intervenție;d) în cazul acțiunilor de relocare, identifică posibilele locații de destinație și asigură obținerea acceptului gestionarului de fond cinegetic;e) extrage prin împușcare exemplarul de urs, potrivit deciziei conducătorului echipei de intervenție.1.9. Centrul de reabilitare/Entitatea autorizată sprijină cu personal de specialitate echipa de intervenție prin preluarea, eliberarea/plasarea provizorie în custodie în cadrul centrelor de reabilitare/îngrijire a exemplarelor de faună sălbatică capturate, bolnave, rănite, până la reintroducerea în habitatele naturale de origine sau în sanctuare în care este posibilă deținerea pe termen lung.2. Evaluarea comportamentului animalului sălbatic2.1. Comportamentul general oferă informații de bază referitoare la animal, de care se va ține seama în cadrul evaluării finale, individuale, realizate cu ocazia intervenției rapide la fața locului.
  Comportamentul generalNivelul de risc
  Animalul se retrage la observarea oamenilor. (50-100 m)redus
  Animalul nu se retrage la observarea oamenilor. (50-100 m)mediu
  Animalul surprins/alungat lansează un atac fals.mediu
  Animalul nu este oprit de măsurile de protecție existente.mediu
  Animalul se hrănește cu gunoaie în prezența oamenilor.mediu
  Animalul nu se retrage când este alungat.mediu
  Animalul se află prins într-o capcană neautorizată și prezintă răni grave.mare
  Animalul intră în gospodării.mare
  Animalul surprins/alungat lansează un atac.mare
  Animalul devine agresiv în urma rănirii sau a administrării substanțelor tranchilizante.mare
  Animalul atacă omul.mare
  Animalul atacă animale domestice.mare
  3. Niveluri de risc3.1. La nivelul de risc redusDacă în urma evaluării la fața locului echipa de intervenție constată că nivelul de risc este redus, se procedează la alungarea exemplarului prin diverse mijloace, intervenție prevăzută la art. 4 alin. (1) din ordonanța de urgență, și se vor lua următoarele măsuri:a) limitarea accesului persoanelor în zonă de către jandarmi, polițiști și polițiști locali, după caz;b) aplicarea măsurilor de îndepărtare a animalului din zonă, respectiv goane oarbe, semnale acustice și luminoase, gloanțe de cauciuc, petarde, de către jandarmi și personalul tehnic de specialitate al gestionarului fondului cinegetic sau al Gărzii forestiere, după caz;c) în urma intervenției se va încheia un raport în care se vor detalia modul de intervenție și rezultatele obținute;d) dacă este cazul, reprezentantul legal al autorității administrației publice locale va convoca comisia de constatare a pagubelor, potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.679/2008 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, precum și obligațiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice și proprietarilor de culturi agricole, silvice și de animale domestice pentru prevenirea pagubelor.3.2. La nivelul de risc mediuDacă în urma evaluării la fața locului echipa de intervenție constată că nivelul de risc este mediu, se procedează la alungarea exemplarului prin diverse mijloace sau la tranchilizare și relocare, intervenții prevăzute la art. 4 alin. (1) din ordonanța de urgență, și se vor lua următoarele măsuri:a) limitarea accesului persoanelor în zonă de către jandarmi, polițiști și polițiști locali, după caz;b) aplicarea măsurilor de îndepărtare a animalului din zonă, respectiv goane oarbe, semnale acustice și luminoase, gloanțe de cauciuc, petarde, de către jandarmi și personalul tehnic de specialitate al gestionarului fondului cinegetic sau al Gărzii forestiere, după caz;c) medicul veterinar de liberă practică împuternicit procedează la tranchilizarea exemplarului de urs;d) autoritatea locală și gestionarul pun la dispoziția echipei de intervenție echipamentul specializat pentru marcarea și transportul exemplarului tranchilizat;e) în urma intervenției se va încheia un raport în care se vor detalia modul de intervenție și rezultatele obținute;f) dacă este cazul, reprezentantul legal al autorității publice locale va convoca comisia de constatare a pagubelor, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.679/2008.3.3. La nivel de risc mareDacă în urma evaluării la fața locului echipa de intervenție constată că nivelul de risc este mare, se intervine prin metoda extragerii prin eutanasiere/împușcare, intervenție prevăzută la art. 4 alin. (1) din ordonanța de urgență, și se vor lua următoarele măsuri:a) limitarea accesului persoanelor în zonă de către jandarmi, polițiști și polițiști locali, după caz;b) medicul veterinar împuternicit procedează la tranchilizarea și eutanasierea exemplarului, după caz;c) extragerea prin împușcare de către personalul tehnic de specialitate al gestionarului fondului cinegetic sau al Gărzii forestiere, după caz, a exemplarului de urs agresiv, potrivit deciziei conducătorului echipei de intervenție;d) în urma intervenției se va încheia un raport în care se vor detalia modul de intervenție și rezultatele obținute;e) dacă este cazul, reprezentantul legal al autorității publice locale va convoca comisia de constatare a pagubelor, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.679/2008.Decizia privind utilizarea uneia dintre metodele enumerate mai sus este luată de către conducătorul echipei de intervenție prin raportare la nivelul de risc constatat la fața locului.Decizia de intervenție prin metoda extragerii prin eutanasiere sau împușcare, după caz, trebuie luată gradual, cu respectarea condiției proporționalității, în funcție de circumstanțele concrete de la fața locului.Având în vedere faptul că din echipa de intervenție face parte și un medic veterinar, prima opțiune pentru extragere este eutanasierea exemplarului de urs, dacă situația la fața locului permite această procedură de intervenție.Metoda de extragere prin împușcare a exemplarului de urs este utilizată numai în cazurile în care exemplarul de urs prezintă un comportament agresiv sau se află într-o situație de natură a dezvolta un comportament agresiv, care poate pune în pericol siguranța și securitatea persoanelor sau a bunurilor de orice fel aparținând acestora. De asemenea, metoda extragerii prin eutanasiere sau împușcare se va utiliza și în cazul în care metodele anterioare nu au dat rezultate, iar nivelul de risc se modifică din risc redus sau mediu în risc mare, precum și în situația în care echipa de intervenție ia decizia că exemplarul în cauză, ca urmare a eventualelor răni, dezvoltă un comportament agresiv care pune în pericol siguranța și securitatea persoanelor.4. Procedura de intervenție se realizează astfel:a) echipa de intervenție, în urma solicitării, pregătește, potrivit responsabilităților ce rezultă din prezenta ordonanță de urgență, echipamentul de intervenție, respectiv autoutilitară specială, armă de tranchilizare, trusă de tranchilizare, trusă de prim ajutor pentru animale, targă de transport, laț de imobilizare, trusă de autoapărare echipă asupra potențialului atac al ursului;b) echipa de intervenție intervine doar dacă zona este asigurată din punctul de vedere al siguranței cetățenilor, măsură realizată de către jandarmi, polițiști și polițiști locali, după caz;c) în cazul în care animalul trebuie imobilizat prin tranchilizare - capturat -, scos din capcană ilegală - laț -, medicul veterinar de liberă practică împuternicit apreciază greutatea ursului, stabilește și administrează exemplarului de urs substanța tranchilizantă în vederea imobilizării animalului.5. Alte obligații și responsabilități5.1. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, prin structurile subordonate, are obligația de a pune la dispoziția autorităților locale și structurilor de jandarmerie o listă completă și actualizată cu datele de contact ale medicilor veterinari de liberă practică împuterniciți și ale persoanelor ce pot fi anunțate în orice moment în vederea alertării cu privire la apariția unui incident provocat de urși.5.2. UAT are obligația de a pune la dispoziția structurilor de jandarmerie și direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor o listă completă și actualizată cu datele de contact ale primarului/viceprimarului unității administrativ-teritoriale desemnat în comitetul local de situații de urgență potrivit prevederilor art. 12 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, date ce pot fi utilizate în orice moment în vederea alertării cu privire la apariția unui incident provocat de urși, precum și orice schimbare apărută.5.3. Gestionarii fondurilor de vânătoare sunt obligați să pună la dispoziția autorităților locale și structurilor de jandarmerie o listă completă și actualizată cu datele de contact, date ce pot fi utilizate în orice moment în vederea alertării cu privire la apariția unui incident provocat de urși, precum și arondarea acestora pe unități administrativ-teritoriale. (la 09-07-2022, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 17, Articolul I din LEGEA nr. 197 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 06 iulie 2022 )
   +  Anexa nr. 3
  Județ
  UAT
  Echipa de intervenție
  FC intervenție alungare
  Data intervenției alungare
  Coordonate intervenție alungare X (WGS84, grade zecimale)
  Coordonate intervenție alungare Y (WGS84, grade zecimale)
  Nr. raport intervenție alungare
  Nr. identificare relocare(nr. colar sau crotaliu)
  FC intervenție relocare
  Coordonate intervenție relocare X (WGS84, grade zecimale)
  Coordonate intervenție relocare Y (WGS84, grade zecimale)
  Județ relocare
  FC destinație relocare
  Data intervenției relocare
  Nr. raport intervenție relocare
  Nr. identificare eutanasiere (nr. colar sau crotaliu)
  FC intervenție eutanasiere
  Data intervenției eutanasiere
  Coordonate eutanasiere X (WGS84, grade zecimale)
  Coordonate eutanasiere Y (WGS84, grade zecimale)
  Nr. raport intervenție eutanasiere
  Nr. identificare împușcare (nr. colar sau crotaliu)
  FC intervenție împușcare
  Data intervenției împușcare
  Coordonate împușcare X (WGS84, grade zecimale)
  Coordonate împușcare Y (WGS84, grade zecimale)
  Nr. raport intervenție împușcare
  Sex
  Detalii referitoare la eveniment
  Metoda de intervenție
  Adăugat
  (la 09-07-2022, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 17, Articolul I din LEGEA nr. 197 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 06 iulie 2022 )
   +  Anexa nr. 4
  RAPORT DE EVENIMENT Nr. ......
  al echipei de intervenție constituit pe baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2021
  Data ......., ora .........
  Subsemnații:Reprezentant Jandarmerie ..................., Unitatea .....................Reprezentant UAT/CJ ................................................................Localitatea ..................................................................................Județul ........................................................................................Personal tehnic ................., gestionar .......................................Medic veterinar împuternicit .......................................................Zona ...........................................................................................Personal Gardă forestieră (dacă este cazul) .............................
  Zona...............
  Modalitatea intervenției: ALUNGARETRANCHILIZARE/RELOCAREEXTRAGEREEUTANASIERE/ÎMPUȘCARE
  Număr exemplare asupra cărora s-a intervenit: Locul extragerii/capturării ............................................Coordonatele locului intervenției în format WGS 84 (grade zecimale) ....................................... (Sunt obligatorii și se vor completa pentru fiecare tip de intervenție.)Aria naturală protejată (dacă este cazul) ................................................Stadiul de dezvoltare a exemplarului/lor (adult/tineret/pui) ....................Sexul: [ ] MASCUL [ ] FEMELĂ [ ] FEMELĂ CU PUIVârsta estimată:Apreciere: [ ] ANI ... Pe baza danturii (dacă este cazul) [ ] ANINivelul de risc evaluat conform anexei nr. 2 pct. 2.1 ..............................Decizie la nivelul echipei de intervenție conform art. 4 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 81/2021 .........................Detalii/Descriere intervenție..................................................................................................................................................................Starea exemplarului/lor după recoltare/capturare (viu/mort/rănit) ................Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - Circumferință gât (mm);B - Lungime talpă inferioară;C - Lungime talpă posterioară.
  Vârsta (ani)Sex M/FGreutate (kg)Lungime cap (mm)Lungime nas-baza cozii (mm)Circumferință torace (mm)Înălțime greabăn (mm)ABC
  Serie/Nr. marcaj (dacă este cazul) ...............................................Stocarea și destinația exemplarului/lor (dacă este cazul) .......................Alte relatări (dacă este cazul) ..................................................SemnăturiPersonal Jandarmerie ...................................................Reprezentant UAT/CJ ...................................................Personal tehnic gestionar .............................................Medic veterinar împuternicit .........................................Persoana păgubită/apelant ........................................... (la 09-07-2022, Anexa nr. 4 a fost modificată de Punctul 17, Articolul I din LEGEA nr. 197 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 06 iulie 2022 )
  ----