LEGE nr. 104 din 9 mai 2008 (**republicată**)privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 28 iunie 2011  (la 31-07-2021, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 219 din 26 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 28 iulie 2021 ) **) Republicată în temeiul art. IV din Legea nr. 10/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea traficului ilicit de substanțe cuprinse în "lista interzisă", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 15 martie 2011, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 104/2008 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 din 16 mai 2008.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta lege reglementează prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante.(2) Substanțele dopante sunt prevăzute în anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta lege și se clasifică astfel:a) substanțele dopante cu grad mare de risc sunt substanțele dopante prevăzute în anexa nr. 1;b) substanțele dopante de risc sunt substanțele dopante prevăzute în anexa nr. 2.(3) Anexele pot fi modificate prin hotărâre a Guvernului, prin înscrierea unei noi substanțe sau prin radierea unei substanțe, la propunerea Agenției Naționale Anti-Doping. (la 31-07-2021, Articolul 1 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 219 din 26 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 28 iulie 2021 )  +  Articolul 2(1) În cuprinsul prezentei legi sunt aplicabile dispozițiile art. 3 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, republicată.(2) Prin producerea fără drept de substanțe dopante prevăzute în anexele care fac parte integrantă din prezenta lege se înțelege fabricarea, experimentarea, prepararea, procesarea, transformarea, ambalarea de substanțe dopante, precum și de produse care au în compoziție astfel de substanțe, fără drept. (la 31-07-2021, Alineatul (2) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 219 din 26 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 28 iulie 2021 ) (3) Prin trafic ilicit de substanțe dopante prevăzute în anexele care fac parte integrantă din prezenta lege se înțelege oferirea, distribuirea, vânzarea, administrarea, punerea în vânzare, livrarea cu orice titlu, trimiterea ori alte operațiuni, introducerea sau scoaterea din țară, precum și importul sau exportul ori alte operațiuni privind circulația substanțelor dopante și a produselor care au în compoziție astfel de substanțe, fără drept. (la 31-07-2021, Alineatul (3) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 219 din 26 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 28 iulie 2021 ) (4) Prin consum ilicit de substanțe dopante prevăzute în anexele care fac parte integrantă din prezenta lege se înțelege cumpărarea, procurarea și deținerea substanțelor dopante și a produselor care au în compoziție astfel de substanțe, fără drept. (la 31-07-2021, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 219 din 26 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 28 iulie 2021 )  +  Capitolul IIConsiliul de prevenire și combatere a traficului ilicit de substanțe dopante (la 31-07-2021, Titlul Capitolului II a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 219 din 26 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 28 iulie 2021 )  +  Articolul 3Pe lângă Agenția Națională Anti-Doping se înființează Consiliul de prevenire și combatere a traficului ilicit de substanțe dopante, organ consultativ fără personalitate juridică, denumit în continuare Consiliul. (la 31-07-2021, Articolul 3 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 219 din 26 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 28 iulie 2021 ) Notă
  Articolul XI din LEGEA nr. 219 din 26 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 28 iulie 2021 prevede:Articolul XI(1) Pentru o perioadă de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Agenția Națională Anti-Doping, Ministerul Sănătății, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și Inspectoratul General al Poliției Române desfășoară activități de informare a operatorilor economici și a persoanelor din rândul publicului larg cu privire la dispozițiile prezentei legi, precum și cu privire la interdicțiile și obligațiile ce le revin potrivit acesteia.(2) Informarea prevăzută la alin. (1) se realizează prin intermediul mai multor instrumente și/sau acțiuni specifice, cum ar fi, fără a se limita la acestea, comunicate de presă și informare prin mass-media, postarea informațiilor pe pagina de internet a instituțiilor respective, organizarea unor acțiuni specifice prin personal specializat.(3) În scopul realizării activității prevăzute la alin. (1), Agenția Națională Anti-Doping, Ministerul Sănătății, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și Inspectoratul General al Poliției Române colaborează cu persoane juridice, organisme și organizații neguvernamentale interesate și cooperează cu alte instituții și autorități ale administrației publice de la nivel central și local, în condițiile legii.
   +  Articolul 4(1) Consiliul are în componență 11 membri, după cum urmează:a) președintele Agenției Naționale Anti-Doping;b) un reprezentant al Secretariatului General al Guvernului, desemnat de către Secretarul General al Guvernului;c) un reprezentant al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, desemnat de președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor;d) un reprezentant al Inspectoratului General al Poliției Române, desemnat de inspectorul general al Inspectoratului General al Poliției Române;e) un reprezentant al Direcției Generale a Vămilor, desemnat de vicepreședintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală;f) un reprezentant al Ministerului Public, desemnat de procurorul-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată;g) un reprezentant al Ministerului Sănătății, desemnat de ministrul sănătății;h) un reprezentant al Ministerului Justiției, desemnat de ministrul justiției;i) un reprezentant al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor desemnat de președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor;j) un reprezentant al Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România, desemnat de președintele Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România;k) un reprezentant al Colegiului Farmaciștilor din România, desemnat de Biroul Executiv al Colegiului Farmaciștilor din România. (la 31-07-2021, Alineatul (1) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 219 din 26 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 28 iulie 2021 ) (2) Activitatea Consiliului este condusă de un președinte care este și președintele Agenției Naționale Anti-Doping.(3) Mandatul membrilor Consiliului este de 3 ani, cu posibilitatea reînnoirii acestuia o singură dată. (la 31-07-2021, Alineatul (3) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 219 din 26 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 28 iulie 2021 ) (4) Membrii Consiliului sunt obligați să respecte secretul profesional și să depună declarații de confidențialitate și privind conflictul de interese, potrivit legii.(5) Consiliul se întrunește în ședințe ordinare organizate trimestrial și în ședințe extraordinare organizate ori de câte ori este nevoie, la solicitarea președintelui.(6) Convocarea Consiliului se face cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data ședinței și va cuprinde în mod obligatoriu ordinea de zi și documentația necesară.(7) Consiliul își desfășoară activitatea în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi și ia decizii sau, după caz, emite avize consultative cu votul majorității membrilor prezenți. (la 31-07-2021, Alineatul (7) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 219 din 26 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 28 iulie 2021 ) (8) Membrii Consiliului, care participă la ședințe, beneficiază de o indemnizație de ședință în cuantum de 20% din indemnizația lunară a președintelui. Totalul sumelor cuvenite unui membru al Consiliului ca urmare a participării la ședințe nu poate depăși într-o lună 20% din indemnizația lunară a președintelui.  +  Articolul 5(1) Calitatea de membru al Consiliului încetează înainte de termen, în urma retragerii mandatului de către instituția publică care l-a desemnat sau prin deces.(2) În cazul prevăzut la alin. (1) autoritățile prevăzute la art. 4 alin. (1) desemnează un nou reprezentant, al cărui mandat durează până la expirarea mandatului celui în locul căruia a fost numit.  +  Articolul 6(1) Consiliul îndeplinește următoarele atribuții:a) analizează măsurile sau operațiunile convenite de către instituțiile și autoritățile publice cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii traficului ilicit de substanțe dopante, în scopul identificării disfuncționalităților intervenite în aplicarea acestora și al formulării de propuneri pentru eliminarea lor;b) propune armonizarea, actualizarea și adaptarea legislației în domeniu cu reglementările internaționale, pe baza datelor privind amploarea și caracteristicile naționale ale traficului ilicit de substanțe dopante, și emite aviz consultativ pe propunerile legislative și proiectele de acte normative;c) aprobă raportul privind activitatea desfășurată conform prezentei legi, întocmit de Agenția Națională Anti-Doping pe baza datelor transmise de autoritățile de control cu responsabilități în implementarea prezentei legi. Raportul se include în raportul anual de activitate pe care Agenția Națională Anti-Doping îl înaintează Guvernului, Parlamentului și organismelor internaționale abilitate să asigure aplicarea prevederilor convențiilor internaționale, în conformitate cu acordurile semnate de România.(2) În exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul adoptă avize consultative cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți. (la 31-07-2021, Articolul 6 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 219 din 26 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 28 iulie 2021 )  +  Articolul 7Inspectoratul General al Poliției Române, prin formațiunile centrale specializate în prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri din cadrul Direcției de combatere a crimei organizate, Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin Direcția Generală a Vămilor, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Ministerul Sănătății și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor transmit trimestrial către Agenția Națională Anti-Doping datele statistice pe care le dețin privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante, în conformitate cu atribuțiile acestora. (la 31-07-2021, Articolul 7 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 219 din 26 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 28 iulie 2021 )
   +  Capitolul IIIMăsuri speciale privind combaterea traficului ilicit de substanțe dopante în sălile de culturism și de fitness (la 31-07-2021, Titlul Capitolului III a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 219 din 26 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 28 iulie 2021 )  +  Articolul 8(1) Personalul împuternicit din cadrul Agenției Naționale Anti-Doping are dreptul să verifice dacă activitatea în sălile de culturism și/sau de fitness se desfășoară potrivit reglementărilor prezentei legi și, în vederea exercitării atribuțiilor de control, are acces în toate spațiile și încăperile anexe ale sălii de culturism și fitness, precum și la toate documentele necesare în vederea exercitării controlului.(2) Agenția Națională Anti-Doping are dreptul să efectueze teste doping în rândul practicanților de culturism și/sau de fitness, cu scopul stabilirii gradului de utilizare a substanțelor dopante în sportul recreativ.(3) Testarea doping prevăzută la alin. (2) se efectuează numai cu acordul scris al practicantului de culturism sau de fitness și cu respectarea principiului confidențialității datelor acestuia. (la 31-07-2021, Articolul 8 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 219 din 26 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 28 iulie 2021 )  +  Articolul 9(1) Pentru desfășurarea activităților de culturism și/sau de fitness, persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, precum și asociațiile în participațiune sunt obligate să solicite Agenției Naționale Anti-Doping autorizarea acestor activități prin eliberarea certificatului de funcționare din punctul de vedere al reglementărilor anti-doping. În situația în care persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale și asociațiile în participațiune au mai multe puncte de lucru în care se desfășoară activități de culturism și/sau de fitness, acestea trebuie să obțină un certificat de funcționare anti-doping pentru fiecare punct de lucru.(2) Nu pot avea calitatea de asociați și/sau de administratori ai entităților care desfășoară activități de culturism și/sau de fitness prevăzute la alin. (1) persoanele juridice, persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale care au fost sancționate contravențional pentru trafic ilicit de substanțe dopante, pe o perioadă de 5 ani de la data rămânerii definitive a sancțiunii.(3) Persoanele fizice care au fost sancționate pentru dopaj în temeiul dispozițiilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu pot fi asociați, administratori, angajați în cadrul entităților care desfășoară activități de culturism și/sau de fitness și nu pot încheia contracte de servicii cu astfel de entități pentru o perioadă egală cu perioada suspendării din activitatea sportivă.(4) Certificatul de funcționare prevăzut la alin. (1) nu poate fi eliberat în cazul în care în sălile de culturism și/sau fitness se constată că se comercializează, se distribuie, se deține ori se oferă substanțe dopante de către personalul care lucrează sub autoritatea sau în baza unor convenții de servicii în sala de culturism/fitness de către asociații și/sau administratorii persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale și asociațiile în participațiune.(5) Pentru eliberarea certificatului de funcționare prevăzut la alin. (1) se percepe, potrivit legii, o taxă al cărei cuantum se stabilește prin ordin al președintelui Agenției Naționale Anti-Doping, sumele astfel obținute constituindu-se venituri proprii.(6) Certificatul de funcționare prevăzut la alin. (1) se retrage în cazul în care în sălile de culturism și/sau de fitness se constată că se comercializează, se distribuie, se deține ori se oferă substanțe dopante de către personalul care lucrează sub autoritatea sau în baza unor convenții de servicii în sala de culturism/fitness de către asociații și/sau administratorii persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale și asociațiile în participațiune. (la 31-07-2021, Articolul 9 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 219 din 26 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 28 iulie 2021 )  +  Articolul 9^1(1) Entitățile prevăzute la art. 9 alin. (1) au obligația să solicite autorizarea din punctul de vedere al reglementărilor anti-doping în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării/autorizării sau, după caz, de la data încheierii contractului de asociere, pentru fiecare punct de lucru în parte.(2) Pentru eliberarea certificatului de funcționare din punctul de vedere al reglementărilor anti-doping, entitățile solicitante prevăzute la alin. (1) trebuie să facă dovada absolvirii cursului de instruire anti-doping, organizat de către Agenția Națională Anti-Doping, de către o persoană cu care entitatea solicitantă are încheiat un contract individual de muncă sau un contract de prestări de servicii, în condițiile legii, și care are calificare de profesor de educație fizică și sport, instructor sportiv sau antrenor.(3) Dispozițiile alin. (2) se aplică pentru fiecare punct de lucru al entităților prevăzute la alin. (1), pentru care se solicită autorizarea.(4) Prin normele metodologice aprobate de către Guvern se stabilesc modul și condițiile de eliberare, suspendare și retragere ale certificatului prevăzut la alin. (1)-(3)(5) Metodologia, modul și condițiile de organizare a cursului de instruire anti-doping, condițiile și modul de eliberare a atestatului de absolvire prevăzute la alin. (2) se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției Naționale Anti-Doping. (la 31-07-2021, Capitolul III a fost completat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 219 din 26 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 28 iulie 2021 )  +  Articolul 9^2(1) În vederea eliberării certificatului de funcționare din punct de vedere al reglementărilor anti-doping, entitățile prevăzute la art. 9 alin. (1) sunt obligate să comunice Agenției lista cu suplimentele alimentare comercializate.(2) Dacă la momentul depunerii cererii de autorizare entitățile prevăzute la alin. (1) nu comercializează suplimente alimentare, acestea vor depune o declarație pe propria răspundere în acest sens, sub sancțiunea prevăzută de lege pentru fals în declarații.(3) Dacă după eliberarea certificatului de funcționare din punctul de vedere al reglementărilor anti-doping entitățile prevăzute la alin. (2) doresc să comercializeze suplimente alimentare, acestea au obligația de a comunica Agenției Naționale Anti-Doping lista cu suplimentele alimentare pe care urmează să le comercializeze.(4) În cazul în care entitățile prevăzute la alin. (1) și (2) comercializează noi suplimente alimentare, comunicarea va cuprinde suplimentele alimentare pe care urmează să le comercializeze.(5) Termenul pentru comunicarea informațiilor prevăzute la alin. (3) și (4) este de 10 zile de la data intervenirii oricărei modificări cu privire la suplimentele alimentare comercializate.(6) Comercializarea suplimentelor alimentare desigilate în sălile de culturism și/sau fitness este interzisă. Notă
  Articolul III din LEGEA nr. 219 din 26 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 28 iulie 2021 prevede:
  Articolul III(1) Persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, precum și asociațiile în participațiune care desfășoară activitatea de comerț cu amănuntul al suplimentelor alimentare în aceeași incintă în care se află sala de culturism și/sau fitness sunt obligate să depună la Agenția Națională Anti-Doping, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, lista cu suplimente alimentare comercializate.(2) Dispozițiile art. 9^2 alin. (4)-(6) din Legea nr. 104/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.(3) Comercializarea de către persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, asociațiile în participațiune care desfășoară activitatea de comerț cu amănuntul al suplimentelor alimentare în aceeași incintă în care se află sala de culturism și/sau fitness, fără notificarea Agenției Naționale Anti-Doping cu privire la lista produselor comercializate, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei.(4) Contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (3) în termen de 48 de ore de la data comunicării procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor.(5) Constatarea contravențiilor prevăzute la alin. (3) pentru entitățile prevăzute la alin. (1) se face de către inspectorii sanitari de stat împuterniciți de Ministerul Sănătății, de către personalul anume împuternicit din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și Agenției Naționale Anti-Doping, conform competențelor legale.Conform articolului IV din același act normativ, dispozițiile art. 16^1-16^3 din Legea nr. 104/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. III alin. (3) din prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
  (la 31-07-2021, Capitolul III a fost completat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 219 din 26 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 28 iulie 2021 )
   +  Articolul 9^3Entitățile prevăzute la art. 9 alin. (1) au obligația de a afișa la loc vizibil certificatul de funcționare din punctul de vedere al reglementărilor anti-doping. (la 31-07-2021, Capitolul III a fost completat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 219 din 26 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 28 iulie 2021 )  +  Articolul 10În vederea exercitării atribuțiilor de control prevăzute la art. 8 alin. (1), Agenția Națională Anti-Doping încheie protocol de colaborare cu Oficiul Național al Registrului Comerțului în vederea eliberării, gratuit, a listei actualizate a persoanelor juridice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale care desfășoară activități de culturism și/sau fitness și/sau activități sportive și recreative. (la 31-07-2021, Articolul 10 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 219 din 26 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 28 iulie 2021 )  +  Articolul 11(1) În scopul asigurării exercitării în teritoriu a competențelor prevăzute de lege, se înființează 8 oficii zonale pentru prevenirea și combaterea traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc, dintre care unul în municipiul București, denumite în continuare oficii, compartimente fără personalitate juridică, în structura Agenției Naționale AntiDoping.(2) Sediile oficiilor, competența teritorială, precum și atribuțiile acestora se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției Naționale Anti-Doping.(3) Agenția Națională Anti-Doping poate prelua în administrare, în condițiile legii, terenuri, spații și bunuri necesare desfășurării activității oficiilor sau activitatea acestora se poate desfășura în spații închiriate în condițiile legii.  +  Articolul 12(1) Statul de funcții, structura posturilor pe oficii, precum și încadrarea personalului se fac potrivit prevederilor legale în vigoare.(2) Salarizarea personalului oficiilor se realizează în conformitate cu prevederile legale aplicabile personalului din cadrul Agenției Naționale Anti-Doping.(3) Numărul maxim de posturi pentru fiecare oficiu este de 3, cu excepția celui organizat în municipiul București, unde numărul maxim de posturi este de 9, cu posibilitatea redistribuirii acestora în funcție de nevoile la nivel de teritoriu și pentru eficientizarea activității proprii.(4) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile personalului încadrat în oficii se stabilesc prin fișa postului.
   +  Capitolul IV Sancțiuni  +  Articolul 13(1) Fabricarea, prepararea, procesarea, transformarea, oferirea, vânzarea, distribuirea, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deținerea ori alte operațiuni privind circulația substanțelor dopante cu grad mare de risc, cu excepția steroizilor anabolici sintetici, a testosteronului și a derivaților săi, a eritropoietinei, a hormonilor de creștere și a substanțelor chimice care sporesc producerea naturală și eliberarea de testosteron sau de hormoni de creștere, fără drept, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei.(2) Oferirea, vânzarea, distribuirea, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deținerea de steroizi anabolici sintetici, de testosteron și de derivați ai săi, de eritropoietină, de hormoni de creștere și de substanțe chimice care sporesc producerea naturală și eliberarea de testosteron sau de hormoni de creștere, fără drept, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei.  +  Articolul 14(1) Comercializarea și deținerea în sălile de culturism și de fitness a substanțelor dopante cu grad mare de risc, cu excepția steroizilor anabolici sintetici, a testosteronului și a derivaților săi, a eritropoietinei, a hormonilor de creștere și a substanțelor chimice care sporesc producerea naturală și eliberarea de testosteron sau de hormoni de creștere, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei.(2) Comercializarea și deținerea în sălile de culturism și de fitness de steroizi anabolici sintetici, de testosteron și de derivați ai săi, de eritropoietină, de hormoni de creștere și de substanțe chimice care sporesc producerea naturală și eliberarea de testosteron sau de hormoni de creștere constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei.  +  Articolul 15(1) Desfășurarea activității în cadrul sălilor de culturism și/sau de fitness fără certificatul de funcționare prevăzut la art. 9 alin. (1) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.500 lei la 7.500 lei.(2) Pe lângă aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale, agentul constatator poate dispune ca sancțiune complementară suspendarea activității sălii de culturism și/sau de fitness pe o durată de la o lună la 6 luni.(3) Nu constituie contravenție fapta prevăzută la alin. (1) pe perioada în care persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, precum și asociațiile în participațiune au depus cererea de autorizare în vederea obținerii certificatului de funcționare din punctul de vedere al respectării reglementărilor anti-doping, însă nu mai mult de 60 de zile de la data înregistrării acesteia la Agenția Națională Anti-Doping. (la 31-07-2021, Articolul 15 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din LEGEA nr. 219 din 26 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 28 iulie 2021 )  +  Articolul 16(1) Refuzul de a permite accesul personalului împuternicit din cadrul Agenției Naționale Anti-Doping, al inspectorilor sanitari de stat împuterniciți de Ministerul Sănătății și personalului anume împuternicit din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor în sălile de culturism și/sau de fitness, în spațiile anexe ale acestora, în scopul exercitării atribuțiilor de control pentru cercetarea încălcării prevederilor prezentei legi, precum și refuzul nejustificat de a pune la dispoziție documentele solicitate constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei. (la 31-07-2021, Alineatul (1) din Articolul 16 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din LEGEA nr. 219 din 26 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 28 iulie 2021 ) (2) În cazul contravenției prevăzute la alin. (1), pe lângă aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale, agentul constatator dispune ca sancțiune complementară suspendarea activității de culturism și/sau fitness pe o durată de la o lună la 6 luni. (la 31-07-2021, Alineatul (2) din Articolul 16 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din LEGEA nr. 219 din 26 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 28 iulie 2021 ) (3) Refuzul prevăzut la alin. (1) manifestat de două ori în cursul unui an atrage retragerea certificatului de funcționare emis de Agenția Națională Anti-Doping.(4) Reluarea activității în cadrul sălilor de culturism sau de fitness după suspendarea prevăzută la alin. (2) se va face după efectuarea controlului de către personalul împuternicit.  +  Articolul 17(1) Introducerea sau scoaterea din țară, precum și importul sau exportul de substanțe dopante cu grad mare de risc, fără autorizație emisă de autoritățile competente, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.(2) Introducerea sau scoaterea din țară, precum și importul ori exportul de steroizi anabolici sintetici, de testosteron și de derivați ai săi, de eritropoietină, de hormoni de creștere și de substanțe chimice care sporesc producerea naturală și eliberarea de testosteron sau de hormoni de creștere, fără autorizație emisă de autoritățile competente, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 30.000 lei la 45.000 lei.  +  Articolul 18(1) Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 13 și aplicarea sancțiunii se fac de către inspectorii sanitari de stat împuterniciți de Ministerul Sănătății și de către personalul anume împuternicit din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.(2) Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 14-16 și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul anume împuternicit din cadrul Agenției Naționale Anti-Doping.(3) Constatarea contravenției prevăzute la art. 17 și aplicarea sancțiunii se fac de către personalul anume împuternicit de Autoritatea Națională a Vămilor și de către personalul anume împuternicit din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.(4) Contravențiilor prevăzute la art. 13-17 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 19Abrogat. (la 31-07-2021, Articolul 19 din Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 23, Articolul I din LEGEA nr. 219 din 26 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 28 iulie 2021 )  +  Articolul 20Abrogat. (la 01-02-2014, Art. 20 a fost abrogat de pct. 3 al art. 205 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. )  +  Articolul 21Abrogat. (la 01-02-2014, Art. 21 a fost abrogat de pct. 3 al art. 205 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. )  +  Articolul 22Persoana care a comis infracțiunea prevăzută la art. 19 și care, în timpul urmăririi penale, denunță și facilitează identificarea și tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârșit o astfel de infracțiune beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege. (la 01-02-2014, Art. 22 a fost modificat de pct. 4 al art. 205 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. )  +  Articolul 23(1) Substanțele dopante cu grad mare de risc și alte bunuri care au făcut obiectul faptelor prevăzute în prezentul capitol se confiscă, iar dacă acestea nu se găsesc, contravenientul sau condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani.(2) Se confiscă, de asemenea, banii, valorile sau orice alte bunuri dobândite prin valorificarea substanțelor dopante cu grad mare de risc și a bunurilor prevăzute la alin. (1).(3) Sumele rezultate din valorificarea bunurilor confiscate și banii confiscați, potrivit alin. (1) și (2), se constituie venituri la bugetul de stat și se evidențiază în cont separat în bugetul de stat.  +  Articolul 24În cazul solicitării expertizei substanțelor confiscate, costurile privind contravaloarea expertizei sunt suportate de către solicitant.  +  Articolul 25(1) Substanțele dopante cu grad mare de risc confiscate se distrug. Păstrarea de probe este obligatorie.(2) Distrugerea substanțelor dopante cu grad mare de risc se efectuează periodic, prin incinerare sau prin alte mijloace adecvate, de către o societate comercială autorizată, în prezența unei comisii formate din reprezentanți ai Consiliului.(3) Abrogat. (la 01-02-2014, Alin. (3) al art. 25 a fost abrogat de pct. 5 al art. 205 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. ) (4) Procedura de distrugere a substanțelor dopante cu grad mare de risc confiscate, prevăzute la alin. (1), se va stabili prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 26În cazul în care substanțele descoperite pe parcursul controlului intră și sub incidența Legii nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare, sau a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 186/2007, Agenția Națională Anti-Doping are obligația de a înștiința de îndată organele de urmărire penală competente, precum și Agenția Națională Antidrog, regimul sancționator aplicabil fiind cel prevăzut în aceste acte normative.  +  Capitolul V Dispoziții finale  +  Articolul 27În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, la propunerea Agenției Naționale Anti-Doping, Guvernul va adopta normele metodologice prevăzute la art. 9 alin. (3) și la art. 25 alin. (4).  +  Articolul 28În vederea îndeplinirii prevederilor art. 11 și 12, se suplimentează numărul maxim de posturi prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006*) privind aprobarea structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Agenției Naționale Anti-Doping, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 911 din 9 noiembrie 2006, cu un număr de 30 de posturi și se va suplimenta bugetul Cancelariei Primului-Ministru alocat pe anul 2008, de la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, la capitolul bugetar 67.01 - Cultură, recreere și religie, titlul 51 - Transferuri între unități ale administrației publice, pentru Agenția Națională Anti-Doping, conform prevederilor legale în vigoare. Notă
  *) Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Agenției Naționale Anti-Doping a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 19 ianuarie 2010, cu modificările ulterioare.
   +  Articolul 29Dispozițiile capitolului IV din prezenta lege se completează în mod corespunzător cu dispozițiile Legii nr. 227/2006, republicată.  +  Articolul 30La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. 42 alin. (1) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 25 ianuarie 2011.
   +  ANEXĂLISTA SUBSTANȚELOR DOPANTE CU GRAD MARE DE RISC
  Nr. crt.Secțiunea Grupa de substanțe Substanța activă
  1.Agenți anabolici Steroizi anabolici androgeni exogeni 1-androstendiol
  1-androstendionă
  bolandiol
  bolasteron
  boldenon
  boldion
  calusteron
  clostebol
  danazol
  dehidroclormetiltestosteron
  dezoximetiltestosteron
  drostanolon
  etilestrenol
  fluoximesteron
  formebolon
  furazabol
  gestrinon
  4-hidroxitestosteron
  mestanolon
  mesterolon
  metenolon
  metandienonă
  metandriol
  metasteron
  metildienolon
  metil-1-testosterone
  metilnortestosteron
  metiltestosteron
  metribolonă (metiltrienolon)
  miboleron
  nandrolon
  19-norandrostendionă
  norboleton
  norclostebol
  noretandrolon
  oxabolon
  oxandrolon
  oximesteron
  oximetolon
  prostanozol
  quinbolon
  stanozolol
  stenbolon
  1-testosteron
  tetrahidrogestrinonă
  trenbolon
  Steroizi anabolici androgeni endogeni androstendiol
  androstendionă
  dihidrotestosteron
  prasteron (dehidroepian- drosteron, DHEA)
  testosteron, precum și următorii metaboliți și izomeri: 5 alfa-androstan-3 alfa, 17 alfa-diol; 5 alfa-androstan-3 alfa, 17 beta-diol; 5 alfa-androstan-3 beta, 17 alfa-diol; 5 alfa-androstan-3 beta, 17 beta-diol; androst-4-en-3 alfa,17 alfa-diol; androst-4-en-3 alfa,17 beta-diol; androst-4-en-3 beta,17 alfa-diol; androst-5-en-3 alfa,17 alfa-diol; androst-5-en-3 alfa,17 beta-diol; androst-5-en-3 beta,17 alfa-diol; 4-androstendiol (androst-4-en-3 beta, 17 betadiol); 5-androstendion (androst-5-en-3,17- dionă); epidihidrotestosteron; epitestosteron, 3 alfa-hidroxi-5 alfa-androstan-17-onă; 3 beta-hidroxi-5 alfa-androstan-17-onă; 19-norandrosteron; 19-noretiocolanolon; etiocolanolon; 7 alfa-hidroxi-DHEA;7 beta-hidroxi-DHEA;7-ceto-DHEA
  Alți agenți anabolici clenbuterol
  modulatorii receptorilor androgeni selectivi (SARMs)
  tibolon
  zeranol
  zilpaterol
  2.Hormoni peptidici, factori de creștere și substanțe înrudite Agenți de stimulare a eritropoezei eritropoietină (EPO)
  darbepoietină (dEP)
  metoxi polietilen glicolepoetină beta (CERA)
  hematidă
  Gonadotrofina corionică (CG) și hormonul luteinizant (LH) la bărbați follitropinum alfa
  follitropinum beta
  gonadotrophinum chorionicum
  goserelinum
  hormon luteinizant
  Corticotrofinele leuprorelinum
  tetracosactidum
  triptorelinum
  Hormonul de creștere (GH) și factorii de creștere ce afectează sinteza/degradarea proteinei mușchilor, tendoanelor sau ligamentelor, vascularizarea, utilizarea energiei, capacitatea de regenerare sau comutarea tipului de fibră hormonul de creștere (GH) somatotropin
  Factorii de creștere insulino- similari (IGF-1) somatomedin C
  aminotrope-7 anterior pituitary
  pituitary growth hormone (pGH)
  mecasermin
  factori de creștere mecanici (MGFs)
  factorul de creștere a trombocitelor derivate (PDGF)
  factori de creștere a fibroblastelor (FGFs)
  factori de creștere a endoteliului vascular (VEGF)
  factor de creștere a hepatocitelor (HGF)
  3.Hormoni antagoniști și modulatori Inhibitori de aromatază aminoglutetimid
  anastrozol
  androstatriendionă
  4-androstern-3,6,17-triona (6-oxo)
  exemestan
  formestan
  letrozol
  testolactonă
  Modulatori ai receptorilor de estrogeni selectivi (SERMs) raloxifen
  tamoxifen
  toremifen
  Alte substanțe antiestrogenice clomifen
  ciclofenil
  fulvestrant
  Agenți care modifică funcția (funcțiile) miostatinei inhibitori ai miostatinei
  4.Dopajul cu sânge Creșterea artificială a absorbției, transportului sau eliberării de oxigen perfluorochimicale
  efaproxiral (RSR 13)
  înlocuitori de sânge
  hemoglobina microincapsulată
  5.Abrogată
  6.Dopajul genetic Transferul de celule sau elemente genetice (de exemplu: ADN, ARN)
  Utilizarea de agenți biologici sau farmacologici care modifică expresia genelor peroxisome proliferator activated receptor delta (PPAR delta)
  agoniștii axis PPAR delta-AMP-activated protein kinase (AMPK)
  7.Stimulentele Stimulente nonspecifice adrafinil
  amfepramonă
  amifenazol
  amfetamină
  amfetaminil
  benfluorex
  benzfetamină
  benzilpiperazină
  bromantan
  clobenzorex
  cocaină
  cropropamidă
  crotetamidă
  dimetilamfetamină
  etilamfetamină
  famprofazonă
  fencamină
  fenetilină
  fenfluramină
  fenproporex
  furfenorex
  mefenorex
  mefentermină
  mesocarb
  metamfetamina (D-)
  p-metilamfetamină
  metilendioxiamfetamină
  metilendioximetamfetamină
  metilhexanamină (dimetilpentilamină)
  dimetilhexilamină
  modafinil
  norfenfluramină
  fendimetrazină
  fenmetrazină
  fentermină
  4-fenilpiracetam (carfedon)
  prenilamină
  prolintan
  Stimulente specifice andrenalină (epinefrină)
  catină
  efedrină
  etamivan
  etilefrină
  fenbutrazat
  fencamfamină
  heptaminol
  izometeptenă
  levmetamfetamină
  meclofenoxat
  metilefedrină
  metilfenidat
  niketamidă
  norfenefrină
  octopamidă
  oxilofrină (metilsinefrină)
  parahidroxiamfetamină
  pemolină
  pentetrazol
  fenprometamină
  propilhexedrină
  pseudoefedrină
  selegilină
  sibutramină
  stricnină
  tuaminoheptan
  8.Narcotice buprenorfină
  dextromoramidă
  diamorfină (heroină)
  fentanilremifentanil
  sufentanil
  hidromorfonă
  metadonă
  morfină
  oxicodonă
  oximorfonă
  pentazocină
  petidină
  9.Canabinoide delta9-tetrahidrocanabinol (THC)
  hașiș
  marijuana
  HU-210
  – sărurile substanțelor din tabel, atunci când existența unor astfel de săruri este posibilă;– produsele condiționate - comprimate, drajeuri, soluții, siropuri etc., în compoziția cărora intră substanțele înscrise în prezentul tabel. (la 21-12-2012, Anexa a fost modificată de pct. 1, 2, 3 si 4 ale art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.254 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 21 decembrie 2012. )
  *Reproducem mai jos prevederile art. II și III din Legea nr. 10/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea traficului ilicit de substanțe cuprinse în "lista interzisă", care nu sunt încorporate în forma republicată a Legii nr. 104/2008 și care se aplică, în continuare, ca dispoziții proprii ale actului modificator:Articolul IIÎn tot cuprinsul legii prevăzute la art. I, sintagma substanțe cuprinse în «lista interzisă» se înlocuiește cu sintagma substanțe dopante cu grad mare de risc.Art. III. - În tot cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Agenției Naționale Anti-Doping, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 19 ianuarie 2010, sintagma substanțe cuprinse în «lista interzisă» se înlocuiește cu sintagma substanțe dopante cu grad mare de risc.---------