ORDONANȚĂ nr. 86 din 28 august 2003 privind unele reglementări în domeniul financiar**)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 31 august 2003  (la 26-12-2003, Titlul ordonanței a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 609 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003. ) În temeiul art. 107 din Constituție și al art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adopta prezenta ordonanța.  +  Capitolul IReglementări specifice în domeniul financiar (la 26-12-2003, Titlul Cap. I a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 609 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003. )  +  Secţiunea 1 Stabilirea regimului vamal și fiscal al mărfurilor comercializate prin magazinele amplasate în aeroporturile internaționale după locurile stabilite pentru efectuarea controlului vamal------------Secțiunea 1 din Cap. I a fost repusă în vigoare, ca urmare a respingerii ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 48 din 28 iunie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iunie 2006 de către art. unic din LEGEA nr. 141 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 22 mai 2007.  +  Articolul 1(1) În aeroporturile internaționale, în punctele de trecere a frontierei de stat, după locurile stabilite pentru efectuarea controlului vamal, pot funcționa magazine care comercializează mărfuri românești și străine, în condițiile plății obligațiilor fiscale, prevăzute de reglementările legale în vigoare.(2) Închirierea spațiilor comerciale din aeroporturile internaționale se va face prin licitație publică.(3) Amplasarea și amenajarea exterioară a magazinelor nu trebuie să permită introducerea și scoaterea de mărfuri din incinta acestora prin alte locuri decât cele stabilite de șeful punctului de trecere a frontierei de stat, împreună cu cel al biroului vamal de control și vămuire.(4) Introducerea și scoaterea de mărfuri din aceste magazine se vor face numai sub supravegherea autorităților prevăzute la alin. (3).(5) În vederea introducerii mărfurilor în magazine, persoanele juridice deținătoare ale acestora sunt obligate să solicite biroului vamal, în competenta căruia funcționează magazinul, acordarea regimului vamal de antrepozit.(6) Antrepozitarea vamală se va face în condițiile Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare.------------Art. 1 a fost repus în vigoare, ca urmare a respingerii ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 48 din 28 iunie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iunie 2006 de către art. unic din LEGEA nr. 141 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 22 mai 2007.  +  Articolul 2Mărfurile care pot face obiectul comercializării prin aceste magazine sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanța.------------Art. 2 a fost repus în vigoare, ca urmare a respingerii ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 48 din 28 iunie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iunie 2006 de către art. unic din LEGEA nr. 141 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 22 mai 2007.  +  Articolul 3(1) Comercializarea mărfurilor se poate face numai către pasagerii care călătoresc înspre o destinație internațională, precum și către membrii echipajelor aeronavelor care efectuează curse în trafic extern de pasageri.(2) Comercializarea mărfurilor este condiționată de prezentarea de către cumpărător a cărții de îmbarcare sau a biletului de avion și a pașaportului și de înregistrarea electronica a datelor cuprinse în acestea. Excepție fac numai membrii echipajelor aeronavelor care efectuează curse în trafic extern de pasageri, care vor prezenta numai pașaportul.------------Art. 3 a fost repus în vigoare, ca urmare a respingerii ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 48 din 28 iunie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iunie 2006 de către art. unic din LEGEA nr. 141 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 22 mai 2007.  +  Articolul 4(1) Mărfurile vor fi comercializate numai în ambalaje și în cantități uzuale comerțului cu amănuntul, destinate consumului individual sau familial.(2) Toate mărfurile destinate vânzării trebuie să aibă aplicată pe ele sau pe ambalaj o eticheta autocolantă cu următorul text: "EXPORT".(3) Prețurile de vânzare a mărfurilor vor fi exprimate în euro și vor fi afișate la vedere. Excepție fac ziarele și revistele, care pot fi comercializate și în lei, în limita a 50 lei. Pentru aceste vânzări nu se vor întocmi bonuri fiscale și nu se vor solicita cumpărătorilor pașaportul, cartea de îmbarcare sau biletul de avion. Pentru justificarea vânzărilor se va face zilnic un singur bon fiscal. Pentru țigarete, conversia din lei a prețurilor de vânzare cu amănuntul declarate și stabilite conform art. 343 alin. (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se obține folosind cursul leu/euro stabilit de Banca Centrală Europeană pentru prima zi lucrătoare a lunii octombrie și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, aplicabil începând cu data de 1 ianuarie a următorului an calendaristic. Prețurile de vânzare cu amănuntul pentru țigarete obținute după efectuarea conversiei din lei în euro se rotunjesc la nivel de o zecimală, prin reducere, atunci când a doua zecimală este mai mică decât 5, și prin majorare atunci când a doua zecimală este mai mare sau egală cu 5. (la 30-07-2021, Alineatul (3) din Articolul 4 , Sectiunea 1 , Capitolul I a fost modificat de Articolul I din LEGEA nr. 223 din 26 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 27 iulie 2021 ) (4) Justificarea vânzărilor se face prin bonuri fiscale sau facturi.(5) Bonurile fiscale vor conține următoarele date: denumirea, adresa/sediul și codul fiscal ale agentului economic emitent; logotipul și seria aparatului; numărul de ordine; data și ora emiterii; denumirea bunurilor livrate; cantitățile; prețurile unitare; valoarea; valoarea totală.(6) Facturile vor fi utilizate pentru produsele de folosința îndelungată prevăzute prin hotărâre a Guvernului privind obligațiile ce revin agenților economici - persoane fizice sau juridice - în comercializarea produselor de folosința îndelungată destinate consumatorilor și care se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanța. Pe lângă informațiile conținute în bonurile fiscale, facturile vor evidenția în plus marca, tipul, seriile produselor vândute, precum și alte elemente cerute de reglementările în vigoare.------------Art. 4 a fost repus în vigoare, inclusiv cu modificările aduse de LEGEA nr. 609 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003 asupra alin. (3) al art. 4, ca urmare a respingerii ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 48 din 28 iunie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iunie 2006 de către art. unic din LEGEA nr. 141 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 22 mai 2007.  +  Articolul 5(1) Pentru mărfurile românești care urmează a fi comercializate prin astfel de magazine se pot încheia fie contracte de comision, fie contracte de vânzare-cumpărare.(2) Pentru mărfurile românești comercializate se vor întocmi formalitățile privind exportul în primele 10 zile ale lunii următoare lunii în care s-a realizat vânzarea mărfurilor care au făcut obiectul unor astfel de contracte.(3) Declarațiile vamale de export vor fi însoțite de o listă specificativă, în care se vor evidenția numerele bonurilor fiscale și/sau ale facturilor, după caz, în baza cărora au fost vândute mărfurile.(4) Prin derogare de la prevederile legale în vigoare în materie, pentru mărfurile românești supuse accizelor, comercializate prin astfel de magazine, se datorează accize.------------Art. 5 a fost repus în vigoare, ca urmare a respingerii ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 48 din 28 iunie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iunie 2006 de către art. unic din LEGEA nr. 141 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 22 mai 2007.  +  Articolul 6(1) Pentru mărfurile străine care urmează a fi comercializate prin astfel de magazine se va proceda la antrepozitare, în condițiile scutirii de la plata garantării drepturilor de import.(2) Introducerea și scoaterea mărfurilor din antrepozite se vor efectua numai sub supraveghere vamală.(3) Evidenta intrărilor și ieșirilor de mărfuri se va efectua potrivit protocolului încheiat cu autoritatea vamală în baza normelor legale aplicabile.(4) În primele 10 zile ale lunii următoare lunii în care s-a realizat vânzarea mărfurilor străine se vor întocmi formalitățile vamale aferente importurilor și se vor efectua plățile privind obligațiile fiscale la bugetul de stat, respectiv taxele vamale, accizele, taxa pe valoarea adăugată, comisionul vamal.(5) Prin derogare de la prevederile legale în vigoare, comercializarea mărfurilor străine prin astfel de magazine este considerată export, pentru care se vor întocmi formalitățile specifice exportului și se vor aplica prevederile art. 11 lit. a) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, republicată.(6) Pe declarațiile vamale de export se vor face următoarele mențiuni:a) destinatar: "persoane fizice aflate în trafic extern";b) condiții de plata: "numerar" sau "card electronic";c) moneda plății: "devize cotate de Banca Națională a României".------------Art. 6 a fost repus în vigoare, inclusiv cu modificările aduse de LEGEA nr. 609 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003 asupra alin. (5) al art. 6, ca urmare a respingerii ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 48 din 28 iunie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iunie 2006 de către art. unic din LEGEA nr. 141 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 22 mai 2007.  +  Articolul 7În cazul distrugerii totale sau parțiale a mărfurilor, acestea se scot din evidenta pe baza documentelor justificative, legal întocmite, prezentate autorității vamale.------------Art. 7 a fost repus în vigoare, ca urmare a respingerii ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 48 din 28 iunie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iunie 2006 de către art. unic din LEGEA nr. 141 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 22 mai 2007.  +  Articolul 8(1) Comercializarea altor mărfuri decât cele stabilite prin prezenta ordonanța, precum și neemiterea bonurilor fiscale sau a facturilor pentru mărfurile comercializate constituie contravenții și se sancționează cu amenda cuprinsă între 10.000.000 lei și 100.000.000 lei.(2) Amenda se aplica agenților economici care desfășoară activitatea de comercializare a mărfurilor în condițiile prezentei ordonanțe.(3) În cazul în care contravenientul săvârșește încă o data fapta prevăzută la alin. (1), pe lângă amenda se aplica și sancțiunea complementara a încetării activității desfășurate de agentul economic în astfel de magazine.------------Art. 8 a fost repus în vigoare, ca urmare a respingerii ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 48 din 28 iunie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iunie 2006 de către art. unic din LEGEA nr. 141 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 22 mai 2007.  +  Articolul 9(1) Constatarea contravențiilor, precum și aplicarea sancțiunilor se fac de către organele de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, unităților sale teritoriale și Direcției Generale a Vămilor.(2) Prevederile prezentei secțiuni se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu completările ulterioare.------------Art. 9 a fost repus în vigoare, ca urmare a respingerii ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 48 din 28 iunie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iunie 2006 de către art. unic din LEGEA nr. 141 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 22 mai 2007.  +  Secţiunea a 2-a Abrogată (la 01-01-2004, Secțiunea a 2-a din Cap. I a fost abrogată de pct. 29 al alin. (1) al art. 298 din LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003. )  +  Articolul 10Abrogat. (la 01-01-2004, Art. 10 a fost abrogat de pct. 29 al alin. (1) al art. 298 din LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003. )  +  Articolul 11Abrogat. (la 01-01-2004, Art. 11 a fost abrogat de pct. 29 al alin. (1) al art. 298 din LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003. )  +  Articolul 12Abrogat. (la 01-01-2004, Art. 12 a fost abrogat de pct. 29 al alin. (1) al art. 298 din LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003. )  +  Articolul 13Abrogat. (la 01-01-2004, Art. 13 a fost abrogat de pct. 29 al alin. (1) al art. 298 din LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003. )  +  Articolul 14Abrogat. (la 01-01-2004, Art. 14 a fost abrogat de pct. 29 al alin. (1) al art. 298 din LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003. )  +  Articolul 15Abrogat. (la 01-01-2004, Art. 15 a fost abrogat de pct. 29 al alin. (1) al art. 298 din LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003. )  +  Articolul 16Abrogat. (la 01-01-2004, Art. 16 a fost abrogat de pct. 29 al alin. (1) al art. 298 din LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003. )  +  Secţiunea a 3-a Plata expertizelor judiciare și depunerea cauțiunii de către Ministerul Finanțelor Publice  +  Articolul 17Din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Finanțelor Publice pentru despăgubiri civile, precum și pentru cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale, pot fi suportate și cheltuieli pentru plata expertizelor judiciare sau depunerea cauțiunilor de către Ministerul Finanțelor Publice în cauzele în care acesta este parte în numele statului sau în nume propriu.  +  Secţiunea a 4-a Agenția Națională de Administrare Fiscală  +  Articolul 18(1) Se înființează Agenția Națională de Administrare Fiscală, organ de specialitate al administrației publice centrale, instituție publică cu personalitate juridică, cu buget propriu, în subordinea Ministerului Finanțelor Publice, denumita în continuare Agenție.(2) Cheltuielile curente și de capital se finanțează de la bugetul de stat.(3) Agenția are sediul central, la înființare, în municipiul București, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, și funcționează cu unități subordonate. Sediul se va putea modifica prin hotărâre a Guvernului.(4) Agenția este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a prim-ministrului. (la 12-02-2020, Alineatul (4) din Articolul 18 , Sectiunea a 4-a , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 12 februarie 2020 ) (4^1) Președintele Agenției este ajutat în activitatea sa de 3 vicepreședinți cu rang de subsecretar de stat, numiți prin decizie a prim-ministrului. Vicepreședinții exercită atribuțiile delegate de președintele Agenției. Răspunderile și atribuțiile vicepreședinților se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției. (la 12-02-2020, Alineatul (4^1) din Articolul 18 , Sectiunea a 4-a , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 12 februarie 2020 ) (4^2) Cabinetele demnitarilor se organizează și funcționează potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare. Personalul din cadrul cabinetelor demnitarilor are statut de personal contractual. (la 12-02-2020, Alineatul (4^2) din Articolul 18 , Sectiunea a 4-a , Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 12 februarie 2020 ) (4^3) Numărul maxim de posturi din cabinetul președintelui și vicepreședinților Agenției este cel prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare. (la 12-02-2020, Alineatul (4^3) din Articolul 18 , Sectiunea a 4-a , Capitolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 12 februarie 2020 ) (5) Președintele Agenției este ordonator secundar de credite și reprezintă Agenția în relația cu terții.(6) Prin ordin al președintelui Agenției unele atribuții ale acestuia pot fi delegate vicepreședinților, secretarului general, secretarului general adjunct sau funcționarilor publici de conducere, în condițiile legii. Prin actul de delegare se vor preciza limitele și condițiile delegării. (la 12-02-2020, Articolul 18 din Sectiunea a 4-a , Capitolul I a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 12 februarie 2020 )  +  Articolul 19(1) Agenția își desfășoară activitatea în domeniul impozitelor, taxelor, contribuțiilor și al altor venituri bugetare, pentru care este competenta potrivit legii, prin intermediul procedurilor de gestiune, colectare, control fiscal, soluționare a contestațiilor și dezvoltarea unor relații de parteneriat cu contribuabilii, inclusiv prin acordarea de servicii de asistență.(2) Agenția este responsabilă, atât la nivel central, cât și la nivel teritorial, în numele și în contul statului, de aplicarea legislației privind impozitele, taxele, contribuțiile și alte venituri ale bugetului de stat, precum și veniturile altor autorități și instituții publice centrale sau ale Comunității Europene, a căror administrare îi este conferită prin acte normative sau convenții, exclusiv veniturile datorate în vama.(3) Agenția, prin Unitatea de imprimare rapidă, are obligația de a asigura în mod gratuit imprimarea și transmiterea centralizată a setului de informații destinat accesării și utilizării funcționalităților Sistemului național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP), solicitat operatorului SNEP de către instituțiile publice participante la acest sistem. (la 24-03-2011, Alin. (3) al art. 19 a fost introdus de art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 20 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 24 martie 2011. ) (4) Costurile aferente aplicării prevederilor alin. (3) se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Agenției, de la titlul de cheltuieli «Bunuri și servicii» . (la 24-03-2011, Alin. (4) al art. 19 a fost introdus de art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 20 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 24 martie 2011. ) (5) Procedurile de imprimare și transmitere a corespondenței prevăzute la alin. (3) se aprobă prin ordin comun al ministrului comunicațiilor și societății informaționale, al ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice. (la 24-03-2011, Alin. (5) al art. 19 a fost introdus de art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 20 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 24 martie 2011. )  +  Articolul 20Organizarea și funcționarea Agenției se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe.  +  Articolul 21(1) Prin atribuțiile încredințate, Agenția asigură: administrarea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor venituri bugetare date prin lege în competența sa, aplicarea politicii și legislației vamale și exercitarea atribuțiilor de autoritate vamală, precum și controlul operativ și inopinat privind prevenirea, descoperirea și combaterea oricăror acte și fapte care au ca efect frauda și evaziunea fiscală, precum și a altor fapte date prin lege în competența sa.(2) Agenția controlează, de asemenea, modul de producere, depozitare, circulație și valorificare a bunurilor, în toate locurile și spațiile în care se desfășoară activitatea operatorilor economici.(3) Agenția poate, la solicitarea procurorului, să efectueze constatări cu privire la faptele care constituie încălcări ale dispozițiilor și obligațiilor a căror respectare o controlează, întocmind procese-verbale, prin care poate estima prejudiciul cauzat aferent operațiunilor verificate, acte procedurale care constituie mijloace de probă, potrivit legii.(4) Împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor se poate formula plângere potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. (la 29-06-2013, Art. 21 a fost modificat de pct. 2 al art. 22 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 74 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. )  +  Articolul 22Predarea-primirea în administrare a bunurilor mobile și imobile între Ministerul Finanțelor Publice și Agenție, respectiv unitățile subordonate acesteia, se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (la 26-12-2003, Art. 22 din Secțiunea a 4-a, Cap. I a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 609 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003. )  +  Articolul 23(1) Drepturile de natura salarială care decurg din activitățile de control și colectare a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și altor venituri ale bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetelor fondurilor speciale vor fi acordate, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, personalului Agenției, personalului Ministerului Finanțelor Publice, cât și personalului din instituțiile care gestionează bugetele pentru care se face colectarea din sumele aferente ale bugetului respectiv.(2) Prin ordin comun al ministrului finanțelor publice, ministrului sănătății și ministrului muncii, solidarității sociale și familiei vor fi aprobate norme de aplicare a prevederilor alin. (1).  +  Articolul 24În vederea îndeplinirii unor sarcini pe termen scurt sau care presupun un volum mare de activitate pe perioade limitate de timp, se vor asigura surse de finanțare pentru angajarea de personal pe perioade determinate de timp. Perioadele, numărul de personal și cheltuielile aferente se vor stabili anual, prin legea bugetului de stat.  +  Articolul 25Personalul aparatului propriu al Ministerului Finanțelor Publice care trece la aparatul propriu al Agenției își păstrează toate drepturile.  +  Articolul 26(1) Agenția se înființează la data de 1 octombrie 2003 și devine operațională de la data de 1 ianuarie 2004.(2) Agenția va funcționa până la data de 1 ianuarie 2004 cu un număr maxim de 50 de posturi.(3) Persoanele angajate pe aceasta perioada vor desfășura operațiuni legate de organizarea și funcționarea Agenției.(4) Cheltuielile de înființare a Agenției și de salarizare a personalului Agenției pentru anul 2003 se suporta din bugetul Ministerului Finanțelor Publice.  +  Secţiunea a 5-a Preluarea activității de administrare a veniturilor bugetare reprezentând contribuții sociale de către Ministerul Finanțelor Publice  +  Articolul 27(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2004, activitatea privind declararea, constatarea, controlul, colectarea și soluționarea contestațiilor pentru contribuția de asigurări sociale, contribuția de asigurări pentru șomaj, contribuția pentru asigurări sociale de sănătate și contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, precum și alte contribuții datorate de persoanele juridice și persoanele fizice care au calitatea de angajator sau entitățile asimilate angajatorului, denumite în continuare contribuții sociale, se va realiza de către Ministerul Finanțelor Publice și unitățile sale subordonate, care au și calitatea de creditor bugetar. (la 26-12-2003, Alin. (1) al art. 27 din Secțiunea a 5-a, Cap. I a fost modificat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 609 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003. ) (2) Contribuțiile sociale prevăzute la alin. (1) se cuvin în continuare bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului asigurărilor pentru șomaj, bugetului asigurărilor pentru accidente de muncă și boli profesionale, după caz, și sunt reglementate prin dispozițiile legale specifice.(3) Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Fondul Național de Asigurare pentru Accidente de Muncă și Boli Profesionale și unitățile din subordinea acestora vor efectua cheltuieli în limita aprobată prin buget și a creditelor bugetare deschise, în condițiile legii.  +  Articolul 28(1) Persoanele juridice și persoanele fizice care au calitatea de angajator sau entitățile asimilate angajatorului au obligația să declare contribuțiile sociale datorate lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează drepturile salariale. Declararea se face la unitățile subordonate ale Ministerului Finanțelor Publice unde sunt luate în evidență ca plătitori de impozite și taxe. (la 26-12-2003, Alin. (1) al art. 28 din Secțiunea a 5-a, Cap. I a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 609 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003. ) (2) Termenul de declarare a contribuțiilor sociale constituie și termen de plata.(3) Modelul și conținutul declarației privind obligațiile de plata pentru contribuțiile sociale se aproba prin ordin al ministrului finanțelor publice. Prevederile legale referitoare la întocmirea și depunerea declarațiilor de impozite și taxe pentru veniturile datorate bugetului de stat sunt aplicabile și obligațiilor de plata reprezentând contribuții sociale.(4) Persoanele juridice și persoanele fizice care au calitatea de angajator sau entitățile asimilate angajatorului au obligația să se înregistreze ca plătitori de contribuții sociale conform legislației privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite și taxe. (la 26-12-2003, Alin. (4) al art. 28 din Secțiunea a 5-a, Cap. I a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 609 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003. ) (5) Penalitățile de orice fel, altele decât dobânzile și penalitățile de întârziere, se fac venit la bugetul de stat.  +  Articolul 29Activitatea de control privind modul de stabilire, declarare și plata a obligațiilor reprezentând contribuții sociale, precum și constatarea și aplicarea contravențiilor se efectuează începând cu data preluării acestei activități de către Ministerul Finanțelor Publice și unitățile sale subordonate, în baza prevederilor legale în vigoare privind controlul fiscal.  +  Articolul 30(1) Contestațiile formulate împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finanțelor Publice, abilitate, potrivit legii, să încheie acte de control sau de impunere privind contribuțiile sociale, se soluționează de către organele specializate ale Ministerului Finanțelor Publice potrivit dispozițiilor legale în vigoare în aceasta materie.(2) Contestațiile formulate împotriva măsurilor dispuse prin acte de control sau de impunere întocmite de către organele de control abilitate, potrivit actelor normative speciale care reglementează contribuțiile sociale, se soluționează de către organele specializate ale Ministerului Finanțelor Publice, începând cu data preluării activității de către acest minister.  +  Articolul 31Personalul care trece de la Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului și Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești, precum și de la Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei la Ministerul Finanțelor Publice, atât la nivel central, cât și la nivel teritorial, își păstrează toate drepturile.  +  Articolul 32(1) Pentru creanțele bugetare reprezentând contribuții sociale datorate până la data de 1 ianuarie 2004, procedurile de realizare a creanțelor, aflate în derulare la aceasta data, vor fi continuate de Ministerul Finanțelor Publice și unitățile sale subordonate, care se subroga în drepturile și obligațiile instituțiilor prevăzute la art. 27 alin. (3), după caz, în calitate de creditor bugetar, și le succeda de drept în aceasta calitate, actele îndeplinite anterior rămânând valabile.(2) Pentru litigiile având ca obiect contestațiile la executarea silită sau contestațiile împotriva actelor prin care se dispun și se aduc la îndeplinire măsurile asiguratorii, precum și în cazul litigiilor ce privesc procedurile de reorganizare judiciară și faliment, Ministerul Finanțelor Publice și unitățile sale subordonate se subroga în toate drepturile și obligațiile procesuale ale instituțiilor prevăzute la art. 27 alin. (3), după caz, și dobândesc calitatea procesuala a acestora, începând cu data de 1 ianuarie 2004, în toate procesele și cererile aflate pe rolul instanțelor judecătorești, indiferent de faza de judecata.  +  Articolul 33Predarea-preluarea dosarelor de executare, precum și a copiilor documentelor depuse la dosarul instanței în litigiile prevăzute la art. 32 alin. (2) se va efectua până la data de 31 ianuarie 2004.  +  Articolul 34Începând cu data de 1 ianuarie 2004, Ministerul Finanțelor Publice și unitățile sale subordonate vor înscrie la Arhiva Electronica de Garanții Reale Mobiliare, în condițiile legii, și creanțele bugetare reprezentând contribuții sociale, inclusiv dobânzi, penalități și penalități de întârziere.  +  Articolul 35Sumele reprezentând contribuții sociale, inclusiv dobânzile, penalitățile și penalitățile de întârziere pentru care dreptul de a cere executarea silită s-a prescris până la data de 1 ianuarie 2004, rămân în responsabilitatea instituțiilor prevăzute la art. 27 alin. (3), după caz.  +  Articolul 36Instituțiile prevăzute la art. 27 alin. (3), după caz, răspund de activitățile desfășurate în domeniile prevăzute la art. 27 alin. (1) până la data preluării acestor activități de către Ministerul Finanțelor Publice și unitățile sale subordonate.  +  Articolul 37Cererile de acordare a înlesnirilor la plata contribuțiilor sociale, depuse la instituțiile prevăzute la art. 27 alin. (3) și nesoluționate în baza reglementărilor legale în vigoare până la data de 1 ianuarie 2004, se preiau de către Ministerul Finanțelor Publice sau organele subordonate acestuia, după caz, în vederea analizării și soluționării conform competentelor stabilite în condițiile legii.  +  Articolul 38(1) Pentru persoanele fizice care nu au calitatea de angajat, asigurate pe baza de declarație sau contract de asigurare la sistemele de asigurări sociale, activitatea de colectare a contribuțiilor rămâne în sarcina instituțiilor prevăzute la art. 27 alin. (3), după caz, până la o data ce va fi stabilită prin hotărâre a Guvernului.(2) Obligațiile angajatorilor sau entităților asimilate angajatorului de depunere a Declarațiilor privind evidența nominală a asiguraților și obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj și a listelor nominale privind persoanele asigurate pentru care se plătește contribuția de asigurări sociale de sănătate, precum și personalul care intră/iese în/din activitate, rămân supuse prevederilor legale care reglementează contribuțiile sociale. (la 26-12-2003, Alin. (2) al art. 38 din Secțiunea a 5-a, Cap. I a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 609 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003. )  +  Articolul 39(1) Debitorii plătitori de contribuții sociale, persoane juridice și persoane fizice care au calitatea de angajator sau entitățile asimilate angajatorului, sunt obligați să întocmească pe propria răspundere și să depună, până la 15 februarie 2004 la unitățile subordonate Ministerului Finanțelor Publice la care sunt înregistrați ca plătitori de impozite și taxe, declarații-inventar privind contribuțiile sociale în sold la 31 decembrie 2003 și neachitate până la 31 ianuarie 2004, inclusiv accesoriile aferente, pe ani fiscali. (la 26-12-2003, Alin. (1) al art. 39 din Secțiunea a 5-a, Cap. I a fost modificat de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 609 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003. ) (2) Termenele de prescripție a dreptului de a cere executarea silită a obligațiilor bugetare cuprinse în declarațiile-inventar prevăzute la alin. (1) se întrerup la data de 31 ianuarie 2004, după aceasta data urmând să curgă un nou termen de prescripție.(3) Nedepunerea declarației-inventar în termenul prevăzut la alin. (1) constituie contravenție și se sancționează cu amenda de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei. Constatarea contravenției și aplicarea amenzii se fac de către organele abilitate, potrivit legii, din Ministerul Finanțelor Publice și unitățile subordonate acestuia.(4) Modelul declarației-inventar se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice.  +  Articolul 40Prevederile referitoare la preluarea activității de control fiscal și de soluționare a contestațiilor, precum și la preluarea personalului aferent acestor activități se aplica începând cu data de 1 octombrie 2003.  +  Articolul 41Preluarea în administrare a bunurilor imobile de la instituțiile prevăzute la art. 27 alin. (3) la unitățile subordonate Ministerului Finanțelor Publice se va realiza, în condițiile legii, până la data de 15 decembrie 2003.  +  Articolul 42(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, prin ordin comun al ministrului finanțelor publice, ministrului sănătății și ministrului muncii, solidarității sociale și familiei, se aproba protocolul-cadru de preluare a activităților prevăzute la art. 27 alin. (1), precum și termenele stabilite de comun acord pentru predarea-primirea dosarelor fiscale, a documentelor referitoare la activitățile preluate, precum și a bunurilor mobile.(2) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, prin ordin al ministrului finanțelor publice, se aproba norme metodologice de aplicare a prevederilor prezentei secțiuni.  +  Articolul 43În intervalul 1 octombrie - 31 decembrie 2003 personalul transferat pentru activitatea de control se finanțează din bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă și boli profesionale, în limita posturilor transferate.  +  Articolul 44Prevederile prezentei secțiuni se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu completările ulterioare.  +  Articolul 45Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abroga:a) art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare și pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 821 din 13 noiembrie 2002, aprobată prin Legea nr. 41/2003, cu completările ulterioare;b) lit. a), b), c) și d) ale art. IV din Legea nr. 232/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispoziții din legislația financiar-fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 31 mai 2003;c) orice alte dispoziții contrare.  +  Capitolul II Modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar-fiscal  +  Secţiunea 1Modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 75/2001*) privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal Notă
  *) Ordonanța Guvernului nr. 75/2001 a mai suferit modificări aduse prin ORDONANȚA nr. 29 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004.
  Ordonanța Guvernului nr. 75/2001 a fost republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 23 iulie 2004, astfel că, toate modificările din acest act normativ se aplică doar la forma de bază a Ordonanței Guvernului nr. 75/2001.
   +  Articolul IOrdonanța Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 410/2002, se modifica și se completează după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Cazierul fiscal se organizează de Ministerul Finanțelor Publice la nivel central și la nivelul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București și al Direcției generale de administrare a marilor contribuabili din municipiul București și din județul Ilfov.2. După alineatul (3) al articolului 3 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Prin derogare de la prevederile alin. (2), la nivelul Direcției generale de administrare a marilor contribuabili din municipiul București și din județul Ilfov se organizează cazierul fiscal în care se tine evidenta contribuabililor mari cu sediul în municipiul București și județul Ilfov.3. Litera b) a alineatului (1) al articolului 8 va avea următorul cuprins:b) la solicitarea înscrierii în Registrul asociațiilor și fundațiilor, a asociațiilor și fundațiilor, de către asociații sau membrii fondatori ai acestora;4. Alineatul (2) al articolului 8 va avea următorul cuprins:(2) Judecătorul delegat, instanțele și organele competente nu dispun, respectiv nu autorizează desfășurarea de activități în formele menționate la alin. (1), în cazul în care în cazierul fiscal exista înscrise fapte de natura penală.5. Alineatele (2)-(4) ale articolului 9 vor avea următorul cuprins:(2) Eliberarea certificatului de cazier fiscal se face în termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării eliberării.(3) Pentru eliberarea certificatului de cazier fiscal se percepe o taxa în suma de 50.000 lei.(4) La cerere, pentru situații de urgență, certificatul de cazier fiscal poate fi eliberat în 5 zile lucrătoare, cu plata unei taxe în suma de 200.000 lei.6. După alineatul (4) al articolului 9 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Taxele prevăzute la alin. (3) și (4) se fac venit la bugetul de stat.
   +  Secţiunea a 2-aModificarea Ordonanței Guvernului nr. 61/2002*) privind colectarea creanțelor bugetare Notă
  *) Secțiunea a 2-a din Ordonanța Guvernului nr. 86/2003, a fost abrogată implicit prin dispozițiile art. I, pct. 143 din LEGEA nr. 174 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 25 mai 2004.
  Prin art. I, pct. 143 din LEGEA nr. 174 din 17 mai 2004 a fost modificată litera c) a art. 200 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, în sensul abrogării în întregime a Ordonanței Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare (republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 14 august 2003, cu modificările și completările ulterioare), astfel ca secțiunea a 2-a din prezenta Ordonanța a rămas fără obiect, devenind caducă.
   +  Articolul IIOrdonanța Guvernului nr. 61/2002*) privind colectarea creanțelor bugetare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 14 august 2003, se modifica după cum urmează:1. Alineatul (3) al articolului 13 va avea următorul cuprins:(3) În cazul obligațiilor bugetare stinse prin compensare, data stingerii este, pentru compensările la cerere, data depunerii la organul competent a cererii de compensare, iar pentru compensările efectuate din oficiu, data depunerii cererii de rambursare sau restituire.2. Alineatul (1) al articolului 19 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19(1) Pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget plătitorii au dreptul la dobânda după expirarea unui termen de 30 de zile de la data depunerii la organul competent a cererii de restituire sau de rambursare, cu excepția sumelor provenite din impozitul pe venit.3. Alineatul (2) al articolului 19 va avea următorul cuprins:(2) În cazul în care cererea de restituire sau de rambursare, precum și documentația anexată care sta la baza acesteia, depuse de plătitor, sunt incomplete și nu îndeplinesc condițiile prevăzute de reglementările legale în materie, termenul de 30 de zile curge de la data prezentării de către acesta a documentației complete.4. Alineatul (3) al articolului 19 va avea următorul cuprins:(3) Pentru sumele de rambursat aferente operațiunilor efectuate începând cu data de 1 ianuarie 2003, pentru care, potrivit reglementărilor legale în materie, nu se face control anticipat, plătitorii au dreptul la dobânda după expirarea unui termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de rambursare.5. Articolul 24 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 24(1) În cazul plăților în numerar obligația bugetară se considera plătită la data înscrisă în documentul de plata eliberat de organele sau persoanele abilitate ale creditorilor bugetari.(2) În cazul plății efectuate prin decontare bancară sau prin mandat poștal pentru obligațiile bugetare cu termen de plata fix sau stabilit sub forma de interval, obligația bugetară se considera plătită la data la care băncile debitează contul plătitorului pe baza instrumentelor de decontare specifice, confirmate prin ștampila și semnătura autorizata a acestora.(3) Nedecontarea de către unitățile bancare a sumelor cuvenite bugetului, în termen de 3 zile lucrătoare de la data debitării contului plătitorului, atrage pentru plătitor dobânzi și penalități la nivelul celor prevăzute la art. 14 alin. (1), art. 16 și la art. 17 alin. (1), după cele 3 zile lucrătoare. (la 14-08-2003, Alin. (3) al art. 24 din Ordonanța Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare, republicată de la art. II, Cap. II din prezentul act normativ a fost modificat de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 609 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003. ) (4) Nedecontarea de către unitățile bancare a sumelor cuvenite bugetului și reținute din contul plătitorului nu îl exonerează pe plătitor de obligația de plata a sumelor respective, inclusiv dobânzi și penalități la nivelul celor prevăzute la art. 14 alin. (1), art. 16 și art. 17 alin. (1).(5) Pentru recuperarea sumelor datorate bugetului și nedecontate de unitățile bancare, prevăzute la alin. (4), precum și a dobânzilor și penalităților prevăzute la alin. (3) și (4) plătitorul se poate îndrepta împotriva unității bancare respective.
   +  Secţiunea a 3-aPrevederi referitoare la aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2002*) pentru recuperarea arieratelor bugetare  +  Articolul IIIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2002*) pentru recuperarea arieratelor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 8 aprilie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 491/2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifica și se completează după cum urmează:1. După alineatul (2) al articolului 25 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) În cazul în care debitorii nu achită ratele eșalonate la termenele prevăzute în graficele-anexa la convențiile încheiate pot efectua plata acestora cel mai târziu până la următorul termen de plata din grafic. Pentru ratele reprezentând impozite, taxe, contribuții și altele asemenea se datorează dobânda și penalitatea de întârziere prevăzute de lege. Organul fiscal competent calculează și comunica debitorului până la următorul termen de plata din grafic diferența de dobânda și penalitatea de întârziere aferentă, care se constituie ca obligații bugetare curente.2. Alineatul (4) al articolului 28^1 va avea următorul cuprins:(4) Debitorii, beneficiari de înlesniri la plata obligațiilor bugetare restante, acordate în baza actelor normative anterioare, care achită sau au achitat integral sumele ce fac obiectul acestor înlesniri la plata, beneficiază de amânarea la plata pe 3 ani a dobânzilor datorate și neachitate.  +  Articolul IV(1) Debitorii, care au încheiate convenții în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 491/2002, cu modificările și completările ulterioare, și care, până la 30 septembrie 2003, fac dovada achitării ratelor și a obligațiilor bugetare curente cu termene de plata până la aceasta data, precum și a constituirii garanției și plății oricăror alte obligații bugetare ce nu fac obiectul convenției încheiate, prin derogare de la prevederile art. 25 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 491/2002, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de menținerea valabilității înlesnirilor la plata acordate cu toate efectele prevăzute de reglementările legale în vigoare.(2) Pentru plata cu întârziere a ratelor și a obligațiilor bugetare curente de către debitorii care se încadrează la alin. (1), organul fiscal competent calculează și comunica acestuia până la următorul termen de plata din grafic diferența de dobânda și penalitatea de întârziere aferentă, care se vor achită până la data de 20 decembrie 2003.  +  Articolul VAbrogat. (la 08-04-2005, Art. V din Secțiunea a 3-a, Cap. II a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 8 aprilie 2005. )  +  Secţiunea a 4-aPrevederi referitoare la aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002*) privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică  +  Articolul VI(1) Alineatul (2) al articolului 49 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002*) privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 30 august 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, se abroga.(2) Alineatul (2) al articolului 73 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002***), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, se modifica și va avea următorul cuprins:(2) Importurile realizate de unitățile și instituțiile de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 7 și art. 8 lit. A, necesare activităților de cercetare-dezvoltare, beneficiază de exceptarea de la plata taxelor vamale potrivit prevederilor Tarifului vamal de import al României.(3) Aplicarea prevederilor alin. (3) al art. 49 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, se suspenda până la 31 decembrie 2004. Pe perioada suspendării, din bugetul de stat se aloca fonduri pentru acțiuni de cercetare-dezvoltare și inovare finanțate pe baza de programe, precum și pentru celelalte cheltuieli, stabilite în condițiile legii, asigurându-se o creștere permanenta a acestora. Notă
  *) Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 a mai suferit modificări aduse prin: ORDONANȚA nr. 38 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2004; LEGEA nr. 230 din 1 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 4 iunie 2004; ORDONANȚA nr. 94 din 26 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004; ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 8 aprilie 2005; LEGEA nr. 244 din 15 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 20 iulie 2005; ORDONANȚA nr. 41 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 28 iulie 2005; LEGEA nr. 381 din 16 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 4 ianuarie 2006; ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 20 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 21 noiembrie 2006; ORDONANȚA nr. 58 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 31 august 2006; LEGEA nr. 499 din 29 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.051 din 29 decembrie 2006; LEGEA nr. 305 din 6 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 9 octombrie 2009; ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 23 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 29 decembrie 2009; ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 23 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 29 decembrie 2009; ORDONANȚA nr. 6 din 26 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2011; ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 92 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 19 decembrie 2012.
   +  Secţiunea a 5-aModificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată  +  Articolul VIIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 23 decembrie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 250/2003, se modifica după cum urmează:1. Alineatele (4)-(6) ale articolului 2 vor avea următorul cuprins:(4) Cheltuielile cu administrarea și operarea terminalelor de plata se vor stabili prin contractele încheiate cu băncile desemnate potrivit alin. (2) și (2^1).(5) Băncile acceptante de carduri, prevăzute la alin. (1), vor întreprinde măsurile corespunzătoare pentru asigurarea infrastructurii și a dotărilor proprii, în vederea ordonării plăților prin intermediul mijloacelor moderne de plata și a realizării transferului între contul de card și contul beneficiarilor sumelor plătite, până la datele prevăzute la art. 1.(6) Instituțiile publice vor prevedea în bugetele proprii creditele bugetare aferente cheltuielilor cu administrarea și operarea terminalelor de plata.2. Alineatul (1) al articolului 3 se abroga.  +  Secţiunea a 6-aModificarea Legii nr. 345/2002*) privind taxa pe valoarea adăugată  +  Articolul VIIILiterele b) și b^1) ale alineatului (1) al articolului 26 din Legea nr. 345/2002*) privind taxa pe valoarea adăugată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 1 iunie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifica și vor avea următorul cuprins:b) prin compensarea efectuată de organele fiscale la cerere sau din oficiu, după caz, cu obligații datorate și neachitate către bugetul de stat, obligații datorate la fondul de risc provenind din plățile efectuate de Ministerul Finanțelor Publice în calitate de garant, aferente ratelor de capital, dobânzilor, comisioanelor și altor costuri, precum și din neplata comisionului de risc de către agenții economici beneficiari ai creditelor externe garantate de stat, inclusiv dobânzile și penalitățile de orice fel aferente acestora;b^1) prin compensarea efectuată de organele fiscale la cerere sau din oficiu, după caz, cu obligații datorate și neachitate către bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetele locale, inclusiv accesoriile aferente acestora. În vederea efectuării compensării organele fiscale teritoriale trebuie să solicite în scris organelor teritoriale competente ale ordonatorilor de credite, care răspund, conform legii, de colectarea veniturilor respective, comunicarea cuantumului obligațiilor datorate și neachitate către aceste bugete și/sau fonduri. În cazul necomunicării în termen de 12 zile de la data solicitării a acestor informații se considera că nu exista datorii către bugetele și/sau fondurile respective;  +  Secţiunea a 7-aModificarea unor prevederi din Ordonanța Guvernului nr. 65/1994**) privind organizarea activității de expertiza contabila și a contabililor autorizați Notă
  *) Ordonanța Guvernului nr. 65/1994 a mai suferit modificări aduse prin: ORDONANȚA nr. 17 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007; LEGEA nr. 269 din 1 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 4 octombrie 2007.
  Ordonanța Guvernului nr. 65/1994 a fost republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 8 ianuarie 2008, astfel că, toate modificările din acest act normativ se aplică doar la forma de bază a Ordonanței Guvernului nr. 65/1994.
   +  Articolul IXÎncepând cu data de 1 ianuarie 2004, articolul 14 al Ordonanței Guvernului nr. 65/1994*) privind organizarea activității de expertiza contabila și a contabililor autorizați, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 30 august 1994, aprobată și modificată prin Legea nr. 42/1995, cu modificările și completările ulterioare, se modifica și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14Onorariile stabilite pentru expertizele contabile dispuse din oficiu în cursul procesului penal, conform art. 116, 124 și 125 din Codul de procedură penală, în cauzele privind infracțiuni prevăzute în Codul penal sau în legi speciale, prin care a fost prejudiciat avutul public, vor fi avansate de la bugetul de stat prin bugetele Ministerului Justiției, Ministerului Public sau Ministerului Administrației și Internelor, după caz, urmând ca sumele să fie recuperate de la persoanele vinovate la pronunțarea hotărârii judecătorești definitive. (la 30-08-1994, Art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 65/1994 de la art. IX, Secțiunea a 7-a, Cap. II din prezentul act normativ a fost modificat de pct. 14 al art. unic din LEGEA nr. 609 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003. )
   +  Secţiunea a 8-aModificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2003*) pentru instituirea unor măsuri speciale privind producția, importul și comercializarea uleiurilor minerale  +  Articolul XAlineatul (1) al articolului 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2003*) pentru instituirea unor măsuri speciale privind producția, importul și comercializarea uleiurilor minerale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 25 aprilie 2003, se modifica și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8 Abrogat  +  Articolul 8(1) Efectuarea formalităților vamale de import, aferente uleiurilor minerale menționate la art. 7, se face la șapte birouri vamale de vămuire la frontiera și este condiționată de prelevarea de probe în punctul vamal, în vederea efectuării analizelor de laborator. Modificarea acestui număr de birouri vamale de frontiera se poate face prin hotărâre a Guvernului. (la 01-05-2003, Alin. (1) al art. 8 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2003 [de la art. X din prezentul act normativ] a fost modificat de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.256 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 11 noiembrie 2003, care menționează următoarele: ) Efectuarea formalităților vamale de import, aferente uleiurilor minerale menționate la art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind producția, importul și comercializarea uleiurilor minerale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 25 aprilie 2003, cu modificările ulterioare, se face la 7 birouri vamale de vămuire la frontiera și este condiționată de prelevarea de probe în punctul vamal, în vederea efectuării analizelor de laborator.  +  Secţiunea a 9-aModificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 209/2002*) pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2002*) privind unele măsuri pentru creșterea atractivității la privatizare a societăților comerciale cu capital integral sau parțial de stat, ce dețin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului  +  Articolul XIArticolul II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 209/2002*) pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2002*) privind unele măsuri pentru creșterea atractivității la privatizare a societăților comerciale cu capital integral sau parțial de stat, ce dețin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 961 din 28 decembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 331/2003, se modifica și va avea următorul cuprins:  +  Articolul II(1) Înlesnirile la plata prevăzute la alin. (1), (2), (3) și (4) ale art. 1 din Legea nr. 254/2002 își pierd valabilitatea în situația în care societatea comercială nu își achită obligațiile bugetare curente ale fiecărui an fiscal începând cu data semnării ordinului comun. În cazul în care societatea comercială nu achită la scadenta obligațiile bugetare curente, poate efectua plata acestora în cel mult 90 de zile, împreună cu dobânzile și penalitățile de întârziere aferente. Obligațiile bugetare cu termene de plata după data de 1 septembrie a fiecărui an fiscal vor fi achitate până cel târziu la data de 20 decembrie a anului respectiv.(2) Societățile cu capital integral de stat ce urmează să fie supuse privatizării potrivit prevederilor Legii nr. 268/2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și societățile comerciale privatizate conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 198/1999 beneficiază de scutirea de plată a dobânzilor și penalităților de orice fel aferente obligațiilor bugetare datorate și neachitate la data de 31 decembrie 2001, care fac obiectul înlesnirilor la plată conform legii, calculate, după caz, de la data transferului dreptului de proprietate sau conform art. III, până la data emiterii ordinului comun, și neachitate. Pentru societățile comerciale pentru care s-au emis ordinele comune, scutirea de plată se acordă prin act adițional la ordinele respective, iar sumele ce fac obiectul scutirii la plată sunt stabilite prin certificate de obligații bugetare emise de organele competente. (la 28-12-2002, Alin. (2) al art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 209/2002 de la art. XI, Secțiunea a 9-a, Cap. II din prezentul act normativ a fost introdus de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 609 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003. ) Notă
  Legea nr. 254/2004 a fost abrogată de pct. 34 al art. unic din LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004, care completează capitolul II secțiunea a 25-a articolul XXXVIII din Ordonanța Guvernului nr. 94 din 26 august 2004, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 803 din 31 august 2004, cu literele d)-f).
  În consecință, modificările determinate de art. XI, Secțiunea a 9-a din Cap. II asupra Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 209/2002, devin caduce.
   +  Secţiunea a 9^1-aModificarea art. 18 alin. (6^2)**) al Legii nr. 137/2002 *) privind unele măsuri pentru accelerarea privatizăriiArt. XI^1. - Articolul 18 alin. (6^2)**) din Legea nr. 137/2002 *) privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, se modifică și va avea următorul cuprins:(6^2) "Societățile comerciale cu capital majoritar de stat, aflate în proces de privatizare, precum și cele privatizate începând cu 1 decembrie 2001, pentru care au fost emise sau urmează a fi emise ordinele comune de acordare a înlesnirilor la plată, beneficiază de scutirea de plată a dobânzilor și penalităților de orice fel aferente obligațiilor bugetare datorate și neachitate la data de 31 decembrie 2001, care fac obiectul înlesnirilor la plată conform legii, calculate, după caz, de la data semnării contractului de vânzare-cumpărare sau de la data transferului dreptului de proprietate până la data emiterii ordinului comun, și neachitate. Pentru societățile comerciale pentru care s-au emis ordinele comune, scutirea de plată se acordă prin act adițional la ordinele respective, iar sumele ce fac obiectul scutirii la plată sunt stabilite prin certificate de obligații bugetare emise de organele competente." (la 26-12-2003, Secțiunea a 9^1-a, Cap. II din prezentul act normativ a fost introdusă de pct. 16 al art. unic din LEGEA nr. 609 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003. ) Notă
  *) Legea nr. 137/2002 a mai suferit modificări aduse prin: ORDONANȚA nr. 36 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004; LEGEA nr. 149 din 11 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 12 mai 2004; ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 37 din 19 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 28 mai 2004; LEGEA nr. 191 din 24 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 26 mai 2004; ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 8 aprilie 2005.
  Conform pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 8 aprilie 2005, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă următoarele dispoziții legale referitoare la acordarea înlesnirilor la plată:1. art. 18 și 18^1 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările și completările ulterioare;
  În consecință, modificările determinate de art. XI^1, Secțiunea a 9^1-a din Cap. II asupra Legii nr. 137/2002, devin caduce.
   +  Secţiunea a 10-a Prevederi referitoare la acordarea unor subvenții  +  Articolul XII(1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului este mandatat să subvenționeze prin bugetul propriu, din sumele alocate anual cu aceasta destinație de la bugetul de stat, pe o perioada de 5 ani, 25% din dobânda aferentă creditelor contractate de producătorii agricoli pentru achiziționarea de tractoare și mașini agricole.(2) Condițiile și procedura de acordare a subvenției prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin norme metodologice elaborate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului și aprobate prin hotărâre a Guvernului.  +  Secţiunea a 11-a Abrogată (la 31-07-2005, Secțiunea a 11-a, Cap. II a fost abrogată de litera a) a art. VII, Secțiunea a 7-a, Cap. II din ORDONANȚA nr. 41 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 28 iulie 2005. )  +  Articolul XIIIAbrogat. (la 31-07-2005, Art. XIII a fost abrogat de litera a) a art. VII, Secțiunea a 7-a, Cap. II din ORDONANȚA nr. 41 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 28 iulie 2005. )  +  Secţiunea a 12-a Dispoziții finale  +  Articolul XIVDupă aprobarea prezentei ordonanțe prin lege:a) Ordonanța Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 410/2002,b) Ordonanța Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare, republicată,c) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 491/2002, cu modificările și completările ulterioare,d) Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003,e) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 250/2003,f) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind producția, importul și comercializarea uleiurilor mineralevor fi republicate, dându-se textelor o noua numerotare.

  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Ministrul integrării europene,
  Hildegard Carola Puwak
  București, 28 august 2003.Nr. 86.  +  Anexă
  LISTA
  mărfurilor care pot fi comercializate prin magazinele existente în aeroporturile internaționale
  1. Produse de înfrumusețare și machiaj2. Produse de parfumerie3. Produse pentru îngrijirea și întreținerea pielii4. Articole de toaletă5. Ceasuri, brichete6. Accesorii pentru birou7. Jucării8. Băuturi răcoritoare9. Apă minerală10. Băuturi alcoolice și slab alcoolice11. Casete video și audio, baterii, compact-discuri, DVD12. Articole optice13. Articole din piele naturală14. Articole din blană naturală15. Articole și accesorii de îmbrăcăminte16. Bijuterii17. Articole din sticlă, cristal, porțelan, lemn, metal (exclusiv mobilă)18. Tablouri, picturi, desene, gravuri, stampe și litografii19. Aparatură de calcul de mici dimensiuni20. Cărți, reviste, ziare21. Artizanat22. Produse alimentare23. Vinuri, vermuturi24. Produse electrocasnice, electronice, digitale, precum și suporturile acestora25. Țigarete, țigări, trabucuri, tutun de pipă26. Cartele telefonice27. Articole de voiaj28. Articole de sport29. Instrumente muzicale30. Aparate fotografice, filme foto, albume foto, rame foto31. Bere. (la 03-09-2004, Anexa a fost modificată de Secțiunea a-6-a, Cap. II din ORDONANȚA nr. 94 din 26 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004. )
  -------