LEGE nr. 204 din 19 iulie 2021privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 20 iulie 2021  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 39 din 19 mai 2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 21 mai 2021, cu următoarele modificări și completări:1. Titlul se modifică și va avea următorul cuprins:ORDONANȚĂ DE URGENȚĂpentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 20212. La articolul I, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 din 12 februarie 2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2020, se modifică și se completează după cum urmează: (la 29-07-2021, Punctul 2 din ARTICOLUL UNIC a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 204 din 19 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 29 iulie 2021 ) 3. La articolul I, înainte de punctul 1 se introduce un nou punct, cu următorul cuprins:– La articolul 1, după litera m) se introduce o nouă literă, litera m^1), cu următorul cuprins:m^1) formular de recensământ, electronic, statistic - utilizat și sub denumirea de chestionar - este un instrument de cercetare statistică ce constă dintr-o serie de întrebări concepute pentru colectarea datelor în vederea realizării obiectivelor recensământului;4. La articolul I, partea dispozitivă a punctului 6 se modifică și va avea următorul cuprins:6. La articolul 28 alineatul (2), literele a)-d), i), n), q) și s) se modifică și vor avea următorul cuprins:5. La articolul I punctul 6, litera s) a articolului 28 alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:s) Furnizorii de servicii de comunicații electronice: ISU sau, după caz, număr curent al titularului de contract, sexul, data nașterii, adresa de corespondență, adresa locuință, consumul lunar la adresa de locuință pentru serviciile pe bază de abonament de telefonie fixă, internet fix, telefonie mobilă, internet mobil; furnizorii de servicii de comunicații electronice transmit datele administrative prin intermediul Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, prin mijloacele și în condițiile stabilite de acestea pentru raportarea datelor statistice. Furnizorii de servicii de comunicații electronice identifică titularul de contract exclusiv prin ISU în cazul cetățenilor români, respectiv prin număr curent în cazul cetățenilor străini și al persoanelor fără cetățenie.6. La articolul I, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 6^1, cu următorul cuprins:6^1. La articolul 28 alineatul (2), litera r) se abrogă.7. La articolul I punctul 8, alineatul (3) al articolului 48 se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Prin derogare de la prevederile art. 79 alin. (1) și art. 94 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, persoanele care ocupă funcții publice, cu excepția funcționarilor publici cu statut special - polițiști, pot face parte din personalul de recensământ din teritoriu prevăzut la art. 16 alin. (4), fără ca în acest fel să se afle în situație de incompatibilitate și conflict de interese.8. La articolul I, după punctul 8 se introduc trei noi puncte, punctele 8^1-8^3, cu următorul cuprins:8^1. La articolul 48, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Prin derogare de la regimul juridic al conflictului de interese și al incompatibilităților privind personalul contractual, astfel după cum acesta rezultă din dispozițiile art. 551 alin. (3) coroborat cu art. 445 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, personalul contractual din cadrul autorităților și instituțiilor publice poate face parte din personalul de recensământ din teritoriu prevăzut la art. 16 alin. (4), fără ca în acest fel să se afle în situație de incompatibilitate și conflict de interese.8^2. La anexa nr. 4, numerele curente 2, 4, 8 și 28 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  Nr. crt.InstituțiaResponsabilități și rezultate așteptate
  «2.M.D.L.P.A. A.N.C.P.I.- Registrul Agricol Național - RAN - Registrul Electronic al Nomenclaturii Stradale - RENNS - furnizarea limitelor administrativ-teritoriale stabilite conform Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, existente la 1 iulie 2021
  ……….............................................................................................................................................…………………………………
  Nr. crt.InstituțiaResponsabilități și rezultate așteptate
  4.M.A.I.- extras din baza de date a persoanelor condamnate sau arestate preventiv în centre de reținere și arestare preventivă din subordinea M.A.I., custodiate în perioada decembrie 2021-iulie 2022, cu variabile de interes pentru RPL2021 - sprijin în recenzarea persoanelor condamnate sau arestate preventiv, în condițiile legii
  ……….............................................................................................................................................…………………………………
  8.S.T.S.- achiziția sistemelor informatice, nod principal și nod de rezervă, conform cerințelor operaționale transmise de către I.N.S. - găzduirea sistemului hardware și software necesar pentru colectarea și prelucrarea datelor de recensământ - asigurarea mecanismelor de securitate a transferului de date și a celor de administrare a resurselor - achiziția, implementarea și operaționalizarea call centerului operat de către I.N.S., în sprijinul activității de recenzare - punerea la dispoziția I.N.S. a echipamentelor informatice de preluare a datelor - tablete - și a acumulatorilor externi necesari procesului de recenzare
  ……….............................................................................................................................................…………………………………
  28.Furnizorii de servicii de comunicații electronice prin intermediul Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații- informații privind consumul lunar la adresa locuită»
  8^3. La anexa nr. 4, numărul curent 32 se abrogă.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  CRISTINA-MĂDĂLINA PRUNĂ
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU
  București, 19 iulie 2021.Nr. 204.----