HOTĂRÂRE nr. 4 din 16 iulie 2021pentru aprobarea modelului listei electorale permanente, modelului listei electorale suplimentare, modelului extrasului de pe lista electorală permanentă și suplimentară, modelului ștampilei biroului electoral de circumscripție, modelului ștampilei de control a secției de votare, modelului ștampilei cu mențiunea "VOTAT" și a modelului timbrului autocolant care vor fi utilizate la referendumurile locale
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 19 iulie 2021  Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Comunei Păulești nr. 22 din 11 iulie 2021 privind aprobarea organizării Referendumului local în vederea consultării cetățenilor din comuna Păulești, județul Vrancea, pentru înființarea satului Fundătura prin reorganizarea satului Păulești, comuna Păulești, județul Vrancea,observând adresele formulate de primarul municipiului Buzău și primarul comunei Țintești din județul Buzău, potrivit cărora în data de 26 septembrie 2021 în unitățile administrativ-teritoriale menționate urmează să se organizeze referendumuri locale,luând în considerare prevederile art. 103 alin. (1) lit. i) și w) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora Autoritatea Electorală Permanentă asigură aplicarea unitară a dispozițiilor legale referitoare la organizarea referendumurilor și veghează la respectarea legii privind organizarea și desfășurarea referendumurilor locale,având în vedere prevederile art. 120 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora prevederile acesteia privind corpul experților electorali, membrii birourilor electorale, operatorii de calculator, sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, secțiile de votare, registrul electoral și listele electorale permanente se aplică în mod corespunzător referendumurilor locale,luând în considerare prevederile art. 62 prima teză din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora această lege se completează în mod corespunzător cu prevederile Legii nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de prevederile art. 114 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora Autoritatea Electorală Permanentă stabilește modelul listei electorale permanente, modelul listei electorale suplimentare, modelul extrasului de pe lista electorală permanentă și suplimentară, precum și al ștampilelor birourilor electorale de circumscripție, modelul ștampilei de control și al ștampilei cu mențiunea „VOTAT“, precum și modelul timbrului autocolant, în temeiul art. 104 alin. (1) și (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă modelul listei electorale permanente care va fi utilizat la referendumurile locale, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă modelul listei electorale suplimentare care va fi utilizat la referendumurile locale, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă modelul extrasului de pe lista electorală permanentă și suplimentară care va fi utilizat la referendumurile locale, prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Se aprobă modelul ștampilei biroului electoral de circumscripție care va fi utilizat la referendumurile locale, prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 5Se aprobă modelul ștampilei de control a secției de votare care va fi utilizat la referendumurile locale, prevăzut în anexa nr. 5.  +  Articolul 6Se aprobă modelul ștampilei cu mențiunea „VOTAT“ care va fi utilizat la referendumurile locale, prevăzut în anexa nr. 6.  +  Articolul 7Se aprobă modelul timbrului autocolant care va fi utilizat la referendumurile locale, prevăzut în anexa nr. 7.  +  Articolul 8Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 9Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Constantin-Florin Mitulețu-Buică
  Contrasemnează:
  Vicepreședinte,
  Marian Muhuleț
  Vicepreședinte,
  Zsombor Vajda
  București, 16 iulie 2021.Nr. 4.  +  Anexa nr. 1
  Modelul listei electorale permanente care va fi utilizat la referendumurile locale
  ROMÂNIA JUDEȚUL ...................................... Comuna/Orașul/Municipiul ......................................... Localitatea aparținătoare sau satul ............................Strada .................................................... Pag. .........Secția de votare nr. ..............
  LISTA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
  Referendumul local din data de .....................................................
  Nr. crt.Semnătura alegătoruluiNumele și prenumele alegătoruluiCodul numeric personalDomiciliul sau reședința alegătorului (str., nr. imobil, bloc, apartament, localitate, județ)Seria și numărul actului de identitate
  1.     
  2.     
  3.     
  4.     
  5.     
  ...     
  NOTE:– Lista electorală permanentă se semnează de către primar și secretarul unității administrativ-teritoriale.– Rubricile vor fi dimensionate la cel puțin 1 cm înălțime, iar rubrica privind semnătura va avea cel puțin 4 cm lungime.
   +  Anexa nr. 2
  Modelul listei electorale suplimentare care va fi utilizat la referendumurile locale
  ROMÂNIAJUDEȚUL ......................................Comuna/Orașul/MunicipiulLocalitatea aparținătoare sau satul ................................ Pag. .........Secția de votare nr. ...................
  LISTA ELECTORALĂ SUPLIMENTARĂ
  Referendumul local din data de ...................................
  Nr. crt.Semnătura alegătoruluiNumele și prenumele alegătorului Codul numeric personalDomiciliul alegătorului (conform mențiunilor din actul de identitate)Seria și numărul actului de identitate
  1.                 
  2.                 
  3.                 
  4.                 
  5.                 
  ...                 
  Numele, prenumele și semnătura președintelui biroului electoral al secției de votare..............................................................................................Numele, prenumele și semnăturile membrilor biroului electoral al secției de votare care au consemnat datele de identificare ale alegătorilor în lista electorală suplimentară:............................................................................................................................................................................................NOTE:– Lista electorală suplimentară se semnează de către președintele biroului electoral al secției de votare, precum și de către membrii biroului electoral al secției de votare care au înscris alegătorii în lista electorală suplimentară, aceștia având obligația de a-și înscrie numele și prenumele în finalul listei, în locul special destinat acestui scop. La finalul listei se aplică ștampila de control a secției de votare.– Rubricile vor fi dimensionate la cel puțin 1 cm înălțime, iar rubrica privind semnătura va avea cel puțin 4 cm lungime.
   +  Anexa nr. 3
  Modelul extrasului de pe lista electorală permanentă și suplimentară care va fi utilizat la referendumurile locale
  Extras de pe lista electorală permanentă și suplimentară utilizat pentru alegătorii care votează prin intermediul urnei speciale
  ROMÂNIAJUDEȚUL ......................................Comuna/Orașul/Municipiul .......................................Localitatea aparținătoare sau satul .....................................Satul ........................................... Pag. .........Secția de votare nr. ...................
  EXTRAS DE PE LISTA ELECTORALĂ
  Referendumul local din data de .............................................
  Nr. crt.Semnătura alegătoruluiNumele și prenumele alegătoruluiCodul numeric personalDomiciliul sau reședința alegătorului (conform mențiunilor din actul de identitate)Seria și numărul actului de identitate
  ...                 
  ...                 
  ...                 
  ...                 
  ...                 
  ...                 
  ...                 
  Numele, prenumele și semnătura președintelui biroului electoral al secției de votare ..............................................................................................Numele, prenumele și semnăturile membrilor biroului electoral al secției de votare care însoțesc urna specială ..............................................................................................NOTE:– Rubricile vor fi dimensionate la cel puțin 1 cm înălțime, iar rubrica privind semnătura va avea cel puțin 4 cm lungime.– La finalul extrasului se aplică ștampila de control a secției de votare.
   +  Anexa nr. 4
  MODELUL^1)
  ștampilei biroului electoral de circumscripție care va fi utilizat la referendumurile locale
  ^ 1) Modelul ștampilei este reprodus în facsimil.* După sintagma RL se înscriu inițiala tipului de unitate administrativ-teritorială (C pentru comună, O pentru oraș sau M pentru municipiu), inițiala denumirii unității administrativ-teritoriale și inițiala denumirii județului.** Se înscrie data referendumului, conform formatului zz/ll/aaaa.NOTĂ: – Tușul pentru ștampile va fi de culoare albastră.
   +  Anexa nr. 5
  MODELUL^1)
  ștampilei de control a secției de votare care va fi utilizat la referendumurile locale
  ^ 1) Modelul ștampilei este reprodus în facsimil.* După sintagma RL se înscriu inițiala tipului de unitate administrativ-teritorială (C pentru comună, O pentru oraș sau M pentru municipiu), inițiala denumirii unității administrativ-teritoriale și inițiala denumirii județului.** Se înscrie data referendumului, conform formatului zz/ll/aaaa.NOTĂ: – Tușul pentru ștampile va fi de culoare albastră.
   +  Anexa nr. 6
  MODELUL^1)
  ștampilei cu mențiunea „VOTAT“ care va fi utilizat la referendumurile locale
  ^ 1) Modelul ștampilei este reprodus în facsimil.* După sintagma RL se înscriu inițiala tipului de unitate administrativ-teritorială (C pentru comună, O pentru oraș sau M pentru municipiu), inițiala denumirii unității administrativ-teritoriale și inițiala denumirii județului.** Se înscrie data referendumului, conform formatului zz/ll/aaaa.NOTĂ: – Tușul folosit pentru ștampilă va fi de culoare albastră.
   +  Anexa nr. 7
  MODELUL^1)
  timbrului autocolant care va fi utilizat la referendumurile locale
  ^ 1) Modelul timbrului este reprodus în facsimil.* Se înscrie data referendumului, conform formatului zz/ll/aaaa.** După sintagma RL se înscriu inițiala tipului de unitate administrativ-teritorială (C pentru comună, O pentru oraș sau M pentru municipiu), inițiala denumirii unității administrativ-teritoriale și inițiala denumirii județului.NOTE: – Pătratul are latura de 20 mm. – Timbrele autocolante sunt imprimate cu litere de aceeași mărime, cu aceleași caractere și cu aceeași cerneală.
  -----