PROCEDURĂ din 2 iulie 2021privind aplicarea prevederilor art. 131 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 15 iulie 2021    Notă
    Aprobată prin ORDINUL nr. 1.071 din 2 iulie 2021, publicat în Monitorul oficial, Partea I, nr. 703 din 15 iulie 2021.
    1. Scopul proceduriiProcedura privind aplicarea prevederilor art. 131 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, are ca scop definirea acțiunilor ce trebuie efectuate de organele de inspecție fiscală, în situația expres prevăzută la articolul menționat anterior, respectiv în situația în care în cadrul unei acțiuni de inspecție fiscală se fac constatări în legătură cu săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală în legătură cu mijloacele de probă privind stabilirea bazei de impozitare care fac obiectul inspecției fiscale și pentru care sunt aplicabile prevederile art. 132 din același act normativ.2. Documente de referințăÎn cadrul acestei proceduri se vor întocmi sau utiliza, după caz, următoarele documente:– raportul de inspecție fiscală (parțială sau generală) încheiat cu respectarea modelului și conținutului aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.710/2015 privind modelul și conținutul Raportului de inspecție fiscală întocmit la persoane juridice și Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.772/2015 privind modelul și conținutul Raportului de inspecție fiscală întocmit la persoane fizice;– proces-verbal încheiat în condițiile art. 132 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare; – referat pentru justificarea neîntocmirii raportului de inspecție fiscală sau pentru justificarea emiterii raportului de inspecție fiscală doar pentru anumite taxe, impozite, contribuții și anumite perioade impozabile, după caz, din cele cuprinse în avizul de inspecție fiscală;– evidența contribuabililor la care a fost în derulare o acțiune de inspecție fiscală, pentru care nu s-a întocmit raport de inspecție fiscală sau la care s-a întocmit un raport de inspecție fiscală doar pentru anumite taxe, impozite, contribuții și anumite perioade impozabile, după caz, din cele cuprinse în avizul de inspecție fiscală, fapt generat de emiterea unui proces-verbal încheiat în condițiile art. 132 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, care a stat la baza unei sesizări penale;– adresa prin care contribuabilul la care a fost în derulare o acțiune de inspecție fiscală este înștiințat în legătură cu neîntocmirea raportului de inspecție fiscală sau în legătură cu întocmirea raportului de inspecție fiscală doar pentru anumite taxe, impozite, contribuții și anumite perioade impozabile, după caz, din cele cuprinse în avizul de inspecție fiscală, precum și în legătură cu faptul că pentru impozitele, taxele, contribuțiile pentru care nu s-a întocmit raport de inspecție fiscală sau care nu au fost cuprinse în actele administrativ-fiscale emise ca urmare a întocmirii raportului de inspecție fiscală, deși au fost avizate prin avizul de inspecție fiscală, termenul de prescripție a dreptului organului fiscal de a stabili creanțe fiscale, prevăzut la art. 110 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se suspendă, în condițiile art. 111 alin. (2) lit. e) din același act normativ. 3. Modul de desfășurare a proceduriiAceastă procedură presupune derularea a 5 (cinci) acțiuni, astfel:3.1. încheierea, în cadrul unei acțiuni de inspecție fiscală, a unui proces-verbal, în condițiile prevăzute la art. 132 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;3.2. stabilirea impozitelor, taxelor, contribuțiilor, după caz, precum și a perioadelor impozabile pentru care au fost făcute constatări înscrise în procesul-verbal menționat la pct. 3.1, privind eventuala săvârșire a unor fapte prevăzute de legea penală în legătură cu mijloacele de probă privind stabilirea bazei de impozitare care fac obiectul inspecției fiscale;3.3. întocmirea, avizarea și aprobarea referatului pentru justificarea neîntocmirii raportului de inspecție fiscală sau pentru justificarea întocmirii raportului de inspecție fiscală doar pentru anumite taxe, impozite, contribuții și anumite perioade impozabile, după caz, din cele cuprinse în avizul de inspecție fiscală, ținând cont de cele stabilite la pct. 3.2;3.4. înștiințarea contribuabilului la care a fost în derulare o acțiune de inspecție fiscală în legătură cu neîntocmirea raportului de inspecție fiscală sau în legătură cu întocmirea unui raport de inspecție fiscală doar pentru anumite taxe, impozite, contribuții și anumite perioade impozabile, după caz, din cele cuprinse în avizul de inspecție fiscală, precum și în legătură cu faptul că pentru impozitele, taxele, contribuțiile pentru care nu sa întocmit raport de inspecție fiscală sau care nu au fost cuprinse în actele administrativ-fiscale emise ca urmare a întocmirii raportului de inspecție fiscală, deși au fost avizate prin avizul de inspecție fiscală, termenul de prescripție a dreptului organului fiscal de a stabili creanțe fiscale, prevăzut la art. 110 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se suspendă, în condițiile art. 111 alin. (2) lit. e) din același act normativ;3.5. înscrierea în evidența specială a datelor și informațiilor referitoare la contribuabilul la care a fost în derulare o acțiune de inspecție fiscală pentru care nu s-a întocmit raport de inspecție fiscală sau la care s-a întocmit raport de inspecție fiscală doar pentru anumite taxe, impozite, contribuții și anumite perioade impozabile, după caz, din cele cuprinse în avizul de inspecție fiscală, fapt generat de încheierea unui proces-verbal în condițiile art. 132 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, care a stat la baza unei sesizări penale.  +  Acțiunea 1. Încheierea, în cadrul unei acțiuni de inspecție fiscală, a unui proces-verbal, în condițiile prevăzute la art. 132 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare1.1. Conform prevederilor art. 132 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, organul de inspecție fiscală are obligația de a sesiza organele judiciare competente în legătură cu constatările efectuate cu ocazia inspecției fiscale și care ar putea întruni elemente constitutive ale unei infracțiuni, în condițiile prevăzute de legea penală.1.2. În cazul în care se constată că există indicii privind săvârșirea unei infracțiuni în legătură cu situații de fapt ce intră în competența lor de constatare, organele de inspecție fiscală întocmesc proces-verbal, ce va fi înaintat organelor judiciare competente împreună cu materialele documentare anexate.1.3. Procesul-verbal încheiat de organele de inspecție fiscală, în condițiile art. 132 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, constituie act de sesizare și stă la baza documentației de sesizare a organelor de urmărire penală.1.4. Constatările organului de inspecție fiscală vor fi prezentate clar și concis, în cuprinsul procesului-verbal, astfel încât să rezulte motivul de fapt și temeiul de drept care au stat la baza fundamentării fiecăreia. Se vor nominaliza, acolo unde legea prevede, persoanele posibil responsabile de faptele constatate. De asemenea, se vor înscrie, după caz, măsurile operative dispuse contribuabilului pentru respectarea prevederilor legale în materie, consemnări ce vor sta la baza „Dispoziției privind măsurile stabilite de organele de inspecție fiscală“, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.833/2015 pentru aprobarea formularului „Dispoziție privind măsurile stabilite de organele de inspecție fiscală“.1.5. În susținerea constatărilor, la procesul-verbal vor fi anexate, după caz, copii de pe documente justificative, registre, balanțe de verificare, declarații fiscale, situații privind starea de fapt constatată și efectele acesteia. În situația în care documentele sau actele sunt considerate fictive sau asupra cărora există suspiciuni că sunt fictive, precum și când există indicii privind modificarea, sustragerea sau distrugerea lor de către cei interesați, documentele sau actele se anexează în copie certificată de echipa de inspecție fiscală, la procesul-verbal.1.6. În procesul-verbal va fi prezentată sinteza punctului de vedere al reprezentantului legal al contribuabilului sau al persoanei împuternicite de acesta, precum și punctul de vedere al persoanelor posibil responsabile, față de constatările echipei de inspecție fiscală, atunci când aceste persoane au o opinie contrară cu cea a echipei de inspecție fiscală și o prezintă în scris în timpul controlului. Aceste opinii vor fi anexate procesului-verbal.1.7. Echipa de inspecție fiscală analizează cu obiectivitate punctele de vedere divergente și în funcție de concluzii va înscrie în procesul-verbal argumentele cu care combate fiecare din aspectele prezentate în scris de reprezentantul legal al contribuabilului, de persoana împuternicită de acesta sau de persoana posibil responsabilă, după caz.1.8. În cuprinsul procesului-verbal vor fi menționate și impozitele, taxele, contribuțiile a căror bază de impozitare este influențată de constatările efectuate, precum și perioadele impozabile aferente.1.9. Procesul-verbal va fi semnat de către echipa de inspecție fiscală și de către reprezentantul legal al contribuabilului sau de împuternicitul acestuia, menționându-se funcția și datele de identificare ale acestora. Dacă este cazul, procesul-verbal va fi semnat și de către persoanele posibil responsabile, cu menționarea datelor de identificare ale acestora.1.10. În cazul refuzului reprezentantului legal sau al persoanelor împuternicite de a semna procesul-verbal, se vor consemna în acesta condițiile sau motivele care au generat refuzul semnării, menținându-se, dacă este posibil, eventualii martori, datele de identificare ale acestora și semnătura.1.11. Procesul-verbal va fi comunicat contribuabilului similar cu modalitățile de comunicare a actelor administrativ-fiscale prevăzute la art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.1.12. După caz, organele de inspecție fiscală vor institui măsuri asigurătorii conform prevederilor legale în vigoare, urmând a informa organele de urmărire penală cu privire la măsurile asigurătorii luate, precum și în legătură cu data până la care acestea rămân în vigoare.  +  Acțiunea 2. Stabilirea impozitelor, taxelor, contribuțiilor, după caz, precum și a perioadelor impozabile pentru care au fost făcute constatări înscrise în procesul-verbal menționat la acțiunea 1, privind eventuala săvârșire a unor fapte prevăzute de legea penală în legătură cu mijloacele de probă privind stabilirea bazei de impozitare care fac obiectul inspecției fiscale2.1. Echipa de inspecție fiscală va analiza constatările înscrise în procesul-verbal încheiat în condițiile art. 132 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și va stabili care sunt impozitele, taxele, contribuțiile, precum și perioadele impozabile a căror bază de impozitare este influențată de constatările efectuate.2.2. Impozitele, taxele, contribuțiile, precum și perioadele impozabile la care se referă analiza de la pct. 2.1 fac parte din obligațiile fiscale cuprinse în avizul de inspecție fiscală comunicat contribuabilului.2.3. În cadrul analizei se pot stabili, după caz, următoarele:– una sau mai multe obligații fiscale avizate sunt influențate de constatările înscrise în procesul-verbal, pentru întreaga perioadă impozabilă avizată;– una sau mai multe obligații fiscale avizate sunt influențate de constatările înscrise în procesul-verbal, pentru o perioadă care face parte din perioada impozabilă totală avizată.  +  Acțiunea 3. Întocmirea, avizarea și aprobarea referatului pentru justificarea neîntocmirii raportului de inspecție fiscală sau pentru justificarea întocmirii raportului de inspecție fiscală doar pentru anumite taxe, impozite, contribuții și anumite perioade impozabile, după caz, din cele cuprinse în avizul de inspecție fiscală3.1. Ca urmare a analizei efectuate potrivit acțiunii 2, echipa de inspecție fiscală va proceda la întocmirea unui referat în care va înscrie constatările rezultate din analiza efectuată și propunerile pentru finalizarea acțiunii de inspecție fiscală.3.2. Referatul va cuprinde cel puțin următoarele elemente:– datele de identificare ale contribuabilului la care se desfășoară acțiunea de inspecție fiscală (denumire, adresa domiciliului fiscal, reprezentant legal, cod de înregistrare fiscală etc.);–  numărul și data avizului de inspecție fiscală comunicat contribuabilului;– data începerii inspecției fiscale;– impozitele, taxele, contribuțiile și perioadele impozabile aferente cuprinse în avizul de inspecție fiscală comunicat contribuabilului;– numărul și data procesului-verbal încheiat la contribuabilul în cauză, în condițiile prevederilor art. 132 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;– sinteza analizei efectuate conform acțiunii 2, din care să rezulte în mod clar, argumentat care sunt impozitele, taxele, contribuțiile și perioadele impozabile avizate care sunt influențate de constatările din procesul-verbal;– propuneri pentru finalizarea acțiunii de inspecție fiscală, respectiv pentru întocmirea raportului de inspecție fiscală sau pentru neîntocmirea acestuia. În acest sens, exemplificam următoarele:a) în situația în care contribuabilul a fost avizat prin avizul de inspecție fiscală pentru verificarea unei singure obligații fiscale, pentru o anumită perioadă impozabilă (perioade impozabile), iar constatările din procesul-verbal vizează acea obligație fiscală pentru toată perioada impozabilă avizată (toate perioadele impozabile), se va propune neîntocmirea raportului de inspecție fiscală;b) în situația în care contribuabilul a fost avizat prin avizul de inspecție fiscală pentru verificarea unei singure obligații fiscale, pentru mai multe perioade impozabile, iar constatările din procesul-verbal vizează acea obligație fiscală pentru o perioadă impozabilă (sau mai multe, dar nu pentru toate perioadele avizate), se va propune întocmirea raportului de inspecție fiscală pentru obligația fiscală avizată și pentru perioadele impozabile neafectate de constatările din procesul-verbal;c) în situația în care contribuabilul a fost avizat prin avizul de inspecție fiscală pentru verificarea mai multor obligații fiscale, pentru mai multe perioade impozabile, iar constatările din procesul-verbal vizează o singură obligație fiscală, pentru întreaga perioadă avizată, fără ca aceste constatări să influențeze baza impozabilă aferentă celorlalte obligații fiscale, pentru aceste obligații fiscale se va propune încheierea raportului de inspecție fiscală, iar pentru obligația fiscală vizată de constatările din procesul-verbal se va propune neincluderea acesteia în raportul de inspecție fiscală (neîntocmirea raportului de inspecție fiscală);d) în situația în care contribuabilul a fost avizat prin avizul de inspecție fiscală pentru verificarea mai multor obligații fiscale, pentru mai multe perioade impozabile, iar constatările din procesul-verbal vizează o singură obligație fiscală, pentru o perioadă impozabilă sau mai multe perioade impozabile (dar nu pentru întreaga perioadă avizată), fără ca aceste constatări să influențeze baza impozabilă aferentă celorlalte obligații fiscale, pentru aceste obligații fiscale se va propune încheierea raportului de inspecție fiscală, iar pentru obligația fiscală și perioadele impozabile vizate de constatările din procesul-verbal se va propune neincluderea acesteia în raportul de inspecție fiscală (neîntocmirea raportului de inspecție fiscală). Pentru celelalte perioade impozabile ale obligației în cauză, nevizate de constatările din procesul-verbal, se va propune cuprinderea în raportul de inspecție fiscală (același care va fi încheiat pentru obligațiile fiscale ce nu sunt vizate de constatările din procesul-verbal);e) în situația în care inspecția fiscală este efectuată pentru soluționarea cu control anticipat a unui decont de taxă pe valoarea adăugată cu sume negative cu opțiune de rambursare, având în vedere prevederile art. 169 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, care stipulează faptul că, „În cazul inspecției fiscale anticipate, efectuate pentru soluționarea deconturilor cu sumă negativă de TVA, prin excepție de la prevederile art. 117, perioada supusă inspecției fiscale va cuprinde exclusiv perioadele fiscale în care s-au derulat operațiunile care au generat soldul sumei negative a taxei.“, precum și specificul compunerii sumei negative de TVA solicitate la rambursare (prin preluarea sumelor din perioade impozabile anterioare), dacă sunt făcute constatări înscrise în procesul-verbal încheiat în condițiile art. 132 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, pentru cel puțin o perioadă impozabilă verificată, se va propune neîntocmirea raportului de inspecție fiscală pentru întreaga perioadă impozabilă avizată (compusă din perioadele impozabile în care s-au derulat operațiunile care au generat soldul sumei negative a taxei).Contribuabilul și organul fiscal de administrare vor fi informați în legătură cu faptul că decontul cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată, cu opțiune de rambursare, nu poate fi soluționat cu control anticipat, întrucât raportul de inspecție nu poate fi încheiat, potrivit prevederilor art. 131 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, soluționarea acestuia urmând a fi efectuată după finalizarea procedurii judiciare sau după data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești, după caz, acțiuni generate de aplicarea prevederilor art. 132 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.3.3. Referatul va fi avizat de șeful de serviciu coordonator al echipei de inspecție fiscală și va fi aprobat de conducătorul activității de inspecție fiscală al structurii fiscale care a realizat inspecția fiscală.  +  Acțiunea 4. Înștiințarea contribuabilului la care a fost în derulare o acțiune de inspecție fiscală în legătură cu neîntocmirea raportului de inspecție fiscală sau în legătură cu întocmirea raportului de inspecție fiscală doar pentru anumite taxe, impozite, contribuții și anumite perioade impozabile, după caz, din cele cuprinse în avizul de inspecție fiscală, precum și în legătură cu faptul că pentru impozitele, taxele, contribuțiile pentru care nu s-a întocmit raport de inspecție fiscală sau care nu au fost cuprinse în actele administrativ-fiscale emise ca urmare a întocmirii raportului de inspecție fiscală, deși au fost avizate prin avizul de inspecție fiscală, termenul de prescripție a dreptului organului fiscal de a stabili creanțe fiscale, prevăzut la art. 110 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se suspendă, în condițiile art. 111 alin. (2) lit. e) din același act normativ4.1. În baza referatului întocmit potrivit acțiunii 3, echipa de inspecție fiscală va proceda la înștiințarea contribuabilului în legătură cu neîntocmirea raportului de inspecție fiscală sau în legătură cu întocmirea raportului de inspecție fiscală doar pentru anumite taxe, impozite, contribuții și anumite perioade impozabile, după caz, din cele cuprinse în avizul de inspecție fiscală. Înștiințarea se va efectua prin transmiterea unei adrese.4.2. În situația în care se va întocmi raport de inspecție fiscală doar pentru anumite taxe, impozite, contribuții și anumite perioade impozabile, după caz, din cele cuprinse în avizul de inspecție fiscală, adresa de înștiințare a contribuabilului va fi comunicată acestuia odată cu transmiterea proiectului de raport de inspecție fiscală pentru efectuarea discuției finale prevăzute la art. 130 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.4.3. În situația în care nu se va întocmi raport de inspecție fiscală, demersurile pentru comunicarea adresei de înștiințare către contribuabil vor fi inițiate în termen de maximum 10 zile de la data aprobării referatului prevăzut la acțiunea 3.4.4. Adresa de înștiințare a contribuabilului va fi întocmită de echipa de inspecție fiscală, avizată de șeful de serviciu coordonator și aprobată de conducătorul organului de inspecție fiscală.  +  Acțiunea 5. Înscrierea în evidența specială a datelor și informațiilor referitoare la contribuabilul la care a fost în derulare o acțiune de inspecție fiscală pentru care nu s-a întocmit raport de inspecție fiscală sau la care s-a întocmit raport de inspecție fiscală doar pentru anumite taxe, impozite, contribuții și anumite perioade impozabile, după caz, din cele cuprinse în avizul de inspecție fiscală, fapt generat de încheierea unui proces-verbal în condițiile art. 132 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, care a stat la baza unei sesizări penale5.1. Pentru monitorizare, urmărire și dispunere de măsuri se va organiza, la nivelul fiecărui organ teritorial de inspecție fiscală, o evidența specială a datelor și informațiilor referitoare la contribuabilul la care a fost în derulare o acțiune de inspecție fiscală pentru care nu s-a întocmit raport de inspecție fiscală sau la care s-a întocmit raport de inspecție fiscală doar pentru anumite taxe, impozite, contribuții și anumite perioade impozabile, după caz, din cele cuprinse în avizul de inspecție fiscală, fapt generat de încheierea unui proces-verbal în condițiile art. 132 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, care a stat la baza unei sesizări penale. Evidența specială poate fi organizată și utilizând mijloace electronice.5.2. Evidența specială va cuprinde cel puțin următoarele informații:– datele de identificare ale contribuabilului la care s-a desfășurat acțiunea de inspecție fiscală (denumire, adresa domiciliului fiscal, reprezentant legal, cod de înregistrare fiscală etc.);– echipa de inspecție fiscală care a efectuat acțiunea;– numărul și data avizului de inspecție fiscală comunicat contribuabilului;– numărul și data ordinului/ordinelor de serviciu;– data începerii inspecției fiscale;– impozitele, taxele, contribuțiile și perioadele impozabile aferente cuprinse în avizul de inspecție fiscală comunicat contribuabilului;– numărul și data procesului-verbal încheiat la contribuabilul în cauză, în condițiile prevederilor art. 132 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;– numărul și data raportului de inspecție fiscală încheiat la contribuabil, după caz;– impozitele, taxele, contribuțiile și perioadele impozabile aferente, pentru care nu s-a întocmit raport de inspecție fiscală și pentru care vor fi aplicabile prevederile privind suspendarea, în condițiile art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, a termenului de prescripție a dreptului organului fiscal de a stabili creanțe fiscale, prevăzut la art. 110 din același act normativ;– numărul și data referatului întocmit potrivit acțiunii 3.-----