LEGE nr. 196 din 12 iulie 2021pentru modificarea și completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, pentru modificarea alin. (5) al art. 10 din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică și pentru completarea alin. (3) al art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 13 iulie 2021  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 651 din 27 iulie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Prezenta lege reglementează desfășurarea activităților specifice serviciilor publice de alimentare cu energie termică în sistem centralizat și prepararea apei calde de consum, respectiv producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice în sistem centralizat, în condiții de eficiență și la standarde de calitate, în vederea utilizării optime a resurselor de energie și cu respectarea normelor de protecție a mediului, sănătății populației și dezvoltării durabile.(2) Prevederile prezentei legi se aplică serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, înființat și organizat la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor și județelor sau la nivelul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară sub conducerea, coordonarea, controlul și responsabilitatea autorităților administrației publice locale sau adunării generale a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, după caz, pentru asigurarea unui mediu concurențial pentru producătorii de energie termică în vederea asigurării unor condiții de locuit sigure și sănătoase, prin asigurarea confortului termic consumatorilor de energie termică.2. La articolul 2, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice și cuprinde totalitatea activităților privind producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice, desfășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale sub conducerea, coordonarea, controlul și responsabilitatea autorităților administrației publice locale sau asociațiilor de dezvoltare comunitară, după caz, în scopul asigurării energiei termice necesare încălzirii și preparării apei calde de consum pentru populație, instituții publice, obiective social-culturale și operatori economici. Producătorii/Furnizorii agentului termic au obligația să asigure furnizarea agentului termic conform contractelor încheiate cu autoritățile administrației publice locale. Se interzice sistarea furnizării de agent termic primar în perioada sezonului rece, definită conform prevederilor legale, de către producătorii și/sau furnizorii de agent termic primar, precum și sistarea alimentării cu energie primară a acestora de către producătorii/furnizorii de energie primară.(2) Serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat se realizează prin intermediul infrastructurii tehnico-edilitare specifice aparținând domeniului public sau privat al autorității administrației publice locale ori asociației de dezvoltare comunitară, care formează sistemul de alimentare centralizată cu energie termică al localității sau al asociației de dezvoltare comunitară, denumit în continuare SACET. Serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat poate fi efectuat, în totalitate sau parțial, și de către operatori privați, prin concesionare, parteneriat public-privat sau în oricare altă formă prevăzută de lege.3. La articolul 3, literele f) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins:f) asigurarea accesului nediscriminatoriu al utilizatorilor și producătorilor de energie termică la rețelele termice și la serviciul public de alimentare cu energie termică, în condițiile legii;g) «un condominiu - un sistem de încălzire având la bază multiple soluții tehnice de încălzire ce pot utiliza în mod unic sau combinat mai multe surse de materie primă energetică, asigurând reducerea emisiilor de carbon și un grad înalt de eficiență energetică»;4. La articolul 3, după litera g) se introduc trei noi litere, literele h)-j), cu următorul cuprins:h) sănătatea populației;i) protejarea investițiilor în sistemul de alimentare cu energie termică realizate de către autoritățile administrației publice locale sau alți investitori;j) utilizarea și montarea unor instalații și echipamente a căror performanțe să asigure și să garanteze gradul de siguranță impus de legislația în vigoare pentru infrastructură și pentru sănătatea populației.5. La articolul 4, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie termică și eliminarea riscurilor de intoxicare, asfixiere, incendii, explozii sau riscurilor privind sănătatea populației;6. La articolul 4, după litera f) se introduc două noi litere, literele g) și h), cu următorul cuprins:g) asigurarea unui cadru concurențial pentru toți producătorii de energie termică, în condițiile legii;h) asigurarea producerii energiei termice în condiții de eficiență energetică și protecție a mediului.7. La articolul 5, punctele 4, 5,13, 14, 16, 17, 20, 27-31, 36 și 37 se modifică și vor avea următorul cuprins:4. autorizație - act tehnic și juridic emis de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei prin care se acordă unei persoane juridice permisiunea de a monta, a pune în funcțiune, a modifica, a repara și a exploata sisteme de repartizare a costurilor și/sau sisteme de măsură pentru contorizare individuală;5. autoritatea de reglementare competentă - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare A.N.R.E.;...............................................................................................13. furnizare a energiei termice - activitatea de comercializare a energiei termice realizată pe baze contractuale, respectând prevederile contractului-cadru;14. grupuri de măsurare a energiei termice - ansamblul de echipamente, instalații și aparatură de măsură și control, supus controlului metrologic legal, care măsoară cantitatea de energie termică furnizată unui utilizator;................................................................................................16. licență - act tehnic și juridic emis de autoritatea de reglementare competentă, prin care se recunosc unei persoane juridice române sau străine calitatea de operator al serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, competența, capacitatea și dreptul de a furniza/presta serviciul reglementat de prezenta lege, de a exploata sisteme de alimentare centralizată cu energie termică;17. operator - persoana juridică de drept public sau de drept privat cu capital public, privat sau mixt, care asigură nemijlocit furnizarea/prestarea, în condițiile reglementărilor în vigoare, serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat;..................................................................................................20. preț local - preț format din prețul de producere a energiei termice și tarifele serviciilor de transport, distribuție și furnizare, aprobat de autoritatea administrației publice locale sau de asociația de dezvoltare comunitară, după caz, cu avizul autorității de reglementare competente;.................................................................................................27. sistem tehnic de stabilire a consumurilor individuale de energie termică - aparat cu indicații dimensionale sau adimensionale, denumit în continuare repartitor de costuri, destinat utilizării în cadrul sistemelor de repartizare a costurilor, în scopul măsurării directe sau indirecte a:a) energiei termice consumate de corpul de încălzire pe care acesta este montat;b) energiei termice conținute în apa caldă de consum și volumul apei calde de consum care trece prin aparat;28. repartizare a costurilor - totalitatea acțiunilor și activităților desfășurate de o persoană juridică, autorizată de autoritatea de reglementare competentă, în scopul repartizării costurilor pe proprietăți individuale din imobilele tip condominiu;29. serviciu public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat - serviciu public de interes general care cuprinde totalitatea activităților desfășurate în scopul alimentării centralizate cu energie termică a cel puțin 2 utilizatori racordați la SACET, desfășurat în condiții de eficiență economică;30. sistem de alimentare centralizată cu energie termică - SACET - ansamblul bunurilor mobile și imobile, dobândite potrivit legii, constând în terenuri, clădiri, construcții și instalații tehnologice, echipamente și dotări funcționale, destinate producerii, transportului și distribuției energiei termice prin rețele termice pentru cel puțin 2 utilizatori; bunurile ce compun sistemul de alimentare cu energie termică în sistem centralizat fac parte din domeniul public ori privat al unităților administrativ-teritoriale sau din domeniul privat și sunt supuse regimului juridic al proprietății publice sau private, potrivit legii;31. sisteme de repartizare a costurilor - ansamblu format din mai multe sisteme tehnice de stabilire a consumurilor individuale de energie termică, de același fel, armăturile și instalațiile aferente, montate în imobile de tip condominiu, care funcționează și este exploatat pe baza unui program de calcul specializat;.................................................................................................36. zonă de protecție/siguranță - zonă adiacentă construcțiilor și instalațiilor SACET, extinsă și în spațiu, în care se introduc restricții sau interdicții privind regimul construcțiilor și de exploatare a fondului funciar pentru asigurarea protecției și a funcționării normale a obiectivului energetic, precum și în scopul evitării punerii în pericol a persoanelor, bunurilor și a mediului;37. zonă unitară de încălzire - areal geografic aparținând unei unități administrativ-teritoriale, în interiorul căruia se adoptă în condițiile prezentei legi multiple soluții tehnice de încălzire cu emisii reduse de carbon și un grad înalt de eficiență energetică, în condiții de eficiență economică și protecție a mediului;8. La articolul 5, după punctul 37 se introduc unsprezece noi puncte, punctele 38-48, cu următorul cuprins:38. ajustarea prețurilor și tarifelor - operațiunea de corelare a nivelurilor prețurilor și tarifelor stabilite anterior cu evoluția generală a prețurilor și tarifelor din economie, pe baza metodologiei de calcul al nivelului prețurilor și tarifelor existente, elaborată și aprobată de autoritatea de reglementare competentă;39. compensația pentru obligația de serviciu public - orice beneficiu, în special financiar, acordat operatorilor direct sau indirect din resurse de stat în perioada de punere în aplicare a unei/unor obligații de serviciu public sau în legătură cu perioada respectivă, pentru acoperirea costurilor nete aferente îndeplinirii unei obligații de serviciu public, inclusiv un profit rezonabil; în sensul prezentei definiții, resursele de stat sunt cele prevăzute la pct. 3.2. - Resurse de stat din Comunicarea Comisiei Europene 2016/C 262/01 privind noțiunea de ajutor de stat, astfel cum este menționată la art. 107 alin. (1) din Tratatul de funcționare a Uniunii Europene;40. contor individual - aparat destinat măsurării directe a consumului de energie termică sub formă de apă fierbinte la nivelul fiecărui apartament sau spațiu cu altă destinație decât cea de locuință;41. debranșare - ansamblul lucrărilor efectuate de operatorul care are această calitate legală, în vederea separării unui utilizator de la SACET, la nivelul de branșament termic, în condițiile legii;42. deconectare - ansamblul lucrărilor efectuate de operatorul care are această calitate legală, în vederea separării tehnice și funcționale, la limita dintre coloanele principale de alimentare cu energie termică ale utilizatorului și instalațiile proprii ale consumatorului;43. delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat - acțiunea prin care o unitate administrativ-teritorială atribuie unuia sau mai multor operatori, în condițiile prezentei legi, furnizarea/prestarea unui serviciu ori a unei activități din serviciul de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a cărui/cărei răspundere o are; delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat implică operarea propriu-zisă a serviciului, punerea la dispoziție a sistemului de utilități publice aferent serviciului delegat, precum și dreptul și obligația operatorului de a administra și exploata sistemul de utilități publice respectiv; delegarea gestiunii poate fi efectuată și de asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, în baza unui mandat special acordat de acestea;44. modificarea prețurilor și tarifelor - operațiunea de corelare a nivelurilor prețurilor și tarifelor stabilite anterior, aplicabilă în situațiile în care intervin schimbări în structura costurilor care conduc la recalcularea prețurilor și tarifelor, pe baza metodologiei de calcul al structurii și nivelului prețurilor și tarifelor existente, elaborată și aprobată de autoritatea de reglementare competentă;45. obligație de serviciu public - orice cerință specifică stabilită de către autoritatea administrației publice locale/asociația de dezvoltare intercomunitară în baza mandatului primit, pentru a asigura furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu energie termică, pe care un operator, dacă ar ține seama de propriile sale interese comerciale, nu și le-ar asuma sau nu și le-ar asuma în aceeași măsură sau în aceleași condiții fără a fi remunerat corespunzător;46. operator regional - societatea reglementată de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social integral al unora sau al tuturor unităților administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice; operatorul regional asigură furnizarea/ prestarea serviciului/activității de utilități publice pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale asociate, exploatarea sistemelor de utilități publice aferente acestora, precum și implementarea programelor de investiții publice de interes zonal ori regional destinate înființării, modernizării și/sau, după caz, dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestor servicii/activități, realizate în comun în cadrul asociației; operatorul regional se înființează în baza hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, fie prin înființarea unei noi societăți, fie prin participarea la capitalul social al unuia dintre operatorii existenți deținut de o unitate administrativ-teritorială membră a asociației de dezvoltare intercomunitară în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; operatorul regional este asimilat organismelor prestatoare de servicii publice prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare;47. serviciu public de interes general - totalitatea activităților desfășurate cu scopul alimentării centralizate cu energie termică a cel puțin 2 utilizatori racordați la SACET, desfășurate în condiții de eficiență economică;48. stabilirea prețurilor și tarifelor - operațiunea de stabilire a structurii și nivelurilor prețurilor și tarifelor inițiale, după caz, pentru serviciul de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, pe baza metodologiei de calcul al prețurilor și tarifelor, elaborată și aprobată de autoritatea de reglementare competentă.9. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Politica în domeniul serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat se elaborează de către Ministerul Energiei împreună cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și este parte integrantă a politicii energetice a statului.(2) Politica de protecție socială în domeniul alimentării cu energie termică se elaborează de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în conformitate cu prevederile legale.10. La articolul 7, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Strategia menționată la alin. (1) este elaborată de Ministerul Energiei împreună cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în colaborare cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, cu consultarea organizațiilor neguvernamentale reprezentative în domeniu.11. La articolul 8, alineatul (1) și literele a), d), g), i) și k) ale alineatului (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul serviciului public de alimentare cu energie termică constituie obligații ale autorităților administrației publice locale.................................................................................................a) asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie termică la nivelul unităților administrativ-teritoriale, în condițiile legii;..................................................................................................d) aprobarea, în condițiile legii, în termen de maximum 30 de zile, a prețului local în urma stabilirii, ajustării sau modificării prețurilor și tarifelor pentru plata serviciului public de alimentare în sistem centralizat propuse de operatori, cu respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate și aprobate de autoritatea de reglementare competentă;.................................................................................................g) asigurarea condițiilor și întocmirea studiilor privind evaluarea potențialului local al resurselor regenerabile de energie și al studiilor de fezabilitate privind valorificarea acestui potențial;..................................................................................................i) stabilirea zonelor unitare de încălzire, în vederea utilizării optime a resurselor de energie și cu respectarea normelor de protecție a mediului și sănătății populației, privind integritatea și siguranța în funcționare a instalațiilor și echipamentelor și privind obligația factorilor responsabili pentru asigurarea sănătății publice, pe baza studiilor de fezabilitate aprobate prin hotărâre a consiliului local, a consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București ori a asociației de dezvoltare comunitară, după caz, precum și controlul respectării acestora;..................................................................................................k) urmărește elaborarea, aprobarea și respectarea programului de contorizare la nivelul branșamentului termic al utilizatorilor de energie termică racordați la SACET, precum și a programului pentru asigurarea individualizării consumului de energie termică în vederea repartizării acestuia și facturării individuale;12. La articolul 8 alineatul (2), după litera k) se introduc șase noi litere, literele l)-q), cu următorul cuprins:l) solicită asociațiilor de proprietari/locatari situația instalării sistemelor tehnice de stabilire a consumurilor individuale de energie termică în scopul individualizării consumurilor de energie pentru încălzire/răcire și apă caldă la nivelul fiecărui apartament sau spațiu cu altă destinație decât cea de locuință, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (5) din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare;m) realizarea setului de date spațiale în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;n) aprobarea documentației de atribuire, care va include obligatoriu proiectul contractului de delegare a gestiunii ce urmează a fi atribuit și anexele obligatorii la acesta - în cazul gestiunii delegate;o) aprobarea modificării contractelor de delegare a gestiunii;p) elaborarea regulamentului serviciului public de alimentare cu energie termică, caietelor de sarcini și contractelor de furnizare/prestare în baza regulamentelor-cadru, caietelor de sarcini-cadru și contractelor-cadru de furnizare/prestare emise de autoritatea de reglementare competentă;q) stabilește, dacă este cazul, în sarcina operatorului obligațiile de serviciu public și compensațiile pentru obligațiile de serviciu public.13. La articolul 8, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Proiectele de modernizare și dezvoltare urbană, precum și de modernizare și dezvoltare a SACET iau în considerare studiile de fezabilitate ce includ analize comparative cost-beneficiu, conform prevederilor Legii nr. 121/2014, cu modificările și completările ulterioare, pentru evaluarea soluțiilor de alimentare cu energie termică produsă prin cogenerare de înaltă eficiență și/sau prin valorificarea resurselor regenerabile locale, în conformitate cu normele de protecție a mediului și sănătății populației, privind integritatea și siguranța în funcționare a instalațiilor și echipamentelor și siguranța în construcții, în condiții de eficiență energetică.14. La articolul 9, literele a)-c) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) elaborează și propune spre aprobare autorităților administrației publice locale programul de modernizare și dezvoltare a SACET;b) propune, pe baza studiului de fezabilitate, spre aprobare autorităților administrației publice locale zonele unitare de încălzire;c) elaborează, în conformitate cu reglementările-cadru emise de A.N.R.E., și supune spre aprobare autorității administrației publice locale următoarele:– regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică;– caietul de sarcini pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică;15. La articolul 9, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:c^1) elaborează contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică, după caz;16. La articolul 9, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) urmărește îndeplinirea clauzelor contractuale, conform contractelor de delegare a gestiunii;17. La articolul 9, după litera g) se introduc două noi litere, literele g^1) și g^2), cu următorul cuprins:g^1) mediază neînțelegerile apărute în activitatea de repartizare a costurilor între persoanele juridice autorizate pentru a exploata sistemele de repartizare a costurilor și utilizatorii de energie termică;g^2) propune autorității administrației publice locale aplicarea de sancțiuni conform legii în situația nerespectării de către utilizatorii SACET a prevederilor privind sistemele tehnice de stabilire a consumurilor individuale de energie termică;18. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) Autoritățile administrației publice locale sunt libere să hotărască asupra modalității de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică.(2) Gestiunea serviciului public de alimentare cu energie termică ori a uneia sau mai multor activități aferente serviciului public de alimentare cu energie termică implică încredințarea prestării/furnizării propriu-zise a serviciului/activității, precum și punerea la dispoziție a bunurilor ce compun sistemul de utilități publice aferent serviciului/activității.(3) Modalitatea de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică se stabilește prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în baza unui studiu de oportunitate, în funcție de natura și starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preț/calitate, de interesele actuale și de perspectivă ale unităților administrativ-teritoriale, precum și de mărimea și complexitatea sistemelor de utilități publice. Gestiunea serviciului public de alimentare cu energie termică prin SACET se poate organiza în următoarele modalități:a) gestiune directă;b) gestiune delegată.(4) Autoritățile administrației publice locale se pot asocia între ele în vederea înființării de asociații de dezvoltare comunitară, în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și pot constitui un operator regional în vederea gestionării serviciului public de alimentare cu energie termică prin SACET, în condițiile legii.(5) Autoritatea administrației publice locale se poate asocia cu persoane juridice, române ori străine, pentru constituirea unor societăți cu capital mixt, reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vederea gestionării serviciului public de alimentare cu energie termică prin SACET, în condițiile legii.19. La articolul 11, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Atribuirea gestiunii directe a serviciului de alimentare cu energie termică se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.20. La articolul 11, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Operatorii de servicii de alimentare cu energie termică în sistem centralizat își desfășoară activitatea în regim de gestiune directă în baza actului administrativ de atribuire a serviciului și a licenței eliberate de autoritatea de reglementare competentă.21. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) Gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale ori, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competențele și responsabilitățile proprii privind furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, pe baza unui contract, denumit în continuare contract de delegare a gestiunii.(2) Atribuirea și conținutul contractului de delegare a gestiunii respectă prevederile Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) Gestiunea delegată a serviciilor de utilități publice implică punerea la dispoziția operatorilor a sistemelor de utilități publice aferente serviciilor delegate, precum și dreptul și obligația acestora de a administra și de a exploata aceste sisteme.(4) Procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se realizează conform prevederilor Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(5) Operatorii de servicii de alimentare cu energie termică prin SACET își desfășoară activitatea numai în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului, precum și în baza licenței eliberate de autoritatea de reglementare competentă.22. După capitolul II se introduce un nou capitol, capitolul II^1, cuprinzând articolele 12^1 și 12^2, cu următorul cuprins:  +  Capitolul II^1 Autoritatea administrației publice centrale  +  Articolul 12^1(1) Până la data de 31 decembrie 2021 Guvernul aprobă schema de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență valabilă în perioada 2021-2029, elaborată de Ministerul Energiei.(2) Guvernul sprijină autoritățile administrației publice locale prin măsuri administrative, legislative și economico-financiare, în scopul dezvoltării și îmbunătățirii cantitative și calitative a serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat și al asigurării funcționării și exploatării în condiții de siguranță și eficiență economică a infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestuia.(3) În exercitarea prerogativelor și atribuțiilor prevăzute la alin. (1) și (2) Guvernul urmărește:a) armonizarea strategiilor și politicilor în serviciul de alimentare cu energie termică în sistem centralizat cu strategia energetică națională, precum și cu cele privind dezvoltarea socioeconomică, urbanismul și amenajarea teritoriului, protecția și conservarea mediului;b) adoptarea și implementarea măsurilor având ca obiectiv respectarea angajamentelor României vizând domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, asumate prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, dezvoltarea durabilă, atingerea standardelor Uniunii Europene în domeniu și eliminarea disparităților economico-sociale ce rezultă dintre România și celelalte state membre;c) descentralizarea serviciilor de utilități publice și consolidarea autonomiei locale cu privire la înființarea, organizarea, gestionarea și controlul funcționării acestora;d) implementarea mecanismelor specifice economiei de piață în sfera serviciilor de utilități publice, prin crearea unui mediu concurențial, atragerea participării capitalului privat, promovarea formelor de gestiune delegată;e) întărirea capacității decizionale și manageriale a autorităților administrației publice locale în exercitarea atribuțiilor acestora privind înființarea, coordonarea și controlul funcționării serviciilor de utilități publice;f) promovarea asocierii intercomunitare pentru înființarea și exploatarea unor sisteme de utilități publice;g) promovarea colaborării, sub diferite forme, dintre autoritățile administrației publice locale și sectorul privat pentru finanțarea înființării, dezvoltării, modernizării și exploatării unor servicii de utilități publice, respectiv a bunurilor ce compun sistemele de utilități publice aferente acestora;h) restrângerea și reglementarea ariilor unde prevalează condițiile de monopol caracteristice unor servicii de utilități publice.  +  Articolul 12^2(1) Exercitarea funcției de analiză, sinteză, decizie, coordonare, monitorizare și planificare la nivel central pentru domeniul serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat este încredințată Ministerul Energiei, în calitate de autoritate a administrației publice centrale de specialitate, având următoarele atribuții:a) elaborează și promovează Strategia națională a serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, ca parte componentă a Strategiei Energetice Naționale;b) inițiază, elaborează și promovează acte normative pentru domeniul său de activitate;c) avizează proiectele de acte normative elaborate de alte autorități ale administrației publice centrale ce au implicații și consecințe asupra activităților specifice serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat;d) inițiază și propune măsuri pentru perfecționarea cadrului legislativ și instituțional necesar întăririi capacității decizionale și manageriale a autorităților administrației publice locale cu privire la înființarea, organizarea, coordonarea și controlul funcționării serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, precum și în ceea ce privește administrarea și exploatarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente;e) colaborează cu organizații și autorități similare din alte țări și reprezintă Guvernul în relațiile internaționale în domeniul serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat;f) colaborează cu autoritățile administrației publice centrale și locale care au atribuții și responsabilități în domeniul serviciilor de utilități publice sau în legătură cu acestea;g) îndrumă autoritățile administrației publice locale în vederea înființării, organizării, exploatării și gestionării eficiente a serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat;h) solicită informații autorităților administrației publice locale, precum și persoanelor fizice sau juridice cu privire la activitățile specifice serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat;i) furnizează informații cu privire la activitățile specifice serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat altor autorități ale administrației publice centrale și locale.(2) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de autoritate a administrației publice centrale pentru amenajarea teritoriului, urbanism și arhitectură, locuire, locuințe, clădiri de locuit, reabilitarea termică a clădirilor, lucrări publice, construcții, administrație publică centrală și locală, programe și proiecte de infrastructură pentru dezvoltarea serviciilor publice comunitare, exercită următoarele atribuții:a) îndrumă autoritățile administrației publice locale în vederea înființării și organizării eficiente a serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat;b) implementează programe de investiții pentru modernizarea și dezvoltarea infrastructurii serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat;c) inițiază, elaborează și promovează acte normative pentru domeniul său de activitate;d) fundamentează, avizează și coordonează, la nivel central, stabilirea alocării resurselor financiare guvernamentale pentru domeniul de alimentare cu energie termică în sistem centralizat;e) elaborează și implementează sistemul de monitorizare a îndeplinirii de către autoritățile administrației publice locale a indicatorilor de performanță și, după caz, a standardelor de calitate aferente serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat;f) coordonează și monitorizează implementarea programelor guvernamentale de investiții în serviciul de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, inclusiv a programelor de investiții realizate prin cofinanțare externă din fonduri ale Uniunii Europene sau împrumuturi de la organisme financiare internaționale;g) promovează proiectele de acte normative propuse de autoritățile administrației publice locale ce au implicații și consecințe asupra activității specifice serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.23. Titlul capitolului III se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Capitolul III Autoritatea de reglementare competentă24. Articolul 13 se abrogă.25. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) A.N.R.E. elaborează, stabilește și urmărește aplicarea ansamblului de reglementări obligatorii la nivel național, necesar funcționării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, în condiții de eficiență, concurență, transparență și protecție a consumatorilor.(2) A.N.R.E. are următoarele atribuții și competențe:a) reglementează activitățile de producere a energiei termice, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice;b) monitorizează și controlează operatorii SACET cu privire la respectarea reglementărilor emise de autoritatea de reglementare competentă;c) elaborează și aprobă, prin ordin al președintelui, reglementări tehnice și comerciale, conform competențelor care îi sunt stabilite prin lege;d) reglementează modul de determinare a zonelor de protecție și siguranță pentru SACET;e) elaborează și aprobă, prin ordin al președintelui, regulamentul-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică;f) elaborează și aprobă, prin ordin al președintelui, caietul de sarcini-cadru pentru realizarea serviciului public de alimentare cu energie termică prin SACET;g) elaborează și aprobă, prin ordin al președintelui, contractul-cadru și convenția-cadru privind comercializarea energiei termice;h) elaborează și aprobă, prin ordin al președintelui, regulamentul/metodologia privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire și apă caldă de consum;i) elaborează și aprobă, prin ordin al președintelui, regulamentul pentru acordarea licențelor;j) acordă/modifică/suspendă/refuză ori retrage licențe operatorilor serviciului public de alimentare cu energie termică;k) elaborează și aprobă, prin ordin al președintelui, regulamentul pentru acordarea/suspendarea/retragerea autorizațiilor pentru montarea, punerea în funcțiune, repararea și exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor;l) dezvoltă o bază de date pentru monitorizarea SACET-urilor și a serviciului public de alimentare cu energie termică, în vederea analizei comparative a indicatorilor de performanță;m) asigură accesul autorităților administrației publice centrale la informațiile pe care le deține, necesare la elaborarea strategiilor și politicilor în domeniul energiei termice;n) raportează anual Guvernului, până la data de 30 iunie pentru anul precedent, și publică pe site starea serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.26. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) Desfășurarea activităților specifice serviciului public pentru alimentarea cu energie termică printr-un SACET, indiferent de forma de gestiune aleasă, se realizează pe baza regulamentului serviciului, a caietului de sarcini al serviciului și a licenței emise de A.N.R.E. în condițiile prezentei legi.(2) Activitățile specifice serviciului public de alimentare cu energie termică, pentru care A.N.R.E. acordă licențe, sunt următoarele:a) producerea energiei termice, cu excepția producerii energiei termice în cogenerare;b) transportul energiei termice;c) distribuția energiei termice;d) furnizarea energiei termice.(3) Activitatea de producere a energiei electrice și termice în cogenerare se desfășoară în baza unei licențe acordate de A.N.R.E. în conformitate cu legislația din sectorul energiei electrice.(4) Pentru realizarea tuturor activităților cuprinse în serviciul public de alimentare cu energie termică în cadrul unui SACET cu un singur producător de energie termică se acordă o singură licență, cu excepția producerii de energie termică în cogenerare, pentru care se acordă o licență separată, conform prevederilor alin. (3).(5) În cazul în care în cadrul unui SACET există mai mulți producători de energie termică, autoritatea de reglementare competentă acordă licențe distincte fiecăruia dintre aceștia, pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei termice pe care le dețin.(6) Procedura de acordare, modificare, suspendare și retragere a licențelor, termenele și condițiile de acordare, constând în criterii, limite de putere, atestări, avize, garanții și altele asemenea, diferențiate pe categorii de activități, se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al președintelui autorității de reglementare competente.27. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16(1) Pentru obținerea licenței, solicitantul va înregistra cererea la autoritatea de reglementare competentă.(2) Solicitantul va atașa la cerere actele și documentele care probează îndeplinirea de către acesta a condițiilor economice, financiare, tehnice și profesionale stabilite pe categorii de capacități energetice și de activități în domeniu.(3) Refuzul acordării unei licențe, lipsa de răspuns înăuntrul termenului și orice altă soluție a autorității competente, considerate de solicitant ilegale și prejudiciabile, pot fi atacate la Curtea de Apel București, secția de contencios administrativ, în condițiile legii.(4) La stabilirea condițiilor de acordare a licențelor se iau în considerare, după caz, următoarele elemente:a) protecția sănătății și siguranței publice;b) protecția mediului;c) ocuparea terenurilor și alegerea amplasamentelor;d) eficiența energetică;e) natura surselor primare;f) caracteristicile specifice solicitantului, cum ar fi: capacitățile tehnice, economice și financiare;g) contribuția la crearea de capacități energetice de producere a energiei termice din surse regenerabile;h) contribuția la crearea de capacități energetice de producere pentru reducerea emisiilor;i) valorificarea eficientă și rațională a resurselor de materie primă energetică.28. La capitolul III, titlul secțiunii a 2-a se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Secţiunea a 2-a Suspendarea și retragerea licențelor29. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17(1) În caz de neîndeplinire de către titularul licenței a obligațiilor sale legale, precum și în caz de nerespectare a condiționărilor, limitărilor, restricțiilor, interdicțiilor sau a sarcinilor stabilite prin licență, constatate de autoritatea de reglementare competentă din oficiu ori la sesizarea unor terți sau la notificarea de către titular, autoritatea de reglementare competentă va proceda după cum urmează:a) în cazul în care neîndeplinirea sau nerespectarea obligațiilor nu este imputabilă titularului, va dispune:– un termen de conformare, dacă situația creată este remediabilă;– retragerea licenței, dacă situația creată este iremediabilă;b) în cazul în care neîndeplinirea sau nerespectarea obligațiilor este imputabilă titularului, va dispune:– suspendarea licenței, integral sau parțial, pe o perioadă fixată pentru remedierea situației create și pentru conformare cu licența, dacă situația creată este remediabilă;– retragerea licenței, dacă situația creată este iremediabilă.(2) Autoritatea de reglementare competentă retrage licența, în cazul decăderii, incapacității sau al falimentului titularului, precum și la încetarea concesiunii ori a locațiunii capacității energetice, la vânzarea capacității de către titular sau la încetarea contractului de delegare a gestiunii.(3) În timpul sezonului de încălzire, operațiunile de suspendare ori de retragere a unei licențe sunt permise doar cu avizul favorabil al autorității administrației publice locale care are atribuții privind asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie termică la nivelul unității administrativ-teritoriale, potrivit legii.30. La capitolul III, după secțiunea a 2-a se introduc două noi secțiuni, secțiunea a 3-a, cuprinzând articolele 17^1 și 17^2, și secțiunea a 4-a, cuprinzând articolul 17^3, cu următorul cuprins:  +  Secţiunea a 3-a Drepturile și obligațiile ce decurg din licențe  +  Articolul 17^1Activitățile și serviciile pentru care se acordă licențe sunt de interes public, cu excepția celor care sunt destinate exclusiv satisfacerii consumului propriu al titularului licenței.  +  Articolul 17^2Pe durata de valabilitate a licențelor, titularii de licențe sunt obligați:a) să respecte condițiile care însoțesc licența;b) să țină situații contabile separate pentru activitățile care fac obiectul licențelor acordate de autoritatea de reglementare competentă și să întocmească rapoarte anuale în formatul solicitat de autoritatea de reglementare competentă;c) să constituie și să mențină garanții financiare care să le permită desfășurarea activității și asigurarea continuității serviciului;d) să pună la dispoziția autorității competente informațiile necesare pentru desfășurarea în bune condiții a activității acesteia.  +  Secţiunea a 4-a Drepturile și obligațiile titularilor de licență asupra proprietății terților  +  Articolul 17^3(1) Dreptul de uz asupra terenului pentru asigurarea funcționării normale a capacităților energetice din cadrul SACET se întinde pe toată durata funcționării capacităților, iar exercitarea lui se face ori de câte ori este necesar pentru asigurarea funcționării normale a capacității. În exercitarea acestui drept titularul licenței poate:a) să depoziteze materiale, echipamente, utilaje, instalații pentru întreținere, revizii, reparații și intervenții necesare pentru asigurarea funcționării normale a capacității;b) să instaleze utilaje și să lucreze cu acestea;c) să desființeze sau să reducă culturi, plantații ori alte amenajări existente și să restrângă activități ale proprietarului, în măsura și pe durata strict necesare executării operațiilor de întreținere, reparații, revizii sau intervenții pentru asigurarea funcționării normale a capacității, cu respectarea legislației în vigoare.(2) Servitutea de trecere subterană, de suprafață sau aeriană cuprinde dreptul de acces și de executare a lucrărilor la locul de amplasare a capacităților energetice cu ocazia intervenției pentru retehnologizări, reparații, revizii și avarii.(3) Pentru a evita punerea în pericol a persoanelor, a bunurilor sau a unor activități desfășurate în zona de executare a lucrărilor de realizare ori retehnologizare de capacități energetice, precum și a operațiilor de revizie sau reparație la capacitatea în funcțiune, titularul licenței are dreptul de a obține restrângerea ori sistarea, pe toată durata lucrărilor, a activităților desfășurate în vecinătate de alte persoane.(4) Titularul licenței este obligat să înștiințeze în scris proprietarul bunurilor sau prestatorul activităților care vor fi afectate ca urmare a lucrărilor la capacitățile energetice, cu excepția cazurilor de avarii, situație în care proprietarii sunt înștiințați în termenul cel mai scurt.(5) Titularul licenței este obligat să plătească proprietarilor despăgubirea cuvenită pentru pagubele produse, să degajeze terenul și să îl repună în situația anterioară, în cel mai scurt timp posibil.(6) La încetarea exercitării drepturilor prevăzute la alin. (2), titularul licenței este obligat să asigure degajarea terenului și repunerea lui în situația inițială.(7) Dreptul de acces la utilitățile publice, prevăzut la alin. (2), trebuie exercitat de titularul licenței cu bună-credință și în mod rezonabil, fără a prejudicia accesul altor persoane la respectivele utilități publice.31. La articolul 18 alineatul (1), litera f) se abrogă.32. La articolul 18, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Redevența aferentă contractelor de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat se constituie exclusiv ca sursă pentru finanțarea lucrărilor de investiții în sistemul respectiv. La stabilirea nivelului redevenței, autoritatea publică locală ia în considerare valoarea calculată similar amortizării pentru mijloacele fixe aflate în proprietate publică și puse la dispoziție operatorului odată cu încredințarea serviciului/activității de utilități publice și gradul de suportabilitate al populației.33. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19(1) Documentația privind organizarea și derularea procedurii de delegare a gestiunii se elaborează în conformitate cu legislația specifică fiecărui tip de contract. Caietele de sarcini și criteriile de selecție aplicabile în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se elaborează și se aprobă de autoritățile administrației publice locale sau de asociațiile de dezvoltare comunitară, după caz, cu respectarea dispozițiilor legislației aplicabile tipului de contract de delegare a gestiunii adoptat.(2) Contractele de delegare a gestiunii vor fi însoțite de anexele prevăzute la art. 29 alin. (10) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și vor cuprinde, în mod obligatoriu, clauzele menționate la art. 29 alin. (11) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv sarcinile și responsabilitățile părților cu privire la investiții, precum și la modul de finanțare a investițiilor aferente SACET.34. Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20În cazul gestiunii delegate, bunurile realizate de operatori în conformitate cu programele de investiții impuse prin contractul de delegare a gestiunii constituie bunuri de retur care revin de drept, la expirarea contractului, unităților administrativ-teritoriale gratuit și libere de sarcini și sunt integrate domeniului public al acestora. În contractul de delegare a gestiunii se stipulează și modul de restituire sau repartiție, după caz, a acestor investiții la încetarea, din orice cauză, a contractului.35. La articolul 22 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins: b^1) energia eoliană;36. Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 23A.N.R.E. reglementează condițiile tehnice de acces la rețelele termice.37. La capitolul V, secțiunea a 3-a și articolul 24 se abrogă.38. La articolul 25, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:(4) Racordarea la rețelele de transport sau de distribuție a energiei termice, care aparțin proprietății publice sau private a unităților administrativ-teritoriale, este liberă pentru orice producător de energie termică, în condițiile legii.(5) Autoritățile administrației publice locale sau asociațiile de dezvoltare comunitară pot decide să suporte în tot sau în parte costurile de racordare a consumatorilor și/sau a producătorilor, în funcție de interesul comunității, cu respectarea prevederilor legale și a condițiilor de acordare a ajutorului de stat.39. La articolul 28, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Contractul de furnizare a energiei termice și convențiile individuale trebuie să prevadă clauze privind accesul persoanelor autorizate pe proprietatea utilizatorului în scopul preluării informațiilor de la aparatele și dispozitivele sistemului de repartizare a costurilor și în vederea restricționării consumului individual în caz de neplată.40. La articolul 29, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 29(1) În cazul consumatorilor dintr-un condominiu, alimentați printr-un branșament termic comun, este obligatorie montarea de către proprietari/locatari a repartitoarelor de costuri. Repartizarea costurilor individuale se realizează în baza metodologiei de repartizare a costurilor, elaborată și aprobată de A.N.R.E...............................................................................(3) Montarea, întreținerea și exploatarea repartitoarelor de costuri pentru energia termică, atât pentru încălzire, cât și pentru apa caldă de consum, se efectuează numai de către persoane juridice autorizate de către autoritatea de reglementare competentă.41. La articolul 30, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 30(1) Debranșarea totală a instalațiilor interioare de încălzire și/sau pentru apă caldă menajeră ale unui utilizator tip condominiu care nu se află în zona unitară de încălzire prin sistem centralizat de alimentare cu energie termică se va face în următoarele condiții cumulative:a) acordul scris al tuturor membrilor asociației de proprietari, exprimat prin vot în cadrul adunării generale;b) anunțarea operatorului care are și calitatea de furnizor și a autorității administrației publice locale cu 30 de zile înainte de debranșare.(2) Deconectarea unui consumator de energie termică dintr-un condominiu care nu se află în zona unitară de încălzire prin sistem centralizat de alimentare cu energie termică se face doar cu intenția înlocuirii sistemului de încălzire centralizat cu o sursă de producere a energiei termice, cu respectarea următoarelor condiții cumulative:a) acordul scris al asociației de proprietari, exprimat prin hotărârea adunării generale, asupra intenției de realizare de către consumator a unui sistem individual de încălzire;b) anunțarea, în scris, a operatorului care are și calitatea de furnizor, cu cel puțin 30 de zile înainte.42. La articolul 32, literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) să solicite autorităților publice locale stabilirea, ajustarea și/sau modificarea nivelului prețurilor și/sau a tarifelor de transport, distribuție și/sau furnizare a energiei termice și să încaseze contravaloarea energiei termice furnizate;c) să stabilească condițiile tehnice de branșare sau de debranșare a utilizatorilor de energie termică la instalațiile aflate în administrarea lor, cu respectarea normativelor tehnice și în condițiile prezentei legi;43. La articolul 32, după litera f) se introduce o nouă literă, litera f^1), cu următorul cuprins:f^1) să solicite exprimarea unui punct de vedere de către autoritatea de reglementare competentă în ceea ce privește divergențele cu autoritățile administrației publice locale referitoare la aplicarea reglementărilor emise de autoritatea competentă;44. La articolul 32, litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:g) să conteste, în contencios administrativ, actele emise de autoritatea de reglementare competentă sau de autoritățile administrației publice locale.45. Articolul 33 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 33(1) Pentru protecția și funcționarea normală a capacităților termice din SACET, precum și pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor și mediului se instituie zone de protecție și de siguranță.(2) Zonele de protecție și de siguranță se determină în conformitate cu reglementările elaborate de autoritatea de reglementare competentă.(3) Pentru protecția instalațiilor de producere și a rețelelor termice se interzice terților, persoane fizice sau juridice:a) să amplaseze construcții de orice fel în zona de protecție/siguranță a obiectivelor SACET;b) să efectueze săpături în zona de protecție/siguranță a obiectivelor SACET fără avizul prealabil al operatorului;c) să depoziteze materiale în zona de protecție/siguranță a instalațiilor;d) să intervină în orice mod asupra rețelelor termice;e) să blocheze în orice fel accesul la instalațiile și echipamentele de producere a energiei termice și la rețelele de transport sau distribuție a acesteia.46. La articolul 35 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) să respecte prevederile licenței;47. La articolul 35 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:a^1) să respecte prevederile contractului de delegare a gestiunii;48. La articolul 35 alineatul (1), literele e), g) și i) se modifică și vor avea următorul cuprins:e) să asigure întocmirea de către o persoană fizică/juridică autorizată de A.N.R.E. a bilanțului energiei termice, aferent fiecărei activități prevăzute în licență și aprobat de autoritatea administrației publice locale;.................................................................................................g) să furnizeze autorității administrației publice locale și autorității de reglementare competente informații privind activitățile prevăzute în licență;................................................................................................i) să asigure accesul nediscriminatoriu la rețeaua termică pentru toți utilizatorii și producătorii de energie termică solicitanți, în condițiile legii;49. La articolul 38, litera a) a alineatului (1) și alineatul (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) să achite la termen facturile emise de operatorul care are și calitatea de furnizor; factura constituie titlu executoriu și se emite, cel mai târziu, până la data de 15 a lunii următoare celei în care prestația a fost efectuată; utilizatorii de energie termică sunt obligați să achite facturile reprezentând contravaloarea serviciului de care au beneficiat în termenul de scadență de 15 zile de la data emiterii facturilor; data emiterii facturii și termenul de scadență se înscriu pe factură; neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data scadenței atrage penalități de întârziere, conform prevederilor art. 42 alin. (10) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;..................................................................................................(2) Proprietarii apartamentelor individuale și ai spațiilor cu altă destinație decât cea de locuit situate în imobile de tip condominiu, care nu sunt conectate la rețeaua de alimentare cu energie termică, plătesc o cotă-parte proporțională cu cota-indiviză, din cheltuielile cu energia termică înregistrată la branșamentul condominiului, cotă-parte stabilită conform regulamentului/metodologiei privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu.50. Articolul 39 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 39Drepturile și obligațiile prevăzute în prezentul capitol se detaliază în regulamentul-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică și în prevederile contractului-cadru de furnizare a energiei termice, elaborate de A.N.R.E., și se completează cu prevederile Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.51. Articolul 40 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 40(1) Prețurile reglementate pentru energia termică produsă în centrale de cogenerare de înaltă eficiență ce beneficiază de schema de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, destinată SACET, se aprobă prin decizie a autorității de reglementare competente și au în vedere următoarele:a) pentru activitatea de producere a energiei termice în unități de cogenerare de înaltă eficiență se aplică prevederile schemei de sprijin, aprobate prin hotărâre a Guvernului;b) pentru activitatea de producere a energiei termice în capacități de producere separată a energiei termice amplasate într-o centrală electrică de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, prețurile se stabilesc pe baza metodologiei aprobate de autoritatea de reglementare competentă.(2) Prețurile reglementate pentru energia termică produsă în centrale de cogenerare ce nu beneficiază de schema de sprijin, destinată SACET, se determină pe baza metodologiei elaborate de autoritatea de reglementare competentă și se aprobă prin decizie a acesteia.(3) Pentru activitatea de producere a energiei termice în centrale termice, destinată SACET, și pentru serviciile de transport, distribuție și furnizare a energiei termice prin SACET prețurile și tarifele se stabilesc, se ajustează sau se modifică de către autoritățile administrativ-teritoriale, la solicitarea operatorilor, cu avizul autorității de reglementare competente, pe baza metodologiilor elaborate de autoritatea de reglementare competentă.(4) Prețul local, format din prețul de producere a energiei termice și tarifele serviciilor de transport, distribuție și furnizare se stabilesc, se ajustează sau se modifică la solicitarea operatorilor serviciului public de alimentare cu energie termică, cu avizul autorității de reglementare competente, prin hotărâri ale autorităților administrativ-teritoriale, pe baza metodologiei elaborate de autoritatea de reglementare competentă.(5) Sumele încasate prin prețuri și/sau tarife, corespunzătoare cheltuielilor pentru dezvoltarea și modernizarea SACET, se constituie într-un cont distinct al operatorului și se utilizează pe baza programului de dezvoltare avizat de autoritățile administrației publice locale implicate, exclusiv pentru scopul în care a fost constituit.(6) Pierderile tehnologice luate în calcul la aprobarea tarifelor pentru serviciul de transport și distribuție a energiei termice se aprobă de autoritatea administrației publice locale, având în vedere o documentație întocmită de operatorul care are și calitatea de furnizor și elaborată pe baza bilanțului energetic realizat de o persoană fizică sau juridică autorizată de autoritatea de reglementare competentă; documentația este supusă unui aviz din partea autorității de reglementare competente.(7) Pentru energia termică produsă în unități de cogenerare și pentru cea produsă în capacități de producere separată a energiei termice amplasate într-o centrală electrică de cogenerare, în cazurile în care, în vederea delegării gestiunii serviciului, prin contractele de delegare a gestiunii se negociază formule sau reguli de stabilire/ajustare a prețului energiei termice, acestea se avizează în prealabil de autoritatea de reglementare competentă. În acest caz, prețul se aprobă de autoritatea administrației publice locale implicată, potrivit regulilor stabilite, cu avizul autorității de reglementare competente.(8) Pentru energia termică produsă în centrale termice și pentru serviciile de transport, distribuție și furnizare a energiei termice, în cazurile în care, în vederea delegării gestiunii serviciului, prin contractele de delegare a gestiunii se negociază formule sau reguli de stabilire/ajustare a prețului/tarifelor aferent(e), acestea sunt aprobate prin hotărâre a unităților administrativ-teritoriale, cu avizul autorității de reglementare competente.(9) Prețurile locale de furnizare a energiei termice sunt aceleași pentru utilizatorii de energie termică, în condiții similare de furnizare.(10) Prețurile locale pentru populație la care se facturează energia termică se aprobă de autoritățile administrației publice locale sau de asociațiile de dezvoltare comunitară, după caz, potrivit legislației în vigoare. La nivelul aceleiași unități administrativ-teritoriale, prețul local pentru populație este unic, indiferent de tehnologiile sistemului de producere, transport și distribuție a energiei termice sau de tipul combustibililor utilizați. În situația în care autoritățile administrației publice locale aprobă prețuri locale ale energiei termice facturate populației mai mici decât prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației, acestea asigură din bugetele locale sumele necesare acoperirii diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețul local al energiei termice facturate populației.(11) În cazul în care, după ajustarea prețurilor și tarifelor, furnizorii de combustibili și de energie electrică modifică prețurile de livrare, având ca efect majorarea prețului energiei termice produse, autoritățile administrației publice locale sau asociațiile de dezvoltare comunitară, după caz, aprobă recalcularea corespunzătoare a prețurilor locale și, după caz, a prețurilor locale pentru populație, cu avizul autorității de reglementare competente, începând cu data primei livrări făcute la noile prețuri, fără modificarea nivelului costurilor celorlalte elemente de cheltuieli și a cotei de profit, conform prevederilor metodologiei aprobate de autoritatea competentă, care are dreptul să prevadă praguri de insensibilitate și periodicitate de ajustare.(12) Consumatorii de energie termică din spațiile cu altă destinație decât cea de locuință dintr-un condominiu plătesc prețul local.(13) Prețul pentru energia termică produsă și livrată populației prin alt sistem decât SACET, practicat de operatorii economici și instituțiile publice, va fi aprobat de unitatea administrativ-teritorială pentru situația în care se solicită ajutor de încălzire.(14) Autoritățile administrației publice locale pot hotărî ca populația care primește energie termică de la operatori economici sau instituții publice, conform prevederilor alin. (13), să beneficieze de prețul stabilit conform prevederilor alin. (10).52. La articolul 41, partea introductivă și litera a) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 41Operatorii serviciului care practică prețuri și/sau tarife sunt obligați să prezinte autorității de reglementare competente, la cererea acesteia:a) costurile fixe și variabile, precum și veniturile programate și realizate, separat pentru fiecare dintre activitățile serviciului public de alimentare cu energie termică, în structura stabilită de autoritatea de reglementare competentă;53. Articolul 42 se abrogă.54. Articolul 43 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 43Odată cu reducerea graduală a subvențiilor pentru energia termică, se asigură de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale ajutoare pentru încălzirea locuinței familiilor și persoanelor singure cu venituri reduse, în condițiile legii.55. Articolul 45 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 45(1) Constituie contravenții, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 5.000 lei următoarele fapte:a) folosirea de către utilizator a apei calde de consum și a agentului termic pentru încălzire pentru alte scopuri decât cele prevăzute în contract;b) golirea instalațiilor de către utilizatorul/consumatorul serviciului în vederea executării unor modificări sau reparații fără acordul scris al operatorului serviciului și al asociației de proprietari, cu excepția cazurilor de avarii sau de forță majoră.(2) Constituie contravenții, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei debranșarea/deconectarea de la SACET a utilizatorului sau consumatorului de energie termică fără respectarea dispozițiilor prezentei legi, cu excepția faptei care constituie infracțiune și care se pedepsește conform prevederilor Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare.(3) Constituie contravenție, alta decât cele prevăzute în Legea nr. 121/2014, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei nerespectarea termenului-limită privind montarea de către proprietari/locatari a repartitoarelor de costuri.(4) Constituie contravenții, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte:a) neinstituirea de către operatorul serviciului a zonelor de protecție și siguranță a SACET;b) montarea, punerea în funcțiune, repararea și exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor de către o persoană juridică fără autorizație sau cu autorizație a cărei valabilitate a expirat;c) depozitarea de materiale în zona de siguranță a obiectivelor SACET;d) efectuarea de săpături în zona de siguranță fără avizul prealabil al operatorului SACET;e) nerespectarea de către autoritățile administrației publice locale a prevederilor regulamentului-cadru la elaborarea regulamentului de serviciu propriu;f) nerespectarea de către operatorul serviciului a prevederilor regulamentului de serviciu;g) neasigurarea stocurilor de combustibili și a necesarului de piese de schimb pentru funcționarea SACET;h) neîntocmirea de către operatorul serviciului a bilanțului energiei termice, aferent fiecărei activități prevăzute în licență.(5) Constituie contravenții, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei următoarele fapte:a) neîntocmirea situațiilor contabile aferente serviciului separat de alte servicii sau activități pe care operatorul le desfășoară;b) amplasarea de construcții de orice fel în zona de siguranță a SACET.(6) Constituie contravenții și se sancționează operatorii economici cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei pentru următoarele fapte:a) nerespectarea ordinelor și deciziilor autorității de reglementare competente;b) nefurnizarea sau furnizarea incompletă/eronată a datelor și informațiilor solicitate de autoritatea de reglementare competentă, neîndeplinirea măsurilor dispuse și/sau refuzul de a da curs convocării adresate de către aceasta;c) neîndeplinirea și/sau îndeplinirea necorespunzătoare a condițiilor de valabilitate ale autorizațiilor/licențelor.(7) Constituie contravenții, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte:a) practicarea de către producătorii de energie termică și/sau operatorii serviciului a altor prețuri decât cele stabilite de autoritatea de reglementare competentă, de autoritatea administrației publice locale sau de asociația de dezvoltare comunitară, după caz;b) practicarea de către operatorii economici și instituțiile publice a altor prețuri pentru energia termică produsă și livrată populației decât cele aprobate de autoritatea de reglementare competentă;c) fundamentarea și susținerea cererii de stabilire sau de ajustare a prețurilor de către producătorii de energie termică și/sau operatorul care are și calitatea de furnizor cu date eronate, în scopul obținerii unor prețuri mai mari, dacă fapta nu constituie infracțiune;d) prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică fără contract de delegare a gestiunii, încheiat în condițiile legii cu autoritatea administrației publice locale, sau cu contract de delegare a gestiunii expirat ori reziliat, conform legislației în vigoare;e) prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică fără licență sau cu licență a cărei valabilitate a expirat.56. Articolul 46 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 46(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 45 se fac de către reprezentanții împuterniciți ai autorității de reglementare competente și/sau ai autorității administrației publice locale, conform atribuțiilor stabilite în prezenta lege și în Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) În cazul contravențiilor prevăzute la art. 45 alin. (7) lit. a)-c), prețurile stabilite greșit se corectează, iar sumele încasate în mod necuvenit se restituie utilizatorilor de energie termică, bugetului local sau bugetului de stat, după caz.(3) Contravențiilor prevăzute la art. 45 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.57. După articolul 47 se introduce un nou articol, articolul 47^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 47^1Sustragerea de energie termică constituie infracțiune de furt și se pedepsește conform prevederilor Legii nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare.58. După articolul 49 se introduce un nou articol, articolul 49^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 49^1Montarea și punerea în funcțiune a unor instalații sau echipamente în interiorul unei locuințe sau al unui condominiu, care pun în pericol sănătatea populației sau integritatea infrastructurii edilitare, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.59. După articolul 51 se introduce un nou articol, articolul 51^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 51^1(1) Infracțiunile prevăzute de prezenta lege se constată de către organele abilitate, potrivit legii.(2) Ori de câte ori reprezentanții împuterniciți ai autorităților de reglementare competente și/sau ai autorității administrației publice locale iau cunoștință de săvârșirea vreuneia dintre infracțiunile prevăzute de prezenta lege vor sesiza de îndată despre aceasta organele abilitate potrivit legii.60. La articolul 54, alineatul (3) se abrogă.  +  Articolul IIÎn termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Energiei, desemnat ca autoritate responsabilă cu coordonarea, controlul și monitorizarea serviciului de alimentare cu energie termică a populației, elaborează și supune spre aprobarea Guvernului modul de organizare și responsabilitățile specifice.  +  Articolul III(1) În termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi, autoritățile administrației publice locale ori asociațiile de dezvoltare comunitară, după caz, atât cele care au, cât și cele care nu au sistem de alimentare centralizată cu energie termică al localității sau al asociației de dezvoltare comunitară, vor reactualiza strategiile locale ale serviciului de alimentare cu energie termică a populației, strategii elaborate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice, care vor respecta principiile prevăzute la art. 3 din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările ulterioare, astfel cum aceasta este modificată și completată prin prezenta lege, în vederea realizării obiectivelor prevăzute la art. 4 din același act normativ, conform politicilor elaborate de Ministerul Energiei. Autoritățile administrației publice locale ori asociațiile de dezvoltare comunitară, după caz, asigură mijloacele necesare de implementare.(2) În termen de maximum 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, autoritatea de reglementare competentă din domeniu elaborează și publică instrucțiunile privind principiile, conținutul și întocmirea strategiilor locale pentru serviciul de alimentare cu energie termică a populației.(3) Lipsa unei strategii aprobate atrage sancțiunea restricționării alocării oricăror fonduri publice pentru autoritățile administrației publice locale implicate.  +  Articolul IVAbrogat. (la 13-01-2022, Articolul IV a fost abrogat de Alineatul (2), Articolul XLVIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 17 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1202 din 18 decembrie 2021 )  +  Articolul VAbrogat. (la 13-01-2022, Articolul V a fost abrogat de Alineatul (2), Articolul XLVIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 17 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1202 din 18 decembrie 2021 )  +  Articolul VILa articolul 10 din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 1 august 2014, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) În imobilele de tip condominiu racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică este obligatorie montarea sistemelor de măsurare până la 31 decembrie 2021 pentru individualizarea consumurilor de energie pentru încălzire/răcire și apă caldă la nivelul fiecărui apartament sau spațiu cu altă destinație decât cea de locuit. În cazul în care utilizarea de contoare individuale nu este fezabilă din punct de vedere tehnic sau nu este eficientă din punctul de vedere al costurilor este obligatorie montarea sistemelor tehnice de stabilire a consumurilor individuale de energie termică, repartitoarelor de costuri, pe toate corpurile de încălzire din fiecare apartament sau spațiu cu altă destinație decât cea de locuit.  +  Articolul VIIPână la elaborarea și aprobarea prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare din Domeniul Energiei a actelor normative prevăzute la art. 14 din Legea nr. 325/2006, cu modificările ulterioare, astfel cum aceasta este modificată și completată prin prezenta lege, sunt aplicabile prevederile din reglementările tehnice și comerciale emise de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice în domeniul serviciului public de alimentare cu energie termică.  +  Articolul VIIIÎn termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, autoritatea de reglementare competentă elaborează reglementările care decurg din atribuțiile conferite de Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IXLegea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 651 din 27 iulie 2006, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se republică în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condițiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  CRISTINA-MĂDĂLINA PRUNĂ
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU
  București, 12 iulie 2021.Nr. 196.----