ORDIN nr. 4.050 din 29 iunie 2021pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control și al personalului de cercetare din învățământul de stat
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 12 iulie 2021  Având în vedere:– prevederile art. 94, 267, 269, 270 și ale art. 304 alin. (13) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile art. 144-152 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control și al personalului de cercetare din învățământul de stat, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.559/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învățământ, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 din 13 octombrie 2011, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 3Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației, inspectoratele școlare, unitățile de învățământ preuniversitar de stat și instituțiile de învățământ superior de stat duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 29 iunie 2021.Nr. 4.050.  +  ANEXĂNORME METODOLOGICEprivind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic de predare, de conducere,de îndrumare și control și al personalului de cercetare din învățământul de stat