ORDIN nr. 595 din 6 iulie 2021privind aprobarea modelului cererii și al declarației pe propria răspundere pentru solicitarea indemnizației prevăzute de art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 9 iulie 2021  Având în vedere dispozițiile:– art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare;– art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare și de plată a sumelor acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare;– art. XV alin. (1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020;– art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 60/2020, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cu completările ulterioare,ministrul muncii și protecției sociale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelul cererii și al declarației pe propria răspundere pentru profesioniștii definiți la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care urmează să beneficieze de plata indemnizației prevăzute la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2(1) Se aprobă modelul cererii și al declarației pe propria răspundere pentru persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, care urmează să beneficieze de plata indemnizației prevăzute la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 2.(2) Solicitarea indemnizației și plata acesteia către persoană se realizează prin societatea cooperativă cu care persoanele au încheiate convenții individuale de muncă.  +  Articolul 3Se aprobă modelul cererii și al declarației pe propria răspundere pentru persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care urmează să beneficieze de plata indemnizației prevăzute la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Formularele prevăzute în anexele nr. 1-3 se utilizează pentru solicitarea drepturilor începând cu cele aferente lunii iunie 2021.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 1.340/2020 privind aprobarea modelului cererii și al declarației pe propria răspundere pentru solicitarea indemnizației prevăzute de art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 15 septembrie 2020.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Raluca Turcan
  București, 6 iulie 2021.Nr. 595.  +  Anexa nr. 1Modelul cererii și al declarației pe propria răspundere pentru profesioniștii definiți la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care urmează să beneficieze de plata indemnizației prevăzute la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare
  CERERE
  CătreAGENȚIA PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ A JUDEȚULUI ……………………/MUNICIPIULUI BUCUREȘTISubsemnatul, ............................., în calitate de ......................................alte detalii/situații ……………...................................................................................................................................……….., (Se vor înscrie calitatea solicitantului, conform prevederilor Codului civil, nr. și data autorizației de funcționare sau tipul, nr. și data documentului care atestă profesia sau a documentului/contractului în baza căruia își desfășoară activitatea.)în cadrul .....................................(denumirea completă)................................, CUI/CIF ….......………., cod CAEN ………,cu domiciliul/sediul în localitatea .................……., str. ................ nr. …...., județul ............./municipiul București, sectorul …., identificat cu CI/BI seria ..... nr. ......, CNP ..............., telefon ............, e-mail ........................, în conformitate cu prevederile art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare, vă solicit acordarea indemnizației pentru perioada ..................... .Solicit plata în contul ................, al cărui titular sunt, deschis la Banca .................. .Atașez: – declarația pe propria răspundere;– copie după actul de identitate;– copie după extrasul de cont (deschis în calitatea menționată, pentru care solicit indemnizația).
  Data ..................
  Numele și prenumele (în clar) ...........................
  Semnătura .........................

  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  CătreAGENȚIA PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ A JUDEȚULUI ……………../MUNICIPIULUI BUCUREȘTISubsemnatul/a, ......................, cu domiciliul/sediul în localitatea ........................., str. ............................ nr. ............, județul ........................../municipiul București, sectorul ........., identificat(ă) cu CI/BI seria ........ nr. .........., CNP ............., telefon .........., e-mail ................., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere următoarele:1. în anul 2019 media încasărilor brute lunare a fost de ............. lei;2. veniturile estimate în declarația unică, respectiv norma de venit stabilit în anul 2020 sunt/este de …………………… lei;3. în perioada stării de urgență/stării de alertă am beneficiat de indemnizația prevăzută de art. XV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, în cuantum de .......... lei;4. realizez activitate din luna ............., obținând încasări brute de ............... lei (medie lunară).În aceste condiții, declar că în luna .............., pentru care solicit indemnizația, încasările brute obținute sunt de ............... lei.
  Data ...............
  Numele și prenumele (în clar)...................
  Semnătura .......................
   +  Anexa nr. 2Modelul cererii și al declarației pe propria răspundere pentru persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, care urmează să beneficieze de plata indemnizației prevăzute la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioareSocietatea Cooperativă .......................... (felul și denumirea)Adresa sediului social .................................... (doar localitatea)Județul .............................CUI ................................CAEN ..........................Cont bancar nr. ........................Telefon ...................E-mail ............................
  CERERE
  CătreAGENȚIA PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ A JUDEȚULUI ………………/MUNICIPIULUI BUCUREȘTISubsemnatul/a, ......................., în calitate de administrator/reprezentant legal al ............................., cu sediul social în localitatea .........................., str. ......................... nr. ......, județul ......................./sectorul ..........., identificat(ă) cu CI/BI seria ...... nr. ............, CNP ......................, în conformitate cu prevederile art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARSCoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare, vă solicit acordarea indemnizației pentru un număr de ............. persoane, în sumă totală de ..............lei (brut), pentru perioada ................ .Plata se efectuează în contul societății cooperative nr. ............... deschis la Banca ................. .Anexez:– declarația pe propria răspundere;– lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație.Data ...................Nume și prenume (în clar) ........................... (administrator/reprezentant legal)Semnătura .........................Societatea Cooperativă ............................... (felul și denumirea)Adresa sediului social .............................................. (doar localitatea)Județul ...............................CUI ........................................CAEN ...........................Cont bancar nr. ..........................Telefon ...................E-mail ......................
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  CătreAGENȚIA PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ A JUDEȚULUI ……………../MUNICIPIULUI BUCUREȘTISubsemnatul/a, ........................., în calitate de administrator/reprezentant legal al .............................., cu sediul social în localitatea ..................., str. .......................... nr. ..........., județul/sectorul ................., identificat(ă) cu CI/BI seria ........ nr. ........., CNP ........................, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere:[] societatea nu se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. b) și c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare;[] pentru persoanele pentru care se solicită indemnizația, societatea nu se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare;[] pentru persoanele menționate în listă, am redus timpul de muncă ca urmare a situațiilor prevăzute de art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare;[] datele din lista prezentată sunt corecte.
  Data …………..
  Nume și prenume (în clar) ……………....................……..
  (administrator/reprezentant legal)
  Semnătura …………………….

  LISTA
  persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizația acordată în baza art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare
  Nr. crt.Numele și prenumeleCNPNumărul și data convenției individuale de muncăLuna pentru care se solicită indemnizațiaCuantumul brut al indemnizației (lei)^1
  1.
  2.
  ....
  TOTAL...............*)

  Data …………..
  Nume și prenume (în clar) .........................
  Administrator/Reprezentant legal
  Semnătura .......................
  ^1 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificările și completările ulterioare.*) Total sumă ce va fi plătită de agenția pentru plăți și inspecție socială.
   +  Anexa nr. 3Modelul cererii și al declarației pe propria răspundere pentru persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care urmează să beneficieze de plata indemnizației prevăzute la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare
  CERERE
  CătreAGENȚIA PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ A JUDEȚULUI …………………………/MUNICIPIULUI BUCUREȘTISubsemnatul, ............., cu domiciliul/sediul în localitatea ....................., str. ................. nr. .........., județul .........../municipiul București, sectorul ......., identificat cu CI/BI seria ...... nr. ......., CNP ............, telefon .........., e-mail ............., în conformitate cu prevederile art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare, vă solicit acordarea indemnizației pentru perioada ............. .Solicit plata în contul ....................., al cărui titular sunt, deschis la Banca ........................... .Atașez:– declarația pe propria răspundere;– copie după actul de identitate;– copie după extrasul de cont (deschis în calitatea menționată, pentru care solicit indemnizația).
  Data ................
  Numele și prenumele (în clar) ..............................
  Semnătura .........................

  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  CătreAGENȚIA PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ A JUDEȚULUI .................../MUNICIPIULUI BUCUREȘTISubsemnatul/a, ..............., cu domiciliul/sediul în localitatea ................., str. .................. nr ......., județul ...................../municipiul București, sectorul ......, identificat(ă) cu CI/BI seria ..... nr. .............., CNP .................., telefon .................., e-mail ................., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere următoarele:1. în anul 2019 media încasărilor brute obținute exclusiv din drepturi de autor lunare a fost de ............... lei;2. veniturile estimate în declarația unică, respectiv norma de venit stabilit în anul 2020 sunt/este de ........................ lei;3. în perioada stării de urgență/stării de alertă am beneficiat de indemnizația prevăzută de art. XV alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, în cuantum de ............... lei;4. realizez activitate din luna ..............., obținând încasări brute de ............ lei (medie lunară) exclusiv din drepturi de autor, neîncasând și sume din alte tipuri de activități.În aceste condiții declar că în luna ....................., pentru care solicit indemnizația, încasările brute obținute exclusiv din drepturi de autor sunt de ................ lei.
  Data .................
  Numele și prenumele (în clar) ...................
  Semnătura ............................
  ----