ORDIN nr. 1.075 din 5 iulie 2021pentru modificarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularelor 208 "Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal" și 209 "Declarație privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal", precum și a modelului și conținutului formularului 253 "Decizie de impunere privind venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal", aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului justiției nr. 1.022/2.562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată și rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal și a modelului și conținutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 8 iulie 2021    Având în vedere dispozițiile art. 60 pct. 1 lit. e), art. 111 și 113 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor comunicat prin Adresa nr. 740.367 din data de 17.06.2021,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 1 alin. (3) din Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului justiției nr. 1.022/2562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată și rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal și a modelului și conținutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit, cu modificările ulterioare, precum și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului finanțelor publice și al ministrului justiției nr. 1.022/2.562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată și rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal și a modelului și conținutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 524 din 12 iulie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. În anexa nr. 1, formularul 208 „Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal“ se modifică și se înlocuiește cu formularul 208 „Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal“, prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin.2. În anexa nr. 1, instrucțiunile de completare a formularului 208 „Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal“, cod 14.13.01.13/10i, se modifică și se completează după cum urmează:2.1. La capitolul I „Depunerea declarației“ punctul 1 se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:Declarația se completează și se depune și în cazul transmiterii dreptului de proprietate și a dezmembrămintelor acestuia cu titlul de moștenire, indiferent de momentul dezbaterii succesiunii, în cazul persoanelor fizice cu handicap grav sau accentuat, care sunt scutite de la plata impozitului pe venit, potrivit prevederilor art. 60 pct. 1 lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.2.2. La capitolul II „Completarea declarației“ punctul 4 „Secțiunea B «Date recapitulative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal»“, ultimul paragraf se modifică și va avea următorul cuprins:Coloanele 1-6 se completează cumulat, pe beneficiari de venit și pe tranzacții.2.3. La capitolul II „Completarea declarației“ punctul 5 „Secțiunea C «Date informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal»“, paragrafele al doilea și al treilea se modifică și vor avea următorul cuprins:Coloanele 8-13 se completează cu informațiile corespunzătoare fiecărei persoane care transferă dreptul de proprietate și dezmembrămintele acestuia.Coloanele 14-16 se completează cu informațiile corespunzătoare fiecărei persoane căreia i se transferă dreptul de proprietate și dezmembrămintele acestuia.2.4. La capitolul II „Completarea declarației“ punctul 5 „Secțiunea C «Date informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal»“, instrucțiunile privind coloanele 13-15 se modifică și se înlocuiesc cu următoarele instrucțiuni:Col. 13 «Impozitul scutit la plată pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal» - se înscrie pentru fiecare tranzacție, pe fiecare beneficiar de venit suma reprezentând impozitul scutit de la plată, calculat de notarul public pentru veniturile realizate de persoanele cu handicap grav sau accentuat din transmiterea dreptului de proprietate și a dezmembrămintelor acestuia cu titlu de moștenire, prevăzute la art. 111 din Codul fiscal, indiferent de momentul dezbaterii succesiunii.Col. 14 «Nume, Prenume/Denumire» - se completează pentru fiecare persoană căreia i se transferă dreptul de proprietate și dezmembrămintele acestuia, înscriindu-se numele și prenumele persoanelor fizice, denumirea persoanelor juridice sau a altor entități, după caz.Col. 15 «Cod de identificare fiscală» - se completează pentru fiecare persoană fizică, juridică sau altă entitate, după caz, căreia i se transferă dreptul de proprietate și dezmembrămintele acestuia, înscriindu-se codul de identificare fiscală. Codul de identificare fiscală poate fi: a) pentru persoanele juridice, precum și pentru asocieri și alte entități fără personalitate juridică, cu excepția celor prevăzute la lit. b), codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal; b) pentru persoanele fizice și juridice, precum și pentru alte entități care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerțului, codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale; c) pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, cu excepția celor prevăzute la lit. b), codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal; d) pentru persoanele fizice, altele decât cele prevăzute la lit. c), codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale; e) pentru persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal, numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal.În cazul transferului dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia, prin donație, la completarea declarației, în coloanele 8-12 se înscriu datele referitoare la donatar, iar în coloanele 14-16 cele referitoare la donator. În cazul transferului dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia, prin moștenire, în coloanele 8-13 se înscriu datele referitoare la persoana căreia i se transferă dreptul de proprietate și dezmembrămintele acestuia, iar coloanele 14-16 nu se completează.2.5. La capitolul II „Completarea declarației“ punctul 5 „Secțiunea C «Date informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal»“, după instrucțiunea privind coloana 15 se introduce o nouă instrucțiune, instrucțiunea privind coloana 16, cu următorul cuprins:Col. 16 «Cota %» - se înscrie cota (%) care revine fiecărui dobânditor din proprietatea imobiliară în urma transferului dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia.3. În anexa nr. 2, formularul 209 „Declarație privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal“ se modifică și se înlocuiește cu formularul 209 „Declarație privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal“, prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.4. În anexa nr. 2, instrucțiunile de completare a formularului 209 „Declarație privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal“, cod 14.13.01.13/10, se completează după cum urmează:4.1. La capitolul I „Depunerea declarației“ punctul 1, după primul paragraf se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:Declarația se completează și se depune și de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat care realizează venituri din transmiterea dreptului de proprietate și a dezmembrămintelor acestuia cu titlul de moștenire, scutite de la plata impozitului pe venit, indiferent de momentul dezbaterii succesiunii.4.2. La capitolul II „Completarea declarației“ punctul 3 „Secțiunea I «Date de identificare a contribuabilului»“, după subpunctul 3.3 se introduce un nou subpunct, subpunctul 3.4, cu următorul cuprins:3.4. Căsuța «Persoană scutită de la plata impozitului pe venit» se bifează de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat care realizează venituri din transmiterea dreptului de proprietate și a dezmembrămintelor acestuia cu titlu de moștenire, scutite de la plata impozitului pe venit, indiferent de momentul dezbaterii succesiunii.5. Anexa nr. 3 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.  +  Articolul II(1) Formularul prevăzut la art. I pct. 1 se utilizează pentru declararea informațiilor privind tranzacțiile de proprietăți imobiliare din patrimoniul personal prin procedură notarială, încheiate începând cu semestrul I al anului 2021.(2) Formularul prevăzut la art. I pct. 3 se utilizează pentru declararea veniturilor realizate de persoanele fizice din tranzacțiile de proprietăți imobiliare din patrimoniul personal prin alte proceduri decât cea notarială, încheiate începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin.  +  Articolul IIIAnexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IVDirecția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul VPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
    Mirela Călugăreanu
    București, 5 iulie 2021.Nr. 1.075.  +  Anexa nr. 1^1)^1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.  +  Anexa nr. 2*)*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.  +  Anexa nr. 3*)(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 1.022/2.562/2016)*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.----