ORDIN nr. 641 din 30 iunie 2021privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice și medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă și de zi, precum și a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice și medicale pentru care se solicită reconfirmarea
EMITENT
  • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 7 iulie 2021    Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției generale relații contractuale nr. DRC 476 din 26.06.2021 și al Direcției generale medic șef din cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. MSSM/2.121 din 29.06.2021,în temeiul dispozițiilor:– art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare;– art. 96 alin. (1) lit. a), b) și g) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022;– Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022;– Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi, cu modificările și completările ulterioare,președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă regulile de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice și medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă și de zi, precum și metodologia de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice și medicale pentru care se solicită reconfirmarea, prevăzute în anexele nr. 1-3, care se aplică pentru cazurile externate, pe perioada de valabilitate a reglementărilor Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, cu modificările și completările ulterioare. (la 04-05-2022, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 244 din 26 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 04 mai 2022 )  +  Articolul 2(1) Spitalele vor raporta în format electronic setul minim de date la nivel de pacient în spitalizarea continuă (SMDPC), aferent pacienților externați, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 4 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.(1^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru raportarea cazurilor externate în luna noiembrie 2022, spitalele vor raporta în format electronic setul minim de date la nivel de pacient în spitalizarea continuă (SMDPC), aferent pacienților externați, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 6 decembrie 2022. (la 18-11-2022, Articolul 2 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 924 din 4 noiembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 18 noiembrie 2022 ) (1^2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru raportarea cazurilor externate în luna mai 2023, spitalele vor raporta în format electronic setul minim de date la nivel de pacient în spitalizarea continuă (SMDPC), aferent pacienților externați, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 7 iunie 2023. (la 10-04-2023, Articolul 2 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 200 din 29 martie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 10 aprilie 2023 ) (2) Spitalele vor raporta în format electronic setul minim de date la nivel de pacient în spitalizarea de zi (SMDPZ), aferent cazurilor rezolvate/serviciilor furnizate în luna respectivă, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 4 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.(2^1) Prin excepție de la prevederile alin. (2), pentru raportarea cazurilor rezolvate/serviciilor furnizate în luna noiembrie 2022, spitalele vor raporta în format electronic setul minim de date la nivel de pacient în spitalizarea de zi (SMDPZ), aferent cazurilor rezolvate/serviciilor furnizate, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 6 decembrie 2022. (la 18-11-2022, Articolul 2 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 924 din 4 noiembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 18 noiembrie 2022 ) (2^2) Prin excepție de la prevederile alin. (2), pentru raportarea cazurilor rezolvate/serviciilor furnizate în luna mai 2023, spitalele vor raporta în format electronic setul minim de date la nivel de pacient în spitalizarea de zi (SMDPZ), aferent cazurilor rezolvate/serviciilor furnizate, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 7 iunie 2023. (la 10-04-2023, Articolul 2 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 200 din 29 martie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 10 aprilie 2023 ) (3) Trimestrial, în perioada 14-18 a lunii următoare trimestrului încheiat, spitalele vor transmite în format electronic cazurile/serviciile neconfirmate pentru care se solicită reconfirmarea, precum și cazurile/serviciile neraportate din lunile anterioare. În perioada 10-14 decembrie, spitalele vor transmite în format electronic cazurile/serviciile neconfirmate pentru care se solicită reconfirmarea, precum și cazurile neraportate până la data de 30 noiembrie. Cazurile/Serviciile neconfirmate pentru care se solicită reconfirmarea, precum și cele neraportate până la sfârșitul anului pot fi raportate în perioada 14-18 ianuarie a anului următor. Raportările se vor realiza conform prevederilor legale în vigoare.(3^1) Prin excepție de la prevederile alin. (3), în luna aprilie 2023, spitalele vor transmite în format electronic cazurile/serviciile neconfirmate pentru care se solicită reconfirmarea, precum și cazurile/serviciile neraportate din lunile anterioare, în perioada 14-19 aprilie 2023. (la 10-04-2023, Articolul 2 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 200 din 29 martie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 10 aprilie 2023 ) (4) Lunar, până la data de 7, Casa Națională de Asigurări de Sănătate va primi de la Institutul Național de Management al Serviciilor de Sănătate, denumită în continuare INMSS, în format electronic, datele/informațiile de confirmare clinică și medicală a activității aferente lunii precedente, în formatul solicitat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. (la 18-11-2022, sintagma: Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 924 din 4 noiembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 18 noiembrie 2022 ) (la 18-11-2022, sintagma: SNSPMPDSB a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 924 din 4 noiembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 18 noiembrie 2022 ) (4^1) Prin excepție de la prevederile alin. (4), până la data de 8 iunie 2022, Casa Națională de Asigurări de Sănătate va primi de la Institutul Național de Management al Serviciilor de Sănătate, în format electronic, datele/informațiile de confirmare clinică și medicală a activității aferente lunii mai 2022, în formatul solicitat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. (la 19-05-2022, Articolul 2 a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 281 din 9 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 19 mai 2022 ) (la 18-11-2022, sintagma: Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 924 din 4 noiembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 18 noiembrie 2022 ) (4^2) Prin excepție de la prevederile alin. (4), până la data de 8 decembrie 2022, Casa Națională de Asigurări de Sănătate va primi de la Institutul Național de Management al Serviciilor de Sănătate, în format electronic, datele/informațiile de confirmare clinică și medicală a activității aferente lunii noiembrie 2022, în formatul solicitat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. (la 18-11-2022, Articolul 2 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 924 din 4 noiembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 18 noiembrie 2022 ) (4^3) Prin excepție de la prevederile alin. (4), până la data de 8 februarie 2023, Casa Națională de Asigurări de Sănătate va primi de la Institutul Național de Management al Serviciilor de Sănătate, în format electronic, datele/informațiile de confirmare clinică și medicală a activității aferente lunii ianuarie 2023, în formatul solicitat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. (la 20-01-2023, Articolul 2 a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 4 din 4 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 20 ianuarie 2023 ) (4^4) Prin excepție de la prevederile alin. (4), până la data de 8 martie 2023, Casa Națională de Asigurări de Sănătate va primi de la Institutul Național de Management al Serviciilor de Sănătate, în format electronic, datele/informațiile de confirmare clinică și medicală a activității aferente lunii februarie 2023, în formatul solicitat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. (la 01-03-2023, Articolul 2 a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 110 din 17 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 01 martie 2023 ) (4^5) Prin excepție de la prevederile alin. (4), până la data de 8 mai 2023, Casa Națională de Asigurări de Sănătate va primi de la Institutul Național de Management al Serviciilor de Sănătate, în format electronic, datele/informațiile de confirmare clinică și medicală a activității aferente lunii aprilie 2023, în formatul solicitat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. (la 10-04-2023, Articolul 2 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 200 din 29 martie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 10 aprilie 2023 ) (4^6) Prin excepție de la prevederile alin. (4), până la data de 9 iunie 2023, Casa Națională de Asigurări de Sănătate va primi de la Institutul Național de Management al Serviciilor de Sănătate, în format electronic, datele/informațiile de confirmare clinică și medicală a activității aferente lunii mai 2023, în formatul solicitat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. (la 10-04-2023, Articolul 2 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 200 din 29 martie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 10 aprilie 2023 ) (5) Trimestrial, până la data de 21 a lunii următoare trimestrului încheiat, iar pentru trimestrul IV până la data de 16 decembrie, respectiv până la data de 21 ianuarie a anului următor, Casa Națională de Asigurări de Sănătate va primi de la INMSS, în format electronic, datele/informațiile de confirmare clinică și medicală a activității, în formatul solicitat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. (la 18-11-2022, sintagma: SNSPMPDSB a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 924 din 4 noiembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 18 noiembrie 2022 ) (6) Lunar, respectiv trimestrial, INMSS va transmite Casei Naționale de Asigurări de Sănătate datele/informațiile cu detalierea cauzelor de neconfirmare pentru fiecare caz, în conformitate cu legislația în vigoare și cu regulile prevăzute în anexele nr. 1 și 2, în formatul solicitat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Metodologia de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice și medicale pentru care se solicită reconfirmarea este prevăzută în anexa nr. 3. (la 18-11-2022, sintagma: SNSPMPDSB a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 924 din 4 noiembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 18 noiembrie 2022 ) (7) Pentru decontarea activității lunare, spitalele vor utiliza, după caz, desfășurătoarele prevăzute în ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activității realizate de către furnizorii de servicii medicale și medicamente - formulare unice pe țară, fără regim special.(8) Pentru decontarea activității trimestriale, spitalele vor utiliza, după caz, desfășurătoarele prevăzute în Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activității realizate de către furnizorii de servicii medicale și medicamente - formulare unice pe țară, fără regim special.  +  Articolul 3Pentru cazurile care fac obiectul internării prin spitalizare de zi și care au fost rezolvate prin spitalizare continuă la solicitarea asiguratului în condițiile art. 92 alin. (3) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 se va întocmi și se va raporta doar fișa de spitalizare de zi.  +  Articolul 4Direcțiile de specialitate ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, spitalele, precum și INMSS vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. (la 18-11-2022, sintagma: SNSPMPDSB a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 924 din 4 noiembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 18 noiembrie 2022 )  +  Articolul 5Prevederile prezentului ordin se aplică pentru toate cazurile care au data externării, data închiderii fișei, respectiv pentru toate serviciile furnizate în regim de spitalizare de zi, începând cu luna iulie 2021.  +  Articolul 6Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu luna iulie 2021.  +  Articolul 8Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 840/2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice și medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă și de zi, precum și a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice și medicale pentru care se solicită reconfirmarea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din 30 martie 2018, cu modificările și completările ulterioare.
    Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
    Adrian Gheorghe
    București, 30 iunie 2021.Nr. 641.  +  Anexa nr. 1REGULI DE CONFIRMARE CLINICĂ ȘI MEDICALĂa cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă  +  Anexa nr. 2REGULI DE CONFIRMARE CLINICĂ ȘI MEDICALĂa cazurilor spitalizate în regim de spitalizare de zi  +  Anexa nr. 3METODOLOGIEde evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedereal datelor clinice și medicale pentru care se solicită reconfirmarea