ORDIN nr. 817 din 23 iunie 2021pentru aprobarea Procedurii privind atestarea tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici
EMITENT
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 6 iulie 2021    În conformitate cu prevederile art. 41 alin. (2) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 3 alin. (2) și (4), coroborate cu prevederile lit. A pct. 9 și 10 din anexa nr. 2 și lit. A pct. 8 din anexa nr. 3 din Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) și ale art. 12 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2021,în temeiul prevederilor art. 21 alin. (1) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. II lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 742/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor și art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației,ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Procedura privind atestarea tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 667 bis, care se poate achiziționa de la Biroul pentru relații cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București.  +  Articolul 2(1) Specialiștii cu activitate în construcții, verificatori de proiecte și/sau experți tehnici, atestați la data intrării în vigoare a prezentului ordin își mențin atestarea potrivit competențelor pe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalațiile aferente construcțiilor pentru care au fost atestați, conform înscrisurilor din certificatele de atestare tehnico-profesională.(2) Legitimațiile aferente certificatelor de atestare tehnico-profesională emise până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, prin care se confirmă valabilitatea dreptului de practică, rămân valabile până la data expirării termenului pentru care au fost emise, ulterior prelungirea dreptului de practică realizânduse conform prevederilor procedurii prevăzute în anexa la prezentul ordin.  +  Articolul 3(1) Prin excepție de la prevederile art. 6 din procedura prevăzută în anexa la prezentul ordin, în anul 2021, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, denumit în continuare autoritatea competentă, organizează o singură sesiune de atestare tehnico-profesională în cadrul căreia vor fi susținute toate examenele prevăzute la art. 3 alin. (7) din procedură.(2) În sesiunea prevăzută la alin. (1) participă atât solicitanții declarați eligibili pentru susținerea examenelor de atestare tehnico-profesională anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 4, cât și solicitanții care depun cereri de înscriere în vederea susținerii examenelor de atestare tehnico-profesională în conformitate cu prevederile procedurii prevăzute în anexa la prezentul ordin.  +  Articolul 4(1) În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, autoritatea competentă publică pe pagina de internet a instituției, în secțiunea dedicată atestărilor tehnico-profesionale, listele solicitanților declarați eligibili pentru susținerea examenelor de atestare tehnico-profesională, la data înregistrării cererilor conform prevederilor legale în vigoare, precum și corespondența dintre domeniile de atestare tehnico-profesionale prevăzute în cuprinsul Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici în construcții, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.264/2018, și domeniile de atestare tehnico-profesională reglementate de procedura prevăzută în anexa la prezentul ordin, în vederea actualizării dosarelor depuse anterior.(2) Solicitanții prevăzuți la alin. (1) au obligația de a adresa autorității competente, în termen de 10 zile de la data publicării listelor menționate la alin. (1), o nouă cerere pentru susținerea examenelor de atestare tehnico-profesională pentru domeniile de atestare tehnico-profesionale, în conformitate cu procedura prevăzută în anexa la prezentul ordin, precum și completarea dosarelor depuse în susținerea cererilor cu documentele necesare, în termen de valabilitate la data depunerii.(3) Solicitanții prevăzuți la alin. (1) care nu îndeplinesc obligația prevăzută la alin. (2) pierd statutul de solicitanți și au dreptul de a adresa autorității competente o nouă cerere de susținere a examenelor de atestare tehnico-profesională în sesiunea de atestare tehnico-profesională organizată în anul 2021 conform procedurii prevăzute în anexa la prezentul ordin, cu respectarea condițiilor și a termenelor prevăzute de aceasta.(4) Toate solicitările de susținere a examenelor de atestare tehnico-profesională depuse în conformitate cu prevederile alin. (3) vor fi reanalizate în condițiile procedurii prevăzute în anexa la prezentul ordin.(5) Solicitanții prevăzuți la alin. (1) care, după îndeplinirea obligațiilor prevăzute la alin. (2) și în urma reanalizării dosarelor, nu îndeplinesc condițiile prevăzute de procedura prevăzută în anexa la prezentul ordin nu vor fi admiși în vederea susținerii examenelor de atestare tehnico-profesională.(6) Autoritatea competentă publică pe pagina de internet în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin lista candidaților, cu cereri de înscriere depuse anterior, admiși pentru susținerea examenelor de atestare tehnico-profesională în sesiunea de examinare organizată în anul 2021 în condițiile procedurii prevăzute în anexa la prezentul ordin.(7) Dosarele solicitanților care nu îndeplinesc condițiile pentru participarea la examenele de atestare tehnico-profesională nu se restituie și se arhivează, conform legii.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în 10 zile de la data publicării.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.264/2018 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici în construcții, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 19 martie 2018.
    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
    Cseke Attila Zoltán
    București, 23 iunie 2021.Nr. 817.  +  ANEXĂPROCEDURAprivind atestarea tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici