ORDIN nr. 3.888 din 9 iunie 2021pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile și procedurile de evaluare și certificare a evaluatorilor de competențe profesionale, a evaluatorilor de evaluatori și a evaluatorilor externi
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 5 iulie 2021  În conformitate cu prevederile art. 340 alin. (2) lit. f) și art. 342 alin. (1)-(3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările ulterioare, și ale Referatului de aprobare al Autorității Naționale pentru Calificări nr. 4.603 din 5.04.2021,în temeiul art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Calificări, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia privind criteriile și procedurile de evaluare și certificare a evaluatorilor de competențe profesionale, a evaluatorilor de evaluatori și a evaluatorilor externi, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.629/2018 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea criteriilor și procedurilor de evaluare și certificare ale evaluatorilor de competențe profesionale, evaluatorilor de evaluatori și evaluatorilor externi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 11 iunie 2018, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3Autoritatea Națională pentru Calificări, prin Centrul Național de Acreditare, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 9 iunie 2021.Nr. 3.888.  +  ANEXĂMETODOLOGIEprivind criteriile și procedurile de evaluare și certificare a evaluatorilor de competențeprofesionale, a evaluatorilor de evaluatori și a evaluatorilor externi