ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 72 din 29 iunie 2021pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 30 iunie 2021  Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora, cu modificările ulterioare, s-a avut în vedere implementarea de măsuri care să vizeze, în această perioadă generată de criza COVID-19, una dintre cele mai afectate categorii de persoane, cea a copiilor celor mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial, fără sprijin material, cu venituri la nivelul veniturilor sociale minime acordate familiei acestora, pentru care sunt necesare, pe de o parte, servicii sociale de sprijin, iar, pe de altă parte, sprijin constând mai ales în asigurarea de materiale școlare, constând în rechizite și vestimentație necesare frecventării școlii, pentru a evita manifestarea riscului de sărăcie extremă în rândul populației celei mai expuse riscurilor de orice natură.Deoarece organizațiile partenere prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2020, cu modificările ulterioare, nu au capacitatea administrativă de a gestiona măsuri multiple simultane, finanțate în cadrul Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate (POAD), se impune modificarea categoriilor de organizații partenere implicate în mecanismul de colectare a datelor din fiecare județ și de distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional de la beneficiar către destinatarii finali.Deoarece alocarea financiară stabilită în cadrul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2020, cu modificările ulterioare, este insuficientă pentru a oferi sprijin educațional tuturor copiilor care se încadrează în criteriile stabilite, având în vedere creșterea gradului de abandon școlar cauzat de gradul ridicat de nevoi socioeconomice ale familiilor copiilor dezavantajați, în contextul epidemiologic al pandemiei de COVID-19, conform datelor actualizate oficiale, este nevoie de o intervenție de urgență, în vederea demarării implementării acestei măsuri la nivel național, având în vedere imposibilitatea implementării acestei măsuri în cadrul anului școlar 2020-2021, pentru anul școlar 2021-2022, pentru a suprapune posibilitatea oferirii de sprijin educațional odată cu începerea anului școlar sau în prima parte a acestuia, pentru ca măsura să își atingă obiectivul, respectiv reducerea abandonului școlar, care a devenit deosebit de semnificativ în contextul socioeconomic generat de pandemia de COVID-19.Neadoptarea modificărilor propuse determină imposibilitatea acordării în cadrul Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate a unui sprijin financiar pentru copiii cei mai defavorizați, în contextul pandemiei de COVID-19, întrucât neadoptarea unor măsuri în regim de urgență pentru copiii cei mai defavorizați ar conduce la blocarea/întârzierea lansării măsurii aferente POAD 2014-2020, precum și imposibilitatea acordării sprijinului educațional tuturor copiilor dezavantajați care se încadrează în criteriile stabilite prin prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2020, cu modificările ulterioare, și, implicit, la pierderea unor sume considerabile din fondurile europene alocate României.Deoarece lipsa actualizării mecanismului de implementare prin corelare cu numărul destinatarilor finali eligibili și prin adaptare la capacitatea administrativă și operațională a organizațiilor partenere implicate poate conduce la blocarea totală și iremediabilă a mecanismului de implementare și, implicit, la creșterea semnificativă a riscului de abandon școlar,totodată, în lipsa acestei intervenții, respectiv de modificare a textului actului normativ în cauză, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului european și al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, cu modificările și completările ulterioare, în sensul introducerii unui mecanism mai flexibil, care să confirme în timp real datele pe care le pune la dispoziția beneficiarului sistemul de învățământ, prin Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (S.I.I.I.R), este dificil de colectat grupul-țintă eligibil,având în vedere că elementele mai sus menționate vizează interesul public și strategic, sunt o prioritate a Programului de guvernare și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 12 august 2020, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, litera e) va avea următorul cuprins:e) organizație parteneră - Ministerul Educației, unitățile de învățământ de stat preșcolar, primar și gimnazial, inspectoratele școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București;2. La articolul 4, alineatele (3) și (4) vor avea următorul cuprins:(3) Organizațiile partenere ale beneficiarului stabilite conform art. 2 lit. e) au următoarele atribuții:a) reprezentanții unităților de învățământ de stat preșcolar, primar și gimnazial identifică și întocmesc listele cu destinatarii finali. Aceștia își asumă datele, introducându-le totodată în sistemul național de indicatori privind educația, prin intermediul Sistemului Informatic Integrat al Învățământului din România (S.I.I.I.R), submodulul rezervat indicatorilor S.N.S.E.D;b) reprezentanții inspectoratelor școlare județene și ai Inspectoratului Școlar al Municipiului București asigură transmiterea informațiilor de la beneficiar către reprezentanții unităților de învățământ de stat preșcolar, primar și gimnazial, monitorizând procesul de colectare a datelor;c) reprezentanții inspectoratelor școlare județene și ai Inspectoratului Școlar al Municipiului București asigură distribuția tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional unităților de învățământ de stat preșcolar, primar și gimnazial, care le transmit destinatarilor finali;d) Ministerul Educației colaborează cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pentru a asigura o bună comunicare a informațiilor specifice S.N.S.E.D., precum și pentru a asigura distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional.(4) În calitate de coordonator al S.N.S.E.D., Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene colaborează cu Ministerul Educației pentru a:a) se asigura că se transmit listele destinatarilor finali colectate pentru S.N.S.E.D. în sistemul național de indicatori privind educația prin intermediul Sistemului Informatic Integrat al Învățământului din România, care vor cuprinde: numele și prenumele destinatarului final, adresa de domiciliu și codul numeric personal ale acestora și ale unui părinte/reprezentant legal/tutore și veniturile generate și calculate conform art. 2 lit. k);b) intermedia relația cu inspectoratele școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București, respectiv cu unitățile de învățământ de stat preșcolar, primar și gimnazial, în vederea actualizării datelor colectate S.N.S.E.D.3. La articolul 4, alineatele (5)-(7) se abrogă.4. La articolul 6, alineatele (6)-(10) vor avea următorul cuprins:(6) Beneficiarul asigură distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional de la unitatea emitentă către inspectoratele școlare și Inspectoratul Școlar al Municipiului București, conform listelor cu destinatarii finali colectate pentru S.N.S.E.D. în sistemul național de indicatori privind educația prin intermediul Sistemului Informatic Integrat al Învățământului din România și transmise de către Ministerul Educației.(7) Inspectoratele școlare și Inspectoratul Școlar al Municipiului București distribuie tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional către unitățile de învățământ de stat preșcolar, primar și gimnazial de pe raza teritorială unde își au domiciliul sau reședința destinatarii finali, împreună cu informațiile necesare privind lista unităților afiliate.(8) Reprezentanții unităților de învățământ de stat preșcolar, primar și gimnazial transmit destinatarilor finali tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, împreună cu informațiile necesare privind lista unităților afiliate de pe raza teritorială unde aceștia își au domiciliul sau reședința.(9) Pentru destinatarii finali nedeplasabili, reprezentanții unităților de învățământ de stat preșcolar, primar și gimnazial au obligația de a asigura serviciul de livrare a tichetului electronic la domiciliul sau reședința acestora.(10) Procedura specifică de distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, precum și procedura specifică de returnare a acestora către beneficiar - Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, a eventualelor sume rămase neutilizate aferente tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, precum și mecanismul de implementare aferent se aprobă prin ordin comun al ministrului investițiilor și proiectelor europene și al ministrului educației.5. Articolul 11 se abrogă.6. Articolul 12 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) Lista destinatarilor finali pentru anul școlar 2021-2022 se comunică de către inspectoratele școlare către Ministerului Educației până la data de 23 septembrie 2021, respectiv 23 septembrie 2022, pentru anul școlar 2022-2023. (2) Ministerul Educației comunică beneficiarului - Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene listele destinatarilor finali pentru anul școlar 2021-2022 la nivel de județ până la data de 7 octombrie 2021, respectiv 7 octombrie 2022, pentru anul școlar 2022-2023.7. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul II(1) Ordinul comun al ministrului investițiilor și proiectelor europene și al ministrului educației prevăzut la art. 6 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se aprobă în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) Raporturile juridice aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se supun legislației în vigoare la data nașterii lor.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Ilie-Dan Barna
  p. Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Marius-Mihai Vasiliu,
  secretar de stat
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare
  București, 29 iunie 2021.Nr. 72.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2020)
  ATRIBUȚIILE
  instituțiilor publice centrale și locale cu responsabilități în aplicarea și derularea S.N.S.E.D.
  A. Instituții cu rol în sistemul de management și control al POAD pentru măsura de acordare de sprijin educațional prin tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional1. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de autoritate de management:a) gestionează POAD în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare;b) pune la dispoziția beneficiarului informații relevante pentru îndeplinirea sarcinilor care îi revin;c) instituie un sistem de înregistrare și stocare în format electronic a datelor referitoare la fiecare operațiune care sunt necesare pentru monitorizare, evaluare, gestiune financiară, verificare și audit;d) se asigură că datele înregistrate în sistemul electronic sunt colectate, înregistrate și stocate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor); e) elaborează și după consultarea cu părțile interesate relevante transmite Comisiei Europene rapoartele anuale și finale de implementare;f) elaborează și aplică proceduri și/sau criterii de selectare adecvate care sunt nediscriminatorii și transparente, conform programului operațional aprobat;g) asigură faptul că operațiunea selectată:1. intră în domeniul de aplicare al fondului și al programului operațional;2. îndeplinește criteriile stabilite în programul operațional și la art. 22, 23 și 26 din Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, cu modificările și completările ulterioare;3. ia în considerare, după caz, principiile stabilite la art. 5 alin. (11)-(14) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările și completările ulterioare;h) întreprinde toate măsurile pentru ca beneficiarului să i se ofere un document care stabilește condițiile acordării sprijinului pentru fiecare operațiune, inclusiv cerințele specifice privind produsele sau serviciile care urmează a fi furnizate în cadrul operațiunii, planul de finanțare și termenul îndeplinirii;i) se asigură că beneficiarul are capacitatea administrativă, financiară și operațională pentru a îndeplini condițiile prevăzute la lit. g), înainte de aprobarea operațiunii;j) se asigură că, în cazul în care operațiunea a început înainte de data de depunere a unei cereri de finanțare către autoritatea de management, legislația aplicabilă relevantă pentru operațiune a fost respectată;k) determină tipul de asistență care poate face obiectul cheltuielii aferente unei operațiuni;l) verifică dacă produsele cofinanțate au fost livrate și dacă serviciile cofinanțate au fost prestate, precum și faptul că beneficiarul a plătit cheltuielile declarate și că acestea sunt în conformitate cu legislația aplicabilă, cu programul operațional și cu condițiile de acordare a sprijinului pentru operațiunea respectivă;m) efectuează următoarele tipuri de verificări:1. verificări administrative referitoare la fiecare cerere de rambursare depusă de beneficiar;2. verificări la fața locului ale operațiunilor. Verificările la fața locului ale operațiunilor individuale pot fi efectuate prin eșantionare.În cazul în care autoritatea de management este, de asemenea, și beneficiar al programului operațional, modalitățile de verificare asigură separarea adecvată a funcțiilor;n) se asigură că beneficiarul implicat în implementarea operațiunilor rambursate pe baza costurilor eligibile suportate în mod real are fie un sistem de contabilitate separată, fie o codificare contabilă adecvată pentru toate tranzacțiile referitoare la o operațiune;o) instituie măsuri eficace și proporționale de prevenire, detectare, corectare și monitorizare a neregulilor și a fraudelor, luând în considerare riscurile identificate;p) stabilește proceduri pentru a se asigura că sunt păstrate toate documentele privind cheltuielile și auditurile necesare pentru a se asigura o pistă de audit adecvată;q) întocmește declarația de gestiune și rezumatul anual prevăzute la art. 32 alin. (4) lit. (e) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările și completările ulterioare;r) se asigură că toate documentele justificative privind cheltuielile sprijinite din fond pentru operațiunile pentru care cheltuielile totale eligibile se ridică la mai puțin de 1.000.000 euro sunt puse la dispoziția Comisiei Europene și a Curții de Conturi Europene, la cerere, timp de 5 ani începând cu data de 31 decembrie ce urmează transmiterii conturilor în care sunt incluse cheltuielile aferente operațiunii respective. În cazul altor operațiuni decât cele menționate anterior, toate documentele justificative sunt puse la dispoziție pe o perioadă de 2 ani începând cu data de 31 decembrie ce urmează transmiterii conturilor în care sunt incluse cheltuielile finale aferente operațiunii încheiate;s) primește de la beneficiar, până la data de 12 aprilie a anului următor celui de raportare, un raport anual și centralizează la nivel de țară datele privind realizarea POAD, în vederea întocmirii și transmiterii raportului anual de implementare a POAD către Comisia Europeană până la data de 30 iunie a anului următor celui de raportare, conform art. 13 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările și completările ulterioare;ș) publică un rezumat al conținutului fiecărui raport anual de implementare, precum și al celui final;t) asigură funcționarea sistemului de gestiune și control, în vederea asigurării respectării principiului bunei gestiuni financiare, și se asigură că acest sistem funcționează în mod eficient pentru prevenirea, detectarea, corectarea, monitorizarea și raportarea neregulilor și fraudelor, prin următoarele acțiuni:1. evaluează riscurile antifraudă;2. stabilește măsuri antifraudă și elaborează planuri de combatere a fraudelor;3. asigură mecanisme de prevenire și detectare a fraudelor;4. sesizează autorităților și organelor judiciare competente indiciile de fraudă și tentativa de fraudă, conform dispozițiilor legale incidente;5. implementează măsuri corective privind fraudele;6. realizează analize privind suspiciunile de fraudă;7. în cazul unei nereguli sistemice, extinde investigațiile la toate operațiunile care ar putea fi afectate;8. previne, detectează, corectează neregulile și recuperează sumele plătite necuvenit, împreună cu orice dobânzi aferente plăților întârziate;9. raportează Comisiei Europene cazurile de suspiciune de fraudă și cazurile de nereguli care afectează o contribuție din fond a cărei valoare depășește 10.000 EUR și care au făcut obiectul unei constatări primare administrative sau judiciare, cu excepția neregulilor care intră sub incidența art. 30 alin. (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, și o informează în mod periodic cu privire la evoluția semnificativă a procedurilor administrative și juridice corespunzătoare;ț) coordonează, monitorizează și evaluează modul de implementare a POAD și ia măsuri de creștere a eficienței derulării, inclusiv prin emiterea de instrucțiuni ale ministrului fondurilor europene;u) primește și analizează propunerile de îmbunătățire a implementării programului și ia măsuri în consecință;v) stabilește formatul-cadru al tuturor documentelor necesare pentru implementarea programului;w) informează Comisia Europeană în termen de 3 luni în legătură cu măsurile corective luate în urma primirii de la aceasta a unor observații cu privire la implementarea programului;x) în perioada de derulare a programului poate evalua eficacitatea și eficiența acestuia. În acest sens va efectua un studiu structurat privind destinatarii finali în 2022, în conformitate cu modelul adoptat de Comisia Europeană;y) elaborează o listă de proiecte, contracte sau acțiuni sprijinite prin intermediul programului, actualizată cel puțin la fiecare 12 luni, care include minimum următoarele informații: numele și adresa beneficiarului, cuantumul alocat beneficiarului din fondurile UE, tipul de acțiune materială vizat;z) sub rezerva disponibilității fondurilor din prefinanțare și din plățile intermediare, rambursează beneficiarului valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate de către acesta, cel târziu în termen de 90 de zile de la data depunerii cererii de plată de către beneficiar;aa) elaborează proceduri pentru gestionarea programului operațional, în vederea asigurării îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin;bb) stabilește operațiunile eligibile din cadrul programului operațional gestionat prin elaborarea de documente programatice, de implementare, respectiv ghiduri, decizii, ordine;cc) asigură monitorizarea implementării programului operațional gestionat;dd) participă la reuniunile anuale cu Comisia Europeană pentru examinarea progresului implementării programului operațional gestionat, în conformitate cu prevederile regulamentelor UE;ee) furnizează, în limita competențelor, informațiile necesare celorlalte structuri din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, autorității de certificare și autorității de audit pentru îndeplinirea de către aceste instituții a atribuțiilor;ff) asigură prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor, cu excepția situației prevăzute de art. 20 alin. (2) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și recuperarea sumelor plătite necuvenit, potrivit prevederilor cap. IV din același act normativ;gg) asigură monitorizarea neregulilor corespunzător prevederilor art. 37 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare;hh) transmite autorității de certificare informațiile prevăzute la art. 25 alin. (2) lit. g) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 875/2011, cu modificările și completările ulterioare;ii) transmite Comisiei Europene, prin Sistemul informatic antifraudă - AFIS-IMS, rapoartele cazurilor de nereguli constatate la nivelul programului pe care îl gestionează, elaborate conform prevederilor art. 3 din Regulamentul delegat (UE) 2015/1.972 al Comisiei din 8 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului cu dispoziții specifice privind raportarea neregulilor legate de Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane și art. 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1.976 al Comisiei din 8 iulie 2015 de stabilire a frecvenței și a formatului de raportare a neregulilor privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului;jj) aplică corecțiile financiare la nivel de program, operațiune, beneficiar, după caz, în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale;kk) transmite autorității de certificare raportări anuale privind sumele retrase din cererile de plată transmise către Comisia Europeană în scopul îndeplinirii atribuțiilor sale;ll) elaborează și actualizează, ca urmare a modificărilor, cu sprijinul celorlalte structuri implicate, descrierea sistemului de management și control pentru programul operațional gestionat, potrivit anexei I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/341 al Comisiei din 20 februarie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește modelele pentru transmiterea anumitor informații către Comisie;mm) asigură înregistrarea și actualizarea cu celeritate a informațiilor în Sistemul unic de management al informației - SMIS/SMIS 2014+, fiind responsabil de acuratețea, integritatea și nivelul de completare a datelor aferente activității sale;nn) elaborează și încheie contracte de finanțare/decizii de finanțare cu beneficiarul proiectelor aprobate, prin care se asigură de respectarea condițiilor specifice referitoare la implementarea proiectului, în conformitate cu regulamentele UE aplicabile și cu legislația națională în vigoare;oo) elaborează documentele aferente programării bugetare a surselor reprezentând fonduri externe nerambursabile primite din FEAD pentru prefinanțare, cofinanțare și finanțare a cheltuielilor neeligibile;pp) verifică îndeplinirea condițiilor pentru plata prefinanțării către beneficiari, autorizează și efectuează plata acesteia, după caz, și ulterior asigură recuperarea prefinanțării;qq) autorizează cheltuielile declarate de către beneficiar, efectuează, după caz, plățile către beneficiar, în urma verificărilor efectuate în conformitate cu prevederile art. 32 din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările și completările ulterioare, elaborează și transmite autorității de certificare declarații de cheltuieli;rr) elaborează și transmite autorității de certificare din cadrul Ministerului Finanțelor și structurii cu rol de coordonator din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene previziuni privind sumele ce urmează să fie incluse în declarații de cheltuieli aferente programului operațional, pentru exercițiul financiar în curs și, după caz, pentru exercițiul financiar următor;ss) transmite Comisiei Europene previziunile cererilor de plată aferente perioadei de programare 2014-2020 pentru exercițiul financiar în curs și pentru cel următor, după aprobarea prin memorandum a acestora de către Guvern;șș) asigură închiderea programului operațional pentru perioada de programare 2014-2020, conform cerințelor regulamentelor Uniunii Europene, ghidurilor Expert Group on European Structural Investment Fund - EGESIF aplicabile și legislației naționale;tt) asigură îndeplinirea obligațiilor ce revin autorităților cu competențe în gestionarea fondurilor europene, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește recomandările formulate de organismele de audit europene și naționale.2. Ministerul Finanțelor, prin Direcția generală Autoritatea de certificare și plată, în calitate de autoritate de certificare pentru POAD:a) întocmește și transmite către Comisia Europeană cererile de plată și certifică faptul că acestea rezultă din sisteme de contabilitate fiabile, că sunt bazate pe documente justificative verificabile și că au fost supuse unor verificări efectuate de autoritatea de management;b) întocmește conturile prevăzute la art. 63 alin. (5) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1.046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.296/2013, (UE) nr. 1.301/2013, (UE) nr. 1.303/2013, (UE) nr. 1.304/2013, (UE) nr. 1.309/2013, (UE) nr. 1.316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012;c) certifică integralitatea, exactitatea și veridicitatea conturilor, a faptului că cheltuielile înscrise în aceste conturi respectă legislația aplicabilă și că ele au fost angajate pentru operațiunile selectate în vederea finanțării în conformitate cu criteriile aplicabile programului operațional și cu dreptul aplicabil;d) asigură un sistem în care se înregistrează și se stochează în format electronic evidențele contabile pentru fiecare operațiune și care conține toate datele necesare pentru întocmirea cererilor de plată și a conturilor, inclusiv înregistrări ale sumelor recuperabile, ale sumelor recuperate și ale sumelor retrase în urma anulării integrale sau parțiale a contribuției pentru o operațiune sau pentru un program operațional;e) se asigură că pentru întocmirea și depunerea cererilor de plată a primit informații adecvate din partea autorității de management privind procedurile și verificările efectuate cu privire la cheltuieli;f) ia în considerare, la momentul întocmirii și depunerii cererilor de plată, rezultatele tuturor auditurilor desfășurate de către sau sub responsabilitatea autorității de audit;g) păstrează în format electronic evidențele contabile privind cheltuielile declarate Comisiei Europene și contribuția publică corespunzătoare plătită către beneficiari;h) păstrează evidențele contabile ale sumelor recuperabile și ale sumelor retrase în urma anulării integrale sau parțiale a contribuției pentru o operațiune. Sumele recuperate se varsă la bugetul Uniunii Europene, înainte de încheierea programului operațional, prin deducerea acestora din următoarea declarație de cheltuieli;i) asigură deschiderea și gestionarea contului/conturilor necesar/necesare primirii de la Comisia Europeană a prefinanțării, plăților intermediare și finale aferente programului operațional pentru care autoritatea de management se află în România;j) efectuează transferul sumelor din FEAD specifice perioadei de programare 2014-2020 către unitatea de plată a autorității de management;k) asigură aplicarea corecțiilor financiare la nivel de program, operațiune, beneficiar, după caz, în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale;l) contribuie la elaborarea și actualizarea descrierii sistemului de management și control pentru programul operațional pentru care a fost desemnat autoritate de certificare, conform competențelor;m) asigură înregistrarea și actualizarea cu celeritate a informațiilor în SMIS/SMIS 2014+, fiind responsabil de acuratețea, integritatea și nivelul de completare a datelor aferente activității sale;n) furnizează, în limita competențelor, informațiile necesare Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de coordonator, respectiv Autorității de Audit, pentru îndeplinirea de către acestea a atribuțiilor lor;o) furnizează autorității de management, conform competențelor, informațiile necesare îndeplinirii atribuției prevăzute la art. 63 alin. (5) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1.046.3. Autoritatea de Audit din cadrul Curții de Conturi a României, în calitate de Autoritate de Audit pentru POAD, îndeplinește atribuțiile prevăzute de Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și atribuțiile prevăzute de art. 34 și art. 35 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014.B. Instituții implicate în implementarea programului Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de beneficiar:a) asigură inițierea și implementarea operațiunilor de achiziționare și distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional prin:1. organizarea și derularea procedurilor de achiziție publică pentru selectarea operatorului/operatorilor economic/economici în vederea emiterii tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, conform prevederilor legale;2. încheierea și implementarea contractelor cu operatorul/ operatorii economic/economici selectat/selectați;3. virarea în contul emitentului a sumelor de bani necesare pentru alimentarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional ale destinatarilor finali;4. urmărirea modului de utilizare a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor, luarea măsurilor ori de câte ori este nevoie pentru a asigura o utilizare eficientă a fondurilor prin intermediul tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional;5. arhivarea și păstrarea tuturor documentelor aferente implementării măsurii;b) solicită, prin structura de specialitate cu rol de beneficiar, Ministerului Educației listele cu destinatarii finali prevăzuți la art. 3 alin. (2) din ordonanța de urgență, la nivel de județ;c) asigură fundamentarea numărului de destinatari finali, în baza centralizatoarelor primite de la Ministerul Educației;d) asigură achiziționarea, prin Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, și distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, prin inspectoratele școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București, pentru acordarea de sprijin educațional destinatarilor finali;e) asigură virarea sumelor de bani necesare pentru alimentarea cardurilor cu valoarea nominală a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional în funcție de numărul de destinatari finali;f) stabilește, în baza numărului de persoane destinatari finali, numărul de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional ce va fi alocat fiecărui județ și fiecărui inspectorat școlar județean și Inspectoratului Școlar al Municipiului București, conform centralizatoarelor primite de la Ministerul Educației;g) asigură, prin personalul propriu și, după caz, împreună cu reprezentanții inspectoratelor școlare județene și ai Inspectoratului Școlar al Municipiului București, verificarea fizică, prin sondaj, la fața locului a modului de distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional;h) asigură, prin personalul propriu și, după caz, împreună cu reprezentanții inspectoratelor școlare județene și ai Inspectoratului Școlar al Municipiului București, verificarea prin sondaj sau ca urmare a sesizărilor primite a modalității de vânzare a materialelor școlare;i) se asigură că au fost efectuate acțiuni de informare și comunicare către destinatarii finali, publicul larg și mass-media privind rolul și contribuția Uniunii Europene, a instituțiilor implicate în derularea programului. j) realizează o scurtă descriere a operațiunii pe site-ul propriu, inclusiv scopul și rezultatele sale, evidențiind sprijinul financiar din partea Uniunii;k) comunică operativ inspectoratelor școlare județene și Inspectoratului Școlar al Municipiului București și Ministerului Educației evoluția calendarului procedurilor de achiziție publică și încheierea contractelor de furnizare;l) asigură înregistrarea și actualizarea cu celeritate a informațiilor în SMIS/SMIS 2014+, fiind responsabil de acuratețea, integritatea și nivelul de completare a datelor aferente activității sale;m) transmite, în sistem electronic, către autoritatea de management, până la data de 12 aprilie a anului următor celui de raportare, un raport anual privind realizarea S.N.S.E.D., cu păstrarea detaliată, la nivel de organizație parteneră, a indicatorilor raportați;n) se asigură că operatorii economici care furnizează serviciile de vânzare a materialelor școlare respectă legislația din domeniul comerțului și normele de protecție pentru a nu pune în pericol integritatea fizică a copilului. Transmite eventuale reclamații și sesizări privind siguranța și calitatea produselor spre soluționare către instituțiile abilitate;o) asigură verificarea eligibilității, realității și regularității cheltuielilor efectuate de către prestatori, înainte de a le solicita spre decontare autorității de management.C. Instituții cu rol în distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional1. La nivelul fiecărui județ/al municipiului București, prin decizie a inspectorului școlar general de la nivelul județului, respectiv al municipiului București, se numește Grupul de lucru pentru derularea S.N.S.E.D., din care vor face parte reprezentanți ai inspectoratului școlar județean, Inspectoratului Școlar al Municipiului București și ai unităților de învățământ de pe raza județului.Grupul de lucru pentru derularea S.N.S.E.D. are următoarele atribuții:a) centralizează la nivel de județ listele cu destinatarii finali ai S.N.S.E.D., pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, cu indicarea numelui și prenumelui, adresei de domiciliu și codului numeric personal, pe baza listelor de destinatari primite de la unitățile de învățământ;b) asigură distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional către destinatarii finali pe baza listelor aprobate la nivel județean și transmise Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene;c) centralizează și transmite Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene lista nominală a persoanelor destinatari finali care au primit tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional în cadrul schemei, validată la nivelul inspectoratelor școlare județene și de Inspectoratul Școlar al Municipiului București;d) centralizează și transmite Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene lista tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional pentru care va avea loc decontarea vânzării de materiale școlare către destinatarii finali;e) solicită unităților de învățământ, daca este cazul, date necesare în derularea S.N.S.E.D., în principal listele cu destinatari finali pe categorii eligibile, necesar a fi comunicate beneficiarului, în vederea fundamentării necesarului de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional;f) realizează, prin sondaj, misiuni de control referitoare la eligibilitatea persoanelor care se regăsesc pe liste;g) se sesizează din oficiu sau la primirea de reclamații privind calitatea și siguranța produselor și solicită instituțiilor abilitate efectuarea de controale pe aspectele sesizate sau reclamate;h) în baza rapoartelor de control prevăzute la lit. g), sesizează beneficiarul pentru recuperarea eventualelor prejudicii constatate, distribuirea neconformă către persoane neeligibile, alte aspecte sesizate sau reclamate;i) trimite către beneficiar o raportare periodică privind derularea proiectului;j) trimite beneficiarului, în sistem electronic, până la data de 1 martie a anului următor celui de raportare, un raport anual privind implementarea S.N.S.E.D. la nivelul județului, centralizând informațiile și sintezele de date primite de la unitățile de învățământ, precum și alte date și informări despre derularea S.N.S.E.D. la nivelul județului, solicitate de beneficiar. Raportul anual va cuprinde o scurtă prezentare a derulării S.N.S.E.D. la nivelul județului, probleme în desfășurare, propuneri pentru îmbunătățirea derulării viitoare a programului, sinteza datelor primite de la unitățile de învățământ, evidența detaliată a indicatorilor raportați, sinteza măsurilor auxiliare realizate în județ;k) inspectoratele școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București colaborează cu instituțiile abilitate în soluționarea reclamațiilor privind siguranța și calitatea materialelor școlare distribuite prin program;l) la finalizarea distribuirii, transmite beneficiarului sinteza datelor privind derularea S.N.S.E.D. la nivelul unităților de învățământ și centralizat la nivel de județ, însoțită de observații și propuneri privind derularea S.N.S.E.D., precum și sinteza privind realizarea măsurilor auxiliare;m) transmite beneficiarului, la finalizarea fazei de distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, procesele-verbale de recepție a tichetelor sociale pe suport electronic, însoțite de sinteza privind derularea S.N.S.E.D., sinteza cu privire la măsurile auxiliare, listele de distribuire, precum și documentele de redistribuire între unitățile de învățământ și inspectoratele școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București, dacă este cazul;n) arhivează, timp de 3 ani, începând cu data de 31 decembrie ce urmează transmiterii conturilor în care sunt incluse cheltuielile aferente operațiunii respective, următoarele documente:1. procesele-verbale de recepție a tichetelor sociale pe suport electronic;2. listele cu destinatarii finali, împreună cu documentele justificative anexate;3. documentele de evidență a gestiunii;4. sinteza datelor privind derularea S.N.S.E.D. la nivelul unității de învățământ și sinteza datelor privind realizarea măsurilor auxiliare;5. alte documente legate de derularea S.N.S.E.D.;o) organizează ținerea de evidențe de gestiune a intrărilor și a ieșirilor tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional către unitățile de învățământ de la prima recepție și până la consemnarea de finalizare, la nivelul inspectoratului școlar județean și al Inspectoratului Școlar al Municipiului București;p) asigură, la nivelul inspectoratului școlar județean, al Inspectoratului Școlar al Municipiului București și al unităților de învățământ, acțiunile de informare și comunicare prevăzute la art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările și completările ulterioare;q) exercită alte atribuții stabilite prin ordine/instrucțiuni comune ale ministrului investițiilor și proiectelor europene și al ministrului educației. 2. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor verifică respectarea legislației în vigoare în domeniu și reclamațiile privind siguranța și calitatea materialelor școlare acordate, unde este cazul. În vederea punerii în aplicare a acestor prevederi, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de beneficiar, va încheia un protocol de colaborare cu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.3. Unitățile de învățământ participante la program din comune, orașe, municipii și sectoarele municipiului București, au următoarele obligații cu privire la distribuția de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional:a) comunică inspectoratelor școlare județene și Inspectoratului Școlar al Municipiului București, anterior demarării procedurii de achiziție publică, în vederea atribuirii contractului de emitere de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, numărul de destinatari finali din categoriile prevăzute la art. 3 alin. (2) din ordonanța de urgență;b) întocmesc și aprobă listele pentru destinatari finali prevăzuți la art. 3 alin. (2) din ordonanța de urgență, conform evidențelor proprii;c) întocmesc și aprobă listele la nivelul unității de învățământ cu destinatarii finali de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, sens în care organizează sesiuni de selectare a destinatarilor finali, realizează anchete sociale sau alte modalități de identificare a copiilor celor mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial.
  ----