ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 iunie 2021privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie și de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României și executarea serviciilor de digitizare și actualizare a Sistemului de identificare a parcelelor agricole pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în perioada 2021-2030
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 30 iunie 2021  Luând în considerare necesitatea actualizării Sistemului de identificare a parcelelor agricole, prevăzută de Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, de Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, de Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, de Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 641/2014 al Comisiei din 16 iunie 2014 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune, de Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Sistemul Integrat de Administrare și Control și condițiile pentru refuzarea sau retragerea plăților și pentru sancțiunile administrative aplicabile în cazul plăților directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală și al ecocondiționalității, de Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de introducere a unor dispoziții tranzitorii, precum și de Regulamentul (UE) 2020/2.220 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 decembrie 2020 de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) în anii 2021 și 2022 și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013, (UE) nr. 1.306/2013 și (UE) nr. 1.307/2013 în ceea ce privește resursele și aplicarea regulamentelor respective în anii 2021 și 2022 și a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 în ceea ce privește resursele și repartizarea unui astfel de sprijin pentru anii 2021 și 2022,având în vedere recomandările misiunilor de audit ale Comisiei Europene referitoare la calitatea Sistemului de identificare a parcelelor agricole și condițiile specifice din România privind necesitatea înlocuirii ortofotoplanurilor la intervale de timp de 3 ani, în ultima perioadă constatându-se schimbări fizicogeografice, respectiv modificări semnificative de peisaj, de infrastructură, înaintarea vegetației forestiere, efectele inundațiilor și altele asemenea,luând în considerare faptul că, prin neadoptarea prezentului act normativ în regim de urgență, există riscul de a fi blocată alocarea fondurilor externe nerambursabile către fermierii români; de asemenea, în cazul în care procesele-verbale de constatare a neregulilor sunt atacate în instanță există riscul ca statul român să piardă aceste litigii cauzate de neactualizarea Sistemului de identificare a parcelelor agricole,având în vedere că orice întârziere în îndeplinirea acestor atribuții de către statul român poate atrage sancțiuni și penalități din partea Uniunii Europene de peste 10% din pachetul financiar alocat țării noastre de peste 2 miliarde de euro, precum și excluderea parțială sau totală a României de la finanțarea din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) și Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR),ținând seama de faptul că neadoptarea prezentei ordonanțe de urgență ar avea drept consecință aplicarea de penalități României, ca urmare a neactualizării Sistemului de identificare a parcelelor agricole, precum și excluderea, parțială sau totală, a României de la finanțarea din FEGA și din FEADR, ceea ce ar conduce, implicit, la asigurarea și alocarea fondurilor necesare pentru plata fermierilor români din bugetul național,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul național și constituie situație de urgență și extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Activitatea de aerofotogrammetrie și de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României, pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, reprezintă activitate de interes național.(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență până la data de 31 decembrie 2030, activitatea de aerofotogrammetrie și de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României, pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, se execută de către Ministerul Apărării Naționale.(3) Structurile Ministerului Apărării Naționale care execută aceste activități se stabilesc de ministrul apărării naționale, prin protocolul prevăzut la art. 3 alin. (1).(4) Structurile Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale beneficiare ale acestor activități se stabilesc de ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, prin protocolul prevăzut la art. 3 alin. (1).(5) Activitatea de aerofotogrammetrie și de realizare a ortofotoplanurilor de către Ministerul Apărării Naționale se efectuează cu respectarea prevederilor art. 7 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(6) Plata serviciilor de aerofotogrammetrie și de realizare a ortofotoplanurilor se efectuează, anual, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în limita sumelor aprobate prin legile bugetare anuale.  +  Articolul 2(1) Activitatea de digitizare și actualizare a Sistemului de identificare a parcelelor agricole, denumit în continuare LPIS, pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, reprezintă activitate de interes național.(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență până la data de 31 decembrie 2030, activitatea de digitizare și actualizare a LPIS, realizată pe baza ortofotoplanurilor obținute potrivit prevederilor art. 1, pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, se execută de către Ministerul Apărării Naționale pentru o suprafață de cel mult 25.000 km^2 anual.(3) Pentru suprafața ce o depășește pe cea prevăzută la alin. (2), activitatea de digitizare și actualizare a LPIS, realizată pe baza ortofotoplanurilor obținute potrivit prevederilor art. 1, se execută de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.(4) Structurile Ministerului Apărării Naționale care execută activitatea de digitizare și actualizare a LPIS prevăzută la alin. (1) și (2) se stabilesc de ministrul apărării naționale prin protocolul prevăzut la art. 3 alin. (1).(5) Structurile Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale beneficiare ale activității de digitizare și actualizare a LPIS prevăzute la alin. (1) și (2) se stabilesc de ministrul agriculturii și dezvoltării rurale prin protocolul prevăzut la art. 3 alin. (1).(6) Plata serviciilor de digitizare și actualizare a LPIS se efectuează, anual, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în limita sumelor aprobate prin legile bugetare anuale.  +  Articolul 3(1) Pentru aplicarea prevederilor art. 1 și 2, în termen de 30 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se încheie un protocol între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul Apărării Naționale.(2) În baza protocolului prevăzut la alin. (1) se încheie anual contracte de prestări servicii între structurile desemnate potrivit prevederilor art. 1 alin. (3) și (4), respectiv între structurile desemnate potrivit prevederilor art. 2 alin. (4) și (5), cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 4Sumele încasate din serviciile de aerofotogrammetrie și de realizare a ortofotoplanurilor, precum și sumele încasate din serviciile de digitizare și actualizare a LPIS se constituie venituri ale activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă Ministerul Apărării Naționale, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 253/2003 privind aprobarea înființării pe lângă Ministerul Apărării Naționale a unor activități finanțate integral din venituri proprii, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 5(1) Toate drepturile de autor asupra înregistrărilor rezultate în urma serviciului de aerofotogrammetrie și ortofotoplanurilor revin exclusiv Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și instituțiilor din subordine stabilite potrivit prevederilor art. 1 alin. (4).(2) Ortofotoplanurile rezultate în urma aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și cele realizate în perioada 2010-2020 în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie și de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României și executarea serviciilor de digitizare și actualizare a Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 136/2010, cu modificările și completările ulterioare, se pun la dispoziția Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, autorităților administrației publice centrale, Consiliului General al Municipiului București și consiliilor județene, gratuit, la cerere, potrivit protocoalelor încheiate între acestea și Ministerul Apărării Naționale.(3) Ortofotoplanurile rezultate în urma aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și cele realizate în perioada 2010-2020 în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 136/2010, cu modificările și completările ulterioare, se pun la dispoziția autorităților administrației publice locale din comune, orașe și municipii, prin consiliile județene din unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia funcționează autoritatea administrației publice locale, în baza protocoalelor încheiate potrivit alin. (2) între consiliile județene și Ministerul Apărării Naționale.(4) Ortofotoplanurile rezultate în urma aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se pun cu titlu gratuit la dispoziția autorităților publice centrale și locale, cu ajutorul serviciilor de vizualizare, prin intermediul geoportalului Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România - INIS. (la 21-03-2022, Alineatul (4) din Articolul 5 a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 59 din 18 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 18 martie 2022 )  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie și de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României și executarea serviciilor de digitizare și actualizare a Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 30 martie 2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 136/2010, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Ștefan Gheorghe,
  secretar de stat
  Ministrul apărării naționale,
  Nicolae-Ionel Ciucă
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila Zoltán
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare
  București, 30 iunie 2021.Nr. 75.----