ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 74 din 30 iunie 2021pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, pentru modificarea art. 299 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 30 iunie 2021  Având în vedere necesitatea reglementării unor măsuri care să vină în sprijinul persoanelor asigurate aflate în incapacitate temporară de muncă, în sensul că se introduc prevederi pentru evaluarea stării de sănătate și pentru monitorizarea evoluției bolii, în etape de scurtă durată și succesive, în vederea recuperării capacității de muncă a persoanei asigurate și reinserției socioprofesionale a acesteia,luând în considerare faptul că din contribuția asiguratorie pentru muncă cota distribuită bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru plata concediilor medicale, conform art. 220^6 alin. (4) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, este de 22% pentru anul 2021, stabilită prin Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021,având în vedere faptul că stabilirea bazei de calcul al indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate se raportează la valoarea salariului minim brut pe țară, care în anul 2020 s-a majorat cu aproximativ 54% față de valoarea celui stabilit pentru anul 2017, ceea ce a condus la majorarea cuantumului indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate de care beneficiază persoanele asigurate și implicit la majorarea cheltuielilor bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate,se impune luarea de măsuri pentru controlul cheltuielilor cu indemnizații de concedii medicale, ținând cont de faptul că persoanele asigurate beneficiază de concedii și indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă pentru boli obișnuite, dacă îndeplinesc un stagiu minim de asigurare, respectiv de 6 luni, iar în cazul urgențelor medico-chirurgicale, al bolilor infectocontagioase, pentru unele boli cardiovasculare, pentru SIDA și neoplazii, pentru tuberculoză, precum și pentru riscul maternal, indemnizațiile se plătesc fără îndeplinirea unui stagiu, respectiv din ziua în care persoanele în cauză devin asigurate pentru concedii și indemnizații.Luând în considerare creșterea cheltuielilor care se suportă din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, determinate de creșterea numărului beneficiarilor de indemnizații de asigurări sociale de sănătate, se impune implementarea unor măsuri menite să asigure decontarea fără sincope a acestor drepturi de care beneficiază persoanele asigurate pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate.Pentru punerea în acord a dispozițiilor art. 26 alin. (1^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la sintagma „în vârstă de 16 ani“, declarată neconstituțională prin Decizia Curții Constituționale nr. 244 din 20 aprilie 2021, cu prevederile Constituției României, republicată,având în vedere că acest aspect reprezintă o situație extraordinară, care nu poate fi preîntâmpinată decât pe calea delegării legislative, întrucât în caz contrar s-ar crea o situație incertă cu privire la interpretarea și aplicarea normei care face obiectul art. 26 alin. (1^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la categoria de asigurați care pot avea dreptul la concediu și indemnizație pentru îngrijirea copilului bolnav, în lipsa stabilirii unei vârste maxime a copilului.Ținând cont de necesitatea punerii în concordanță a dispozițiilor din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, cu cele ale Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește asigurarea unui acces mai facil la certificate de concediu medical în situația în care se impune izolarea persoanelor asigurate, prin reconsiderarea obligației acestora de a prezenta adeverința de la plătitorii de indemnizații,pentru a se responsabiliza persoanele care se deplasează în interes personal în zone în care există epidemie, risc epidemiologic sau biologic, cu un agent înalt patogen, și care, la întoarcerea pe teritoriul României, pentru a nu deveni astfel factori de risc pentru persoanele cu care vin în contact, intră în concediu medical pentru carantină, pentru care din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate se suportă indemnizațiile corelative,întrucât, potrivit prevederilor legale în vigoare, în categoria persoanelor asigurate pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate se încadrează atât persoane cu plata unei contribuții, cât și persoane asigurate fără plata contribuției, în tot cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, sintagma „stagiu de cotizare“ se înlocuiește cu sintagma „stagiu de asigurare“.Având în vedere prevederile art. 624 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care reglementează obligația autorităților și instituțiilor publice de a stabili funcțiile publice specifice și a le echivala cu funcțiile publice generale doar prin lege,ținând cont de faptul că neadoptarea în regim de urgență a măsurii de echivalare a funcției publice de conducere specifice de medic-șef de la nivelul caselor de asigurări de sănătate cu funcția publică de conducere de director executiv adjunct ar conduce la imposibilitatea stabilirii drepturilor salariale pentru personalul care ocupă aceste funcții, deoarece această funcție este o funcție publică specifică cu prerogative de putere publică, a cărei salarizare trebuie echivalată prin lege cu o funcție publică generală, respectiv cu funcția publică de conducere de director executiv adjunct de la nivel teritorial,în considerarea faptului că neadoptarea acestor măsuri în regim de urgență, cu caracter excepțional, contribuie la majorarea cheltuielilor cu indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, ceea ce ar conduce la grevarea în continuare a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, fără un control riguros al acestora,apreciind că intervenția legislativă de urgență și extraordinară este justificată de necesitatea unei reglementări exprese în vederea cheltuirii responsabile și eficiente a fondurilor publice prin responsabilizarea atât a furnizorilor de servicii medicale, cât și a beneficiarilor de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate,întrucât aceste elemente vizează interesul general public și constituie o situație de urgență și extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) concedii medicale și indemnizații de risc maternal care se acordă persoanelor asigurate în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 25/2004, cu modificările și completările ulterioare.2. Articolul 3^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3^1(1) Pentru a beneficia de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, persoanele prevăzute la art. 1 trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:a) să îndeplinească stagiul minim de asigurare necesar deschiderii drepturilor prevăzute la art. 2;b) să prezinte adeverința eliberată de plătitorul de indemnizații din care să reiasă numărul de zile de concediu de incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12/24 luni, după caz.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. b), persoanele prevăzute la art. 1 beneficiază de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate fără prezentarea adeverinței, în cazul urgențelor medico-chirurgicale sau al bolilor infectocontagioase din grupa A, în cazul bolilor infectocontagioase pentru care se instituie izolarea stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 921/2020 privind aprobarea Listei bolilor infectocontagioase pentru care se instituie izolarea persoanelor, la domiciliul acestora, la locația declarată de acestea sau, după caz, în unități sanitare sau în locații alternative atașate acestora, precum și a Listei unităților sanitare de bază în care se tratează persoanele bolnave, precum și în cazul carantinei. (3) Adeverința prevăzută la alin. (1) lit. b) se eliberează și în cazul concediilor medicale pentru maternitate, pentru îngrijirea copilului bolnav, precum și în cazul riscului maternal.3. La articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Cota de contribuție prevăzută la art. 3 alin. (3) se datorează și se achită de către persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2). Venitul lunar pentru care se optează plata contribuției este un venit ales care nu poate fi mai mic decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii, și nici mai mare decât valoarea a de 3 ori a acestuia, cu excepția persoanelor care optează pentru încheierea contractului de asigurare pentru a beneficia de concedii medicale și indemnizații pentru maternitate, pentru care venitul lunar pentru care se optează plata contribuției este un venit ales care nu poate fi mai mic decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii, și nici mai mare decât valoarea a de 12 ori a acestuia.4. La articolul 6, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Pentru a beneficia de concedii și indemnizații, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) sunt obligate să încheie contractul de asigurare pentru concedii și indemnizații cu casa de asigurări de sănătate la care sunt luate în evidență ca persoane asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate potrivit prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza declarației fiscale depuse în vederea plății contribuției de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 170 alin. (1), art. 174 alin. (6) și art. 180 alin. (2) și (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Contractul se înregistrează la casa de asigurări de sănătate și produce efecte de la data înregistrării.5. La articolul 10, alineatele (3) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2), baza de calcul al indemnizațiilor prevăzute la art. 2 se determină ca medie a veniturilor asigurate, înscrise în contractul de asigurare, din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de asigurare, până la limita a 3 salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată, cu excepția persoanelor care optează pentru încheierea contractului de asigurare pentru a beneficia de concedii medicale și indemnizații pentru maternitate, pentru care baza de calcul al indemnizațiilor se determină ca medie a veniturilor asigurate, înscrise în contractul de asigurare, din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, până la limita a 12 salarii minime brute pe țară lunar..................................................................................................(7) Pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2), în cazul în care stagiul de asigurare este mai mic de 6 luni, pentru situațiile prevăzute la art. 9, baza de calcul al indemnizațiilor de asigurări sociale o constituie media veniturilor lunare asigurate, înscrise în contractul de asigurare, sau, după caz, venitul lunar din prima lună de asigurare cu respectarea prevederilor alin. (4).6. După articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 14^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 14^1(1) Medicii prevăzuți la art. 11 au obligația întocmirii unui plan de urmărire a evoluției bolii, care va cuprinde cel puțin indicațiile terapeutice și igieno-dietetice, pe care persoana asigurată are obligația să îl respecte, în cazurile în care se eliberează certificate de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă. Structura planului de urmărire a evoluției bolii se stabilește prin normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) Durata pentru care pot fi eliberate certificatele de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă de către medicii prevăzuți la art. 11 se stabilește în normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, iar pentru fiecare episod de boală, în vederea urmăririi evoluției bolii care a determinat incapacitatea temporară de muncă a persoanei asigurate, se acordă în cel puțin două etape.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru certificatele de concediu medical care se eliberează pentru unele boli speciale prevăzute la art. 13 alin. (3), pentru urgențele medico-chirurgicale, pentru bolile infectocontagioase din grupa A, pentru bolile infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării prevăzută la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 136/2020, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru certificatele de concediu medical care vizează durata internării persoanei asigurate, medicul curant nu are obligația întocmirii planului de urmărire a evoluției bolii. (4) Pentru respectarea planului prevăzut la alin. (1), medicul curant va acorda consultații la cabinet. În cazul persoanelor nedeplasabile, consultațiile se acordă la domiciliul persoanei asigurate sau la distanță, după caz. Situațiile care au condus la imposibilitatea deplasării persoanelor la cabinet sunt prevăzute în normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/ 1.311/2017, cu modificările și completările ulterioare.(5) Concediul medical acordat la externarea din spital poate fi prelungit de către medicul de specialitate sau de către medicul de familie, după caz, în condițiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017, cu modificările și completările ulterioare.7. La articolul 22, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), indemnizația prevăzută la art. 18 lit. b) se suportă pentru o perioadă de 5 zile din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, în cazul în care se instituie măsura carantinei la întoarcerea pe teritoriul României, pentru o persoană care s-a deplasat în interes personal într-o zonă în care la momentul deplasării exista epidemie, risc epidemiologic sau biologic, cu un agent înalt patogen, în condițiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017, cu modificările și completările ulterioare.8. La articolul 26, alineatul (1^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1^1) În cazul copilului cu afecțiuni grave, asigurații au dreptul la concediu și indemnizație pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 18 ani.9. La articolul 47, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:(4) Constituie contravenție desfășurarea activității de către persoanele prevăzute la art. 33 la unul dintre angajatori în perioada în care la celălalt/ceilalți angajator/angajatori a prezentat certificat/certificate de concediu medical.(5) Constituie contravenție nerespectarea de către medicii curanți a obligației prevăzute la art. 14^1 alin. (1).10. La articolul 48, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 48(1) Contravențiile prevăzute la art. 47 se sancționează după cum urmează: a) cele prevăzute la alin. (1) și (2), cu amendă de la 3.500 lei la 6.000 lei;b) cele prevăzute la alin. (3), cu amendă de la 6.000 lei la 11.000 lei;c) cea prevăzută la alin. (4), cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, precum și neplata/recuperarea indemnizației de asigurări sociale de sănătate;d) cea prevăzută la alin. (5), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.11. În tot cuprinsul actului normativ, sintagma „stagiu de cotizare“ se înlocuiește cu sintagma „stagiu de asigurare“.  +  Articolul IILa articolul 299 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Funcția de medic-șef al CNAS este funcție publică specifică de conducere echivalată cu funcția publică de conducere de director general adjunct de la nivelul funcțiilor publice de stat, iar cea de medic-șef al caselor de asigurări este funcție publică specifică de conducere echivalată cu funcția publică de conducere de director executiv adjunct de la nivelul funcțiilor publice teritoriale, astfel cum acestea sunt prevăzute la art. 385 alin. (1) și (2) și art. 390 alin. (1) lit. b) și f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul III(1) Contractele de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate încheiate cu casele de asigurări de sănătate de către persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, potrivit prevederilor în vigoare la data prezentei ordonanțe de urgență, își produc efectele până la data de 31 august 2021.(2) Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, se pot asigura în sistemul de asigurări sociale de sănătate, pentru a beneficia de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, pe bază de contract de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, în condițiile stabilite la art. I pct. 3 și 5 din prezenta ordonanță de urgență. (3) Venitul lunar înscris în contractele prevăzute la alin. (1), contribuția lunară calculată și achitată asupra acestui venit, pentru perioada de până la 31 august 2021, nu se modifică. Drepturile reprezentând indemnizații de asigurări sociale de sănătate aferente certificatelor de concediu medical eliberate până la data de 31 august 2021 se acordă până la încetarea situației care a determinat necesitatea eliberării respectivelor certificate medicale.  +  Articolul IV(1) Pentru sumele prevăzute la art. 38 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, respinse la plată de casele de asigurări de sănătate pentru care acestea au întocmit și transmis comunicările de respingere a plății și pentru care angajatorii nu au depus până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență o nouă cerere de restituire însoțită de documentele care dovedesc remedierea cauzelor de respingere la plată înscrise în comunicare, termenul-limită de depunere este data de 31 decembrie 2021.(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2022, termenul de remediere a cauzelor de respingere și de depunere a cererilor de restituire însoțite de documentele justificative este de maximum 90 de zile de la data primirii comunicării. (3) Sumele înscrise în cererile de restituire înregistrate la casele de asigurări de sănătate, în afara termenelor prevăzute la alin. (1) și (2), se resping definitiv la plată și nu se decontează din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.  +  Articolul VOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul VIPrevederile cuprinse la art. I, III și IV din prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data de 1 august 2021.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Ilie-Dan Barna
  Ministrul sănătății,
  Ioana Mihăilă
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adrian Gheorghe
  p. Ministrul muncii și protecției sociale,
  Mihnea-Claudiu Drumea,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare
  București, 30 iunie 2021.Nr. 74.----