ORDIN nr. 1.070/628/2021privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuțiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.070 din 28 iunie 2021
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 628 din 28 iunie 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 29 iunie 2021  (la 01-04-2022, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 943/176/2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 31 martie 2022. ) Având în vedere Referatul de aprobare nr. IM 4.663/2021 al Ministerului Sănătății și nr. DG 1.946 din 28 iunie 2021 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, prevederile Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.069/629/2021 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022,în temeiul prevederilor:– art. 291 alin. (2) din titlul VIII „Asigurările sociale de sănătate“ din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022;– Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă criteriile ce stau la baza îndeplinirii atribuțiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, prevăzute în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin. (la 01-04-2022, sintagma: dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 943 din 30 martie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 31 martie 2022 )  +  Articolul 2Direcțiile de specialitate și celelalte structuri de specialitate din cadrul direcțiilor de sănătate publică și caselor de asigurări de sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prevederile prezentului ordin sunt aplicabile pe perioada de valabilitate a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu data de 1 iulie 2021.
  Ministrul sănătății,
  Ioana Mihăilă
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adrian Gheorghe
   +  Anexa nr. 1CRITERIIce stau la baza îndeplinirii atribuțiilor comisiei constituite în baza prevederilor art.2 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor deservicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale,a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări socialede sănătate pentru anii 2021-2022 - pentru asistența medicală primară -  +  Anexa nr. 2CRITERIIce stau la baza îndeplinirii atribuțiilor comisiei constituite în baza prevederilor art.22 alin. (4) și (5) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobareapachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordăriiasistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemuluide asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022 - pentru asistența medicală ambulatoriede specialitate pentru specialitățile clinice, inclusiv pentru specialitatea medicinăfizică și de reabilitare -  +  Anexa nr. 3CRITERIIce stau la baza îndeplinirii atribuțiilor comisiei constituite în baza prevederilor art.87 alin. (3) și (4) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobareapachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordăriiasistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemuluide asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022 - pentru asistența medicală spitalicească-