ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 58 din 24 iunie 2021privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2021, în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 632 din 28 iunie 2021  În contextul actual, evoluția pandemiei de COVID-19 la nivel global este o urgență majoră de sănătate publică pentru cetățeni și entitățile economice, motiv pentru care statele membre ale Uniunii Europene, la fel ca și România, continuă și în anul 2021 măsurile de natură economică pentru a atenua aceste repercusiuni negative asupra economiei.Prin circumstanțele excepționale create de pandemia de COVID-19, întreprinderile de toate tipurile se confruntă și în anul 2021 cu o lipsă severă de lichiditate. De asemenea, întreprinderile solvabile sau mai puțin solvabile se pot confrunta și în acest an cu o lipsă bruscă sau chiar indisponibilitate de lichiditate. Acest lucru a afectat în anul 2020 și poate afecta grav situația economică a multor întreprinderi sănătoase și situația angajaților acestora, cu posibile consecințe și în anul 2021, periclitând supraviețuirea acestora.Luând în considerare cele menționate anterior, se impune o acțiune decisivă cu un impact ridicat pentru asigurarea lichidității întreprinderilor și în anul 2021, astfel încât acestea să se redreseze odată ce situația actuală este depășită.Prin Comunicarea Comisiei Europene - Cea de a cincea modificare a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 și modificarea anexei la Comunicarea Comisiei către statele membre privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul asigurării creditelor la export pe termen scurt [C(2021) 564] din 28 ianuarie 2021 privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19, care a modificat Comunicarea CE - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 [C(2020) 1863], sunt menționate principalele măsuri pe care statele membre le pot adopta în vederea susținerii activității economice și sunt stabilite plafoanele bugetare.Sectorul de creștere a bovinelor a întâmpinat în anul 2020 dificultăți prin imposibilitatea de a comercializa carne, lapte, produse din carne și produse lactate, înregistrând astfel pierderi economice însemnate, situație care se menține și în anul 2021.Din cauza restricțiilor de mișcare impuse de situația creată de pandemia de COVID-19, încă din anul 2020 sectorul bovin s-a confruntat cu mari probleme, respectiv scăderea prețului la achiziție, restricții în transportul animalelor către procesare/vânzare directă pe piață, HoReCa, scăderea exportului de animale vii, diminuarea numărului de animale, precum și perturbarea lanțurilor de aprovizionare, situație care se menține și în anul 2021.Totodată, o mare parte a fermierilor sunt furnizori de lapte către primi cumpărători pentru valorificarea acestuia în cadrul Programului pentru școli - distribuirea de lapte și produse lactate către elevi. Suspendarea cursurilor în unitățile de învățământ în anul școlar 2020-2021 a condus la situația în care produsele contractate, gata de livrat, să nu mai poată fi distribuite beneficiarilor și să riște depășirea datei valabilității minimale stabilite.Restricțiile impuse începând cu anul 2020 care se continuă și în anul 2021 generează pierderi în rândul crescătorilor de bovine prin interzicerea mobilității forței de muncă, imposibilitatea livrărilor laptelui crud materie primă către primi cumpărători, oprirea livrărilor procesatorilor de lapte către retail și HoReCa, interzicerea aprovizionării de către fermieri a automatelor de vânzare directă a laptelui către populație, acestea fiind doar câteva dintre motivele care contribuie la destabilizarea economică a fermierilor.Restricțiile impuse de valul 3 al pandemiei de COVID-19 în anul 2021, precum și efectele secetei accentuate din România din anul 2020 au condus la creșterea prețului de achiziție a furajelor, precum și la reducerea efectivelor de bovine. Reducerea efectivelor de bovine a generat diminuarea producției de carne și de lapte, influențând negativ balanța comercială a acestora.Pandemia de COVID-19, încă în desfășurare accentuată, afectează în mod semnificativ creșterea animalelor și vânzările produselor de origine animală de către fermieri. Principalele provocări cu care aceștia se confruntă sunt schimbarea tiparelor de consum la nivel de consumator și pe lanțurile de comercializare, schimbarea raportului dintre produsele proaspete și produsele de bază, blocajele pe piețele țărănești și creșterea livrărilor online, sincopele în sectorul de prelucrare agroindustrială, închiderea operatorilor economici din HoReCa, precum și a școlilor, cantinelor etc. Toate aceste provocări au ca efect, în primul rând, declinul producției, însoțit de scăderea veniturilor crescătorilor de animale.Conform datelor furnizate de către Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală (ICEADR), în anul 2021 se continuă trendul descendent început în anul 2020 al producțiilor de carne și lapte față de anul 2019, fiind influențat de creșterea prețurilor la furaje cu un procent cuprins între 8 și 10%, generată, pe de o parte, de efectele pandemiei de COVID-19 și, pe de altă parte, de efectele produse de seceta prelungită care a afectat teritoriul României în anii 2019-2020, creșterea prețurilor energiei electrice și combustibilului cu aproximativ 13%, costurile mai ridicate pentru medicamente și materiale sanitare cu aproximativ 11%. De asemenea, la bovine carne, estimările privind cheltuielile pentru anul 2021 față de anul 2020 indică creșterea cheltuielilor totale pe cap cu aproximativ 7,8%, iar la bovine lapte cu aproximativ 6%.Astfel, la costurile enumerate mai sus se adaugă costurile suplimentare impuse de aplicarea măsurilor de protecție impuse de pandemia de COVID19, respectiv măști de protecție, mănuși de unică folosință, dezinfectanți și alte cheltuieli materiale, precum și costurile suplimentare cu forța de muncă pentru a respecta măsurile impuse de starea de alertă, cum ar fi distanțarea fizică, carantina în anumite localități care determină restricții de mișcare și altele asemenea.În cazul României, exploatațiile mici sunt o componentă de bază a spațiului rural românesc, deoarece mecanismele de securitate socială sunt deficitare și economia rurală nonagricolă nu este diversificată. Totodată, acestea reprezintă și un element de continuitate a acestui spațiu rural.Ținând cont de dificultățile din sectorul bovin, este necesară susținerea activității de creștere a bovinelor și în anul 2021 prin măsuri economice adecvate, în vederea asigurării hranei, a materiilor prime pentru industria alimentară și menținerii locurilor de muncă. Condițiile pentru creșterea bovinelor sunt mult mai aspre față de celelalte sectoare; de exemplu, nutrețuri speciale, tratament specific, în stabulație închisă sau deschisă, costurile de întreținere fiind mari.În lipsa acordării măsurilor prevăzute de schema de ajutor de stat, crescătorii din sectorul bovin sunt în imposibilitatea de a-și asigura continuarea activității.Consecințele neadoptării acestor măsuri vor fi eliminarea de pe piață a unui număr semnificativ de crescători din sectorul bovin din România și apariția unor efecte sociale deosebit de importante.Având în vedere că statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea continuării activității economice și întrucât elementele mai sus prezentate vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Prezenta ordonanță de urgență instituie schema de ajutor de stat cu caracter temporar pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2021, în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID19, valabilă până la data de 31 decembrie 2021, denumită în continuare schemă, în scopul compensării pierderilor cauzate de pandemie.(2) Ajutoarele de stat acordate în baza schemei sunt compatibile cu piața comună în conformitate cu prevederile pct. 3.1 din Comunicarea CE - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 [C(2020) 1863], modificată prin Comunicarea Comisiei Europene - Cea de a cincea modificare a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 și modificarea anexei la Comunicarea Comisiei către statele membre privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul asigurării creditelor la export pe termen scurt [C(2021) 564] din 28 ianuarie 2021 privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19, denumită în continuare Comunicarea CE.(3) Schema de ajutor de stat s-a notificat la Comisia Europeană în temeiul art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și s-a aprobat prin Decizia Comisiei Europene C(2021) 3747 final din 20 mai 2021.(4) Schema se aplică pe întreg teritoriul României.(5) Sumele acordate cu titlu de ajutor de stat în condițiile prezentei ordonanțe de urgență nu sunt supuse executării silite prin poprire în cazul în care împotriva beneficiarilor acestora a fost pornită procedura de executare silită.  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) schemă de ajutoare - orice act pe baza căruia, fără să mai fie nevoie de măsuri de punere în aplicare suplimentare, pot fi acordate ajutoare individuale întreprinderilor, precum și orice act pe baza căruia pot fi acordate ajutoare care nu sunt legate de un proiect specific uneia sau mai multor întreprinderi;b) întreprindere - orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de forma sa juridică, potrivit art. 1 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei din 25 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale ca fiind compatibile cu piața internă, în aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare;c) RNE sau Registrul național al exploatațiilor - conform definiției prevăzute la art. 1 pct. 15 din Norma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor și bovinelor, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 40/2010, cu modificările și completările ulterioare;d) bovine - animale din speciile taurine și bubaline;e) exploatația în sectorul zootehnic - orice incintă împrejmuită cu unul sau mai multe adăposturi, orice construcție sau, în cazul unei ferme în aer liber, orice loc în care sunt ținute, deținute, îngrijite, tăiate sau manipulate animale, cu cod ANSVSA, în conformitate cu Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor și bovinelor, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Ordinul ANSVSA nr. 40/2010;f) crescător de animale - persoană fizică, persoană juridică, întreprindere individuală sau familială, persoană fizică autorizată, care are în posesie permanentă animale înscrise în RNE, în calitate de proprietar de animale și/sau proprietar de exploatație;g) Sistem național de identificare și înregistrare a animalelor (SNIIA) - totalitatea aplicațiilor, dispozitivelor, documentelor și procedurilor utilizate pentru identificarea și înregistrarea animalelor, conform Ordinului ANSVSA nr. 40/2010.  +  Articolul 3Ajutorul de stat prevăzut la art. 1 alin. (1) se acordă crescătorilor de animale prevăzuți la art. 2 lit. f), care dețin animale din speciile bovine, denumiți în continuare beneficiari.  +  Articolul 4(1) Ajutorul de stat prevăzut la art. 1 alin. (1) se acordă beneficiarilor care îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate:a) dețin minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de 31 ianuarie 2021, la care se pot adăuga și bovine cu vârsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2021, în exploatația cu cod ANSVSA, înregistrate în RNE;b) au produs și au valorificat lapte în luna ianuarie 2021;c) beneficiarul ajutorului de stat poate să fie diferit față de deținătorul animalelor la data de 31 ianuarie 2021 pentru următoarele cazuri, cu condiția ca data schimbării formei de organizare/radierii/decesului să fie cuprinsă între 31 ianuarie 2021 și data depunerii cererii de solicitare ajutor de stat:(i) beneficiarul este persoană fizică autorizată PFA, întreprindere individuală - II, întreprindere familială - IF, iar animalele figurează în RNE, precum și în exploatație, la data de 31 ianuarie 2021, pe CNP-ul reprezentantului PFA, II, IF; (la 04-03-2022, Punctul (i) din Litera c) , Alineatul (1) , Articolul 4 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 34 din 28 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 01 martie 2022 ) (ii) beneficiarul persoană fizică - CNP-ul reprezentantului PFA/II/IF, iar animalele figurează în RNE la data de 31 ianuarie 2021 pe cod unic de înregistrare - CUI al PFA/II/IF;(iii) beneficiarul este moștenitor, iar animalele figurează la data de 31 ianuarie 2021 pe CNP-ul persoanei decedate;d) să fie înregistrați în registrul unic de identificare, denumit în continuare RUI, și să dețină cod unic de înregistrare atribuit de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură;e) să nu se afle în reorganizare, lichidare sau faliment la data de 31 decembrie 2019, conform evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), sau în cazul persoanei fizice nu a fost emisă o decizie definitivă a instanțelor judecătorești de constatare a falimentului până la data de 31 decembrie 2019.(2) Ajutorul de stat se acordă pentru:a) efectivul de bovine deținut în condițiile alin. (1) lit. a);b) cantitatea de lapte produsă și valorificată în condițiile alin. (1) lit. b).(3) Beneficiarii care solicită ajutorul de stat prevăzut la alin. (2) lit. a) pot solicita și ajutorul de stat prevăzut la alin. (2) lit. b).(4) Ajutorul de stat prevăzut la alin. (2) lit. b) se acordă dacă beneficiarii solicită și ajutorul de stat prevăzut la alin. (2) lit. a).  +  Articolul 5(1) Valoarea ajutorului de stat se calculează pe baza cuantumului stabilit potrivit prevederilor art. 8 alin. (2) pentru fiecare beneficiar, în funcție de numărul de capete de bovine eligibile în condițiile art. 4 alin. (1) lit. a), la care se poate adăuga și valoarea calculată în funcție de cantitățile de lapte, în tone, produse și valorificate în condițiile art. 4 alin. (1) lit. b), până la concurența plafonului prevăzut la alin. (2).(2) Valoarea totală a ajutorului ce poate fi acordată pentru fiecare întreprindere, așa cum este definită la art. 2 lit. b), care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole nu depășește echivalentul în lei a 225.000 euro.(3) Ajutorul de stat prevăzut la art. 1 alin. (1) se cumulează cu alte forme de sprijin acordate în conformitate cu secțiunea 3.1 din Comunicarea CE, inclusiv cu ajutoarele de stat aprobate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 149/2020 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, aprobată cu modificări prin Legea nr. 19/2021, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul suin în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID19, aprobată cu modificări prin Legea nr. 20/2021, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 151/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul avicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, aprobată cu modificări prin Legea nr. 21/2021, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 205/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității producătorilor din sectorul vitivinicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID19, aprobată prin Legea nr. 122/2021, sau cu Măsura 21 - Măsură specifică de acordare a unui sprijin temporar cu caracter excepțional în cadrul FEADR ca răspuns la epidemia COVID19 din cadrul PNDR 2014-2020, fără a depăși echivalentul în lei a 225.000 euro pentru același beneficiar.(4) Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat este de 225.537.713,79 lei, se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2021, și este repartizată astfel:a) 182.708.014,97 lei pentru ajutorul prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. a);b) 42.829.698,82 lei pentru ajutorul prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. b).(5) Cursul de schimb valutar euro/lei pentru calcularea valorii totale maxime/cuantumului este cel stabilit de Banca Națională a României, valabil la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 6(1) Beneficiarii depun la centrele județene/locale ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), respectiv al municipiului București cererea al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, însoțită de următoarele documente justificative generale:a) copie de pe B.I./C.I. al/a beneficiarului, certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului al beneficiarului, împuternicire și o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;b) coordonate bancare/trezorerie.(2) Pentru criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), documentul specific care însoțește cererea este documentul emis de utilizatorii Sistemului național de identificare și înregistrare a animalelor - SNIIA, din care rezultă efectivul de bovine cu vârsta de minimum 16 luni și/sau efectivul de bovine cu vârsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2021, deținut în exploatația/exploatațiile cu cod atribuit de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, înscrisă/înscrise în cerere. Documentul se va emite la solicitarea beneficiarului și va fi transmis în format electronic de către utilizatorii SNIIA către centrele locale/județene ale APIA.(3) Pentru criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), documentele specifice care însoțesc cererea sunt următoarele, după caz:a) copie de pe contractul încheiat pe o perioadă de minimum 6 luni cu un prim-cumpărător, valabil la data de 31 ianuarie 2021, însoțită de copii de pe factură/facturi sau de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul care a produs și valorificat lapte în luna ianuarie 2021;b) copie de pe atestatul de producător, emis înainte de 1 ianuarie 2021 și valabil cel puțin până la data de 30 iunie 2021, însoțită de copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul persoană fizică, din care rezultă cantitatea de lapte produs și valorificat în luna ianuarie 2021;c) copie de pe avizul de însoțire a mărfii și de pe dispoziția de încasare a valorii/documente fiscale aferente laptelui comercializat pentru producătorul care a efectuat valorificarea laptelui în luna ianuarie 2021 prin automatele de lapte, indiferent de forma de organizare juridică;d) copie de pe factură/bonuri fiscale de valorificare a laptelui în luna ianuarie 2021 pentru PFA, II, IF și SC;e) copie de pe avizele de însoțire a mărfii care atestă livrarea și copie de pe notele de intrare-recepție în unitatea de procesare, din care să rezulte livrarea și recepția laptelui la unitatea proprie de procesare, în luna ianuarie, precum și copie de pe certificatul constatator emis de ONRC din care să reiasă obiectul de activitate, respectiv procesare lapte.(4) Cererea de solicitare a ajutorului de stat și documentele justificative prevăzute la alin. (1), (2) și (3) pot fi depuse la centrele județene/locale ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv al municipiului București sau transmise prin fax, poștă sau în format electronic ca document scanat, prin e-mail, cu condiția asumării prin semnătură de către reprezentantul legal al beneficiarului pe fiecare pagină a documentului transmis.(5) În situația în care beneficiarii prevăzuți la art. 3 dețin mai multe exploatații de bovine cu coduri ANSVSA situate pe raza mai multor unități administrativ-teritoriale din județe diferite, aceștia depun o singură cerere la centrul județean/local al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură pe raza căruia au sediul social sau își au domiciliul, după caz.(6) În cererea prevăzută la alin. (1) beneficiarii declară tipurile de ajutoare primite, așa cum sunt prevăzute la art. 5 alin. (3), urmând ca valoarea acestora să fie dedusă din plafonul prevăzut la art. 5 alin. (2). APIA preia din evidențele sale, dintre tipurile de ajutoare prevăzute la art. 5 alin. (3), doar pe cele implementate de aceasta.  +  Articolul 7(1) Perioada de depunere a cererilor de solicitare a ajutorului de stat și a documentelor justificative prevăzute la art. 6 alin. (1), (2) și (3) este de 30 de zile lucrătoare, începând cu ziua următoare intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 31 decembrie 2021. Nu se acordă plăți ulterior datei de 31 decembrie 2021 dacă se constată că acestea nu au putut fi efectuate din cauze imputabile beneficiarului, respectiv nedeclararea unui cont valid la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.  +  Articolul 8(1) În termen de 30 de zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a cererilor de solicitare a ajutorului de stat, centrele județene/locale ale APIA, respectiv al municipiului București efectuează controlul administrativ al tuturor solicitărilor și stabilesc efectivul de bovine care îndeplinește criteriile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și c) și cantitatea totală de lapte care îndeplinește criteriile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), întocmesc și transmit la APIA central situația centralizatoare cu beneficiarii și efectivele/cantitățile eligibile, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.(2) După centralizarea datelor din situațiile centralizatoare prevăzute la alin. (1), APIA central calculează cuantumul pe cap de animal prin raportarea plafonului prevăzut la art. 5 alin. (4) lit. a) la efectivul total de bovine eligibile și cuantumul pe tona de lapte prin raportarea plafonului prevăzut la art. 5 alin. (4) lit. b) la cantitatea totală de lapte eligibilă.(3) În termen de 10 zile lucrătoare de la stabilirea cuantumurilor, centrele județene/locale ale APIA, respectiv al municipiului București stabilesc și aprobă pentru fiecare beneficiar sumele cuvenite sub forma ajutorului de stat.(4) Suma cuvenită pentru prezenta schemă de ajutor de stat se calculează după cum urmează:(i) se calculează echivalentul în lei al sumei de 225.000 euro la cursul stabilit conform art. 5 alin. (5);(ii) din valoarea rezultată la pct. (i) se vor scădea sumele în lei acordate prin ajutoarele prevăzute la art. 5 alin. (3), dacă este cazul;(iii) dacă sumele acordate prin ajutoarele prevăzute la art. 5 alin. (3) au atins deja plafonul de 225.000 euro, pentru prezenta schemă de ajutor de stat nu se va acorda plata;(iv) dacă suma cuvenită conform cererii de ajutor de stat este mai mică decât suma rămasă în urma deducerii calculate conform art. 6 alin. (6), suma acordată va fi suma rezultată din aplicarea cuantumurilor pentru efectivul de bovine și/sau cantitățile eligibile din cerere;(v) dacă suma cuvenită conform cererii de ajutor de stat este mai mare decât suma rămasă în urma deducerii calculate conform art. 6 alin. (6), valoarea ajutorului de stat prevăzut la art. 5 alin. (1) va fi plafonată la suma calculată în urma deducerii.(5) După aprobarea pentru fiecare beneficiar a sumelor cuvenite, centrele județene/locale ale APIA, respectiv al municipiului București întocmesc și transmit la APIA central situațiile centralizatoare cu beneficiarii și sumele aprobate, al căror model este prevăzut în anexa nr. 3.(6) După primirea situațiilor centralizatoare prevăzute la alin. (5), APIA central întocmește și transmite Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale situația centralizatoare a beneficiarilor și sumelor aprobate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 9În baza situației centralizatoare prevăzute la art. 8 alin. (6) transmise de APIA central, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale întocmește și transmite Ministerului Finanțelor cererea de deschidere a creditelor bugetare, însoțită de situația centralizatoare a ajutorului de stat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.  +  Articolul 10(1) După aprobarea de către Ministerul Finanțelor a deschiderii creditelor bugetare, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale deschide și repartizează credite bugetare la structura centrală a APIA, care la rândul său repartizează credite bugetare centrelor județene APIA, respectiv al municipiului București, cu sumele cuvenite.(2) Centrele județene APIA, respectiv al municipiului București virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, conform legislației în vigoare.(3) APIA central publică pe site-ul instituției informațiile relevante cuprinse în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 702/2014, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 11(1) Toate documentele depuse în vederea solicitării ajutorului de stat acordat potrivit prezentei ordonanțe de urgență se păstrează la centrele județene/locale ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv al municipiului București și APIA central pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul de stat.(2) Toate documentele care atestă ajutorul de stat cuvenit se păstrează de către beneficiarii ajutorului de stat pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data încasării sumei cuvenite.  +  Articolul 12Beneficiarul are obligația să anunțe orice modificare privind datele din cerere la centrul județean al APIA, respectiv al municipiului București unde a depus cererea de solicitare, în termen de 5 zile lucrătoare de la respectiva modificare.  +  Articolul 13(1) În cazul nerespectării de către beneficiari a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 4, aceștia sunt obligați la restituirea contravalorii ajutorului de stat, la care se adaugă dobânzi și penalități de întârziere calculate de la data încasării acestuia până la data recuperării integrale, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.(1^1) Controlul schemei de ajutor de stat se face de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin agențiile subordonate. (la 04-03-2022, Articolul 13 a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 34 din 28 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 01 martie 2022 ) (2) Sumele reprezentând ajutor de stat necuvenit, prevăzut la alin. (1), reprezintă creanțe bugetare, pentru recuperarea acestora aplicându-se în mod corespunzător dispozițiile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare. Procesele-verbale de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare întocmite de către centrele județene ale APIA, respectiv al municipiului București, prin care se individualizează sumele de recuperat exprimate în moneda națională, constituie titluri de creanță și cuprind elementele actului administrativ-fiscal prevăzut de Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.(3) Titlul de creanță constituie titlu executoriu la data împlinirii termenului de scadență prevăzut în cuprinsul acestuia, stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.(4) Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim printr-un act administrativ individual care i se adresează trebuie să solicite autorității publice emitente, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, în condițiile și termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(5) Creanțele bugetare principale și accesorii se sting prin plată voluntară, compensare sau prin executare silită de către organele fiscale competente subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală, conform prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.(6) Titlurile executorii împreună cu dovada comunicării acestora către debitor se transmit organelor fiscale competente subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării creanțelor bugetare, conform dispozițiilor Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.(7) Cuantumul creanțelor bugetare accesorii, reprezentate de dobânzi și penalități de întârziere, se calculează de către centrele județene ale APIA, respectiv al municipiului București care au emis procesul-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare.(8) Creanțele bugetare accesorii, reprezentate de dobânzi și penalități de întârziere, se individualizează prin procese-verbale de constatare a accesoriilor, ce reprezintă titluri de creanță, prevederile alin. (2)-(5) aplicându-se în mod corespunzător.(9) În procedura insolvenței, înscrierea creanței bugetare la masa credală a debitorului se efectuează de către centrele județene ale APIA, respectiv al municipiului București.(10) Creanțele bugetare principale și accesorii se recuperează în conturile indicate în titlurile de creanță și se constituie venit integral la bugetul de stat.  +  Articolul 14Textul prezentei scheme se publică integral pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pe adresa www.madr.ro.  +  Articolul 15Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 16Prevederile prezentei ordonanțe de urgență intră în vigoare în prima zi după data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Nechita-Adrian Oros
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Cornel Feruță,
  secretar de stat
  București, 24 iunie 2021.Nr. 58.  +  Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.  +  Anexa nr. 2APIACJ .................Operator date cu caracter personal: 9596
  Situația centralizatoare cu efective și cantități de lapte eligibile
  în cadrul schemei de ajutor de stat pentru susținerea crescătorilor din sectorul bovin,
  în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19
  Nr. crt.Denumire beneficiarNumăr/dată decizieID fermierCNP/CUI fermierNr. animale eligibile Tone lapte eligibile
  0123456
  Totalxxx

  Director executiv adjunct,
  ..............................................
  Verificat
  Șef serviciu,
  .............................................
  Întocmit
  .............................................
   +  Anexa nr. 3APIACJ .................Operator date cu caracter personal: 9596
  Situația centralizatoare cu beneficiarii și sumele aprobate
  ca ajutor de stat pentru susținerea crescătorilor din sectorul bovin,
  în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19

  Bun de plată
  ................ lei
  Director executiv CJ,
  ......................................
  Nr. crt.Denumire beneficiarID fermierNr. animale eligibileCuantum/ capTone lapte eligibileCuantum/ tonăValoare ajutor de stat calculat (lei) conform art. 8Valoare ajutoare de stat încasate (euro) conform art. 8Valoare ajutoare de stat încasate (lei) conform art. 8Valoare ajutor de stat cuvenit (euro) conform art. 8Valoare ajutor de stat cuvenit (lei) conform art. 8
  01234567891011
  Totalx

  Certificat din punct de vedere al realității, regularității datelor,
  Director executiv adjunct,
  .............................................
  Verificat
  Șef serviciu,
  .............................................
  Întocmit
  .............................................
   +  Anexa nr. 4Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - APIA
  Situația centralizatoare cu sumele aprobate în cadrul schemei de ajutor de stat
  pentru susținerea crescătorilor din sectorul bovin, în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19
  Nr. crt.JudețNr. beneficiariEfectiv bovine (capete)Cantitate lapte (tone)Ajutor de stat solicitat (lei)

  Director general APIA,
  ........................................
   +  Anexa nr. 5Ministerul Agriculturii și Dezvoltării RuraleSe aprobă.Ordonator principal de credite,...................................................
  Situația centralizatoare cu sumele aprobate în cadrul
  schemei de ajutor de stat pentru susținerea crescătorilor din sectorul bovin,
  în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19
  Nr. crt.JudețulSuma aprobată (lei)
  (0)(1)(2)
  1.
  2.
  3.
  .....
  TOTAL:

  Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene
  Director general,
  ...................................................
  (semnătura și ștampila)
  -----