ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 55 din 24 iunie 2021pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 25 iunie 2021  Având în vedere derularea programului de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, inclusiv pentru specialiști din sănătate și/sau învățământ, care se face în baza prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar finanțarea se asigură de la bugetul de stat și/sau bugetele locale, din credite interne/externe, precum și din alte surse legal constituite, acestea din urmă sunt reprezentate de sume încasate din vânzarea locuințelor pentru tineri, precum și sume rezultate din cuantumul chiriei reprezentând recuperarea investiției, calculată în funcție de durata normată de funcționare a clădirii, și care se virează lunar de către autoritățile publice locale sau de către autoritățile administrației publice centrale din domeniul învățământului, respectiv din domeniul sănătății către Agenția Națională pentru Locuințe,în baza Memorandumului nr. 8.032/2021 cu tema „Execuția cheltuielilor bugetului de stat și a cheltuielilor bugetelor asigurărilor pe trimestrului I 2021“, unde s-a stabilit ca, pentru instituțiile publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, să se promoveze măsuri de ordin legislativ care să conducă la majorarea veniturilor,luând în considerare tendința de scădere a numărului de locuințe achiziționate de către chiriașii locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, realizate prin programul implementat de Agenția Națională pentru Locuințe, conform datelor existente la nivelul respectivei agenții (anul 2016 - 3,24%; anul 2017 - 2,54%; anul 2018 - 2,12%; anul 2019 - 1,78%; anul 2020 - 0,91%; cu raportare la numărul total de unități locative înregistrate la finele fiecărui an),deoarece actualele prevederi ale Legii nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dispun, la art. 10 alin. (2) lit. d), că valoarea de vânzare se calculează în baza unei valori de înlocuire pe metru pătrat stabilită, anual, prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, care urmează să fie publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar conform prevederilor art. 19^2 alin. (5) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările și completările ulterioare, acest ordin trebuie publicat cel târziu până la data de 31 iulie 2021,ținând cont că, prin Programul de guvernare 2020-2024, Guvernul României își asumă realizarea de locuințe pentru specialiștii în sănătate, învățământ și alte categorii socioprofesionale,în condițiile în care autoritățile administrației publice locale din cele mai multe unități administrativ-teritoriale nu dispun de resurse bugetare proprii pe care să le aloce proiectelor esențiale de investiții, Guvernul României își asumă realizarea unui amplu pachet de măsuri investiționale care vizează creșterea calității vieții în toate comunitățile locale din România, inclusiv prin construirea de locuințe destinate, cu prioritate, specialiștilor din sănătate și învățământ.Actul normativ în vigoare în baza căruia urmează a se realiza locuințele propuse este Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și actele normative subsecvente acesteia. Modificarea actului normativ pe calea ordonanței de urgență se justifică prin necesitatea asigurării de locuințe, cu prioritate pentru specialiștii din sănătate și învățământ, în condițiile în care autoritățile administrației publice locale din cele mai multe unități administrativ-teritoriale nu dispun de resurse bugetare proprii pe care să le aloce proiectelor de investiții în domeniu.Având în vedere că locuirea este partea de politică publică a Guvernului care se modifică relativ la condițiile economice existente la un moment dat, dar și obligațiile statului de a garanta și de a asigura cadrul legislativ pentru exercitarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor, stabilite prin Constituția României, republicată, obligații care se realizează prin toate structurile sale administrative și prin instrumentele instituite în vederea sprijinirii eforturilor autorităților administrației publice locale în dezvoltarea fondului locativ,se impune intervenția legislativă de urgență pentru crearea unui cadru legislativ care să permită unităților administrativteritoriale promovarea obiectivelor de investiții, mai ales pentru specialiștii din sănătate, care au fost și sunt indispensabili în lupta cu pandemia de COVID-19.Consecința negativă pe care o poate avea neadoptarea prezentei ordonanțe de urgență este faptul că accesul la o locuință, pe care statul și unitățile administrativ-teritoriale trebuie să o asigure specialiștilor de pe teritoriul întregii țări, în special celor din sănătate, poate fi îngreunat, atrăgând afectarea stării de sănătate a populației și a condițiilor de trai în actualul context socioeconomic.Se impune intervenția legislativă de urgență pentru crearea unui cadru legislativ care să permită o abordare integrată, strategică la nivel național, în asigurarea finanțării de către stat a locuințelor pentru specialiști, conducând la îmbunătățirea condițiilor de trai, inclusiv prin asigurarea stabilității acestora în localitățile cu un deficit substanțial de cadre medicale.De asemenea, prin adoptarea prezentei ordonanțe de urgență se are în vedere susținerea segmentului de populație constituit de tinerii aflați la începutul carierei profesionale, cărora sursele de venit nu le permit achiziția unei locuințe în proprietate sau închirierea unei locuințe decente în condițiile pieței.Apreciind că intervenția legislativă de urgență și extraordinară este justificată și de atragerea de urgență a unor surse de finanțare pentru construcția de locuințe pentru tineri, precum și pentru specialiștii din diverse categorii socioprofesionale, dar cu prioritate pentru cei din sănătate,situația extraordinară prevăzută la art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, se motivează ca urmare a crizei sanitare globale provocate de pandemia de COVID-19 și efectele economice și sociale determinate de această situație, care au arătat vulnerabilitățile României în fața unor șocuri externe.Având în vedere cele menționate mai sus, se impune modificarea actului normativ pe calea ordonanței de urgență și adoptarea acesteia cu celeritate.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 740 din 21 octombrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 8, alineatele (1) și (1^1) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Tinerii, în sensul prevederilor prezentei legi, sunt persoane majore cu vârsta de până la 35 de ani la data depunerii cererii pentru repartizarea unei locuințe construite prin programele A.N.L., destinate închirierii, și care pot primi repartiții în cel mult 60 de luni de la împlinirea acestei vârste.(1^1) Prin excepție de la prevederile art. 8 alin. (1), specialiștii din învățământ și din sănătate, în sensul prevederilor prezentei legi, sunt persoane majore care pot depune cereri pentru repartizarea unei locuințe, destinate închirierii, în mod exclusiv specialiștilor din sănătate și/sau învățământ, indiferent de vârstă, dacă sunt angajați ai unităților din domeniile respective aflate pe raza unității administrativ-teritoriale în care sunt amplasate locuințele și care nu dețin o locuință în proprietate pe raza unității administrativ-teritoriale respective.2. La articolul 8, alineatul (1^3) se abrogă.3. La articolul 8, alineatul (7) va avea următorulcuprins:(7) Chiria pentru locuințele pentru tineri, destinate închirierii, prevăzute la alin. (2), al cărei model de calcul se stabilește prin normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei legi, în baza valorii de investiție a construcției, va acoperi:a) recuperarea investiției calculate din valoarea de investiție a construcției, în funcție de durata normată stabilită potrivit prevederilor legale, cu respectarea prevederilor alin. (9^1), care se virează în contul A.N.L.;b) o cotă de maximum 1,5%, aplicată la valoarea de investiție a construcției, destinată administratorilor locuințelor prevăzuți la alin. (2), pentru administrarea, întreținerea și reparațiile curente, precum și reparațiile capitale;c) o cotă de maximum 0,5%, aplicată la valoarea de investiție a construcției, care se constituie venit al administratorilor locuințelor prevăzuți la alin. (2), care se aplică chiriașilor care au împlinit vârsta de 35 de ani.4. La articolul 8, alineatele (8^1) și (9^2) se abrogă.5. La articolul 10 alineatul (2), literele d) și d^1) vor avea următorul cuprins:d) valoarea de vânzare a locuinței se calculează de către autoritățile administrației publice locale și ale sectoarelor municipiului București sau de către operatorii economici în a căror administrare se află imobilele respective, precum și de către autoritățile administrației publice centrale din domeniul învățământului, respectiv din domeniul sănătății sau de către unele unități aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor autorități, potrivit legii. Valoarea de vânzare reprezintă valoarea de investiție a construcției, diminuată cu contravaloarea sumelor rezultate din cuantumul chiriei reprezentând recuperarea investiției, calculată în funcție de durata normată de funcționare a clădirii, reținută de autoritățile administrației publice locale, ale sectoarelor municipiului București și/sau centrale, și virată către A.N.L. conform prevederilor art. 8 alin. (13) și actualizată cu rata inflației, comunicată de către Institutul Național de Statistică. Rata inflației se calculează de la data punerii în funcțiune a locuinței până la data vânzării acesteia. Pentru acoperirea cheltuielilor de promovare, publicitate imobiliară, evidență și vânzare, unitățile prin care se efectuează vânzarea, potrivit legii, beneficiază de un comision de până la 1% din valoarea de vânzare calculată a locuinței, comision care se include, împreună cu valoarea de vânzare a locuinței, în prețul final de vânzare al acesteia;d^1) valoarea de vânzare stabilită, conform prevederilor lit. d), se ponderează, numai după diminuarea cu amortizarea calculată și actualizarea cu rata inflației, cu un coeficient determinat în funcție de ierarhizarea localităților pe ranguri, stabilită prin Legea nr. 351/2001, cu modificările și completările ulterioare, astfel:
  Rangul localitățiiCoeficient de ponderare
  0 - București1,00
  I - municipii de importanță națională0,95
  II - municipii de importanță interjudețeană0,90
  III - orașe0,85
  IV - sate reședință de comună0,80
  V - sate componente ale comunelor și sate aparținând municipiilor și orașelor0,80
  unde:a) rangul 0 - capitala României, municipiu de importanță europeană;b) rangul I - municipii de importanță națională, cu influență potențială la nivel european;c) rangul II - municipii de importanță interjudețeană, județeană sau cu rol de echilibru în rețeaua de localități;d) rangul III - orașe;e) rangul IV - sate reședință de comună;f) rangul V - sate componente ale comunelor și sate aparținând municipiilor și orașelor;
  6. La articolul 10 alineatul (2), litera d^2) se abrogă.7. În tot cuprinsul legii, sintagma „Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice“ se înlocuiește cu sintagma „Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației“.
   +  Articolul IIContractele de închiriere încheiate înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se supun prevederilor legale în vigoare, la data încheierii lor, până la expirarea termenului de închiriere prevăzut în contract.  +  Articolul IIIÎn termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se modifică Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IVLegea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 740 din 21 octombrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila Zoltán
  Ministrul sănătății,
  Ioana Mihăilă
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare
  București, 24 iunie 2021.Nr. 55.-----