HOTĂRÂRE nr. 677 din 24 iunie 2021privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare și de plată a sumelor acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 25 iunie 2021  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. II din Legea nr. 282/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă și al art. III din Legea nr. 58/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecție socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare și de plată a sumelor acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 31 august 2020, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizației prevăzute la art. 1 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările ulterioare, denumită în continuare ordonanța de urgență, angajatorii depun o cerere la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, în a căror rază teritorială își au sediul social.(2) Cererea prevăzută la alin. (1) însoțită de documentele prevăzute la art. 1^1 alin. (1) din ordonanța de urgență va fi datată și semnată de reprezentantul legal.(3) În situația prevăzută la art. 1 alin. (4) din ordonanța de urgență, angajatorul depune la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, în raza căreia își are sediul social, copii de pe toate deciziile privind reducerea timpului de lucru, programul de lucru, modul de repartizare a acestuia pe zile și drepturile salariale aferente, din perioada de 30 de zile calendaristice prevăzută la art. 1 alin. (3) din ordonanța de urgență, precum și copii de pe comunicările acestora către salariat.(4) Pentru situația prevăzută la art. 1 alin. (17) din ordonanța de urgență, din declarația pe propria răspundere prevăzută la art. 1^1 alin. (1) lit. b) din ordonanța de urgență trebuie să reiasă diminuarea cifrei de afaceri realizate în raport cu luna anterioară aplicării măsurii de reducere a activității.(5) Angajatorii, prin reprezentanții legali, sunt răspunzători pentru corectitudinea și veridicitatea datelor înscrise în documentele prevăzute la art. 1^1 alin. (1) din ordonanța de urgență.(6) În situația identificării unor inadvertențe în documentele depuse potrivit prevederilor art. 1^1 alin. (1) din ordonanța de urgență, precum și în situația în care documentele depuse sunt incomplete, agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, în raza cărora angajatorii au sediul social, care au înregistrat cererea prevăzută la alin. (1), solicită angajatorilor clarificări scrise și/sau prezentarea de documente suplimentare.(7) Plata indemnizației se face prin virament în conturile deschise de angajatori la instituțiile de credit.(8) Modelul cererii prevăzute la alin. (1), modelul declarației pe propria răspundere a angajatorului, prevăzută la art. 1^1 alin. (1) lit. b) din ordonanța de urgență, precum și modelul listei persoanelor, prevăzută la art. 1^1 alin. (1) lit. d) din ordonanța de urgență, care urmează să beneficieze de indemnizația prevăzută la art. 1 alin. (7) din ordonanța de urgență, se aprobă prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale, la propunerea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) În aplicarea prevederilor art. 3 alin. (1) din ordonanța de urgență, condiția pentru acordarea indemnizației este îndeplinită, după cum urmează:a) în cazul profesioniștilor prevăzuți la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum și al persoanelor care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe, astfel cum sunt prevăzute de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin înregistrarea unei reduceri a veniturilor nete realizate în luna pentru care se solicită indemnizația față de media veniturilor nete lunare din anul 2019, indiferent de valoarea acesteia;b) în cazul persoanelor care au încheiate convenții individuale de muncă potrivit Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, prin diminuarea orelor de muncă prestate de către acestea în cadrul cooperației.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. a), pentru persoanele care nu au realizat venituri în anul 2019, reducerea veniturilor realizate în luna pentru care se solicită indemnizația se raportează la veniturile estimate în declarația unică, respectiv norma de venit stabilit, în anul 2020.(3) Pentru a beneficia de indemnizația prevăzută la art. 3 alin. (1) din ordonanța de urgență, persoanele îndreptățite depun direct sau, după caz, prin cooperație, la agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, o cerere însoțită de copia actului de identitate și de o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condiției de acordare a indemnizației.(4) Cererea și declarația pe propria răspundere prevăzute la alin. (3) se transmit în format electronic sau în format letric, la agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, în a căror rază teritorială își au sediul social, până cel târziu în ultima zi a lunii curente pentru plata indemnizației din luna anterioară.(5) Plata indemnizației se efectuează în cel mult 10 zile lucrătoare de la data depunerii documentelor potrivit prevederilor alin. (4).(6) Modelele cererii și declarației pe propria răspundere prevăzute la alin. (3) se stabilesc prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale, la propunerea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5Pentru depunerea în format electronic a cererilor și a documentelor prevăzute la art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (4), art. 3 alin. (2) și art. 4 alin. (3) se pot folosi modele de cereri și formulare electronice publicate pe platforma Punctul de contact unic electronic, ale cărui organizare și funcționare sunt reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 922/2010 privind organizarea și funcționarea Punctului de contact unic electronic, sau pe platforma aici.gov.ro.4. Articolul 7 se abrogă.  +  Articolul IIOrdinele ministrului muncii și protecției sociale prevăzute la art. 1 alin. (8) și art. 2 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare și de plată a sumelor acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, cu completările ulterioare, astfel cum este modificată prin prezenta hotărâre, se emit în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul muncii și protecției sociale,
  Mihnea-Claudiu Drumea,
  secretar de stat
  p. Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului,
  Daniela Nicolescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
  Cristian-Marius Litan,
  secretar de stat
  București, 24 iunie 2021.Nr. 677.-----