HOTĂRÂRE nr. 671 din 24 iunie 2021privind acordarea unor ajutoare de urgență pentru sprijinirea familiilor afectate de inundații în cursul anului 2021
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 24 iunie 2021  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 27^1 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Pentru sprijinirea familiilor și persoanelor singure afectate de inundații în cursul anului 2021 se aprobă acordarea de ajutoare de urgență, în limita sumei de 5.000.000 lei, din creditele bugetare aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale pentru anul 2021.(2) În sensul prezentei hotărâri, inundațiile cuprind atât ploile abundente, cât și fenomenele asociate acestora, respectiv alunecările de teren și fenomenele meteorologice deosebite.(3) Familiile și persoane singure afectate de inundații sunt cele ale căror locuințe au fost avariate parțial sau în totalitate, potrivit evaluărilor și constatărilor efectuate de autoritățile/ organismele competente organizate conform legii.  +  Articolul 2(1) Ajutoarele de urgență prevăzute la art. 1 se acordă familiilor sau persoanelor singure afectate de inundații, indiferent de veniturile acestora, astfel:a) câte 6.000 lei pentru familiile și persoanele singure ale căror locuințe au fost afectate în proporție de peste 75% inclusiv;b) câte 4.000 lei pentru familiile și persoanele singure ale căror locuințe au fost afectate în proporție cuprinsă între 50% inclusiv și 75%;c) câte 2.500 lei pentru familiile și persoanele singure ale căror locuințe au fost afectate în proporție cuprinsă între 25% inclusiv și 50%;d) câte 1.500 lei pentru familiile și persoanele singure ale căror locuințe au fost afectate în proporție de până la 25%;e) câte 1.000 lei pentru familiile și persoanele singure ale căror bunuri din locuință au fost deteriorate, indiferent de numărul sau tipul bunurilor.(2) Pentru familiile și persoanele singure prevăzute la alin. (1) lit. a)-d), suma prevăzută la alin. (1) lit. e) se acordă suplimentar față de sumele acordate pentru afectarea locuinței.(3) În cazul în care, ca urmare a inundațiilor, alunecărilor de teren și fenomenelor meteorologice deosebite, se înregistrează pierderi de vieți omenești, familia persoanei decedate beneficiază suplimentar de suma de 7.500 lei, indiferent de numărul victimelor.(4) În situația prevăzută la alin. (3), ajutorul se plătește soțului/soției ori rudelor directe de gradul 1 sau 2 sau, în lipsa acestora, persoanei fizice care demonstrează cu documente doveditoare că s-a ocupat de organizarea înmormântării.(5) Ajutorul de urgență se acordă numai pentru persoanele singure și familiile pentru care s-au înregistrat pagube în cazul locuințelor în care acestea trăiesc efectiv, indiferent de regimul juridic al deținerii acestora. În cazul în care persoana singură sau familia deține mai multe locuințe afectate, ajutorul se acordă o singură dată, pentru o singură locuință.  +  Articolul 3Prin derogare de la prevederile art. 37 și 38 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru acordarea ajutorului de urgență prevăzut la art. 1 nu se impune completarea cererii și nici efectuarea de anchete sociale.  +  Articolul 4(1) Ajutoarele de urgență nominale se aprobă prin notă de către ministrul muncii și protecției sociale sau de persoana desemnată în acest scop, pe baza borderourilor întocmite de către agențiile pentru plăți și inspecție socială din județele, respectiv municipiul București, denumite în continuare agenții teritoriale, unde s-au produs inundații, alunecări de teren și fenomene meteorologice deosebite, cu sprijinul comitetelor județene/locale pentru situații de urgență și pe baza constatărilor comisiei pentru evaluarea estimativă a pagubelor, constituită prin ordin al prefectului, în baza Ordinului ministrului apelor și pădurilor și al ministrului afacerilor interne nr. 459/78/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică, precum și incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona costieră.(2) Borderourile prevăzute la alin. (1) se avizează de primarii localităților afectate și de prefecți și conțin în mod obligatoriu:a) numele și prenumele titularului ajutorului de urgență;b) adresa de domiciliu/reședință;c) gradul de afectare a locuinței, potrivit art. 2 alin. (1), constatat de comisia pentru evaluarea estimativă a pagubelor, constituită prin ordin al prefectului;d) suma propusă cu titlu de ajutor de urgență, în conformitate cu nivelurile și limitele prevăzute la art. 2.(3) Pe baza borderourilor centralizatoare prevăzute la alin. (1), Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială întocmește situațiile centralizatoare cu titularii ajutorului de urgență cu propunerea de aprobare, pe care le transmite Ministerului Muncii și Protecției Sociale pentru aprobare.(4) Plata ajutorului de urgență se poate face atât prin mandat poștal, cât și prin cont bancar. Pentru plata prin cont bancar, titularul își va exprima opțiunea în scris pe baza unei declarații pe propria răspundere.  +  Articolul 5Pentru plata ajutoarelor de urgență prevăzute la art. 2, în condițiile art. 4, solicitarea acestora se efectuează de către agențiile teritoriale până cel târziu la data de 10 decembrie 2021.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul muncii și protecției sociale,
  Mihnea-Claudiu Drumea,
  secretar de stat
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila Zoltán
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare
  București, 24 iunie 2021.Nr. 671.----