ORDONANȚĂ nr. 63 din 30 august 2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 1 septembrie 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 pct. II.7 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adopta prezenta ordonanța.  +  Articolul 1(1) Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. se organizează ca instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. (la 01-01-2015, Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDONANȚA nr. 24 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 29 august 2014. ) (2) Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. este organul tehnic specializat care exercita, potrivit legii, controlul de stat cu privire la respectarea disciplinei în urbanism și a regimului de autorizare a construcțiilor, precum și la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calității în construcții. (la 11-12-2001, Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 707 din 3 decembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 11 decembrie 2001. ) (3) În cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. funcționează inspectorate județene în construcții și Inspectoratul în Construcții al Municipiului București, unități fără personalitate juridică. (la 23-07-2021, Alineatul (3) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 201 din 19 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 20 iulie 2021 ) (4) Conducătorii inspectoratelor județene în construcții și al Inspectoratului în Construcții al Municipiului București sunt numiți de ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, în condițiile legii. (la 23-07-2021, Alineatul (4) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 201 din 19 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 20 iulie 2021 )  +  Articolul 2Patrimoniul Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. se constituie prin preluarea activului și pasivului inspectoratelor în construcții județene, respectiv al municipiului București, și ale Inspectoratului de stat în construcții din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.  +  Articolul 3Abrogat. (la 10-05-2012, Art. 3 a fost abrogat de pct. 2 al art. XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 16 din 8 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 10 mai 2012. )  +  Articolul 4(1) Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. se finanțează integral din venituri proprii.(2) Fondurile necesare Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. pentru îndeplinirea atribuțiilor, inclusiv calculul și virarea sumelor, se asigură potrivit prevederilor art. 40 alin. 1 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare, ale art. 30 alin. (1) și (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale altor acte normative în vigoare.(3) Din veniturile realizate Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. virează 30% în contul corespunzător de venituri al activității finanțate integral din venituri proprii prevăzute la alin. (4), gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, iar sumele încasate se utilizează potrivit prevederilor art. 40 alin. 1 din Legea nr. 10/1995, cu modificările ulterioare, și ale bugetului aprobat.(4) Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitățile finanțate integral din venituri proprii se aprobă anual ca anexă la bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.(5) Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. este obligat să participe la toate fazele determinante stabilite prin proiect și acceptate de inspectoratele teritoriale în construcții competente.(6) Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. realizează venituri și din efectuarea de prestații și servicii specifice, precum și din alte surse prevăzute de legislația în vigoare, care se fac venit la bugetul de venituri și cheltuieli al instituției.(7) Din veniturile obținute Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. își finanțează cheltuielile de organizare și funcționare. (la 01-01-2015, Art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. II din ORDONANȚA nr. 24 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 29 august 2014. )  +  Articolul 5Conducerea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. este asigurată de inspectorul general, cu rang de secretar de stat, ajutat de inspectorul general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, numiți și revocați din funcție prin decizie a primului-ministru. (la 17-11-2012, Art. 5 a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 210 din 13 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 14 noiembrie 2012, care introduce pct. 1^1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 93 din 2 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 11 noiembrie 2011. )  +  Articolul 6(1) Personalul salariat din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului care își desfășoară activitatea în cadrul direcției generale Inspectoratul de stat în construcții este considerat transferat în cadrul instituției publice nou-înființate, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.(1^1) Personalul Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. are calitatea de funcționar public, cu excepția personalului care exercită activități de secretariat, administrative, de protocol și de deservire. (la 18-04-2013, Alin. (1^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 10 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 18 aprilie 2013. ) (2) Abrogat. (la 27-01-2010, Alin. (2) al art. 6 a fost abrogat de litera c) a art. 14 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 25 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 27 ianuarie 2010. ) (3) Abrogat. (la 27-01-2010, Alin. (3) al art. 6 a fost abrogat de litera c) a art. 14 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 25 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 27 ianuarie 2010. ) (4) Încadrarea, salarizarea și acordarea drepturilor salariale ale personalului contractual și ale funcționarilor publici din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. se stabilesc conform reglementărilor legale în vigoare aplicabile personalului din instituțiile publice finanțate integral de la bugetul de stat. (la 18-04-2013, Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 10 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 18 aprilie 2013. )  +  Articolul 7(1) Atribuțiile generale și specifice ale Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., ale inspectoratelor județene în construcții și ale Inspectoratului în Construcții al Municipiului București, structura organizatorică a Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., numărul maxim de posturi, precum și normarea parcului auto se aprobă prin hotărâre a Guvernului.(2) Regulamentul de organizare și funcționare a Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., structura organizatorică detaliată la nivel de direcții, servicii, birouri și compartimente, precum și statul de funcții pentru Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. - aparatul central, inspectoratele județene în construcții și Inspectoratul în Construcții al Municipiului București se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, la propunerea inspectorului general al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. (la 23-07-2021, Articolul 7 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 201 din 19 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 20 iulie 2021 )  +  Articolul 8Hotărârea Guvernului nr. 3/2001*) privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței se modifica în mod corespunzător.  +  Articolul 9(1) Prezenta ordonanța intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, prin hotărâre a Guvernului se va actualiza valoarea patrimoniului Inspectoratului de stat în construcții din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, pe baza datelor din balanțele contabile încheiate la 30 iunie 2001.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul lucrărilor publice,
  transporturilor și locuinței,
  Miron Tudor Mitrea
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
   +  AnexăAbrogată. (la 18-04-2013, Anexa a fost abrogată de pct. 6 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 10 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 18 aprilie 2013. ) -------