CONTRACT DE SERVICII PUBLICE din 28 februarie 2020încheiat cu Societatea de Transport cu Metroul București "METROREX" - S.A. pentru perioada 2020 - 2024
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 179 bis din 4 martie 2020  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 697 din 28 februarie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 179 din 4 martie 2020.
  Prezentul Contract de servicii publice al Societății de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A. pentru anii 2020 - 2024 se încheie între:(1) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor cu sediul în Municipiul București, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, Sectorul 1, reprezentat legal prin domnul Lucian Nicolae BODE, Ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor pe de o parte, în calitate de Autoritate Contractantă; și(2) Operatorul de transport public Societatea de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A., cu sediul în Municipiul București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, Sectorul 1, reprezentată prin doamna Mariana MICLĂUȘ, Director General, în calitate de Operator, pe de altă parte, În continuare denumiți prin prezentul Contract în mod individual "Partea" și, în mod colectiv, "Părțile". Întrucât:A. Acest contract este încheiat în baza legislației specifice cu privire la serviciul de transport public de călători cu metroul, și anume:– Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;– Legislația națională aplicabilă cu privire la transportul public de călători cu metroul;B. Contractul este atribuit direct, potrivit prevederilor Regulamentului nr. 1370/2007 având în vedere calitatea Operatorului de prestator al serviciului public de transport călători cu metroul;C. Prezentul Contract are ca scop furnizarea de servicii de transport public cu metroul în Municipiul București, Prin urmare, luând în considerare cele de mai sus, părțile convin să încheie prezentul Contract după cum urmează:  +  Capitolul 1 Definiții În măsura în care nu se prevede altfel, termenii și expresiile folosite în Contract vor avea următorul înțeles:
  "A.F.E.R."Înseamnă Autoritatea Feroviară Română - organismul tehnic al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor care efectuează activități de certificare, autorizare, atestare, expertize tehnice, avizare documentații, acordare de avize și agremente, servicii de recepție tehnică pentru operatorii de transport din domeniu și care acordă licență (autorizație specială) de transport pentru operatorii de transport cu trenuri de metrou.
  "Licență"Înseamnă documentul eliberat de A.F.E.R. care permite accesul operatorului de transport autorizat la efectuarea transportului cu metroul.
  "Accident"Înseamnă un eveniment neprevăzut, nedorit sau neintenționat ori un lanț specific de asemenea evenimente, care are consecințe dăunătoare. Accidentele se împart în următoarele categorii distincte: coliziuni, deraieri, accidente la treceri de nivel, accidentări ale persoanelor produse de materialul rulant în mișcare, incendii și altele.
  "Accident grav"Înseamnă orice coliziune sau deraiere de trenuri ducând la decesul a cel puțin o persoană ori la vătămarea gravă a 5 sau mai multe persoane ori producând pagube importante ale materialului rulant, infrastructurii sau mediului și orice alt accident similar cu un impact evident asupra reglementării siguranței feroviare ori asupra gestionării siguranței.
  "Atribuire directă"Atribuirea directă avută în vedere este cea reglementată de art. 2 litera h) din Regulamentul CE nr. 1370/2007, potrivit căruia prin atribuire directă se înțelege atribuirea unui contract de servicii publice unui anumit operator de serviciu public, fără o procedură competitivă de atribuire prealabilă.
  "Autoritatea Contractantă"Înseamnă Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor având calitatea de autoritate competentă conform Regulamentului CE nr. 1370/2007.
  "Compensație"Înseamnă orice beneficii, în special financiare, acordate Operatorului din bugetul de stat pentru îndeplinirea de către Operator a Obligațiilor de serviciu public, potrivit Capitolului 7 din prezentul Contract.Compensația reprezintă compensații de serviciu public, definite la art. 2 litera (g) din Regulamentul CE nr. 1370/2007 drept orice beneficii, în special financiare, acordate direct sau indirect de către o autoritate competentă din fonduri publice în perioada de punere în aplicare a unei Obligații de Serviciu Public sau în legătură cu perioada respectivă.
  "Contract"Contractul este un contract de servicii publice, astfel cum este definit la art. 2 litera i) din Regulamentul CE nr. 1370/2007, respectiv actul obligatoriu din punct de vedere juridic care confirmă acordul încheiat între o autoritate competentă și un operator de serviciu public cu scopul de a încredința respectivului operator de serviciu public gestionarea și exploatarea serviciilor publice de transport de călători, sub rezerva unor Obligații de Serviciu Public.
  "Diferențe de tarif"Înseamnă beneficiile financiare acordate Operatorului din bugetul de stat în vederea acoperirii gratuităților și reducerilor pentru anumite categorii de călători, potrivit Capitolului 6 din prezentul Contract și Anexei 7.
  "Incident"Înseamnă orice eveniment, altul decât un accident sau un accident grav, asociat cu exploatarea trenurilor și afectând siguranța în exploatare.
  "Indicator de performanță"Indicator prin intermediul căruia se poate aprecia măsura în care anumite cerințe sunt satisfăcute. În cazul soluționării incidentelor și accidentelor feroviare și al plângerilor de la pasageri fundamentate, Autoritatea contractantă va stabili timpul mediu de soluționare al acestora.Evaluarea periodică survine prin măsurarea gradului de realizare a indicatorilor calitativi și cantitativi necesari asigurării gradului de siguranță și de confort al unui serviciu de interes economic general de transport de călători cu metroul.
  "Obligații de serviciu public"Obligațiile de serviciu public sunt acele obligații definite de art. 2 litera (e) din Regulamentul CE nr. 1370/2007, respectiv acele cerințe definite sau stabilite de către o autoritate competentă, pentru a asigura servicii publice de transport de călători de interes general, pe care un operator, dacă ar ține seama de propriile sale interese comerciale, nu și le-ar asuma sau nu și le-ar asuma în aceeași măsură sau în aceleași condiții fără a fi retribuit.
  "Operator"Înseamnă societatea care are competența și capacitatea recunoscute de a presta serviciile de transport public de călători cu metroul care fac obiectul prezentului Contract, în condițiile reglementărilor în vigoare. Operatorul este un operator de serviciu public, definit la art. 2 litera d) din Regulamentul CE nr. 1370/2007, drept orice întreprindere publică sau privată sau orice grup de astfel de întreprinderi care exploatează servicii publice de transport de călători, sau orice organism public care prestează servicii publice de transport de călători.În cadrul prezentului Contract METROREX, în subordinea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.
  "Parte"Înseamnă Autoritatea Contractantă sau Operatorul.
  "Părți"Înseamnă Autoritatea Contractantă și Operatorul.
  "Programul anual de întreținere și reparare a materialului rulant"Înseamnă programul de întreținere și reparare a materialului rulant utilizat pe rețeaua de metrou (trenuri de metrou și vehicule tehnice - locomotive, vagoane) realizat în conformitate cu specificațiile tehnice impuse de constructorii vehiculelor și la intervalele specificate în documentele elaborate de către AFER, în sistem internalizat sau prin externalizarea serviciului către terți în baza unui contract de prestări servicii, asumat de Operator.
  "Programul de investiții"Înseamnă programul lucrărilor de investițiilor prevăzute în Anexa 2 - "Achiziții material rulant".
  "Programul de transport al Operatorului"Document utilizat de Operator în transportul public cu metroul, prin care se stabilesc orarul de circulație al trenurilor de metrou, intervalele de succedare a trenurilor, lungimea traseului (magistralei), stațiile de îmbarcare/debarcare a călătorilor și intervalul orar de desfășurare a activității zilnice de transport.Programul de transport atribuit Operatorului este atașat la contract ca Anexa 1.2.
  "Raportul lunar de constatare"Înseamnă documentul întocmit în conformitate cu Anexa 6.1 la prezentul Contract, în baza căruia Autoritatea Contractantă plătește lunar Operatorului Compensația.
  "Serviciu de transport public de călători cu metroul"Activitatea de transport public de călători cu metroul desfășurată pe rețeaua de căi ferate subterane și supraterane, în condiții de confort și siguranță a circulației, în scopul satisfacerii interesului public, social și de protecție civilă.
  "Tarif"Înseamnă prețul perceput de către Operator de la călători în schimbul vânzării Titlurilor de călătorie, stabilit de către Autoritatea Contractantă, potrivit dispozițiilor legale și prezentului Contract.
  "Titluri de călătorie"Înseamnă orice bilete, abonamente, legitimații de călătorie pe suport de hârtie (cu sau fără bandă magnetică), carduri magnetice, contactless sau alte aplicații (telefon, etc.), ce permit intrarea călătorilor în sistemul de transport cu metroul, fiind beneficiari ai Serviciului de transport public de călători cu metroul, emise conform prevederilor legale.
   +  Capitolul 2 Obiectul contractului2.1. Obiectul prezentului Contract îl constituie prestarea Serviciului de transport public de călători cu metroul de către Operator, cu condiția îndeplinirii de către Operator a Obligațiilor de serviciu public, conform prevederilor Regulamentului C.E. nr. 1370/2007 și ale legislației naționale aplicabilă cu privire la transportul public de călători cu metroul.2.2. Operatorul va realiza Serviciul de transport public de călători cu metroul în conformitate cu Obligațiile de serviciu public și:i. Are dreptul la plata Compensației din partea Autorității Contractante, în termenii și condițiile prevăzute în prezentul Contract;ii. Are dreptul la Diferențe de tarif potrivit prevederilor legale în vigoare, în termenii și condițiile prevăzute în prezentul Contract;iii. Are dreptul de a emite, vinde și controla Titlurile de călătorie, în condițiile prevăzute în prezentul Contract;iv. Este titularul dreptului de concesiune asupra infrastructurii de transport necesare prestării Serviciului, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 482/1999 și a Contractului de Concesiune nr. MM 4793 din 27.09.2001, cu completările ulterioare, în vigoare la data încheierii prezentului contract sau a unui nou contract de concesiune încheiat între Părți.2.3. Fiecare Parte va acționa cu bună credință și va face toate eforturile pentru a asigura respectarea obligațiilor asumate prin prezentului Contract.  +  Capitolul 3 Obligația de serviciu public3.1. În conformitate cu termenii și condițiile prezentului Contract, Operatorul se obligă să îndeplinească Serviciul de transport public cu metroul cu respectarea Obligațiilor de serviciu public stabilite mai jos:i. Operatorul va presta Serviciul de transport public cu metroul în conformitate cu principiile continuității, frecvenței, regularității și capacității prevăzute în Programul de transport al Operatorului aprobat de Autoritatea Contractantă;ii. Operatorul va presta Serviciul de transport public cu metroul în conformitate cu indicatorii de performanță prevăzuți în prezentul Contract;iii. Operatorul va respecta standardele și cerințele de calitate, de siguranță și de securitate prevăzute în prezentul Contract în conformitate cu legislația Europeană și națională;iv. Operatorul va presta Serviciul de transport public cu metroul cu vehiculele din parcul propriu, ce respectă standardele de calitate și sunt în parametrii tehnici, având certificările valabile, utilizând infrastructura și instalațiile aferente, primite în concesiune.v. Operatorul va aplica Tarifele aprobate de Autoritatea Contractantă și va furniza servicii de transport pentru grupuri sociale de călători care pot beneficia de reduceri/gratuități în conformitate cu politicile naționale de transport din România și cu cerințele și reglementările legale, potrivit prevederilor prezentului Contract.  +  Capitolul 4 Categorii de bunuri folosite în realizarea contractului4.1. Categoriile de bunuri utilizate de Operator în executarea Contractului sunt următoarele:i. bunuri de retur, respectiv bunurile concesionate, în baza Contractului de concesiune nr. MM 4793/27.09.2001 cu modificările și completările ulterioare, de către Autoritatea Contractantă către Operator în scopul executării Contractului, precum și bunurile de natura domeniului public nou creat sau cele existente, dezvoltate și modernizate cu surse asigurate de la bugetul de stat, fonduri comunitare sau credite externe garantate de stat;ii. bunuri de preluare, respectiv bunurile dobândite de către Operator cu acordul Autorității Contractante, rezultate prin folosirea surselor de la Bugetul de Stat, fonduri comunitare sau credite externe garantate de stat în condițiile legii;iii. bunuri proprii, respectiv bunurile care aparțin Operatorului.  +  Capitolul 5 Durata contractului5.1. (1) Durata de valabilitate a prezentului contract este de la 01.01.2020 până la 31.12.2024.(2) Contractul intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, Partea I, a ordinului ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor de aprobare a acestuia.(3) După adoptarea legii bugetului de stat și în urma rectificărilor bugetare, după caz, precum și atunci când intervine o necesitate motivată, potrivit legii, contractul se actualizează prin acte adiționale aprobate prin ordin al ministrului transporturilor.  +  Capitolul 6 Diferențele de tarif6.1. Operatorul se obligă să transporte toate categoriile de călători care beneficiază de reduceri sau gratuități la transportul în comun cu metroul, prevăzute în Anexa 5.1, și care dețin un Titlu de călătorie valabil. Modul de acordare a Diferențelor de tarif este cel prevăzut în Anexa 5.2.6.2. Operatorul se obligă să emită Titluri de călătorie pentru toate categoriile de călători care beneficiază de reduceri și gratuități, potrivit prevederilor legale.6.3. Acoperirea Diferențelor de tarif acordate se va face potrivit prevederilor legale, în baza numărului de Titluri de călătorie cu valoare compensată vândute și a numărului de călătorii efectuate de fiecare categorie de călători care beneficiază de reduceri și gratuități, determinate potrivit art. 6.4.6.4. Dovada numărului de Titluri de călătorie cu valoare compensată vândute și a numărului de călătorii efectuate de fiecare categorie de călători care beneficiază de reduceri și gratuități se face prin Rapoartele lunare ale sistemului electronic de taxare.6.5. i. Operatorul are obligația de a întocmi și transmite Autorității Contractante, până la data de 15 ale lunii următoare celei pentru care se face decontarea formularele de decont pentru diferențele de tarif, conform Anexei 5.3, la care va atașa documentele prevăzute la art. 6.4.ii. Pe baza formularelor de decont transmise, în limitele creditelor bugetare aprobate cu această destinație, Autoritatea Contractantă va efectua plata diferenței de tarif.iii. În cazul în care creditele bugetare aprobate anual nu permit plata integrală a diferențelor de tarif, sumele neplătite vor fi achitate în perioada următoare anul următor.iv. În situația în care Operatorul nu primește în termen diferențele de tarif lunar cu consecința nerealizării obligațiilor contractuale prevăzute la Capitolul 11, Autoritatea Contractantă nu va considera această nerealizare ca o nerespectare a prevederilor contractuale cu excepția prevederilor privind siguranța circulației și nu vor fi aplicate penalități conform Anexei 9.v. Operatorul va aviza imediat Autoritatea Contractantă pentru situația în care neachitarea în termen a diferențelor de tarif lunar generează situații de nerespectarea a obligațiilor contractuale cu excepția prevederilor privind siguranța circulației.  +  Capitolul 7 Compensația7.1.1. Compensația primită de către Operator și plătită de către Autoritatea Contractantă este aprobată anual în cadrul Legii bugetului de stat.Valoarea lunară a compensației datorate Operatorului este calculată după formula:C = (cost unitar x tren km), unde cost unitar reprezintă prețul în lei stabilit per tren km, calculat potrivit anexei nr. 7.Compensația maximă pe care o poate primi Operatorul pentru efectuarea Obligațiilor de serviciu public = Cheltuielile eligibile - Venituri obținute de Operator din prestarea Serviciului de transport public de călători cu metroul + Profit rezonabilC_max = CE – V + Profit rezonabilCE - reprezintă cheltuielile eligibile, aferente îndeplinirii Obligației de serviciu public;V - reprezintă veniturile obținute de Operator în cadrul prestării serviciului de transport public de călători cu metroul;Profit rezonabil - rată de rentabilitate a capitalului aferentă sectorului de activitate și care înglobează riscul sau absența riscului, evaluat în virtutea intervenției autorității contractante.Profitul rezonabil este acceptat ca fiind 3% (rata de rentabilitate a capitalului) și reprezintă un mecanism de stimulare a eficienței operaționale și financiare a Operatorului. Procentul stabilit (3%) se aplică la valoarea medie a capitalului din an [(capital la început de an + capital la final de an)/2], obținându-se astfel o valoare absolută care se plătește Operatorului și care reprezintă remunerarea acestuia sub formă de profit, la atingerea țintelor definite pentru indicatori.Astfel, profitul rezonabil se va acorda Operatorului la atingerea țintelor de eficiență, așa cum sunt ele definite și stabilite mai jos:
  Indicatorirealizatobiective
  20172018201920202021202220232024
  Rata de acoperire a cheltuielilor totale cu venituri din activitatea de transport călători36,45%21,45%23,90%14,16%27,50%30,00%35,00%40,00%
  Rata de acoperire a cheltuielilor cu salariile cu venituri din activitatea de transport călători72,47%65,19%54,73%27,50%50,00%55,00%60,00%65,00%
  Venituri din activitatea de transport călători/număr mediu angajați în an (mii lei)65,7%66,5%67,4%34,3%55,0%60,0%63,0%68,0%
  Plata profitului rezonabil se face în baza rezultatului raportului de audit, prevăzut la capitolul 12 „Drepturile și obligațiile autorității contractante“ pct. 12.2.1, subpct. (iv) din anexa la Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 697/2020, prin care se certifică indicatorii și profitul rezonabil, pe baza situațiilor financiare aferente exercițiului financiar încheiat. Neatingerea oricăruia dintre obiectivele stabilite mai sus atrage după sine anularea componentei de Profit rezonabil pentru perioada contractuală respectivă.Compensația primită de către Operator și plătită de către Autoritatea Contractantă este aprobată anual în cadrul Legii bugetului de stat. (la 06-07-2021, Formula compensației de la Punctul 7.1.1. din Capitolul 7 a fost modificată de Litera A.1, ANEXĂ din ORDINUL nr. 852 din 10 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 06 iulie 2021 )
  7.1.2. În total, în perioada 2020 - 2024, se preconizează că Metrorex va primi, din surse publice, un sprijin total format din:1. compensația propriu-zisă, rezultată din îndeplinirea obligației de serviciu public, calculată conform pct. 7.1.1.;2. diferențele de tarif rezultate din reducerile de tarif la legitimațiile de călătorie individuale pentru anumite categorii de călători față de tariful de călătorie;3. suma aferentă materialului rulant achiziționat în perioada respectivă.7.2. Compensația va fi plătită Operatorului de către Autoritatea Contractantă după cum urmează:7.2.1. Lunar, până la data de 15 ale lunii în curs, Operatorul transmite Autorității Contractante un "Raport lunar" de constatare cu indicatorii preliminați/realizați potrivit Anexei 6.1 la prezentul Contract, însoțit de informațiile referitoare la modul de utilizare a compensațiilor anterior acordate prezentate sub forma unei Note de fundamentare întocmită conform Anexei 6.3, în conformitate cu prevederile Ordinului comun MFP - MT nr. 65/1712/2016.7.2.2. Autoritatea contractantă va analiza documentația transmisă de operator și va solicita deschideri de credite bugetare pentru plata compensației lunare.7.2.3. Până la data de 20 ale lunii următoare celei pentru care se plătește Compensația, Operatorul va transmite Autorității Contractante Raportul lunar de constatare cu indicatorii realizați, potrivit anexei nr. 6.1. la prezentul Contract, în vederea regularizării plăților efectuate pe baza Raportului lunar de constatare cu indicatorii preliminați.7.3. În cazul în care sumele înscrise în Raportul lunar de constatare cu indicatorii realizați sunt contestate de către Autoritatea Contractantă, acest lucru va fi menționat în Raportul lunar de constatare, iar Autoritatea Contractantă va plăti partea necontestată, diminuată cu suma plătită în baza Raportului lunar de constatare cu indicatorii preliminați, urmând ca pentru partea contestată, Părțile să acționeze potrivit capitolelor 18 și 19.7.4. În cazul în care sumele înscrise în Raportul de constatare cu indicatorii realizați sunt acceptate de Autoritatea Contractantă, aceasta are obligația de a plăti Compensația Operatorului în termen de 15 zile de la acceptarea Raportului lunar de Constatare, dar nu mai târziu de finele lunii următoare. Suma va fi acordată dacă se încadrează în prevederea bugetară aferentă perioadei la care se primește Raportul lunar de constatare agreat de ambele părți.7.5. În vederea evitării supracompensării, în prima lună a anului, Operatorul va întocmi decontul anual pentru calculul compensației anuale, aferente anului anterior potrivit Anexei 6.2, cu date preliminate, urmând ca regularizările finale să se realizeze în prima săptămână după depunerea situațiilor financiare anuale.7.6. În cazul în care Compensația anuală calculată conform art. 7.5 este mai mică decât compensația acordată Operatorului în baza raportului lunar de constatare cu indicatorii preliminați, diferența rezultată se va vira Autorității Contractante în termen de 5 zile de la stabilirea compensației anuale, dar nu mai târziu de 31 ianuarie, conform normelor legale. În mod corespunzător, în cazul în care compensația acordată Operatorului pentru anul anterior este mai mică decât Compensația calculată potrivit art. 7.5, Autoritatea Contractantă va vira diferența stabilită potrivit art. 7.5 după aprobarea prin rectificarea bugetului de stat a sumei necesare efectuării viramentului.7.7. Autoritatea Contractantă poate solicita revizuirea costului pe km aprobat prin Contract la finalizarea și recepționarea unor lucrări de investiții de infrastructură/instalații sau achiziția de vehicule/echipamente care au ca efect o modificare a costurilor Operatorului, cu încadrarea compensației în prevederile bugetare aprobate.7.8. Valoarea estimată a Compensației cuvenită Operatorului pe perioada Contractului este prezentată în Anexa 8.
   +  Capitolul 8 Tarife și titluri de călătorie8.1. Autoritatea Contractantă va stabili Tarifele, iar Operatorul va încasa veniturile din vânzarea Titlurilor de călătorie pentru Serviciile de transport public prestate în baza prezentului Contract.8.2. În momentul intrării în vigoare a prezentului Contract, Operatorul va aplica Tarifele prevăzute în Anexa 4.1.8.3. Pe parcursul derulării prezentului contract, Operatorul poate ajusta tarifele în conformitate cu prevederile legale în vigoare și poate introduce titluri noi de călătorie cu metroul cu respectarea prevederilor Art. II alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2011 pentru abrogarea unor poziții din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Consiliului Concurenței, precum și pentru aprobarea unor măsuri cu privire la ajustarea tarifelor de călătorie cu metroul și de transport feroviar și în vederea îmbunătățirii serviciului public de transport călători cu metroul.8.4. Operatorul are obligația de a organiza și presta activitatea de vânzare a Titlurilor de călătorie. În acest sens, Operatorul se obligă să asigure emiterea Titlurilor de călătorie și distribuirea acestora.8.5. Controlul călătorilor care folosesc transportul public cu metroul este realizat de către Operator prin personal propriu.8.6. Operatorul se obligă să întreprindă toate acțiunile necesare pentru reducerea numărului de călători care circulă fără Titlu de călătorie valabil pe traseele pe care acesta operează cu cel puțin 1,5% pe an din numărul acestor călători monitorizați în anul anterior.  +  Capitolul 9 Programul de achiziții material rulant9.1. Operatorul are obligația de a realiza achizițiile de material rulant în legătură cu prestarea Serviciului de transport public de călători cu metroul în conformitate cu Programul de achiziții de material rulant, prevăzut în Anexa 2.9.2. Autoritatea Contractantă asigură sursele de finanțare de fonduri publice necesare asigurării achiziției de material rulant prezentat în Anexa 2.  +  Capitolul 10 Serviciul de transport public10.1. Infrastructura de Transport10.1.1. Infrastructura de transport este cea definită de art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 482/1999 și este formată din infrastructura de metrou concesionată Operatorului, conform legii.10.1.2. Operatorul are dreptul și obligația de a exploata și întreține în mod corespunzător infrastructura de metrou concesionată în scopul prestării Serviciului de transport public cu metroul în condiții de maximă siguranță a călătorilor.10.1.3. Operatorul va întocmi un Program anual de întreținere și reparare a infrastructurii de operare, până la sfârșitul lunii decembrie a anului precedent celui pentru care se întocmește și ținând cont de alocarea resurselor financiare, cu scopul de a asigura menținerea infrastructurii de operare într-o condiție tehnică conformă cu cerințele legale în materie de siguranța circulației și de siguranță a călătorilor, care se aprobă în conformitate cu prevederile legale în vigoare.10.1.4. Independent de executarea Programului anual de întreținere și reparare a infrastructurii, întocmit și aprobat potrivit art. 10.1.3 de mai sus, Operatorul va efectua lucrări de reparație ori de câte ori este necesar, în caz de accidente ori alte cazuri de avarie a infrastructurii, în cel mai scurt timp, având obligația asigurării unui stoc minim de siguranță alcătuit din materiale și scule necesare intervențiilor la infrastructura de metrou, în vederea asigurării continuității și siguranței prestării Serviciului de transport.10.2. Condiții de exploatare a sistemului de transport10.2.1. Exploatarea sistemului de transport cu metroul se va realiza în concordanță cu reglementările specifice și legislația aplicabilă în vigoare, în baza Licenței de transport emise de către autoritățile competente, conform prevederilor legale.10.3. Planificarea Serviciului10.3.1. Operatorul realizează planificarea serviciului de transport public cu metroul în conformitate cu cerințele pieței și necesitățile pentru asigurarea mentenanței și transportului în condiții de siguranță. Programul de transport se poate adapta în sensul restrângerii cu până la maxim 4 ore în weekend și zile de sărbători legale și până la 2 ore în zile lucrătoare pentru lucrări de mentenanță (refacție, reparații) la calea de rulare și instalații. În astfel de situații se pot realiza și închideri parțiale sau totale de stații și interstații în condițiile prevăzute la art. 11.9. Pentru situații de urgență (calamități, suicid, defecțiuni tehnice etc.) circulația se va organiza restricționat conform procedurilor specifice, cu menținerea condițiilor de siguranța circulației.10.3.2. Numărul total de tren km din Programul de Transport atribuit Operatorului pentru care Autoritatea contractantă plătește compensația nu va putea varia de la un an la altul cu mai mult de 3% în plus, sau 3% în minus, față de numărul de tren km din anul anterior, decât cu acordul expres prealabil și scris al Autorității Contractante și în cazul în care Programul de Transport atribuit Operatorului a fost modificat de către Autoritatea Contractantă, susținut de motive obiective, cu excepția punerii în funcțiune a noi magistrale.10.4. Cerințele standard pentru vehicule10.4.1. Operatorul va presta Serviciile de transport public cu metroul cu vehicule:i. care se află în proprietatea Operatorului;ii. achiziționate de către Operator conform Programului de investiții, potrivit Anexei 2 - "Achiziții material rulant".10.4.2. Operatorul poate folosi pentru prestarea Serviciului de transport public cu metroul numai mijloace de transport care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:i. respectă cerințele legale privind siguranța în trafic și protecția mediului și siguranța călătorului;ii. îndeplinesc standardele de calitate și de curățenie aplicabile;iii. dețin toate autorizațiile, licențele și celelalte documente cerute de lege în scopul prestării Serviciului de transport public cu metroul.10.4.3. Operatorul va întocmi un Program anual de întreținere și reparare a parcului de material rulant până la data de 1 decembrie a anului precedent celui pentru care se întocmește pentru asigurarea disponibilității capacității de transport, cu scopul de a asigura menținerea parcului de exploatare într-o condiție tehnică optimă și de a respecta Programul de transport aprobat de către Autoritatea Contractantă.10.4.4. Independent de executarea Programului anual de întreținere și reparare a parcului de material rulant, întocmit și aprobat potrivit art. 10.4.3, Operatorul va asigura lucrări de reparație accidentală a materialului rulant, ori de câte ori este necesar, în cel mai scurt timp posibil, iar în caz de accidente sau incidente, în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 30 zile de la producerea accidentului/incidentului tehnic și finalizarea cercetării tehnice, în vederea asigurării continuității și siguranței prestării Serviciului de transport. În cazuri exprese, termenul de 30 de zile se va prelungi cu perioada necesară pentru finalizarea raportului de investigare întocmit de AGIFER.10.4.5. Operatorul poate externaliza, cu acordul Autorității Contractante, serviciile de mentenanță ale parcului de material rulant, caz în care toate sarcinile, îndatoririle și obligațiile Operatorului cu privire la menținerea parcului de exploatare în condiții tehnice optime pentru a fi utilizate în serviciul comercial, vor fi respectate și de către agentul economic care va realiza activitatea de mentenanță.10.5. Siguranța, securitatea și confortul Serviciului de transport public cu metroul10.5.1. Operatorul este responsabil de siguranța călătorilor săi și de aplicarea întocmai a prevederilor Regulamentului aprobat prin H.G. nr. 117/2010 de investigare a accidentelor și a incidentelor, de dezvoltare și îmbunătățire a siguranței feroviare pe calea ferată și pe rețeaua de transport cu metroul.10.5.2. Operatorul este obligat să informeze călătorii prin orice mijloace asupra: ● Regulilor de călătorie în metrou (intrare în stații, vestibule, peroane, pasaje de trecere între magistrale, trenurile de metrou); ● Pericolelor la care se expun la circulația atât în incinta stațiilor de metrou (scări fixe, scări rulante, ascensoare, pasaje de trecere, peroanele stațiilor etc.), cât și în trenurile de metrou; ● Sancțiunilor pe care le pot suporta ca urmare a încălcării acestor regulamente și baza legală prin care se face sancționarea.10.5.3. Călătorii vor fi asigurați de Operator pentru consecințele accidentelor și incidentelor feroviare produse pe rețeaua de transport cu metroul, definite și încadrate în conformitate cu prevederile H.G. nr. 117/2010, în timpul furnizării serviciilor de transport. În acest sens, Operatorul are obligația de a încheia și menține valabile, pe toată durata Contractului, polițe de asigurare pentru acoperirea răspunderii civile. Autoritatea Contractantă are dreptul de a verifica în orice moment polițele de asigurare încheiate.10.5.4. Mijloacele de transport, instalațiile de infrastructură și personalul folosit de Operator pentru prestarea Serviciului de transport public cu metroul trebuie să respecte toate cerințele legale privind siguranța transporturilor.10.5.5. Operatorul este răspunzător pentru siguranța, securitatea și confortul călătorilor, în condițiile respectării de către acesta a prevederilor art. 10.5.2.10.5.6. Operatorul are obligația să asigure prestarea Serviciului de transport cu metroul cu respectarea prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare.10.5.7. Operatorul are obligația să presteze Serviciul de transport cu metroul cu vehicule prevăzute în prezentul Contract și care îndeplinesc condițiile prevăzute în Anexa 3.10.5.8. Operatorul are obligația de a lua măsuri pentru a asigura apărarea călătorilor împotriva infracțiunilor și accidentelor de orice natură, inclusiv, dar fără a se limita la luarea de măsuri imediate pentru remedierea unor defecțiuni, deraieri sau avarii apărute în funcționarea Serviciului de transport public de călători cu metroul.10.5.9. Operatorul are obligația să asigure verificările necesare, înainte de plecare, a vehiculelor și personalului de tren pentru a asigura conformitatea cu cerințele prevăzute de legislația aplicabilă referitoare la confort și siguranța transporturilor.10.5.10. Operatorul are obligația să aplice normele de protecția muncii specifice Serviciului de transport public cu metroul.10.5.11. Operatorul are obligația să asigure verificările necesare ale infrastructurii de metrou și ale instalațiilor de infrastructură utilizate de către călători, pentru a se asigura conformitatea cu cerințele prevăzute de legislația aplicabilă referitoare la confort și siguranța transporturilor.10.6. Calitatea Serviciului, Reclamațiile Călătorilor10.6.1. Indicatorii de performanță ce trebuie respectați de Operator și monitorizați de Autoritatea Contractantă sunt prezentați în Anexa 9 la Contract.10.6.2. Descrierea abaterilor justificate de la Programul de Transport sunt prezentate în Anexa 11.10.6.3. Nerespectarea indicatorilor de performanță de către Operator duce la aplicarea de penalități, în conformitate cu Anexa 9 din prezentul Contract.10.6.4. În cazul neîndeplinirii de către Operator a indicatorilor de performanță, prevăzuți în Anexa 9, și constatării de încălcări majore, Autoritatea Contractantă va solicita prezentarea de către operator a unui plan de măsuri pentru stoparea/diminuarea abaterilor care au condus la încălcări majore, în termen de 30 zile de la data constatării încălcării majore.10.6.5. Operatorul are obligația de a face disponibile detaliile cu privire la procedura de reclamație pe panouri de informare, ori în alte locuri vizibile (info-chioșcuri), amplasate pe traseele din Programul de transport al Operatorului, sau pe site-ul oficial al Operatorului.10.6.6. Operatorul va înregistra toate reclamațiile călătorilor indiferent de calea de primire a acestora (direct, poștă, poștă electronică) într-un registru special pentru reclamații ("Registrul de Reclamații"). Operatorul va transmite lunar autorității contractante gradul de soluționare a reclamațiilor pentru luna anterioară. Autoritatea Contractantă are dreptul să ceară în fiecare lună un raport cu privire la Registrul de Reclamații al lunii anterioare.10.6.7. Operatorul este obligat să răspundă reclamațiilor scrise ale călătorilor primite direct, în conformitate cu legislația în vigoare.10.7. Măsuri de Control al Traficului Pe toată perioada Contractului, Operatorul va utiliza sistemul de management al traficului și sistemul de monitorizare TVCI (televiziune cu circuit închis), astfel încât să se asigure:i. menținerea în grafic a vehiculelor Operatorului, conform Programului de transport aprobat;ii. transmisia, înregistrarea și stocarea imaginilor din stații. Durata de stocare a înregistrărilor va fi stabilită de Operator, cu aprobarea Autorității Contractante.10.8. Sistemul de taxare10.8.1. Gestiunea sistemului integrat de taxare electronică revine în sarcina Operatorului, pe întreaga durată a Contractului.10.9. Controlul călătorilor10.9.1. Serviciul de transport public cu metroul se va desfășura conform legislației în vigoare care prevede obligațiile călătorilor, inclusiv sancțiunile pentru călătorii care călătoresc fără Titlu de călătorie valabil.10.9.2. Controlul călătorilor care folosesc transportul public integrat este realizat de către Operator în condițiile legii, conform prevederilor art. 8.5 din Contract.  +  Capitolul 11 Drepturile și obligațiile Operatorului Fără a aduce atingere tuturor drepturilor și obligațiilor menționate în prezentul Contract și în legislația în vigoare, Operatorul va avea următoarele drepturi și obligații:11.1. Autorizații și licențe11.1.1. Operatorul are obligația să dețină pe durata prezentului Contract licență de transport călători pe liniile de metrou, eliberată de AFER.11.1.2. Operatorul va încheia contracte de prestări servicii și lucrări, achiziții de bunuri în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă și, după caz, numai cu persoane fizice sau juridice care fac dovada că dețin un document valabil emis de AFER în legătură cu prestarea serviciului, lucrării, achiziției de bunuri, respectiv pentru toată perioada de derulare a contractului.11.2. Restricții teritoriale11.2.1. Operatorul va efectua serviciul public de transport cu metroul pe rețeaua de metrou aflată în exploatare.11.3. Separarea contabilității11.3.1. Operatorul are obligația de a ține o evidență contabilă separată pentru activitățile și serviciile care fac obiectul prestării Serviciului de transport public cu metroul, precum și pentru orice alte activități și servicii care generează costuri și venituri directe sau indirecte, în conformitate cu normele contabile și fiscale în vigoare, precum și pentru activitatea de administrare a infrastructurii. (la 06-07-2021, Punctul 11.3.1. din Punctul 11.3. , Capitolul 11 a fost modificat de Punctul 2, Litera A.1, ANEXĂ din ORDINUL nr. 852 din 10 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 06 iulie 2021 ) 11.4. Întreținere, reparații și salubrizare11.4.1. Operatorul are obligația exploatării, întreținerii și reparării infrastructurii, instalațiilor și echipamentelor aferente Serviciului de transport public cu metroul, precum și a materialului rulant utilizat pe rețeaua de metrou direct sau prin externalizarea serviciilor în legătură cu acestea cu respectarea regulilor stabilite de Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare.11.4.2. Operatorul are obligația să efectueze întreținerea curentă, reparațiile curente și accidentale care se impun, la bunurile concesionate de către Autoritatea Contractantă, conform programelor de întreținere și reparații aprobate de aceasta.11.4.3. Operatorul are obligația să fundamenteze bugetul anual pentru întreținerea curentă și reparațiile curente la bunurile concesionate și bugetul anual pentru întreținerea parcului de material rulant, conform Programului anual de întreținere și reparare a infrastructurii de operare, respectiv Programului anual de mentenanță al parcului de material rulant.11.4.4. Operatorul are obligația să asigure menținerea stării tehnice corespunzătoare și curățenia trenurilor de metrou folosite în prestarea Serviciului de transport public cu metroul, a instalațiilor auxiliare acestora și a spațiilor publice destinate călătorilor (accese, peroane, pasaje de trecere).11.4.5. Operatorul are obligația să asigure, zilnic și ori de câte ori este nevoie, salubrizarea, spălarea și dezinfectarea trenurilor de metrou, precum și a spațiilor publice și tehnice ale metroului.11.4.6. Operatorul are obligația de a informa Autoritatea Contractantă, de îndată, în legătură cu efectuarea unor lucrări la infrastructură de transport folosită pentru prestarea Serviciului de transport cu metroul, conform prevederilor Art. 10.1.4. de mai sus.11.4.7. Autoritatea Contractantă are dreptul să solicite informații cu privire la modul de întreținere, exploatare și administrare a bunurilor concesionate pentru realizarea Serviciului de transport cu metroul.11.4.8. Serviciile pe care Operatorul le poate externaliza/subcontracta sunt: serviciul de întreținere și reparații a materialului rulant, serviciul de curățenie, dezinsecție și deratizare și serviciul de pază, și se vor realiza cu respectarea regulilor stabilite de Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale cu modificările și completările ulterioare.11.5. Proceduri interne11.5.1. Operatorul are obligația de a întocmi proceduri interne, cu respectarea prevederilor legale aplicabile, în termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului Contract, care se vor referi cel puțin la:i. Actualizarea informațiilor de transport pe afișe și panouri de informare;ii. Administrarea reclamațiilor, întrebărilor și sugestiilor;iii. Codul de conduită al personalului Operatorului;iv. Instrucțiuni privind prevenirea și combaterea săvârșirii de infracțiuni;v. Instrucțiuni și planuri privind situațiile de urgență;vi. Informarea călătorilor asupra obligațiilor ce le revin, conform Art. 10.5.2.11.6. Activități conexe Serviciului de transport public cu metroul11.6.1. Operatorul are dreptul să asigure și alte activități de transport sau activități conexe Serviciului de transport public cu metroul, care fac obiectul prezentului Contract, în următoarele condiții:i. Activitățile sunt prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 482/1999 privind înființarea Societății Comerciale de Transport cu Metroul București - "METROREX" S.A. și în contractul de concesiune;ii. Activitățile respectă toate reglementările privind domeniul de activitate respectiv;iii. Activitățile își acoperă integral costurile din veniturile încasate;iv. Activitățile nu afectează în niciun mod Serviciul de transport public cu metroul.11.6.2. Activitățile respective legate de transport pot include, dar nu se limitează la desfășurarea de activități de publicitate, amenajare și exploatare de spații comerciale etc. utilizând sistemul de transport (totalitatea construcțiilor, instalațiilor, sistemelor, materialului rulant).11.7. Cesiunea și subcontractarea11.7.1. Operatorul are obligația de a nu cesiona Serviciul de transport public cu metroul unei alte societăți decât în cazul în care această societate este rezultatul divizării, fuzionării sau înființării ca filială a societății Operatorului, cu aprobarea Autorității Contractante și cu asumarea de către cesionar a condițiilor prezentului Contract.11.7.2. Operatorul are obligația de a nu încheia cu terți contracte de subcontractare a Serviciului de transport public cu metroul.11.8. Activități de Marketing11.8.1. Operatorul are obligația de a întocmi un plan de marketing coerent, până la data de 1 decembrie a fiecărui an pentru anul următor, pentru a promova utilizarea Serviciului de transport public cu metroul, cu scopul de a crește utilizarea Serviciului și de a îmbunătăți gradul de satisfacție a călătorilor.11.9. Informarea publicului11.9.1. Operatorul are obligația să informeze permanent călătorii cu privire la traseele, programele de circulație deservite, tarifele aplicate, precum și modificarea acestora.11.9.2. Operatorul are obligația să informeze călătorii prin mijloacele proprii disponibile de comunicare (electronic, audio, video și printabile) cu privire la Programul de Transport (trasee, număr stații, denumirea stațiilor, intervalul de succedare a trenurilor), titluri de călătorie și puncte de vânzare a acestora, precum și Regulile de călătorie prevăzute la Art. 10.5.2. Orice modificare va fi adusă la cunoștința călătorilor cu cel puțin 2 zile înaintea datei de intrare în vigoare a modificării.11.9.3. Afișarea informațiilor de mai sus se va face în stații, în mijloacele de transport, pe site-ul propriu al Operatorului și în mass-media. Informațiile publicate prin oricare din aceste mijloace vor fi permanent actualizate.11.9.4. Operatorul are obligația să editeze hărți și pliante cu traseele mijloacelor de transport și să afișeze în fiecare stație orele de trecere prin stație ale primelor și ultimelor trenuri pe direcția de mers.11.9.5. Operatorul are obligația să realizeze declarații de presă și anunțuri cu privire la schimbările permanente sau temporare cu privire la Serviciul de transport public cu metroul.11.10. Alte drepturi și obligații aferente prestării Serviciului de transport public cu metroul11.10.1. Operatorul are obligația să exploateze în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, bunurile concesionate și să asigure Serviciul de transport public care face obiectul prezentului Contract.11.10.2. Operatorul va presta Serviciul de transport public de călători cu metroul cu respectarea Programului de transport aprobat de Autoritatea Contractantă, prevăzut în Anexa nr. 1.11.10.3. Operatorul are obligația să pună la dispoziția Autorității Contractante toată documentația solicitată pentru calculul lunar al Compensației și pentru regularizarea anuală.11.10.4. Operatorul are obligația să utilizeze bunurile de retur, bunurile de preluare și bunurile proprii, prevăzute în prezentul Contract, pentru asigurarea Serviciului de transport public cu metroul și pentru realizarea de activități conexe, așa cum acestea sunt evidențiate la art. 11.6.11.10.5. Operatorul are obligația să asigure continuitatea Serviciului de transport public cu metroul prin trase regulate, conform prevederilor prezentului Contract.11.10.6. Operatorul are obligația să asigure desfășurarea în condiții optime a serviciului comercial prin asigurarea unui număr corespunzător de puncte de vânzare a titlurilor de transport.11.10.7. Operatorul are obligația să asigure continuitatea funcționării normale a instalațiilor de infrastructură, cel puțin pe perioada Programului de transport.11.10.8. Operatorul are obligația să asigure îndeplinirea tuturor prevederilor contractuale referitoare la exploatare, transport, tarife, confort și siguranța transporturilor.11.10.9. Operatorul are obligația să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare.11.10.10. Operatorul are obligația să permită accesul liber și nediscriminatoriu al călătorilor care posedă un Titlu de călătorie valabil, la Serviciul de transport public cu metroul și să asigure respectarea drepturilor călătorilor prevăzute de legislația aplicabilă.11.10.11. Operatorul are obligația să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiții conform Programului de investiții în material rulant prevăzut în Anexa 2.11.10.12. Operatorul are obligația ca, în cazul în care sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă la reducerea activității, să notifice de îndată acest fapt Autorității Contractante, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității Serviciului de transport public cu metroul.11.10.13. Operatorul are obligația să asigure accesul organelor de control ale Autorității Contractante la informațiile privind executarea Serviciului de transport public cu metroul și modul de exploatare al mijloacelor de transport, a infrastructurii aferente și a bunurilor concesionate.11.10.14. Operatorul are obligația să asigure finanțarea pregătirii profesionale și efectuarea examinărilor medicale/psihologice periodice ale propriilor angajați, conform prevederilor legale.11.10.15. La încetarea Contractului, Operatorul are obligația să restituie Autorității Contractante, în deplină proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit și libere de orice sarcini, cu uzura normală proporțională cu durata utilizării.11.10.16. La expirarea Contractului, Operatorul are obligația să predea Autorității Contractante, în deplină proprietate, bunurile de preluare achiziționate din surse ale Autorității Contractante.11.10.17. Operatorul are obligația ca, la încetarea Contractului din alte cauze decât prin ajungerea la termen ori forță majoră, să asigure continuitatea prestării Serviciului de transport public cu metroul, în condițiile stipulate în Contract.11.10.18. În vederea asigurării transportului persoanelor cu handicap, Operatorul are obligația ca în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap și a dispozițiilor Directivei Consiliului Europei nr. 2008/164/CE să adapteze mijloacele de transport și infrastructura folosită în prestarea Serviciului de transport, pentru a facilita accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap la transport și călătorie.11.10.19. Operatorul are obligația să respecte condițiile impuse de natura bunurilor și Serviciului de transport public cu metroul (materiale cu regim special, condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, protecția muncii, condiții privind folosirea și protejarea patrimoniului).11.10.20. Operatorul are obligația să respecte normele legale, privind instruirea, verificarea medicală, psihologică și profesională, atestarea, calificarea și licențierea personalului, conform reglementărilor și legislației.11.10.21. Operatorul are obligația să respecte normele legale privind obținerea avizelor, autorizațiilor sau atestărilor personalului necesare pentru exercitarea profesiei.11.10.22. Operatorul are dreptul să efectueze, cu informarea Autorității Contractante, modificări temporare (suspendări, limitări, micșorarea frecvenței de circulație etc.) în deservirea unor trasee, atunci când aceste modificări sunt necesare în caz de avarii sau pentru executarea unor lucrări la infrastructură; în cazuri excepționale, Operatorul poate efectua imediat modificările necesare, astfel încât să se asigure continuitatea Serviciului de transport, dar numai sub condiția informării ulterioare a Autorității Contractante.11.10.23. Operatorul are dreptul să inițieze modificarea și/sau completarea prezentului Contract, în cazul modificării reglementărilor și/sau a condițiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia.11.10.24. Înainte de data de 30 iunie a fiecărui an, Operatorul are obligația de a furniza Autorității Contractante un raport anual pentru anul calendaristic anterior, care conține situațiile financiare verificate de un Auditor certificat independent.11.10.25. La sfârșitul fiecărui an calendaristic, Operatorul are obligația de a prezenta, la solicitarea Autorității Contractante un raport detaliat pentru Titlurile de călătorie vândute și numărul de călătorii efectuate.11.10.26. Operatorul are obligația de a prezenta lunar, până la data de 20 a fiecărei luni, un raport cu informațiile pe baza cărora Autoritatea Contractantă poate evalua respectarea indicatorilor prevăzuți în Anexa 9 și în conformitate cu metodologia descrisă la Anexa 11, pentru luna anterioară.11.10.27. Operatorul are obligația de a asigura accesul Autorității Contractante la orice informație privind prestarea Serviciului de transport public și exploatarea bunurilor concesionate, în termen de 5 zile de la cererea Autorității Contractante.11.10.28. Metrorex nu poate participa la proceduri competitive de atribuire privind prestarea de servicii publice de transport de călători care se organizează în afara zonei pentru care i-a fost atribuit contractul.11.11. Răspunderile ce revin Operatorului în ceea ce privește Apărarea Împotriva Incendiilor11.11.1. Să instruiască personalul de deservire și de ordine;11.11.2. Să execute controlul propriu privind respectarea Normelor de Apărare Împotriva Incendiilor;11.11.3. Să verifice instalațiile electrice proprii după montarea echipamentelor în instalațiile Metrorex;11.11.4. Să asigure dotarea cu mijloace de primă intervenție a locațiilor.  +  Capitolul 12 Drepturile și obligațiile autorității contractante Fără a aduce atingere celorlalte drepturi și obligații ale Autorității Contractante, prevăzute în prezentul Contract și în legislația în vigoare, Autoritatea Contractantă are următoarele drepturi și obligații:12.1. Controlul exercitat asupra Operatorului12.1.1. Autoritatea Contractantă, are dreptul să verifice, să monitorizeze indicatorii de performanță și să controleze periodic modul de realizare a Serviciului de transport public cu metroul și de îndeplinire a Obligațiilor de serviciu public de către Operator, inclusiv a vehiculelor, echipamentelor, instalațiilor, infrastructurii folosite de Operator, în prezența unui reprezentant al acestuia. Procedura de verificare și periodicitatea acesteia se va stabili prin ordin al ministrului transporturilor.12.1.2. În urma fiecărei verificări, se va întocmi un proces-verbal în două exemplare, unul pentru fiecare Parte, semnate de către cele două Părți. În procesul-verbal se vor specifica timpul și locul inspecției, obiectul controlului, măsurile propuse, termenele de soluționare, precum și obiecțiile Operatorului, dacă este cazul. Autoritatea Contractantă va soluționa obiecțiile Operatorului în termen de 10 zile.12.1.3. Autoritatea Contractantă are dreptul de a emite instrucțiuni scrise pentru remedierea oricărei încălcări a obligațiilor Operatorului rezultate din prezentul Contract.12.1.4. Autoritatea Contractantă are dreptul de a adopta programe de măsuri ca urmare a neîndeplinirii indicatorilor de performanță de către Operator și de a aplica sancțiunile prevăzute în prezentul Contract.12.1.5. Autoritatea Contractantă are dreptul de a efectua controale periodice cu privire la modul în care sunt gestionate reclamațiile călătorilor.12.1.6. Evaluarea gradului de satisfacție al călătorilor se va face în baza metodologiei prezentate în Anexa 10.12.1.7. Rezultatele sondajelor și controalelor pot fi utilizate pentru actualizarea nivelurilor indicatorilor de performanță și actualizarea Programului de Transport al Operatorului.12.2. Decontarea sumelor cuvenite Operatorului12.2.1. i. Autoritatea Contractantă este obligată să respecte condițiile prevăzute în prezentul Contract cu privire la plata compensației cuvenite Operatorului, cu încadrare în sumele aprobate în bugetul de stat.ii. Pentru situația în care Operatorul nu primește în termen compensația cuvenită și acest aspect generează nerealizarea obligațiilor contractuale de către Operator cu excepția celor privind siguranța circulației, nu va putea fi considerată de către Autoritatea Contractantă ca nerespectare a prevederilor contractuale și nu vor fi aplicate penalități conform Anexei nr. 9.iii. Operatorul va notifica imediat Autoritatea Contractantă pentru situația în care neachitarea în termen a compensației va genera situații de nerespectare a obligațiilor contractuale, altele decât cele privind siguranța circulației.iv. Înainte de 30 iunie a fiecărui an, pentru anul anterior, Autoritatea Contractantă are obligația de a stabili în baza unui raport elaborat de un expert tehnic independent (ale cărui servicii vor fi contractate de Autoritatea Contractantă), costurile și veniturile realizate, eligibilitatea acestora pentru serviciul de transport, în vederea evitării supracompensării operatorului. În funcție de rezultatele raportului, Autoritatea Contractantă ia măsurile care se impun.12.2.2. Autoritatea Contractantă va asigura finanțarea investițiilor prevăzute în Anexa 2 - Achiziții material rulant și va informa din timp Operatorul în cazul când apar abateri în finanțarea programelor respective, pentru ca acesta să acționeze pentru adaptarea graficelor de lucrări și de achiziții, în limitele prevederilor contractuale.  +  Capitolul 13 Forța majoră și cazul fortuit13.1. Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern ce se încadrează în prevederile art. 1351 alin. (2) Cod Civil, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, independent de voința părților, inclusiv, dar fără a se limita la inundații, cutremure, alte calamități naturale, și care, survenind după încheierea Contractului, împiedică sau întârzie, total sau parțial, îndeplinirea obligațiilor izvorând din Contract.13.2. Prin caz fortuit se înțelege un eveniment ce se încadrează în prevederile art. 1351 alin. (3) Cod Civil, care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.13.3. Niciuna dintre Părți nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de executarea în mod necorespunzător, total ori parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza Contractului, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective este cauzată de un eveniment de forță majoră.13.4. Partea care invocă forța majoră va fi exonerată de răspundere numai în măsura și pentru perioada în care îndeplinirea obligațiilor este împiedicată sau întârziată de situația de forță majoră.13.5. Apariția forței majore se va comunica celeilalte Părți în termen de 1 zi prin telefon, în modalitatea de realizare a comunicărilor potrivit prezentului Contract, urmat de o scrisoare recomandată cu mențiunea constatării evenimentelor de acest gen, de către organele competente, în prezența Părților. În caz de forță majoră, comunicată și constatată în condițiile de mai sus, executarea obligațiilor părților se decalează în consecință cu perioada corespunzătoare acesteia, cu mențiunea că nici una din Părți nu va solicita penalități pentru întârzierile în executarea Contractului. Partea care nu a îndeplinit obligația comunicării probei forței majore nu va fi exonerată de răspundere pentru prejudiciile cauzate de neexecutarea și/sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor ca urmare a evenimentului de forță majoră.13.6. Partea afectată de un caz de forță majoră este obligată să întreprindă, fără întârziere și în limita posibilului, orice măsuri necesare în vederea minimizării efectelor negative produse de evenimentul de forță majoră. De asemenea, Partea este obligată să reia îndeplinirea obligațiilor contractuale și să notifice în scris cealaltă Parte despre aceasta, de îndată ce evenimentul de forță majoră încetează.13.7. Executarea contractului va fi suspendată pe perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia. În cazul dispariției sau imposibilității obiective de exploatare a bunurilor de retur pentru o perioadă mai mare de 5 zile, datorată forței majore, Părțile vor conveni asupra continuității sau încetării Contractului.13.8. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa pe o perioadă mai mare de 3 luni, fiecare Parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.  +  Capitolul 14 Clauze speciale privind menținerea echilibrului contractual14.1. i. Raporturile contractuale dintre Autoritatea Contractantă și Operator se bazează pe principiul echilibrului financiar între drepturile care îi sunt acordate Operatorului și obligațiile care îi sunt impuse.ii. Pentru situațiile în care Operatorul nu primește în termen drepturile bănești cuvenite și acestea generează nerealizarea obligațiilor contractuale de către acesta, Autoritatea Contractantă nu va considera respectivele situații ca nerespectări ale prevederilor contractuale și nu vor fi aplicate penalități conform Anexei nr. 9.iii. Operatorul va aviza imediat Autoritatea Contractantă pentru situația în care neachitarea în termen a drepturilor bănești va genera situații de nerespectare a obligațiilor contractuale.14.2. În vederea menținerii echilibrului contractual, în cazul în care pe parcursul executării Contractului, apare o situație caracterizată prin îndeplinirea cumulativă a condițiilor menționate mai jos, se va proceda la renegocierea Contractului:a) schimbarea excepțională a împrejurărilor existente la data încheierii Contractului;b) schimbarea împrejurărilor nu a fost și nici nu putea fi, în mod rezonabil, avută în vedere de către o Parte la data încheierii Contractului;c) Partea nu și-a asumat riscul schimbării împrejurărilor și nici nu putea fi în mod rezonabil considerată că și-ar fi asumat acest risc, care duce la crearea unui dezechilibru contractual prin îngreunarea semnificativă a obligațiilor uneia dintre Părți, la solicitarea oricărei Părți.14.3. Dacă renegocierea nu duce la restabilirea echilibrului contractual, ori Părțile nu ajung la un acord într-un termen rezonabil, disputa urmează să fie soluționată de instanțele judecătorești, care pot dispune încetarea contractului sau modificarea acestuia în sensul distribuirii în mod echitabil între părți a pierderilor și beneficiilor ce rezultă din schimbarea circumstanțelor.  +  Capitolul 15 Încetarea contractului15.1. Prezentul Contract încetează la expirarea duratei Contractului, cu excepția cazurilor de prelungire sau încetare, înainte de ajungere la termen, ca urmare a prevederilor Contractului. Părțile pot decide încetarea Contractului pe baza acordului lor de voință exprimat în scris.15.2. Contractul va înceta în cazul dispariției, dintr-o cauză de forță majoră, a bunurilor de retur sau a unei părți importante din acestea ori în cazul imposibilității obiective a Operatorului de a le exploata pe o perioadă mai mare de 3 luni, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri, sub rezerva dispozițiilor art. 13.6 din Contract.15.3. Următoarele acte, fapte sau omisiuni ale Operatorului dau dreptul Autorității Contractante să rezilieze Contractul, cu respectarea procedurii menționate la art. 15.6 de mai jos:a) Încălcarea de 3 ori într-un an calendaristic a măsurilor stabilite de Autoritatea Contractantă potrivit prevederilor prezentului Contract;b) Operatorul nu adoptă programe de măsuri care să asigure respectarea condițiilor contractuale și care să asigure atingerea indicatorilor de performanță asumați prin Contract, atunci când acest lucru este necesar potrivit prevederilor Contractului;c) Operatorul totalizează un număr de 3 încălcări majore ale indicatorilor de performanță, în decursul unui an, potrivit Anexei 9;d) Operatorul nu asigură prestarea serviciului de transport public cu metroul în condiții de continuitate, potrivit Contractului, ori întrerupe efectuarea serviciului pentru o perioadă mai mare de 1 zi, fără a fi incident vreun eveniment de forță majoră;e) Pierderea valabilității Licenței de transport;f) Operatorul încalcă interdicția de subdelegare ori de cesionare a drepturilor și obligațiilor izvorâte din Contract;g) Operatorul nu asigură întreținerea corespunzătoare a bunurilor de retur ori a celor de preluare, provocându-le degradări semnificative sau încalcă restricția de înstrăinare a bunurilor de preluare pe durata Contractului;h) Operatorul nu respectă procedurile interne, potrivit art. 11.5 din prezentul contract.15.4. Următoarele acte, fapte sau omisiuni ale Autorității Contractante, cu excluderea celor generate din motive care exced atribuțiilor sale, dau dreptul Operatorului să rezilieze Contractul, cu respectarea procedurii menționate la art. 15.6:a) Autoritatea Contractantă nu plătește Compensația sau Diferențele de tarif prevăzute în prezentul Contract pentru o perioadă mai mare de 360 de zile;b) Orice alte încălcări semnificative ale obligațiilor contractuale săvârșite de către Autoritatea Contractantă (ex: întârzieri în asigurarea finanțării investițiilor prevăzute în contract).15.5. Cu excepția cazului în care Contractul prevede altfel, orice notificare de încetare a Contractului va fi făcută de Partea care solicită încetarea prin transmiterea unei notificări în acest scop celeilalte Părți ("Notificarea de încetare").15.6. Înainte de transmiterea Notificării de încetare, Partea care se consideră prejudiciată va convoca cealaltă Parte la negocieri, prin transmiterea unei notificări ("Notificarea de negociere"), în vederea încercării de soluționare a diferendului pe cale amiabilă. Notificarea de negociere va indica cel puțin următoarele elemente:i. Data și locul unde vor avea loc negocierile;ii. Obligațiile pretinse neîndeplinite; șiiii. Termenul în care se așteaptă remedierea obligațiilor încălcate (termen care nu poate fi mai mic decât termenul menționat în Contract, pentru fiecare situație de neîndeplinire în parte).15.7. Dacă (i) Partea în culpă nu se prezintă la negociere, așa cum această întâlnire a fost convocată, conform prezentului Contract, sau (ii) negocierea nu conduce la soluționarea diferendului, sau (iii) Partea în culpă nu își îndeplinește toate obligațiile pretinse a fi neîndeplinite, conform celor decise în procesul de negociere, Partea prejudiciată are dreptul să transmită Părții în culpă Notificarea de încetare.15.8. Dacă (i) Partea prejudiciată renunță la pretențiile din Notificarea de negociere, sau (ii) Partea prejudiciată nu se prezintă la negociere, Partea prejudicată nu va avea dreptul să transmită o Notificare de încetare privind obligațiile menționate în Notificarea de negociere, cu excepția situației în care este reluată procedura de la art. 15.6 de mai sus.15.9. În situația în care în urma negocierilor pentru soluționarea diferendului pe cale amiabilă Părțile nu decid prin voință comună nici continuarea Contractului, nici încetarea Contractului, partea prejudiciată va transmite părții în culpă Notificarea de încetare și se va adresa instanței competente pentru constatarea rezilierii Contractului și stabilirea cuantumului prejudiciului.15.10. La încetarea Contractului, indiferent de motiv:i. Drepturile și obligațiile impuse Părților în baza Contractului vor înceta, cu excepția cazului în care Contractul prevede altfel;ii. Operatorul va restitui de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini, Autorității Contractante bunurile de retur;iii. Autoritatea Contractantă va avea dreptul de a dobândi bunurile de preluare de la Operator la încetarea Contractului sau de a hotărî valorificarea acestora;iv. Încetarea Contractului nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.15.11. În cazul încetării Contractului din culpa Autorității Contractante, înainte de termenul stabilit în Contract, Autoritatea Contractantă va prelua Bunurile de retur realizate de Operator în temeiul prezentului Contract, precum și pe cele în curs de realizare și bunurile de preluare.15.12. Operatorul trebuie ca, la încetarea Contractului din alte cauze decât prin forță majoră, să asigure continuitatea prestării Serviciului de transport public de călători cu metroul, în condițiile stipulate în Contract, până la preluarea acestuia de către Autoritatea Contractantă sau de către un alt operator.  +  Capitolul 16 Răspunderea contractuală16.1. Nerespectarea dovedită de către Părți a obligațiilor contractuale prevăzute în Contract atrage răspunderea contractuală a Părții în culpă.16.2. Autoritatea Contractantă are dreptul să penalizeze Operatorul în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de performanță, eficiență și calitate la care s-a obligat prin prezentul Contract și reglementările legale în vigoare, ori nu asigură continuitatea serviciului, în afara situațiilor prevăzute la art. 6.5, 12.2.1 și 14.1.  +  Capitolul 17 Redefinirea clauzelor contractuale17.1. Orice modificare a Contractului este rezultatul acordului intervenit între Părți, exprimat într-un act adițional și în sensul condițiilor prevăzute la art. 5.1 (2).17.1.1. Revizuirea anuală a nivelului indicatorilor de performanță, potrivit Anexei 9, este considerată o modificare a Contractului.17.2. Modificări Unilaterale efectuate de Autoritatea Contractantă17.2.1. Autoritatea Contractantă poate modifica unilateral orice parte a Contractului din motive excepționale legate de interesul public național și local, cu notificare prealabilă transmisă cu 90 de zile înainte către Operator și în limita respectării condițiilor și a valabilității contractului așa cum este prevăzut la art. 5.1 (2).17.2.2. Programul de Transport atribuit Operatorului poate fi modificat de către Autoritatea Contractantă, dacă acest fapt poate fi justificat din punct de vedere tehnic sau/și comercial, cu notificarea Operatorului cu cel puțin 60 de zile înainte de implementarea modificării. Operatorul nu poate refuza modificările solicitate de Autoritatea Contractantă, cu excepția cazului în care cererea depășește capacitatea de transport.17.3. Modificări solicitate de Operator privind Capacitatea Serviciului17.3.1. Schimbarea, anularea sau adăugarea de noi trasee sau schimbarea Programului de transport pot fi efectuate de Operator, cu informarea Autorității Contractante.17.4. Alte modificări17.4.1. În cazul în care orice prevederi ale Contractului devin incompatibile cu legislația sau regulamentele din România sau din Uniunea Europeană, Contractul va fi modificat de Părți. Acest lucru nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze ale Contractului.17.4.2. Orice deficiențe sau contradicții din Contract pot fi rectificate ca urmare a negocierii de către Părți a modificărilor necesare, în cel mai scurt timp posibil, în conformitate cu scopul Contractului.  +  Capitolul 18 Litigii18.1. Părțile vor depune toate eforturile rezonabile în scopul soluționării pe cale amiabilă a conflictelor dintre acestea, decurgând din executarea Contractului.18.2. Dacă există vreo dispută, controversă sau pretenție care rezultă din sau în legătură cu prezentul Contract, încălcare, încetare, sau anulare a Contractului, Partea care ridică pretenții are obligația să notifice cealaltă Parte în legătură cu poziția sa, împreună cu propunerea de conciliere directă.18.3. În cazul apariției unei dispute, aceasta nu îndreptățește Operatorul să suspende prestarea Serviciului de transport public cu metroul ori Autoritatea Contractantă să suspende executarea obligațiilor sale, potrivit prezentului Contract.18.4. În cazul în care o dispută nu poate fi soluționată în termen de 45 de zile din momentul în care Părțile au început negocierile pentru soluționarea disputei pe cale amiabilă, sau dacă asemenea negocieri nu sunt începute în termen de 45 de zile de la notificarea oficială a disputei de către una dintre Părți celeilalte Părți, acestea se vor adresa instanței judecătorești competente din raza sectorului în care se găsește Autoritatea contractantă.  +  Capitolul 19 Legea aplicabilă19.1. Prezentul Contract, precum și orice dispute sau cereri rezultate în legătură cu prezentul Contract ori cu încheierea acestuia (inclusiv dispute sau cereri extracontractuale) sunt guvernate și interpretate în conformitate cu legea română.19.2. Prezentul Contract se completează cu prevederile Noului Cod civil și cu reglementările legale speciale în materie de transport public cu metroul.  +  Capitolul 20 Alte clauze20.1. Orice notificare, adresă, cerere în legătură cu executarea Contractului va fi efectuată în scris, în limba română.20.2. Notificările, adresele, cererile sau alte comunicări vor fi transmise prin curier, scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax (la alegere) și vor fi confirmate de primire în mod prompt de către Partea destinatară.20.3. Data primirii de către destinatar a oricărei notificări sau comunicări transmise prin:i. scrisoare recomandată cu confirmare de primire, va fi data înscrisă pe confirmarea de primire, de către oficiul poștal de la destinație;ii. fax, va fi data expedierii înscrisă în raportul atestând transmiterea prin fax. În situația în care faxul nu a fost expediat într-o zi lucrătoare sau nu a fost expediat în intervalul orar 9 - 17, data recepționării se consideră a fi următoarea zi lucrătoare.20.4. Toate notificările și comunicările efectuate în legătură cu prezentul Contract vor fi considerate valabile numai dacă au fost efectuate la următoarele adrese:– Către Autoritatea Contractantă la adresa: Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, București, în atenția Ministru, Fax: +(4) 021.312.07.72;– Către Operator la adresa: Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, București, în atenția Director general, Fax: +(4) 021.312.51.49.  +  Capitolul 21 Dispoziții finale și tranzitorii21.1. Limba care guvernează Contractul este limba română.21.2. Anexele 1 - 11 fac parte integrantă din prezentul Contract.21.3. Capitolele referitoare la drepturile și obligațiile părților se completează cu prevederile reglementărilor în vigoare referitoare la drepturile și obligațiile în raporturile dintre autoritățile administrației publice centrale și operatorii de transport autorizați care efectuează servicii de transport public de persoane cu metroul.
  Autoritate ContractantăOperator
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILORMETROREX S.A.
  MINISTRULucian Nicolae BODEDIRECTOR GENERALMariana MICLĂUȘ
   +  ANEXE LA CONTRACTANEXA Nr. 1 - Program de Transport al OperatoruluiANEXA Nr. 1.1 - Programul de Transport al OperatoruluiANEXA Nr. 1.2 - Programul de Transport al Operatorului pentru Rețeaua de Metrou pentru anii 2020 - 2024ANEXA Nr. 2 - Achiziții material rulantANEXA Nr. 3 - Lista Mijloacelor de Transport Utilizate la Prestarea OSPANEXA Nr. 4 - Tarife Practicate în momentul încheierii ContractuluiANEXA Nr. 5 - Diferențele de TarifANEXA Nr. 5.1 - Categoriile de Pasageri care Beneficiază de Gratuități și Reduceri la Transportul în ComunANEXA Nr. 5.2 - Modul de Acordare a Diferențelor de TarifANEXA Nr. 5.3 - Modelul Formularului de Decont pentru Diferențele de TarifANEXA Nr. 6 - Modelele Formularelor de Decont Pentru Plata CompensațieiANEXA Nr. 6.1 - Raport Lunar de ConstatareANEXA Nr. 6.2 - Raport Anual de ConstatareANEXA Nr. 6.3 - Nota de fundamentare și justificare a subvențiilor/transferurilor primite pentru serviciul public de la bugetul de statANEXA Nr. 7 - Modul de determinare a compensației și a costului unitar per kmANEXA Nr. 8 - Valoarea estimativă a compensației cuvenite Operatorului pe durata contractuluiANEXA Nr. 9 - Indicatori lunari de Performanță ai Serviciului și Modalitatea de Calcul a PenalitățilorANEXA Nr. 10 - Indicele de Satisfacție a Pasagerilor (ISP)ANEXA Nr. 11 - Metodologia de Monitorizare și Evaluare a Programului de Transport al Operatorului  +  Anexa Nr. 1
  Program de Transport al Operatorului
  Descrie programele de transport pentru diferite perioade din cursul anului, astfel:I. Program cu grafic normal de circulație (desfășurat în intervalul orar 05:00 - 23:00) se va asigura în perioadele: 01.01 - 30.06 și 01.09 - 31.12*) ale fiecărui an calendaristic al contractului și cuprinde programul de transport în condiții normale de circulație prin utilizarea unui număr de trenuri care să asigure preluarea cererii de transport la o capacitate de maxim 6 călători/mp în perioadele de vârf de trafic**). *) Aceste perioade se pot modifica, fără acordul Autorității Contractante, în funcție de perioada vacanței de vară pentru elevi/studenți, stabilită pentru fiecare an școlar de către instituțiile abilitate ale statului. **) Prin perioade de vârf de trafic se înțelege intervalul/intervalele orare din cursul unei zile când se înregistrează vârfuri ale cererii de transport, fiind necesară micșorarea intervalului de circulație între trenuri astfel încât capacitatea maximă de încărcare a trenurilor de metrou să nu depășească 6 călători/mp.II. Program cu grafic redus de circulație (desfășurat în intervalul orar 05:00 - 23:00) se va asigura în perioada 01.07 - 31.08 a fiecărui an calendaristic al contractului și cuprinde programul de transport în condiții de flux redus de călători, respectiv în perioada în care sunt concedii de odihnă și vacanțe în cuantum semnificativ, care determină un grad total de mobilitate mai scăzut al populației, comparativ cu perioadele normale din an.III. Program de circulație de noapte - cuprinde programul de circulație care se asigură pentru intervalul orar cuprins între orele 23:00 - 05:00 (număr limitat de ore/întreaga noapte) când programul de circulație normal este întrerupt și este compus din: o Program de circulație pentru sărbători - cuprinde programul de circulație care se asigură pentru întreaga noapte, la intervale de succesiune a trenurilor de 10 - 20 minute, în nopțile de Paște și Revelion; o Program de circulație pentru evenimente speciale - se aplică pentru evenimentele culturale, sportive, sociale, denumite evenimente speciale, la care este preconizată participarea a peste 25000 de oameni, la solicitarea directă a unei unități administrative centrale (Guvern, Minister) sau locale (Primăria Municipiului București, Primării de sector), Federație/Ligă Sportivă Națională, instituție de cultură națională și cuprinde programul de circulație care se asigură pentru un număr definit de ore cu încadrarea în numărul de kilometri planificați (fără costuri suplimentare din partea solicitanților). Dacă prin astfel de acțiuni se ajunge să se depășească numărul de kilometri planificați, Autoritatea Contractantă va aproba orice solicitare care excede plafonul stabilit; o Program de circulație solicitat - cuprinde programul de circulație care se asigură pentru cel puțin o oră (sau multiplu de o oră), ca urmare a achitării de către solicitant a prestației conform tarifului aprobat și afișat pe site-ul Operatorului.IV. La solicitarea expresă a unei autorități centrale abilitate, cu avizul Autorității Contractante, circulația trenurilor de metrou poate fi suspendată total sau parțial pentru anumite stații magistrale, secțiuni sau stații de metrou.  +  Anexa nr. 1.1
  Programul anual de transport al Operatorului
  MagistralaKm realizațiKm estimați
  20202021**20222023***2024***
  Pantelimon-Dristor 23.437.8972.732.6732.860.4272.855.0822.867.314
  Berceni-Pipera2.209.3912.483.8982.658.5582.643.0482.663.100
  Anghel Saligny-Preciziei1.761.8001.943.5122.024.4542.017.4742.026.184
  Gara de Nord-Străulești705.005697.275733.243732.027735.042
  Râul Doamnei-Eroilor188.706598.222597.426595.834598.788
  Km planificați-8.455.5808.874.1088.843.4658.890.428
  Total km* = km planificați x 1,0218.302.7998.128.9919.060.4649.029.1789.077.127
  * 1,021 reprezintă valoarea maximă a coeficientului care ține seama de parcursul estimativ al parcului de material rulant pentru transportul tehnologic în vederea efectuării mentenanței, trenuri suplimentare pentru preluarea fluxurilor mari de călători, asigurarea programului de circulație de noapte, evenimente speciale.** Valorile rezultate din calculul km planificați sunt determinate de graficele de circulație aplicate pe fiecare magistrală (nr. km/grafic), în funcție de necesitatea de transport [(nr. zile lucrătoare/nr. zile festive)/an]. Ca urmare a prelungirii stării de alertă pe teritoriul României (prin Hotărârea Guvernului nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare), situație care a generat scăderea numărului de călători transportați, METROREX a luat măsura de reducere a graficelor de circulație atât în zilele lucrătoare, cât și în zilele festive, pe magistralele 1, 2, 3 și 4.*** S-a ținut cont de faptul că până la sfârșitul anului 2023 vor fi livrate cele 13 trenuri noi achiziționate pentru exploatarea pe Magistrala 5. Prin urmare, în anul 2024 cele 13 trenuri noi se vor utiliza pe Magistrala 5, iar trenurile tip BM utilizate pe această magistrală în perioada 2020-2023 vor reveni în parcul magistralelor 1 și 3, acțiune care va crea posibilitatea aplicării graficelor de circulație prin care este prevăzută scăderea intervalului de urmărire a trenurilor de la 6 minute la 5 minute în orele de vârf de trafic. (la 06-07-2021, Anexa Nr. 1.1 din Anexa Nr. 1 a fost modificată de Punctul 1, Litera B, ANEXĂ din ORDINUL nr. 852 din 10 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 06 iulie 2021 )
   +  Anexa Nr. 1.2
  Programul de Transport al Operatorului
  pentru rețeaua de metrou pe anii 2020 - 2024
  A. Programul normal de circulație1. Magistrala 1: Pantelimon - Dristor 21.1. Zile lucrătoare
  Nr. crt. Fir Stații traseu Lungime traseuKm Nr. TEMNr. vag. Interval de succedare între trenuri (minute)
  Ore vârf de trafic6:30 - 9:30 și 15:00 - 19:30 În rest
  1. 1 Dristor 2 27,15 23TEM (22 TEM în circulație + 1TEM rezervă) 138 vagoane 5 - 6 7 - 10
  2. Piața Muncii
  3. Piața Iancului
  4. Obor
  5. Ștefan Cel Mare
  6. Piața Victoriei 2
  7. Gara de Nord 1
  8. Basarab 1
  9. Crângași
  10. Petrache Poenaru
  11. Grozăvești
  12. Eroilor 2½ - 3 3½ - 5
  13. Izvor
  14. Piața Unirii 1
  15. Timpuri Noi
  16. Mihai Bravu
  17. Dristor 1
  18. Nicolae Grigorescu 5 - 6 7 - 10
  19. Titan
  20. Costin Georgian
  21. Republica
  22. Pantelimon 1,92 15 - 16 18 - 20
  1. 1 Pantelimon 1,92 23TEM (22 TEM în circulație + 1TEM rezervă) 138 vagoane 15 - 16 18 - 20
  2. 2 Republica 27,15 5 - 6 7 - 10
  3. Costin Georgian
  4. Titan
  5. Nicolae Grigorescu
  6. Dristor 1 2½ - 3 3½ - 5
  7. Mihai Bravu
  8. Timpuri Noi
  9. Piața Unirii 1
  10. Izvor
  11. Eroilor
  12. Grozăvești 5 - 6 7 - 10
  13. Petrache Poenaru
  14. Crângași
  15. Basarab 1
  16. Gara de Nord 1
  17. Piața Victoriei 2
  18. Ștefan Cel Mare
  19. Obor
  20. Piața Iancului
  21. Piața Muncii
  22. Dristor 2
  1.2. Zile nelucrătoare
  Nr. crt.Fir Stații traseu Lungime traseuKm Nr. TEMNr. vag. Interval de succedare între trenuri (minute)
  Ore vârf de trafic6:30 - 9:30 și 15:00 - 19:30 În rest
  1. 1 Dristor 2 27,15 23TEM (22 TEM în circulație + 1TEM rezervă) 138 vagoane 9 9 - 11
  2. Piața Muncii
  3. Piața Iancului
  4. Obor
  5. Ștefan Cel Mare
  6. Piața Victoriei 2
  7. Gara de Nord 1
  8. Basarab 1
  9. Crângași
  10. Petrache Poenaru
  11. Grozăvești
  12. Eroilor 5 - 5½
  13. Izvor
  14. Piața Unirii 1
  15. Timpuri Noi
  16. Mihai Bravu
  17. Dristor 1
  18. Nicolae Grigorescu 9 9 - 11
  19. Titan
  20. Costin Georgian
  21. Republica
  22. Pantelimon 1,92 18 20
  1. 1 Pantelimon 1,92 23TEM (22 TEM în circulație + 1TEM rezervă) 138 vagoane 18 20
  2. 2 Republica 27,15 9 9 - 11
  3. Costin Georgian
  4. Titan
  5. Nicolae Grigorescu
  6. Dristor 1 5 - 5½
  7. Mihai Bravu
  8. Timpuri Noi
  9. Piața Unirii 1
  10. Izvor
  11. Eroilor
  12. Grozăvești 9 9 - 11
  13. Petrache Poenaru
  14. Crângași
  15. Basarab 1
  16. Gara de Nord 1
  17. Piața Victoriei 2
  18. Ștefan Cel Mare
  19. Obor
  20. Piața Iancului
  21. Piața Muncii
  22. Dristor 2
  2. Magistrala 2: Berceni - Pipera2.1. Zile lucrătoare
  Nr.crt. Fir Stații traseu Lungime traseu Km Nr. TEM Nr. vag. Interval de succedare între trenuri (minute)
  Ore vârf de trafic6:30 - 9:30 și 15:00 - 19:30 În rest
  1. 1 Berceni 18 22 TEM (21TEM în circulație + 1TEM rezervă) 132 vagoane 3 - 4 5 - 11
  2. Dimitrie Leonida
  3. Apărătorii Patriei
  4. Piața Sudului
  5. Constantin Brâncoveanu
  6. Eroii Revoluției
  7. Tineretului
  8. Piața Unirii 2
  9. Universitate
  10. Piața Romană
  11. Piața Victoriei 1
  12. Aviatorilor
  13. Aurel Vlaicu
  14. Pipera
  1. 2 Pipera 18 22 TEM (21TEM în circulație + 1TEM rezervă) 132 vagoane 3 - 4 5 - 11
  2. Aurel Vlaicu
  3. Aviatorilor
  4. Piața Victoriei 1
  5. Piața Romană
  6. Universitate
  7. Piața Unirii 2
  8. Tineretului
  9. Eroii Revoluției
  10. Constantin Brâncoveanu
  11. Piața Sudului
  12. Apărătorii Patriei
  13. Dimitrie Leonida
  14. Berceni
  2.2. Zile nelucrătoare
  Nr.crt. Fir Stații traseu Lungime traseu Km Nr. TEMNr. vag. Interval de succedare între trenuri (minute)
  Ore vârf de trafic6:30 - 9:30 și 15:00 - 19:30 În rest
  1. 1 Berceni 18 22 TEM (21TEM în circulație + 1TEM rezervă) 132 vagoane 9 10
  2. Dimitrie Leonida
  3. Apărătorii Patriei
  4. Piața Sudului
  5. Constantin Brâncoveanu
  6. Eroii Revoluției
  7. Tineretului
  8. Piața Unirii 2
  9. Universitate
  10. Piața Romană
  11. Piața Victoriei 1
  12. Aviatorilor
  13. Aurel Vlaicu
  14. Pipera
  1. 2 Pipera 18 22 TEM (21TEM în circulație + 1TEM rezervă) 132 vagoane 9 10
  2. Aurel Vlaicu
  3. Aviatorilor
  4. Piața Victoriei 1
  5. Piața Romană
  6. Universitate
  7. Piața Unirii 2
  8. Tineretului
  9. Eroii Revoluției
  10. Constantin Brâncoveanu
  11. Piața Sudului
  12. Apărătorii Patriei
  13. Dimitrie Leonida
  14. Berceni
  3. Magistrala 3: Preciziei - Anghel Saligny3.1. Zile lucrătoare
  Nr. crt. Fir Stații traseu Lungime traseuKm Nr. TEMNr. vag. Interval de succedare între trenuri (minute)
  Ore vârf de trafic6:30 - 9:30 și 15:00 - 19:30 În rest
  1. 1 Preciziei 19,91 15 TEM (13 TEM în circulație) 90 vagoane 5 - 6 7 - 10
  2. Păcii
  3. Gorjului
  4. Lujerului
  5. Politehnica
  6. Eroilor 2½ - 3 3½ - 5
  7. Izvor
  8. Piața Unirii 1
  9. Timpuri Noi
  10. Mihai Bravu
  11. Dristor 1
  12. Nicolae Grigorescu 5 - 6 7 - 10
  13. 1 Decembrie 1918
  14. Nicolae Teclu
  15. Anghel Saligny
  1. 2 Anghel Saligny 19,91 15 TEM (15 TEM în circulație) 90 vagoane 5 - 6 7 -10
  2. Nicolae Teclu
  3. 1 Decembrie 1918
  4. Nicolae Grigorescu
  5. Dristor 1 2½ - 3 3½ - 5
  6. Mihai Bravu
  7. Timpuri Noi
  8. Piața Unirii 1
  9. Izvor
  10. Eroilor
  11. Politehnica 5 - 6 7 - 10
  12. Lujerului
  13. Gorjului
  14. Păcii
  15. Preciziei
  3.2. Zile nelucrătoare
  Nr. crt. Fir Stații traseu Lungime traseu Km Nr. TEMNr. vag. Interval de succedare între trenuri (minute)
  Ore vârf de trafic6:30 - 9:30 și 15:00 - 19:30 În rest
  1. 1 Preciziei 19,91 15 TEM (13 TEM în circulație) 90 vagoane 9 9 - 11
  2. Păcii
  3. Gorjului
  4. Lujerului
  5. Politehnica
  6. Eroilor 5 - 5½
  7. Izvor
  8. Piața Unirii 1
  9. Timpuri Noi
  10. Mihai Bravu
  11. Dristor 1
  12. Nicolae Grigorescu 9 9 - 11
  13. 1 Decembrie 1918
  14. Nicolae Teclu
  15. Anghel Saligny
  1. 2 Anghel Saligny 19,91 15 TEM (15 TEM în circulație) 90 vagoane 9 9 - 11
  2. Nicolae Teclu
  3. 1 Decembrie 1918
  4. Nicolae Grigorescu
  5. Dristor 1 5 - 5½
  6. Mihai Bravu
  7. Timpuri Noi
  8. Piața Unirii 1
  9. Izvor
  10. Eroilor
  11. Politehnica 9 9 - 11
  12. Lujerului
  13. Gorjului
  14. Păcii
  15. Preciziei
  4. Magistrala 4: Gara de Nord 2 - Străulești4.1. Zile lucrătoare
  Nr. crt. Fir Stații traseu Lungime traseu Km Nr. TEMNr. vag. Interval de succedare între trenuri(minute)
  Ore vârf de trafic 6:30 - 9:30 și 15:00 - 19:30 În rest
  1. 1 Gara de Nord 2 7,19 5 TEM (4 TEM în circulație + 1TEM rezervă) 15 vagoane* Pentru circulația la interval de 11 min 7 TEM (6 TEM în circulație + 1TEM rezervă) 21 vagoane ** Pentru circulația la 7 min 11* 7** 11* 9 -11**
  2. Basarab 2
  3. Grivița
  4. 1 Mai
  5. Jiului
  6. Parc Bazilescu
  7. Laminorului
  8. Străulești
  1. 2 Străulești 7,19 5 TEM (4 TEM în circulație + 1TEM rezervă) 15 vagoane * Pentru circulația la interval de 11 min 7 TEM (6 TEM în circulație + 1TEM rezervă) 21 vagoane ** Pentru circulația la 7 min 11* 7** 11* 9 -11**
  2. Laminorului
  3. Parc Bazilescu
  4. Jiului
  5. 1 Mai
  6. Grivița
  7. Basarab 2
  8. Gara de Nord 2
  4.2. Zile nelucrătoare
  Nr. crt. Fir Stații traseu Lungime traseu Km Nr. TEMNr. vag. Interval de succedare între trenuri(minute)
  Ore vârf de trafic6:30 - 9:30 și 15:00 - 19:30 În rest
  1. 1 Gara de Nord 2 7,19 5 TEM (4 TEM în circulație + 1TEM rezervă) 15 vagoane * Pentru circulația la interval de 11 min 7 TEM (6 TEM în circulație + 1TEM rezervă) 21 vagoane ** Pentru circulația la 7 min 11* 7** 11* 9 -11**
  2. Basarab 2
  3. Grivița
  4. 1 Mai
  5. Jiului
  6. Parc Bazilescu
  7. Laminorului
  8. Străulești
  1. 2 Străulești 7,19 5 TEM (4 TEM în circulație + 1TEM rezervă) 15 vagoane * Pentru circulația la interval de 11 min 7 TEM (6 TEM în circulație + 1TEM rezervă) 21 vagoane ** Pentru circulația la 7 min 11* 7** 11* 9 -11**
  2. Laminorului
  3. Parc Bazilescu
  4. Jiului
  5. 1 Mai
  6. Grivița
  7. Basarab 2
  8. Gara de Nord 2
  NOTĂ: Circulația trenurilor cu interval de 7 min. va putea fi aplicată după punerea în funcție pe distanța Laminorului - Străulești a instalației de automatizare a traficului (Dimetronic).
  5. Magistrala 5: Eroilor 2 - Valea Ialomiței/Râul Doamnei5.1. Zile lucrătoare
  Nr.crt. Fir Stații traseu Lungime traseu Km Nr TEMNr. vag. Interval de succedare între trenuri (minute)
  Ore vârf de trafic6:30 - 9:30 și 15:00 - 19:30 În rest
  1. 1 Valea Ialomiței 6,3 8 TEM (7 TEM în circulație) 56 vagoane 6 9 - 10
  2. Râul Doamnei
  3. Brâncuși
  4. Romancierilor
  5. Parc Drumul Taberei
  6. Drumul Taberei 34
  7. Favorit
  8. Orizont
  9. Academia Militară
  10. Eroilor
  1. 2 Eroilor 6,3 8 TEM (7 TEM în circulație) 56 vagoane 6 9 - 10
  2. Academia Militară
  3. Orizont
  4. Favorit
  5. Drumul Taberei 34
  6. Parc Drumul Taberei
  7. Romancierilor
  8. Brâncuși
  9. Râul Doamnei
  10. Valea Ialomiței
  5.2. Zile nelucrătoare
  Nr.crt. Fir Stații traseu Lungime traseu Km Nr. TEMNr. vag. Interval de succedare între trenuri(minute)
  Ore vârf de trafic6:30 - 9:30 și 15:00 - 19:30 În rest
  1. 1 Valea Ialomiței 6,3 5 TEM (4 TEM în circulație) 30 vagoane 9 9 - 11
  2. Râul Doamnei
  3. Brâncuși
  4. Romancierilor
  5. Parc Drumul Taberei
  6. Drumul Taberei 34
  7. Favorit
  8. Orizont
  9. Academia Militară
  10. Eroilor
  1. 2 Eroilor 6,3 5 TEM (4 TEM în circulație) 56 vagoane 9 9 - 11
  2. Academia Militară
  3. Orizont
  4. Favorit
  5. Drumul Taberei 34
  6. Parc Drumul Taberei
  7. Romancierilor
  8. Brâncuși
  9. Râul Doamnei
  10. Valea Ialomiței
  B. Program redus de circulație1. Magistrala 1: Pantelimon - Dristor 21.1. Zile lucrătoare
  Nr. crt. Fir Stații traseu Lungime traseu Km Nr TEMNr. vag. Interval de succedare între trenuri (minute)
  Ore vârf de trafic6:30 - 9:30 și 15:00 - 19:30 În rest
  1. 1 Dristor 2 27,15 18TEM (17 TEM în circulație + 1TEM rezervă) 108 vagoane 7 - 8 9 - 12
  2. Piața Muncii
  3. Piața Iancului
  4. Obor
  5. Ștefan Cel Mare
  6. Piața Victoriei 2
  7. Gara de Nord 1
  8. Basarab 1
  9. Crângași
  10. Petrache Poenaru
  11. Grozăvești
  12. Eroilor 3½ - 4 4½ - 6
  13. Izvor
  14. Piața Unirii 1
  15. Timpuri Noi
  16. Mihai Bravu
  17. Dristor 1
  18. Nicolae Grigorescu 7 - 8 9 - 12
  19. Titan
  20. Costin Georgian
  21. Republica
  22. Pantelimon 1,92 18 20
  1. 1 Pantelimon 1,92 18TEM (22 TEM în circulație + 1TEM rezervă) 108 vagoane 15 - 16 18 - 20
  2. 2 Republica 27,15 7 - 8 9 - 12
  3. Costin Georgian
  4. Titan
  5. Nicolae Grigorescu
  6. Dristor 1 3½ - 4 4½ - 6
  7. Mihai Bravu
  8. Timpuri Noi
  9. Piața Unirii 1
  10. Izvor
  11. Eroilor
  12. Grozăvești 7 - 8 9 - 12
  13. Petrache Poenaru
  14. Crângași
  15. Basarab 1
  16. Gara de Nord 1
  17. Piața Victoriei 2
  18. Ștefan Cel Mare
  19. Obor
  20. Piața Iancului
  21. Piața Muncii
  22. Dristor 2
  2. Magistrala 2: Berceni - Pipera2.1. Zile lucrătoare
  Nr. crt. Fir Stații traseu Lungime traseu Km Nr. TEMNr. vag. Interval de succedare între trenuri (minute)
  Ore vârf de trafic6:30 - 9:30 și 15:00 - 19:30 În rest
  1. 1 Berceni 18 17 TEM (16TEM în circulație + 1TEM rezervă) 102 vagoane 4 5 - 12
  2. Dimitrie Leonida
  3. Apărătorii Patriei
  4. Piața Sudului
  5. Constantin Brâncoveanu
  6. Eroii Revoluției
  7. Tineretului
  8. Piața Unirii 2
  9. Universitate
  10. Piața Romană
  11. Piața Victoriei 1
  12. Aviatorilor
  13. Aurel Vlaicu
  14. Pipera
  1. 2 Pipera 18 17 TEM (16 TEM în circulație + 1TEM rezervă) 102 vagoane 4 5 - 12
  2. Aurel Vlaicu
  3. Aviatorilor
  4. Piața Victoriei 1
  5. Piața Romană
  6. Universitate
  7. Piața Unirii 2
  8. Tineretului
  9. Eroii Revoluției
  10. Constantin Brâncoveanu
  11. Piața Sudului
  12. Apărătorii Patriei
  13. Dimitrie Leonida
  14. Berceni
  3. Magistrala 3: Preciziei - Anghel Saligny3.1. Zile lucrătoare
  Nr. crt. Fir Stații traseu Lungime traseu Km Nr. TEMNr. vag. Interval de succedare între trenuri (minute)
  Ore vârf de trafic6:30 - 9:30 și 15:00 - 19:30 În rest
  1. 1 Preciziei 19,91 12 TEM (11 TEM în circulație) 72 vagoane 7 - 8 9 - 12
  2. Păcii
  3. Gorjului
  4. Lujerului
  5. Politehnica
  6. Eroilor 3½ - 4 4½ - 6
  7. Izvor
  8. Piața Unirii 1
  9. Timpuri Noi
  10. Mihai Bravu
  11. Dristor 1
  12. Nicolae Grigorescu 7 - 8 9 - 12
  13. 1 Decembrie 1918
  14. Nicolae Teclu
  15. Anghel Saligny
  1. 2 Anghel Saligny 19,91 12 TEM (11 TEM în circulație) 72 vagoane 7 - 8 9 - 12
  2. Nicolae Teclu
  3. 1 Decembrie 1918
  4. Nicolae Grigorescu
  5. Dristor 1 3½ - 4 4½ - 6
  6. Mihai Bravu
  7. Timpuri Noi
  8. Piața Unirii 1
  9. Izvor
  10. Eroilor
  11. Politehnica 7 - 8 9 - 12
  12. Lujerului
  13. Gorjului
  14. Păcii
  15. Preciziei
  4. Magistrala 4: Gara de Nord 2 - Străulești4.1. Zile lucrătoare (valabile tot anul)
  Nr. crt. Fir Stații traseu Lungime traseu Km Nr. TEMNr. vag. Interval de succedare între trenuri(minute)
  Ore vârf de trafic6:30 - 9:30 și 15:00 - 19:30 În rest
  1. 1 Gara de Nord 2 7,19 5 TEM (4 TEM în circulație+ 1TEM rezervă) 15 vagoane * Pentru circulația la interval de 11 min 7 TEM (6 TEM în circulație+ 1 TEM rezervă) 21 vagoane ** Pentru circulația la 7 min 11* 7** 11* 9 -11**
  2. Basarab 2
  3. Grivița
  4. 1 Mai
  5. Jiului
  6. Parc Bazilescu
  7. Laminorului
  8. Străulești
  1. 2 Străulești 7,19 5 TEM (4 TEM în circulație+ 1TEM rezervă) 15 vagoane * Pentru circulația la interval de 11 min 7 TEM (6 TEM în circulație+ 1 TEM rezervă) 21 vagoane ** Pentru circulația la 7 min 11* 7** 11* 9 -11**
  2. Laminorului
  3. Parc Bazilescu
  4. Jiului
  5. 1 Mai
  6. Grivița
  7. Basarab 2
  8. Gara de Nord 2
  NOTE:1. Circulația trenurilor cu interval de 7 min va putea fi aplicată după punerea în funcție pe distanța Laminorului - Străulești a instalației de automatizare a traficului (Dimetronic).2. La numărul de mijloace de transport se adaugă 30%, necesar pentru acoperirea rezervelor.
   +  Anexa Nr. 2
  Achiziții material rulant
  mii lei (cu TVA inclus)
  Nr. crt.Denumire proiectDescriere proiectDurata până la finalizare/ Valoare respectivăTermen20202021202220232024Sursa de finanțare
  ÎnceputFinalizare
  01234567891011
  TOTAL100.508,41100.000,000,0075.842,00465.094,00TOTAL BUGET 2020-2024
  00050.849,000T55Buget de stat
  100.508,410024.993,000T65BEI IV
  0100.000,0000465.094,00T58POIM
  1Achiziție material rulant Magistrala 5, Secțiunea 113 trenuri4 ani/50320202023100.508,410075.842,000TOTAL
  00050.849,000T55Buget de stat
  100.508,410024.993,000T65BEI IV
  2Achiziție material rulant Magistrala 6, 1 Mai-Otopeni12 trenuri5 ani/625202120250100.000,0000465.094,00TOTAL
  0100.000,0000465.094,00T58POIM
  (la 06-07-2021, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 2, Litera B, ANEXĂ din ORDINUL nr. 852 din 10 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 06 iulie 2021 )
   +  Anexa Nr. 3
  Lista mijloacelor de transport utilizate la prestarea OSP
  Planul privind Parcul de Mijloace de Transport - Trenuri de metrou
  Mijloace de transport călători
  Tip tren Producător(Fabricant/Țara) Parc inventar Parc activ (utilizat în circulația cu călători) Parc inactiv (parc nefuncțional)
  IVA ASTRA Arad - România 93 REM 45 REM 48 REM
  BM.2 Bombardier Transportation - Suedia 18 TEM 18 TEM 0
  BM.21 Bombardier Transportation - Suedia 26 TEM 26 TEM 0
  BM.3 Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles - Spania 24 TEM 24 TEM 0
  BM.4*) Achiziție nouă - Contract încheiat în anul 2020 13 TEM 13 TEM 0
  *) După semnarea contractului de achiziție publică pentru cele 13 TEM tip BM.4, acestea vor fi livrate către METROREX până la finalul anului 2023. Întregul parc de trenuri tip BM.4 va fi utilizat pe Magistrala 5 de metrou. NOTĂ: REM - ramă electrică de metrou - unitate compusă din 2 vagoane TEM - tren electric de metrou - unitate compusă din 6 vagoane
  Listă Rame Electrice de Metrou tip IVA utilizate în circulația cu călători (parc activ) - 45 REM
  Nr. crt. Seria REM Nr. crt. Seria REM Nr. crt. Seria REM
  1 003/005/133 6 011/109/177 11 055/128/224
  2 004/006/058 7 013/020/070 12 075/086/105
  3 007/059/215 8 033/039/117 13 096/142/150
  4 008/014/068 9 034/072/130 14 098/112/164
  5 010/049/060 10 037/056/134 15 107/110/172
  Listă Trenuri Electrice de Metrou tip BM.2 utilizate în circulația cu călători (parc activ) - 18 trenuri
  Nr. crt. Serie TEM Nr. crt. Serie TEM Nr. crt. Seria TEM
  1 1001-2001 7 1007-2007 13 1013-2013
  2 1002-2002 8 1008-2008 14 1014-2014
  3 1003-2003 9 1009-2009 15 1015-2015
  4 1004-2004 10 1010-2010 16 1016-2016
  5 1005-2005 11 1011-2011 17 1017-2017
  6 1006-2006 12 1012-2012 18 1018-2018
  Listă Trenuri Electrice de Metrou tip BM.21 utilizate în circulația cu călători (parc activ) - 26 trenuri
  Nr. crt. Serie TEM Nr. crt. Serie TEM Nr. crt. Serie TEM
  1 1101-2101 10 1110-2110 19 1119-2119
  2 1102-2102 11 1111-2111 20 1120-2120
  3 1103-2103 12 1112-2112 21 1121-2121
  4 1104-2104 13 1113-2113 22 1122-2122
  5 1105-2105 14 1114-2114 23 1123-2123
  6 1106-2106 15 1115-2115 24 1124-2124
  7 1107-2107 16 1116-2116 25 1125-2125
  8 1108-2108 17 1117-2117 26 1126-2126
  9 1109-2109 18 1118-2118
  Listă Trenuri Electrice de Metrou tip BM.3 utilizate în circulația cu călători (parc activ) - 16 trenuri + 8 trenuri
  Nr. crt. Serie TEM Nr. crt.Serie TEM Nr. crt.Serie TEM
  1 1301-2301 9 1309-2309 17 1317-2317
  2 1302-2302 10 1310-2310 18 1318-2318
  3 1303-2303 11 1311-2311 19 1319-2319
  4 1304-2304 12 1312-2312 20 1320-2320
  5 1305-2305 13 1313-2313 21 1321-2321
  6 1306-2306 14 1314-2314 22 1322-2322
  7 1307-2307 15 1315-2315 23 1323-2323
  8 1308-2308 16 1316-2316 24 1324-2324
   +  Anexa Nr. 4
  Tarife practicate în momentul încheierii contractului
  Modalitate cumpărareTip titlu de călătoriePreț (inclusiv TVA)
  Casierii, casierii speciale și cabine accesCartelă cu 1 călătorie2,50 lei
  Cartelă cu 2 călătorii5 lei
  Cartelă cu 10 călătorii20 lei
  Cartelă de grup 3 persoane5 lei
  Cartelă de grup 4 persoane6,50 lei
  Cartelă de grup 5 persoane8 lei
  Abonament de o zi8 lei
  Abonament săptămânal cu număr nelimitat de călătorii25 lei
  Abonament lunar cu număr nelimitat de călătorii70 lei
  Abonament anual720 lei
  Abonament lunar cu număr nelimitat de călătorii, cu reducere 50% pentru studenți35 lei
  Abonament lunar cu număr nelimitat de călătorii pentru elevi și studenți, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 42/2017, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârii Guvernului nr. 435/2020gratuit
  Cartelă cu 2 călătorii cu reducere 50% pentru studenți, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 42/2017, cu modificările și completările ulterioare2,50 lei
  Cartelă cu 10 călătorii cu reducere 50% pentru studenți, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 42/2017, cu modificările și completările ulterioare10 lei
  Abonament săptămânal cu număr nelimitat de călătorii, cu reducere 50% pentru studenți, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 42/2017, cu modificările și completările ulterioare12,50 lei
  Abonament lunar cu număr nelimitat de călătorii cu reducere 50% pentru donator sânge35 lei
  Casierii și cabine de acces Metrorex - S.A., precum și casierii S.T.B.Bilet unic 60 minute (valabil pe liniile urbane S.T.B. și Metrorex - S.A.)5 lei
  Bilet cu 10 călătorii de câte 60 minute pentru fiecare călătorie (valabil pe liniile urbane S.T.B. și Metrorex - S.A.) 34 lei
  Abonament de o zi - cu temporizare 15 minute (valabil pe liniile urbane S.T.B. și Metrorex - S.A.)17 lei
  Automate de vândut carteleCartelă cu 2 călătorii5 lei
  Cartelă cu 10 călătorii20 lei
  Abonament de o zi8 lei
  Abonament săptămânal cu număr nelimitat de călătorii25 lei
  Abonament lunar cu număr nelimitat de călătorii70 lei
  Plata cu cardul bancar la turnichet1 călătorie2,50 lei
  Modul de decontare între S.T.B. și Metrorex - S.A. va fi următorul:
  Titlu de călătorieS.T.B. (lei)Metrorex - S.A. (lei)
  Bilet unic 60 minute (valabil pe liniile urbane S.T.B. și Metrorex - S.A.)1,30 2,50
  Bilet cu 10 călătorii de câte 60 minute pentru fiecare călătorie (valabil pe liniile urbane S.T.B. și Metrorex - S.A.)13 20
  Abonament de o zi - cu temporizare 15 minute (valabil pe liniile urbane S.T.B. și Metrorex - S.A.)8 8
  NOTE:1. Decontarea se va face la vânzare, iar valoarea suportului contactless se va încasa de către emitentul cardului (Metrorex - S.A./S.T.B.).2. Valoarea suportului contactless reprezintă diferența dintre tariful titlului de călătorie și suma tarifelor titlurilor de călătorie aferente, decontate de către S.T.B. și Metrorex - S.A.3. Titlurile de călătorie prevăzute mai sus acceptă ultima validare cu un minut înainte de expirarea perioadei stabilite (60 minute) și permit călătoria până la capătul liniei la S.T.B. sau până la ieșirea din stație de la Metrorex - S.A.4. Abonamentul de o zi valabil pe liniile S.T.B. și Metrorex - S.A. permite un număr nelimitat de validări, atât la S.T.B., cât și la Metrorex - S.A., are valabilitate 24 de ore începând cu ora și minutul la care se face prima validare și permite călătoria până la capătul liniei la S.T.B. sau până la ieșirea din stație de la Metrorex - S.A.
  (la 05-08-2020, Anexa Nr. 4 a fost modificată de Punctul 3. din ACTUL ADIȚIONAL nr. 1 din 30 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 05 august 2020 )
   +  Anexa Nr. 5
  Diferențele de tarif
   +  Anexa 5.1 - Categoriile de pasageri care beneficiază de gratuități și reduceri la transportul în comun
  Categoria socială/Tipul de protecție socialăModalitatea de acordare a protecției sociale (procentul de reducere)Nivelul protecției sociale acordate (lei/unitate)Legislația în vigoare care reglementează protecția socială
  Elevi100% Gratuitate pentru abonament lunar cu număr nelimitat de călătoriiLegea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 42/2017, pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârea Guvernului nr. 435/2020 privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport al elevilor, precum și pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017
  Elevii orfani, elevii cu cerințe educaționale speciale, precum și cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială, în condițiile legii, sau tutelă100% Gratuitate pentru abonament lunar cu număr nelimitat de călătoriiLegea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârea Guvernului nr. 42/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți, cu modificările și completările ulterioare
  Studenți50%35 lei/ abonament lunar cu număr nelimitat de călătoriiLegea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârea Guvernului nr. 42/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți, cu modificările și completările ulterioare
  Studenți50%2,50 lei/2 călătoriiHotărârea Guvernului nr. 42/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți, cu modificările și completările ulterioare
  Studenți50%10 lei/10 călătoriiHotărârea Guvernului nr. 42/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți, cu modificările și completările ulterioare
  Studenți50%12,50 lei/ abonament săptămânal cu număr nelimitat de călătoriiHotărârea Guvernului nr. 42/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți, cu modificările și completările ulterioare
  Studenții orfani sau studenții proveniți din casele de copii100%Gratuitate pentru abonament lunar cu număr nelimitat de călătoriiLegea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârea Guvernului nr. 42/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți, cu modificările și completările ulterioare
  Donatori de sânge50%35 lei/ abonament lunar cu număr nelimitat de călătoriiHotărârea Guvernului nr. 1.364/2006 pentru aprobarea drepturilor și obligațiilor donatorilor de sânge
  Revoluționari100%2,50 lei/călătorieLegea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare
  Veterani de război100%2,50 lei/călătorieLegea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  Deținuți politici100%2,50 lei/călătorieDecretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare
   +  Anexa 5.2 - Modul de acordare a diferențelor de tarifModul de acordare a diferențelor de tarif este cel stabilit în temeiul legislației în vigoare, pentru fiecare categorie în parte, după cum urmează:
  Categoria socială/Tipul de protecție socialăPerioadaUnități de calcul pe perioada selectată utilizate pentru calculTarif (lei)Modalitatea de acordare a protecției sociale (procentul de reducere)
  Tarif întreg (lei)Reducerea oferită (lei)
  ElevilunarAbonament lunar cu număr nelimitat de călătorii7070100%
  Elevii orfani, elevii cu cerințe educaționale speciale, precum și cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială, în condițiile legii, sau tutelălunarAbonament lunar cu număr nelimitat de călătorii7070100%
  StudențilunarAbonament lunar cu număr nelimitat de călătorii703550%
  Studențimaximum 10 cartele/lună2 călătorii52,5050%
  Studențimaximum 3 cartele/lună10 călătorii201050%
  Studențimaximum 4 abonamente/lunăAbonament săptămânal2512,5050%
  Studenții orfani sau studenții proveniți din casele de copiilunarAbonament lunar cu număr nelimitat de călătorii7070100%
  Donatori de sângelunarAbonament lunar cu număr nelimitat de călătorii703550%
  RevoluționarilunarCălătorie2,502,50100%
  Veterani de războilunarCălătorie2,502,50100%
  Deținuți politicilunarCălătorie2,502,50100%
  Operatorul va elibera titluri de călătorie pentru fiecare categorie care beneficiază de gratuități, în baza documentelor legale justificative pentru fiecare categorie.
  20202021202220232024
  Diferențe de tarif cuvenite operatorului - mii lei36.000,0050.000,0052.000,0052.000,0052.000,00
   +  Anexa 5.3 - Modelul formularelor de decont pentru diferențele de tarifA. Pentru reduceri acordate elevilor și studenților● „Tabel nominal pentru eliberarea titlurilor de transport cu metroul pentru elevi și studenți“ - anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 42/2017:
  Nr. crt.Numele și prenumeleSolicitantul (E sau S)Nr. și seria legitimației de student sau ale carnetului de elevC.I. - seria și numărulSeria cartelei emise
  ● „Centralizator al vânzărilor titlurilor de transport cu metroul pentru elevi și studenți“ - anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 42/2017, cu modificările și completările ulterioare^1:
  LUNA ....... ANUL .......Stații case speciale - reducere 50% sau 100% pentru abonament lunar elev/student 100% sau abonament lunar student 50% sau abonament săptămânal student 50% sau 10 călătorii student 50% sau 2 călătorii student 50%
  Ziua
  Casierie123....31Total bucăți/stațieTotal valoare cu reducere 50% sau 100% (lei)
  Stația .....
  ..............
  Stația .....
  Total bucăți/zi
  Valoare (lei)
  ^1 Adaptat corespunzător cerințelor privind modul de lucru al aplicației de vânzare și gestiune a titlurilor de călătorie cu reducere/gratuitate.
  ● „Formular centralizator de decont“ - anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 42/2017, cu modificările și completările ulterioare^2:^2 Adaptat corespunzător cerințelor privind modul de lucru al aplicației de vânzare și gestiune a titlurilor de călătorie cu reducere/gratuitate.Formular centralizator de decont Luna ...........
  LUNA ...... ANUL......Titlu de călătorieNumăr abonamente eliberate (buc.)Valoarea unitară a titlului de călătorie (lei)Valoarea totală (lei)Valoarea totală cu reducere (lei)
  Reducere 50%123 = 1*24 = 3*50%
  abonament lunar student 50%
  abonament săptămânal student 50%
  10 călătorii student 50%
  2 călătorii student 50%
  Total reducere 50%
  Reducere 100%123 = 1*24 = 3*100%
  abonament lunar elev/student 100%
  Total reducere 100%
  TOTAL
  (la 05-08-2020, Anexa Nr. 5 a fost modificată de Punctul 4. din ACTUL ADIȚIONAL nr. 1 din 30 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 05 august 2020 )
   +  Anexa Nr. 6
  Modelele formularelor de decont pentru plata compensației
   +  Anexa nr. 6.1
  Raport lunar de constatare cu indicatorii preliminați/realizați
  ConceptValoare OSP(Lei, fără TVA)
  Luna: Anul
  (Km) Număr total de tren km preliminați/realizat (calculați conform anexei 1.1)
  (Lei) Preț unitar per tren kilometru
  (C) Compensație per total tren km efectuați:
  Diferențe de tarif:
  NOTĂ:Certificăm pe propria răspundere pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea și exactitatea datelor înscrise. (la 06-07-2021, Anexa Nr. 6.1 din Anexa Nr. 6 a fost modificată de Punctul 3, Litera B, ANEXĂ din ORDINUL nr. 852 din 10 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 06 iulie 2021 )
   +  Anexa nr. 6.2
  Raport anual de constatare Calculul compensației pentru prestarea serviciilor de transport public cu datele preliminate/realizate
  ConceptValoare BVC preliminat-realizat (lei, fără TVA)Venituri/cheltuieli eligibile aferente OSP (lei, fără TVA)
  Anul12
  (Km) Număr total de tren kilometri efectuați
  (Lei) Preț unitar mediu anual per kilometru - conform contract
  (C1) TOTAL COMPENSAȚIE ANUALĂ PLĂTITĂ (pe baza calculului lunar din anexa 6.1)
  Venituri din servicii de transport public:
  Venituri din vânzări de titluri de călătorie
  Venituri din diferențe de tarif cuvenite operatorului
  Alte venituri în cadrul rețelei unde se prestează OSP
  (I) TOTAL VENITURI
  Costuri aferente Planului de transport OSP
  a) Cheltuieli materiale
  b) Cheltuieli cu energia electrică, termică și apă
  c) Cheltuieli cu personalul
  c1) Salarii brute
  c2) Alte cheltuieli cu personalul
  d) Cheltuieli cu prestațiile la terți
  e) Alte cheltuieli
  f) Cheltuieli financiare
  (II) TOTAL CHELTUIELI AUDITATE asociate realizării Planului de transport OSP
  (III) Rezultat brut
  Total Costuri asociate Planului de transport OSP
  (C2) TOTAL COMPENSAȚIE ANUALĂ PLĂTITĂ (pe baza costurilor înregistrate contabil și auditate)
  (Efectul financiar net) II+III-I
  TOTAL DIFERENȚE DE TARIF CUVENITE OPERATORULUI
  DIFERENȚA CARE VA FI RESTITUITĂ DE CĂTRE OPERATOR AUTORITĂȚII CONTRACTANTE (dacă C1>C2)
  DIFERENȚA CARE VA FI RESTITUITĂ DE CĂTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ OPERATORULUI (dacă C2>C1)
  NOTĂ:Certificăm pe propria răspundere pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea și exactitatea datelor înscrise.Datele sunt preliminate conform primei balanțe de verificare la 31.12.2021 și pot suferi modificări până la închiderea exercițiului financiar și depunerea situațiilor financiare anuale. (la 06-07-2021, Anexa Nr. 6.2 din Anexa Nr. 6 a fost modificată de Punctul 4, Litera B, ANEXĂ din ORDINUL nr. 852 din 10 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 06 iulie 2021 )
   +  Anexa Nr. 6.3
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILORMETROREX S.A.AvizatDirecția Generală Administrare Mari Contribuabili

  Nota de fundamentare și justificare a
  subvențiilor/transferurilor primite pentru serviciul public
  de la bugetul de stat pentru ........... la data de ...........
  mii lei
  Indicator Prevederi buget perioada*) Realizări în luna precedentă (cumulat de la începutul anului) Plăți preliminate pentru luna în curs Propuneri pentru luna**)
  0 1 2 3 4 5
  IVENITURI (total cls. 7)din care:70. CIFRA DE AFACERI71. VARIAȚIA STOCURILOR72. VENITURI DIN PRODUCȚIA DE IMOBILIZĂRI74. VENITURI DIN SUBVENȚII DE EXPLOATARE ***)75. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE76. VENITURI FINANCIARE77. VENITURI EXTRAORDINARE78. VENITURI DIN PROVIZIOANE79. VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT
  II CHELTUIELI (total cls.6)din care:60. CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE61. CHELTUIELI CU LUCR. ȘI SERV. EXEC. DE TERȚI62. CHELTUIELI CU ALTE SERV. EXEC. DE TERȚI63. CHELT. CU ALTE IMPOZ. TAXE, VĂRSĂM. ASIMILATE64. CHELTUIELI CU PERSONALUL65. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE67. CHELTUIELI EXTRAORDINARE68. CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE ȘI PROVIZIOANE69. CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT ȘI ALTE IMPOZITE
  III CREȘTEREA DE STOCURI
  IV SUBVENȚII/TRANSFERURI PENTRU ACTIVITATE (II - I)/(II + III - I)
  VSUBVENȚII/TRANSFERURI PRIMITE
  NOTĂ: *) Reprezintă bugetul cumulat la nivelul trimestrului care include luna pentru care se face deschiderea de credite bugetare. **) Luna următoare celei în care se solicită deschiderea de credite bugetare. ***) Cuprinde sumele primite de la bugetul de stat pentru cheltuieli materiale-drepturi cu caracter social.Certificăm pe propria răspundere legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea și exactitatea datelor înscrise
  DIRECTOR GENERAL,DIRECTOR ECONOMIC,
  VIZAT C.F.P.
   +  Anexa Nr. 7
  Modul de determinare a compensației și a costului unitar per km - lei
  (la 06-07-2021, Anexa nr. 7 a fost modificată de Punctul 5, Litera B, ANEXĂ din ORDINUL nr. 852 din 10 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 06 iulie 2021 )
   +  Anexa Nr. 8 (la 06-07-2021, Anexa nr. 8 a fost abrogată de Punctul 6, Litera B, ANEXĂ din ORDINUL nr. 852 din 10 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 06 iulie 2021 )  +  Anexa Nr. 8 Notă
  Anexa Nr. 9 a fost renumerotată în Anexa Nr. 8 conform punctului 6, litera B din anexa la ORDINUL nr. 852 din 10 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 6 iulie 2021.

  Indicatori lunari de performanță ai
  serviciului și modalitatea de calcul al penalităților
  Anul: ...... Luna: ...........
  Nr. crt.IndicatoriDescriere mod de calcul, pentru o lună Indicatori Valoare unitară a unui indicator*) - Lei - Pondere criteriu Abateri constatate/număr abateri Valoarea penalizării Încălcare majoră (depășiri ale nivelului din coloana 5)
  U.M. Nivel acceptat, fără penalizări Nivel realizat Nivel maxim permis
  0 1 2 3 4a 4b 5 6 7 8=5-4b 9=6x8 10
  1 Trase anulate și neregulate (trase anulate și neregulate/total trase incluse în Programul de Transport) x 100 % 5 10 15.000 10%
  2 Respectarea Planului de Servicii (∑ parc planificat - ∑ parc utilizat)/(∑ parc planificat) x 100 % 5 10 60.000 40%
  3 Plângeri de la pasageri Plângeri fundamentate Nr.
  Plângeri soluționate Nr.
  Plângeri nesoluționate Nr. 10 15 5.000 5%
  4 Respectarea planului de mentenanță/asigurarea numărului de km comerciali necesari (∑ km comerciali - ∑ km disponibili)/(∑ km comerciali) x 100 % 5 10 45.000 30%
  5 Incidente și accidente feroviare Numărul accidentelor în trafic din culpa Operatorului Nr. 5 30 5.000 10%
  6 Indicele de Satisfacție a Pasagerilor Pasageri nemulțumiți/Pasageri mulțumiți % 25 75 10 5%
  Se stabilește de Autoritatea Contractantă în funcție de reprezentativitatea fiecărui indicator în realizarea Obligației de Serviciu Public. *) Limita maximă cumulată a penalităților ce pot fi aplicate operatorului într-o lună este de 1,5 mil. Lei, determinate ca procent de 5% aplicat la valoarea lunară a compensației acordată pentru anul .... Notă: Pentru încălcări majore, situate peste nivelul maxim permis, se vor efectua analize asupra cauzelor și se vor stabili măsuri corespunzătoare.
   +  Anexa Nr. 9 Notă
  Anexa Nr. 10 a fost renumerotată în Anexa Nr. 9 conform punctului 6, litera B din anexa la ORDINUL nr. 852 din 10 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 6 iulie 2021.

  Indicele de Satisfacție a Pasagerilor (ISP)
  1. Generalități Prezenta anexă are drept scop definirea cerințelor fundamentale privind metodologia referitoare la evaluarea anuală a indicelui de satisfacție a Pasagerilor (ISP), având în vedere prevederile standardelor naționale și europene referitoare la măsurarea calității sistemelor de transport public și a calității managementului contractelor.  +  Bucla calității2. Indicele de satisfacție a pasagerilora) Autoritatea Contractantă organizează evaluări anuale ale indicelui de satisfacție a Pasagerilor (ISP).b) Metodologia pentru efectuarea studiului și calcularea indicilor privind gradul de satisfacție al pasagerilor se discută și se definește cu operatorul, după cum urmează:i. Metodologia trebuie să fie conformă cu cerințele incluse în standarde.ii. Indicatorii de performanță stabiliți în Anexa 9 se pot utiliza ca bază pentru chestionar pentru a efectua studiul de evaluare a gradului de satisfacție a pasagerilor. Pot fi totodată adăugați și alți indicatori relevanți pentru evaluarea calitativă a serviciilor (curățenia vehiculului, comportamentul conductorilor, siguranța percepută, etc.). Chestionarul are ca scop principal compararea indicatorilor de calitate oferiți și a indicatorilor de calitate percepuți de pasageri.iii. Rezultatul final al studiului include un procent de pasageri mulțumiți datorită performanței indicatorilor cheie stabiliți în Anexa 11, și un număr de pasageri nemulțumiți prin compararea cărora se poate identifica gradul de satisfacție a așteptărilor acestora.iv. După finalizarea analizei comparative a gradului de satisfacție al pasagerilor derivat din studiul efectuat și Indicatorii de calitate și de performanță oferiți, evaluați de către Autoritatea Contractantă, aceasta împreună cu Operatorul trebuie să elaboreze planuri de măsuri pentru îmbunătățirea calității transportului public. Noile planuri pentru îmbunătățirea calității transportului public pot viza schimbarea valorilor vizate ale indicatorilor cheie și revizuirea Programului Operatorului de Transport Public pentru anul următor.
   +  Anexa Nr. 10 Notă
  Anexa Nr. 11 a fost renumerotată în Anexa Nr. 10 conform punctului 6, litera B din anexa la ORDINUL nr. 852 din 10 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 6 iulie 2021.

  Metodologia de monitorizare și evaluare
  a Programului de Transport al Operatorului
  1. Principii1. Prezenta metodologie definește principalii parametri care determină performanța Operatorului în cadrul Programului de Transport al Operatorului.2. Autoritatea Contractantă va monitoriza, evalua și înregistra prestația Operatorului în cadrul Programului de Transport prin sondaje complete efectuate referitor la calitatea serviciilor. Autoritatea contractantă va efectua sondaje de control periodice privind serviciul de transport public, prin care se vor aduna informațiile necesare pentru monitorizarea și evaluarea Programului de Transport al Operatorului.3. Baza de date constituită va conține următoarele specificații:a) Descrierea traseelor, cu stațiile de plecare, intermediare și terminus, pe fiecare direcție de circulație.b) Toate trenurile care circulă pe trasee.c) Orarul fiecărui tren în stația de plecare, în stațiile intermediare și în stația terminus pe linia stabilită.d) Conformitatea cu orarul traseului, apariția unor anomalii în orarul trenului și identificarea unor eventuale abateri de la orarul programat, precum și cauzele care au determinat producerea acestora.e) Trenkm realizat (lunar și respectiv, anual).4. Raportarea și evaluarea prestării Programului de Transport al Operatorului se face prin intermediul indicatorilor prevăzuți la punctul 5).5. Indicatorii - cheie pentru raportarea prestării Programului de Transport al Operatorului sunt: numărul de trase efectuate și numărul de trenkm efectuați prin raportare la numărul de trase și km care trebuie efectuați în funcție de Graficele de circulație utilizate.6. Trasele sunt evaluate după cum urmează:I. Trase regulate.II. Trase neregulate din culpa Operatorului.III. Trase neregulate fără culpa Operatorului.IV. Trase neefectuate fără culpa Operatorului.V. Trase efectuate parțial fără culpa Operatorului.VI. Trase neefectuate din culpa Operatorului. În baza evaluării călătoriei prin intermediul indicatorilor prevăzuți la punctul 5 din prezenta Anexă și criteriilor din cadrul acestei metode, se stabilește și numărul de trenkm efectuați.I. O trasă regulată este o trasă care:a) Este prestată în mod regulat atunci când se inițiază de la o stație de plecare respectând orarul aprobat, circulația are loc de-a lungul unui traseu prestabilit, oprindu-se în toate stațiile de-a lungul traseului.b) Sau, este considerată a fi regulată și este evaluată ca atare în oricare din următoarele cazuri:(1) Circulația trenului se desfășoară conform traseului și programului aprobat, cu o abatere de până la valoarea intervalului de urmărire dintre trenuri, stabilită pentru respectivul interval orar pentru cel mult 50 (cincizeci)% din stații.(2) Plecarea în avans dintr-o stație înainte de ora stabilită, din rațiuni de uniformizare a intervalului de urmărire dintre trenuri.II. O trasă neregulată din culpa Operatorului este o trasă care se efectuează, însă:a) Nu respectă orarul traseului și se abate de la orele controlate din Orarul Traseului, cu abatere mai mare decât marja admisă în conformitate cu Clauza I punctul b.b) În toate celelalte cazuri datorate culpei Operatorului.III. O trasă neregulată fără culpa Operatorului este considerată astfel în următoarele cazuri:a) La încălcarea Orarului Traseului planificat și o abatere peste limita admisă conform clauzei I pct. b.1 și 2 din prezenta anexă, datorită unuia dintre motivele indicate în Clauza IV la punctele a), b) și c) sau în Clauza V. de la punctul a) la punctul d).IV. O trasă neefectuată fără culpa Operatorului este o trasă care nu a putut fi efectuată de către Operator pentru unul din următoarele motive enumerate, după ce acesta a acționat în mod adecvat, potrivit reglementărilor în vigoare, în vederea îndepărtării acestei cauze:a) Zone inundate.b) Mitinguri, manifestări, precum și evenimente permise și/sau efectuate printr-o autorizare legală.c) Accidente, incidente produse pe rețeaua de metrou.V. O trasă efectuată parțial fără culpa Operatorului este o trasă care nu a putut fi executată complet din cauza unuia din următoarele motive:a) Lucrări de reparații în regim de urgență fără ordin din partea Autorității Contractante.b) Actele de vandalism într-un vehicul al Operatorului.c) Călători pentru care s-a solicitat intervenția echipajelor de urgență.d) La evenimente aflate sub jurisdicția Ministerului de Interne - incendiu, obiecte suspecte, investigații etc.VI. O trasă neefectuată din culpa Operatorului este o trasă în care cel puțin una din următoarele ipoteze este valabilă, în condițiile în care acesta a acționat în mod adecvat, potrivit reglementărilor în vigoare, în vederea îndepărtării acestei cauze:a) Apariția unor defecțiuni sau constatarea funcționării defectuoase ale echipamentelor de pe tren, care afectează circulația normală a acestuia și impun debarcarea călătorilor în stație/tunel, acordarea de tren de ajutor, reorganizarea circulației prin întoarceri de trenuri, pendule etc.;b) Apariția unor defecțiuni sau constatarea funcționării defectuoase ale instalațiilor de infrastructură care afectează circulația normală a trenurilor cu călători și impun debarcarea călătorilor în stație/tunel, reorganizarea circulației prin întoarceri de trenuri, pendule etc.2. Evaluarea traselor și sancțiunile aplicabile
  Tipul călătoriei Plata către Operator Nr. de km Sancțiuni pentru Operator
  Trase regulate Plată de 100% din lungimea în kilometri efectuați ai parcursului trenurilor, în conformitate cu prețul unitar per km n.a.
  Trase neregulate din culpa Operatorului. Plată de 100% din lungimea în kilometri efectuați ai parcursului trenurilor, în conformitate cu prețul unitar per km. În funcție de nivelul de penalizare calculat în conformitate cu anexa 11, indicatorul 1.
  Trase neregulate fără a se datora culpei Operatorului Plată de 100% din lungimea în kilometri efectuați ai parcursului trenurilor, în conformitate cu prețul unitar per km n.a.
  Trase neefectuate fără a se datora culpei Operatorului Plată de 100% din lungimea în kilometri efectuați ai parcursului trenurilor, în conformitate cu prețul unitar per km n.a.
  Trase efectuate parțial fără a se datora culpei Operatorului Plată de 100% din lungimea în kilometri efectuați ai parcursului trenurilor, în conformitate cu prețul unitar per km. n.a.
  Trase neefectuate din culpa Operatorului Plată de 100% din lungimea în kilometri efectuați ai parcursului trenurilor, în conformitate cu prețul unitar per km. În funcție de nivelul de penalizare calculată în conformitate cu anexa 11, indicatorul 1.
  TOTAL
  ------