ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 69 din 13 noiembrie 2019pentru aplicarea unor măsuri de protecție socială acordate persoanelor disponibilizate prin concedieri colective ca urmare a aplicării programului de decarbonare și de închidere a minelor în perioada 2019-2032
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 921 din 14 noiembrie 2019  (la 30-06-2021, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 60 din 24 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 30 iunie 2021 ) Luând în considerare situația Societății Complexul Energetic Hunedoara - S.A., denumită în continuare CEH, și Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului - S.A., denumită în continuare SNIM,SNIM are ca scop producerea cantității de huilă preconizate până la epuizarea rezervelor deschise și efectuarea lucrărilor de închidere minieră subterană în condiții de siguranță a personalului și a zăcământului, precum și ecologizarea perimetrelor, în conformitate cu Decizia Consiliului Europei 2010/787/UE din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive și planurile de încetare a activității de la sucursalele Mina Petrila, Mina Paroșeni și Mina Uricani.Având în vedere că prin Decizia nr. C (2012) 1.020 finală din data de 22.02.2012 - ajutor de stat caz SA 33033 (2011/N) Comisia a aprobat un ajutor pentru închidere și pentru acoperirea costurilor excepționale necesare închiderii a trei mine deținute de către Compania Națională a Huilei (Petrila, Uricani și Paroșeni), care a totalizat 1.169 milioane lei,în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și de plată a unor contribuții la organisme internaționale, aprobată prin Legea nr. 38/2012, cu modificările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2011 privind preluarea de către Agenția Națională de Administrare Fiscală a unor creanțe deținute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului și pentru reglementarea unor dispoziții referitoare la înființarea unei societăți comerciale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 143/2012, a fost înființată SNIM - S.A.SNIM a început activitatea la data de 26 noiembrie 2012, dată la care a preluat de la Compania Națională a Huilei - S.A. personalul necesar desfășurării activității proprii, în conformitate cu prevederile art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 273/2013, și gestionează ajutorul de stat acordat pentru închiderea celor 3 mine necompetitive, Petrila, Paroșeni și Uricani.Întrucât, la data de 13 noiembrie 2015, Comisia Europeană a aprobat prin Decizia C (2015) 8.066 finală prelungirea duratei și redistribuirea sumelor ajutorului pentru aceleași trei mine,având în vedere că, la data de 24 noiembrie 2016, Comisia a aprobat prin Decizia nr. C (2016) 7.719 un ajutor de stat pentru finanțarea închiderii a două mine deținute de către CEH, și anume Lonea și Lupeni, autorizând în consecință modificarea unor elemente din Planul de închidere a minelor de cărbune necompetitive,luând în considerare că din anul 2018 SNIM a intrat în program de închidere și ecologizare, încheindu-se programul de exploatare a huilei (conform Deciziei 2010/787/UE),întrucât valoarea finală a ajutorului de stat pentru închiderea minelor necompetitive a fost fundamentată în conformitate cu Decizia Consiliului Europei 2010/787/UE și autorizată prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2018) 1.001/final,având în vedere zona monoindustrială în care activează cei doi operatori economici, situația juridică a acestora, aspectele macroeconomice influențate substanțial, ce se circumscriu situației excepționale,în considerarea: (i) situației economice la nivelul zonei unei activează cei doi operatori economici, CEH și SNIM; (ii) situației identice în care se află personalul care va fi disponibilizat ca urmare a reducerii activității, reducere cauzată de programul de închidere a minelor de huilă autorizat de către Comisia Europeană; și (iii) termenelor autorizate pentru disponibilizarea personalului din cadrul capacităților miniere închise, anul 2021 pentru minele din cadrul SNIM și anul 2024 pentru minele din cadrul CEH,întrucât măsurile de protecție socială propuse a fi acordate pentru persoanele disponibilizate din cadrul CEH și SNIM, ca urmare a programului de închidere și ecologizare a minelor de huilă autorizat de Comisia Europeană prin decizii,în vederea asigurării unui tratament egal pentru persoanele ce urmează a fi disponibilizate de la SNIM și CEH, având în vedere că persoanele disponibilizate anterior de la cele două societăți au beneficiat, în baza planurilor de disponibilizare, de sumele aferente venitului lunar de completare, conform Hotărârii Guvernului nr. 444/2015 privind aprobarea unei sume din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2015 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea Națională Închideri de Mine Valea Jiului - S.A., Hotărârii Guvernului nr. 590/2016 privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2016 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Națională Închideri de Mine Valea Jiului - S.A., Hotărârii Guvernului nr. 589/2016 privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2016 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Hunedoara - S.A., Hotărârii Guvernului nr. 722/2017 privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2017 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Națională Închideri de Mine Valea Jiului - S.A., se impune luarea unor măsuri pentru asigurarea alocării unor sume de la bugetul asigurărilor pentru șomaj pentru perioada 2019-2024 și persoanelor ce vor fi disponibilizate de la aceste două societăți.În considerarea principiului egalității în drepturi a persoanelor, prevăzut la art. 16 alin. (1) din Constituția României, republicată,întrucât, în mod constant, Curtea Constituțională a României, în deplin acord cu jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului (de exemplu, Hotărârea din 13 iunie 1979, pronunțată în Cauza Marckx împotriva Belgiei, paragraful 33, și Hotărârea din 29 aprilie 2008, pronunțată în Cauza Burden împotriva Regatului Unit, paragraful 60), a statuat că principiul egalității în drepturi se aplică doar situațiilor egale ori analoage, iar tratament juridic diferențiat, stabilit în considerarea unor situații obiectiv diferite, nu reprezintă nici privilegii și nici discriminări,întrucât neadoptarea de urgență a unor măsuri care să asigure o protecție socială adecvată persoanelor care activează în cadrul operatorilor economici care derulează programe de închidere a minelor necompetitive poate conduce la convulsii sociale, greve, inclusiv situații de grevă a foamei, fiind binecunoscut incidentul petrecut la minele Paroșeni și Uricani, începând cu 28 octombrie 2019, unde în urma unui protest spontan peste 100 de salariați s-au blocat în subteranul minei, în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență reglementează acordarea venitului lunar de completare, ca măsură de protecție socială de care beneficiază persoanele disponibilizate în baza unui plan de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență. (la 30-06-2021, sintagma: anexa a fost înlocuită de Punctul 18, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 60 din 24 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 30 iunie 2021 ) (1^1) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică și persoanelor disponibilizate de la operatorii economici nominalizați în anexa nr. 2. (la 30-06-2021, Articolul 1 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 60 din 24 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 30 iunie 2021 ) (2) Prin planul de disponibilizare prevăzut la alin. (1) se înțelege documentul ce cuprinde măsurile necesare în vederea închiderii activității și programul concedierii colective elaborat de angajator, care se poate desfășura în una sau mai multe etape.(3) Planul de disponibilizare prevăzut la alin. (1) cuprinde în mod obligatoriu:a) numărul total de salariați existent la data întocmirii acestuia;b) motivele care determină aplicarea măsurilor din planul de disponibilizare;c) numărul de salariați necesar pentru desfășurarea activității în urma aplicării măsurilor din planul de disponibilizare;d) numărul de salariați care vor fi afectați de concedieri colective;e) data de la care sau perioada în care vor avea loc, potrivit legii, concedierile colective.(4) Dacă disponibilizarea se desfășoară în etape, planul de disponibilizare prevăzut la alin. (1) va cuprinde și numărul de salariați care vor fi afectați de concedieri în fiecare dintre etape, stabilit cu respectarea condițiilor de concediere colectivă prevăzute de dispozițiile legale în vigoare, precum și perioada în care va avea loc fiecare etapă.(5) Planurile de disponibilizare prevăzute la alin. (1) întocmite de operatorii economici prevăzuți în anexele nr. 1 și 2 se aprobă în condițiile legii. (la 30-06-2021, Alineatul (5) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 60 din 24 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 30 iunie 2021 )  +  Articolul 2Prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Energiei, în calitate de minister de resort, se vor aproba sumele din bugetul asigurărilor pentru șomaj ce se vor aloca pentru plata venitului lunar de completare prevăzut la art. 1 alin. (1) în beneficiul persoanelor disponibilizate de la operatorii economici prevăzuți în anexele nr. 1 și 2, care pot efectua concedieri colective în condițiile în care există un plan de disponibilizare aprobat potrivit prezentei ordonanțe de urgență. (la 30-06-2021, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 60 din 24 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 30 iunie 2021 )  +  Articolul 3(1) Pot beneficia de venitul lunar de completare în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență numai persoanele care au încheiat contracte individuale de muncă cu operatorii economici prevăzuți la art. 1 cu cel puțin 36 de luni înainte de data concedierii.(2) Beneficiază de prevederile prezentei ordonanțe de urgență și persoanele care:a) au fost preluate de operatori economici dintre cei prevăzuți la art. 1, în baza actelor normative în vigoare, dacă au încheiat contracte individuale de muncă cu operatori economici de la care au fost preluate în perioada prevăzută la alin. (1);b) au fost preluate de operatorii economici rezultați în urma divizării sau a altor forme de reorganizare a operatorilor economici prevăzuți la art. 1, dacă au încheiat contracte individuale de muncă cu operatorii economici supuși divizării sau altor forme de reorganizare, în perioada prevăzută la alin. (1);c) au încheiat contracte individuale de muncă cu noul operator economic înființat ca urmare a reorganizării unuia dintre operatorii economici nominalizați în anexa nr. 2; pentru aceste persoane, perioada de 36 de luni cuprinde atât activitatea în cadrul societăților reorganizate, cât și la operatorul economic înființat în vederea asigurării continuității în activitatea minieră sau energetică. (la 30-06-2021, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 60 din 24 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 30 iunie 2021 )  +  Articolul 4(1) Concedierea colectivă se face în condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dar nu mai târziu de 90 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 2.(2) Persoanele concediate în condițiile art. 1 beneficiază de plățile compensatorii în conformitate cu prevederile contractelor colective sau individuale de muncă aplicabile, respectiv încheiate la nivelul fiecărui operator economic. (la 30-06-2021, Alineatul (2) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 60 din 24 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 30 iunie 2021 ) (2^1) În situația în care operatorii economici care efectuează concedieri colective potrivit art. 1 sunt în procedura de insolvență sau nu pot achita plățile compensatorii prevăzute prin contractele colective de muncă, întrucât nu dispun de lichidități, acestea vor fi acordate integral din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României în temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) și (3) din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii și de modificare a Directivei 96/91/CE a Consiliului, în vederea îmbunătățirii și extinderii sistemului comunitar de comercializare a cotelor de emisii de gaze cu efect de seră care se alocă Ministerului Energiei în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare. (la 30-06-2021, Articolul 4 a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 60 din 24 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 30 iunie 2021 ) (2^2) Pentru operatorii economici care nu pot achita sumele reprezentând plăți compensatorii prevăzute prin contractele colective de muncă, plata sumelor se realizează de către statul român prin Ministerul Energiei din sursa prevăzută la alin. (2^1) doar în situația în care operatorul economic face dovada imposibilității plății acestora, prin decizia organelor statutare ale societății, adoptată în baza indicatorilor economico-financiari și a situațiilor financiare anuale. (la 30-06-2021, Articolul 4 a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 60 din 24 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 30 iunie 2021 ) (2^3) Sumele utilizate pentru finanțarea plăților compensatorii conform alin. (2^2) sunt considerate cheltuieli pentru conservarea și administrarea bunurilor din averea debitorului, în sensul art. 159 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a in solvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, și se plătesc cu prioritate de către operatorul economic Ministerului Energiei, în calitate de creditor, din valorificarea bunurilor sale. (la 30-06-2021, Articolul 4 a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 60 din 24 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 30 iunie 2021 ) (3) Dacă planul de disponibilizare se desfășoară în etape, termenul prevăzut la alin. (1) se aplică pentru concedierea colectivă efectuată în prima etapă, urmând ca pentru celelalte etape concedierea colectivă să se efectueze în termen de 90 de zile calendaristice de la data la care va fi inițiată fiecare etapă prevăzută la art. 1 alin. (4).  +  Articolul 5(1) Venitul lunar de completare prevăzut la art. 1 se stabilește odată cu indemnizația de șomaj stabilită în condițiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, și este egal cu diferența dintre câștigul salarial individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât câștigul salarial mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Național de Statistică, și nivelul indemnizației de șomaj. (la 30-06-2021, Alineatul (1) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 60 din 24 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 30 iunie 2021 ) (2) Venitul lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la operatorii economici prevăzuți la art. 1 se acordă lunar pe perioade stabilite diferențiat până la 24 de luni, respectiv 48 de luni, potrivit anexei nr. 3. (la 30-06-2021, Alineatul (2) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 60 din 24 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 30 iunie 2021 ) (3) După încetarea plății indemnizației de șomaj, în condițiile Legii nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, persoanele concediate în condițiile art. 1 alin. (1) din prezenta ordonanță de urgență beneficiază, până la încheierea perioadei prevăzute la alin. (2), de un venit lunar de completare egal cu diferența dintre câștigul salarial individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât câștigul salarial mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Național de Statistică, și nivelul indemnizației de șomaj acordate la data încetării plății indemnizației de șomaj.  +  Articolul 6Persoanele care nu îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru stabilirea indemnizației de șomaj nu beneficiază de venit lunar de completare.  +  Articolul 7(1) Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) pot beneficia de venit lunar de completare acordat în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, în conformitate cu planul de disponibilizare prevăzut la art. 1 alin. (1), dar nu mai mult decât duratele maxime stabilite potrivit art. 5 alin. (2).(2) Venitul lunar de completare se acordă de agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, denumite în continuare agenții pentru ocuparea forței de muncă.  +  Articolul 8(1) Venitul lunar de completare prevăzut la art. 1 alin. (1) se recalculează odată cu recalcularea, în condițiile legii, a indemnizației de șomaj.(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile și în cazul în care plata indemnizației de șomaj se suspendă, în condițiile legii, și persoana beneficiază de venitul lunar de completare.  +  Articolul 9(1) Persoanele care, în perioada acordării venitului lunar de completare, se încadrează în muncă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, la alți angajatori decât cei de la care au fost disponibilizați beneficiază, până la expirarea perioadei prevăzute la art. 5 alin. (2), de 50% din venitul lunar de completare.(2) Venitul lunar de completare prevăzut la alin. (1) se acordă numai pe perioada lucrată, iar ulterior acestei perioade se reia în plată, după caz, în condițiile prevăzute la art. 5 alin. (1) sau la art. 5 alin. (3), până la expirarea perioadei prevăzute la art. 5 alin. (2).(3) Dacă în perioada acordării venitului lunar de completare, prevăzută la art. 5 alin. (2), persoanele beneficiare solicită înscrierea la una dintre categoriile de pensii prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, plata venitului lunar de completare încetează începând cu data acordării dreptului de pensie, conform deciziei de pensie. Venitul lunar de completare nu poate fi cumulat cu niciuna din categoriile de pensii prevăzute de Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare.(4) Persoanele concediate colectiv de la operatorii economici prevăzuți în anexele nr. 1 și 2, în situația în care dacă se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei prevăzute la art. 5 alin. (2) la unul dintre operatorii economici cu capital majoritar de stat având ca obiect de activitate conservarea, închiderea, ecologizarea și monitorizarea postînchidere a minelor sau la unul dintre operatorii economici prevăzuți în anexele nr. 1 și 2, pentru activități de conservare, închidere, ecologizare și monitorizare postînchidere a minelor, beneficiază pe perioada lucrată, până la expirarea perioadei prevăzute la art. 5 alin. (2), de un venit lunar de completare egal cu jumătate din venitul lunar de completare prevăzut la art. 5 alin. (1) sau, după caz, la art. 5 alin. (3). (la 30-06-2021, sintagma: anexă a fost înlocuită de Punctul 19, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 60 din 24 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 30 iunie 2021 ) (5) În situațiile prevăzute la alin. (4), venitul lunar de completare reglementat de acest alineat se acordă numai pe perioada lucrată, iar ulterior acestei perioade se reia în plată, după caz, în condițiile prevăzute la art. 5 alin. (1) sau la art. 5 alin. (3), până la expirarea perioadei prevăzute la art. 5 alin. (2).  +  Articolul 10Venitul lunar de completare este un drept cu caracter personal și încetează la data decesului beneficiarului.  +  Articolul 11(1) În perioada prevăzută la art. 5 alin. (2), persoanele beneficiare rămân înregistrate în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă în a căror rază teritorială își au domiciliul sau, după caz, reședința, până la încetarea plății venitului lunar de completare.(2) În perioada prevăzută la art. 5 alin. (2), persoanele beneficiare ale venitului lunar de completare au următoarele obligații:a) să se prezinte lunar, pe baza programării, sau ori de câte ori sunt solicitate la agenția pentru ocuparea forței de muncă la care sunt înregistrate, pentru a primi sprijin în vederea încadrării în muncă;b) să comunice în termen de 3 zile agenției pentru ocuparea forței de muncă la care sunt înregistrate orice modificare a condițiilor care au condus la acordarea drepturilor;c) să caute activ un loc de muncă și să participe la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională oferite de agenția pentru ocuparea forței de muncă la care sunt înregistrate.(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică pe perioada în care persoanele beneficiare ale venitului lunar de completare se încadrează în muncă potrivit legii.(4) Prevederile alin. (2) lit. a) și c) nu se aplică pe perioada în care persoanele beneficiare ale venitului lunar de completare beneficiază de indemnizație de maternitate sau indemnizație pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv de 3 ani în cazul copilului cu handicap, dovedită cu certificat medical, respectiv adeverință eliberată de agențiile de plăți și inspecție socială județene sau a municipiului București.(5) Obligația prevăzută la alin. (2) lit. c) nu se aplică în situația în care persoanele beneficiare ale venitului lunar de completare participă la programe de formare profesională, organizate în condițiile legii, a căror finanțare este asigurată din asistența financiară nerambursabilă primită de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul fondurilor structurale și de investiții ale Uniunii Europene, precum Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul European de Ajustare la Globalizare, pentru lucrătorii disponibilizați. Obligația nu se aplică pe perioada în care persoanele participă la aceste programe de formare profesională, în condițiile în care, anterior includerii în cadrul acestor programe, nu au fost cuprinse în serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională oferite de agenția pentru ocuparea forței de muncă și se află în perioada de acordare a acestor servicii. (la 30-06-2021, Alineatul (5) din Articolul 11 a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 60 din 24 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 30 iunie 2021 ) (6) Persoanele prevăzute la alin. (5) au obligația să prezinte lunar, la data programării prevăzute la alin. (2) lit. a), agenției pentru ocuparea forței de muncă la care sunt înregistrate dovada participării lor la programe de formare profesională a căror finanțare este asigurată din asistența financiară nerambursabilă primită de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul fondurilor structurale și de investiții ale Uniunii Europene, precum Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul European de Ajustare la Globalizare, pentru lucrătorii disponibilizați, sau, după caz, dovada participării la examenul de absolvire a acestora. (la 30-06-2021, Alineatul (6) din Articolul 11 a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 60 din 24 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 30 iunie 2021 ) (7) În situația în care obligația prevăzută la alin. (6) nu este îndeplinită, prevederile alin. (5) nu se aplică.  +  Articolul 12(1) Plata venitului lunar de completare prevăzut la art. 5 alin. (1) și (3) se suspendă începând cu data neîndeplinirii de către persoanele beneficiare a obligației prevăzute la art. 11 alin. (2) lit. a).(2) Perioada de suspendare prevăzută la alin. (1) se include în calculul perioadei de acordare a venitului lunar de completare, prevăzută la art. 5 alin. (2).(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), perioada de suspendare prevăzută la alin. (1) nu este inclusă în calculul perioadei de acordare a venitului lunar de completare, prevăzută la art. 5 alin. (2), în situația în care persoanele beneficiare de venit lunar de completare nu îndeplinesc obligația prevăzută la art. 11 alin. (2) lit. a) din următoarele cauze:a) a fost dispusă măsura arestării preventive împotriva persoanei beneficiare;b) persoana beneficiară de venit lunar de completare sau copilul aflat în întreținerea acesteia conform legii suferă de o boală dovedită cu certificat medical care o împiedică să își îndeplinească obligația;c) au intervenit evenimente familiale deosebite, cum sunt căsătoria, nașterea unui copil, decesul soțului, soției sau al rudelor până la gradul al doilea inclusiv, precum și în cazul existenței unei situații de forță majoră, confirmată de autoritatea publică competentă.(4) Repunerea în plată a venitului lunar de completare prevăzut la art. 5 alin. (1) și (3), după suspendarea în condițiile alin. (1), se face de la data de întâi a lunii următoare aprobării cererii beneficiarului.  +  Articolul 13(1) Plata venitului lunar de completare prevăzut la art. 5 alin. (1) încetează la data refuzului nejustificat de a se încadra într-un loc de muncă conform pregătirii sau nivelului studiilor, a refuzului nejustificat de a participa la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională, la serviciile de consiliere și mediere oferite de agenția pentru ocuparea forței de muncă la care persoanele sunt înregistrate sau la data întreruperii acestora din motive imputabile persoanei, în condițiile prevăzute de Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, și la data constatării faptului că prestează activități lucrative fără forme legale.(2) Se consideră refuz nejustificat în sensul alin. (1):a) primirea unui salariu egal sau mai mic decât venitul lunar de completare;b) neparticiparea la programe de formare profesională furnizate gratuit de agențiile pentru ocuparea forței de muncă sub formă de servicii de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare și specializare, în situația în care persoanele nu participă la programe de formare profesională, organizate în condițiile legii, a căror finanțare este asigurată din asistența financiară nerambursabilă primită de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regională, Fondului social european și Fondului de coeziune, în condițiile prevăzute de Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare.b) neparticiparea la programe de formare profesională furnizate gratuit de agențiile pentru ocuparea forței de muncă sub formă de servicii de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare și specializare, în situația în care persoanele nu participă la programe de formare profesională, organizate în condițiile legii, a căror finanțare este asigurată din asistența financiară nerambursabilă primită de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul fondurilor structurale și de investiții ale Uniunii Europene, precum Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul European de Ajustare la Globalizare, pentru lucrătorii disponibilizați, în condițiile prevăzute de Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare. (la 30-06-2021, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 13 a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 60 din 24 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 30 iunie 2021 ) (3) Nu se consideră refuz nejustificat în sensul alin. (1) invocarea unei stări de sănătate necorespunzătoare pentru prestarea unei munci, dovedită printr-un certificat medical, confirmat de comisiile de expertiză medicală și prezentat de persoanele în cauză, în termen de 30 de zile de la intervenirea acesteia.  +  Articolul 14(1) Agențiile pentru ocuparea forței de muncă au obligația de a monitoriza:a) beneficiarii de venit de completare care au refuzat locuri de muncă pe baza documentelor medicale care atestă starea de sănătate necorespunzătoare pentru prestarea unei munci, în vederea integrării cât mai rapide în muncă;b) ofertele zilnice de locuri de muncă, în vederea încadrării în muncă, potrivit pregătirii profesionale, a beneficiarilor de venit de completare aflați în evidență.(2) Inspectoratele teritoriale de muncă au obligația de a comunica agențiilor pentru ocuparea forței de muncă, după efectuarea controalelor, numele și prenumele, adresa și codul numeric personal ale persoanelor depistate că prestează activități fără forme legale.(3) Măsura suspendării, a revocării suspendării, încetării plății venitului lunar de completare și recuperării, după caz, a plăților efectuate se stabilește prin decizii ale directorilor executivi ai agențiilor pentru ocuparea forței de muncă, inclusiv în situația în care beneficiarii venitului lunar de completare prestează activități fără forme legale.(4) Agențiile pentru ocuparea forței de muncă au obligația prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul activităților prevăzute la alin. (1) și (2), cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.  +  Articolul 15(1) Sumele necesare pentru acordarea dreptului prevăzut la art. 1 alin. (1) se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, de la capitolul „Asigurări și asistență socială“, titlul „Asistență socială“, articolul „Asigurări sociale“.(2) Din resursele financiare prevăzute la alin. (1) operatorii economici prevăzuți în anexele nr. 1 și 2 pot beneficia de aplicarea măsurilor de protecție pentru salariații disponibilizați colectiv în baza unui singur plan de disponibilizare prezentat în cursul aceluiași an, întocmit în baza prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, respectiv în baza planului de disponibilizare prevăzut la art. 1 alin. (1). (la 30-06-2021, sintagma: anexă a fost înlocuită de Punctul 19, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 60 din 24 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 30 iunie 2021 )  +  Articolul 16Perioada prevăzută la art. 5 alin. (2) în care se acordă venit lunar de completare constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii în situația în care persoana, în aceeași perioadă, nu realizează venituri reprezentând indemnizație de șomaj sau venituri de natură salarială ori alte venituri care, conform dispozițiilor Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, se au în vedere la stabilirea pensiilor.  +  Articolul 17(1) Venitul corespunzător perioadei în care s-a încasat venitul lunar de completare utilizat la stabilirea drepturilor de pensie prevăzute de Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, este egal cu câștigul salarial individual mediu net pe ultimele 3 luni de activitate anterior concedierii, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mare decât câștigul salarial mediu lunar net pe economie din luna în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Național de Statistică.(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în situația în care persoanele care beneficiază de venit lunar de completare realizează și venituri reprezentând indemnizație de șomaj sau venituri de natură salarială sau alte venituri care, conform dispozițiilor Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, se au în vedere la stabilirea pensiilor.(3) În vederea certificării de către casele teritoriale de pensii a stagiului de cotizare recunoscut în condițiile art. 16 începând cu data încetării plății venitului lunar de completare, agențiile pentru ocuparea forței de muncă vor elibera persoanelor solicitante adeverințe care să ateste perioadele în care au beneficiat de acest drept, precum și cuantumul venitului utilizat la stabilirea drepturilor de pensie în sistemul public de pensii, prevăzut la alin. ( 1).(4) Perioada prevăzută la art. 5 alin. (2), care constituie stagiu de cotizare conform art. 16, art. 56 alin. (1) lit. a) și art. 57 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru persoanele din domeniul minier și al instalațiilor de prelucrare și procesare a materiei prime nucleare, care și-au desfășurat activitatea în condiții speciale de muncă, beneficiază de venit lunar de completare și constituie stagiu de cotizare realizat în condiții speciale de muncă. (la 30-06-2021, Alineatul (4) din Articolul 17 a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 60 din 24 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 30 iunie 2021 ) (4^1) Personalul din domeniul minier și energetic, precum și din domeniul instalațiilor de prelucrare și procesare a materiei prime nucleare aflat în program de încetare a activității și/sau program de concediere colectivă în baza planurilor de disponibilizare, care și-a desfășurat activitatea în condiții normale și condiții deosebite de muncă, beneficiază de stagiu de cotizare calculat potrivit dispozițiilor legale în vigoare la momentul concedierii colective pe perioada de acordare a venitului lunar de completare. În sensul prezentului alineat, program de încetare a activității înseamnă calendarul propus de operatorul economic pentru încetarea unei activități economice; noțiunea include și programul de încetare a activității, actualizat conform noilor ținte privind decarbonarea, realizat de operatorul economic în conformitate cu Planul de încetare a activității elaborat conform art. 52 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare. (la 30-06-2021, Articolul 17 a fost completat de Punctul 12, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 60 din 24 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 30 iunie 2021 )  +  Articolul 18(1) Venitul asigurat, utilizat pe perioada prevăzută la art. 5 alin. (2) la stabilirea drepturilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, este egal cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare în perioada respectivă.(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în situația în care persoanele care beneficiază de venit lunar de completare realizează și venituri de natură salarială sau alte venituri care, conform dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, se au în vedere la stabilirea bazei de calcul al indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate.(3) Agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București vor elibera persoanelor solicitante adeverințe care să ateste perioadele în care au beneficiat exclusiv de venitul lunar de completare prevăzut la art. 5 alin. (3), precum și cuantumul venitului utilizat la stabilirea drepturilor de pensie în sistemul public de pensii, prevăzut la alin. (2).  +  Articolul 19Venitului lunar de completare i se aplică același regim de impozitare prevăzut pentru indemnizația de șomaj.  +  Articolul 20(1) Angajatorii care au încadrat în muncă, conform legii, persoane din rândul beneficiarilor venitului lunar de completare au obligația de a anunța în termen de 3 zile lucrătoare agențiile pentru ocuparea forței de muncă în evidența cărora s-au aflat aceste persoane.(2) Angajatorii care refuză încadrarea în muncă, în condițiile legii, a persoanelor beneficiare de venit lunar de completare au obligația de a anunța în termen de 3 zile lucrătoare agențiilor pentru ocuparea forței de muncă în evidența cărora s-au aflat aceste persoane motivul refuzului.(3) Operatorii economici prevăzuți în anexele nr. 1 și 2 au obligația de a transmite agențiilor pentru ocuparea forței de muncă, în termen de 3 zile lucrătoare de la aprobarea hotărârii Guvernului prevăzute la art. 2, planurile de disponibilizare întocmite conform prevederilor art. 1 alin. (3), precum și tabelele nominale cu persoanele concediate colectiv. (la 30-06-2021, Alineatul (3) din Articolul 20 a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 60 din 24 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 30 iunie 2021 )  +  Articolul 21(1) Constituie contravenții următoarele fapte:a) nerespectarea de către angajatorii care au încadrat în muncă, conform legii, persoane din rândul beneficiarilor venitului lunar de completare privind anunțarea agențiilor pentru ocuparea forței de muncă, potrivit prevederilor art. 20 alin. (1) și (2);b) nerespectarea de către operatorii economici prevăzuți în anexele nr. 1 și 2 a obligației de a comunica agențiilor pentru ocuparea forței de muncă în termenul prevăzut la art. 20 alin. (3) planurile de disponibilizare precum și tabelele nominale cu persoanele concediate colectiv. (la 30-06-2021, sintagma: anexă a fost înlocuită de Punctul 19, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 60 din 24 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 30 iunie 2021 ) (2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmează:a) faptele prevăzute lalit. a), cu amendă de la 1.500 lei la 2.500 lei;b) fapta prevăzută la lit. b), cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei.  +  Articolul 22Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 21 se fac de către persoanele împuternicite din cadrul agențiilor pentru ocuparea forțelor de muncă.  +  Articolul 23Contravențiilor prevăzute la art. 21 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 24Sumele încasate din amenzile contravenționale aplicate conform prezentei ordonanțe de urgență se fac venit la bugetul de stat.  +  Articolul 25Litigiile determinate de modul de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se soluționează de către instanțele judecătorești competente, potrivit legii.  +  Articolul 26Măsurile de protecție socială stabilite prin prezenta ordonanță de urgență se aplică pentru persoanele disponibilizate prin concedieri colective, în cazul operatorilor economici prevăzuți în anexele nr. 1 și 2, până la data de 31 decembrie 2032. (la 30-06-2021, Articolul 26 a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 60 din 24 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 30 iunie 2021 )  +  Articolul 27În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se vor aproba prin ordin comun al ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri normele metodologice de aplicare a acesteia.  +  Articolul 28Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență. (la 30-06-2021, Actul a fost completat de Punctul 15, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 60 din 24 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 30 iunie 2021 )
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
  Virgil-Daniel Popescu
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  Ministrul sănătății,
  Victor Sebastian Costache
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 13 noiembrie 2019.Nr. 69.  +  Anexa nr. 1
  LISTA
  operatorilor economici cu programe de disponibilizare în derulare începând din anul 2019
  1. Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului - S.A.2. Societatea Complexul Energetic Hunedoara - S.A. (la 30-06-2021, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 16, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 60 din 24 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 30 iunie 2021 )
   +  Anexa nr. 2
  LISTA
  operatorilor economici
  1. Societatea Complexul Energetic Hunedoara - S.A., în insolvență2. Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A.3. Compania Națională a Uraniului - S.A. București4. Societatea Națională Închideri de Mine Valea Jiului - S.A.5. Operator economic înființat pe structura activelor funcționale energetice ale companiilor de la pct. 1, 2 și 3, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2019 (la 30-06-2021, Actul a fost completat de Punctul 17, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 60 din 24 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 30 iunie 2021 )
   +  Anexa nr. 3Venitul de completare prevăzut la art. 1 alin. (1) se acordă lunar pe perioade stabilite diferențiat, în funcție de vechimea în muncă a persoanelor concediate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, după cum urmează:I. Perioada de acordare a venitului de completare pentru personalul disponibilizat din cadrul activității de exploatare a cărbunelui superior tip huilă:a) 24 de luni, pentru persoanele care au o vechime în muncă cuprinsă între 3 ani și până la 10 ani;b) 40 de luni, pentru persoanele care au o vechime în muncă cuprinsă între 10 ani și până la 15 ani;c) 44 de luni, pentru salariații care au o vechime în muncă cuprinsă între 15 ani și până la 22 de ani;d) 48 de luni, pentru salariații care au o vechime în muncă de cel puțin 22 de ani.II. Perioada de acordare a venitului de completare pentru personalul disponibilizat:(i) din cadrul Complexului Energetic Oltenia;(ii) de la operatorii economici din domeniul producției de energie pe bază de huilă - cu excepția categoriilor prevăzute pct. I;(iii) din cadrul Companiei Naționale a Uraniului - S.A;se stabilește astfel:a) 12 luni, pentru persoanele care au o vechime în muncă cuprinsă între 3 ani și până la 10 ani;b) 20 de luni, pentru persoanele care au o vechime în muncă cuprinsă între 10 ani și până la 15 ani;c) 22 de luni, pentru salariații care au o vechime în muncă cuprinsă între 15 ani și până la 22 de ani;d) 24 de luni, pentru salariații care au o vechime în muncă de cel puțin 22 de ani. (la 30-06-2021, Actul a fost completat de Punctul 17, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 60 din 24 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 30 iunie 2021 ) Notă
  Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 60 din 24 iunie 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 644 din 30 iunie 2021:
  Articolul II
  (1) Persoanele care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, beneficiază de venitul lunar de completare acordat în temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care sa aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024 vor primi acest drept pe perioada stabilită conform prevederilor legale în vigoare la momentul stabilirii dreptului.
  (2) Persoanele prevăzute la art. 3 alin (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2019 pot beneficia de prevederile acesteia o singură dată în perioada de aplicare prevăzută la art. 26.
  (3) Persoanele care au beneficiat în ultimii 3 ani anteriori intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență a Guvernului sau beneficiază de venit lunar de completare acordat în temeiul altor acte normative care reglementează măsuri de protecție socială acordate persoanelor disponibilizate prin concedieri colective nu beneficiază de venitul lunar de completare prevăzut de prezenta ordonanță de urgență.
  (4) Persoanele disponibilizate în anul 2021 de către operatorii economici prevăzuți în anexele nr. 1 și 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2019, cărora nu li s-a stabilit dreptul la venitul lunar de completare până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, beneficiază de acest drept conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2019, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță de urgență.
  -----