HOTĂRÂRE nr. 654 din 16 iunie 2021pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale pe teritoriul României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 337/2017
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 18 iunie 2021



  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 6^1 alin. (4) din Legea nr. 16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale, cu modificările și completările ulterioare, și al art. III din Legea nr. 172/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICNormele metodologice privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale pe teritoriul României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 337/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 411 din 31 mai 2017, se modifică și se completează, după cum urmează:1. La articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În vederea obținerii și transmiterii către autoritatea solicitantă a documentelor prevăzute la alin. (1) lit. d) - f), Inspecția Muncii solicită inspectoratelor teritoriale de muncă efectuarea de verificări și acțiuni de control cu privire la situațiile de detașare transnațională prevăzute la art. 5 alin. (2) din Lege, în principal cu privire la orice nerespectare sau abuz în ceea ce privește normele aplicabile privind detașarea transnațională, inclusiv cazurile transnaționale de muncă nedeclarată și de activitate independentă fictivă în materie de detașare a salariaților2. La articolul 7, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Întreprinderile prevăzute la art. 3 lit. a) din Lege au obligația de a transmite inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială urmează să se desfășoare activitatea o declarație privind detașarea transnațională a salariaților, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, în limba română, cel târziu anterior începerii activității3. La articolul 7, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Întreprinderile prevăzute la art. 3 lit. a) din Lege transmit inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială se desfășoară activitatea orice modificare a elementelor prevăzute în anexa nr. 1, cel târziu în ziua producerii modificării4. La articolul 7 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:b^1) măsura cu caracter transnațional corespunzătoare situației de detașare, prevăzută de art. 5 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Lege;5. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 7^1(1) Notificarea prevăzută la art. 6^1 alin. (3) din Lege, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, se transmite inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială urmează să își desfășoare activitatea salariatul/salariații detașat/detașați și cuprinde în principal următoarele elemente:a) instituția destinatară (inspectoratul teritorial de muncă);b) identitatea întreprinderii prevăzute la art. 3 lit. a) din Lege;c) măsura cu caracter transnațional corespunzătoare situației de detașare, prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Lege;d) motivele invocate pentru aplicarea prevederilor art. 6^1 alin. (3) din Lege;e) datele de identificare ale salariatului/salariaților pentru care se solicită aplicarea prevederilor art. 6^1 alin. (3) din Lege;f) durata, respectiv data de începere și data de încheiere a perioadei pentru care se solicită aplicarea prevederilor art. 6^1 alin. (3) din Lege;g) adresa/adresele locului de muncă.(2) Notificarea privind prelungirea detașării, prevăzută la art. 6^1 alin. (3) din Lege, precum și orice modificare a elementelor acesteia se pot întocmi și transmite:a) în format letric, prin depunere directă sau transmitere prin servicii poștale sau curierat;b) în format electronic, prin serviciul de poștă electronică sau orice alte mijloace de comunicare prevăzute de Lege;c) prin completarea on-line a unui formular, accesibil pe o platformă unică gestionată de Inspecția Muncii și inspectoratele teritoriale de muncă, respectând cerințele tehnice și de autentificare.(3) Modalitatea de întocmire și transmitere prevăzută la alin. (2) lit. c) se va aplica de la momentul realizării platformei tehnice necesară completării și gestionării datelor și informațiilor furnizate prin intermediul formularului on-line.6. La articolul 9 alineatul (3), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:j) orice alte surse de informare media cu care intră în contact sau care sunt aduse la cunoștința Inspecției Muncii și/sau inspectoratului teritorial de muncă7. După articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 14^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 14^1(1) În situația prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. c) din Lege, în cazul în care salariatul, care a fost pus la dispoziția întreprinderii utilizatoare, își desfășoară activitatea pe teritoriul unui alt stat membru, altul decât România, în contextul prestării transnaționale de servicii prin aplicarea dispozițiilor art. 5 alin. (2) din Lege de către întreprinderea utilizatoare, salariatul este considerat a fi detașat pe teritoriul respectivului stat membru de către agentul de muncă temporară cu care acesta se află întrun raport de muncă.(2) În situația prevăzută la alin. (1), întreprinderea utilizatoare stabilită sau care își desfășoară activitatea pe teritoriul României are obligația de a informa agentul de muncă temporară care a pus la dispoziție salariatul, cu cel puțin 30 de zile înainte de începerea activității pe teritoriul respectivului stat, și de a notifica inspectoratul teritorial de muncă, cel târziu în ziua anterioară detașării salariatului pe teritoriul respectivului stat membru8. După articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 20, cu următorul cuprins:  +  Articolul 20Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.9. Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.10. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2, al cărei cuprins este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul muncii și protecției sociale,
  Mihnea-Claudiu Drumea,
  secretar de stat
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Cornel Feruță,
  secretar de stat
  p. Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
  Cristian-Marius Litan,
  secretar de stat
  București, 16 iunie 2021.Nr. 654.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la Normele metodologice)
  DECLARAȚIE
  privind detașarea transnațională a salariaților
  1. Instituția destinatară*) .....................................................................2. Întreprinderea care detașează salariați pe teritoriul României:2.1. Denumire .....................................................................2.2. Sediu**).....................................................................2.3. Numărul de înmatriculare***) .....................................................................2.4. [ ] Reprezentant legal în România [ ] Salariat desemnat ca persoană de legătură cu organele de control din România2.4.1. Numele și prenumele.............................................................................2.4.2. Adresa de domiciliu..................................................................................3. Beneficiarul prestării de servicii/Unitatea sau întreprinderea situată pe teritoriul României/Întreprinderea utilizatoare:3.1. Denumire .....................................................................3.2. Sediul social .....................................................................3.3. Sediul secundar (sucursală/punct de lucru)****)........................................................................4. Informații privind detașarea:4.1. Data de la care începe detașarea ............................................4.2. Scopul detașării*****).....................................................................4.3. Durata anticipată a detașării .....................................................................4.4. Măsura cu caracter transnațional corespunzătoare situației de detașare:[ ] a) detașarea unui salariat pe teritoriul României, în numele întreprinderii și sub coordonarea acesteia, în cadrul unui contract încheiat între întreprinderea care face detașarea și beneficiarul prestării de servicii care își desfășoară activitatea pe teritoriul României, dacă există un raport de muncă, pe perioada detașării, între salariat și întreprinderea care face detașarea;[ ] b) detașarea unui salariat la o unitate sau la o întreprindere care aparține grupului de întreprinderi, situată pe teritoriul României, dacă există un raport de muncă, pe perioada detașării, între salariat și întreprinderea care face detașarea;[ ] c) punerea la dispoziție a unui salariat, de către un agent de muncă temporară, la o întreprindere utilizatoare stabilită sau care își desfășoară activitatea pe teritoriul României, dacă există un raport de muncă, pe perioada detașării, între salariat și agentul de muncă temporară5. Întreprinderea menționată la pct. 2 va detașa următorii salariați:
  Nr. crt.Numele și prenumeleFuncția/MeseriaData nașteriiCodul numeric personalCetățenia******)
        
        
        
  *) Se completează denumirea inspectoratului teritorial de muncă destinatar în a cărui rază urmează să se desfășoare activitatea salariaților detașați.**) Se completează cu adresa completă a sediului întreprinderii (stradă, număr, localitate, stat).***) Se completează codul unic de înregistrare sau un alt număr de identificare a întreprinderii.****) Se completează cu adresa completă a sediului secundar/locului de muncă organizat (stradă, număr, localitate).*****) Se completează cu obiectul contractului încheiat între întreprinderea prestatoare stabilită pe teritoriul altui stat membru sau al Confederației Elvețiene și beneficiarul prestării de servicii/unitatea sau întreprinderea din cadrul grupului de întreprinderi situată pe teritoriul României/întreprinderea utilizatoare.******) Pentru salariații care nu au cetățenia unui stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat membru al Spațiului Economic European se va completa obligatoriu pct. II.Declar pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală în vigoare, că următorii salariați care nu au cetățenia unui stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat membru al Spațiului Economic European și care sunt detașați în baza dispozițiilor Legii nr. 16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale, cu modificările și completările ulterioare, îndeplinesc condițiile legale de muncă din .......................................................*).
  Nr. crt.Numele și prenumeleFuncția/MeseriaData nașteriiCodul numeric personalCetățenia
        
        
        
        
  *) Se va completa cu statul membru al Uniunii Europene sau statul membru al Spațiului Economic European pe teritoriul căruia întreprinderea menționată la pct. I subpct. 2 își are stabilit sediul.Denumirea societății .....................................................................Numele și prenumele reprezentantului legal/împuternicitului ............................ Data ..................................Semnătura ……………...............................ȘtampilaInstrucțiuni de completareFormularul trebuie să fie completat cu litere de tipar, utilizându-se numai spațiile punctate. Toate rubricile sunt obligatorii.
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la Normele metodologice)
  NOTIFICARE
  privind prelungirea detașării, prevăzută la art. 6^1 alin. (3) din Legea nr. 16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale
  1. Instituția destinatară*..................................................2. Întreprinderea care detașează salariați pe teritoriul României:2.1. Denumire .............................................2.2. Sediu** .....................................................................2.3. Numărul de înmatriculare*** ....................................................................2.4. [ ] Reprezentant legal în România[ ] Salariat desemnat ca persoană de legătură cu organele de control din România2.4.1. Numele și prenumele .....................................................................2.4.2. Adresa de domiciliu .....................................................................3. Motivele invocate pentru aplicarea prevederilor art. 6^1 alin. (3) din Legea nr. 16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale, cu modificările și completările ulterioare (Lege):4. Informații privind detașarea:4.1. Durata și datele de începere și de încheiere a perioadei pentru care se solicită aplicarea prevederilor art. 6^1 alin. (3) din Lege .....................................................4.2. Datele de identificare ale salariatului/salariaților detașat/detașați pentru care se solicită aplicarea prevederilor art. 6^1 alin. (3) din Lege4.3. Adresa/Adresele locului de muncă**** .....................................................................4.4. Măsura cu caracter transnațional corespunzătoare situației de detașare:[ ] a) detașarea unui salariat pe teritoriul României, în numele întreprinderii și sub coordonarea acesteia, în cadrul unui contract încheiat între întreprinderea care face detașarea și beneficiarul prestării de servicii care își desfășoară activitatea pe teritoriul României, dacă există un raport de muncă, pe perioada detașării, între salariat și întreprinderea care face detașarea;[ ] b) detașarea unui salariat la o unitate sau la o întreprindere care aparține grupului de întreprinderi, situată pe teritoriul României, dacă există un raport de muncă, pe perioada detașării, între salariat și întreprinderea care face detașarea;[ ] c) punerea la dispoziție a unui salariat, de către un agent de muncă temporară, la o întreprindere utilizatoare stabilită sau care își desfășoară activitatea pe teritoriul României, dacă există un raport de muncă, pe perioada detașării, între salariat și agentul de muncă temporară.* Se completează denumirea inspectoratului teritorial de muncă destinatar în a cărui rază urmează să se desfășoare activitatea salariaților detașați.** Se completează cu adresa completă a sediului întreprinderii (stradă, număr, localitate, stat).*** Se completează codul unic de înregistrare sau un alt număr de identificare a întreprinderii.**** Se completează cu adresa completă a sediului secundar/locului de muncă organizat (stradă, număr, localitate).
  ----