HOTĂRÂRE nr. 592 din 27 mai 2021privind aprobarea Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea violenței sexuale "SINERGIE" 2021-2030 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea violenței sexuale "SINERGIE" 2021-2030
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 18 iunie 2021  Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. d) și art. 8 alin. (5) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 4 lit. l) și art. 23 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 365/2018 pentru aprobarea Strategiei naționale privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021 și a Planului operațional pentru implementarea Strategiei naționale privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 25 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Strategia națională pentru prevenirea și combaterea violenței sexuale „SINERGIE“ 2021-2030, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea violenței sexuale „SINERGIE“ 2021-2030, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Finanțarea obiectivelor și a măsurilor prevăzute în anexele nr. 1 și 2 se realizează în limita fondurilor aprobate anual prin legile bugetare anuale, precum și din alte surse legal constituite, potrivit legii.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul muncii și protecției sociale,
  Mihnea-Claudiu Drumea,
  secretar de stat
  Ministrul sănătății,
  Ioana Mihăilă
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila Zoltán
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Daniela Anda Grigore Gîtman,
  secretar de stat
  p. Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Marius-Mihai Vasiliu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare
  București, 27 mai 2021.Nr. 592.  +  Anexa nr. 1STRATEGIE NAȚIONALĂpentru prevenirea și combaterea violenței sexuale "SINERGIE" 2021-2030  +  Anexa nr. 2
  PLANUL DE ACȚIUNI
  pentru implementarea Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea violenței sexuale „SINERGIE“ 2021-2030
  OS I. Prevenire primară
  MăsuraTermen de realizareResponsabilResurseIndicatoriRiscuri
  1. Derularea anuală de activități de educație parentală organizate de către echipele intersectoriale locale pentru prevenirea și combaterea violenței asupra copilului și a violenței domestice (EIL)2021-2030CJ/CL de sector, monitorizare de către ANDPDCAFinanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile; finanțare din bugetele locale; finanțare din fonduri externe nerambursabile; personal de specialitate din cadrul: CJ/CL de sector, ANDPDCA- Organizarea unor grupuri de sprijin și educație parentală Reticența părinților de a participa la grupurile de sprijinNivel crescut de rezistență la schimbare
  2. Elaborarea și implementarea unor proceduri de lucru și ghiduri de bune practici în prevenirea abuzului sexual asupra copiilor în familie și în comunitate2021-2023ANDPDCA, MAI, ANES,ONG, INM, MPFinanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile; finanțare din fonduri externe nerambursabile; personal de specialitate din cadrul: ANDPDCA.MAI, ANES, ONG- Proceduri de lucru elaborate- Ghiduri de bune practici elaborateLipsa bunelor practici
  3. Îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice din învățământul primar, gimnazial, liceal și tehnic și profesional în abordarea violenței sexuale și violenței domestice2021-2025ME, Colegiul Național al Psihologilor, ANES, casele corpului didactic, ONGFinanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile; finanțare din fonduri externe nerambursabile; personal de specialitate din cadrul: ME, Colegiului Național al Psihologilor, ANES, caselor corpului didactic, ONGAcțiuni privind instruirea/ formarea continuă/informarea-conștientizarea cadrelor didactice din învățământul primar, gimnazial, liceal și tehnic și profesional cu privire la abordarea violenței sexuale și violenței domesticeNivel crescut de rezistență la schimbare
  4. Formarea continuă pentru toate categoriile de profesioniști relevante (cadre didactice, medici, psihologi, polițiști, judecători, procurori, asistenți sociali etc.), precum și a reprezentanților ONG-urilor care activează în domeniu, pe tema prevenirii și combaterii violenței sexuale în toate formele sale, inclusiv a faptelor săvârșite în mediul cibernetic (cadre didactice, medici, psihologi, polițiști, judecători, procurori, asistenți sociali, ONG etc.)2021-2030ME, ANES, MAI/IGPR, ISOP, ANITP, INM, MS, ONG, MPFinanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile; finanțare din fonduri externe nerambursabile; personal de specialitate din cadrul: ME, ANES, MAI/IGPR, ISOP, ANITP, INM, MS, ONGNumăr de profesioniști care au beneficiat de formare continuă (cadre didactice, medici, psihologi, polițiști, judecători, procurori, asistenți sociali, ONG etc.)Nivel crescut de rezistență la schimbare
  5. Elaborarea și aprobarea unui conținut educațional obligatoriu pentru învățământul de masă la toate nivelurile, adaptat în funcție de vârstă, pe tema prevenirea și combaterea abuzurilor sexuale de orice tip și din orice mediu (inclusiv online). Implementarea acestui conținut în cadrul unei noi materii sau prin integrarea în materii existenteObiective de învățare minime (adaptate pe vârste): recunoașterea comporta-mentelor sexuale neadecvate (de la atingeri nedorite la expunerea la pornografie), cum luăm atitudine și modalități de raportare2021-2030ME, ANES, CSM, ONG, cu implicarea unor procurori, polițiști, judecători practicieni în domeniuFinanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile; personal de specialitate din cadrul: ME, ANES, CSM, ONGPlanuri-cadru, programe școlare care integrează prevenirea violenței sexuale, elaborate și aprobate de ME și introduse în învățământul de masă cu caracter obligatoriuNivel crescut de rezistență la schimbare
  La realizarea acestei măsuri este necesară implicarea unor procurori, polițiști, judecători practicieni în domeniu (pentru identificarea și înțelegerea pericolelor concrete care rezultă din cazuistică și expunerea unor moduri de operare și metode folosite de acest tip de agresori).
  6. Informarea și instruirea elevilor și părinților în scopul conștientizării necesității educării în scopul prevenirii și combaterii abuzurilor sexuale de orice tip și din orice mediu: unitate de învățământ, familie/familie extinsă, comunitate, societate 2021-2025ME, unități de învățământ, IPJ, ANES, CSM, DGASPC, ONG, cu implicarea unor procurori, polițiști, judecători practicieni în domeniuFinanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile; finanțare din bugetele locale; finanțare din fonduri externe nerambursabile; personal de specialitate din cadrul: ME, unități de învățământ, IPJ, ANES, CSM, DGASPC, ONGNumăr de acțiuni privind informarea și instruirea elevilor și părințilorReticența elevilor și părinților de a participa la acțiunile de informare și instruire
  7. Informarea și educarea adulților în scopul prevenirii și combaterii abuzurilor sexuale de orice tip și din orice mediu: loc de muncă, familie/familie extinsă, comunitate, societate, inclusiv prevenirea recidivelor în cazurile de viol PermanentANES, IGPR, organizații sindicale și patronale, ANP, ONGFinanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile; finanțare din fonduri externe nerambursabile; personal de specialitate din cadrul: ANES, IGPR, organizațiilor sindicale și patronale, DNP, ANP, ONGNumăr de acțiuni privind informarea și instruirea adulțilorNivel crescut de rezistență la schimbare
  8. Înființarea unor cluburi de împuternicire a fetelor și băieților (CIFB) pe lângă unitățile de învățământ, cu activități centrate pe: dezvoltarea personală, cunoașterea drepturilor, mentorat, modele de viață, tehnici de autoapărare2023-2028ME, IGPR, ONG, universități, ANES, cu implicarea unor procurori, polițiști, judecători, practicieni în domeniu Finanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile; finanțare din fonduri externe nerambursabile; personal de specialitate din cadrul: ME, IGPR, ONG, universităților, ANESNumăr de CIFB create Nivel crescut de rezistență la schimbare
  9. Derularea unor campanii locale și naționale de prevenire a traficului de persoane și a turismului sexual, cu implicarea autorităților locale, societății civile și, inclusiv, a reprezentanților polițieiPermanentANITP, IGPR, APL, consilii județene, MP, ONGFinanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile; finanțare din bugetele locale; finanțare din fonduri externe nerambursabile; personal de specialitate din cadrul: ANITP, IGPR, MP, APL, consiliilor județeneNumăr de campanii locale și naționale de prevenire a traficului de persoaneNumăr de autorități publice locale implicateNivel scăzut de implicare din partea autorităților locale
  10. Derularea de acțiuni anuale de informare și conștientizare pe tema prevenirii și combaterii violenței sexuale, adresate jurnaliștilor, bloggerilor și vloggerilor a căror activitate are impact asupra copiilor/adolescenților Permanent ANES, CNA, IGPR, MP, ONG, asociații profesionale ale jurnaliștilorFinanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile; finanțare din fonduri externe nerambursabile; personal de specialitate din cadrul: ANES, CNA, IGPR, MP, ONG, asociațiilor profesionale ale jurnaliștilorNumăr de jurnaliști implicațiNivel crescut de rezistență la schimbare
  11. Campanii de informare a persoanelor migrante/refugiate privind legislația din România - dreptul la siguranță și integritate corporală, servicii de suport și modalități de raportare în caz de abuzAnualONG, APL, OIMFinanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile; finanțare din bugetele locale; finanțare din fonduri externe nerambursabile; personal de specialitate din cadrul: ONG-urilor de profil, APLNumăr de persoane informate, număr de autorități publice locale implicateNivel scăzut de implicare din partea autorităților locale
  OS II. Prevenire secundară
  MăsuraTermen de realizareResponsabilResurseIndicatoriRiscuri
  1. Derularea unor campanii locale și naționale privind serviciile de sprijin pentru combaterea violenței sexuale, adresate grupurilor vulnerabile, cu posibilitatea de accesare a serviciilorPermanentAPL, ANES, MAI/IGPR, MP, ANDPDCA, ANITP, ONGFinanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile; finanțare din fonduri externe nerambursabile; personal de specialitate din cadrul: APL, ANES, MAI/IGPR, MP, ANDPDCA, ANITP, ONGNumăr de persoane vulnerabile informate și consiliate prin campanii derulate la nivel local și național Reticența persoanelor vulnerabile de a participa la activități și de a accesa servicii sociale
  2. Analiza cadrului legislativ actual din perspectiva necesității asigurării siguranței în mediul online și a unui răspuns ferm pentru combaterea pornografiei, pornografiei din răzbunare, hărțuirii/șantajului privind difuzarea unor materiale cu conținut sexual2021-2023MAI/IGPR, ANES, MP, ONG, PICCJ, DIICOT, ANCOMFinanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile; finanțare din fonduri externe nerambursabile; personal de specialitate din cadrul: MAI/IGPR, ANES, PICCJ, MP, DIICOT, ANCOM, ONGRaport de analiză elaborat Nivel scăzut de implicare din partea instituțiilor responsabileNivel crescut de rezistență la schimbare
  3. Formarea profesională continuă a specialiștilor din unitățile sanitare și din cadrul serviciilor de medicină legalăPermanent MS, INML, servicii de medicină legală Finanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile; finanțare din fonduri externe nerambursabile; personal de specialitate din cadrul: MS, INML, serviciilor de medicină legală Număr de sesiuni de formare/programe de formare Nivel crescut de rezistență la schimbare
  4. Analiza privind necesitatea înființării unor servicii/compartimente de tip cyber patrol la nivelul poliției naționale 2021-2025MAI/IGPR, Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității, MP, ANES, ANDPDCAFinanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile; finanțare din fonduri externe nerambursabile; personal de specialitate din cadrul: MS, INML, serviciilor de medicină legală, MAI/IGPR, Institutului de Cercetare și Prevenire a Criminalității, MP, ANES, ANDPDCAConstituirea unui grup de lucruElaborarea unui document privind necesitatea înființării unor servicii/compartimente de tip cyber patrol la nivelul poliției naționaleNivel scăzut de implicare din partea instituțiilor responsabileNivel crescut de rezistență la schimbare
  5. Derularea unor activități de informare a copiilor, tinerilor și părinților privind gestionarea pericolelor în legătură cu accesarea platformelor de socializare online PermanentMAI/IGPR, Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității, MP, ANES, ANDPDCA, ME, ONGFinanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile; finanțare din fonduri externe nerambursabile; personal de specialitate din cadrul: MAI/IGPR, Institutului de Cercetare și Prevenire a Criminalității, MP, ANES, ANDPDCA, ME, ONGNumăr de activități de informare a copiilor, tinerilor și părinților privind gestionarea pericolelor în legătură cu accesarea platformelor de socializare onlineNivel crescut de rezistență la schimbare
  6. Întărirea gradului de aplicare și respectare a politicilor interne la nivelul angajatorilor cuprinzând măsuri de prevenire, combatere și sesizare a faptelor de hărțuire sexuală/abuz la locul de muncăPermanentANES, organizații sindicale și patronale, operatori economiciFinanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile; finanțare din fonduri externe nerambursabile; personal de specialitate din cadrul: ANES, organizațiilor sindicale și patronale, operatorilor economiciNumăr de acțiuni de informare realizate la nivelul angajatorilorNivel crescut de rezistență la schimbare
  7. Marcarea Zilei internaționale împotriva violenței domestice - 25 noiembrieAnualMAI/IGPR, Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității, ANES, ANDPDCA, ME, ONGFinanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile; personal de specialitate din cadrul: MAI/IGPR, Institutului de Cercetare și Prevenire a Criminalității, ANES, ANDPDCA, ME, ONGOrganizarea unor evenimente tematice de conștientizare a fenomenului violenței sexualeGradul ridicat de toleranță la violență sexuală al opiniei publice
  8. Marcarea celor 16 zile de activism care urmează zilei de 25 noiembrie AnualMAI/IGPR, Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității, ANES, ANDPDCA, ME, ONGFinanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile; personal de specialitate din cadrul: MAI/IGPR, Institutului de Cercetare și Prevenire a Criminalității, ANES, ANDPDCA, ME, ONGOrganizarea unor evenimente tematice de conștientizare a fenomenului violenței sexualeGradul ridicat de toleranță la violență sexuală al opiniei publice
  9. Derularea de campanii de conștientizare în rândul polițiștilor și personalului din serviciile sociale de la nivelul autorităților locale, cu privire la vulnerabilitatea migranților2021-2023IGPR, MMPS, consilii județene, ONG Finanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile; finanțare din bugetele locale; finanțare din fonduri externe nerambursabile; personal de specialitate din cadrul: IGPR, MMPS, consiliilor județene, ONGNumăr de funcționari/polițiști conștientizațiNivel scăzut de implicare din partea instituțiilor responsabile/angajaților Nivel crescut de rezistență la schimbare
  10. Completarea cadrului legislativ special în sensul reglementării posibilității obținerii de daune morale prin intermediul compensațiilor financiare acordate de la bugetul de stat și pentru daunele morale provocate victimelor infracțiunilor de viol/agresiune sexuală/raport sexual cu un minor/trafic de persoane etc.2021- 2024MJ, MAI/IGPR, ANES, ANITP, MP, ANDPDCAFinanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile; finanțare din fonduri externe nerambursabile; personal de specialitate din cadrul: MJ, MAI/IGPR, ANES, ANITP, MP, ANDPDCAModificarea/Completarea cadrului legislativ astfel încât victimele infracțiunilor de viol/agresiune sexuală/raport sexual cu un minor/trafic de persoane etc. să poată obține compensații financiare de la bugetul de stat și pentru prejudiciul moral suferit Nivel scăzut de implicare din partea instituțiilor responsabile Nivel crescut de rezistență la schimbare
  11. Analiza privind acțiunile și măsurile necesare în vederea alinierii la inițiativele Comisiei Europene privind armonizarea răspunsului la unele forme specifice de violență bazată pe gen [în conformitate cu art. 83 alin. (1) din TFUE], așa-numitele Eurocrimes și/sau la măsurile suplimentare pentru prevenirea și combaterea unor forme specifice de violență bazată pe gen, inclusiv pentru hărțuire sexuală și abuz împotriva femeilor2021-2026MAI/IGPR, ANES, MJ, MP, ONGFinanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile; finanțare din fonduri externe nerambursabile; personal de specialitate din cadrul: MAI/IGPR, ANES, MJ, MP, ONGNr. de acțiuni/măsuri realizate pentru prevenirea și combaterea unor forme specifice de violență bazată pe gen, inclusiv pentru hărțuire sexuală și abuz împotriva femeilorNivel crescut de rezistență la schimbare
  OS III. Prevenirea terțiară/Măsuri de combatere a violenței sexuale
  MăsuraTermen de realizareResponsabilResurseIndicatoriRiscuri
  1. Instituirea unui sistem național de monitorizare a tuturor formelor de violență sexuală2021-2023ANDPDCA, ANES, MAI, MPFinanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile; finanțare din fonduri externe nerambursabile; personal de specialitate din cadrul: ANDPDCA, ANES, MAI, MPSet de indicatori elaborat și preluat în sistemul de raportare al instituțiilor cu atribuții în domeniul violențeiMetodologie de colaborare interinstituțională elaboratăLipsa dorinței de perfecționare și aprofundare a cunoștințelor din partea profesioniștilor din domeniu
  2. Crearea și funcționarea unor centre de criză/servicii integrate de sprijin pentru situațiile de violență sexuală, inclusiv prin sprijinirea și finanțarea mediului ONG la nivel local pentru funcționarea unor centre de sprijin în cazul violenței sexuale. Serviciile integrate de sprijin vor include măsuri precum: cazare atât pentru victime, cât și pentru minorii aflați în îngrijire în servicii sociale în regim rezidențial, locuințe protejate/vouchere chirie, consiliere profesională, consiliere juridică, suport material pentru asigurarea nevoilor de bază (îmbrăcăminte, hrană, materiale de uz sanitar, medicamente, transport).2021-2030ANES, MS, CJ, APL, IGPR, PICCJ, spitale județene de urgență, servicii de medicină legală, ONGFinanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile; finanțare din bugetele locale; finanțare din fonduri externe nerambursabile;Programul operațional Incluziune și demnitate socială 2021-2027;personal de specialitate din cadrul: ANES, MS, CJ, APL, spitalelor județene de urgență, serviciilor de medicină legală, ONGNr. de centre de criză pentru situațiile de viol/servicii integrate de sprijin/centre de sprijin în cazul violenței sexualeElaborarea unui ordin comun MS, MMPS, IGPR și PICCJ privind asistența multidisci-plinară a victimelor agresiunilor sexualeNivel scăzut de implicare din partea instituțiilor responsabileNivel crescut de rezistență la schimbare
  3. Educarea tinerilor delincvenți, adulților agresori/condamnați pentru infracțiuni de natură sexuală, prin programe de intervenție specifice, inclusiv în vederea prevenirii recidivelor în cazurile de viol2022-2027ANES, IGPR, organizații sindicale și patronale, ANP, DNP, ONG, DGASPCFinanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile; finanțare din bugetele locale; finanțare din fonduri externe nerambursabile;personal de specialitate din cadrul: ANES, IGPR, organizațiilor sindicale și patronale, ANP, DNP, ONG, DGASPCNr. programe de intervenție specificeNr. beneficiariNivel crescut de rezistență la schimbare
  4. Întărirea capacității serviciilor de sprijin pentru victimele infracțiunilor din cadrul DGASPC, care acordă sprijin victimelor infracțiunilor2022-2027DGASPC, MMPS, MJ, MP, MAIFinanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile; finanțare din bugetele locale; finanțare din fonduri externe nerambursabile; personal de specialitate din cadrul: DGASPC, MMPS, MJ, MP, MAINr. compartimente de sprijin pentru victimele infracțiunilor, create în cadrul DGASPCNivel crescut de rezistență la schimbareLipsa de personal specializat
  5. Furnizarea de sprijin psihologic adecvat pentru victimele violenței sexuale prin intermediul unor programe de dezvoltare personală și identificarea unor modalități de facilitare a suportării costurilor psihoterapiei (cel puțin pentru un număr de ședințe) pentru victimele violenței sexuale2023-2030ANES, DGASPC, Colegiul Național al PsihologilorFinanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile; finanțare din bugetele locale; finanțare din fonduri externe nerambursabile; personal de specialitate din cadrul: ANES, DGASPC, Colegiului Național al PsihologilorNr. de victime ale violenței sexuale care au beneficiar de sprijin prin intermediul grupurilor de suport - suportarea costurilor psihoterapiei (cel puțin pentru un număr de ședințe) pentru victimele violenței sexuale; modalități identificate privind suportarea costurilor psihoterapiei (cel puțin pentru un număr de ședințe) pentru victimele violenței sexualeNivel crescut de rezistență la schimbare
  6. Informare, orientare și sprijin pentru victimele violenței sexuale, inclusiv victimele traficului de persoane, prin intermediul liniei naționale telefonice gratuite cu număr unic 0800-500-333, cu program non-stop, și identificarea de noi oportunități privind înființarea unei linii naționale telefonice gratuite destinate problematicii violenței sexuale2021-2030ANES, IGPR, ONG, APL, MPFinanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile; finanțare din bugetele locale; finanțare din fonduri externe nerambursabile;personal de specialitate din cadrul: ANES, IGPR, ONG, APL, MPNr. de victime ale violenței sexuale și nr. de victime ale traficului de persoane care au beneficiat de sprijin prin intermediul liniei naționale telefonice gratuite cu nr. unic 0800-500-333, cu program non-stopNr. de soluții identificate privind înființarea unei linii naționale telefonice gratuite destinate problematicii violenței sexualeNivel scăzut de implicare din partea autorităților locale
  7. Identificarea unor exemple de bună practică în scopul îmbunătățirii capacității instituționale privind colectarea, centralizarea și gestionarea datelor din Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor 2023-2026MAI/IGPR, ANP, MPFinanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile; finanțare din fonduri externe nerambursabile;personal de specialitate din cadrul: MAI/IGPR, ANP, MPOrganizarea unor schimburi de experiență cu state care gestionează registre naționale similareNivel crescut de rezistență la schimbare
  8. Realizarea unei analize în vederea determinării celor mai frecvente cauze care înlătură răspunderea penală a făptuitorilor din perspectiva dosarelor care implică infracțiuni de natură sexuală (viol, hărțuire sexuală etc.) în care s-a stabilit neînceperea urmăririi penale la nivel de parchet, respectiv achitarea în instanțăAnualAvocatul Poporului, MAI, MJ, MP, universități - facultăți de drept, ONGFinanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile; finanțare din fonduri externe nerambursabile;personal de specialitate din cadrul: Avocatului Poporului, MAI, MJ, MP, universităților - facultăți de drept, ONGAnaliză realizată și concluzii integrate în planificarea strategicăNivel crescut de rezistență la schimbare
  9. Îmbunătățirea colectării de date, dezagregate pe sex și vârstă, respectiv relația cu agresorul, cu privire la plângerile depuse pentru toate formele violenței sexuale (de exemplu, hărțuirea sexuală la locul de muncă, în școală și stradală, violență cibernetică), pentru toate categoriile de vârstă, inclusiv date despre soluționarea plângerii2023-2028IGPR, MPFinanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile; finanțare din fonduri externe nerambursabile;personal de specialitate din cadrul: IGPR, MPModificări în protocoalele de colectare de date în conformitate cu necesitățile de planificare strategicăNivel crescut de rezistență la schimbare
  10. Realizarea unui studiu național privind prevalența formelor de violență sexuală în rândul populației2021-2024IGPR, ANES, ONG, APL, DGASPC, MJFinanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile; finanțare din fonduri externe nerambursabile;personal de specialitate din cadrul: IGPR, ANES, MJ, ONG, APL, DGASPCRezultate studiu publicateGradul ridicat de toleranță la violență sexuală al opiniei publice
  11. Introducerea unor măsuri de prevenire și combatere a violenței sexuale în cadrul programelor de interes național în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice2022-2030ANESFinanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile; personal de specialitate din cadrul ANESIncluderea tematicii privind combaterea violenței sexuale în cel puțin un program de interes naționalNivel crescut de rezistență la schimbare
  OS IV. Capacitate instituțională și infrastructură socială
  MăsuraTermen de realizareResponsabilResurseIndicatoriRiscuri
  1. Îmbunătățirea mijloacelor de identificare a agresorilor și de sancționare, prin acțiuni de formare continuă privind specificul traficului de persoane, respectiv al violenței sexuale pentru polițiști (inclusiv operatorii 112 și poliția locală), procurori și judecătoriAnualIGPR, MP, INM, CSM, ANITPFinanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile; finanțare din fonduri externe nerambursabile;personal de specialitate din cadrul: IGPR, Ministerului Public, CSM, INM, ANITPNr. de persoane formate la nivel de IGPR, MP, MAI, parchete și instanțeNivel scăzut de implicare din partea personaluluiNivel crescut de rezistență la schimbare
  2. Elaborarea unui program de formare pentru echipe mobile care asigură intervenția de urgență în situațiile de violență domestică și pentru specialiștii din cadrul serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice2022-2025ANES, APL, DGASPC, ONGFinanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile; finanțare din bugetele locale; finanțare din fonduri externe nerambursabile;personal de specialitate din cadrul: ANES, APL, DGASPC, ONGUn program de formare pentru echipe mobile care asigură intervenția de urgență în situațiile de violență domestică și pentru specialiștii din cadrul serviciilor sociale destinate victimelor violenței domesticeNivel scăzut de implicare din partea personaluluiNivel crescut de rezistență la schimbare
  3. Derularea unui program de formare pentru specialiștii compartimentelor specializate de violență domestică de la nivelul DGASPC care intervin în situațiile de violență și pentru EIL2022-2025ANES, ANDPDCA, DGASPCFinanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile; finanțare din fonduri externe nerambursabile;personal de specialitate din cadrul: ANES, ANDPDCA, DGASPC Un program de formare pentru specialiștii compartimentelor specializate de violență domestică de la nivelul DGASPC care intervin în situațiile de violențăNivel scăzut de implicare din partea personaluluiNivel crescut de rezistență la schimbare
  4. Întărirea capacității și eficientizarea organismelor interinstituționale: COJES/CONES/Comitetul interministerial pentru prevenirea și combaterea violenței domestice2022-2025ANES, APL, DGASPC, instituții deconcentrate de la nivel localFinanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile; finanțare din bugetele locale; finanțare din fonduri externe nerambursabile;personal de specialitate din cadrul: ANES, DGASPC, APL, instituțiilor deconcentrate de la nivel localElaborarea de instrumente de lucru privind eficientizarea activității organismelor interinstituționaleNivel scăzut de implicare din partea instituțiilor cu atribuții în domeniuNivel crescut de rezistență la schimbare
  5. Crearea de structuri specializate în cadrul parchetului și poliției, dotarea lor cu instrumente necesare și elaborarea unor proceduri (metodologii) de intervenție rapidă(cu implicarea tuturor instituțiilor responsabile în gestionarea acestui tip de cauze)2022-2025MAI, MPFinanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile; finanțare din fonduri externe nerambur-sabile;personal de specialitate din cadrul: MAI, MPNumăr de structuri specializate create în cadrul parchetului și polițieiNumăr de proceduri (metodologii) de intervenție rapidă (cu impli-carea tuturor instituțiilor responsabile în gestionarea acestui tip de cauze)Nivel scăzut de implicare din partea instituțiilor cu atribuții în domeniuNivel crescut de rezistență la schimbare
  V. Monitorizare
  MăsuraTermen de realizareResponsabilResurseIndicatoriRiscuri
  1. Raportarea anuală a gradului de implementare a activităților asumate în cadrul Planului de acțiuni
  Monitorizarea măsurilor cuprinse în Planul de acțiuniAnualPersoanele desemnate ca responsabile cu implementarea strategiei din cadrul tuturor instituțiilor cu atribuții în domeniuFinanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabileElaborarea unei proceduri de raportare și monitorizare a datelorUn raport anual privind gradul de implementare a activităților asumateAcuratețea datelor colectateLipsa de implicare a instituțiilor responsabileNetransmiterea datelor
  2. Evaluarea finală a Planului de acțiuni
  Realizarea unei analize privind îndeplinirea obiectivelor asumate în cadrul Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea violenței sexuale „SINERGIE“ 2021-20302029/2030Toate instituțiile implicate în implementarea măsurilor specificeFinanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabileO analiză privind îndeplinirea obiectivelor asumate în cadrul Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea violenței sexuale „SINERGIE“ 2021-2030Diseminarea analizei prin diferite mijloace (site, Facebook etc.) la nivelul tuturor instituțiilor responsabile și extragerea unor lecții învățate ca premisă a elaborării următoarei strategii specificeAcuratețea datelor colectateLipsa de implicare a instituțiilor responsabileNetransmiterea datelor
  Lista de acronime:ANDPDCA - Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții;ANCOM - Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații;SPAS - serviciul public de asistență socială;CJ/CL - consiliul județean/consiliul local;EIL - echipa intersectorială locală pentru prevenirea și combaterea violenței asupra copilului și a violenței domestice;APL - autoritate publică locală;ONG - organizații neguvernamentale;ME - Ministerul Educației;ANES - Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați;MAI/IGPR - Ministerul Afacerilor Interne/Inspectoratul General al Poliției Române;ISOP - Institutul de Studii pentru Ordine Publică;ANITP - Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane;INM - Institutul Național al Magistraturii;MS - Ministerul Sănătății;IPJ - inspectoratul de poliție județean;ANP - Administrația Națională a Penitenciarelor;DNP - Direcția Națională de Probațiune;CNA - Consiliul Național al Audiovizualului;CSM - Consiliul Superior al Magistraturii;MMPS - Ministerul Muncii și Protecției Sociale;INML - Institutul Național de Medicină Legală;MJ - Ministerul Justiției;MP - Ministerul Public;DIICOT - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism;IGI - Inspectoratul General pentru ImigrăriOIM - Organizația Internațională pentru Migrație.
  -----