PROCEDURĂ din 14 iunie 2021de implementare a schemei de ajutor de stat prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 594 bis din 14 iunie 2021  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 991 din 14 iunie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 594 din 14 iunie 2021.
  1. Obiectivul schemei de ajutor de stat1.1. Obiectivul schemei de ajutor de stat, denumită în continuare Schema, îl reprezintă acordarea de sprijin financiar din fonduri publice naționale și/sau din fonduri externe pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei COVID 19.1.2. Schema este implementată de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, denumit în continuare MEAT, prin intermediul Direcției Generale Ajutor de Stat, în parteneriat cu Agențiile pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului (AIMMAIPE) și cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, denumit în continuare STS, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, aprobată prin Legea nr. 160/2021, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 315/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.1.3. Prin prezenta procedură se detaliază implementarea Schemei instituită prin O.U.G. nr. 224/2020, cu modificările și completările ulterioare, pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice, organizării de evenimente a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei COVID 19. Acordarea ajutoarelor de stat în cadrul Schemei se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de stat prevăzute de Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul pandemiei de COVID-19 [C(2020) 1863], cu modificările și completările ulterioare. Schema se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.2. Bugetul Schemei și modalitatea de acordare a ajutoarelor de stat2.1. Bugetul Schemei este estimat la 500 milioane euro, echivalent în lei. Bugetul alocat Schemei pentru anul bugetar 2021, aprobat prin Legea nr. 15/2021 a Bugetului de Stat pentru anul 2021 este 2.500.000 lei credite de angajament.2.2. Sumele aferente Schemei se asigură de la bugetul de stat prin bugetul MEAT, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu această destinație și/sau din fonduri externe.2.3. Schema se derulează până la 31 decembrie 2021, plata sumelor corespunzătoare urmând a fi realizată până cel târziu la data de 30 iunie 2022, în limita creditelor bugetare.2.4. Prin implementarea măsurii se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr maxim de 74.000 de beneficiari.2.5. Dacă valoarea însumată a cererilor de finanțare aprobate depășește valoarea creditelor de angajament sau bugetare alocate cu această destinație, angajarea, respectiv plata către beneficiar se va face proporțional, prin raportarea sumei aprobate pentru fiecare beneficiar la suma totală a cererilor de finanțare aprobate.3. Beneficiarii de ajutor de stat în cadrul Schemei și criterii de eligibilitate a acestora3.1. Beneficiarii Schemei sunt întreprinderile care îndeplinesc, la data depunerii cererii de finanțare, condițiile de eligibilitate prevăzute în O.U.G. nr. 224/2020, cu modificările și completările ulterioare.3.2. Beneficiari de ajutor de stat sunt structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare clasificate, structuri/unități de alimentație și organizatori de evenimente, înregistrate/înregistrați în scopuri fiscale pe teritoriul României, agenții de turism licențiate și ghizii de turism atestați, care își desfășoară activitatea pe teritoriul României și care primesc ajutor de stat, conform acestei Scheme, deținute de sau organizați ca întreprinderi înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016.3.3. Beneficiarul poate fi: întreprindere autonomă, întreprindere parteneră sau întreprindere legată. O întreprindere autonomă este orice întreprindere care nu este clasificată ca întreprindere legată sau ca întreprindere parteneră. O întreprindere este autonomă dacă deține mai puțin de 25% din capitalul social sau din drepturile de vot (oricare dintre acestea este mai mare) în una ori în mai multe întreprinderi sau dacă una ori mai multe întreprinderi nu dețin mai mult de 25% din capitalul social sau din drepturile de vot ale întreprinderii în cauză. Întreprinderile partenere sunt toate întreprinderile care nu sunt clasificate ca întreprinderi legate și între care există următoarea relație: întreprinderea (din amonte) deține, individual sau în comun cu una ori mai multe întreprinderi legate, 25% sau mai mult din capitalul social ori din drepturile de vot ale unei alte întreprinderi (din aval). Întreprinderile legate sunt întreprinderile între care există oricare dintre următoarele raporturi:a) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;d) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective. Întreprinderile care întrețin, cu una sau mai multe întreprinderi, relațiile la care se face referire la literele (a) - (d) sunt considerate întreprinderi legate.3.4. Granturile se acordă pe bază de contract de finanțare încheiat cu următoarele categorii de beneficiari: întreprinderi care desfășoară activități autorizate de agenții de turism conform codurilor CAEN Rev 2 7911, 7912, 7990, întreprinderi care desfășoară activități autorizate de structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare conform codurilor CAEN Rev 2 5510, 5520, 5530, 5590, întreprinderi care desfășoară activități autorizate de structuri/unități de alimentație, conform codurilor CAEN Rev 2 5610, 5621, 5629, 5630, întreprinderi care desfășoară activități autorizate de organizare de evenimente conform codului CAEN Rev 2 8230, precum și întreprinderi care desfășoară activități autorizate de ghid de turism conform codului CAEN Rev 2 7990, întreprinderi care sunt înregistrate în scopuri fiscale pe teritoriul României. Activitățile sunt eligibile dacă sunt desfășurate în baza unor licențe de turism emise de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului pentru agențiile de turism, certificate de clasificare emise de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului pentru structurile de cazare, autorizații de funcționare emise de către autoritățile publice locale sau certificate de clasificare emise de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului pentru structurile/unitățile de alimentație publică, autorizațiile emise de către direcțiile sanitar-veterinare pentru unitățile de alimentație publică mobile, certificate constatatoare eliberate de Oficiul Național al Registrului Comerțului pentru organizatorii de evenimente sau atestate de ghid de turism emise de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului. Dacă o întreprindere deține mai multe puncte de lucru (structuri de cazare/structuri de alimentație/agenții de turism) se vor verifica/încărca certificatele de clasificare/ autorizațiile/licențele pentru fiecare punct de lucru. Codul/codurile CAEN Rev 2 pentru care aplicantul solicită finanțare trebuie să fi fost autorizat/autorizate pe perioada aferentă bazei de calcul în cadrul prezentei scheme, iar în acest sens aplicația informatică va verifica automat istoricul privind autorizarea codurilor CAEN. În situația în care informațiile nu sunt concludente vor fi solicitate clarificări. (la 18-06-2021, Punctul 3.4. din Punctul 3. a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.008 din 17 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 18 iunie 2021 ) 3.5. Beneficiarii eligibili trebuie să îndeplinească și următoarele condiții cumulative:a) nu sunt întreprinderi în dificultate, în sensul definiției de la art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 și/sau nu erau în dificultate la 31 decembrie 2019, dar care s-au confruntat cu dificultăți sau au intrat în dificultate ulterior, din cauza epidemiei de COVID-19. În sensul definiției de la art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108, întreprinderile în dificultate sunt acele întreprinderi care se află în cel puțin una din situațiile următoare:1. în cazul unei societăți cu răspundere limitată, reglementată de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, alta decât un IMM care există de mai puțin de 3 ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat, atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziții, "societate cu răspundere limitată" se referă în special la tipurile de societăți menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului, iar "capital social" include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;2. în cazul unei societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății, alta decât un IMM care există de mai puțin de 3 ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, așa cum reiese din contabilitatea societății, a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziții, "o societate în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății" se referă în special la acele tipuri de societăți menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;3. atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi;4. atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare;5. în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani: raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5 și capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0. Prin excepție, ajutorul se poate acorda microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici, în sensul anexei I la Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare, Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, care se aflau deja în dificultate la 31 decembrie 2019, cu condiția să nu facă obiectul unei proceduri colective de insolvență în temeiul legislației naționale și să nu fi primit ajutor pentru salvare sau ajutor pentru restructurare. Pentru a putea beneficia de ajutor este necesar ca, la momentul acordării ajutorului în temeiul O.U.G. nr. 224/2020, cu modificările și completările ulterioare, operatorii economici prevăzuți mai sus care au primit ajutor pentru salvare să fi rambursat împrumutul sau să fi încetat garanția, iar operatorii economici care au primit ajutor pentru restructurare să nu mai facă obiectul unui plan de restructurare.b) nu depășesc plafonul de 1.800.000 Euro conform secțiunii 3.1. din Comunicarea Comisiei Europene - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 [C(2020) 1863], cu modificările și completările ulterioare;c) nu fac obiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenței de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, cu dobânzile aferente.d) nu se află în insolvență la momentul înscrierii în cadrul schemei de ajutor de stat.e) își mențin activitatea pentru care au obținut finanțare pentru cel puțin 6 luni de la data primei plăți a ajutorului de stat pentru valoarea grantului mai mică sau egală cu echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro, sau 12 de luni de la data primei plăți a ajutorului de stat, în cazul în care valoarea grantului este mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro, dacă prin acte normative nu se instituie restricții de natură a impune suspendarea ori întreruperea activității comerciale. Perioada de suspendare ori întrerupere a activității comerciale nu se ia în calcul la determinarea termenului de 6 luni, respectiv 12 de luni.f) au depus situațiile financiare anuale aferente ultimelor două exerciții financiare încheiate (2019 și 2020), pentru care s-a împlinit termenul legal de depunere, prevăzut la art. 36 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dacă au obligația să întocmească asemenea situații.4. Modalitatea de acordare a ajutorului de stat4.1. MEAT administrează, gestionează și derulează prin intermediul Agențiilor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului (AIMMAIPE) schema de ajutor de stat instituită prin O.U.G. nr. 224/2020, cu modificările și completările ulterioare, și asigură managementul financiar și/sau tehnic al fondurilor alocate.4.2. Prin prezenta Schemă sunt acordate granturi în cuantum de maxim 20% din baza de calcul, rezultată din desfășurarea activităților aferente codurilor CAEN Rev 2 prevăzute la art. 3 alin. (2) din O.U.G. nr. 224/2020, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2020 comparativ cu anul 2019.4.3. Baza de calcul al ajutorului reprezintă:a) pentru beneficiarii care raportează cifra de afaceri, diferența dintre cifra de afaceri obținută din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 și cifra de afaceri obținută din activitatea eligibilă aferentă anului 2020;b) pentru beneficiarii care aplică regimul special pentru agențiile de turism în conformitate cu dispozițiile art. 311 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, diferența dintre volumul facturilor emise în anul 2019 pentru serviciile de călătorie, inclusiv marja, și volumul facturilor emise în anul 2020 pentru serviciile de călătorie, inclusiv marja;c) pentru beneficiarii care țin evidența în partidă simplă, în conformitate cu dispozițiile art. 1 alin. (5) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, diferența dintre încasările obținute din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 și încasările obținute din activitatea eligibilă aferentă anului 2020.4.4. În stabilirea activităților eligibile care vor intra în baza de calcul, se fac următoarele clarificări:(1) Pentru întreprinderile care au activități de agenții de turism, cu licențe de turism valabile, sunt eligibile pentru a fi introduse în baza de calcul pachetele de servicii de călătorie, serviciile de călătorie, serviciile de călătorie asociate, precum și componente ale pachetelor de călătorie, comercializate în scop turistic, astfel cum sunt definite în Ordonanța Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative, respectiv în Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, cu modificările și completările ulterioare.(2) Pentru întreprinderile care desfășoară activități de structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare, cu certificate de clasificare valabile, sunt eligibile pentru a fi introduse în baza de calcul, serviciile de cazare astfel cum sunt definite la art. 2^1 din Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, cu modificările și completările ulterioare, precum și, serviciile suplimentare oferite contra cost persoanelor cazate, în conformitate cu prevederile Ordinului Președintelui Autorității Naționale pentru Turism nr. 65/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor și brevetelor de turism, cu modificările și completările ulterioare.4.5. Baza de calcul al ajutorului, calculată conform prevederilor art. 4.3 și 4.4., este certificată și asumată fie de către un expert contabil sau o societate de expertiză contabilă membru/membră al/a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, selectat/selectată și remunerat/remunerată de către aplicant, fie de către un auditor financiar sau o firmă de audit autorizat/autorizată în România, care sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, selectat/selectată și remunerat/remunerată de către aplicant.4.6. Valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordată unui beneficiar prin prezenta Schemă este echivalentul în lei al sumei de 800.000 euro/întreprindere unică. Ajutorul de stat acordat conform prezentei Scheme este cumulat cu alte măsuri de sprijin acordate în baza secțiunii 3.1 din Comunicarea Comisiei Europene - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 [C(2020) 1863], cu modificările și completările ulterioare, în limita plafonului echivalent în lei al sumei de 1.800.000 euro, precum și cu ajutoare acordate în temeiul altor secțiuni ale comunicării, în conformitate cu dispozițiile din secțiunile specifice ale acesteia cu privire la cumul. Cifrele utilizate trebuie să fie brute, înainte de deducerea impozitelor sau altor taxe.4.7. Dacă un beneficiar de ajutor de stat face parte din categoria întreprinderilor legate și a depus mai multe cereri de finanțare, suma maximă pe care o poate primi în cadrul Schemei nu poate depăși 800.000 euro/întreprindere unică, cu respectarea prevederilor de la articolul 4.3, 4.4 și 4.5. În cazul în care valoarea însumată a cererilor de finanțare depuse de beneficiari aparținând aceleiași întreprinderi unice depășește 800.000 euro, ajutorul de stat se acordă proporțional, prin raportarea sumei aprobate fiecărui aplicant la suma totală cererilor aprobate la nivelul întreprinderii unice.4.8. Dacă valoarea însumată a cererilor de finanțare aprobate depășește valoarea creditelor de angajament sau bugetare alocate cu această destinație, angajarea, respectiv plata către beneficiar se va face proporțional, prin raportarea sumei aprobate pentru fiecare beneficiar la suma totală a cererilor de finanțare aprobate.4.9. Cursul de schimb utilizat în implementarea schemei de ajutor de stat este cursul Băncii Naționale a României valabil la data lansării apelului de proiecte, respectiv data deschiderii aplicației electronice pentru etapa a doua și care va fi comunicată pe site-ul instituției la respectiva dată.5. Procedura de înscriere în cadrul Schemei5.1. (1) Înscrierea în cadrul Schemei, creare profil, user, parolă și completarea formularului de înscriere în vederea obținerii finanțării se fac on-line, folosind link-ul http://www.granturi.imm.gov.ro. Aplicanții au obligația de a urmări informațiile referitoare la Schemă postate pe site-ul MEAT pe toată perioada de implementare (înscriere, verificare, clarificări, semnare contract, efectuare plăți, monitorizare), precum și în contul creat la înscriere, denumit în continuare front office (FO).(2) Înscrierile în cadrul Schemei se vor realiza în două etape distincte:a) Etapa 1 de creare profil, user și parolă, unde aplicanții vor înregistra cu semnătură electronică atât datele reprezentantului legal/împuternicitului, conform anexei nr. 3, cât și datele întreprinderii eligibile, conform pct. 3.Beneficiarii care și-au creat deja profil, user și parolă în cadrul platformei în vederea primirii unui ajutor de stat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 220/2020, cu modificările și completările ulterioare, vor putea folosi respectivul profil în cadrul prezentei Scheme. b) Etapa 2 de înscriere în cadrul Schemei, în care aplicanții, cu profil, user și parolă generate în prima etapă, vor completa formularul electronic de înscriere, conform anexei nr. 1 la prezenta procedură, vor încărca declarații pe propria răspundere, conform anexelor nr. 4-6 la prezenta procedură (declarație ajutor de stat, declarație tip întreprindere, formular de calcul pentru întreprinderi partenere sau legate), vor încărca copie după certificatul de clasificare pentru structurile de primire cu funcțiuni de cazare, copie după autorizația de funcționare sau după certificatul de clasificare pentru structurile/unitățile de alimentație publică, copie după autorizația sanitar-veterinară pentru unitățile de alimentație publică mobile, copie după atestat pentru ghizii turistici, respectiv copie după licență pentru agențiile de turism. Prin completarea formularului de înscriere beneficiarii își vor lua angajamentul de plată a datoriilor restante către bugetul central, angajamentul privind menținerea activității pentru 6 luni, respectiv 12 luni, își vor asuma pe propria răspundere că întreprinderea nu era în dificultate la 31 decembrie 2019 sau că întreprinderea era în dificultate la 31 decembrie 2019 în condițiile excepției de la art. 3 alin. (4) și (5) dinOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 224/2020, aprobată prin Legea nr. 160/2021, cu modificările ulterioare, că nu este în insolvență și că nu are decizie de recuperare emisă de Comisia Europeană/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenței, conform art. 3 alin. (6) dinOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 224/2020, aprobată prin Legea nr. 160/2021, cu modificările ulterioare.Tot în această etapă, beneficiarii vor încărca raportul de expertiză contabilă extrajudiciară, semnat electronic de expertul contabil, sau raportul de audit (de asigurare), semnat electronic de auditorul financiar în conformitate cu art. 6 alin. (2) lit. b) dinOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 224/2020, aprobată prin Legea nr. 160/2021, cu modificările ulterioare, împreună cu anexa la acesta (raportul sinteză), asumat de expertul contabil/auditorul financiar. Anexa la raport va fi realizată conform anexei nr. 7 la prezenta procedură.Raportul întocmit de expertul contabil/societatea de expertiză contabilă sau de auditorul financiar/firma de audit este elaborat cu respectarea ISAE 3000 (revizuit), alte misiuni de asigurare decât auditurile sau revizuirile informațiilor financiare istorice, emis de International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), și Manualului privind Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili (ediția 2018), emis de International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA), din cadrul International Federation of Accountants (FAC), disponibile în limba română la adresa web https://www.codetic-standardeinternationale.ro/. Raportul de expertiză contabilă extrajudiciară respectă totodată și prevederile Standardului profesional nr. 35 emis de către Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.Expertul contabil/Societatea de expertiză contabilă poate întocmi raportul de expertiză contabilă extrajudiciară și în situația în care a ținut și condus contabilitatea solicitantului sau a oferit alte servicii profesionale conform Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 24-06-2021, Alineatul (2) din Subpunctul 5.1. , Punctul 5. a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.015 din 23 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 24 iunie 2021 ) 5.2. (1) Data de la care este activă a doua etapă de înscriere în cadrul Schemei se comunică pe site-ul instituției cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu zis.(2) Aplicația electronică aferentă primei etape de înscriere (creare profil, user și parolă) va rămâne deschisă pe toată perioada înscrierilor în cadrul Schemei.(3) Aplicația electronică aferentă celei de-a doua etape de înscriere în cadrul Schemei va fi deschisă în perioada 29 iunie 2021-26 iulie 2021, începând cu ora 10,00 a primei zile de înscriere până la ora 20,00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului. (la 20-07-2021, Alineatul (3) din Punctul 5.2. , Punctul 5. a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.127 din 19 iulie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 20 iulie 2021 ) 5.3. După crearea contului de utilizator, aplicanții vor avea acces la acesta pe toată perioada de implementare, vor putea vizualiza documentația transmisă și vor avea posibilitatea descărcării și semnării contractului de finanțare, încărcării de documente diverse aferente plății, în mod electronic. Adresa de e-mail trebuie să aparțină beneficiarului/împuternicitului acestuia și să se regăsească în toată documentația, aceeași adresă va fi folosită pentru toată corespondența pe întreaga perioadă de implementare și monitorizare a Schemei.5.4. (1) În momentul trimiterii formularului de înscriere online, împreună cu toate celelalte documente solicitate, inclusiv a raportului de expertiză contabilă/audit și a anexei la acesta, semnate electronic de expertul contabil/societatea de expertiză contabilă/auditorul financiar/firma de audit, conform art. 5.1. alin. (2) punctul b), aplicația electronică va transmite automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării, împreună cu numărul de identificare pentru fiecare proiect în Registrul Unic Electronic, denumit număr RUE. Acest mesaj se va regăsi în front office (FO).(2) După completarea și trimiterea on-line a formularului de înscriere, împreună cu toate celelalte documente solicitate, nu se mai pot face completări/modificări asupra acestuia, decât în condițiile art. 5.5 din prezenta Schemă.(3) Aplicanții care nu au depus situațiile financiare anuale aferente anilor 2019 și 2020 la instituțiile fiscale abilitate, vor fi respinși din cadrul programului.(4) După trimiterea formularului, împreună cu toate documentele solicitate, aplicanții vor avea posibilitatea vizionării în timp real pe site-ul www.granturi.imm.gov.ro, a listei cu solicitanții înscriși în vederea verificării administrative și a eligibilității în cadrul Schemei.(5) Evaluarea și contractarea se va face în ordinea numărului RUE.5.5. Documentele ilizibile, incomplete sau neîncărcate în aplicație pot fi solicitate prin clarificări. Netransmiterea tuturor documentelor solicitate prin clarificări în termenul stabilit la art. 6.1. alin. (4) atrage după sine decăderea solicitantului din dreptul de a beneficia de prevederile Schemei.5.6. Pentru toate documentele provenite din străinătate vor fi prezentate traduceri autorizate.6. Verificarea, selecția și contractarea beneficiarilor6.1. (1) Verificarea documentelor depuse on-line se va face din punct de vedere administrativ și al eligibilității: solicitările vor fi verificate în funcție de apartenența la AIMMAIPE a sediului social al întreprinderii solicitante.(2) Se vor verifica următoarele:a) formularul electronic de înscriere și existența documentelor încărcate, conform art. 5.1. alin. (2);b) îndeplinirea condițiilor de eligibilitate a beneficiarilor, conform art. 3;c) existența raportului de expertiză contabilă, semnat electronic de expertul contabil, sau a raportului de audit, semnat electronic de auditorul financiar;d) corespondența dintre baza de calcul anuală obținută din activitatea eligibilă aferentă anilor 2019 și 2020, declarată pe propria răspundere de către aplicant în formularul de înscriere, cu valorile calculate, certificate și asumate de către expertul contabil sau de către auditorul financiar;e) faptul că solicitantul nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. În acest sens, furnizorul ajutorului de stat va extrage, din oficiu, certificatele de atestare fiscală, în mod automat, prin aplicația informatică PATRIMVEN. În cazul în care se înregistrează astfel de obligații restante, beneficiarul se obligă să le achite din ajutorul acordat în cadrul programului.(3) Solicitanții care nu îndeplinesc criteriile administrative și criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 3 , vor primi decizie de respingere.(4) Se pot solicita clarificări, aplicantului fiindu-i transmisă Scrisoare de solicitare clarificări prin intermediul aplicației electronice, solicitantul primind o notificare în acest sens pe adresa de e-mail înregistrată în aplicația electronică. Clarificările solicitate se încarcă de către solicitant în aplicația electronică de înscriere, în maxim 3 zile lucrătoare de la transmitere. Netransmiterea clarificărilor solicitate în termen conduce la respingerea cererii.(5) Dacă în urma analizei documentației înscrise integral se constată neconcordanțe sau că informațiile declarate de solicitant nu sunt complete/corecte/reale, solicitantul va primi decizie de respingere.6.2. În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, în situația în care solicitantul se consideră vătămat într-un drept al său sau într-un interes legitim, acesta are dreptul de a urma procedura prevăzută în aceste situații.6.3. Solicitantul se poate adresa AIMMAIPE de care aparține, prin intermediul aplicației electronice, formulând o contestație, în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii actului administrativ pentru neîndeplinirea condițiilor din punct de vedere administrativ și al eligibilității, veridicității și conformității celor înscrise în formularul de înscriere on-line cu documentele justificative depuse.6.4. (1) Contestația se formulează în scris, se transmite prin intermediul aplicației electronice și va cuprinde:– datele de identificare ale solicitantului;– obiectul contestației;– motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază contestația;– dovezile pe care se întemeiază;– semnătura reprezentantului legal.(2) Contestația se poate formula în orice etapă de implementare (verificare, semnare contract de finanțare, efectuare plăți, monitorizare) cu respectarea prevederilor de la art. 6.3 și 6.4, se adresează AIMMAIPE și se depune, cu semnătură electronică, în aplicația electronică de înscriere.(3) Se poate depune o singură contestație pe etapă. Contestațiile care nu se depun conform procedurii, nu se iau în calcul.6.5. Pentru soluționarea contestațiilor, se va constitui o Comisie de contestație din cadrul AIMMAIPE, formată din 2 membri, care nu au participat la procesul de verificare al documentației pentru care s-a depus contestație.6.6. Termenul de soluționare este de 15 zile lucrătoare de la data primirii contestației. Comunicarea soluționării contestației se va face prin front office, aplicantul primind o notificare în acest sens pe adresa de email înscrisă în aplicație.6.7. (1) După închiderea apelului de proiecte, în urma verificării administrative și de eligibilitate a tuturor aplicațiilor depuse, aplicația informatică va genera contract de finanțare pentru aplicanții acceptați, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 2 la prezenta procedură, care se va regăsi în front office și va transmite pe adresa de corespondență un mesaj de atenționare în acest sens. Aplicanții vor intra în aplicație, vor descărca contractul de finanțare, îl vor semna cu semnătură electronică și îl vor reîncărca semnat în aplicație în maxim 10 zile de la transmitere, dar nu mai târziu de data limită prevăzută în art. 1, alin. (3), lit. g) din O.U.G. nr. 224/2020, cu modificările și completările ulterioare, respectiv 31 decembrie 2021.(2) Aplicanții care nu semnează și nu transmit contractul de finanțare până la termenul limită prevăzut la art. 6.7. alin. (1), vor primi decizie de respingere, semnată electronic de ordonatorul terțiar de credite, transmisă prin contul din aplicație.(3) După semnarea acestuia de către beneficiar, contractul va fi semnat electronic de ordonatorul terțiar de credite și reîncărcat în aplicație. După semnarea contractului de ambele părți, se va putea efectua plata grantului către beneficiar.(4) Valoarea contractului va fi maxim 20% din baza de calcul, rezultată din desfășurarea activităților aferente codului CAEN eligibil/codurilor CAEN eligibile, în anul 2020 comparativ cu anul 2019, calculată conform art. 2 alin. (2) din O.U.G. nr. 224/2020, cu modificările și completările ulterioare, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 800.000 euro/întreprindere unică și cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (4) din O.U.G. nr. 224/2020, cu modificările și completările ulterioare. Contractarea se face în limita creditelor de angajament aprobate cu această destinație. Plata se va face în limita creditelor bugetare aprobate. Dacă valoarea însumată a cererilor de finanțare aprobate depășește valoarea creditului de angajament sau bugetar alocat cu această destinație, angajarea, respectiv plata către beneficiar se va face proporțional, prin raportarea sumei aprobate pentru fiecare beneficiar la suma totală a cererilor de finanțare aprobate.7. Plata granturilor7.1. Plățile din cadrul Schemei se efectuează prin intermediul băncilor comerciale partenere în program sau prin ordonanțare individuală, în contul ce cuprinde grupul de cifre 50.70, deschis de către operatorii economici la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază teritorială își au sediul sau la care sunt luați în evidență fiscală, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare în funcție de opțiunea întreprinderii solicitante. Pentru plățile efectuate prin Trezoreria Statului, toate documentele aferente plăților vor fi încărcate de către AIMMAIPE.7.2. MEAT va selecta băncile comerciale partenere printr-o procedură deschisă, transparentă, nediscriminatorie, necondiționată și suficient promovată. Între MEAT și organizația/organizațiile ori instituția/instituțiile de drept privat selectată/selectate, denumită/denumite în continuare instituție/instituții parteneră/partenere, se încheie o convenție de colaborare în baza căreia se derulează schema de ajutor de stat. Instituțiile partenere selecționate au calitatea de agenție de implementare a ajutoarelor de stat și pot acorda din surse proprii facilități de creditare pentru societățile aplicante în cadrul Schemei.7.3. Beneficiarii eligibili declarați admiși, care vor dori să încaseze grantul prin intermediul unei bănci partenere, vor deschide conturi curente distincte aferente cererii de finanțare la instituția parteneră pentru care au optat în cererea de finanțare. În cadrul Schemei, aplicanții pot opta pentru instituția de credit parteneră o singură dată și nu pot schimba opțiunea exprimată la înscriere pe parcursul implementării Schemei.7.4. MEAT prin AIMMAIPE va transfera în contul de tranzit deschis la instituțiile partenere selectate, cu rol de agenții de implementare, sumele reprezentând ajutor de stat aferente contractelor de finanțare, proporțional, în limita creditelor bugetare.7.5. După semnarea și reîncărcarea în aplicație a contractului semnat de ambele părți, instituția de credit parteneră selectată va face plata ajutorului financiar nerambursabil.7.6. Finanțarea beneficiarilor contractați se va face conform Convenției de colaborare încheiată de minister cu instituția/instituțiile parteneră/partenere. Ajutorul de stat se va acorda beneficiarilor din contul de tranzit deschis de către instituția parteneră pentru gestionarea Schemei, după semnarea contractului de finanțare în contul deschis de beneficiar la instituția parteneră. Instituția financiară parteneră va vira sumele aprobate în conturile distincte deschise de beneficiari în termen de maximum 7 zile de la disponibilitatea fondurilor în contul de tranzit sau de la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă între AIMMAIPE și beneficiar, în baza contractelor de finanțare ale acestora semnate cu AIMMAIPE și va încărca în aplicație dovada plății. Plata beneficiarilor poate fi efectuată în tranșe până la acoperirea integrală a contractului de finanțare, conform creditelor bugetare alocate cu această destinație în bugetul MEAT.7.7. Toate termenele prevăzute în prezenta procedură se calculează astfel:a) Când termenul se stabilește pe zile, nu se ia în calcul prima și ultima zi a termenului.b) Termenul care începe într-o zi nelucrătoare/sărbătoare legală se calculează începând cu prima zi lucrătoare. Termenul care se sfârșește într-o zi de sărbătoare legală/zi nelucrătoare se prelungește până în prima zi lucrătoare.c) Transmiterea documentelor prin intermediul poștei electronice în ultima zi a termenului se va face până la ora 24.00 a zilei respective.8. Monitorizarea și controlul beneficiarilor Schemei și recuperarea ajutorului de stat8.1. Monitorizarea și controlul beneficiarilor Schemei se va face de către MEAT/AIMMAIPE. Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, în calitate de furnizor, va încheia un protocol de colaborare cu Ministerul Finanțelor și Agenția Națională de Administrare Fiscală, având ca obiect verificarea valorii cifrei de afaceri realizate din activitatea de turism, activitatea structurilor de cazare, structurilor de alimentație și agențiilor de turism la contribuabilii selectați în funcție de riscul fiscal rezultat din analiza de risc.8.2. Reprezentanții MEAT/AIMMAIPE/ANAF au dreptul să verifice anunțat/inopinat, on-line sau la sediul operatorilor economici veridicitatea și conformitatea declarațiilor și activității făcute de beneficiarul ajutorului de stat. Beneficiarul trebuie să accepte și să faciliteze controlul reprezentanților MEAT/AIMMAIPE/ANAF privind ajutorul de stat acordat prin proiect. În caz contrar, se dispune recuperarea integrală a ajutorului de stat.8.3. Beneficiarii pot fi controlați și de reprezentanții Consiliului Concurenței și de reprezentanții Comisiei Europene, conform prevederilor art. 26 alin. (3) și art. 32 din O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.8.4. În cazul în care, în urma controalelor efectuate, se constată că beneficiarii nu îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute în O.U.G. nr. 224/2020, cu modificările și completările ulterioare, și în procedura de implementare, au făcut declarații incomplete și/sau neconforme cu realitatea pentru a obține ajutorul de stat, nu au respectat obligația menținerii activității în condițiile art. 5 din O.U.G. nr. 224/2020, cu modificările și completările ulterioare, sau se constată că nu mai sunt îndeplinite condițiile prevăzute în contractul de finanțare (Anexa 2 la prezenta procedură) sau în legislația schemei de ajutor de stat, structura de specialitate din cadrul MEAT/AIMMAIPE va propune recuperarea totală a ajutorului acordat și va anunța MEAT că a fost declanșată recuperarea ajutorului de stat, împreună cu dobânzile aferente.8.5. AIMMAIPE monitorizează îndeplinirea indicatorilor pentru care s-a obținut finanțare (menținerea activității, plata obligațiilor fiscale către bugetul central). Menținerea activității pe o perioadă de minim 6 luni de la data primei plăți sau 12 de luni de la data primei plăți, în cazul în care valoarea grantului este mai mare de echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro, dacă prin acte normative nu se instituie restricții de natură a impune suspendarea ori întreruperea activității comerciale, se va verifica automat de către aplicația electronică prin interogarea bazei de date a Oficiului Național al Registrului Comerțului/Administrația Națională de Administrare Fiscală. Până la finalul perioadei de monitorizare, în urma achitării obligațiilor fiscale către bugetul central, beneficiarul are obligația de a încărca în aplicația electronică certificatul fiscal care atestă lipsa datoriilor și dovada plății.8.6. Perioada de suspendare ori întrerupere a activității comerciale impusă prin acte normative nu se ia în calcul la determinarea termenului de 6 luni, respectiv 12 de luni.8.7. În situația în care, pe perioada contractuală, beneficiarul ajunge în situația de închidere operațională, faliment, dizolvare sau insolvență, se va proceda la recuperarea integrală a ajutorului de stat acordat prin Schemă, cu dobânda calculată de la data acordării și până la rambursarea integrală a ajutorului de stat.8.8. Beneficiarii care înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, își iau angajamentul să le achite din ajutorul acordat în cadrul Schemei, în termen de maxim 6/12 luni din momentul primei plăți a ajutorului financiar către beneficiar, conform prevederilor din art. 2 alin. (5) din O.U.G. nr. 224/2020, cu modificările și completările ulterioare.8.9. În cazul în care se constată că nu au fost achitate obligațiile fiscale restante prevăzut la art. 8.8., solicitanții vor primi Decizie de respingere a finanțării cu recuperare integrală a ajutorului de stat și a dobânzii aferente, semnată electronic de ordonatorul de credite.8.10. Recuperarea ajutorului se va efectua conform prevederilor O.U.G. n.r. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului nr. 1.238/2017 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 25 din O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată prin modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare. Ajutorul care trebuie recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE.8.11. În situația în care, pe perioada contractuală beneficiarul ajunge în situația de închidere operațională, faliment, dizolvare sau insolvență, se va proceda la recuperarea ajutorului de stat acordat.9. Prevederi referitoare la raportarea și monitorizarea ajutoarelor de stat9.1. Prezenta procedură va fi publicată integral pe site-ul MEAT9.2. Raportarea și monitorizarea ajutoarelor acordate în baza Schemei se face în conformitate cu legislația comunitară și cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007.9.3. (1) Furnizorul de ajutor are obligația de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, și de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condițiilor impuse prin prezenta procedură sau prin legislația națională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv.(2) Furnizorul de ajutor are obligația de a transmite Consiliului Concurenței, în formatul și în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007, toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel național.(3) În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către Furnizorul de ajutor/administratorul Schemei, Consiliul Concurenței poate să solicite date și informații suplimentare și, după caz, să facă verificări la fața locului.9.4. Pe baza unei cereri scrise, Furnizorul de ajutor va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenței, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informațiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condițiilor acestei scheme de ajutor.9.5. AIMMAIPE va acorda un ajutor de stat după ce va verifica, pe baza declarației pe proprie răspundere a operatorului economic, că este respectată regula cumulului, precum și faptul că suma totală a ajutoarelor de stat primite pe Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul pandemiei de COVID-19 [C(2020) 1863], cu modificările și completările ulterioare, însumată cu cuantumul ajutorului de stat solicitat în cadrul prezentei Scheme nu depășește la nivelul întreprinderii unice, pragul de 1.800.000 euro, echivalentul în lei.9.6. Furnizorul de ajutor va realiza și menține o evidență a ajutoarelor acordate în baza Schemei, astfel încât să fie posibilă identificarea valorii, momentului acordării, modalității de acordare, provenienței finanțării, duratei și metodei de calcul al ajutoarelor acordate. Această evidență va fi păstrată la Furnizorul de ajutor de stat timp de 10 ani de la data ultimei alocări în cadrul Schemei.9.7. Operatorii economici beneficiari de ajutor în cadrul Schemei, vor ține o evidență specifică a ajutoarelor primite conform prezentei Scheme, a altor scheme de stat și a altor ajutoare de stat. Aceștia sunt obligați să arhiveze evidența specifică și să o păstreze o perioadă de 10 ani.9.8. Monitorizarea acestei scheme de ajutor, conform Regulamentului Consiliului Concurenței privind procedurile de monitorizare a ajutorului de stat pus în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007, revine furnizorului de ajutor de stat/administratorului Schemei, care va transmite Consiliului Concurenței informațiile necesare în vederea întocmirii inventarului ajutoarelor de stat și a registrului ajutoarelor de stat.9.9. Pentru a crea posibilitatea verificării ex-ante a eligibilității potențialilor beneficiari ai măsurilor de ajutor, în conformitate cu prevederile art. 29 din Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind registrul ajutoarelor de stat, MEAT, în calitate de furnizor de ajutor de stat, are obligația încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a Schemei, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia. Contractele, plățile, obligațiile de recuperare a ajutoarelor și rambursarea efectivă a respectivelor obligații, aferente acestei Scheme, se vor încărca în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării contractului de finanțare, respectiv de la data instituirii plăților, a obligațiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor obligații de către MEAT, în calitate de furnizor al schemei de ajutor de stat.10. Confidențialitate10.1. Documentele justificative depuse de către solicitanți în cadrul Schemei sunt confidențiale, membrii MEAT/AIMMAIPE având obligația de a nu dezvălui informațiile menționate în acestea către terțe persoane, cu excepția cazului în care informațiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuțiilor ce le revin.10.2. MEAT/AIMMAIPE este autorizată să publice, în orice formă și mediu, incluzând internetul, informațiile referitoare la numele beneficiarului, valoarea totală a finanțării nerambursabile, activitatea/activitățile pentru care a aplicat, conform codului/codurilor CAEN, locația geografică a proiectului (localitatea și județul).11. Anexele nr. 1 - 8 fac parte integrantă din prezenta procedură.  +  Anexa nr. 1la procedură  +  STRUCTURA FORMULARULUI DE ÎNSCRIERE etapa 1 - creare profil Profilul Meu: Nume: ............... Prenume: .................... CNP: ................ BI/CI: ... Serie: ........... Număr: .............. Țara: ....................... Județ/Echivalent: ........... Localitate: ......... Strada: ..................... Nr.: ...... Bloc/Scară/Apartament: .................. Cod poștal: .......... Telefon .......... E-mail ........... Prin continuarea folosirii acestui site, declarați faptul că sunteți de acord ca Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului să fie autorizat să împuternicească partenerii de implementare a schemei de ajutor de stat, respectiv Agențiile pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului, Serviciul de Telecomunicații Speciale și băncile partenere, să prelucreze datele dumneavoastră cuprinse în cererea pentru solicitarea ajutorului de stat, respectând prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) pus în aplicare prin Legea nr. 190/2018. Consimțământul dumneavoastră în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și pentru transmiterea datelor personale către partenerii indicați mai sus este acordat pentru scopul implementării schemei de ajutor de stat. Declar că am înțeles această declarație de consimțământ, sunt de acord cu procesarea datelor mele personale prin canalele indicate mai sus, în scopurile descrise în prezenta, și am luat la cunoștință de drepturile mele conferite de Regulamentul UE 679/2016: dreptul de acces la date, dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare. Prin acceptarea acestor politici de utilizare, sunteți de acord cu cele de mai sus. Înscrie persoană juridică: Cod fiscal: ............ Data înființării: ........... Denumire: .............. Pași:1. Descarcă declarație Reprezentant/Împuternicit2. Semnează digital declarația descărcată3. Încarcă declarația semnată Înscrie persoană juridică: Nume întreprindere: ................................. Cod unic de înregistrare: ........................... Formă juridică: ..................................... Categorie întreprindere în funcție de dimensiune: ............ Sediu social Adresă: ...................... Telefon: ..................... E-mail: ...................... Dată înființare: ............. Număr Registrul Comerțului: ................... Reprezentant legal/Împuternicit: Nume și prenume .......................... CNP BI/CI: Serie: .... Număr: ..................... Adresa: ....................................... Acționari/Asociați/Titulari Tip persoana - Fizică- Juridică Denumire ..................... CNP .......................... Pondere capital .............. Încărcare Declarație ajutor de stat (predefinită - se completează în aplicație, se semnează electronic) Încărcare Declarație tip întreprindere (predefinită - se completează în aplicație, se semnează electronic) Încărcare Formular de calcul pentru întreprinderi partenere sau legate (predefinită - se completează în aplicație, se semnează electronic) Încărcare documente de autorizare (Certificate clasificare/Autorizații funcționare/Licențe/Atestat)  +  STRUCTURA FORMULARULUI DE ÎNSCRIERE etapa 2 - depunereTitlul .................. Selectare apel .......... Declarație Subsemnatul, în calitate de reprezentant legal, sub sancțiunea recuperării ajutorului de stat acordat împreună cu plata accesoriilor, mă angajez să: ● mențin activitatea pentru cel puțin 6 luni de la data primei plăți a ajutorului de stat pentru valoarea grantului mai mică sau egală cu echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro, sau 12 de luni de la data primei plăți a ajutorului de stat, în cazul în care valoarea grantului este mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro. ● achit obligațiile fiscale, precum și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central, care se înregistrează la plată la data acordării ajutorului de stat, până la expirarea perioadei de 6 luni, respectiv 12 de luni de la prima plată ajutorului de stat. Prin semnarea fișierului generat declar pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, întreprinderea pe care o reprezint: ● nu este insolvență la momentul înscrierii ● nu este rezidentă în scopuri fiscale în jurisdicțiile care figurează pe lista UE a jurisdicțiilor necooperante sau să fie constituite în temeiul legislației acestora; ● nu este controlată, direct sau indirect, de acționari din jurisdicțiile care figurează pe lista UE a jurisdicțiilor necooperante, până la nivelul beneficiarului real, astfel cum este definit la articolul 3 punctul 6 din Directiva 2015/849; ● nu controlează, direct sau indirect, filiale din jurisdicțiile care figurează pe lista UE a jurisdicțiilor necooperante și nu deține sedii permanente în aceste jurisdicții; ● nu partajează proprietatea cu întreprinderi din jurisdicțiile care figurează pe lista UE a jurisdicțiilor necooperante. Se importă informații persoană juridică Se importă informații asociați/acționari/titulari Se importă informații documente atașate (documente autorizare 2019, 2020, declarații) Raportează cifră de afaceri? Da [] Nu [] În cazul activităților autorizate conform codurilor CAEN 7911, 7912, 7990, se aplică regimul special în conformitate cu dispozițiile art. 311 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare? Da [] Nu []
  CA/Încasări 2019CA/Încasări 2020Volum facturi emise 2019Volum facturi emise 2020Sumă eligibilă pe cod CAEN
  Cod CAEN 1
  Cod CAEN 2
  Cod CAEN 3
  ...
  Suma eligibilă totală
  Alege auditor financiar/expert contabil Încărcare Raport expertiză contabilă/Raport audit financiar Bancă parteneră/Trezorerie: ..............
   +  Anexa nr. 2la procedură
  CONTRACT DE FINANȚARE
  Nr. ...... din ........
  În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 315/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, aprobată prin Legea nr. ..../2021, cu modificările și completările ulterioare și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, se încheie prezentul contract de finanțare între: Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului prin Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului ..........., denumită în continuare AIMMAIPE, cu sediul în ............., nr. ......., telefon ........, fax .............., e-mail: ..................., reprezentată prin ordonator terțiar de credite, ..............., în calitate de Furnizor, și ..................., cu sediul în ................, telefon ..............., înregistrată sub nr. ......... la oficiul registrului comerțului, cod fiscal nr. ........., reprezentată legal prin ............, având funcția de ............., în calitate de Beneficiar, denumită în continuare Beneficiar.  +  Precizări prealabile În prezentul Contract de Finanțare, cu excepția situațiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare:– Termenul "an"/"zi" reprezintă an/zi calendaristic/ă dacă nu se specifică altfel;– Când termenul se stabilește pe zile, nu se ia în calcul prima și ultima zi a termenului.– Termenul care începe într-o zi nelucrătoare/sărbătoare legală se calculează începând cu prima zi lucrătoare. Termenul care se sfârșește într-o zi de sărbătoare legală/zi nelucrătoare se prelungește până în prima zi lucrătoare;– Transmiterea documentelor prin intermediul poștei electronice în ultima zi a termenului se va face până la ora 24.00 a zilei respective.I. Obiectul și valoarea contractului  +  Articolul 1 Obiectul contractului îl reprezintă acordarea ajutorului de stat sub formă de grant, în baza formularului electronic de înscriere și a documentației anexe, prin Schema de ajutor de stat instituită prin O.U.G. nr. 224/2020, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Schema, implementată de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) prin AIMMAIPE.  +  Articolul 2(1) Beneficiarul primește un grant reprezentând maxim 20% din baza de calcul, rezultată din desfășurarea activităților autorizate aferente codului CAEN Rev 2 eligibil/codurilor CAEN Rev 2 eligibile, în anul 2020 comparativ cu anul 2019, calculată conform art. 2 alin. (2) din O.U.G. nr. 224/2020, cu modificările și completările ulterioare, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 800.000 euro/întreprindere unică și cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (4) din O.U.G. nr. 224/2020 cu modificările și completările ulterioare.(2) Ajutorul de stat acordat conform prezentei Scheme este cumulat cu alte măsuri de sprijin acordate în baza secțiunii 3.1 din Comunicarea Comisiei Europene - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 [C(2020) 1863], cu modificările și completările ulterioare, în limita plafonului echivalent în lei al sumei de 1.800.000 euro, precum și cu ajutoare acordate în temeiul altor secțiuni ale comunicării, în conformitate cu dispozițiile din secțiunile specifice ale acesteia cu privire la cumul. Cifrele utilizate trebuie să fie brute, și anume înainte de deducerea impozitelor sau altor taxe.(3) Cursul de schimb utilizat în implementarea schemei de ajutor de stat este cursul Băncii Naționale a României valabil la data de lansare a apelului de proiecte, respectiv data deschiderii aplicației electronice pentru etapa a doua.  +  Articolul 3(1) Valoarea contractului de finanțare este de ...... lei, valoare aprobată în urma verificării administrative și de eligibilitate.(2) Contractarea se face în limita creditelor de angajament alocate cu această destinație.(3) Dacă valoarea însumată a cererilor de finanțare aprobate depășește valoarea creditului de angajament alocat cu această destinație, angajarea se va face proporțional, prin raportarea sumei aprobate pentru fiecare beneficiar la suma totală a cererilor de finanțare aprobate.II. Durata contractului  +  Articolul 4 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ultima parte și este valabil 24 de luni, dar nu mai devreme de data ultimei plăți a ajutorului de stat.III. Modalitățile de plată  +  Articolul 5(1) Beneficiarul Schemei are cont deschis la Trezoreria Statului sau cont curent destinat proiectului la o bancă comercială parteneră, conform opțiunii din formularul electronic de înscriere.(2) Grantul va fi transferat în contul beneficiarului în urma semnării de ambele părți a contractului de finanțare.(3) Plata se va face în limita creditelor bugetare aprobate. Dacă valoarea însumată a cererilor de finanțare aprobate depășește valoarea creditului bugetar alocat cu această destinație, plata către beneficiar se va face proporțional, prin raportarea sumei aprobate pentru fiecare beneficiar la suma totală a cererilor de finanțare aprobate.IV. Drepturi și obligații  +  Articolul 6(1) Furnizorul Schemei:a) va asigura finanțarea proiectului în condițiile contractului și în limita fondurilor aprobate pentru Schemă, cuprinse în bugetul MEAT;b) va monitoriza îndeplinirea condițiilor prevăzute în prezentul contract, în procedura de implementare, pe o perioadă de 6 luni de la data primei plăți sau de 12 de luni de la data primei plăți, în cazul în care valoarea grantului este mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro.c) va recupera ajutorul de stat, inclusiv dobânda aferentă, datorată de la data plății până la data rambursării integrale a ajutorului de stat, în situația constatării nerespectării prevederilor din O.U.G. nr. 224/2020, cu modificările și completările ulterioare, și din procedura de implementare a acesteia;(2) Reprezentanții MEAT/AIMMAIPE/ANAF au dreptul să verifice anunțat/inopinat, on-line sau la sediul operatorilor economici, veridicitatea și conformitatea declarațiilor, activităților asumate prin prezentul contract.  +  Articolul 7 Beneficiarul este obligat:a) să mențină activitatea pentru care a primit finanțare pe o perioadă de cel puțin 6/12 luni de la prima plată, conform art. 5 din O.U.G. nr. 224/2020, cu modificările și completările ulterioare;b) să achite obligațiile fiscale, precum și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central, care se înregistrează la plată la data acordării ajutorului de stat, până la expirarea perioadei de 6 luni de la data primei plăți, respectiv 12 de luni de la data primei plăți, în cazul în care valoarea grantului este mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro. Până la finalul perioadei de monitorizare, în urma achitării obligațiilor fiscale către bugetul central, beneficiarul are obligația de a încărca în aplicația electronică certificatul fiscal care atestă lipsa datoriilor și dovada plății.c) să pună la dispoziția MEAT/AIMMAIPE/ANAF toate documentele solicitate care dovedesc eligibilitatea, veridicitatea declarațiilor făcute și în general, respectarea legislației Schemei. Furnizorul Schemei poate cere oricând informații și documente suplimentare (clarificări) ce trebuie furnizate în cel mult 3 zile lucrătoare de la solicitarea acestora;d) să pună la dispoziția MEAT/AIMMAIPE/ANAF în formatul și în termenul solicitat de acesta, toate datele și informațiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare și monitorizare ce cad în sarcina furnizorului;e) să păstreze toate documentele aferente ajutorului de stat primit timp de minim 10 ani de la data acordării ultimei alocări specifice. Această evidență trebuie să conțină informațiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condițiilor impuse prin actul de acordare, cum sunt: datele de identificare a beneficiarului, valoarea grantului, momentul și modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate, dovada plății datoriilor către bugetul central.f) să răspundă, în termenul stabilit de Consiliul Concurenței, la orice solicitare de informații privind ajutoarele de stat primite. Termenul stabilit de Consiliul Concurenței nu poate fi mai mic de 5 zile lucrătoare;g) să permită controlul la fața locului furnizorului de ajutor de stat și organelor de control abilitate;h) să aibă cont deschis la Trezoreria Statului sau să deschidă cont curent dedicat proiectului la o bancă comercială parteneră.V. Răspunderea contractuală  +  Articolul 8 În cazul în care prin bugetul Schemei nu se acoperă sumele necesare finanțării proiectului, Furnizorul Schemei este exonerat de orice răspundere.  +  Articolul 9 Furnizorul Schemei este exonerat de orice răspundere asociată oricărei pretenții sau acțiuni cauzate de încălcarea regulilor, reglementărilor sau legislației de către beneficiar, angajații acestuia, ori de persoanele care răspund de acești angajați, precum și urmare a încălcării drepturilor aparținând terțelor părți.  +  Articolul 10 În cazul în care, în urma controalelor efectuate de reprezentanții MEAT/AIMMAIPE/ANAF sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarul nu îndeplinește condițiile de eligibilitate prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. e) și la art. 3 din O.U.G. nr. 224/2020 cu modificările și completările ulterioare și în procedura de implementare a Schemei, a făcut declarații incomplete și/sau neconforme cu realitatea pentru a obține ajutorul de stat, nu a respectat obligațiile prevăzute la art. 7 alin. a) - c) din contractul de finanțare, acesta are obligația de a rambursa integral sumele primite, cu dobânda aferentă, datorată de la data plății până la data recuperării, calculate conform legislației în vigoare.  +  Articolul 11 În cazul în care nu s-a supus obligației de organizare a evidenței specifice privind ajutoarele de stat primite, conform art. 7 lit. e), nu transmite în termenul stabilit informațiile solicitate de către Consiliul Concurenței, conform art. 7 lit. f), și de către furnizorul de ajutor de stat, conform art. 7 lit. d), sau nu permite controlul furnizorului de ajutor de stat și organelor de control abilitate, conform art. 7 lit. g), beneficiarul este sancționat cu amendă conform art. 45 alin. (1) lit. a) - c) din O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996.  +  Articolul 12 Beneficiarul își asumă responsabilitatea în fața terțelor părți, inclusiv răspunderea pentru fapte sau prejudicii de orice fel cauzate de acesta în limita derulării contractului. Contractul angajează răspunderea solidară a beneficiarului și succesorilor săi pe de o parte, iar pe de altă parte, a Furnizorul Schemei și succesorilor acestuia. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în fața autorității finanțatoare pentru declarațiile făcute și pentru celelalte documente încărcate.VI. Conflict de interese  +  Articolul 13 Beneficiarul se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a evita conflictele de interese și va informa imediat Furnizorul Schemei despre orice situație care cauzează sau ar putea cauza un asemenea conflict. MEAT/AIMMAIPE poate refuza plata grantului în situația identificării unor legături de rudenie până la gradul II inclusiv și afini până la gradul II inclusiv între structurile acționariatului beneficiarului și furnizorii acestuia.VII. Clauza de confidențialitate  +  Articolul 14 În înțelesul prezentului contract, informații confidențiale sau secrete includ datele referitoare la informațiile prevăzute în situațiile financiare ale beneficiarului, așa cum sunt ele prezentate în documentele contabile depuse.  +  Articolul 15 Părțile se obligă să nu dezvăluie pe durata contractului și să nu utilizeze vreo informație confidențială sau secretă obținută pe parcursul contractului în legătură cu cealaltă parte.  +  Articolul 16 Părțile convin că termenele și clauzele prezentului contract sunt confidențiale, fiecare dintre părți obligându-se să nu transmită terților documente, date sau informații rezultate din derularea acestuia, cu excepția cazului în care informațiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuțiilor ce le revin.VIII. Publicarea datelor  +  Articolul 17 Beneficiarul este de acord ca următoarele date să fie publicate de către Furnizorul Schemei, în orice formă și mediu, incluzând internetul: numele beneficiarului, valoarea totală a finanțării nerambursabile, activitățile conform codului/codurilor CAEN Rev 2 pentru care a aplicat, locația geografică a proiectului (localitatea și județul).IX. Modificarea contractului  +  Articolul 18 Orice modificare a prezentului contract se face prin act adițional, semnat de ambele părți, care face parte integrantă din contract.  +  Articolul 19 Valoarea totală a contractului poate fi modificată de către Furnizorul Schemei, dar numai în sensul diminuării, în cazul constatării nerespectării de către beneficiar a clauzelor contractului sau în cazul solicitării exprese a beneficiarului.X. Încetarea contractului  +  Articolul 20 Contractul încetează de drept la termenul prevăzut în cap. II art. 4.  +  Articolul 21 Contractul poate înceta prin reziliere la inițiativa Furnizorului Schemei, fără acordarea niciunui preaviz, fără a plăti niciun fel de compensație și fără nicio altă formalitate, atunci când beneficiarul:a) nu își îndeplinește oricare dintre obligațiile asumate prin Contract sau în legislația Schemei;b) ajunge în situația de închidere operațională, faliment, dizolvare sau insolvență. În această situație, beneficiarul este obligat să înștiințeze MEAT în termen de maxim 5 zile calendaristice din momentul apariției situațiilor inserate;c) a făcut declarații false sau incomplete pentru a obține finanțarea prevăzută în contract sau furnizează rapoarte ce nu reprezintă realitatea;d) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupție în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă.  +  Articolul 22 Rezilierea contractului din motive precizate la art. 21 conduce la excluderea beneficiarului de la posibilitatea de a beneficia de sprijin financiar de la bugetul de stat/fonduri externe nerambursabile în cadrul oricărui Program administrat de MEAT, pe o perioadă de 3 ani de la data constatării neîndeplinirii condițiilor care au condus la încetarea contractului și la restituirea de către beneficiar în întregime a sumelor de care a beneficiat, cu dobânzile datorate de la data plății până la data recuperării sau a rambursării.XI. Cesiune  +  Articolul 23 Beneficiarul nu poate ceda sau transfera prezentul contract sau oricare dintre creanțele sau obligațiile rezultând din acesta în favoarea sau în sarcina unei terțe părți.XII. Rezolvarea și soluționarea litigiilor  +  Articolul 24 Prezentul contract se supune legislației românești.  +  Articolul 25 Eventualele litigii ivite în legătură cu prezentul contract vor fi soluționate pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi adus spre soluționare instanței judecătorești competente.XIII. Forța majoră  +  Articolul 26 Forța majoră exonerează părțile de răspundere în cazul imposibilității derulării contractului, executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul contract.  +  Articolul 27 Prin forță majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil ori insurmontabil, apărut după încheierea contractului, care împiedică părțile să își execute obligațiile asumate.  +  Articolul 28 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.  +  Articolul 29 Partea care invocă forță majoră este obligată să notifice celeilalte părți în termen de 5 zile, prin intermediul aplicației electronică sau poșta electronică, existența și data de începere a evenimentului sau împrejurările considerate ca forță majoră, fiind obligată să ia toate măsurile posibile pentru limitarea consecințelor produse de un asemenea caz.XIV. Dispoziții finale  +  Articolul 30 Prezentul contract reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară lui.  +  Articolul 31 Prezentul contract se completează cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare. Prezentul contract face parte integrantă și este Anexă la procedura de implementare a Schemei instituite prin O.U.G. nr. 224/2020, cu modificările și completările ulterioare. Prezentul contract a fost semnat electronic de ambele părți, având aceeași valoare pentru fiecare.
  AGENȚIA PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ȘI MIJLOCII, ATRAGERE DE INVESTIȚII ȘI PROMOVARE A EXPORTULUI ...................................Beneficiar,...............................................
  Ordonator principal de credite...............................................(semnătura electronică)Reprezentant legal/funcția,...............................................(semnătura electronică)
  Control financiar preventiv propriu,...............................................(semnătura electronică)
  Compartiment economic, juridic resurse umane și administrativ,...............................................(semnătura electronică)
   +  Anexa nr. 3la procedură
  ÎMPUTERNICIRE
  Subsemnatul .................., legitimat prin BI/CI seria ..... nr. ...., având funcția de .................., reprezentant legal al ........................, CUI ............., cu sediul în .................., împuternicesc pe Dl/Dna ......................, să reprezinte entitatea pe care o reprezint legal, în toate acțiunile necesare implementării măsurilor instituite prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 224/2020 cu modificările și completările ulterioare privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare. Împuternicitul va întreprinde toate acțiunile și va semna toate documentele necesare entității juridice în implementarea măsurilor de sprijin, în numele și pentru Reprezentantul legal. REPREZENTANT LEGAL AL ............................. Nume Prenume ............................ Data ............. Semnătura ........
   +  Anexa nr. 4la procedură
  Declarație pe propria răspundere
  Subsemnatul/Subsemnata ................., identificat/identificată cu actul de identitate seria ..., nr. ...., eliberat de ............. la data de ............., cu domiciliul în localitatea ................., str. ............. nr. ... bl. ...., sc. ..., ap. ..., sectorul/județul ............., în calitate de reprezentant legal/împuternicit al ............., declar pe propria răspundere că toate informațiile furnizate și consemnate în prezenta cerere sunt corecte și complete. Înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.A. Declar pe propria răspundere că activitățile pentru care solicit finanțarea prin prezenta măsură NU fac obiectul altui ajutor de stat.B. Declar pe propria răspundere că ● NU am beneficiat de ajutor de stat în baza Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 aprobat de către Comisia Europeană ● am beneficiat în baza Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 aprobat de către Comisia Europeană de următoarele ajutoare de stat:
  Nr. Crt.Anul acordării ajutorului de statForma ajutorului de statFurnizorul ajutorului de statActul normativ în baza căruia a beneficiat de finanțareCuantumul ajutorului acordat
  TOTAL
  Semnătura electronică a reprezentantului legal/împuternicitului operatorului economic
   +  Anexa nr. 5la procedură
  DECLARAȚIE
  privind tipul întreprinderii
  I. Datele de identificare ale întreprinderii Denumirea întreprinderii ................................ Adresa sediului social .................................. Cod unic de înregistrare ................. Numele și funcția ......(Președintele Consiliului de Administrație, Director general sau echivalent)......II. Tipul întreprinderii Indicați, după caz, tipul întreprinderii: [] Întreprindere autonomă În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situația economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declarația, fără anexa nr. 6 - la procedură. [] Întreprindere parteneră Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 6 - la procedură, precum și a fișelor adiționale care se vor atașa la declarație. [] Întreprindere legată Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 6 - la procedură, precum și a fișelor adiționale care se vor atașa la declarație.III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii*1) (dacă tipul societății este parteneră sau legată) *1) Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii.
  Exercițiul financiar de referință*2)
  Numărul mediu anual de salariațiCifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii €)Active totale (mii lei/mii €)
  *2) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariați, cifra de afaceri anuală netă și activele totale sunt cele realizate în ultimul exercițiu financiar raportate în situațiile financiare anuale aprobate de acționari sau asociați, respectiv pentru anul 2020, dacă societatea este parteneră sau legată. Important: Precizați dacă, față de exercițiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat modificări care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro-întreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare). [] Nu [] Da (în acest caz se va completa și se va atașa o declarație referitoare la exercițiul financiar anterior)
  Declar pe propria răspundere că datele din această declarație și din anexe sunt conforme cu realitatea. Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*3) *3) Cererile și toate celelalte documente vor fi semnate de aceeași persoană(reprezentant legal sau împuternicit) Numele ........................ Funcția: ...................... Semnătura ..................... Data semnării: ................
   +  Anexa nr. 6la procedură
  CALCULUL
  pentru întreprinderile partenere sau legate
  Secțiunile care trebuie incluse, după caz:– secțiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puțin o întreprindere parteneră (precum și orice fișe adiționale);– secțiunea B dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puțin o întreprindere (precum și orice fișe adiționale). Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate
  Perioada de referință - anul 2020
  Numărul mediu anual de salariațiCifra de afaceri anuală netă ( mii lei/ mii €)Total active (mii lei/ mii €)
  1. Datele*1) întreprinderii solicitante sau din situațiile financiare anuale consolidate (se vor introduce datele din tabelul B1 din secțiunea B*2 )
  2. Datele cumulate*1) în mod proporțional ale tuturor întreprinderilor partenere, dacă este cazul (se vor introduce datele din secțiunea A)
  3. Datele cumulate ale tuturor întreprinderilor legate*1) (dacă există) - dacă nu au fost deja incluse prin consolidare la pct. 1 din acest tabel (se vor introduce datele din tabelul B2 din secțiunea B)
  TOTAL
  *1) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariați, cifra de afaceri anuală netă și activele totale sunt cele realizate în ultimul exercițiu financiar raportate în situațiile financiare anuale aprobate de acționari sau asociați. În cazul întreprinderilor nou înființate, datele cu privire la numărul mediu anual de salariați, cifra de afaceri anuală netă și activele totale se determină și se declară pe propria răspundere. *2) Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariați, sunt determinate pe baza situațiilor financiare anuale și a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situațiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situațiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă.
  Datele incluse în secțiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii" din Anexa nr. 5 - la procedură.  +  Secţiunea A ÎNTREPRINDERI PARTENERE Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată "fișa de parteneriat" (câte o fisă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante și pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situațiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fisă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.1. Date de identificare și date financiare preliminare Tabelul A.1
  Întreprinderea parteneră - Date de identificareNumărul mediu anual de salariațiCifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii €)Active totale ( mii lei/mii €)
  Numele sau denumirea întreprinderiiAdresa sediului socialCod unic de înregistrareNumele si prenumele Presedintelui Consiliului de administrație, Director General sau echivalent
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  Total
  NOTĂ: Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporțional efectuat pe baza "fisei de parteneriat", pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră. Datele introduse în secțiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (referitor la întreprinderile partenere). Aceste date rezultă din situațiile financiare anuale consolidate și din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporție de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situațiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugați "fise privind legătura dintre întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situațiile financiare anuale consolidate.
   +  FIȘA DE PARTENERIAT1. Date de identificare a întreprinderii Denumirea întreprinderii ................................ Adresa sediului social .................................. Cod unic de înregistrare ................. Numele și funcția ......(Președintele Consiliului de Administrație, Director general sau echivalent)......2. Date referitoare la întreprinderea legată
  Perioada de referință - anul 2020
  Numărul mediu anual de salariați*1)Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii €)Active totale*2) (mii lei/ mii €)
  Total
  *1) În cazul în care în situațiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate. *2) Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans NOTĂ: Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga "fișa întreprinderii legate" pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.
  3. Calculul proporționala) Indicați exact proporția deținută*3) de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabilește legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă această fișă: ........................................................ *3) Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deținute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporția deținută de fiecare întreprindere legată în aceeași întreprindere parteneră Indicați, de asemenea, proporția deținută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fișă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată) ........................................................b) Introduceți în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporțional obținut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 2. Tabelul de parteneriat - A.2
  ProcentNumărul mediu anual de salariațiCifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii €)Active totale*3) (mii lei/ mii €)
  Valoare rezultată în urma aplicării celui mai mare procent la datele introduse în tabelul de la pct. 1.
  Aceste date se vor introduce în Tabelul A.1.
   +  Secţiunea B ÎNTREPRINDERI LEGATE1. Determinarea situației aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici și mijlocii: [] Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ține situații financiare anuale consolidate sau este inclusă în situațiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1). [] Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmește/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situațiile financiare anuale consolidate (tabelul B2). NOTĂ: Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situațiile financiare anuale și din alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporțional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare*4). *4) Definiția întreprinderii legate din Ordonanța de Guvern nr. 27/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii.2. Metode de calcul pentru fiecare caz Cazul 1: Situațiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos. Tabelul B1
  Numărul mediu anual de salariați*5)Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/ mii €)Active totale (mii lei/mii €)
  Total
  *5) În cazul în care în situațiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
  Datele introduse în secțiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate".
  Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare
  Întreprinderea legată (denumire/date de identificare)Adresa sediului socialCod unic de înregistrareNumele si prenumele președintelui consiliului de administrație, director general sau echivalent
  A.
  B.
  C.
  D.
  E.
  NOTĂ: Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situațiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora și o "fișă de parteneriat" trebuie adăugate la secțiunea A.
  Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va completa o "fișă privind legătura dintre întreprinderi" și se vor adăuga datele din situațiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos. Tabelul B2
  Întreprinderea numărul:Numărul mediu anual de salariațiCifra de afaceri anuală netă (mii lei/ mii €)Active totale (mii lei/ mii €)
  1. *)
  2. *)
  3. *)
  4. *)
  5. *)
  Total
  *) Atașați câte o "fișă privind legătura dintre întreprinderi" pentru fiecare întreprindere.
  NOTĂ Datele rezultate în secțiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (privind întreprinderile legate) Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*6) *6) Cererile și toate celelalte documente vor fi semnate de aceeași persoană(reprezentant legal sau împuternicit) Numele ........................ Funcția: ...................... Semnătura ..................... Data semnării: ................

  FIȘA
  privind legătura dintre întreprinderi nr. ...... din tabelul B2, secțiunea B
  (numai pentru întreprinderile legate care nu sunt
  incluse în situațiile financiare anuale consolidate)
  1. Date de identificare a întreprinderii Denumirea întreprinderii ............................................. Adresa sediului social ............................................. Codul unic de înregistrare ............................................. Numele, prenumele și funcția .....Președintelui consiliului de administrație, Directorului general sau echivalent..........2. Date referitoare la întreprindere
  Perioada de referință -2020
  Numărul mediu anual de salariați*7)Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/ mii €)Active totale (mii lei/ mii €)
  Total
  *7) În cazul în care în situațiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariați, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate Datele trebuie introduse în tabelul B2 din secțiunea B. NOTĂ: Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situațiile financiare anuale și din alte date aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporțional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situațiile financiare anuale consolidate. Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora și "fișa de parteneriat" trebuie introduse în secțiunea A. Reprezentantul legal /împuternicitul operatorului economic*8) *8) Cererile și toate celelalte documente vor fi semnate de aceeași persoană (reprezentant legal sau împuternicit)
  Numele ........................ Funcția: ...................... Semnătura ..................... Data semnării: ................
   +  Anexa nr. 7la procedură
  Anexă la Raportul privind baza de calcul al ajutorului de stat ce se acordă sub forma unor granturi
  în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar
  pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente,
  a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19 (RAPORT SINTEZĂ)
  1. Date de identificare ale Beneficiarului:
  Denumire
  CIF
  Localitate
  Județ
  2. Cifra de afaceri/Volumul de activitate raportat de Beneficiar în situațiile financiare/raportările financiare anuale depuse la organele fiscale competente:
  Total cifră de afaceri/Volum de activitate 2019RON
  Total cifră de afaceri/Volum de activitate 2020RON
  3. Baza de calcul al ajutorului de stat acordat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 224/2020, aprobată prin Legea nr. 160/2021, cu modificările ulterioare
  1Cifra de afaceri eligibilă/ Volum de afaceri eligibil 2019*RON
  2Cifra de afaceri eligibilă/Volum de afaceri eligibil 2020*RON
  3Baza de calcul conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 224/2020, aprobată prin Legea nr. 160/2021, cu modificările ulterioare (1) – (2)RON
  4Valoare maximă grant (RON) Baza de calcul (3) x 20%RON
  * Conform coduri CAEN menționate în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 224/2020, aprobată prin Legea nr. 160/2021.Data: …..BeneficiarDenumireSemnătura: L.S. ………. .Auditor/Expert contabilDenumire Certificat/Nr. autorizație Semnătura: L.S… (la 25-06-2021, Anexa nr. 7 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.019 din 24 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 25 iunie 2021 )
   +  Anexa nr. 8la procedură
  Lista Agențiilor pentru IMM, Atragere de Investiții
  și Promovare a Exportului
  (AIMMAIPE)
  Nr. crt.AIMMAIPE (Județe arondate)ADRESATELEFON/ FAX/E-MAIL
  1.BRAȘOVBrașovCovasnaSibiuStr. Turnului, nr.5, Cladirea AJOFM, et. 1, Brașov, C.P. 500152Callcenter: 0217950098 0268-548.018 tel. 0268-548.017 fax www.imm.sov.ro agentia.brasov@imm.sov.ro
  2.CLUJ-NAPOCABihorBistrița Năsăud ClujMaramureș Satu Mare SălajStr. Horea, nr. 3, et. 3, Cluj-Napoca, C.P. 400174Callcenter: 0217950098 0264-487.224 tel. 0264-487.244 fax www.imm.sov.ro agentia.clui@imm.sov.ro
  3.CONSTANȚABrăilaBuzăuConstanțaGalațiTulceaVranceaBd. Tomis, nr. 79-81, et. 3, Constanța, C.P. 900669Callcenter: 0217950098 0241-661.253 tel.0241-661.254 fax www.imm.sov.ro agentia.constanta@imm.sov.ro
  4.CRAIOVADoljGorjMehedințiOltVâlceaStr. Ștefan cel Mare nr. 12, et. 3, Craiova, C.P. 200130Callcenter: 0217950098 0251-510.785 tel./faxwww.imm.sov.ro agentia.craiova@imm.sov.ro
  5.IAȘIBacăuBotoșaniIașiNeamțSuceavaVasluiStr. TudorVladimirescu, nr. 45A, bl. B2, Iasicon Towers, Iași, C.P. 700305Callcenter: 0217950098 0232-261.101 tel./fax 0232-240.213 tel. www.imm.sov.ro agentia.iasi@imm.sov.ro
  6.PLOIEȘTIArgeșCălărașiDâmbovițaGiurgiuIalomițaPrahovaTeleormanBd. Republicii, nr. 12, Bl. 33, B1 - B2, Ploiești, C.P. 100066Callcenter: 0217950098 0244-522.085 tel. 0244-544.054 fax www.imm.sov.ro asentia.ploiesti@imm.sov.ro
  7.TÂRGU MUREȘAlbaHarghitaMureșStr. Gheorghe Doja, nr. 25, Târgu Mureș, C.P. 540342 'Callcenter: 0217950098 0265-311.660 tel.0265-260.818 fax www.imm.sov.ro asentia.tarsumures@imm.sov.ro
  8.TIMIȘOARAAradCaras-SeverinHunedoaraTimisBd. Eroilor de la Tisa, nr. 22, Timisoara, C.P. 300575*Callcenter: 0217950098 0256-292.739 tel.0256-292.767 fax www.imm.sov.ro agentia.timisoara@imm.gov.ro
  9.BUCUREȘTIBucureștiIlfovStr. Poterasi, nr. 11, sector 4, București, C.P. 040263Callcenter: 0217950098 0374-490.686 tel.0374-092.945 fax. www.imm.gov.ro agentia.bucuresti@imm.gov.ro