LEGE nr. 159 din 11 iunie 2021privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum și privind unele măsuri fiscale
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 590 din 11 iunie 2021  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 10 din 19 februarie 2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum și privind unele măsuri fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 24 februarie 2021, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I punctul 1, titlul ordonanței de urgență se modifică și va avea următorul cuprins: ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-192. La articolul I punctul 2, alineatul (1) al articolului 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Prin prezenta ordonanță de urgență se stabilește cadrul legal cu privire la instituirea unei scheme de ajutor de stat privind acordarea de finanțare din fonduri publice naționale și/sau din fonduri externe pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19.3. La articolul I punctul 3, litera e) a alineatului (3) al articolului 1 se modifică și va avea următorul cuprins:e) beneficiari de ajutor de stat - structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare clasificate, structuri de alimentație, înregistrate în scopuri fiscale pe teritoriul României, agenții de turism licențiate, ghizii de turism atestați și organizatorii de evenimente, care își desfășoară activitatea pe teritoriul României și care primesc ajutor de stat, conform acestei scheme, deținute de sau organizați ca întreprinderi înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;4. La articolul I, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 3^1, cu următorul cuprins:3^1. La articolul 1 alineatul (3) litera i), punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 1. în cazul unei societăți cu răspundere limitată, reglementată de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, alta decât un IMM care există de mai puțin de 3 ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat, atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziții, «societate cu răspundere limitată» se referă în special la tipurile de societăți menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului, iar «capital social» include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;5. La articolul I punctul 5, litera b) a alineatului (2) și alineatul (5) ale articolului 2 se modifică și vor avea următorul cuprins:b) pentru beneficiarii care aplică regimul special pentru agențiile de turism în conformitate cu dispozițiile art. 311 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, diferența dintre volumul facturilor emise în anul 2019 pentru serviciile de călătorie, inclusiv marja, și volumul facturilor emise în anul 2020 pentru serviciile de călătorie, inclusiv marja;(...)(5) Din grantul acordat beneficiarii pot achita obligații fiscale și alte creanțe bugetare care se înregistrează la plată după data acordării ajutorului de stat și până la expirarea perioadei de 6 luni, respectiv 12 luni de la data primei plăți.6. La articolul I punctul 6, alineatul (2) al articolului 3 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Beneficiarii prezentei scheme sunt agenții de turism licențiate care desfășoară activități conform codurilor CAEN 7911, 7912, 7990, structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare clasificate, care desfășoară activități conform codurilor CAEN 5510, 5520, 5530, 5590, structuri de alimentație, care desfășoară activități conform codurilor CAEN 5610, 5621, 5629, 5630, organizatorii de evenimente care desfășoară activități conform codului CAEN 8230 și care sunt înregistrate în scopuri fiscale pe teritoriul României, precum și ghizii de turism care desfășoară activități conform codului CAEN 7990. Activitățile sunt eligibile dacă sunt desfășurate în baza unor licențe de turism, certificate de clasificare, autorizații de funcționare sau atestate de ghid de turism valabile.7. La articolul I punctul 9, alineatul (2) al articolului 4 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Prin schema de ajutor de stat se acordă ajutoare de stat unui număr estimat de 74.000 de beneficiari.8. La articolul I, după punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 9^1, cu următorul cuprins:9^1. La articolul 4, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins: (5) Virarea efectivă a sumei care constituie grantul se face prin ordonanțare individuală, în contul ce cuprinde grupul de cifre 50.70, deschis de către operatorii economici la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază teritorială își au sediul sau la care sunt luați în evidență fiscală, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau în conturile deschise la bănci comerciale din România, care vor fi partenere în derularea schemei și vor fi selectate printr-o procedură deschisă, transparentă, nediscriminatorie, necondiționată și suficient promovată. Între Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și organizația/organizațiile ori instituția/instituțiile de drept privat selectată/selectate, denumită/denumite în continuare instituție/instituții parteneră/partenere, se încheie o convenție de colaborare în baza căreia se derulează măsura de ajutor. Instituțiile partenere selecționate au calitatea de agenție de implementare a ajutoarelor de stat și pot acorda din surse proprii facilități de creditare pentru societățile aplicante în cadrul schemei.9. La articolul I punctul 10, articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5Beneficiarii schemei de ajutor de stat prevăzute de prezenta ordonanță de urgență au obligația menținerii activității pentru care au obținut finanțare pentru cel puțin 6 luni sau 12 luni de la data primei plății, în cazul în care valoarea grantului este mai mare de echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro, dacă prin acte normative nu se instituie restricții de natură a impune suspendarea ori întreruperea activității comerciale. Perioada de suspendare ori întrerupere a activității comerciale nu se ia în calcul la determinarea termenului de 6 luni, respectiv 12 luni de la data primei plăți.10. La articolul I punctul 11, alineatul (1) al articolului 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Modalitatea și data de lansare a apelului de proiecte, procedura de înscriere, verificare, contractare, plată și monitorizare se detaliază în procedura de implementare a schemei de ajutor de stat.11. La articolul I punctul 11, litera e) a alineatului (2) al articolului 6 se abrogă.12. La articolul I, după punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 11^1, cu următorul cuprins:11^1. La articolul 7, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Ajutoarele de stat acordate conform prezentei scheme pot fi cumulate cu alte măsuri de sprijin acordate în baza secțiunii 3.1 din Comunicarea Comisiei Europene - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C 91 I/01), cu modificările și completările ulterioare, în limita plafonului echivalent în lei al sumei de 1.800.000 euro, precum și cu ajutoare acordate în temeiul altor secțiuni ale comunicării, în conformitate cu dispozițiile din secțiunile specifice ale acesteia cu privire la cumul.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  LAURENȚIU-DAN LEOREANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU
  București, 11 iunie 2021.Nr. 159.