ORDIN nr. 3.864 din 31 mai 2021pentru aprobarea Metodologiei de acordare a feedbackului privind activitatea de învățare, predare și evaluare în învățământul preuniversitar
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 579 din 8 iunie 2021    Având în vedere prevederile: – art. 3 lit. p), t) și u) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– art. 3 alin. (1) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare;– art. 7 lit. aa) din Statutul elevului, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 4.742/2016;– pct. 5 subpct. 5.5 din anexa nr. 3 la Metodologia de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6.143/2011, cu modificările și completările ulterioare;– art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările ulterioare;– lit. C pct. 2 subpct. 2.2 din Standardele de referință și indicatorii de performanță pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul preuniversitar, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.534/2008, referitor la „Dezvoltarea profesională a personalului“,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de acordare a feedbackului privind activitatea de învățare, predare și evaluare în învățământul preuniversitar, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcția generală învățământ preuniversitar, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.
    Ministrul educației,
    Sorin-Mihai Cîmpeanu
    București, 31 mai 2021.Nr. 3.864.  +  ANEXĂMETODOLOGIEde acordare a feedbackului privind activitatea de învățare, predare și evaluare în învățământul preuniversitar