ORDIN nr. 33 din 26 mai 2021privind modificarea și completarea Regulamentului de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea - preț unic de dezechilibru, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 213/2020, și abrogarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2015 pentru aprobarea Regulilor privind preluarea energiei electrice livrate în rețelele electrice, produsă în perioada de probe a capacităților de producere
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 27 mai 2021    Având în vedere prevederile art. 50 alin. (3), art. 51 alin. (1) și ale art. 52 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2017/2.195 al Comisiei din 23 noiembrie 2017 de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică, în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul IRegulamentul de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea - preț unic de dezechilibru, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 213/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1201 și 1201 bis din 9 decembrie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3În înțelesul prezentului regulament, abrevierile de mai jos au următoarele semnificații:ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;CD - consum dispecerizabil;CPT - consum propriu tehnologic; Codul RET - Codul tehnic al Rețelei Electrice de Transport; E1C - ENTSO-E Identification Code; EXP(notif) - exporturi notificate; EXP(realiz) - exporturi realizate; FUI - furnizor de ultimă instanță;FSKAR - decontarea financiară a KΔf, ACE și perioadei corespunzătoare rampelor (Financial Settlement of KΔf, ACE and ramping period);ID - interval de decontare; ISD - instalație de stocare dispecerizabilă; IMP(notif) - importuri notificate; IMP(realiz) - importuri realizate; NF - notificare fizică; OD - operator de distribuție;ODPE - operatorul de decontare al pieței de echilibrare; OM - operator de măsurare; OPEE - operatorul pieței de energie electrică; OR - operator de rețea; OTS - operatorul de transport și de sistem; PE - piața de echilibrare; PI - piața intrazilnică; PIP - prețul de închidere al PZU; PPE - participant la piața de echilibrare; PRE - parte responsabilă cu echilibrarea; PRE - PZU - partea responsabilă cu echilibrarea constituită de OPEE în calitate de contraparte pentru tranzacțiile încheiate pe PZU; PRE - PI - partea responsabilă cu echilibrarea constituită de OPEE în calitate de contraparte pentru tranzacțiile încheiate pe PI; PZU - piața pentru ziua următoare; Regulamentul EB - Regulamentul (UE) 2017/2.195 al Comisiei din 23 noiembrie 2017 de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică; Regulamentul PD - Regulamentul de programare a unităților de producție dispecerizabile, a consumatorilor dispecerizabili și a instalațiilor de stocare dispecerizabile,, aprobat prin ordin al președintelui ANRE; (la 15-06-2021, sintagma: inflațiilor de stocare dispecerizabile a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 33 din 26 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 15 iunie 2021 ) Regulamentul PE - Regulamentul de funcționare și de decontare a pieței de echilibrare, aprobat prin ordin al președintelui ANRE; Regulamentul de preluare - Regulamentul de preluare de către furnizorii de ultimă instanță a clienților finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă, aprobat prin ordin al președintelui ANRE; Regulamentul de furnizare - Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienții finali, aprobat prin ordin al președintelui ANRE; Regulile de măsurare - Regulile privind măsurarea energiei electrice și utilizarea informațiilor aferente în scopuri comerciale, aprobate prin ordin al președintelui ANRE; Regulamentul PZU - Regulamentul de organizare și funcționare a pieței pentru ziua următoare de energie electrică cu respectarea mecanismului de cuplare prin preț a piețelor, aprobat prin ordin al președintelui ANRE; Regulamentul SO - Regulamentul (UE) 2017/1.485 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice;ROPEX_DAM_Base - indicator de preț specific calculat zilnic de OPEE;SB - schimb bloc; SEN - Sistemul electroenergetic național; SN - schimburi neintenționate; STS - serviciu de sistem; UE - Uniunea Europeană; UD - unitate dispecerizabilă de producere energie electrică.2. La articolul 4 alineatul (2), punctul 24 se modifică și va avea următorul cuprins:24. Schimb neintenționat - cantitatea de energie schimbată neintenționat de SEN cu sistemele electroenergetice vecine din zona sincronă Europa Continentală calculată de o platformă informatică europeană dedicată aferentă acestor schimburi neintenționate;3. La articolul 14, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Fac excepție de la aplicarea prevederilor alin. (1) situațiile prevăzute în prezentul regulament pentru OTS, OD concesionar, OPEE și cele pentru perioada de probe a unei capacități de producere/instalații de stocare a energiei electrice.4. La articolul 22, litera a) se abrogă.5. Articolul 82 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 82NF a PRE conține pentru fiecare ID toate informațiile prevăzute în Regulamentul PD, precum și schimbul de energie electrică între PRE-PZU, PRE-PI și PRE Agent de transfer; exporturile și importurile notificate de fiecare PRE care includ participanții la piață care le-au încheiat, inclusiv PRE Agent de transfer vor fi considerate în cadrul valorilor schimburilor neintenționate transmise de platforma europeană dedicată pentru calcularea acestor schimburi.6. După articolul 86 se introduce un nou capitol, capitolul 3^1, cu titlul „Reguli privind preluarea energiei electrice livrate în rețelele electrice, produsă în perioada de probe a capacităților de producere/instalațiilor de stocare a energiei electrice, care conține patru noi articole, articolele 86^1-86^4, cu următorul cuprins:  +  Capitolul 3^1 Reguli privind preluarea energiei electrice livrate în rețelele electrice, produsă în perioada de probe a capacităților de producere/instalațiilor de stocare a energiei electrice  +  Articolul 86^1(1) Perioada de timp necesară efectuării probelor pentru punerea în funcțiune a unei capacități de producere/instalații de stocare a energiei electrice, denumită în continuare perioada de probe, este intervalul de timp cuprins între momentul punerii sub tensiune pentru perioada de probe și data obținerii licenței, dar nu mai mult de 24 de luni de la data primei puneri sub tensiune.(2) Persoana fizică/juridică care pune în funcțiune o capacitate nouă de producere/instalație de stocare a energiei electrice sau care a fost retehnologizată efectuează probele de funcționare pentru capacitatea respectivă, cu respectarea prevederilor din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin ordin al președintelui ANRE, și a cadrului de reglementare aferent echilibrării SEN.  +  Articolul 86^2(1) Pentru punerea în funcțiune a capacităților prevăzute la art. 86^1 se aplică următoarele prevederi:a) pentru punerea în funcțiune a capacității de producere/instalației de stocare, persoana fizică/juridică întreprinde demersurile necesare conform cadrului de reglementare în vigoare pentru înscrierea la OTS ca PRE provizorie pe perioada de probe, în conformitate cu autorizația de înființare și avizul de racordare deținute;b) pe perioada de probe, persoana fizică/juridică nu transmite oferte pe PE aferente acestei capacități de producere/instalații de stocare.(2) PRE prevăzute la alin. (1) notifică zilnic OTS producția planificată a capacității de producere/instalației de stocare aflate în perioada de probe, în conformitate cu programul de probe aprobat de OTS; prin derogare de la prevederile Regulamentului PD, PRE din care face parte capacitatea de producere/instalația de stocare prevăzută la alin. (1) realizează notificări fizice în dezechilibru, corespunzător programului de probe al respectivei capacități.  +  Articolul 86^3Pentru energia electrică produsă în perioada de probe și livrată în SEN, persoana fizică/juridică, care pune în funcțiune capacitățile noi de producere/instalații de stocare a energiei electrice prevăzute la art. 86^2 sau care au fost retehnologizate, primește de la OTS un preț egal cu media aritmetică a indicilor ROPEX_DAM_Base, calculată pentru o perioadă de 90 de zile calendaristice anterioare zilei de livrare; prețul este același pentru fiecare ID al unei zile de livrare.  +  Articolul 86^4În procesul de programare și de selectare a energiei de echilibrare pe PE, OTS ține cont de programele de probe notificate conform art. 86^2 alin. (2).7. Articolul 90 se abrogă.8. La articolul 92, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 92(1) Determinarea poziției nete contractuale notificate a fiecărei PRE se face pe baza tuturor schimburilor contractuale de energie electrică notificate ca SB stabilite cu alte PRE, inclusiv tranzacțiile derulate prin PZU și prin PI, a celor de import și/sau export, precum și în urma tranzacțiilor definitive ale PPE pe PE, respectiv a celor definitive cu compensație încheiate de OTS în afara PE pentru rezolvarea restricțiilor de rețea. Transferul de energie între furnizorul unui consumator și agregatorul care tranzacționează energie pe orice piață pe seama consumatorului respectiv este notificat ca SB între PRE corespunzătoare acestora conform prevederilor Regulamentului PD și prezentului regulament și are la bază un contract negociat bilateral sau, în cazul în care nu se ajunge la o înțelegere între părți, ca mecanism de soluționare a litigiilor, se încheie obligatoriu un contract care are la bază prețul pentru energia electrică corespunzător ID respectiv, prevăzut în contractul de furnizare, care nu conține contravaloarea tarifelor de rețea și de sistem, a contribuțiilor/bonusurilor de orice tip, a certificatelor verzi și a oricăror taxe și accize aplicate de furnizor.9. Articolul 94 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 94Următoarele schimburi de energie electrică sunt definite ca schimburi contractuale:a) SB cu alte PRE, cuprinse în NF aprobate;b) importurile aferente contractelor, conform graficelor de schimb notificate la OTS și cuprinse în NF ale PRE, importurile rezultate din mecanismul de cuplare a PZU și a PI notificate de PRE Agent de transfer;c) exporturile aferente contractelor, conform graficelor de schimb notificate la OTS și cuprinse în NF ale PRE, exporturile rezultate din mecanismul de cuplare a PZU și a PI notificate de PRE Agent de transfer;d) cantitățile de energie electrică efectiv livrată la creștere de putere de către un PPE, corespunzătoare tranzacțiilor definitive pe PE, determinate conform prevederilor Regulamentului PE;e) cantitățile de energie electrică efectiv livrate la creștere de putere de către o UD/un CD/o ISD a/al unui participant la piață, corespunzătoare tranzacțiilor definitive corespunzătoare celor angajate de OTS pentru rezolvarea restricțiilor de rețea sau pentru asigurarea siguranței sistemului în afara PE, cu compensație, determinate conform prevederilor Regulamentului PE;f) cantitățile de energie electrică efectiv livrată la reducere de putere de către un PPE, corespunzătoare tranzacțiilor definitive pe PE, determinate conform prevederilor Regulamentului PE;g) cantitățile de energie electrică efectiv livrate la reducere de putere de către o UD/un CD/o ISD a/al unui participant la piață, corespunzătoare tranzacțiilor definitive corespunzătoare celor angajate de OTS pentru rezolvarea restricțiilor de rețea în afara PE, cu compensație, determinate conform prevederilor Regulamentului PE.10. Articolul 95 se abrogă.11. Articolul 96 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 96Pentru fiecare PRE, ODPE determină, separat pentru fiecare ID:a) poziția netă contractuală PN(contr) a unei PRE, alta decât PRE provizorie pe perioada de probe, cu formula:unde:– PN_contr reprezintă poziția netă contractuală a PRE;– SB_livr reprezintă schimburile bloc pe care PRE le-a notificat ca vânzări către o altă PRE, conform prevederilor Regulamentului PD;– SB_prim reprezintă schimburile bloc pe care PRE le-a notificat ca achiziții de la o altă PRE, conform prevederilor Regulamentului PD;– E^cres_ech / Ered_ech reprezintă cantitățile de energie de echilibrare efectiv livrate la creștere/la reducere de putere pe PE de către PPE pentru care PRE și-a asumat responsabilitatea echilibrării, conform tranzacțiilor definitive pe PE ale acestora;– E^cres_compens / Ered_compens reprezintă cantitățile de energie electrică efectiv livrate la creștere/la reducere de putere în afara PE cu compensație pentru rezolvarea de către OTS a restricțiilor de rețea, de către participantul la piață pentru care PRE și-a asumat responsabilitatea echilibrării;– EX reprezintă exporturile cuprinse în notificările fizice ale PRE;– IM reprezintă importurile cuprinse în notificările fizice ale PRE;b) PN(contr) a PRE provizorie pe perioada de probe ca fiind egală cu cantitatea de energie electrică vândută (livrată în SEN) de capacitatea de producere/instalația de stocare a energiei electrice aflată în perioada de probe către OTS conform prevederilor art. 86^3.12. La articolul 101, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 101Poziția netă măsurată a unei PRE, alta decât PRE a unui OR sau PRE care și-a asumat responsabilitatea echilibrării pentru un OR, este determinată după cum urmează:13. Articolul 103 se abrogă.14. Articolul 112 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 112Dezechilibrul unei PRE se determină separat pentru fiecare PRE și pentru fiecare ID, ca diferență între poziția netă măsurată a unei PRE și poziția netă contractuală a respectivei PRE.15. Articolul 115 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 115Dezechilibrul sistemului pe fiecare ID se determină de către ODPE astfel:a) cantitatea agregată corespunzătoare reducerii de putere care a fost efectiv livrată în acest ID, atât pe PE, cât și în afara PE cu compensație, la care se adaugă kΔf, dacă are sensul de reducere de putere;b) minus cantitatea agregată corespunzătoare creșterii de putere care a fost efectiv livrată în acest ID, atât pe PE, cât și în afara PE cu compensație, la care se adaugă kΔf, dacă are sensul de creștere de putere;c) minus exporturile notificate care cuprind toate exporturile corespunzătoare graficelor de schimb ale PRE, incluzând returnările programate ale ajutoarelor primite de OTS de la părțile externe interconectate în perioade anterioare și/sau exporturile efectuate de acesta conform legislației europene și naționale în vigoare, inclusiv exportul rezultat din procesul de compensare a dezechilibrelor, după implementarea acestuia;d) plus importurile notificate care cuprind toate importurile corespunzătoare graficelor de schimb ale PRE, incluzând returnările programate ca grafice de schimb ale ajutoarelor care au fost acordate de OTS către părțile externe interconectate în perioade anterioare și/sau importurile efectuate de acesta conform legislației europene și naționale în vigoare, inclusiv importul rezultat din procesul de compensare a dezechilibrelor, după implementarea acestuia;e) plus exporturile realizate care se determină pe baza valorilor măsurate;f) minus importurile realizate care se determină pe baza valorilor măsurate,unde:– kΔf reprezintă estimarea contribuției SEN la stabilizarea frecvenței în aria sincronă, în ID respectiv; – k reprezintă constanta MW/Hz a SEN.16. Articolul 116 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 116(1) Volumul schimburilor neintenționate ale SEN cu sistemele electroenergetice vecine din zona sincronă Europa Continentală se estimează în intervalul următor intervalului de livrare reprezentând valoarea abaterii de sold pe liniile de interconexiune, preluată din regulatorul central de frecvență - putere al OTS.(2) OTS publică cel târziu la 30 de minute după încheierea ID valoarea și semnul dezechilibrului estimat al sistemului cu considerarea energiei angajate la creștere, respectiv la scădere și cu considerarea valorii estimate a schimburilor neintenționate. Obligația de publicare poate fi îndeplinită prin indicarea explicită pe pagina proprie de internet a unei legături la o pagină de internet unde aceste informații sunt publicate.(3) Volumul final al schimburilor neintenționate ale SEN cu sistemele electroenergetice vecine din zona sincronă Europa Continentală este determinat, a doua zi după ziua de livrare, pentru fiecare ID al zilei de livrare, de către platforma europeană dedicată acestui tip de schimburi - FSKAR, cu următoarea formulă:unde:– S_plan,i reprezintă soldul planificat și este egal cu suma algebrică dintre: (i) volumul schimburilor planificate de energie ca urmare a graficelor de schimb ale PRE;(ii) volumul schimburilor planificate de energie ca urmare a compensării dezechilibrului stabilit pe platforma europeană dedicată și raportat în datele contabile dintre OTS român și celelalte OTS;(iii) volumul schimburilor planificate de energie ca urmare a menținerii frecvenței; (iv) volumul schimburilor planificate de energie ca urmare a perioadei de variație a soldului conform articolului 50(3)(b) din Regulamentul EB și articolului 136 din Regulamentul SO;(v) volumul schimburilor planificate de energie ca urmare a acordurilor bilaterale sau multilaterale care nu sunt acoperite de punctele anterioare.– S_real,i reprezintă soldul stabilit conform convențiilor bilaterale de decontare dintre OTS român cu OTS vecini, în fiecare ID al zilei de livrare.(4) OTS transmite ODPE, imediat ce primește factura aferentă unei luni de livrare de la entitatea europeană care este responsabilă de calculele de decontare, volumul de energie aferent schimburilor neintenționate și costul/venitul aferente acestora, rezultate în fiecare ID al lunii de livrare, în moneda națională a României la cursul de schimb publicat de Banca Națională a României, pentru ziua de facturare (valori pozitive exprimate în lei cu două zecimale). (5) OTS publică pe pagina proprie de internet volumul de energie aferent schimburilor neintenționate și prețul rezultat pentru acesta în fiecare ID al lunii de livrare, informații ce se regăsesc în factura primită de la entitatea europeană care este responsabilă de calculele de decontare.17. Articolul 119 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 119OTS transmite către ODPE toate valorile cantităților de energie prevăzute la art. 115, în scopul determinării valorii finale a dezechilibrului sistemului pentru fiecare ID, al unei luni de livrare, în maximum 3 zile lucrătoare de la primirea de la OMEPA a valorilor măsurate/agregate ale producției și consumului de energie electrică aferente fiecărei PRE.18. Articolul 120 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 120ODPE determină costurile OTS înregistrate în timpul perioadei de probe a capacităților de producere/instalațiilor de stocare a energiei electrice prevăzute la art. 86^1, pentru ID din luna de livrare în care acestea au fost înregistrate și costurile efective pentru echilibrarea sistemului și pentru managementul restricțiilor de rețea în fiecare lună calendaristică, după transmiterea de către OTS a notei lunare de regularizare pe PE conform prevederilor Regulamentului PE, a costurilor/veniturilor provenite din schimburile neintenționate, pentru fiecare ID al lunii de livrare.19. Articolul 121 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 121Costurile efective pentru echilibrarea sistemului se determină prin scăderea costurilor corespunzătoare managementului restricțiilor de rețea din valoarea soldului dintre costurile și veniturile corespunzătoare:a) tranzacțiilor definitive care au fost încheiate pe PE și, respectiv, în afara PE, cu compensație;b) mecanismului de compensare a dezechilibrelor;c) schimburilor neintenționate;d) energiei decontate conform art. 86^3 în perioada de probe.20. Articolul 128 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 128ODPE determină costurile pentru echilibrarea sistemului, separat pentru fiecare IDi din luna de livrare, după cum urmează:unde:– C_EchSist,i reprezintă costurile pentru echilibrarea sistemului în IDi, utilizate sub această denumire și în cazurile în care au valoare negativă;– q^Cres_i,j reprezintă cantitatea de energie efectiv livrată corespunzătoare tranzacției definitive j pentru furnizarea creșterii de putere în IDi, inclusiv, dacă este cazul, cantitatea de energie efectiv livrată corespunzătoare tranzacțiilor definitive la creștere încheiate în afara PE cu compensație pentru rezolvarea restricțiilor de rețea, evidențiate drept utilizate sau înlocuitoare; q^Cres_i,j va fi considerată ca valoare pozitivă exprimată în MWh, cu 3 zecimale;– p^Cres_i,j reprezintă prețul aferent tranzacției definitive j pentru furnizarea creșterii de putere în IDi, inclusiv, dacă este cazul, compensația unitară corespunzătoare tranzacțiilor definitive la creștere încheiate în afara PE cu compensație pentru rezolvarea restricțiilor de rețea, evidențiate drept utilizate sau înlocuitoare;– C^imp_MCD,i reprezintă costurile rezultate conform regulilor mecanismului de compensare a dezechilibrelor, după implementarea acestuia, în IDi, transmise de OTS (valori pozitive exprimate în lei cu două zecimale);– C_SN,i reprezintă costurile cu schimburile neintenționate, în IDi, transmise de OTS (valori pozitive exprimate în lei cu două zecimale);– C_probe reprezintă suma costurilor înregistrate în timpul perioadei de probe a capacităților de producere/instalațiilor de stocare a energiei electrice prevăzute la art. 86^1, pentru fiecare IDi.21. Articolul 129 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 129ODPE determină veniturile rezultate din echilibrarea sistemului, separat pentru fiecare IDi din luna de livrare, după cum urmează:unde:– V_EchSist,i reprezintă veniturile rezultate din echilibrarea sistemului în IDi, utilizate sub această denumire și în cazurile în care au valoare negativă;– q^Red_i,x reprezintă cantitatea de energie efectiv livrată corespunzător tranzacției definitive x pentru furnizarea reducerii de putere în IDi, inclusiv, dacă este cazul, cantitatea de energie efectiv livrată corespunzătoare tranzacțiilor definitive la reducere încheiate în afara PE cu compensație pentru rezolvarea restricțiilor de rețea, evidențiate drept utilizate sau înlocuitoare; – p^Red_i,x reprezintă prețul aferent tranzacției definitive x pentru furnizarea reducerii de putere în IDi, inclusiv, dacă este cazul, compensația unitară, considerată cu semnul minus, corespunzătoare tranzacțiilor definitive la reducere încheiate în afara PE cu compensație pentru rezolvarea restricțiilor de rețea, evidențiate drept utilizate sau înlocuitoare;– V ^exp_MCD,i reprezintă veniturile rezultate conform regulilor procesului de compensare a dezechilibrelor, după implementarea acestuia, în IDi, transmise de OTS (valori pozitive exprimate în lei cu două zecimale);– V_SN,i reprezintă veniturile cu schimburile neintenționate, în IDi, transmise de OTS (valori pozitive exprimate în lei cu două zecimale).22. Articolul 130 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 130După determinarea costurilor și a veniturilor rezultate din echilibrarea sistemului, ODPE determină costurile efective pentru echilibrarea sistemului, separat pentru fiecare IDi din luna de livrare, după cum urmează:unde: – CE_EchSist,i reprezintă costurile efective pentru echilibrarea sistemului în IDi;– C_Con,i reprezintă costurile pentru managementul restricțiilor de rețea pentru IDi determinate conform art. 127.23. Articolul 137 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 137Pentru fiecare ID al lunii de livrare și pentru fiecare PRE, inclusiv pentru PRE provizorie pe perioada de probe, ODPE determină dezechilibrul respectivei PRE conform prevederilor art. 112.24. Articolul 140 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 140Pentru fiecare ID din luna de livrare, ODPE determină componenta de neutralitate financiară a OTS cu formula:unde:– CE_EchSist,i reprezintă costurile efective pentru echilibrarea sistemului în IDi, calculate conform prevederilor art. 130; (la 15-06-2021, sintagma: prevederilor 0; a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 33 din 26 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 15 iunie 2021 ) – ∑DI_i reprezintă suma drepturilor de încasat inițiale ale tuturor PRE calculate în IDi;– ∑OP_i reprezintă suma obligațiilor de plată inițiale ale tuturor PRE calculate în IDi;– P_i reprezintă suma penalităților, determinate pe baza prețurilor inițiale unice de dezechilibru pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare a tuturor PPE care au realizat o cantitate de energie de echilibrare efectiv livrată mai mică decât cantitatea care trebuia să fie livrată în IDi;– ∑DezPRE_i reprezintă suma algebrică a dezechilibrelor PRE cu semn schimbat în fiecare IDi al lunii de livrare.25. La articolul 141, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 141(1) Pentru fiecare IDi al lunii de livrare în care │P^fin_dez,i│ ≤ 1,4 * max [│p^Cres_i,j │,│p^Red_i,x │, ODPE stabilește prețul final unic de dezechilibru cu formula:unde:– P^in_dez,i reprezintă prețul inițial unic de dezechilibru în IDi, determinat conform prevederilor art. 136;– C^fin_neutr,i reprezintă componenta de neutralitate financiară a OTS, determinată conform procesului descris la art. 140. ................................................................................................(4) Pentru fiecare IDi al lunii de livrare anterioare în care │P^fin_dez,i│> 1,4 * max [│p^Cres_i,j │,│p^Red_i,x │, ODPE aplică metoda celor două prețuri de dezechilibru, respectiv calculează prețul final de deficit, P^def_in,i , și prețul final de excedent, P^exc_in,j , după cum urmează: a) se determină prețurile de deficit și de excedent inițiale cu formulele următoare:unde:– P^Cres_med,i reprezintă media ponderată a prețurilor marginale pentru fiecare tip de energie de echilibrare livrată pentru creștere de putere și a cantităților de energie corespunzătoare în IDi;– P^Red_med,i reprezintă media ponderată a prețurilor marginale pentru fiecare tip de energie de echilibrare livrată pentru reducere de putere și a cantităților de energie corespunzătoare în IDi;b) pentru fiecare ID se calculează drepturile de încasare inițiale ale PRE, (DI_PRE) și obligațiile de plată inițiale ale acestora, (OP_PRE) prin înmulțirea dezechilibrelor negative ale PRE cu prețul de deficit inițial și a dezechilibrelor pozitive cu prețul de excedent inițial;c) dacă (OP_PRE – DI_PRE) > CE_EchSist,i, atunci:(i) dacă într-un ID sistemul se află în deficit, se calculează componenta de neutralitate financiară a OTS cu formula:unde:– OP_PRE reprezintă obligațiile de plată ale PRE;– DI_PRE reprezintă drepturile de încasare ale PRE;– P_i reprezintă suma penalităților, determinate pe baza prețurilor de deficit inițiale și de excedent inițiale pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare a tuturor PPE care au realizat o cantitate de energie de echilibrare efectiv livrată mai mică decât cantitatea care trebuia să fie livrată în IDi; – CE_EchSist,i reprezintă costurile efective pentru echilibrarea sistemului în IDi, calculate conform prevederilor art. 130;– ∑DezPRE_poz,i reprezintă suma dezechilibrelor pozitive ale tuturor PRE.Prețurile finale de deficit și excedent se calculează cu formulele:(ii) dacă într-un ID sistemul se află în excedent, se calculează componenta de neutralitate financiară a OTS cu formula:unde:– OP_PRE reprezintă obligațiile de plată ale PRE;– DI_PRE reprezintă drepturile de încasare ale PRE;– P_i reprezintă suma penalităților, determinate pe baza prețurilor de deficit inițiale și de excedent inițiale pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare a tuturor PPE care au realizat o cantitate de energie de echilibrare efectiv livrată mai mică decât cantitatea care trebuia să fie livrată în IDi; – CE_EchSist,i reprezintă costurile efective pentru echilibrarea sistemului în IDi, calculate conform prevederilor art. 130;– ∑DezPRE_neg,i reprezintă suma dezechilibrelor negative ale tuturor PRE.Prețurile finale de deficit și excedent se calculează cu formulele:d) dacă (OP_PRE – DI_PRE) < CE_EchSist,i, atunci se calculează componenta de neutralitate financiară a OTS cu formula:unde:– OP_PRE reprezintă obligațiile de plată ale PRE;– DI_PRE reprezintă drepturile de încasare ale PRE;– P_i reprezintă suma penalităților, determinate pe baza prețurilor de deficit inițiale și de excedent inițiale pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare a tuturor PPE care au realizat o cantitate de energie de echilibrare efectiv livrată mai mică decât cantitatea care trebuia să fie livrată în IDi;– CE_EchSist,i reprezintă costurile efective pentru echilibrarea sistemului în IDi, calculate conform prevederilor art. 130;– ∑DezPRE_poz,i reprezintă suma dezechilibrelor pozitive ale tuturor PRE;– ∑DezPRE_neg,i reprezintă suma dezechilibrelor negative ale tuturor PRE.Prețurile finale de deficit și excedent se calculează cu formulele:26. Abrogat. (la 01-07-2022, Punctul 26. din Articolul I a fost abrogat de Articolul III din ORDINUL nr. 92 din 29 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 01 iulie 2022 ) 27. Articolul 142 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 142ODPE publică pe pagina proprie de internet o notă lunară de regularizare, cuprinzând următoarele informații:a) costurile efective pentru echilibrarea sistemului în luna de livrare, cuprinse în nota lunară de regularizare corespunzătoare, prevăzută la art. 131;b) suma valorilor decontării lunare corespunzătoare tuturor PRE pentru luna de livrare, rezultate prin însumarea algebrică a obligațiilor de plată finale și a drepturilor de încasat finale determinate conform prevederilor art. 169;c) suma valorilor penalităților pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare, determinate conform prevederilor din Regulamentul PE.28. Articolul 167 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 167ODPE efectuează calculele pentru decontarea dezechilibrelor PRE în fiecare lună calendaristică, după primirea valorilor măsurate/agregate ale producției și consumului de energie electrică în conformitate cu prevederile Regulilor de măsurare.29. La articolul 168, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 168(1) Odată cu efectuarea calculelor prevăzute la art. 167, ODPE verifică corectitudinea decontării prin verificarea închiderii bilanțului energiei electrice, ținând seama inclusiv de cantitățile de energie electrică livrată de capacitățile de producere/instalațiile de stocare aflate în perioada de probe. În situația în care ODPE constată o neînchidere a bilanțului mai mare decât o valoare-limită, publică pe pagina proprie de internet existența acesteia și solicită tuturor părților implicate verificarea datelor astfel încât eroarea să fie eliminată în cadrul procesului de decontare ce utilizează valorile măsurate aprobate. Valoarea-limită va fi stabilită printr-o procedură elaborată de ODPE și supusă consultării publice.30. La articolul 169, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 169Pentru fiecare ID al lunii de livrare și pentru fiecare PRE, ODPE determină:31. La articolul 171, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 171Separat, pentru fiecare zi calendaristică din luna de livrare și pentru fiecare PRE, ODPE determină valoarea sumelor drepturilor zilnice de încasat sau a obligațiilor zilnice de plată corespunzătoare dezechilibrelor înregistrate de fiecare PRE, cu formulele:32. La articolul 172, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 172ODPE determină, pentru fiecare PRE, valoarea drepturilor lunare de încasare/obligațiilor lunare de plată pentru dezechilibrele respectivei PRE, prin însumarea algebrică a valorilor zilnice ale drepturilor de încasare/obligațiilor de plată stabilite conform prevederilor art. 171 și întocmește pentru fiecare PRE o notă de informare pentru decontarea lunară a dezechilibrelor, care conține următoarele informații:  +  Articolul IIOperatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIDirecțiile de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul IV(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, intră în vigoare la data publicării și se aplică de la 1 iunie 2021. (2) La data de 1 iunie 2021 se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei Electrice nr. 59/2015 pentru aprobarea Regulilor privind preluarea energiei electrice livrate în rețelele electrice, produsă în perioada de probe a capacităților de producere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 239 din 8 aprilie 2015.
    Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
    Dumitru Chiriță
    București, 26 mai 2021.Nr. 33.----