DECIZIE nr. 331 din 24 mai 2021privind constituirea și atribuțiile Comitetului pentru e-guvernare și reducerea birocrației
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 24 mai 2021  Având în vedere Nota Direcției generale politici publice, strategii și control intern managerial nr. 205/DCPP din 22 aprilie 2021,în temeiul art. 29 și al art. 34 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  Articolul 1Se constituie Comitetul pentru e-guvernare și reducerea birocrației, denumit în continuare Comitetul, prin comasarea Comitetului director pentru e-guvernare, constituit prin Decizia prim-ministrului nr. 169/2018, cu modificările și completările ulterioare, și a Comitetului interministerial pentru coordonarea eforturilor de reducere a birocrației și de simplificare a procedurilor administrative în vederea eficientizării și îmbunătățirii serviciilor destinate atât cetățenilor, cât și mediului de afaceri, constituit prin Decizia prim-ministrului nr. 304/2020, organism interministerial, fără personalitate juridică, având componența prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 2În domeniul e-guvernării, Comitetul are următoarele atribuții:a) coordonarea integrată a intervențiilor de e-guvernare la nivelul instituțiilor responsabile de implementarea, administrarea și funcționarea serviciilor publice electronice;b) oferirea cadrului de dezbatere a principalelor inițiative, măsuri și proiecte privind e-guvernarea pentru asigurarea respectării standardelor și reglementărilor tehnice comune în domeniul guvernării electronice, asigurând forumul pentru dezbaterea la nivel interinstituțional a inițiativelor cuprinse în politica publică de e-guvernare și în celelalte documente programatice, cadre strategice sau de reglementare în domeniu, de la nivel național și european;c) asigurarea coerenței fundamentării, coordonării, monitorizării și evaluării modului de implementare a politicii publice privind e-guvernarea;d) prioritizarea și validarea propunerilor cu privire la eguvernare și la funcționarea serviciilor publice electronice la nivelul instituțiilor responsabile cu implementarea, administrarea și funcționarea acestor servicii.  +  Articolul 3În domeniul reducerii birocrației, Comitetul are următoarele atribuții:a) stabilirea principalelor domenii de intervenție în vederea simplificării procedurilor administrative pentru mediul de afaceri și cetățeni, dar și pentru reducerea birocrației intra și inter-instituționale;b) propunerea unor măsuri specifice de sistematizare a legislației primare, secundare și terțiare și de eliminare a redundanțelor legislative, inclusiv a etapelor sau situațiilor care nu sunt necesare în cadrul procedurilor respective sau a măsurilor care, prin natura lor, produc costuri semnificative suportate colectiv de societatea românească fără a aduce beneficii comparabile acesteia, inclusiv:1. simplificarea și raționalizarea procedurilor de eliberare a unor certificate, avize, atestate, decizii, declarații obligatorii;2. reducerea numărului de documente solicitate în format letric;3. introducerea de modificări legislative pentru integrarea și corelarea unor acte normative în vederea armonizării acestora;4. sistematizarea soluțiilor legale disparate privind proceduri administrative existente în legislația actuală;c) promovarea și monitorizarea implementării unor instrumente și metodologii de reducere a birocrației și a sarcinilor administrative.  +  Articolul 4(1) Comitetul este condus de prim-ministru, în calitate de președinte. În lipsa acestuia, Comitetul va fi condus de secretarul general al Guvernului sau secretarul general adjunct al Guvernului, desemnat în acest sens.(2) Președintele este sprijinit în activitatea sa de doi vicepreședinți, respectiv un consilier de stat din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului și președintele Autorității pentru Digitalizarea României. La reuniunile Comitetului pot participa și alți demnitari din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, cu atribuții în domeniu.(3) Ministerele sunt reprezentate la reuniunile Comitetului la nivel de secretar de stat sau înalt funcționar public, iar celelalte instituții publice la nivel de președinte, vicepreședinte sau director general. Aceștia sunt membri cu drept de vot.(4) La reuniunile Comitetului participă și reprezentanți la nivel tehnic desemnați de membrii acestuia. Reuniunile Comitetului sunt precedate de ședințe ale experților din cadrul instituțiilor prevăzute în anexă.(5) La propunerea membrilor, la reuniunile comitetului, pot participa invitați din partea altor autorități sau instituții publice cu atribuții și competențe care pot oferi date sau informații relevante pentru buna desfășurare a lucrărilor. În aceleași condiții, la reuniunile Comitetului pot fi invitați și reprezentanți ai mediului academic, ai mediului de afaceri sau ai societății civile.(6) Comitetul va fi sprijinit în activitatea sa de grupuri de lucru care vor fi formate pe teme relevante de discuție, prin decizia membrilor Comitetului. Grupurile de lucru vor fi formate din experți tehnici din instituțiile cu atribuții în domeniul respectiv.(7) Secretariatul tehnic al Comitetului este asigurat de Secretariatul General al Guvernului.  +  Articolul 5(1) Comitetul se reunește, de regulă, o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar, prin grija Secretariatului tehnic.(2) Agenda fiecărei reuniuni a Comitetului se întocmește de către Secretariatul tehnic, pe baza propunerilor formulate de către membrii acestuia.(3) Procesele-verbale ale reuniunilor Comitetului sunt semnate de către membrii acestuia și înregistrate de Secretariatul tehnic.  +  Articolul 6(1) În cadrul primei reuniuni, Comitetul aprobă regulamentul propriu de organizare și funcționare prin care sunt stabilite condițiile pentru cvorum și modalitatea de luare a deciziilor.(2) Comitetul va prezenta prim-ministrului informări periodice privind îndeplinirea scopului prevăzut în prezenta decizie.  +  Articolul 7Membrii Comitetului vor comunica regulat în cadrul reuniunilor inițiativele proprii care se circumscriu domeniului eguvernării și reducerii birocrației.  +  Articolul 8În cadrul reuniunilor Comitetului, Autoritatea pentru Digitalizarea României va face informări periodice cu privire la proiectele inițiate de instituțiile administrației publice centrale și transmise Comitetului Tehnico-Economic pentru Societate Informațională, în vederea avizării, potrivit dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 941/2013 privind organizarea și funcționarea Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională, cu modificările și completările ulterioare, și alte proiecte inițiate de aceasta.  +  Articolul 9Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează efectele Deciziei prim-ministrului nr. 169/2018 privind constituirea Comitetului director pentru e-guvernare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 2 aprilie 2018, cu modificările și completările ulterioare, și ale Deciziei prim-ministrului nr. 304/2020 privind constituirea Comitetului interministerial pentru coordonarea eforturilor de reducere a birocrației și de simplificare a procedurilor administrative în vederea eficientizării și îmbunătățirii serviciilor destinate atât cetățenilor, cât și mediului de afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 735 din 13 august 2020.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Tiberiu Horațiu Gorun
  București, 24 mai 2021.Nr. 331.  +  ANEXĂ
  Componența Comitetului pentru e-guvernare și reducerea birocrației
  1. Secretariatul General al Guvernului2. Autoritatea pentru Digitalizarea României3. Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării4. Ministerul Finanțelor5. Ministerul Justiției6. Ministerul Apărării Naționale7. Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului8. Ministerul Energiei9. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii10. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale11. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor12. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației13. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene14. Ministerul Muncii și Protecției Sociale15. Ministerul Sănătății16. Ministerul Educației17. Ministerul Afacerilor Interne18. Ministerul Culturii19. Ministerul Tineretului și Sportului20. Ministerul Afacerilor Externe21. Oficiul Național al Registrului Comerțului22. Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO23. Serviciul de Telecomunicații Speciale24. Serviciul Român de Informații - Centrul Național Cyberint25. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică26. Comisia Națională de Strategie și Prognoză27. Institutul Național de Statistică
  ----